Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme. en allt hetare fråga!"

Transkript

1 Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010

2 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens uppbyggnad, reglerutrustningens funktion och vilka underhållsåtgärder som behövs, samt allmän kännedom om uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten. Fjärrvärmecentralens uppbyggnad/funktion, rumsklimat, service och underhåll av fjärrvärmecentralen, servicerapport, skyddsföreskrifter, styrventiler och styrdon, FVF F:101 (ny upplaga), radiator- och ventilationssystem, tappvarmvatten, underhållssystem, nomenklatur, styr- och reglerfunktioner, tariffer, praktiska övningar. Deltagare: Drifttekniker samt service- och underhållspersonal inom energiverk och fastighetsförvaltning. Förkunskaper: Gärna någon driftteknisk erfarenhet. 6-7 maj 2010, Stockholm kr Kursnr: 9318 Drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, 2 dagar Syfte: Att öka insikten om rationell drift av fjärrvärmenät i kombination med ökande krav i kundanläggningar. Ge kunskap om driftplanering för större kapacitet i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmesystemets uppbyggnad, distributionsplanering, projektering, kulvertuppbyggnad, reparation ombyggnad, drift och underhåll, nätövervakning, arbetsmiljö, riskanalys, beredskap, service, kundvård, samarbetsavtal, larmsystem och läcksökning. Deltagare: Drift- och underhållspersonal som arbetar med tillsyn och underhåll av kulvertsystem. Förkunskaper: Viss erfarenhet av drift- och underhållsfrågor på fjärrvärmenät april 2010, Stockholm Kursnr: 9312 Fjärrvärme Distributionssystem, 3 dagar planering dimensionering, projektering, utförande och idrifttagning. Nu med nya läggningsanvisningar! Syfte: Att ge fördjupad kunskap om planering, projektering, utförande och idrifttagning av fjärrvärmenät och kundanläggningar. Planeringsförutsättningar, praktiska projekteringsanvisningar, nätutläggningsövningar med dimensionering av rördimensioner och pumpstationer, FVFs aktuella tekniska bestämmelser, kulverttyper, kulvertförläggning, larmsystem, kvalitetssäkring och kontrollplan, arbetsmiljöplan för typisk investering, kulvertkostnadkatalog, samt pumpteori och driftsynpunkter samt ett mindre avsnitt om fjärrkyla. Deltagare: Alla som arbetar med anläggning och reinvestering i fjärrvärmenät, exempelvis projektörer, energiverksingenjörer, byggledare, projektledare, kontrollanter och andra med anknytning till fjärrvärmens distributionssystem. Förkunskaper: Praktisk eller teoretisk erfarenhet av fjärrvärmenät juni 2010, Stockholm Kursnr: 9311 Dimensionering och installation av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att öka kunskapen om en fjärrvärmecentrals komponenter och hur yttre förutsättningar påverkar effektiviteten och de boendes komfort. Beräkning av fastigheters värme- och tappvarmvattenbehov, FVFs F:101 Utförande och installation, olika inkopplingsprinciper, teori om värmeväxlare, kapacitetsberäkning av värmeväxlar på dator, reglerteknik, dimensionering av värmeväxlare och styrventiler, underhållsstrategi, statuskontroll och hjälpmedel. Deltagare: Projektörer, ingenjörer på värmeverk och inom fastighetsförvaltning, samt konsulter m fl som arbetar med fjärrvärmecentralens dimensionering, effektivisering samt drift och underhåll. Förkunskaper: Helst någon erfarenhet av underhåll eller dimensionering av fjärrvärmecentraler.

3 9-11 september 2010, Göteborg Kursnr: 9319 Larm och läcksökning steg 1, 3 dagar Syfte: Att lära sig att göra mätningar på rätt sätt och kunna tolka resultaten. Larm och läcksökningssystem i fjärrvärmekulvertar (larmtrådar och termografering) Larmritningar Praktisk inkoppling Larmutrustning Inmätning av skador på nätet Introduktion av handmätinstrument och fuktmätare Mätövningar på övningsfält Felkällor vid mätningar Termografering Principer och förutsättningar för användning Deltagare: Arbetsledare, montörer, kontrollanter, driftpersonal, energiverksingenjörer och andra med anknytning till drift och tillsyn av fjärrvärmenät maj 2010, Göteborg Kursnr: 9320 Larm och läcksökning steg 2, 3 dagar Syfte: Att ge praktisk färdighet i att självständigt använda pulsekometer för läcksökning. Att lära sig att bedöma möjliga felkällor och andra problem i samband med tolkning av mätresultaten. Instrumentet pulsekometer - principer, funktioner och felkällor Handmätinstrument - användning Praktisk övning med användning av instrument Inmätning av skador på nätet Utsättning för kablar mm på plats för inmätt skada Uppgrävning av skadade områden Undersökning av skador och åtgärder Kontroll av larmsystem efter reparation Deltagare: Utbildningen vänder sig till personal, som skall arbeta med läcklokalisering på fjärrvärmenät. Förkunskaper: Motsvarande utbildningen Larm och läcksökning steg september 2010, Göteborg kr Kursnr: 9317 Teknisk upphandling och kontroll av fjärrvärmesystem, 2 dagar Syfte: Syftet med utbildningen är att deltagaren skall kunna tillämpa de nya reglerna vid projektering och kontroll av fjärrvärmeinstallationer. Under dag 1 presenteras nya regler för tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar (AFS 1999:4, 2005:2, 2005:3 och 2002:1). Information ges om när CE-märkning krävs, hur CE-märkning av i första hand rörinstallationer görs, vad man skall tänka på vid upphandling, vilka standarder som används vid projektering samt krav och tillämpningar enligt FVF:s anvisningar, t ex F:101. Information ges om nya regler för riskbedömning, fortlöpande tillsyn, larm och övervakning av pannanläggningar enligt AFS 2002:1. Under dag 2 genomförs övningar med besök i fjärrvärmecentral. Utförande av driftprov och krav på avsäkringar presenteras. Riskbedömning och fortlöpande tillsyn diskuteras. Deltagare: Utbildningen vänder sig till ansvariga för projektering inom energiföretag, konsulter, installatörer Förkunskaper: Deltagaren bör ha ingenjörskompetens och erfarenhet från fjärrvärmeinstallationer

4 för 2010 ännu ej fastställt! Kontakta oss på tel för mer information. Kursnr: 9303 Anborrning och blockering Uppfyll nya regler! 2 dagar Syfte: Kursens mål är att lära ut modern teknik och administrativa krav för ett säkert och effektivt arbete. Kursen avslutas med ett prov. Anborrning och blockering är den mest kostnadseffektiva metoden för underhåll på trycksatta rörsystem. Anborrning är en teknik för att kunna göra ett uttag till ett befintligt rör, eller annan typ av system, under tryck. Blockering är en teknik som används då man vill stoppa flödet i ett trycksatt rörsystem för att t ex byta en ventil eller pump. Svensk fjärrvärme har gett ut anvisningar för utförande av anborrning på trycksatt ledning - Rapport 1997:15. Rapporten beskriver alla ingående moment med kontrollplan, tabell avseende avstick, procedurprovningar, svetsdatablad och provning. AFS 2005:2 anger att endast organisation som särskilt har certifierats av ett ackrediterat organ får montera och infoga tryckkärl, rörledningar i avsäkringskretsar och transportrörledningar som inte är avstängda och som inte gjorts trycklösa. för 2010 ännu ej fastställt! Kontakta oss på tel för mer information. Kursnr: 9315 Praktiskt arbetsmiljöarbete inom fjärrvärme och energiföretag, 3 dagar Syfte: Säkerhet, hälsa och miljö är frågor som står i fokus. Det handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll, besiktningar, certifieringar, etc. Gemensamt är att alla risker skall identifieras, bedömas, styras, följas upp och förbättras över tiden. En mängd regler kan gälla för drift och skötsel av olika utrustningar samt för hantering av olika ämnen. Entreprenader, underhåll och inhyrning av arbetskraft måste även styras. Utbildningen ger översikt över och kunskap om, viktiga regler tillgång till ett praktiskt tillvägagångssätt för att identifiera faror och bedöma risker ur arbetsmiljösynpunkt Översikt över faror/risker/aspekter. Fjärrvärmens arbetsmiljö Orientering om vanliga regler som styr säkerhetsarbetet arbetsmiljöarbetet Exempel på systematiska arbetssätt för identifiering och bedömning av faror Praktiska uppgifter och instruktioner för arbetsmiljökritiska arbeten Uppgifter med utgångspunkt från kursdeltagarnas egna önskemål /problemområden Användning av regler i förbättringsarbetet

5 11-12 februari 2010, Göteborg kr Kursnr: 7208 Ackreditering av kontrollorgan tryckprovning med gas, 2 dagar Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8, som trädde i kraft den 1 juli 2007 innebär att ackreditering som kontrollorgan krävs för att utföra trycksättning med gas. Ackreditering hos SWEDAC ersätter tidigare tillstånd från Arbetsmiljöverket. Ackreditering är ett godkännande på att man har tillräckliga kunskaper, rätt utrustning och rätt rutiner. För organisationer som vill bli ackrediterade för tryckprovning med gas är det därför viktigt att satsa på utbildning. Den kompetensprövning som SWEDAC kommer att utföra innebär en kontroll av att företaget utbildat personalen och att utrustning och rutiner följer internationell standard (ISO/IEC 17020) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Syfte: Denna utbildning ger konkret vägledning om hur de nya kraven skall uppfyllas. Dag 1 Bakgrund (krav på kunskap och utrustning) Olyckor och allvarliga tillbud Säkerhetskrav i AFS 2006:08 Provning Koppling till andra regler Grupparbete kring riskbedömning, säkerhetsregler och kontrollrutiner Kort koppling till kvalitetshandboken Dag 2 Vägledning för uppbyggnad av ukvalitetsmanual (krav på rutiner) Administrativa krav Oberoende, opartiskhet och integritet Sekretess, ledning och organisation Kvalitetssystem Personal, lokaler och utrustning Kontrollmetoder, kontrollrutiner, dokumentation Kontrollrapport och kontrollintyg Underleverantörer, samarbete Klagomål och omprövning Ackrediteringsprocessen så går det till Deltagare: Personer som planerar, utför och utvärderar tryckprovning med gas, i fält och på laboratorier/kvalitetsavdelningar. Utbildningar inom angränsande områden: Entreprenad- och avtalsrättens grunder Beskrivningsteknik AMA Anläggning 07 AMA Anläggning 07 för entreprenörer MER Anläggning 07 AB 04 ABT 06 Byggprojektledning Projekteringsledning För information om dessa utbildningar se där finner du även vårt övriga utbud. Avgift et står angivet efter varje utbildning. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade avgifter). Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefax eller telefon

6 B Porto betalt Sverige Göteborg Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Eva Fritz, tel , Per Svensson, tel , eller Anita Thunberg, tel , Anmälan tel fax Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Vatten och avlopp utbildningar Vatten- och avloppsverk Drift och skötsel av avloppsanläggningar Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk Praktiskt

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Provning med över- eller undertryck

Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer