RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN ENUM - Delrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN ENUM - Delrapport

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Försöket skall utföras i samråd med intresserade myndigheter och marknadens parter. Försöket syftar till att vinna erfarenhet av ENUM inom olika områden samt bevaka den internationella utvecklingen. Enligt regleringsbrev för 2004 förlängs regeringsuppdraget med ENUM till den 30 juni En delrapport skall lämnas till regeringen senast den 31 januari Denna delrapport redogör för utvecklingen i Sverige, vad som planeras fram till slutrapporteringen i juni 2004, samt en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som har ENUM på agendan. Slutligen redovisar PTS sin syn på delegeringen av landskodsdomänen.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdraget. Stockholm i februari 2004 Katarina Kämpe Stf generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Inledning ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? Situationen i några andra länder Internationella organisationer och ENUM Det fortsatta arbetet Innehåll i kommande slutrapport Delegeringen av.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdraget Post- och telestyrelsen 1

6

7 Sammanfattning Sammanfattning Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget skall slutrapporteras till regeringen senast den 30 juni 2004 där PTS skall ge förslag och eventuell rekommendationer om bl.a. ekonomiska och administrativa rutiner och regler som behövs vid kommersiell drift av ENUM, finansiering vid ett permanent införande av ENUM och effekten av ENUM. En delrapport skall lämnas den 31 januari 2004 vilket utgör rubricerade avrapportering. ENUM är ett protokoll och en databas, framtaget av IETF, som översätter telefonnummer till Internetdomännamn. Funktionen underlättar konvergens mellan kretskopplade och paketförmedlande elektroniska kommunikationsnät. ENUM möjliggör trafik på IP-baserade kommunikationsnät där ett vanligt telefonnummer används vid uppställning av kommunikationen främst för IPtelefonitjänster. Intresset för ENUM är delat på den globala kommunikationsmarknaden. Försök eller förberedelser inför permanent införande sker i vissa länder, som t.ex. USA, Japan, Österrike och Storbritannien. Det kommersiella intresset finns men är inte tydligt för alla aktörer. Vikande aktivitet för ENUM föreligger i Sverige från kommersiellt aktiva operatörer på markanden för elektronisk kommunikation. En förklaring kan vara att ENUM kan ses som ett hot bland vissa eftersom trafik där adresseringsmetoder som nyttjar ENUM kan ledas bort från de mer traditionella kommunikationsnäten (telefonnätet ) och i stället terminera på Internet eller andra IP-baserade kommunikationsnät där andra ersättningsprinciper för samtrafik råder. ENUM har uppmärksammats i tre konsultstudier som nyligen avrapporterats till Europeiska kommissionen. Internationella teleunionen (ITU) studerar området för att finna bra lösningar för permanent införande inklusive frågan om huvuddomän för ENUM som prioriterats av några länder. Inom Internetvärldens styrande organisationer såsom IAB, samt i viss mån IETF, anses den nuvarande huvuddomänen i.arpa-trädet för ENUM redan vara beslutad. Denna delrapport redogör för utvecklingen i Sverige, vad som planeras fram till slutrapporteringen i juni 2004, samt en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som har ENUM på agendan. NIC-SE kommer att leda arbetsgrupp där marknadsaktörerna ges möjlighet att arbeta fram sin syn på hur lösningar för ENUM praktiskt skall vara vid kommersiell permanent drift. Sammanställning sker i en specifikation som bl.a. utgör underlag till PTS slutrapport. Framgångsrikt resultat i NIC-SE:s arbetsgrupp kräver engagemang och arbetsinsatser från aktörerna på tele- och Internetmarknaden i Sverige. Slutligen redovisar PTS sin syn på delegeringen av landskodsdomänen.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdragets slutförande fram tills riksdagen beslutat om lämpligt legalt regelverk och detta sedan trätt i kraft. Post- och telestyrelsen 3

8 Sammanfattning 4 Post- och telestyrelsen

9 Summary Summary The Government has assigned the administrative responsibility for ENUM to the National Post and Telecom Agency (PTS), including the implementation of a national trial. The final report on the assignment must be submitted to the Government no later than 30 June 2004, when PTS shall submit proposals and any recommendations concerning, among other things, financial and administrative routines and rules necessary for the commercial operation of ENUM, financing in the event of permanent introduction of ENUM and the effect of ENUM. A preliminary report must be submitted on 31 January 2004, which constitutes the above mentioned reporting ENUM is a protocol and a database, produced by IETF, which translates telephone numbers to Internet domain names. This function facilitates convergence between circuit-switched and packet-switched electronic communications networks. ENUM facilitates traffic on IP-based communications networks where an ordinary telephone number is used for setting-up the communication primarily for IP telephony services. The interest in ENUM varies throughout the global communications market. Trials or preparations in anticipation of permanent introduction are being made in some countries, such as for example the USA, Japan, Austria and Great Britain. The commercial interest exists, but is not clear for all actors. The activity for ENUM is flagging in Sweden on the part of commercially active operators in the market for electronic communications. One explanation may be that ENUM may be viewed as a threat by some, as traffic where the addressing methods that use ENUM can be led away from the more traditional communications networks (the telephone network) and instead terminate on the Internet or other IP-based communications networks, where other principles for remuneration for interconnection prevail. ENUM has attracted attention in three consultancy studies recently reported to the European Commission. The International Telecommunications Union (ITU) is studying the area to identify favourable solutions for permanent introduction, including the issue of a second-level domain for ENUM, which has been given priority by some countries. Within governing organisations for the sphere of the Internet, such as IAB, and to some extent IETF, it is considered that the existing second-level domains in the.arpa-tree for ENUM have already been decided. This preliminary report explains the development in Sweden, what is planned until the final report in June 2004, and provides an international insight into certain countries and international organisations that have ENUM on the agenda. NIC- SE will lead a working group, where the market actors are given an opportunity to work out their view on what solutions should be used for ENUM in practice in the event of permanent commercial operation. This will be presented in a specification, which will among other things constitute an information base for the final report by PTS. A successful result for the NIC-SE working group Post- och telestyrelsen 5

10 Summary requires the involvement and the investment of man-hours by the actors in the Swedish telecom and Internet market. Finally, PTS will report its views on the delegation of the country code domain.6.4.e164.arpa after the conclusion of the Government assignment until the Riksdag (Swedish Parliament) has decided on an appropriate legal regulatory framework and this has subsequently entered into force. 6 Post- och telestyrelsen

11 Inledning 1 Inledning Tidigare uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2001 uppdrog regeringen den 14 december åt Post- och telestyrelsen (PTS) att lämna förslag till Näringsdepartementet hur regeringen kan medverka till att ENUM kan genomföras i Sverige. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 april 2001 och ledde till ett nytt uppdrag, se nedan. PTS rapport 1, ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser En beskrivning samt möjligt införande i Sverige, redovisar bakgrunden till ENUM, redovisning av domännamnsstrukturen för ENUM och ansvarsrelationer vid delegeringar av sådana ENUM-domännamn, samt tidig kartläggning av andra ENUM-liknande funktioner och sammanställning av initiala internationella aktiviteter rörande ENUM. Rapporten föreslår att Sverige genomför ett nationellt försök avseende ENUM samt att vissa frågor måste få en tillfredsställande lösning innan ett permanent införande av ENUM kan bli aktuellt. Det aktuella uppdraget Härefter har regeringen i beslut den 6 december 2001 uppdragit åt PTS att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget skall utföras i samråd med intresserade myndigheter och marknadens parter. I ett första steg skall PTS undersöka parternas intresse av att delta i försöket. Om förutsättningar för ett försök inte föreligger skall PTS avbryta arbetet och rapportera till regeringen. Detta uppdrag skulle slutredovisas den 31 juli Genom en ändring av regleringsbrevet delades redovisningen upp på två tidpunkter enligt nedan. Ändring av regleringsbrevet för 2003 Genom en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 och med ändring av ovan angivna regeringsbeslutet från 6 december 2001 beslutade regeringen den 18 juni 2003 att uppdraget skulle redovisas genom en delrapport den 31 juli och en slutrapport den 31 december Regleringsbrevet för 2004 Härefter har regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 11 december 2003 ändrat tidpunkterna för redovisningen till en delrapport senast den 31 januari 2004 och en slutrapport den 30 juni Slutrapporten bör innehålla analyser, förslag och eventuellt rekommendationer inom följande områden: vidare internationell omvärldsbevakning, 1 PTS Dnr se vidare PTS hemsida vid URL: Post- och telestyrelsen 7

12 Inledning hur de parallella kommersiella "ENUM-liknande" funktionerna utvecklats, lösning av frågan angående lämplig huvuddomän, finansiering vid ett permanent införande av ENUM, ekonomiska och administrativa rutiner och regler som behövs vid en permanent kommersiell drift av ENUM, permanent införande av ENUM i Sverige samt effekten av ENUM. Under hösten 2003 var situationen oklar vad gällde fortsatt hantering av ENUM under Detta medförde att vissa marknadsaktörer inte prioriterade frågan under hösten I och med regleringsbrevet för 2004 har dock ny entusiasm nu uppstått för det fortsatta arbetet med ENUM mot en permanent lösning i Sverige bland marknadens aktörer. Sammandrag av delrapporten från juli 2003 PTS delrapport 2, ENUM en funktion i innovationsfasen Förslag till fortsatt svenskt engagemang, om försöksverksamheten redovisades till regeringen den 18 juli Under försöket testades den gemensamma ENUM-infrastrukturen för landskodsdomänen, samt att IP-telefoni identifierades som den mest intressanta applikationen just nu för ENUM. Dock gav resultatet från försöksperioden inte tillräcklig substans för att lämna en komplett rapport till regeringen. Många frågor som framgick av regeringsuppdraget var fortfarande olösta inför PTS avrapportering sommaren Vidare redogör delrapporten för den administrativa uppdelningen och ansvaret för ENUM, hur det administrativa ansvaret för ENUM har delegerats under försöksverksamheten och en redogörelse för de olika alternativ som finns för den som innehar det administrativa ansvaret att utse en ENUM Tier 1 Registry. Kortfattat redogörs också för i vilken mån de olika alternativen och den tekniska driften av ENUM kräver ändrad eller ny lagstiftning. PTS rekommenderade en förlängning av regeringsuppdraget. Denna förlängning föreslogs eftersom PTS ser en potential i ENUM som en intressant konvergensfunktion, vilket är en liknande uppfattning som råder i vissa andra länder, samt att aktörerna på tele- och Internetmarknaden i Sverige behöver mer tid för att ta fram ett gemensamt förslag om hur administrativa aspekter bör fungera för ENUM. Vidare bör ENUM ses i ett internationellt perspektiv där Sverige ligger i frontlinjen, men inte ensamt kan leda utvecklingen och att beroenden föreligger med andra länders införande av ENUM. 2 PTS-ER-2003:29 - se vidare PTS hemsida vid URL: 2003_29.pdf 8 Post- och telestyrelsen

13 Inledning Denna delrapport PTS har utformat delrapporten som en lägesrapportering över vad som hänt sedan avrapporteringen i juli Av rapporten framgår utvecklingen i Sverige. I rapporten redogör PTS även för det arbete som PTS planerar utföra fram till slutrapporteringen i juni Rapporten innehåller även en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som aktivt arbetar med frågor runt ENUM, antingen i form av försöksverksamheter eller andra steg inför ett permanent införande. Vad är ENUM? ENUM kan ses som en byggsten i elektroniska kommunikationsnät för översättning av E.164-nummer (telefonnummer) till Internetdomännamn (enligt en viss struktur motsvarande telefonnumrets form). Dessa ENUMdomännamn används sedan vid ett vanligt DNS-uppslag för att få fram andra Internetbaserade adresser 3 och med dessa ställa upp kommunikation, bl.a. mellan kretskopplade och paketförmedlande kommunikationsnät. Med andra ord möjliggör ENUM användandet av ett vanligt telefonnummer som enda identifikation för främst taltrafik på Internet och andra IP-baserade kommunikationsnät. ENUM är egentligen bara översättningsfunktionen av telefonnummer till domännamn och beskrivs i en specifikation 4 från IETF. Att det sedan sker en kommunikation mellan två parter beror på andra applikationer i de elektroniska kommunikationsnäten som nyttjar resultatet från den översättning som ENUM-funktionen utfört. Nyttan med ENUM? Denna omräkningsfunktion har rönt intresse både i Sverige och ute i världen mottagandet är dock blandat och viss förvirring om dess nytta föreligger. Det kommersiella intresset är ännu inte tydligt vilket delvis kan förklara ett vikande intresse för ENUM i Sverige från de som verkar kommersiellt på markanden för elektronisk kommunikation. Å andra sidan kan ENUM delvis ses som ett hot bland vissa operatörer eftersom trafik där adresseringsmekanismer som använder sig ENUM kan ledas bort från de mer traditionella kommunikationsnäten (t.ex. telefonnätet (PSTN)) och i stället terminera på 3 T.ex. e-postadress, SIP-URL för IP-telefoni, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress, GPS koordinater lagrade i speciella poster, s.k. NAPTR-records (Naming Authority Pointer). Beskrivning av NAPTR-records finns i RFC 3403 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part Three: The Domain Name System (DNS) Database se vid URL: 4 Se vidare RFC 2916 på IETF:s hemsida denna RFC kommer att ersättas av en ny specifikation som är godkänd av IESG i december 2003, men ännu inte givits något eget RFCnummer. Den godkända specifikationen The E.164 to URI DDDS Application (ENUM) finns vid följande URL: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/internet-drafts/draft-ietf-enum-rfc2916bis- 07.txt Post- och telestyrelsen 9

14 ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? Internet eller andra IP-baserade kommunikationsnät där andra samtrafikprinciper råder. Erfarenheter från det svenska försöket under första halvan av 2003, samt vad som kommit fram ur liknande försök i andra länder, är att ENUM just nu anses vara en byggsten för aktörer som vill tillhandahålla IP-telefonitjänster över Internet/IP-nät där den aktuella identifikationsmetoden av användarna (både den som ringer och den som blir uppringd) skall vara vanliga telefonnummer. Även om andra identiteter finns för IP-telefoni, t.ex. SIPadresser (som delvis liknar e-postadresser) finns ett intresse att använda just telefonnummer för IP-telefoni eftersom det är en sådan välkänd och spridd identifikationsmetod som redan används i hela världen. Nedan redovisas intressanta applikationer baserade på ENUM-funktionen: En tjänst för anropande abonnent att enbart med kännedom om E.164-numret få kontakt med anropad abonnent oavsett på vilket sätt den senare kan bli kontaktad. En möjlighet för privata nät att använda ENUM-funktionalitet för att anknytningsnumren i den privata nummerplanen skulle kunna översättas till IP-relaterade identiteter för samtal inom det slutna/privata nätet. ENUM är som tidigare sagts ett medel för konvergens mellan och inom operatörernas elektroniska kommunikationsnät. ENUM erbjuder förhållanden som öppnar upp potentiella nya möjligheter för marknadens aktörer inom t.ex. området dirigering: Ett E.164-nummer översätts till en URI för dirigering över IP-nät. Aktörer på marknaden anser att denna funktion kan användas för att få lägre kostnader vid samtalsdirigering. Genom ENUM-uppslagning skickas samtalet via ett IP-nät och därmed undviks eller minskar samtrafiksavgifter mellan t.ex. två PSTN-nät (telefonnät). Applikationer för att rationalisera trafik från, och mellan, större PABXgrupper (slutna nät) kan använda sig av ENUM-funktionen. Med hjälp av ENUM kan en gateway göra en omskrivning av E.164- nummer till SIP-URL. Kortfattat menas därmed att ENUM kan användas för att direkt dirigera ett IP-telefonisamtal, med användandet av ett traditionellt telefonnummer, till slutanvändare. En IP-baserad PABX kan detektera om det är möjligt att dirigera samtal över IP-nät direkt istället för via traditionella telefonnät och tillbaka till ett IP-baserat nät. Detta skulle kunna innebära lägre kostnad och bättre kvalitet för företaget. 2 ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? PTS inlämnade, som angivits ovan, en delrapport till regeringen den 18 juli I den rekommenderade PTS en förlängning av regeringsuppdraget till sista juni 10 Post- och telestyrelsen

15 Situationen i några andra länder Som tidigare noterats var aktivitetsnivån relativt låg under hösten 2003 både avseende provdriften och utveckling av rutiner för permanent ENUM-drift. Den praktiska provverksamheten av ENUM var minimal under hösten, men de befintliga rutinerna för ENUM Tier 1 Registry genomgick en revidering. Bl.a. har dessa utvidgats med en rutin för bulkregistrering 5 av ENUM-domännamn. Med bulkregistrering menas att en operatör begär registrering av domännamn motsvarande en telefonnummerserie ur vilken det ännu inte tilldelats några E.164- nummer till abonnenter. Behov av bulkregistrering hade identifierats av några IPtelefonioperatörer som avsåg att testa detta inom provdriftens ram. De nya rutinerna har ännu inte tagits praktiskt i drift. Detaljerad information om hur bulkregistrering går till, eller annan information för den praktiska verksamheten som ENUM Tier 1 Registry (d.v.s. NIC-SE) bedriver under provdriften går att finna på NIC-SE:s hemsida 6. Med andra ord hände inte så mycket med provdriften under andra halvåret av 2003, men PTS har desto större förhoppning att mer så skall ske under 2004 vilket redovisas närmare under nästa avsnitt. 3 Situationen i några andra länder Avsnittet redogör statusen för olika aktiviteter för ENUM i några utvalda länder. PTS redovisar bara länder där något av intresse runt ENUM har hänt sedan förra delrapporten i juli Australien Australian Communications Authority (ACA) är motsvarigheten till PTS i Australien. ACA har inför kommande försöksverksamhet, med planerad start april/maj 2004, allokerat en speciell E.164-nummerserie (0170-serien) för ENUMtest. En arbetsgrupp har specifikt bildats för att studera integritets- och säkerhetsfrågor med beröring till ENUM. Gruppen har bl.a. kommit fram till att någon kontaktinformation för den som innehar ENUM-domännamnet inte skall finnas i whois, men att kontaktinformation skall finnas för den som är ansvarig för namnservrarna för det aktuella ENUM-domännamnet. Vidare så har ACA gjort ett uttalande rörande hemlig teleavlyssning i förhållande till ENUM, och kommit fram till att ENUM bara används vid uppställning av kommunikationen och inte under denna och därmed anser ACA att skyldigheterna rörande hemlig teleavlyssning är oförändrade vid ett införande av ENUM. Någon försämring för 5 Ett oeftergivligt krav för bulkregistrering är att operatören intygar att den kommande ENUMabonnentens samtycke inhämtas innan telefonnummer, och det motsvarande ENUMdomännamnet, tilldelas en slutkund och sätts i drift. 6 Se vid URL: Post- och telestyrelsen 11

16 Situationen i några andra länder brottsutredande myndigheter att utföra sådan avlyssning anses inte heller påverkas av ENUM. Irland På Irland är verksamhet kopplat till ENUM i startgroparna. Initiativet kommer från universitetsvärlden och arbetet har samlats under beteckningen +353 ENUM Forum. Japan Sedan 2002 har det funnits en arbetsgrupp (ENUM SG 7 ) för ENUM i Japan. I maj 2003 publicerade arbetsgruppen en ganska omfattande rapport 8 som identifierar ENUM som en viktig infrastrukturkomponent för IP telefonitjänster. En notering kan göras att i Japan finns det en specifik nummerserie (050-XXXX ) ur E.164-nummerplanen som allokerats för IPtelefonitjänster av MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications). Rapporten redovisar även ett antal integritetsoch säkerhetsaspekter kopplade till ENUM. När det gäller försöksverksamhet så kommer sådan att ske under en sammanslutning, med f.n. 42 medlemmar, som går under benämningen ETJP 9 (ENUM Trial Japan). ETJP bildades i september Norge I Norge finns nu planer att Post- og teletillsynet kommer att initiera någon typ av försöksverksamhet. UNINETT Norid A/S, som hanterar Norges nationella toppdomän, har visat intresse av att agera ENUM Tier 1 Registry under försökstiden. Under våren 2004 kan ev. ett försök komma igång. Polen I Polen har aktiviteter runt ENUM påbörjats. Den statliga organisationen NASK, som också är Registry för.pl, agerar som ENUM Tier 1 Registry. Teleregleringsmyndigheten har utfärdat några riktlinjer för ENUM-försöket. Bl.a. kan bara teleoperatörer verka som ombud och de kan endast registrera ENUMdomännamn för motsvarande E.164-numren som de har kontroll över. Vidare så får NASK bara delegera ENUM-domännamn till teleoperatörernas namnservrar. Polen tittar på möjligheter att skapa en automatiserad Registry-versamhet för ENUM baserad på EPP (Extensible Provisioning Protocol) som är ett protokoll 7 Organiserad under JPNIC (Japan Network Information Center) som är ett NIR (National Internet Registry) för tilldelning av bl.a. IP-adresser. 8 Rapporten finns på ENUM SG:s hemsida vid URL: 9 Se ETJP:s hemsida vid URL: 12 Post- och telestyrelsen

17 Situationen i några andra länder för att underlätta registrering av domäner mellan ett Registry och ett Registrar (ombud). Storbritannien En industriarbetsgrupp, UKEG (UK ENUM Group), tog fram förutsättningar för att kunna bedriva en försöksverksamhet i UK. De praktiska proven administrerades av UK ENUM Trial Group. Jämfört med Sverige fanns tre organisationer villiga att agera som ENUM Tier 1 Registry. De tre aktörerna 10, Internet Computer Bureau plc, NeuStar Inc och Nominet, medverkar alla i försöket med en viss ansvarsuppdelning emellan sig. Första delen av försöket är nu avslutad och en testrapport kommer att publiceras i februari Frågorna i Storbritannien är liknande dem som diskuteras hemma, bl.a. valideringsprinciper, byte av ENUM ombud och uppsägning av teleabonnemang där ENUMdomännamn finns registrerat. Från statens sida kommer DTI (Department of Trade and Industry) att genomföra en nationell konsultation (försenad jämfört med vad som angavs i PTS delrapport juli 2003) som inriktar sig mot kommersiellt införandet av ENUM, ansvarsfrågor och processen för att utse ENUM Tier 1 Registry. DTI:s remiss planeras pågå från mars till juni Därefter kommer aktiviteter att starta för att val av Registry-funktionen skall kunna ske. Introduktion av ENUM skulle kunna vara möjligt till USA I USA hanteras ENUM-frågor främst av National Telecommunications and Information Administration (NTIA) 11 som sorterar under USA:s handelsdepartement (DoC). Det praktiska utformandet av hur ENUM bör fungera i USA har tagits fram av ENUM Forum 12 som är en öppen och oberoende industrigrupp bestående av tele- och Internetföretag. Gruppen har utarbetat en specifikation i februari 2003 avseende hur ENUM bör implementeras i USA, Specification for US implementation of ENUM samt ett arbetsdokument från december 2003 som redogör för vissa frågor runt Registryverksamheten på Tier 1-nivån (för USA innebär det alla riktnummerområden under landskod 1 som ligger inom landets gränser CC 1 omfattar även 18 andra stater). Arbetsdokumentet berör tre områden varav ett behandlar frågan om kontrakterande motpart till ENUM Tier 1 Registry skall vara amerikanska regeringen, ett bolag 13 bildat av de med intresse för ENUM i USA eller en kombination av dessa. De andra berör hur Registry-verksamheten skall fungera mellan alla de 19 länderna eller om USA skall ha ett eget Tier 1 Registry, samt om 10 Se vid URL: 11 Se mer om NTIA vid URL: 12 Se mer om ENUM Forum vid URL: 13 Ett s.k. Limited Liability Company (LLC) som är en associationsformer där ägarna har ett begränsat ansvar. Post- och telestyrelsen 13

18 Internationella organisationer och ENUM den egna Registry-funktionen skall fördelas som ett för hela USA eller om flera skall finnas som därmed kan betjäna samma riktnummerområden. När det gäller den nationella toppdomänen.us har amerikanska regeringen upphandlat NeuStar där de verkar som Registry för denna domän. När det gäller motsvarande ENUM-domän för USA (<NPA>.1.e164.arpa) har den amerikanska regeringen indikerat att kontrakterande organisation för denna Registryverksamhet kan utgöras av ett sådant LLC-bolag som anges ovan. Ställningstagandet framgår i en gemensam skrivelse 14 i augusti 2003 till ordförande av ENUM Forum från DoC, State Dept. och FCC. I PTS delrapport från juli 2003 angavs att statens roll och ansvar runt ENUM skulle bli föremål för en publik konsultation från DoC under hösten 2003 men någon sådan togs inte fram. 4 Internationella organisationer och ENUM Avsnittet redogör statusen för olika aktiviteter för ENUM i några internationella organisationer. PTS redovisar bara organisationer där något av intresse runt ENUM har hänt sedan förra delrapporten i juli IETF Inom IETF, Internet Engineering Task Force, har RFC 2916 reviderats och den nya specifikationen, The E.164 to URI DDDS Application (ENUM), godkändes av IESG den 8 december 2003 och inväntar ett RFC-nummer (se även fotnot 4). Främsta skillnaden mellan RFC 2916 och RFC 2916bis består i att ENUM numera uttryckligen ingår i DDDS-strukturen (RFC ) där DNS är en möjlig del att lagra data i. Dessutom har ordningen på det s.k. enumservicefield ändrats i NAPTR-posterna vilket leder till att utrustning och programvara som utvecklats enligt RFC 2916 måste genomgå förändring för att uppfylla kraven enligt den reviderade specifikationen. Vidare kan anges att den nya specifikationen är mer komplex, men att den på ett bättre sätt säkerställer relationen till ITU TSB och ITU:s medlemsländer vid delegering av landskodsdomäner. När det gäller arbetsgrupp ENUM inom IETF har den i princip slutfört sitt uppdrag. Några andra, av IESG godkända, specifikationer berör ENUM. En del av dem definierar olika typer av enumservicefield för applikationer såsom H.323 och SIP för användning tillsammans med ENUM. Arbetsgrupp ENUM kommer att finnas i ett vilande stadium ett tag framåt för att kunna agera om 14 Skrivelsen finns vid URL: 15 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part One: The Comprehensive DDDS Post- och telestyrelsen

19 Internationella organisationer och ENUM samverkan behövs med ITU-T:s SG2 som aktivt arbetar med vissa administrativa frågor runt ENUM. Tidigare fanns en Internet Draft 16 med titeln Privacy and Security Considerations in ENUM 17 tillgänglig på IETF:s hemsida. Dokumentets bästa före datum var januari 2004 och den är därmed inte tillgänglig längre. I-D:en tog upp frågor om integritet och säkerhet rörande ENUM. Detta är ett område som anses behöva mer analys, men detta ligger inte direkt inom IETF:s huvudsakliga kompetensområde. Andra organisationer såsom IWGDPT och ETSI tittar f.n. över sådana frågeställningar. ITU-T ITU-T SG2 är den grupp inom Internationella teleunionen som studerar ENUM och de administrativa rutiner som behövs för införande av ENUM. Genom interimsprocedurerna (se 39) för landskodsdelegeringar finns rutiner för att få igång nationella verksamheter baserade på ENUM. Frågan är hur länge dessa procedurer kommer att vara tillfälliga innan en ITU-T rekommendation godkänts. Ett arbetsutkast 18 finns, E.A-ENUM, men som situationen är kommer rekommendationen inte att kunna beslutas innan frågan om en permanent toppdomän för ENUM fått en lösning som tillfredsställer de delegater (främst Kina med stöd av bl.a. Tyskland) som driver denna fråga. Drivkraft bakom detta arbete är att man vill få en domän för ENUM som kontrolleras av en mellanstatlig internationell organisation (ITU) och därmed skulle också en bättre spridning kunna uppnås av centrala namnservrar för ENUM mellan kontinenterna. Dagens.arpa- och.e164.arpa-sevrar är mycket koncentrerade till USA 19, men samma situation råder för rotnamnsevrarna eftersom 12 av de totalt 13 stycken också fungerar som servrar för.arpa. Vid sista SG2-mötet i oktober 2003 fortsatte aktiviteter med att utvärdera behov för en helt ny TLD för ENUM. Underlag för att ITU skall kunna göra en ansökan hos ICANN kommer att tas fram av SG2. Ambitionen är att slutföra detta till ordinarie SG2-möte i maj Därefter 16 En Internet-Draft är bara giltig i 6 månader och kan i princip publiceras av vemsomhelst. I dokumenten finns en anmärkning att det kan vara olämpligt att hänvisa till dessa eftersom det bara är arbetsdokument. 17 Författarna till I-D:en var Richard Shockey (delordförande i IETF:s ENUM WG) och John Morris från Center for Democracy & Technology (CDT). CDT är en oberoende organisation som arbetar för att sprida information om de demokratiska möjligheterna med dagens öppna decentraliserade globala Internet. Organisationen har funnits i 10 år. I april 2003 publicerade CDT en rapport, ENUM: Mapping telephone numbers onto the Internet Potential benefits with public policy risks, om ENUM och de eventuella riskerna rörande den personliga integriteten rapporten finns vid URL: 18 Se ITU:s hemsida vid URL: WP En.arpa-server, tillika rotnamnserver, finns i Stockholm och drivs av Autonomica. Av de 6 namnservrar som f.n. används för.e164.arpa-nivån finns också där en i Stockholm som drivs av KTHNOC (KTH Network Operation Centre). Post- och telestyrelsen 15

20 Internationella organisationer och ENUM kvarstår beredning inom ITU på högre nivå (Rådet eftersom detta kommer att vara förenligt med kostnader för ITU 20 ) för att verkligen kunna skicka in denna ansökan till ICANN. Här råder nog viss osäkerhet om detta blir verklighet eller inte, och om ansökan inges till ICANN kanske en ny toppdomän för ENUM tidigast kan vara i drift i början av 2006 enligt SG2:s egna bedömningar. Till oktobermötet 2003 för SG2 hade IWGDPT (International Working Group on Data Protection), som är en grupp av systermyndigheter till Datainspektionen, skickat in ett dokument 21 om risker runt den personliga integriteten vid ett införande av ENUM. I princip uppmanas alla inblandade i ENUM-sammanhang att ge aspekter på den personliga integriteten hög prioritet vid införande av ENUM. Bidraget från IWGDPT, som dock inte är en ITU-medlem, kommer hanteras i det vidare arbetet med E.A-ENUM samt att SG2 kommer att se över de gällande Supplementen för ENUM och revidera dessa vid behov med hänsyn tagen till IWGDPT:s krav i sitt bidrag. ETSI Inom den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI i dess tekniska kommitté TISPAN 22 har ENUM funnits på agendan sedan Målet har varit att ta fram lämpliga tekniska specifikationer för att underlätta ett införande av ENUM inom Europa, samt även stödja försöksverksamhet av ENUM. Som angavs i PTS förra delrapport från juli 2003 studerar ETSI hur ENUM kan användas för dirigeringsändamål inom en operatörs kommunikationsnät, och även mellan sådana nät, samt inom privata nät och för alternativa implementeringar av nummerportabilitet. Området intresserar främst traditionella telefonioperatörer som vill rationalisera sin dirigering och företag/myndigheter med stora privata nät. ENUM för infrastrukturändamål kan komma att kräva annan domännamnsgren än.e164.arpa. Domännamnsfrågan är ännu inte klarlagd och när så skett måste denna tas upp med IAB och IETF vilka kan ha en annan syn än ETSI på valet av domän. Vidare så är det f.n. oklart om NRA:er, samt ITU TSB, behöver vara inblandade vid delegeringar av landskodsdomäner vid infrastruktur- ENUM. I slutet av 2003 startade ETSI TISPAN ett arbete med att se över olika integritetsaspekter för behandling av personuppgifter rörande de olika tillämpningarna av ENUM. ETSI är kanske inte den naturliga spelaren för integritetsfrågor, men har dock djup kompetens inom säkerhetsfrågor som ligger i nära relation till integritetsaspekterna. 20 Kostnad för ansökan om en ny gtld hos ICANN var USD år 2000 därutöver tillkommer kostnad att implementera domänen, kostnader för ITU, kostnader för att driva Registry samt driftskostnader för servrar m.m. för den nya ENUM toppdomänen. 21 Bidraget finns vid URL: WP se även nedan om IWGDPT. 22 Sammanslagning av kommittérna SPAN och TIPHON. 16 Post- och telestyrelsen

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna DATUM RAPPORTNUMMER 22 februari 2002 PTS-ER-2002:3 ISSN 1650-9862 E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna FÖRFATTARE Teresia Widigs Ahlin Innehåll Sammanfattning... 3 Summary...

Läs mer

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

Rapportnummer 2015-02-06. PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen Rapportnummer Datum 2015-02-06 PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i Rapportnummer Diarienummer

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28

Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm 2011-10- 28 Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2011-10- 28 Svar på remiss av kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan cctld- operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden

Läs mer

Transparenta internetaccesser

Transparenta internetaccesser Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum 2011-12-07 Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? -får

Läs mer

Tilldelning av domännamn under.se

Tilldelning av domännamn under.se Rapportnummer PTS-ER-2009:17 Datum 2009-03-26 Tilldelning av domännamn under.se Rapport efter genomförd tillsyn Rapport efter genomförd tillsyn Rapportnummer PTS-ER-2009:17 Diarienummer 08-11198 ISSN 1650-9862

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

Rätten till domännamn

Rätten till domännamn Institutionen för handelsrätt Rätten till domännamn En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige Martin Peters Kandidatuppsats 15 högskolepoäng Handledare Jonas Ledendal HARK11 Kandidatkurs

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Användningen av domännamn som varumärke

Användningen av domännamn som varumärke JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Thorstensson Användningen av domännamn som varumärke Examensarbete 20 poäng Handledare Per Jonas Nordell Immaterialrätt Termin 9 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862. E-betaltjänster. Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder

RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862. E-betaltjänster. Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder DATUM RAPPORTNUMMER 2004-02-06 PTS-ER-2004:2 ISSN 1650-9862 E-betaltjänster Situationen på marknaden Hinder för ökad användning och möjliga åtgärder Förord Förord Regeringen gav i december 2002 Post-

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta 2003:22 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader - Telemarknaden PM 2003:22 ISBN 91-7398-849-9

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning?

Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristian Ford Toppdomänen.se - med eller utan förprövning? Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Kommersiell IT-rätt Domännamnsrätt Höstterminen 2000

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Styrningen av Internet

Styrningen av Internet Staffan Jonson Styrningen av Internet Från infrastruktur till politik i informationssamhället Styrningen av Internet.SE:s Internetguide, nr 20 Version 1.0 2010 Staffan Jonson 2010 Texten skyddas enligt

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer