RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN ENUM - Delrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN ENUM - Delrapport

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Försöket skall utföras i samråd med intresserade myndigheter och marknadens parter. Försöket syftar till att vinna erfarenhet av ENUM inom olika områden samt bevaka den internationella utvecklingen. Enligt regleringsbrev för 2004 förlängs regeringsuppdraget med ENUM till den 30 juni En delrapport skall lämnas till regeringen senast den 31 januari Denna delrapport redogör för utvecklingen i Sverige, vad som planeras fram till slutrapporteringen i juni 2004, samt en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som har ENUM på agendan. Slutligen redovisar PTS sin syn på delegeringen av landskodsdomänen.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdraget. Stockholm i februari 2004 Katarina Kämpe Stf generaldirektör Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Inledning ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? Situationen i några andra länder Internationella organisationer och ENUM Det fortsatta arbetet Innehåll i kommande slutrapport Delegeringen av.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdraget Post- och telestyrelsen 1

6

7 Sammanfattning Sammanfattning Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget skall slutrapporteras till regeringen senast den 30 juni 2004 där PTS skall ge förslag och eventuell rekommendationer om bl.a. ekonomiska och administrativa rutiner och regler som behövs vid kommersiell drift av ENUM, finansiering vid ett permanent införande av ENUM och effekten av ENUM. En delrapport skall lämnas den 31 januari 2004 vilket utgör rubricerade avrapportering. ENUM är ett protokoll och en databas, framtaget av IETF, som översätter telefonnummer till Internetdomännamn. Funktionen underlättar konvergens mellan kretskopplade och paketförmedlande elektroniska kommunikationsnät. ENUM möjliggör trafik på IP-baserade kommunikationsnät där ett vanligt telefonnummer används vid uppställning av kommunikationen främst för IPtelefonitjänster. Intresset för ENUM är delat på den globala kommunikationsmarknaden. Försök eller förberedelser inför permanent införande sker i vissa länder, som t.ex. USA, Japan, Österrike och Storbritannien. Det kommersiella intresset finns men är inte tydligt för alla aktörer. Vikande aktivitet för ENUM föreligger i Sverige från kommersiellt aktiva operatörer på markanden för elektronisk kommunikation. En förklaring kan vara att ENUM kan ses som ett hot bland vissa eftersom trafik där adresseringsmetoder som nyttjar ENUM kan ledas bort från de mer traditionella kommunikationsnäten (telefonnätet ) och i stället terminera på Internet eller andra IP-baserade kommunikationsnät där andra ersättningsprinciper för samtrafik råder. ENUM har uppmärksammats i tre konsultstudier som nyligen avrapporterats till Europeiska kommissionen. Internationella teleunionen (ITU) studerar området för att finna bra lösningar för permanent införande inklusive frågan om huvuddomän för ENUM som prioriterats av några länder. Inom Internetvärldens styrande organisationer såsom IAB, samt i viss mån IETF, anses den nuvarande huvuddomänen i.arpa-trädet för ENUM redan vara beslutad. Denna delrapport redogör för utvecklingen i Sverige, vad som planeras fram till slutrapporteringen i juni 2004, samt en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som har ENUM på agendan. NIC-SE kommer att leda arbetsgrupp där marknadsaktörerna ges möjlighet att arbeta fram sin syn på hur lösningar för ENUM praktiskt skall vara vid kommersiell permanent drift. Sammanställning sker i en specifikation som bl.a. utgör underlag till PTS slutrapport. Framgångsrikt resultat i NIC-SE:s arbetsgrupp kräver engagemang och arbetsinsatser från aktörerna på tele- och Internetmarknaden i Sverige. Slutligen redovisar PTS sin syn på delegeringen av landskodsdomänen.6.4.e164.arpa efter regeringsuppdragets slutförande fram tills riksdagen beslutat om lämpligt legalt regelverk och detta sedan trätt i kraft. Post- och telestyrelsen 3

8 Sammanfattning 4 Post- och telestyrelsen

9 Summary Summary The Government has assigned the administrative responsibility for ENUM to the National Post and Telecom Agency (PTS), including the implementation of a national trial. The final report on the assignment must be submitted to the Government no later than 30 June 2004, when PTS shall submit proposals and any recommendations concerning, among other things, financial and administrative routines and rules necessary for the commercial operation of ENUM, financing in the event of permanent introduction of ENUM and the effect of ENUM. A preliminary report must be submitted on 31 January 2004, which constitutes the above mentioned reporting ENUM is a protocol and a database, produced by IETF, which translates telephone numbers to Internet domain names. This function facilitates convergence between circuit-switched and packet-switched electronic communications networks. ENUM facilitates traffic on IP-based communications networks where an ordinary telephone number is used for setting-up the communication primarily for IP telephony services. The interest in ENUM varies throughout the global communications market. Trials or preparations in anticipation of permanent introduction are being made in some countries, such as for example the USA, Japan, Austria and Great Britain. The commercial interest exists, but is not clear for all actors. The activity for ENUM is flagging in Sweden on the part of commercially active operators in the market for electronic communications. One explanation may be that ENUM may be viewed as a threat by some, as traffic where the addressing methods that use ENUM can be led away from the more traditional communications networks (the telephone network) and instead terminate on the Internet or other IP-based communications networks, where other principles for remuneration for interconnection prevail. ENUM has attracted attention in three consultancy studies recently reported to the European Commission. The International Telecommunications Union (ITU) is studying the area to identify favourable solutions for permanent introduction, including the issue of a second-level domain for ENUM, which has been given priority by some countries. Within governing organisations for the sphere of the Internet, such as IAB, and to some extent IETF, it is considered that the existing second-level domains in the.arpa-tree for ENUM have already been decided. This preliminary report explains the development in Sweden, what is planned until the final report in June 2004, and provides an international insight into certain countries and international organisations that have ENUM on the agenda. NIC- SE will lead a working group, where the market actors are given an opportunity to work out their view on what solutions should be used for ENUM in practice in the event of permanent commercial operation. This will be presented in a specification, which will among other things constitute an information base for the final report by PTS. A successful result for the NIC-SE working group Post- och telestyrelsen 5

10 Summary requires the involvement and the investment of man-hours by the actors in the Swedish telecom and Internet market. Finally, PTS will report its views on the delegation of the country code domain.6.4.e164.arpa after the conclusion of the Government assignment until the Riksdag (Swedish Parliament) has decided on an appropriate legal regulatory framework and this has subsequently entered into force. 6 Post- och telestyrelsen

11 Inledning 1 Inledning Tidigare uppdrag I regleringsbrevet för budgetåret 2001 uppdrog regeringen den 14 december åt Post- och telestyrelsen (PTS) att lämna förslag till Näringsdepartementet hur regeringen kan medverka till att ENUM kan genomföras i Sverige. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 april 2001 och ledde till ett nytt uppdrag, se nedan. PTS rapport 1, ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser En beskrivning samt möjligt införande i Sverige, redovisar bakgrunden till ENUM, redovisning av domännamnsstrukturen för ENUM och ansvarsrelationer vid delegeringar av sådana ENUM-domännamn, samt tidig kartläggning av andra ENUM-liknande funktioner och sammanställning av initiala internationella aktiviteter rörande ENUM. Rapporten föreslår att Sverige genomför ett nationellt försök avseende ENUM samt att vissa frågor måste få en tillfredsställande lösning innan ett permanent införande av ENUM kan bli aktuellt. Det aktuella uppdraget Härefter har regeringen i beslut den 6 december 2001 uppdragit åt PTS att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget skall utföras i samråd med intresserade myndigheter och marknadens parter. I ett första steg skall PTS undersöka parternas intresse av att delta i försöket. Om förutsättningar för ett försök inte föreligger skall PTS avbryta arbetet och rapportera till regeringen. Detta uppdrag skulle slutredovisas den 31 juli Genom en ändring av regleringsbrevet delades redovisningen upp på två tidpunkter enligt nedan. Ändring av regleringsbrevet för 2003 Genom en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2003 och med ändring av ovan angivna regeringsbeslutet från 6 december 2001 beslutade regeringen den 18 juni 2003 att uppdraget skulle redovisas genom en delrapport den 31 juli och en slutrapport den 31 december Regleringsbrevet för 2004 Härefter har regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 11 december 2003 ändrat tidpunkterna för redovisningen till en delrapport senast den 31 januari 2004 och en slutrapport den 30 juni Slutrapporten bör innehålla analyser, förslag och eventuellt rekommendationer inom följande områden: vidare internationell omvärldsbevakning, 1 PTS Dnr se vidare PTS hemsida vid URL: Post- och telestyrelsen 7

12 Inledning hur de parallella kommersiella "ENUM-liknande" funktionerna utvecklats, lösning av frågan angående lämplig huvuddomän, finansiering vid ett permanent införande av ENUM, ekonomiska och administrativa rutiner och regler som behövs vid en permanent kommersiell drift av ENUM, permanent införande av ENUM i Sverige samt effekten av ENUM. Under hösten 2003 var situationen oklar vad gällde fortsatt hantering av ENUM under Detta medförde att vissa marknadsaktörer inte prioriterade frågan under hösten I och med regleringsbrevet för 2004 har dock ny entusiasm nu uppstått för det fortsatta arbetet med ENUM mot en permanent lösning i Sverige bland marknadens aktörer. Sammandrag av delrapporten från juli 2003 PTS delrapport 2, ENUM en funktion i innovationsfasen Förslag till fortsatt svenskt engagemang, om försöksverksamheten redovisades till regeringen den 18 juli Under försöket testades den gemensamma ENUM-infrastrukturen för landskodsdomänen, samt att IP-telefoni identifierades som den mest intressanta applikationen just nu för ENUM. Dock gav resultatet från försöksperioden inte tillräcklig substans för att lämna en komplett rapport till regeringen. Många frågor som framgick av regeringsuppdraget var fortfarande olösta inför PTS avrapportering sommaren Vidare redogör delrapporten för den administrativa uppdelningen och ansvaret för ENUM, hur det administrativa ansvaret för ENUM har delegerats under försöksverksamheten och en redogörelse för de olika alternativ som finns för den som innehar det administrativa ansvaret att utse en ENUM Tier 1 Registry. Kortfattat redogörs också för i vilken mån de olika alternativen och den tekniska driften av ENUM kräver ändrad eller ny lagstiftning. PTS rekommenderade en förlängning av regeringsuppdraget. Denna förlängning föreslogs eftersom PTS ser en potential i ENUM som en intressant konvergensfunktion, vilket är en liknande uppfattning som råder i vissa andra länder, samt att aktörerna på tele- och Internetmarknaden i Sverige behöver mer tid för att ta fram ett gemensamt förslag om hur administrativa aspekter bör fungera för ENUM. Vidare bör ENUM ses i ett internationellt perspektiv där Sverige ligger i frontlinjen, men inte ensamt kan leda utvecklingen och att beroenden föreligger med andra länders införande av ENUM. 2 PTS-ER-2003:29 - se vidare PTS hemsida vid URL: 2003_29.pdf 8 Post- och telestyrelsen

13 Inledning Denna delrapport PTS har utformat delrapporten som en lägesrapportering över vad som hänt sedan avrapporteringen i juli Av rapporten framgår utvecklingen i Sverige. I rapporten redogör PTS även för det arbete som PTS planerar utföra fram till slutrapporteringen i juni Rapporten innehåller även en internationell utblick mot vissa länder och internationella organisationer som aktivt arbetar med frågor runt ENUM, antingen i form av försöksverksamheter eller andra steg inför ett permanent införande. Vad är ENUM? ENUM kan ses som en byggsten i elektroniska kommunikationsnät för översättning av E.164-nummer (telefonnummer) till Internetdomännamn (enligt en viss struktur motsvarande telefonnumrets form). Dessa ENUMdomännamn används sedan vid ett vanligt DNS-uppslag för att få fram andra Internetbaserade adresser 3 och med dessa ställa upp kommunikation, bl.a. mellan kretskopplade och paketförmedlande kommunikationsnät. Med andra ord möjliggör ENUM användandet av ett vanligt telefonnummer som enda identifikation för främst taltrafik på Internet och andra IP-baserade kommunikationsnät. ENUM är egentligen bara översättningsfunktionen av telefonnummer till domännamn och beskrivs i en specifikation 4 från IETF. Att det sedan sker en kommunikation mellan två parter beror på andra applikationer i de elektroniska kommunikationsnäten som nyttjar resultatet från den översättning som ENUM-funktionen utfört. Nyttan med ENUM? Denna omräkningsfunktion har rönt intresse både i Sverige och ute i världen mottagandet är dock blandat och viss förvirring om dess nytta föreligger. Det kommersiella intresset är ännu inte tydligt vilket delvis kan förklara ett vikande intresse för ENUM i Sverige från de som verkar kommersiellt på markanden för elektronisk kommunikation. Å andra sidan kan ENUM delvis ses som ett hot bland vissa operatörer eftersom trafik där adresseringsmekanismer som använder sig ENUM kan ledas bort från de mer traditionella kommunikationsnäten (t.ex. telefonnätet (PSTN)) och i stället terminera på 3 T.ex. e-postadress, SIP-URL för IP-telefoni, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress, GPS koordinater lagrade i speciella poster, s.k. NAPTR-records (Naming Authority Pointer). Beskrivning av NAPTR-records finns i RFC 3403 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part Three: The Domain Name System (DNS) Database se vid URL: 4 Se vidare RFC 2916 på IETF:s hemsida denna RFC kommer att ersättas av en ny specifikation som är godkänd av IESG i december 2003, men ännu inte givits något eget RFCnummer. Den godkända specifikationen The E.164 to URI DDDS Application (ENUM) finns vid följande URL: ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/internet-drafts/draft-ietf-enum-rfc2916bis- 07.txt Post- och telestyrelsen 9

14 ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? Internet eller andra IP-baserade kommunikationsnät där andra samtrafikprinciper råder. Erfarenheter från det svenska försöket under första halvan av 2003, samt vad som kommit fram ur liknande försök i andra länder, är att ENUM just nu anses vara en byggsten för aktörer som vill tillhandahålla IP-telefonitjänster över Internet/IP-nät där den aktuella identifikationsmetoden av användarna (både den som ringer och den som blir uppringd) skall vara vanliga telefonnummer. Även om andra identiteter finns för IP-telefoni, t.ex. SIPadresser (som delvis liknar e-postadresser) finns ett intresse att använda just telefonnummer för IP-telefoni eftersom det är en sådan välkänd och spridd identifikationsmetod som redan används i hela världen. Nedan redovisas intressanta applikationer baserade på ENUM-funktionen: En tjänst för anropande abonnent att enbart med kännedom om E.164-numret få kontakt med anropad abonnent oavsett på vilket sätt den senare kan bli kontaktad. En möjlighet för privata nät att använda ENUM-funktionalitet för att anknytningsnumren i den privata nummerplanen skulle kunna översättas till IP-relaterade identiteter för samtal inom det slutna/privata nätet. ENUM är som tidigare sagts ett medel för konvergens mellan och inom operatörernas elektroniska kommunikationsnät. ENUM erbjuder förhållanden som öppnar upp potentiella nya möjligheter för marknadens aktörer inom t.ex. området dirigering: Ett E.164-nummer översätts till en URI för dirigering över IP-nät. Aktörer på marknaden anser att denna funktion kan användas för att få lägre kostnader vid samtalsdirigering. Genom ENUM-uppslagning skickas samtalet via ett IP-nät och därmed undviks eller minskar samtrafiksavgifter mellan t.ex. två PSTN-nät (telefonnät). Applikationer för att rationalisera trafik från, och mellan, större PABXgrupper (slutna nät) kan använda sig av ENUM-funktionen. Med hjälp av ENUM kan en gateway göra en omskrivning av E.164- nummer till SIP-URL. Kortfattat menas därmed att ENUM kan användas för att direkt dirigera ett IP-telefonisamtal, med användandet av ett traditionellt telefonnummer, till slutanvändare. En IP-baserad PABX kan detektera om det är möjligt att dirigera samtal över IP-nät direkt istället för via traditionella telefonnät och tillbaka till ett IP-baserat nät. Detta skulle kunna innebära lägre kostnad och bättre kvalitet för företaget. 2 ENUM-provdriften i Sverige Vad har hänt? PTS inlämnade, som angivits ovan, en delrapport till regeringen den 18 juli I den rekommenderade PTS en förlängning av regeringsuppdraget till sista juni 10 Post- och telestyrelsen

15 Situationen i några andra länder Som tidigare noterats var aktivitetsnivån relativt låg under hösten 2003 både avseende provdriften och utveckling av rutiner för permanent ENUM-drift. Den praktiska provverksamheten av ENUM var minimal under hösten, men de befintliga rutinerna för ENUM Tier 1 Registry genomgick en revidering. Bl.a. har dessa utvidgats med en rutin för bulkregistrering 5 av ENUM-domännamn. Med bulkregistrering menas att en operatör begär registrering av domännamn motsvarande en telefonnummerserie ur vilken det ännu inte tilldelats några E.164- nummer till abonnenter. Behov av bulkregistrering hade identifierats av några IPtelefonioperatörer som avsåg att testa detta inom provdriftens ram. De nya rutinerna har ännu inte tagits praktiskt i drift. Detaljerad information om hur bulkregistrering går till, eller annan information för den praktiska verksamheten som ENUM Tier 1 Registry (d.v.s. NIC-SE) bedriver under provdriften går att finna på NIC-SE:s hemsida 6. Med andra ord hände inte så mycket med provdriften under andra halvåret av 2003, men PTS har desto större förhoppning att mer så skall ske under 2004 vilket redovisas närmare under nästa avsnitt. 3 Situationen i några andra länder Avsnittet redogör statusen för olika aktiviteter för ENUM i några utvalda länder. PTS redovisar bara länder där något av intresse runt ENUM har hänt sedan förra delrapporten i juli Australien Australian Communications Authority (ACA) är motsvarigheten till PTS i Australien. ACA har inför kommande försöksverksamhet, med planerad start april/maj 2004, allokerat en speciell E.164-nummerserie (0170-serien) för ENUMtest. En arbetsgrupp har specifikt bildats för att studera integritets- och säkerhetsfrågor med beröring till ENUM. Gruppen har bl.a. kommit fram till att någon kontaktinformation för den som innehar ENUM-domännamnet inte skall finnas i whois, men att kontaktinformation skall finnas för den som är ansvarig för namnservrarna för det aktuella ENUM-domännamnet. Vidare så har ACA gjort ett uttalande rörande hemlig teleavlyssning i förhållande till ENUM, och kommit fram till att ENUM bara används vid uppställning av kommunikationen och inte under denna och därmed anser ACA att skyldigheterna rörande hemlig teleavlyssning är oförändrade vid ett införande av ENUM. Någon försämring för 5 Ett oeftergivligt krav för bulkregistrering är att operatören intygar att den kommande ENUMabonnentens samtycke inhämtas innan telefonnummer, och det motsvarande ENUMdomännamnet, tilldelas en slutkund och sätts i drift. 6 Se vid URL: Post- och telestyrelsen 11

16 Situationen i några andra länder brottsutredande myndigheter att utföra sådan avlyssning anses inte heller påverkas av ENUM. Irland På Irland är verksamhet kopplat till ENUM i startgroparna. Initiativet kommer från universitetsvärlden och arbetet har samlats under beteckningen +353 ENUM Forum. Japan Sedan 2002 har det funnits en arbetsgrupp (ENUM SG 7 ) för ENUM i Japan. I maj 2003 publicerade arbetsgruppen en ganska omfattande rapport 8 som identifierar ENUM som en viktig infrastrukturkomponent för IP telefonitjänster. En notering kan göras att i Japan finns det en specifik nummerserie (050-XXXX ) ur E.164-nummerplanen som allokerats för IPtelefonitjänster av MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications). Rapporten redovisar även ett antal integritetsoch säkerhetsaspekter kopplade till ENUM. När det gäller försöksverksamhet så kommer sådan att ske under en sammanslutning, med f.n. 42 medlemmar, som går under benämningen ETJP 9 (ENUM Trial Japan). ETJP bildades i september Norge I Norge finns nu planer att Post- og teletillsynet kommer att initiera någon typ av försöksverksamhet. UNINETT Norid A/S, som hanterar Norges nationella toppdomän, har visat intresse av att agera ENUM Tier 1 Registry under försökstiden. Under våren 2004 kan ev. ett försök komma igång. Polen I Polen har aktiviteter runt ENUM påbörjats. Den statliga organisationen NASK, som också är Registry för.pl, agerar som ENUM Tier 1 Registry. Teleregleringsmyndigheten har utfärdat några riktlinjer för ENUM-försöket. Bl.a. kan bara teleoperatörer verka som ombud och de kan endast registrera ENUMdomännamn för motsvarande E.164-numren som de har kontroll över. Vidare så får NASK bara delegera ENUM-domännamn till teleoperatörernas namnservrar. Polen tittar på möjligheter att skapa en automatiserad Registry-versamhet för ENUM baserad på EPP (Extensible Provisioning Protocol) som är ett protokoll 7 Organiserad under JPNIC (Japan Network Information Center) som är ett NIR (National Internet Registry) för tilldelning av bl.a. IP-adresser. 8 Rapporten finns på ENUM SG:s hemsida vid URL: 9 Se ETJP:s hemsida vid URL: 12 Post- och telestyrelsen

17 Situationen i några andra länder för att underlätta registrering av domäner mellan ett Registry och ett Registrar (ombud). Storbritannien En industriarbetsgrupp, UKEG (UK ENUM Group), tog fram förutsättningar för att kunna bedriva en försöksverksamhet i UK. De praktiska proven administrerades av UK ENUM Trial Group. Jämfört med Sverige fanns tre organisationer villiga att agera som ENUM Tier 1 Registry. De tre aktörerna 10, Internet Computer Bureau plc, NeuStar Inc och Nominet, medverkar alla i försöket med en viss ansvarsuppdelning emellan sig. Första delen av försöket är nu avslutad och en testrapport kommer att publiceras i februari Frågorna i Storbritannien är liknande dem som diskuteras hemma, bl.a. valideringsprinciper, byte av ENUM ombud och uppsägning av teleabonnemang där ENUMdomännamn finns registrerat. Från statens sida kommer DTI (Department of Trade and Industry) att genomföra en nationell konsultation (försenad jämfört med vad som angavs i PTS delrapport juli 2003) som inriktar sig mot kommersiellt införandet av ENUM, ansvarsfrågor och processen för att utse ENUM Tier 1 Registry. DTI:s remiss planeras pågå från mars till juni Därefter kommer aktiviteter att starta för att val av Registry-funktionen skall kunna ske. Introduktion av ENUM skulle kunna vara möjligt till USA I USA hanteras ENUM-frågor främst av National Telecommunications and Information Administration (NTIA) 11 som sorterar under USA:s handelsdepartement (DoC). Det praktiska utformandet av hur ENUM bör fungera i USA har tagits fram av ENUM Forum 12 som är en öppen och oberoende industrigrupp bestående av tele- och Internetföretag. Gruppen har utarbetat en specifikation i februari 2003 avseende hur ENUM bör implementeras i USA, Specification for US implementation of ENUM samt ett arbetsdokument från december 2003 som redogör för vissa frågor runt Registryverksamheten på Tier 1-nivån (för USA innebär det alla riktnummerområden under landskod 1 som ligger inom landets gränser CC 1 omfattar även 18 andra stater). Arbetsdokumentet berör tre områden varav ett behandlar frågan om kontrakterande motpart till ENUM Tier 1 Registry skall vara amerikanska regeringen, ett bolag 13 bildat av de med intresse för ENUM i USA eller en kombination av dessa. De andra berör hur Registry-verksamheten skall fungera mellan alla de 19 länderna eller om USA skall ha ett eget Tier 1 Registry, samt om 10 Se vid URL: 11 Se mer om NTIA vid URL: 12 Se mer om ENUM Forum vid URL: 13 Ett s.k. Limited Liability Company (LLC) som är en associationsformer där ägarna har ett begränsat ansvar. Post- och telestyrelsen 13

18 Internationella organisationer och ENUM den egna Registry-funktionen skall fördelas som ett för hela USA eller om flera skall finnas som därmed kan betjäna samma riktnummerområden. När det gäller den nationella toppdomänen.us har amerikanska regeringen upphandlat NeuStar där de verkar som Registry för denna domän. När det gäller motsvarande ENUM-domän för USA (<NPA>.1.e164.arpa) har den amerikanska regeringen indikerat att kontrakterande organisation för denna Registryverksamhet kan utgöras av ett sådant LLC-bolag som anges ovan. Ställningstagandet framgår i en gemensam skrivelse 14 i augusti 2003 till ordförande av ENUM Forum från DoC, State Dept. och FCC. I PTS delrapport från juli 2003 angavs att statens roll och ansvar runt ENUM skulle bli föremål för en publik konsultation från DoC under hösten 2003 men någon sådan togs inte fram. 4 Internationella organisationer och ENUM Avsnittet redogör statusen för olika aktiviteter för ENUM i några internationella organisationer. PTS redovisar bara organisationer där något av intresse runt ENUM har hänt sedan förra delrapporten i juli IETF Inom IETF, Internet Engineering Task Force, har RFC 2916 reviderats och den nya specifikationen, The E.164 to URI DDDS Application (ENUM), godkändes av IESG den 8 december 2003 och inväntar ett RFC-nummer (se även fotnot 4). Främsta skillnaden mellan RFC 2916 och RFC 2916bis består i att ENUM numera uttryckligen ingår i DDDS-strukturen (RFC ) där DNS är en möjlig del att lagra data i. Dessutom har ordningen på det s.k. enumservicefield ändrats i NAPTR-posterna vilket leder till att utrustning och programvara som utvecklats enligt RFC 2916 måste genomgå förändring för att uppfylla kraven enligt den reviderade specifikationen. Vidare kan anges att den nya specifikationen är mer komplex, men att den på ett bättre sätt säkerställer relationen till ITU TSB och ITU:s medlemsländer vid delegering av landskodsdomäner. När det gäller arbetsgrupp ENUM inom IETF har den i princip slutfört sitt uppdrag. Några andra, av IESG godkända, specifikationer berör ENUM. En del av dem definierar olika typer av enumservicefield för applikationer såsom H.323 och SIP för användning tillsammans med ENUM. Arbetsgrupp ENUM kommer att finnas i ett vilande stadium ett tag framåt för att kunna agera om 14 Skrivelsen finns vid URL: 15 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part One: The Comprehensive DDDS Post- och telestyrelsen

19 Internationella organisationer och ENUM samverkan behövs med ITU-T:s SG2 som aktivt arbetar med vissa administrativa frågor runt ENUM. Tidigare fanns en Internet Draft 16 med titeln Privacy and Security Considerations in ENUM 17 tillgänglig på IETF:s hemsida. Dokumentets bästa före datum var januari 2004 och den är därmed inte tillgänglig längre. I-D:en tog upp frågor om integritet och säkerhet rörande ENUM. Detta är ett område som anses behöva mer analys, men detta ligger inte direkt inom IETF:s huvudsakliga kompetensområde. Andra organisationer såsom IWGDPT och ETSI tittar f.n. över sådana frågeställningar. ITU-T ITU-T SG2 är den grupp inom Internationella teleunionen som studerar ENUM och de administrativa rutiner som behövs för införande av ENUM. Genom interimsprocedurerna (se 39) för landskodsdelegeringar finns rutiner för att få igång nationella verksamheter baserade på ENUM. Frågan är hur länge dessa procedurer kommer att vara tillfälliga innan en ITU-T rekommendation godkänts. Ett arbetsutkast 18 finns, E.A-ENUM, men som situationen är kommer rekommendationen inte att kunna beslutas innan frågan om en permanent toppdomän för ENUM fått en lösning som tillfredsställer de delegater (främst Kina med stöd av bl.a. Tyskland) som driver denna fråga. Drivkraft bakom detta arbete är att man vill få en domän för ENUM som kontrolleras av en mellanstatlig internationell organisation (ITU) och därmed skulle också en bättre spridning kunna uppnås av centrala namnservrar för ENUM mellan kontinenterna. Dagens.arpa- och.e164.arpa-sevrar är mycket koncentrerade till USA 19, men samma situation råder för rotnamnsevrarna eftersom 12 av de totalt 13 stycken också fungerar som servrar för.arpa. Vid sista SG2-mötet i oktober 2003 fortsatte aktiviteter med att utvärdera behov för en helt ny TLD för ENUM. Underlag för att ITU skall kunna göra en ansökan hos ICANN kommer att tas fram av SG2. Ambitionen är att slutföra detta till ordinarie SG2-möte i maj Därefter 16 En Internet-Draft är bara giltig i 6 månader och kan i princip publiceras av vemsomhelst. I dokumenten finns en anmärkning att det kan vara olämpligt att hänvisa till dessa eftersom det bara är arbetsdokument. 17 Författarna till I-D:en var Richard Shockey (delordförande i IETF:s ENUM WG) och John Morris från Center for Democracy & Technology (CDT). CDT är en oberoende organisation som arbetar för att sprida information om de demokratiska möjligheterna med dagens öppna decentraliserade globala Internet. Organisationen har funnits i 10 år. I april 2003 publicerade CDT en rapport, ENUM: Mapping telephone numbers onto the Internet Potential benefits with public policy risks, om ENUM och de eventuella riskerna rörande den personliga integriteten rapporten finns vid URL: 18 Se ITU:s hemsida vid URL: WP En.arpa-server, tillika rotnamnserver, finns i Stockholm och drivs av Autonomica. Av de 6 namnservrar som f.n. används för.e164.arpa-nivån finns också där en i Stockholm som drivs av KTHNOC (KTH Network Operation Centre). Post- och telestyrelsen 15

20 Internationella organisationer och ENUM kvarstår beredning inom ITU på högre nivå (Rådet eftersom detta kommer att vara förenligt med kostnader för ITU 20 ) för att verkligen kunna skicka in denna ansökan till ICANN. Här råder nog viss osäkerhet om detta blir verklighet eller inte, och om ansökan inges till ICANN kanske en ny toppdomän för ENUM tidigast kan vara i drift i början av 2006 enligt SG2:s egna bedömningar. Till oktobermötet 2003 för SG2 hade IWGDPT (International Working Group on Data Protection), som är en grupp av systermyndigheter till Datainspektionen, skickat in ett dokument 21 om risker runt den personliga integriteten vid ett införande av ENUM. I princip uppmanas alla inblandade i ENUM-sammanhang att ge aspekter på den personliga integriteten hög prioritet vid införande av ENUM. Bidraget från IWGDPT, som dock inte är en ITU-medlem, kommer hanteras i det vidare arbetet med E.A-ENUM samt att SG2 kommer att se över de gällande Supplementen för ENUM och revidera dessa vid behov med hänsyn tagen till IWGDPT:s krav i sitt bidrag. ETSI Inom den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI i dess tekniska kommitté TISPAN 22 har ENUM funnits på agendan sedan Målet har varit att ta fram lämpliga tekniska specifikationer för att underlätta ett införande av ENUM inom Europa, samt även stödja försöksverksamhet av ENUM. Som angavs i PTS förra delrapport från juli 2003 studerar ETSI hur ENUM kan användas för dirigeringsändamål inom en operatörs kommunikationsnät, och även mellan sådana nät, samt inom privata nät och för alternativa implementeringar av nummerportabilitet. Området intresserar främst traditionella telefonioperatörer som vill rationalisera sin dirigering och företag/myndigheter med stora privata nät. ENUM för infrastrukturändamål kan komma att kräva annan domännamnsgren än.e164.arpa. Domännamnsfrågan är ännu inte klarlagd och när så skett måste denna tas upp med IAB och IETF vilka kan ha en annan syn än ETSI på valet av domän. Vidare så är det f.n. oklart om NRA:er, samt ITU TSB, behöver vara inblandade vid delegeringar av landskodsdomäner vid infrastruktur- ENUM. I slutet av 2003 startade ETSI TISPAN ett arbete med att se över olika integritetsaspekter för behandling av personuppgifter rörande de olika tillämpningarna av ENUM. ETSI är kanske inte den naturliga spelaren för integritetsfrågor, men har dock djup kompetens inom säkerhetsfrågor som ligger i nära relation till integritetsaspekterna. 20 Kostnad för ansökan om en ny gtld hos ICANN var USD år 2000 därutöver tillkommer kostnad att implementera domänen, kostnader för ITU, kostnader för att driva Registry samt driftskostnader för servrar m.m. för den nya ENUM toppdomänen. 21 Bidraget finns vid URL: WP se även nedan om IWGDPT. 22 Sammanslagning av kommittérna SPAN och TIPHON. 16 Post- och telestyrelsen

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen, PTS Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra ENUM en byggsten för IP-telefoni i» Nivå fem innovationsfasen Internetdagarna

Läs mer

Kort om internationellt arbete - Nummerforum

Kort om internationellt arbete - Nummerforum Kort om internationellt arbete - Nummerforum Susanne Lindström-Chennell/Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom

Läs mer

Kort om internationellt arbete

Kort om internationellt arbete Kort om internationellt arbete Nummerforum Ann-Charlotte Bejerskog Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom nummer-

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

Internationellt arbete CEPT WG NaN

Internationellt arbete CEPT WG NaN Internationellt arbete CEPT WG NaN Nummerforum 2015-04-16 Post- och telestyrelsen NaN struktur CEPT ECC WG NaN Grundat 1959 i Montreux av PTT-aktörerna (typ Televerket) i Europa Regulatörsgrupp sedan 1992

Läs mer

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59)

Yttrande över betänkande Toppdomän för Sverige (SOU 2003:59) DATUM VÅR REFERENS 22 september 2003 03-009711/60 ERT DATUM ER REFERENS 2003-06-26 N2003/4833/IT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Anders Rafting Nätsäkerhet 08-678 55 41 anders.rafting@pts.se

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

Kort om internationellt arbete. Nummerforum

Kort om internationellt arbete. Nummerforum Kort om internationellt arbete Nummerforum Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom nummer- och adresseringsområdet CEPT ECC WG NNA

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

30 mars 2001 01-9734. ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige

30 mars 2001 01-9734. ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige DATUM DIARIENUMMER 30 mars 2001 01-9734 ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser En beskrivning samt möjligt införande i Sverige 1. SAMMANFATTNING...4 2. SUMMARY...10 3.

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E. Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.212 Showing the plan of the assigned Mobile Network Codes

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers.

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers. Plan of routing number for number portability according to Swedish standard SS 63 63 90/SS 63 63 92/ Disposition över dirigeringsprefix vid nummerportabilitet enligt svensk standard SS 63 63 90/SS 63 63

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00

Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30 12.00 Datum Vår referens Sida 2015-11-04 1(7) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum, torsdag 15 oktober 2015 kl. 9.30

Läs mer

DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag

DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag DSM-strategin och förslag till en Europeisk kommunikationslag Nummerforum 2016-10-13 Post- och telestyrelsen EU-reglering EU:s regelverk för elektronisk kommunikation Totalharmoniserad marknad EU-reglerna

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

NGN Vad är det. Internetdagarna 2007-11-06. Netlight Consulting AB

NGN Vad är det. Internetdagarna 2007-11-06. Netlight Consulting AB NGN Vad är det Internetdagarna 2007-11-06 1 Agenda NGN och standardisering NGN och telefonitjänster NGN och andra tjänster NGN och reglering 2 2 NGN och standardisering Arbete sker inom flera organisationer

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi

Rapportnummer PTS-ER-2016:15. Datum Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Datum 2016-04-07 Mobilnummerstrategi Rapportnummer PTS-ER-2016:15 Diarienummer 15-11341 ISSN 1650-9862 Författare Susanne Chennell samt medarbetare på PTS enhet för nummer

Läs mer

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers.

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers. Plan of routing number for number portability according to Swedish standard SS 63 63 90/SS 63 63 92/ Disposition över dirigeringsprefix vid nummerportabilitet enligt svensk standard SS 63 63 90/SS 63 63

Läs mer

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan

Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan Rapportnummer PTS-ER-2010:20 Datum 2010-09-29 Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet 6 olika förändringsalternativ Det fortsatta arbetet Rapportnummer

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E. Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.212 Showing the plan of the assigned Mobile Network Codes

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP

Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Arbeten relaterat till tekniska planer Dirigeringsprefix vid NP Nummerforum 2014-10-20 Post- och telestyrelsen Arbete med dirigeringsprefixplanen Dirigeringsprefix vid NP Ansökan från Tele2 PTS remiss

Läs mer

Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt

Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt Nummerrelaterade frågor kring M2M/IoT och ecall, samt vad som händer internationellt Nummerforum 2015-10-15 Post- och telestyrelsen M2M/IoT Begrepp över tiden för M2M IoT IoE M2M/MTC Telematik Telemetri

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands HANDLÄGGARE AVDELNING/ENHET, TELEFON, EPOST DATUM VÅR REFERENS Anders Rafting 15 december 2001 01-026615 IS, Informationssäkerhet 08-6785541 Anders.Rafting@pts.se Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME.

Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO, NET, ORG, EU, NAME. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Allmänt om domännamn Hos Telia kan du enkelt registrera de domännamn du önskar i någon eller alla de klassiska toppdomänerna SE, NU, COM, INFO,

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Förändringar i nya LEK

Förändringar i nya LEK Förändringar i nya LEK Informationsmöte 6 september 2011 Staffan Lindmark Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen Vi kommer att beskriva förändringar inom följande områden Driftssäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj.

Med Telias domäntjänst Domännamn kan du enkelt administrera alla dina domännamn, oavsett storlek på domänportfölj. Domännamn Information Tillverkare Artikelnummer Domännamn Domännamn är en fundamental del av internet. Med ett eget domännamn får du en effektiv plattform för kommunikation och marknadsföring på en av

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Olika behov av användningar av MNC

Olika behov av användningar av MNC Olika behov av användningar av MNC Joakim Strålmark, NS1 Nummerforum 2011-04-14 Vad handlar det om? Blocktillstånd (avseende frekvenser) Tilldelas ofta genom auktion (främst internationellt harmoniserat

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur

Plats för projektsymbol. Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur Nätverket för svensk Internet- Infrastruktur NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway...

Introduktion... 2. Lync-/SfB-Infrastruktur... 2. Cellips infrastruktur... 2. Brandväggskrav... 2. Lync/SfB Server PSTN Gateway... INNEHÅLL Introduktion... 2 Lync-/SfB-Infrastruktur... 2 Cellips infrastruktur... 2 Brandväggskrav... 2 Lync/SfB Server PSTN Gateway... 4 SIP-trunk-konfiguration... 4 Enterprise Voice... 7 1. Dial Plan...

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Föreningen SNUS (Swedish Network Users Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria.

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Nils Weidstam Kirei 2016:33 Prognos över tillgång på nummer för mobiltelefoni Från början 50 miljoner mobilnummer Idag

Läs mer

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-04-26 1(5) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Förstudien om en framtida

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit! svar på Remiss ang Förslag till ändringar i Registraravtalet Frobbit! lämnar härmed de synpunkter vi har på de förslag till ändringar i Registraravtalet som.se skickade

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Internet för Alla En presentation av ISOC-SE

Internet för Alla En presentation av ISOC-SE Internet för Alla En presentation av ISOC-SE ISOC-SE är en ideell förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla utan onödiga regleringar 1 Vad är ISOC-SE? ISOC-SE

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket

PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 Februari 1998 1 PTS samarbete med Konsumentverket och Konkurrensverket 1997-07-01-1997-12-31 1 Bakgrund I regeringens proposition

Läs mer

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33

Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer. Kirei 2016:33 Utredning om möjligheten för PTS att tilldela nummerserier med utporterade nummer Kirei 2016:33 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och rekommendation... 3 2. Frågeställning och metod... 5 3. Definitioner...

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor.

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda följde. Genomgång av agendan. Två punkter anmäldes till övriga frågor. Datum Sida 2014-11-19 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 20 oktober 2014 kl. 13-16 Datum: Måndagen den 20 oktober 2014 kl.

Läs mer

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016

Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-11-14 1(5) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Nummerforum 13 oktober 2016 1. Inledning. Bo Martinsson hälsade alla

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

II-Stiftelsen. Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen

II-Stiftelsen. Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen II-Stiftelsen Östen Frånberg Ordförande, II-Stiftelsen Internetverksamhet i Sverige IIS roll i Sverige och Internationellt Arbeten som bedrivs av IIS Page 1 Internetverksamhet i Sverige Ekonomi Telekom

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster

Efterlevnad av tillstånd avseende användning av nummer i 118-serien för nummerupplysningstjänster BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-03 Dnr: 13-7182 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se Eniro 118 118 AB Gustav III:s Boulevard 40 169 73 Solna Efterlevnad

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21

Nummerportabilitet. Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155. Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet Idag enligt PTSFS 2010:4 Kommande LEK CEPT ECC Report 155 Joakim Strålmark Nummerforum 2010-10-21 Nummerportabilitet idag enligt PTSFS 2010:4 Regleringsstruktur NP fr.o.m. 1/7 2010 USO

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Workshop 10. Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS. Post- och telestyrelsen

Workshop 10. Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS. Post- och telestyrelsen Workshop 10 Datalagringsdirektivet det här gäller! Andreas Dahlqvist andreas.dahlqvist@pts.se Nätsäkerhetsavdelningen - PTS Post- och telestyrelsen 2 Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m.

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009 Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009.SE:s öppna informationsdag 080924 Torbjörn Carlsson, projektledare Därför byter.se affärsmodell Styrelsen för.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Nationellt forum. ITS Action Plan

Nationellt forum. ITS Action Plan Nationellt forum ITS Action Plan Övrigt Handlingsplanen http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist 4228.aspx http://www.its-sweden.se/regeringsuppdrag-its 356 ITS Swedens webb, www.its-sweden.se,

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer