30 mars ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 mars 2001 01-9734. ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige"

Transkript

1 DATUM DIARIENUMMER 30 mars ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser En beskrivning samt möjligt införande i Sverige

2 1. SAMMANFATTNING SUMMARY UPPDRAGET ENLIGT REGLERINGSBREVET PTS VALDA ARBETSMETOD FÖR UTREDNINGEN VAD ÄR ENUM? Ett protokoll En databas En kommersiell applikation En kommersiell teletjänst En samhällsviktig funktion Andra ENUM-liknande funktioner? Vad är ENUM? - slutsats NORMGIVANDE ORGANISATIONER AVSEENDE INTERNET MED BETYDELSE FÖR ENUM ENUM-DOMÄNNAMN Ansvar och delegeringar av domännamn i DNS Innebörd av en delegation av en domän Toppdomänen.arpa Huvuddomänen.e164.arpa Delegering av underdomänen.6.4.e164.arpa till Sverige Domännamnsystem, skiktindelning och begrepp för ENUM Jämförelse med delegeringen av toppdomänen.se INTERNATIONELLA AKTIVITETER RÖRANDE ENUM Bakgrund till IETF:s framtagande av ENUM ITU:s aktiviteter EU om ENUM CEPT/ECTRA:s engagemang USA Storbritannien Frankrike Danmark REGERINGENS MEDVERKAN TILL INFÖRANDE AV ENUM Vad är det primära syftet med ENUM - en samhällviktig och/eller en kommersiell funktion Innebörd och konsekvenser för regeringen i dess egenskap av Member state i ITU Ansvar för underdomänen.6.4.e164.arpa och rättsliga konsekvenser Vem bör sköta servern för.6.4.e164.arpa och vad skall den innehålla? Vem skall lägga in kunddata? Vem bör finansiera servern för.6.4.e164.arpa? Säkerhetsfrågor runt ENUM? Abonnentens rätt till sitt E.164-nummer TELE- OCH INTERNETOPERATÖRERNAS AKTIVITETER RUNT ENUM I SVERIGE FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR ENUM SLUTSATS OCH REKOMMENDATION TILL REGERINGEN...61 Post- och telestyrelsen 1

3 BILAGA B 1 BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR OLIKA ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TELENÄT OCH DESS NUMMER- OCH NAMNPLANER...62 B 1.1 Kretskopplade telenät...62 B 1.2 Nummerplan för E.164-nummer...65 B 1.3 Paketförmedlande telenät...68 B 1.4 Namnplan för Internetdomännamn...69 B 1.5 Beskrivning av domännamnsystemet (DNS)...72 B 1.6 Vad är IP-telefoni/VoIP/Internettelefoni?...75 B 1.7 Utvecklingstrender på telemarknaden...78 BILAGA B 2 TERMER OCH FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I RAPPORTEN...79 B 2.1 Termer från lagstiftning m.m...79 B 2.2 Andra termer...80 BILAGA B 3 KÄLLFÖRTECKNING...85 Post- och telestyrelsen 2

4 Post- och telestyrelsen 3

5 1. Sammanfattning Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur regeringen kan medverka till att ENUM kan genomföras i Sverige. Med ENUM menar PTS det som framgår av IETF 1 :s tekniska specifikation RFC [1] och som tagits fram av en arbetsgrupp med samma namn. ENUM är ett protokoll och en databas som översätter telefonnummer till Internetdomännamn. Domännamnet som motsvarar telefonnumret kommer att vara skrivet i omvänd ordning och finnas under en speciellt avsedd huvuddomän. För PTS telefonnummer (+46 (0) ) skulle det motsvarande ENUMdomännamnet vara e164.arpa. Som synes ingår både områdeskoden (riktnumret utan inledande nolla) och landskoden 46 för Sverige i domännamnet. Områdeskoden och landskoden står närmast den speciella huvuddomänen.e164.arpa. ENUM-domännamnet översätts vidare till andra typer av adresser (t.ex. e-postadress, SIP URL 3 för IP-telefoni, mobiltelefonnummer, webbadress lagrade i speciella poster, s.k. NAPTR 4 -records) som därmed kan möjliggöra olika kommunikationslösningar där telefonnumret används som enda anropsidentitet. Med denna översättningsfunktion i telesystemet kan ENUM användas för olika applikationer. Med applikation menas datavärldens begrepp motsvarande teletjänst uttryckt enligt telelagens terminologi. Förkortningen ENUM står för Telephone Number Mapping, men även Electronic Numbering, Electronic NUMber och Telephone Number URI Mapping finns som förklaringar. Nyttan av ENUM ENUM har väckt stort intresse bland teleoperatörer, Internetoperatörer, ITU-T 5, IETF, EU samt hos kommersiella aktörer som idag handhar olika toppdomäner på Internet. Ett av skälen till denna uppmärksamhet kring ENUM kan vara att det löser ett problem som idag finns för att få riktig fart på IP-telefoni. ENUM omvandlar slutanvändarnas teleadresser i realtid vid t.ex. samtal från det kretskopplade telefonnätet (PSTN) till Internet eller annat IP-nät. Teleadresserna kommer från nummerplanen för E.164-nummer och namnplanen för Internetdomännamn. ENUM kan ses som ett medel för tjänste- och nätkonvergens. ENUM bör vara en intressant funktion för slutanvändare som vill kunna bli nådda via olika kommunikationssätt där olika typer av teleadresser rings upp. Här kan vissa likheter med det idag något insomnade begreppet UPT 6 (persontelefoni) finnas. För Internetoperatörer som inte tilldelats några E.164-nummer av PTS kan 1 Internet Engineering Task Force 2 3 Session Initiation Protocol Uniform Resource Locators 4 Naming Authority Pointer 5 International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Bureau 6 Universal Personal Telecommunications Post- och telestyrelsen 4

6 ENUM erbjuda intressant funktionalitet. De skulle med hjälp av ENUM kunna ansluta kunder som har E.164-nummer direkt till sitt IP-nät och med hjälp av dessa nummer ställa upp IP-telefoni -samtal åt kunden, fast dessa E.164- nummer egentligen tillhör en annan teleoperatör, den s.k. accessnätsoperatören. Det är ännu inte möjligt att bedöma följderna av ett införande av ENUM eller om användningen kommer att bli en marknadsmässig succé. En eller flera huvuddomäner Enligt IETF:s specifikation för ENUM anges att de ENUM-domännamn som korresponderar mot telefonnummer skall ligga under toppdomänen.arpa. Detta fastställdes i samband med att IESG 7 beslutade om publicering av specifikationen i augusti år 2000 Ursprungligen utgjorde.arpa den enda toppdomänen i Internets domännamnssystem (DNS), men genom ett beslut av IAB 8 år 2000 har.arpa gjorts om till en domän för infrastrukturrelaterade ändamål. Administrativt ansvarig för toppdomänen.arpa är IETF och tekniskt ansvarig (registreringsenhet) är IANA 9 enligt en överenskommelse mellan ICANN 10 och IETF. IANA är numera en del av ICANN. IAB är administrativt ansvarig för huvuddomänen.e164.arpa och har för viss tid delegerat det tekniska ansvaret för denna huvuddomän till RIPE NCC 11 i Amsterdam. För ENUM är tanken att varje land skall meddela ITU att de vill verkställa delegation av landskodszonen, d.v.s. den nivå som för Sverige motsvarar.6.4.e164.arpa. ITU skall därefter meddela RIPE NCC så att delegationen kan verkställas. Detta förfarande skall därmed kunna garantera att respektive medlemsstat i ITU, för Sveriges del Näringsdepartementet, har auktoriserat införandet av information för dess landskod i DNS. Valet av toppdomänen.arpa för ENUM-funktionen har inte varit helt utan diskussion. Frågan får nog fortfarande anses vara öppen och inte slutgiltigt löst inom ITU, medan det inom Internetvärlden (IETF/IAB) är beslutat att det är.arpa som skall användas för ENUM. Tre olika saker är speciellt värda att ta upp när det gäller lämplig huvuddomän för ENUM. För det första fördes det från början diskussioner inom bl.a. ITU, och även inom IETF, om att ENUM skulle finnas under huvuddomänen.e164.int. ITU har ambitionen att bli registreringsenhet för toppdomänen.int. För det andra anser vissa länder att det nuvarande valet av.arpa, för att placera in delar av sina nationella E.164-planer, känns mindre tillfredsställande eftersom det fortfarande egentligen är det amerikanska Department of Commerce, som genom sina överenskommelser med ICANN, har den yttersta beslutanderätten avseende vissa delar av domännamnssystemet för Internet eftersom USA ytterst kan kontrollera den auktoritativa rotnamnservern i DNS. För det tredje kan de parallellt kommersiellt skapade huvuddomänerna för ENUM-liknande funktioner komma att urholka 7 Internet Engineering Steering Group 8 Internet Architecture Board 9 Internet Assigned Numbers Authority 10 Internet Corporation for Assigned Numbers and Names 11 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre Post- och telestyrelsen 5

7 tanken bakom ENUM enligt IETF:s intentioner. Främst är det två amerikanska bolag,verisign och NetNumber, som avser att erbjuda ENUM-liknande funktioner under egna huvuddomäner (.enumworld.com för VeriSign och.e164.com för NetNumber). VeriSign har redan idag en särställning på domännamnsmarkanden som ensam registreringsenhet för de populära toppdomänerna.com,.net och.org, och ser säkert genom sitt engagemang med en egen ENUM -funktion en möjlighet att skaffa sig marknadsfördelar innan alla ITU:s 189 medlemsstater bestämt sig för ENUM under huvuddomänen.e164.arpa. Förutom ovanstående urval av kommersiella ENUM-liknande funktioner, kan man i DNS finna andra huvuddomäner som skulle kunna vara avsedda för liknande ändamål. Bl.a. har NeuStar registrerat.enum.org och Lucent har.e164.org. Dessa företag uppger dock att de f.n. inte har några planer på att lansera kommersiella ENUM-liknande funktioner, utan de har mest använt domänerna för olika informations- och teständamål. Vetskapen om att det nu finns flera huvuddomäner tilltänkta för ENUM skapar vissa problem. Först och främst uppkommer frågan för den nationella regleringsmyndigheten, som handhar E.164-planen, om i vilken domännamnsgren stödjandet av ENUM skall ske. Skall IETF:s intentioner med ENUM under.e164.arpa-grenen stödjas, eller skall även andra huvuddomäner vara möjliga för ENUM? Det kan med flera domännamnsgrenar bli svårt för slutkunden att veta i vilken sådan gren som denne skall ha sin ENUM-information lagrad. Det finns i domännamnssystemet bara möjlighet att göra direkta uppslag av ett visst domännamn. Det finns alltså inga sökningsfunktioner mellan flera grenstrukturer under olika huvuddomäner, för att finna en slutkunds lagrade ENUMinformation. Ansvar i Sverige På det nationella planet talar många skäl för att PTS utses som administrativt ansvarig för underdomänen avseende ENUM, eftersom myndigheten idag innehar liknande ansvar för E.164-planen. För att detta skall kunna förverkligas krävs ett ställningstagande av regeringen och en initial delegering av den svenska landskodszonen till PTS för att myndigheten skall kunna välja lämplig organisationsstruktur i frågor om administrativt och tekniskt ansvar för bl.a. allokering av ENUM-domännamn, repektive drift av DNS. Valet av permanent delegering av Sveriges landskodszon i RIPE NCC:s DNS under huvuddomänen.e164.arpa bör övervägas ytterligare med hänsyn tagen till den pågående globala debatten. PTS anser att en domännamnsgren skall stödjas för ENUM och att det är lämpligast att följa det som kommer att fastställas inom ITU. Som nämnts tidigare är detta inte slutgiltigt fastställt inom ITU-arbetet. Dock anser IETF att detta redan beslutats och att det är.arpa-grenen som skall användas för ENUM. PTS Post- och telestyrelsen 6

8 anser att om flera domännamnsgrenar för ENUM stöds, så kommer detta troligen enbart skapa ovisshet om vilken ENUM som är den med mest tillförlitlig slutkundsdata rörande lagrade E.164-nummer. Förutsatt att ENUM stöds under.arpa-grenen, eller under annan domännamnsgren som rekommenderas av ITU, kommer en sådan delegering att innebära val av organisation som är ansvarig för landskodszonen. Eftersom ENUM bl.a. går ut på att säkerställa riktigheten av de i DNS lagrade adressuppgifterna om ett E.164-nummer bör vissa procedurer fastställas. Såsom ytterst ansvarig för landskod 46 och den nationella implementeringen av E.164-planen är det upp till Näringsdepartementet att avgöra till vem delegation skall ske av landskodszonen för ENUM. Alternativt kan det vara PTS som idag givits ansvar för E.164-planen genom regeringens bemyndigande, eller II-stiftelsen som är ansvarig för toppdomänen.se genom delegation från ICANN, eller annan organisation som regeringen finner lämplig. PTS har idag erfarenhet av E.164- planen och dess hantering, medan II-stiftelsen, och dess bolag NIC-SE, har kunskap av domännamnshanteringen. Den aktör som utpekas för nivån.6.4.e164.arpa, eller motsvarande, kommer att fungera som registreringsenhet (tekniskt ansvarig) för den svenska delen av ENUM. Det normala är att det bara finns en registreringsenhet per huvuddomän när domänen omfattar en landskodszon. I ENUM-sammanhang har denna nivå fått termen Tier-1. Nivån kommer inte att innehålla någon slutkundsdata utan innehåller bara referens till den DNS som innehåller sådan data. I begreppet registreringsenhet ingår även rollen att vara DNS-operatör för landskodszonen. PTS föreslår att PTS utses till administrativt ansvarig för underdomänen avseende ENUM och att regeringen bemyndigar PTS att begära delegation hos ITU för den aktuella domänen motsvarande landskod 46. Nivån innehållande slutkundsdata om ett E.164-nummer har givits namnet Tier- 2 och kan sägas motsvaras av registreringskontor (ombuden) om jämförelse görs med andra domännamnsgrenar såsom.se. En internationellt omdebatterad fråga är vilken aktör som bör agera som ombud för ENUM. I utkast till olika dokument som tagits fram inom ramen för IETF:s arbete kan man urskilja två huvudspår. Det ena är att Tier-2 -rollen innehas av teleoperatören som innehar det E.164- nummer som ENUM-data skall finnas för. Det andra huvudspåret är att Tier-2 innehas av en fristående tjänsteleverantör. Det förstnämnda alternativet har fördelen att teleoperatören lätt kan kontrollera att det verkligen är abonnenten, som tilldelats E.164-numret, som vill lägga in ENUM-uppgifter. En nackdel är dock att teleoperatören kan vara ovillig att lägga in teleadresser för tjänster som denne inte själv tillhandahåller slutkunden. Ett sätt att övervinna denna intressekonflikt kan vara att Tier-2 tillhandahålls av en fristående ENUMtjänsteleverantör. Vid detta scenario uppstår dock frågan hur kontrollen kan ske att det verkligen är E.164-abonnenten som begär inläggning av ENUM-data. En lösning kan bestå i att ENUM-tjänsteleverantören kontrollerar med teleoperatören att det är rätt abonnent som avses. Detta förfarande involverar teleoperatören, och det skulle eventuellt kunna ses som värdefullt eftersom det även kommer att Post- och telestyrelsen 7

9 vara denne som vet när ett abonnemang avslutas eller om ett telefonnummer överlämnas till en annan teleoperatör vid nummerportabilitet. Abonnentens skyddsintresse mot otillbörlig laddning av ENUM-data kan därmed enklare förhindras. Nummerportabilitet medför i sig att ett tilldelat nummerblock om t.ex E.164-nummer kommer att fragmenteras när enskilda abonnenter väljer att portera sitt E.164-nummer till en annan teleoperatör från den som ursprungligen tilldelats blocket. Om DNS på Tier-1 -nivån pekar vidare till en teleoperatörs DNS ( Tier-2 ) enbart med hjälp av uppgifter om till vem ett nummerblock ursprungligen tilldelats, kan det medföra att uppslag för porterade nummer (i form av ett ENUM-domännamn) kommer att bli felaktiga. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att DNS för Tier-1 inhämtar uppgifter om till vilken teleoperatör ett telefonnummer överlämnats. Fr.o.m. augusti år 2001 kommer det att finnas en central referensdatabas (SNPAC) innehållande uppgifter om alla överlämnade telefonnummer i Sverige. Alternativt kan teleoperatören direkt lämna uppgift till DNS på Tier-1 -nivån när ett E.164-nummer överlämnats till annan teleoperatör. Ett annat sätt lösa denna situation skulle kunna vara att ENUMtjänsteleverantören får inneha Tier-2 -rollen. Inför ett permanent införande av ENUM i Sverige måste frågor om vem som kan inneha Tier-2 -rollen närmare övervägas 12. Vidare bör finansieringsprinciperna för registrering av ENUM-domännamn och drift av DNS på Tier-1 -nivån fastställas. Resultat av remiss Under utredningsuppdraget har PTS genomfört en remiss angående ENUM till 15 remissinstanser. Svar inkom från Telia, II-stiftelsen, Tele2, Netnod, NIC-SE, Stokab och Ericsson. Generellt finns ett intresse för ENUM enligt de inkomna svaren. Remissinstanserna anser att regeringen bör medverka till ett införande och att landskodszonen.6.4.e164.arpa kan delegeras till PTS. DNS motsvarande denna nivå bör drivas av en neutral instans. Telia anser att valet av.arpa-grenen för ENUM bör övervägas närmare. Vidare anses det olyckligt med flera konkurrerande ENUM-liknande funktioner under olika domännamnsgrenar. Detta främst p.g.a. domännamnssystemets svårigheter med sökningar över flera parallella toppdomäner. Det har även framförts att någon typ av försöksverksamhet bör genomföras för att Sverige skall vinna mer praktiska erfarenheter inför ett eventuellt permanent införande av ENUM under regeringens medverkan. Rekommendationer till regeringen ENUM kan komma att utvecklas till en samhällsviktig funktion för konvergensen mellan kretskopplade och paketförmedlande telenät. Koppling till E.164-planen kommer att kräva regeringens medverkan i framtiden. 12 Inom ITU-T tas det fram ett Supplement för ITU-T rekommendation E.164 rörande ENUM. Avsikten är att detta dokument kan ge vägledning för medlemsländerna vid ett eventuellt införande av ENUM. Målsättningen är att godkänna Supplementet i september år Post- och telestyrelsen 8

10 Rekommendation 1 Nationellt beslut om ENUM bör tas tidigt för att undvika att flera ENUMliknande funktioner utvecklas, vilket skulle försvåra framtida användning både inom landet och globalt. PTS anser dock att ett ställningstagande till ett permanent införande av ENUM under huvuddomänen.e164.arpa 13 inte bör göras innan diskussionerna slutförts inom ITU. Rekommendation 2 För att vinna erfarenhet om ENUM bör en försöksverksamhet genomföras under PTS ledning. Valet av huvuddomän för denna testverksamhet bör avgöras av PTS och branschen i samförstånd. Omständigheterna pekar för närvarande mot att använda.6.4.e164.arpa 14 för att få till ett komplett prov med inblandning av ITU och RIPE NCC. För.6.4.e164.arpa krävs Näringsdepartementets medverkan, eftersom delegering måste begäras hos ITU för den tid som provet skall genomföras. Regeringen bör vidare bemyndiga PTS att vara administrativt ansvarig för landskodszonen avseende ENUM eftersom det idag är PTS som utsetts att ansvara för E.164-planen. När det gäller försöksverksamheten bör regeringen ge PTS uppdrag att genomföra ett sådant försök i samverkan med berörda branschaktörer (II-stiftelsen, NIC-SE, Netnod, tele- och Internetoperatörer). Rekommendation 3 PTS bör ges möjlighet att avtala om det tekniska ansvaret (registreringsenhet), inkluderande driften av DNS, för nivån motsvarande landskodszonen ( Tier-1 ) för den aktuella försöksperioden. Lämplig tidsperiod för driftstest kan vara 12 månader. Till detta kommer tid för att initiera driftsprovet och ta fram lämpliga administrativa rutiner m.m. Rekommendation 4 Valet av vem som bör inneha Tier-2 -rollen i Sverige bör utvärderas under försöksperioden. Två alternativ är möjliga, antingen den teleoperatör som har abonnemangsrelation med slutkunden som innehar E.164-numret, eller en från teleoperatörerna fristående ENUM-tjänsteleverantör. Rekommendation 5 Det är önskvärt att branschen under försöksperioden kommer fram till lämplig finansieringsform inför ett permanent införande av ENUM. PTS föreslår att försöket finansieras av de som deltar, d.v.s. berörda tele- och Internetoperatörer. PTS bedömer att offentliga medel inte kan avsättas för testverksamheten. Rekommendation 6 PTS bör ges i uppgift att vid slutet av en beslutad försöksperiod ta fram en uppföljningsrapport åt regeringen innehållande följande huvudpunkter: intresset för ENUM hos slutkunderna i Sverige hur ansvarsfördelningen kom att fungera mellan branschens olika aktörer 13 Enligt uppgift har ITU tagit upp diskussioner med IAB rörande lämplig huvuddomän. 14 Alternativt skulle.6.4.e164.se eller.6.4.enum.se. kunna vara tänkbara. Post- och telestyrelsen 9

11 driftserfarenheter av DNS för ENUM finansieringsform vid ett permanent införande av ENUM behov av lagreglering vid ett permanent införande av ENUM lösning av frågan angående lämplig huvuddomän för ENUM hur de de parallella kommersiella ENUM-liknande funktionerna utvecklats internationell utveckling av ENUM ITU:s och EU:s vidare engagemang i ENUM rekommendation till regeringen om ett permanent ENUM-införande i Sverige. 2. Summary Introduction PTS 15 has been given the assignment by the Government to submit a proposal on how the Government may collaborate with the implementation of ENUM in Sweden. When using ENUM, PTS refers to that stated in IETF s 16 technical specification RFC [1], which was produced by a working group of the same name. ENUM is a protocol and a database that maps telephone numbers to Internet domain names. The domain name that corresponds to the telephone number will be written in reverse order and is included under a specially allocated second-level domain. For the telephone number of PTS (+46 (0) ) the corresponding ENUM domain name would be e164.arpa. As can be seen, both the trunk code (area code without the first zero) and the country code 46 for Sweden form part of the domain name. The trunk code and the country code appear closest to the special second-level domain.e164.arpa. The ENUM domain name is mapped further to other kinds of addresses (e.g. e- mail addresses, SIP URL 18 for IP telephony, mobile telephone numbers, web addresses stored in special records, so-called NAPTR 19 records) which can thereby facilitate various communication solutions where telephone numbers are used as the only call identity. With this mapping function in the telecommunications systems, ENUM can be used for various applications. Application means in the computer world a concept corresponding to the expression telecommunications service as expressed according to the terminology of the Telecommunications Act. The acronym ENUM stands for Telephone Number Mapping, but also Electronic Numbering, Electronic NUMber and Telephone Number URI Mapping exist as explanations. 15 National Post & Telecom Agency 16 Internet Engineering Task Force Session Initiation Protocol Uniform Resource Locators 19 Naming Authority Pointer Post- och telestyrelsen 10

12 The benefits of ENUM ENUM has promoted great interest among public telecommunications operators, Internet service providers, ITU-T 20, IETF, the EU, together with commercial actors, which today provide various top-level domains on the Internet. One of the reasons for the attention surrounding ENUM may be that it solves a problem that exists today in obtaining real speed with IP telephony. ENUM transforms the end users communications identities 21 in real time in connection with, for example, calls from the circuit switched telephone network (PSTN) to the Internet or another IP network. Communications identities are obtained from the numbering plan for E.164 numbers and the name plan for the Internet domain names. ENUM can be viewed as a means for service and network convergence. ENUM should be an interesting function for end users who wish to be able to be reached via various means of communication where various kinds of communications identities are called. Here some similarities with the today somewhat dormant concept UPT (Universal Personal Telecommunications) can exist. For Internet service providers that have not been allocated an E.164 number by PTS, ENUM may offer an interesting functionality. They could, with the assistance of ENUM, be able to connect customers that have E.164 numbers directly to their IP network and with the assistance of these numbers arrange IP telephony calls for their customers, although these E.164 numbers really belong to another public telecommunications operator, the so-called access network operator. It is not yet possible to assess the consequences of an introduction of ENUM or whether the use would be a marketable success. One or more second-level domains According to IETF s specification for ENUM, it is stated that those ENUM domain names that correspond to telephone numbers shall be located under the top-level domain.arpa. This was established when IESG 22 decided to publish the specification in August Originally,.arpa comprised the only top-level domain in the Internet domain name system (DNS), but by a decision of IAB 23 year 2000.arpa has been rearranged as a domain for infrastructure related purposes. The responsible administrative organization for the top-level domain.arpa is IETF and the responsible technical organization (registry) is IANA 24 in accordance with an agreement between ICANN 25 and IETF. IANA is now a part of ICANN. IAB is the responsible administrative organization for the second- 20 International Telecommunication Union - Telecommunication Standardisation Bureau 21 Communications identity is a generic term including both a name, a number or an address. For explanation of these three terms refer to ITU-T Recommendation E.191 [2]. This new english term is introduced in this report in absence of a suitable well-known generic english term covering both a name, a number and an address for use in electronic communications networks (e.g. PSTN, ISDN, PLMN, Internet and PSPDN) 22 Internet Engineering Steering Group 23 Internet Architecture Board 24 Internet Assigned Numbers Authority 25 Internet Corporation for Assigned Numbers and Names Post- och telestyrelsen 11

13 level domain.e164.arpa and has for a limited period delegated the technical responsibility for this second-level domain to RIPE NCC 26 in Amsterdam. As regards ENUM, the intention is that every country should notify ITU that they wish to execute delegation of country code zones, i.e. the level which for Sweden corresponds to.6.4.e164.arpa. ITU shall subsequently notify RIPE NCC so that delegation can be executed. This procedure will thereby be able to safeguard that the respective Member State in ITU, on the part of Sweden the Ministry of Industry, Employment and Communications has authorised the introduction of the information for its country code in DNS. The choice of top-level domain.arpa. for the ENUM function has not been completely free from controversy. The issue is indeed still considered to be open and not finally resolved in the ITU, while in the Internet world (IETF/IAB) it s decided that.arpa should be used for ENUM. There are in particular three different matters worthy of mention as regards appropriate second-level domain for ENUM. From the very first there were discussions within, among others, the ITU, and also inside the IETF, about whether ENUM should be located under the second-level domain.e164.int. ITU has the ambition of becoming the registry for the top-level domain.int. Secondly, some countries consider that the current choice of.arpa., to place in parts of their national E.164 plans, feels less satisfactory as it is still really the U.S. Department of Commerce, which through its agreements with ICANN, has the ultimate right to decide as regards some parts of the domain name system for Internet as the U.S. ultimately can control the authoritative root name server in DNS. Thirdly, the commercially created parallel second-level domains for ENUM-like functions will undermine the thought behind ENUM according to IETF s intentions. It is primarily the two American companies, VeriSign and NetNumber, which intend to offer ENUMlike functions under their own second-level domains (.enumworld.com for VeriSign and.e164.com for NetNumber). VeriSign has already today a special status in the domain name market as the sole registry for the popular top-level domains.com,.net and.org, and surely views its involvement with its own ENUM function as a possibility to acquire for itself market advantages before ITU s 189 Member States have decided on ENUM under the second-level domain.e164.arpa. Besides the above-mentioned selection of commercial ENUM-like functions, one can in DNS find other second-level domains that could be aimed at similar purposes. Among others, NeuStar has registered.enum.org and Lucent.e164.org. However, these companies state that they do not at present have any plans to launch commercial ENUM-like functions, but they have mostly used the domains for various information and testing purposes. Knowledge that there are now several second-level domains intended for ENUM creates some problems. First and foremost, the question arises for the national regulatory authorities, which administer the E.164 plan, of in which domain name 26 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre Post- och telestyrelsen 12

14 branch the support of ENUM shall occur. Shall IETF s intentions with ENUM under the.e164.arpa branch be supported, or should other second-level domains also be possible for ENUM? It may with several domain name branches be difficult for the final customer to know in which such branch he should have his ENUM information stored. There is in the domain name system only an opportunity to make direct searches for a particular domain name. There are thus no search functions between several branch structures under different secondlevel domains, to identify a final customer s stored ENUM information. Responsibility in Sweden At the national level, many reasons speak to PTS being appointed as the responsible administrative organization (the designated manager) for the subdomain regarding ENUM, as the authority today has similar responsibility for the E.164 plan. In order for this to be realised, the Government must adopt a position and delegate powers to PTS the initial country code zone to enable the authority to be able to select an appropriate organisational structure on matters concerning administrative and technical responsibility for, among other things, the allocation of ENUM domain names, and also the operation of DNS respectively. The choice of permanent delegation of Sweden s country code zone in RIPE NCC s DNS under the second-level domain.e164.arpa should be further considered taking into account the current global debate. PTS considers that one domain name branch should be supported for ENUM and that it is most appropriate to follow that which will be determined through ITU. As mentioned previously, this has not been finally determined within the ITU work. However the IETF already consider this decided and that.arpa should be used for ENUM. PTS considers that if several domain name branches for ENUM are supported, this will probably only create uncertainty about which ENUM is the one with the most reliable final customer data concerning stored E.164 numbers. Provided ENUM is supported under the.arpa branch, or under another domain name branch that is recommended by ITU, such a delegation will entail a choice of organisation that is responsible for the country code zone. As ENUM, among other things, is aimed at ensuring the correctness of address information stored in DNS of an E.164 number, some procedures must be laid down. As the party ultimately responsible for country code 46 and the national implementation of the E.164 plan, it is up to the Ministry of Industry, Employment and Communications to determine to whom delegation shall be made of the country code zone for ENUM. Alternatively, it may be PTS which has today been given responsibility for the E.164 plan through an authorisation by the Government, or the II-stiftelsen that is responsible for the top-level domain.se by delegation from ICANN, or another organisation considered appropriate by the Government. PTS at present has experience of the E.164 plan and its Post- och telestyrelsen 13

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Datum 2014-04-23 Strategi för telefoninummerplanen På lång sikt samt förändringar på kort sikt På lång sikt samt förändringar på kort sikt Rapportnummer PTS-ER-2014:19 Diarienummer

Läs mer

Tilldelning av domännamn under.se

Tilldelning av domännamn under.se Rapportnummer PTS-ER-2009:17 Datum 2009-03-26 Tilldelning av domännamn under.se Rapport efter genomförd tillsyn Rapport efter genomförd tillsyn Rapportnummer PTS-ER-2009:17 Diarienummer 08-11198 ISSN 1650-9862

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet DATUM RAPPORTNUMMER 27 septermber 2006 PTS-ER-2006:36 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-11669 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet Införande och test av standarden DNSSEC Säkerhet

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Eva Lindström Niklas Bruun Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:1 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006 A2007:006 Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten?

Läs mer

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Användningen av domännamn som varumärke

Användningen av domännamn som varumärke JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Thorstensson Användningen av domännamn som varumärke Examensarbete 20 poäng Handledare Per Jonas Nordell Immaterialrätt Termin 9 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Fjärrvärme i konkurrens

Fjärrvärme i konkurrens Fjärrvärme i konkurrens Betänkande av TPA-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:44 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Regelverk och praxis i offentlig upphandling

Regelverk och praxis i offentlig upphandling Regelverk och praxis i offentlig upphandling Per Molander Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:2 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet

Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län. En utvärdering efter tre års försöksverksamhet Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års försöksverksamhet rapport 6330 februari 2010 Rovdjursakutgrupper i Dalarnas och Värmlands län En utvärdering efter tre års

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:05

Slutrapport RJ 2014:05 Slutrapport RJ 2014:05 Säkerhet vid arbete i spårmiljö. Diarienr J-67/12 2014-11-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer