30 mars ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 mars 2001 01-9734. ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser. En beskrivning samt möjligt införande i Sverige"

Transkript

1 DATUM DIARIENUMMER 30 mars ENUM funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser En beskrivning samt möjligt införande i Sverige

2 1. SAMMANFATTNING SUMMARY UPPDRAGET ENLIGT REGLERINGSBREVET PTS VALDA ARBETSMETOD FÖR UTREDNINGEN VAD ÄR ENUM? Ett protokoll En databas En kommersiell applikation En kommersiell teletjänst En samhällsviktig funktion Andra ENUM-liknande funktioner? Vad är ENUM? - slutsats NORMGIVANDE ORGANISATIONER AVSEENDE INTERNET MED BETYDELSE FÖR ENUM ENUM-DOMÄNNAMN Ansvar och delegeringar av domännamn i DNS Innebörd av en delegation av en domän Toppdomänen.arpa Huvuddomänen.e164.arpa Delegering av underdomänen.6.4.e164.arpa till Sverige Domännamnsystem, skiktindelning och begrepp för ENUM Jämförelse med delegeringen av toppdomänen.se INTERNATIONELLA AKTIVITETER RÖRANDE ENUM Bakgrund till IETF:s framtagande av ENUM ITU:s aktiviteter EU om ENUM CEPT/ECTRA:s engagemang USA Storbritannien Frankrike Danmark REGERINGENS MEDVERKAN TILL INFÖRANDE AV ENUM Vad är det primära syftet med ENUM - en samhällviktig och/eller en kommersiell funktion Innebörd och konsekvenser för regeringen i dess egenskap av Member state i ITU Ansvar för underdomänen.6.4.e164.arpa och rättsliga konsekvenser Vem bör sköta servern för.6.4.e164.arpa och vad skall den innehålla? Vem skall lägga in kunddata? Vem bör finansiera servern för.6.4.e164.arpa? Säkerhetsfrågor runt ENUM? Abonnentens rätt till sitt E.164-nummer TELE- OCH INTERNETOPERATÖRERNAS AKTIVITETER RUNT ENUM I SVERIGE FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR ENUM SLUTSATS OCH REKOMMENDATION TILL REGERINGEN...61 Post- och telestyrelsen 1

3 BILAGA B 1 BAKGRUNDSBESKRIVNINGAR OLIKA ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TELENÄT OCH DESS NUMMER- OCH NAMNPLANER...62 B 1.1 Kretskopplade telenät...62 B 1.2 Nummerplan för E.164-nummer...65 B 1.3 Paketförmedlande telenät...68 B 1.4 Namnplan för Internetdomännamn...69 B 1.5 Beskrivning av domännamnsystemet (DNS)...72 B 1.6 Vad är IP-telefoni/VoIP/Internettelefoni?...75 B 1.7 Utvecklingstrender på telemarknaden...78 BILAGA B 2 TERMER OCH FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I RAPPORTEN...79 B 2.1 Termer från lagstiftning m.m...79 B 2.2 Andra termer...80 BILAGA B 3 KÄLLFÖRTECKNING...85 Post- och telestyrelsen 2

4 Post- och telestyrelsen 3

5 1. Sammanfattning Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till hur regeringen kan medverka till att ENUM kan genomföras i Sverige. Med ENUM menar PTS det som framgår av IETF 1 :s tekniska specifikation RFC [1] och som tagits fram av en arbetsgrupp med samma namn. ENUM är ett protokoll och en databas som översätter telefonnummer till Internetdomännamn. Domännamnet som motsvarar telefonnumret kommer att vara skrivet i omvänd ordning och finnas under en speciellt avsedd huvuddomän. För PTS telefonnummer (+46 (0) ) skulle det motsvarande ENUMdomännamnet vara e164.arpa. Som synes ingår både områdeskoden (riktnumret utan inledande nolla) och landskoden 46 för Sverige i domännamnet. Områdeskoden och landskoden står närmast den speciella huvuddomänen.e164.arpa. ENUM-domännamnet översätts vidare till andra typer av adresser (t.ex. e-postadress, SIP URL 3 för IP-telefoni, mobiltelefonnummer, webbadress lagrade i speciella poster, s.k. NAPTR 4 -records) som därmed kan möjliggöra olika kommunikationslösningar där telefonnumret används som enda anropsidentitet. Med denna översättningsfunktion i telesystemet kan ENUM användas för olika applikationer. Med applikation menas datavärldens begrepp motsvarande teletjänst uttryckt enligt telelagens terminologi. Förkortningen ENUM står för Telephone Number Mapping, men även Electronic Numbering, Electronic NUMber och Telephone Number URI Mapping finns som förklaringar. Nyttan av ENUM ENUM har väckt stort intresse bland teleoperatörer, Internetoperatörer, ITU-T 5, IETF, EU samt hos kommersiella aktörer som idag handhar olika toppdomäner på Internet. Ett av skälen till denna uppmärksamhet kring ENUM kan vara att det löser ett problem som idag finns för att få riktig fart på IP-telefoni. ENUM omvandlar slutanvändarnas teleadresser i realtid vid t.ex. samtal från det kretskopplade telefonnätet (PSTN) till Internet eller annat IP-nät. Teleadresserna kommer från nummerplanen för E.164-nummer och namnplanen för Internetdomännamn. ENUM kan ses som ett medel för tjänste- och nätkonvergens. ENUM bör vara en intressant funktion för slutanvändare som vill kunna bli nådda via olika kommunikationssätt där olika typer av teleadresser rings upp. Här kan vissa likheter med det idag något insomnade begreppet UPT 6 (persontelefoni) finnas. För Internetoperatörer som inte tilldelats några E.164-nummer av PTS kan 1 Internet Engineering Task Force 2 3 Session Initiation Protocol Uniform Resource Locators 4 Naming Authority Pointer 5 International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Bureau 6 Universal Personal Telecommunications Post- och telestyrelsen 4

6 ENUM erbjuda intressant funktionalitet. De skulle med hjälp av ENUM kunna ansluta kunder som har E.164-nummer direkt till sitt IP-nät och med hjälp av dessa nummer ställa upp IP-telefoni -samtal åt kunden, fast dessa E.164- nummer egentligen tillhör en annan teleoperatör, den s.k. accessnätsoperatören. Det är ännu inte möjligt att bedöma följderna av ett införande av ENUM eller om användningen kommer att bli en marknadsmässig succé. En eller flera huvuddomäner Enligt IETF:s specifikation för ENUM anges att de ENUM-domännamn som korresponderar mot telefonnummer skall ligga under toppdomänen.arpa. Detta fastställdes i samband med att IESG 7 beslutade om publicering av specifikationen i augusti år 2000 Ursprungligen utgjorde.arpa den enda toppdomänen i Internets domännamnssystem (DNS), men genom ett beslut av IAB 8 år 2000 har.arpa gjorts om till en domän för infrastrukturrelaterade ändamål. Administrativt ansvarig för toppdomänen.arpa är IETF och tekniskt ansvarig (registreringsenhet) är IANA 9 enligt en överenskommelse mellan ICANN 10 och IETF. IANA är numera en del av ICANN. IAB är administrativt ansvarig för huvuddomänen.e164.arpa och har för viss tid delegerat det tekniska ansvaret för denna huvuddomän till RIPE NCC 11 i Amsterdam. För ENUM är tanken att varje land skall meddela ITU att de vill verkställa delegation av landskodszonen, d.v.s. den nivå som för Sverige motsvarar.6.4.e164.arpa. ITU skall därefter meddela RIPE NCC så att delegationen kan verkställas. Detta förfarande skall därmed kunna garantera att respektive medlemsstat i ITU, för Sveriges del Näringsdepartementet, har auktoriserat införandet av information för dess landskod i DNS. Valet av toppdomänen.arpa för ENUM-funktionen har inte varit helt utan diskussion. Frågan får nog fortfarande anses vara öppen och inte slutgiltigt löst inom ITU, medan det inom Internetvärlden (IETF/IAB) är beslutat att det är.arpa som skall användas för ENUM. Tre olika saker är speciellt värda att ta upp när det gäller lämplig huvuddomän för ENUM. För det första fördes det från början diskussioner inom bl.a. ITU, och även inom IETF, om att ENUM skulle finnas under huvuddomänen.e164.int. ITU har ambitionen att bli registreringsenhet för toppdomänen.int. För det andra anser vissa länder att det nuvarande valet av.arpa, för att placera in delar av sina nationella E.164-planer, känns mindre tillfredsställande eftersom det fortfarande egentligen är det amerikanska Department of Commerce, som genom sina överenskommelser med ICANN, har den yttersta beslutanderätten avseende vissa delar av domännamnssystemet för Internet eftersom USA ytterst kan kontrollera den auktoritativa rotnamnservern i DNS. För det tredje kan de parallellt kommersiellt skapade huvuddomänerna för ENUM-liknande funktioner komma att urholka 7 Internet Engineering Steering Group 8 Internet Architecture Board 9 Internet Assigned Numbers Authority 10 Internet Corporation for Assigned Numbers and Names 11 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre Post- och telestyrelsen 5

7 tanken bakom ENUM enligt IETF:s intentioner. Främst är det två amerikanska bolag,verisign och NetNumber, som avser att erbjuda ENUM-liknande funktioner under egna huvuddomäner (.enumworld.com för VeriSign och.e164.com för NetNumber). VeriSign har redan idag en särställning på domännamnsmarkanden som ensam registreringsenhet för de populära toppdomänerna.com,.net och.org, och ser säkert genom sitt engagemang med en egen ENUM -funktion en möjlighet att skaffa sig marknadsfördelar innan alla ITU:s 189 medlemsstater bestämt sig för ENUM under huvuddomänen.e164.arpa. Förutom ovanstående urval av kommersiella ENUM-liknande funktioner, kan man i DNS finna andra huvuddomäner som skulle kunna vara avsedda för liknande ändamål. Bl.a. har NeuStar registrerat.enum.org och Lucent har.e164.org. Dessa företag uppger dock att de f.n. inte har några planer på att lansera kommersiella ENUM-liknande funktioner, utan de har mest använt domänerna för olika informations- och teständamål. Vetskapen om att det nu finns flera huvuddomäner tilltänkta för ENUM skapar vissa problem. Först och främst uppkommer frågan för den nationella regleringsmyndigheten, som handhar E.164-planen, om i vilken domännamnsgren stödjandet av ENUM skall ske. Skall IETF:s intentioner med ENUM under.e164.arpa-grenen stödjas, eller skall även andra huvuddomäner vara möjliga för ENUM? Det kan med flera domännamnsgrenar bli svårt för slutkunden att veta i vilken sådan gren som denne skall ha sin ENUM-information lagrad. Det finns i domännamnssystemet bara möjlighet att göra direkta uppslag av ett visst domännamn. Det finns alltså inga sökningsfunktioner mellan flera grenstrukturer under olika huvuddomäner, för att finna en slutkunds lagrade ENUMinformation. Ansvar i Sverige På det nationella planet talar många skäl för att PTS utses som administrativt ansvarig för underdomänen avseende ENUM, eftersom myndigheten idag innehar liknande ansvar för E.164-planen. För att detta skall kunna förverkligas krävs ett ställningstagande av regeringen och en initial delegering av den svenska landskodszonen till PTS för att myndigheten skall kunna välja lämplig organisationsstruktur i frågor om administrativt och tekniskt ansvar för bl.a. allokering av ENUM-domännamn, repektive drift av DNS. Valet av permanent delegering av Sveriges landskodszon i RIPE NCC:s DNS under huvuddomänen.e164.arpa bör övervägas ytterligare med hänsyn tagen till den pågående globala debatten. PTS anser att en domännamnsgren skall stödjas för ENUM och att det är lämpligast att följa det som kommer att fastställas inom ITU. Som nämnts tidigare är detta inte slutgiltigt fastställt inom ITU-arbetet. Dock anser IETF att detta redan beslutats och att det är.arpa-grenen som skall användas för ENUM. PTS Post- och telestyrelsen 6

8 anser att om flera domännamnsgrenar för ENUM stöds, så kommer detta troligen enbart skapa ovisshet om vilken ENUM som är den med mest tillförlitlig slutkundsdata rörande lagrade E.164-nummer. Förutsatt att ENUM stöds under.arpa-grenen, eller under annan domännamnsgren som rekommenderas av ITU, kommer en sådan delegering att innebära val av organisation som är ansvarig för landskodszonen. Eftersom ENUM bl.a. går ut på att säkerställa riktigheten av de i DNS lagrade adressuppgifterna om ett E.164-nummer bör vissa procedurer fastställas. Såsom ytterst ansvarig för landskod 46 och den nationella implementeringen av E.164-planen är det upp till Näringsdepartementet att avgöra till vem delegation skall ske av landskodszonen för ENUM. Alternativt kan det vara PTS som idag givits ansvar för E.164-planen genom regeringens bemyndigande, eller II-stiftelsen som är ansvarig för toppdomänen.se genom delegation från ICANN, eller annan organisation som regeringen finner lämplig. PTS har idag erfarenhet av E.164- planen och dess hantering, medan II-stiftelsen, och dess bolag NIC-SE, har kunskap av domännamnshanteringen. Den aktör som utpekas för nivån.6.4.e164.arpa, eller motsvarande, kommer att fungera som registreringsenhet (tekniskt ansvarig) för den svenska delen av ENUM. Det normala är att det bara finns en registreringsenhet per huvuddomän när domänen omfattar en landskodszon. I ENUM-sammanhang har denna nivå fått termen Tier-1. Nivån kommer inte att innehålla någon slutkundsdata utan innehåller bara referens till den DNS som innehåller sådan data. I begreppet registreringsenhet ingår även rollen att vara DNS-operatör för landskodszonen. PTS föreslår att PTS utses till administrativt ansvarig för underdomänen avseende ENUM och att regeringen bemyndigar PTS att begära delegation hos ITU för den aktuella domänen motsvarande landskod 46. Nivån innehållande slutkundsdata om ett E.164-nummer har givits namnet Tier- 2 och kan sägas motsvaras av registreringskontor (ombuden) om jämförelse görs med andra domännamnsgrenar såsom.se. En internationellt omdebatterad fråga är vilken aktör som bör agera som ombud för ENUM. I utkast till olika dokument som tagits fram inom ramen för IETF:s arbete kan man urskilja två huvudspår. Det ena är att Tier-2 -rollen innehas av teleoperatören som innehar det E.164- nummer som ENUM-data skall finnas för. Det andra huvudspåret är att Tier-2 innehas av en fristående tjänsteleverantör. Det förstnämnda alternativet har fördelen att teleoperatören lätt kan kontrollera att det verkligen är abonnenten, som tilldelats E.164-numret, som vill lägga in ENUM-uppgifter. En nackdel är dock att teleoperatören kan vara ovillig att lägga in teleadresser för tjänster som denne inte själv tillhandahåller slutkunden. Ett sätt att övervinna denna intressekonflikt kan vara att Tier-2 tillhandahålls av en fristående ENUMtjänsteleverantör. Vid detta scenario uppstår dock frågan hur kontrollen kan ske att det verkligen är E.164-abonnenten som begär inläggning av ENUM-data. En lösning kan bestå i att ENUM-tjänsteleverantören kontrollerar med teleoperatören att det är rätt abonnent som avses. Detta förfarande involverar teleoperatören, och det skulle eventuellt kunna ses som värdefullt eftersom det även kommer att Post- och telestyrelsen 7

9 vara denne som vet när ett abonnemang avslutas eller om ett telefonnummer överlämnas till en annan teleoperatör vid nummerportabilitet. Abonnentens skyddsintresse mot otillbörlig laddning av ENUM-data kan därmed enklare förhindras. Nummerportabilitet medför i sig att ett tilldelat nummerblock om t.ex E.164-nummer kommer att fragmenteras när enskilda abonnenter väljer att portera sitt E.164-nummer till en annan teleoperatör från den som ursprungligen tilldelats blocket. Om DNS på Tier-1 -nivån pekar vidare till en teleoperatörs DNS ( Tier-2 ) enbart med hjälp av uppgifter om till vem ett nummerblock ursprungligen tilldelats, kan det medföra att uppslag för porterade nummer (i form av ett ENUM-domännamn) kommer att bli felaktiga. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att DNS för Tier-1 inhämtar uppgifter om till vilken teleoperatör ett telefonnummer överlämnats. Fr.o.m. augusti år 2001 kommer det att finnas en central referensdatabas (SNPAC) innehållande uppgifter om alla överlämnade telefonnummer i Sverige. Alternativt kan teleoperatören direkt lämna uppgift till DNS på Tier-1 -nivån när ett E.164-nummer överlämnats till annan teleoperatör. Ett annat sätt lösa denna situation skulle kunna vara att ENUMtjänsteleverantören får inneha Tier-2 -rollen. Inför ett permanent införande av ENUM i Sverige måste frågor om vem som kan inneha Tier-2 -rollen närmare övervägas 12. Vidare bör finansieringsprinciperna för registrering av ENUM-domännamn och drift av DNS på Tier-1 -nivån fastställas. Resultat av remiss Under utredningsuppdraget har PTS genomfört en remiss angående ENUM till 15 remissinstanser. Svar inkom från Telia, II-stiftelsen, Tele2, Netnod, NIC-SE, Stokab och Ericsson. Generellt finns ett intresse för ENUM enligt de inkomna svaren. Remissinstanserna anser att regeringen bör medverka till ett införande och att landskodszonen.6.4.e164.arpa kan delegeras till PTS. DNS motsvarande denna nivå bör drivas av en neutral instans. Telia anser att valet av.arpa-grenen för ENUM bör övervägas närmare. Vidare anses det olyckligt med flera konkurrerande ENUM-liknande funktioner under olika domännamnsgrenar. Detta främst p.g.a. domännamnssystemets svårigheter med sökningar över flera parallella toppdomäner. Det har även framförts att någon typ av försöksverksamhet bör genomföras för att Sverige skall vinna mer praktiska erfarenheter inför ett eventuellt permanent införande av ENUM under regeringens medverkan. Rekommendationer till regeringen ENUM kan komma att utvecklas till en samhällsviktig funktion för konvergensen mellan kretskopplade och paketförmedlande telenät. Koppling till E.164-planen kommer att kräva regeringens medverkan i framtiden. 12 Inom ITU-T tas det fram ett Supplement för ITU-T rekommendation E.164 rörande ENUM. Avsikten är att detta dokument kan ge vägledning för medlemsländerna vid ett eventuellt införande av ENUM. Målsättningen är att godkänna Supplementet i september år Post- och telestyrelsen 8

10 Rekommendation 1 Nationellt beslut om ENUM bör tas tidigt för att undvika att flera ENUMliknande funktioner utvecklas, vilket skulle försvåra framtida användning både inom landet och globalt. PTS anser dock att ett ställningstagande till ett permanent införande av ENUM under huvuddomänen.e164.arpa 13 inte bör göras innan diskussionerna slutförts inom ITU. Rekommendation 2 För att vinna erfarenhet om ENUM bör en försöksverksamhet genomföras under PTS ledning. Valet av huvuddomän för denna testverksamhet bör avgöras av PTS och branschen i samförstånd. Omständigheterna pekar för närvarande mot att använda.6.4.e164.arpa 14 för att få till ett komplett prov med inblandning av ITU och RIPE NCC. För.6.4.e164.arpa krävs Näringsdepartementets medverkan, eftersom delegering måste begäras hos ITU för den tid som provet skall genomföras. Regeringen bör vidare bemyndiga PTS att vara administrativt ansvarig för landskodszonen avseende ENUM eftersom det idag är PTS som utsetts att ansvara för E.164-planen. När det gäller försöksverksamheten bör regeringen ge PTS uppdrag att genomföra ett sådant försök i samverkan med berörda branschaktörer (II-stiftelsen, NIC-SE, Netnod, tele- och Internetoperatörer). Rekommendation 3 PTS bör ges möjlighet att avtala om det tekniska ansvaret (registreringsenhet), inkluderande driften av DNS, för nivån motsvarande landskodszonen ( Tier-1 ) för den aktuella försöksperioden. Lämplig tidsperiod för driftstest kan vara 12 månader. Till detta kommer tid för att initiera driftsprovet och ta fram lämpliga administrativa rutiner m.m. Rekommendation 4 Valet av vem som bör inneha Tier-2 -rollen i Sverige bör utvärderas under försöksperioden. Två alternativ är möjliga, antingen den teleoperatör som har abonnemangsrelation med slutkunden som innehar E.164-numret, eller en från teleoperatörerna fristående ENUM-tjänsteleverantör. Rekommendation 5 Det är önskvärt att branschen under försöksperioden kommer fram till lämplig finansieringsform inför ett permanent införande av ENUM. PTS föreslår att försöket finansieras av de som deltar, d.v.s. berörda tele- och Internetoperatörer. PTS bedömer att offentliga medel inte kan avsättas för testverksamheten. Rekommendation 6 PTS bör ges i uppgift att vid slutet av en beslutad försöksperiod ta fram en uppföljningsrapport åt regeringen innehållande följande huvudpunkter: intresset för ENUM hos slutkunderna i Sverige hur ansvarsfördelningen kom att fungera mellan branschens olika aktörer 13 Enligt uppgift har ITU tagit upp diskussioner med IAB rörande lämplig huvuddomän. 14 Alternativt skulle.6.4.e164.se eller.6.4.enum.se. kunna vara tänkbara. Post- och telestyrelsen 9

11 driftserfarenheter av DNS för ENUM finansieringsform vid ett permanent införande av ENUM behov av lagreglering vid ett permanent införande av ENUM lösning av frågan angående lämplig huvuddomän för ENUM hur de de parallella kommersiella ENUM-liknande funktionerna utvecklats internationell utveckling av ENUM ITU:s och EU:s vidare engagemang i ENUM rekommendation till regeringen om ett permanent ENUM-införande i Sverige. 2. Summary Introduction PTS 15 has been given the assignment by the Government to submit a proposal on how the Government may collaborate with the implementation of ENUM in Sweden. When using ENUM, PTS refers to that stated in IETF s 16 technical specification RFC [1], which was produced by a working group of the same name. ENUM is a protocol and a database that maps telephone numbers to Internet domain names. The domain name that corresponds to the telephone number will be written in reverse order and is included under a specially allocated second-level domain. For the telephone number of PTS (+46 (0) ) the corresponding ENUM domain name would be e164.arpa. As can be seen, both the trunk code (area code without the first zero) and the country code 46 for Sweden form part of the domain name. The trunk code and the country code appear closest to the special second-level domain.e164.arpa. The ENUM domain name is mapped further to other kinds of addresses (e.g. e- mail addresses, SIP URL 18 for IP telephony, mobile telephone numbers, web addresses stored in special records, so-called NAPTR 19 records) which can thereby facilitate various communication solutions where telephone numbers are used as the only call identity. With this mapping function in the telecommunications systems, ENUM can be used for various applications. Application means in the computer world a concept corresponding to the expression telecommunications service as expressed according to the terminology of the Telecommunications Act. The acronym ENUM stands for Telephone Number Mapping, but also Electronic Numbering, Electronic NUMber and Telephone Number URI Mapping exist as explanations. 15 National Post & Telecom Agency 16 Internet Engineering Task Force Session Initiation Protocol Uniform Resource Locators 19 Naming Authority Pointer Post- och telestyrelsen 10

12 The benefits of ENUM ENUM has promoted great interest among public telecommunications operators, Internet service providers, ITU-T 20, IETF, the EU, together with commercial actors, which today provide various top-level domains on the Internet. One of the reasons for the attention surrounding ENUM may be that it solves a problem that exists today in obtaining real speed with IP telephony. ENUM transforms the end users communications identities 21 in real time in connection with, for example, calls from the circuit switched telephone network (PSTN) to the Internet or another IP network. Communications identities are obtained from the numbering plan for E.164 numbers and the name plan for the Internet domain names. ENUM can be viewed as a means for service and network convergence. ENUM should be an interesting function for end users who wish to be able to be reached via various means of communication where various kinds of communications identities are called. Here some similarities with the today somewhat dormant concept UPT (Universal Personal Telecommunications) can exist. For Internet service providers that have not been allocated an E.164 number by PTS, ENUM may offer an interesting functionality. They could, with the assistance of ENUM, be able to connect customers that have E.164 numbers directly to their IP network and with the assistance of these numbers arrange IP telephony calls for their customers, although these E.164 numbers really belong to another public telecommunications operator, the so-called access network operator. It is not yet possible to assess the consequences of an introduction of ENUM or whether the use would be a marketable success. One or more second-level domains According to IETF s specification for ENUM, it is stated that those ENUM domain names that correspond to telephone numbers shall be located under the top-level domain.arpa. This was established when IESG 22 decided to publish the specification in August Originally,.arpa comprised the only top-level domain in the Internet domain name system (DNS), but by a decision of IAB 23 year 2000.arpa has been rearranged as a domain for infrastructure related purposes. The responsible administrative organization for the top-level domain.arpa is IETF and the responsible technical organization (registry) is IANA 24 in accordance with an agreement between ICANN 25 and IETF. IANA is now a part of ICANN. IAB is the responsible administrative organization for the second- 20 International Telecommunication Union - Telecommunication Standardisation Bureau 21 Communications identity is a generic term including both a name, a number or an address. For explanation of these three terms refer to ITU-T Recommendation E.191 [2]. This new english term is introduced in this report in absence of a suitable well-known generic english term covering both a name, a number and an address for use in electronic communications networks (e.g. PSTN, ISDN, PLMN, Internet and PSPDN) 22 Internet Engineering Steering Group 23 Internet Architecture Board 24 Internet Assigned Numbers Authority 25 Internet Corporation for Assigned Numbers and Names Post- och telestyrelsen 11

13 level domain.e164.arpa and has for a limited period delegated the technical responsibility for this second-level domain to RIPE NCC 26 in Amsterdam. As regards ENUM, the intention is that every country should notify ITU that they wish to execute delegation of country code zones, i.e. the level which for Sweden corresponds to.6.4.e164.arpa. ITU shall subsequently notify RIPE NCC so that delegation can be executed. This procedure will thereby be able to safeguard that the respective Member State in ITU, on the part of Sweden the Ministry of Industry, Employment and Communications has authorised the introduction of the information for its country code in DNS. The choice of top-level domain.arpa. for the ENUM function has not been completely free from controversy. The issue is indeed still considered to be open and not finally resolved in the ITU, while in the Internet world (IETF/IAB) it s decided that.arpa should be used for ENUM. There are in particular three different matters worthy of mention as regards appropriate second-level domain for ENUM. From the very first there were discussions within, among others, the ITU, and also inside the IETF, about whether ENUM should be located under the second-level domain.e164.int. ITU has the ambition of becoming the registry for the top-level domain.int. Secondly, some countries consider that the current choice of.arpa., to place in parts of their national E.164 plans, feels less satisfactory as it is still really the U.S. Department of Commerce, which through its agreements with ICANN, has the ultimate right to decide as regards some parts of the domain name system for Internet as the U.S. ultimately can control the authoritative root name server in DNS. Thirdly, the commercially created parallel second-level domains for ENUM-like functions will undermine the thought behind ENUM according to IETF s intentions. It is primarily the two American companies, VeriSign and NetNumber, which intend to offer ENUMlike functions under their own second-level domains (.enumworld.com for VeriSign and.e164.com for NetNumber). VeriSign has already today a special status in the domain name market as the sole registry for the popular top-level domains.com,.net and.org, and surely views its involvement with its own ENUM function as a possibility to acquire for itself market advantages before ITU s 189 Member States have decided on ENUM under the second-level domain.e164.arpa. Besides the above-mentioned selection of commercial ENUM-like functions, one can in DNS find other second-level domains that could be aimed at similar purposes. Among others, NeuStar has registered.enum.org and Lucent.e164.org. However, these companies state that they do not at present have any plans to launch commercial ENUM-like functions, but they have mostly used the domains for various information and testing purposes. Knowledge that there are now several second-level domains intended for ENUM creates some problems. First and foremost, the question arises for the national regulatory authorities, which administer the E.164 plan, of in which domain name 26 Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre Post- och telestyrelsen 12

14 branch the support of ENUM shall occur. Shall IETF s intentions with ENUM under the.e164.arpa branch be supported, or should other second-level domains also be possible for ENUM? It may with several domain name branches be difficult for the final customer to know in which such branch he should have his ENUM information stored. There is in the domain name system only an opportunity to make direct searches for a particular domain name. There are thus no search functions between several branch structures under different secondlevel domains, to identify a final customer s stored ENUM information. Responsibility in Sweden At the national level, many reasons speak to PTS being appointed as the responsible administrative organization (the designated manager) for the subdomain regarding ENUM, as the authority today has similar responsibility for the E.164 plan. In order for this to be realised, the Government must adopt a position and delegate powers to PTS the initial country code zone to enable the authority to be able to select an appropriate organisational structure on matters concerning administrative and technical responsibility for, among other things, the allocation of ENUM domain names, and also the operation of DNS respectively. The choice of permanent delegation of Sweden s country code zone in RIPE NCC s DNS under the second-level domain.e164.arpa should be further considered taking into account the current global debate. PTS considers that one domain name branch should be supported for ENUM and that it is most appropriate to follow that which will be determined through ITU. As mentioned previously, this has not been finally determined within the ITU work. However the IETF already consider this decided and that.arpa should be used for ENUM. PTS considers that if several domain name branches for ENUM are supported, this will probably only create uncertainty about which ENUM is the one with the most reliable final customer data concerning stored E.164 numbers. Provided ENUM is supported under the.arpa branch, or under another domain name branch that is recommended by ITU, such a delegation will entail a choice of organisation that is responsible for the country code zone. As ENUM, among other things, is aimed at ensuring the correctness of address information stored in DNS of an E.164 number, some procedures must be laid down. As the party ultimately responsible for country code 46 and the national implementation of the E.164 plan, it is up to the Ministry of Industry, Employment and Communications to determine to whom delegation shall be made of the country code zone for ENUM. Alternatively, it may be PTS which has today been given responsibility for the E.164 plan through an authorisation by the Government, or the II-stiftelsen that is responsible for the top-level domain.se by delegation from ICANN, or another organisation considered appropriate by the Government. PTS at present has experience of the E.164 plan and its Post- och telestyrelsen 13

15 management, while the II-stiftelsen and its company in NIC-SE have knowledge of domain name management. The actor identified for the level.6.4.e164.arpa, or the equivalent, will operate as the registry (responsible technical organization) for the Swedish part of ENUM. It is normal to have only one registry per second-level domain when the domain comprises a country code zone. In the context of ENUM, this level has been termed Tier-1. This level will not contain any final customer data, but only contains a reference to the DNS which contains such data. The term registry also includes the role of being DNS operator for the country code zone. PTS proposes that PTS is appointed as the responsible administrative organization for the sub-domain regarding ENUM and that the Government authorises PTS to request delegation from ITU for the relevant domain corresponding to country code 46. The level containing the final customer data of an E.164 number has been given the title Tier-2 and can be said to correspond to the registrar if a comparison is made with other domain name branches such as.se. An internationally much discussed issue is which actor should be able to act as registrar for ENUM. In the draft of various documents that have been produced in the framework of IETF s work, one can distinguish two main approaches. One is that the Tier-2 role is held by the public telecommunications operator that holds the E.164 number that the ENUM data will exist for. The other main approach is that Tier-2 is held by an independent service provider. The first-mentioned alternative has the advantage that the public telecommunications operator can easily control that it really is the subscriber, who has been assigned an E.164 number, who wishes to insert ENUM information. However, one disadvantage is that the public telecommunications operator may be unwilling to include communications identities for services that it does not itself provide to the final customer. One way of overcoming this conflict of interest may be that Tier-2 is provided by an independent ENUM service provider. However, with this scenario, the issue arises of how verifications can be conducted to ensure that it really is the E.164 subscriber that is requesting the inclusion of ENUM data. One solution may comprise the ENUM service provider verifying with the public telecommunications operator that it is the correct subscriber that is involved. This procedure involves the public telecommunications operator, and it could possibly be viewed as valuable as it will also be this operator that knows when a subscription is terminated or if a telephone number is ported to another public telecommunications operator in connection with number portability. The interest of the subscriber in being protected against unauthorised loading of ENUM data can thereby be safeguarded in a simple manner. Number portability means a such that an allocated number block of, for example, 10,000 E.164 numbers, will be fragmented when individual subscribers choose to port their E.164 numbers to another public telecommunications operator from the operator, which was originally allocated the block. If DNS at Tier-1 level is also pointed to a public telecommunications operator s DNS ( Tier-2 ) relying solely on information about to whom a number block was originally allocated, this Post- och telestyrelsen 14

16 may result in a query for the ported number (in the form of a ENUM domain name) being wrong. One way of resolving this problem may be that DNS for Tier-1 collects information about to which public telecommunications operator a telephone number has been ported. As of August 2001, there will be a central reference database (SNPAC) containing information about all ported telephone numbers in Sweden. Alternatively, the public telecommunications operator can directly provide information to DNS at Tier-1 level when an E.164 number is ported to another public telecommunications operator. Another way to resolve this situation would be that ENUM service provider may have the Tier-2 role. In preparation for a permanent introduction of ENUM in Sweden, the issue of whom may hold a Tier-2 role must be considered in detail 27. Furthermore, the financing principles for registration of ENUM domain names and operation of DNS at Tier-1 level should be determined. Outcome of consultations PTS has consulted 15 interested parties in the course of the investigation relating to ENUM. Responses were received from Telia, II-stiftelsen, Tele2, Netnod, NIC-SE, Stokab and Ericsson. Generally, there is an interest for ENUM in accordance with the replies received. The instances consulted consider that the Government should cooperate with the introduction and the country code zone.6.4.e164.arpa being delegated to PTS. DNS corresponding to this level should be run by a neutral instance. Telia considers that the choice of the.arpa branch for ENUM should be considered in detail. Furthermore, it is considered unfortunate if there are several competing ENUM-like functions under various domain name branches. This is so, primarily due to the difficulties of the domain name system with searches over several parallel top-level domains. It has also been stated that some kind of trial activity should be implemented in order that Sweden may gain more practical experience pending a possible permanent introduction of ENUM with the collaboration of the Government. Recommendations to the Government ENUM may develop into a function important to society for convergence between circuit switched and packet switched telecommunications network. Links to the E.164 plan will require the collaboration of the Government in the future. Recommendation 1 A national decision on ENUM should be taken at an early stage to avoid several ENUM-like functions being developed, which could make the future use more difficult, both within Sweden and globally. However, PTS considers that adopting a position on a permanent introduction of ENUM under the second-level domain 27 Within ITU-T, a Supplement for ITU-T Recommendation E.164 concerning ENUM is being produced. The intention is that this document may provide guidance for the Member States in connection with a possible introduction of ENUM. The objective is to approve the Supplement in September Post- och telestyrelsen 15

17 .e164.arpa 28 should not be made before discussions have been concluded within ITU. Recommendation 2 In order to gain experience of ENUM, a trial activity should be implemented under the supervision of PTS. The choice of second-level domain for this trial activity should be determined by PTS and the sector in consensus. The primary indications at present suggest that.6.4.e164.arpa 29 should be used in order to bring about a complete trial with the involvement of ITU and RIPE NCC. For.6.4.e164.arpa, it is required that the Ministry of Industry, Employment and Communications assists, as delegation must be requested from ITU for the time the trial should be conducted. The Government should also authorise PTS to be the responsible administrative organization for the country code zone regarding ENUM as it is PTS that has today been appointed as responsible for the E.164 plan. As regard the trial activity, the Government should give PTS the assignment of conducting such trials in collaboration with actors within the sector (IIstiftelsen, NIC-SE, Netnod, telecommunications operators and Internet service providers). Recommendation 3 PTS should be given powers to enter into a contract concerning about the technical responsibility (registry), including the operation of DNS at a level corresponding to the country code zone ( Tier-1 ) for the trial period in question. An appropriate time period for the operational trial may be 12 months. In addition to this, time is required to initiate the operational trials and to produce suitable administrative routines, etc. Recommendation 4 The choice of whom should have the Tier-2 role in Sweden should be evaluated during the trial period. Two alternatives are possible, either the public telecommunications operator that has a subscription relationship with the final customer who has an E.164 number, or an independent ENUM service provider that is independent of the public telecommunications operator. Recommendation 5 It is desirable that the sector during the trial period resolves an appropriate form of financing pending the permanent introduction of ENUM. PTS proposes that the trial is financed by those who participate, i.e. the telecommunications operators and Internet service providers affected. PTS considers that public funds cannot be appropriated for the trial activity. Recommendation 6 PTS should be given the assignment to produce, at the end of a fixed trial period, a follow-up report for the Government containing the following main points: the interest for ENUM among customers in Sweden 28 According to information, the ITU has been starting discussions with the IAB concerning an appropriate second-level domain e164.se or.6.4.enum.se are conceivable alternatives. Post- och telestyrelsen 16

18 how the division of responsibilities will function between the various actors in the sector operational experience of DNS for ENUM financing form in connection with a permanent introduction of ENUM need for legislations in connection with permanent introduction of ENUM resolution of the issue concerning appropriate second-level domain for ENUM how the parallel commercial ENUM-like functions have developed international development of ENUM. the ITU s and EU s further involvement in ENUM recommendation to the Government on the permanent introduction of ENUM in Sweden. 3. Uppdraget enligt regleringsbrevet Enligt regeringsbeslut i regleringsbrev (Regeringsbeslut II 5) [3] avseende Post- och telestyrelsen skall myndigheten lämna förslag till Näringsdepartementet hur regeringen kan medverka till att ENUM kan genomföras i Sverige. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 april I regleringsbrevet anges enbart ENUM utan någon hänvisning till vad som exakt avses. Det finns just nu en flora av olika s.k. ENUM-liknande funktioner. PTS har dock tolkat uppdraget att regeringen avser det ENUM som framgår av den tekniska specifikation som IETF har publicerat och som går under benämningen RFC 2916 E.164 number and DNS [1]. Ur denna specifikation finner man att det är huvuddomän.e164.arpa som är beslutad för ENUMfunktionen. Detta är också främst denna ENUM som ITU har engagerat sig i vilket framgår av det TSB Circular 26 [4] som ITU TSB den 22 februari tillställt medlemmarna. Dock är frågan om val av toppdomän under fortsatt diskussion mellan vissa av ITU:s medlemmar. PTS rapport om ENUM är strukturerad enligt följande. I bilaga 1 beskrivs vissa bakgrundsområden som kan vara bra att ha kännedom om inför den vidare beskrivningen av själva ENUM. För den väl insatte läsaren kan bilagan hoppas över. I avsnitt 5 beskrivs ENUM och vad ett införande troligen kan innebära för slutkunder och aktörer på tele- och Internetmarknaden. Detta avsnitt berör även andra ENUM-liknande funktioner samt vilka aktörer som har ambitioner att erbjuda dessa. Nästföljande avsnitt 6 redogör kortfattat om vissa normgivande Internetorganisationer med betydelse för ENUM. Avsnitt 7 fördjupar sig i domännamn och DNS för ENUM. Under avsnitt 8 lämnas en kort redogörelse om den internationella utveckligen rörande ENUM. I avsnitt 9 går PTS mer in på frågeställningar som blir viktiga att ta ställning till inför ett ENUM-införande. Vidare redovisar rapporten kort vilka planer svenska aktörer har för ENUM. Detta görs i avsnitt 10 och i kapitel 11 lämnas en redogörelse hur en försöksverksamhet kan etableras i Sverige. Slutligen i avsnitt 12 lämnar PTS sina slutsatser och rekommendationer till regeringen. Bilaga 3 innehåller en Post- och telestyrelsen 17

19 källförteckning till dokument som PTS rapport hänvisar till. En sådan hänvisning indikeras med hakparentes [x]. Slutligen i bilaga 2 finns några termer och förkortningar förklarade. 4. PTS valda arbetsmetod för utredningen För PTS arbete med uppdraget tillsattes en särskild arbetsgrupp med deltagare från olika avdelningar inom myndigheten. Utredningen har letts av avdelningschef Åke Widerström. Handläggarna Henrik Nilsson, Anders Rafting och Marcus Boklund har medverkat. Utredningens sekreterare har varit Joakim Strålmark. I PTS arbete med ENUM-utredningen har det genomförts en kort remissrunda med frågeställningar kring ENUM till traditionella teleoperatörer, Internetoperatörer, SOF 30, NIC-SE, II-stiftelsen samt Netnod. Vidare har en representant från IETF (Patrik Fältström) inbjudits för att presentera RFC:en om ENUM. PTS har även inbjudits till SOF den 15 mars och där gjort en presentation av huvudlinjerna i utredningen. Vidare har information inhämtats om planerna för ENUM i USA, Storbritannien, Frankrike och Danmark. Den korta utredningstiden har inte givit möjligheter att inhämta djupare synpunkter från ett brett fält av intressenter. 5. Vad är ENUM? ENUM kan ses som en DNS-liknande databas där ett inslaget telefonnummer (E.164-nummer) ger tillbaka information om olika adresser där abonnenten kan bli nådd, t.ex. e-postadress eller SIP-adress. Eftersom anropande abonnent i det vanliga telenätet slår ett E.164-nummer måste det ske en kontroll i telenätet om det anropade numret har ENUM-baserade tjänster och därefter vidarebefordras till ENUM-DNS:en för databasuppslag. Sedan sker framkoppling till den adress som anropad kund önskat registrera för ENUM i databasen. Enligt IETF:s tekniska specifikation RFC 2916 [1] är ENUM ett protokoll och en databas (DNS) för översättning av telefonnummer (E.164-nummer omgjort till ett domännamn med huvuddomänen.e164.arpa) till andra typer av adresser som är vanligt förekommande på Internet och IP-nät. 5.1 Ett protokoll ENUM är namnet på det protokoll som översätter E.164-nummer till Internetdomännamn och är därmed ett sätt att integrera kretskopplade telenät (typ 30 Sveriges Internetoperatörers Forum Post- och telestyrelsen 18

20 PSTN) och IP-nät. I RFC 2916 är bl.a. omvandlingen från vanligt E.164-nummer till domännamn för ENUM specificerat. Det domännamn som motsvaras av telefonnumret måste finnas lagrat under en för ENUM speciellt avsedd huvuddomän i DNS-databasen - i exemplet nedan.e164 under toppdomänen.arpa. Översiktligt går det hela till så att ett vanligt telefonnummer skrivet i fullständig form med landskod t.ex rensas från allt utom siffror och inledande plustecken. Enligt RFC 2916 behålls plustecknet för att avgöra att det är ett E.164-nummer det är fråga om då det i framtiden kan komma att finnas behov av att särskilja olika nummerplaner i ENUM genom detta inledande tecken. Därefter tas även plustecknet bort och numret skrivs i omvänd ordning med punkt som avdelare mellan varje siffra. Textsträngen.e164.arpa läggs till. Vårt nummer har nu fått utseendet e164.arpa. Som synes ingår både områdeskoden (riktnumret utan inledande nolla) och landskoden 46 för Sverige i domännamnet vilket står närmast den speciella huvuddomänen.e164 i toppdomänen.arpa. 5.2 En databas För att ENUM-baserade tjänster skall fungera, förutsätts att den befintliga DNSdatabasen kompletteras med ENUM-information så att en ENUM-databas skapas. Alla domännamn som ligger under en viss förgrening i trädet kallas en domän och hanteras av en domännamnsserver. De delar av en domän som handhas av en och samma namnserver kallas en zon. Det tekniska ansvaret för en eller flera delar av en viss namnservers domän kan vara delegerat till en annan namnserver. Om ingen delegering skett är domän och zon lika. I vår textsträng är nu varje siffra, uttryckt i DNS-terminologi, en definierbar distribuerad zon och delegering kan ske vid varje siffra inklusive den sista. Denna textsträng kommer att vara inputparameter till ett DNS-uppslag av en speciell post nämligen NAPTR RR (Naming Authority Pointer Resource Record) [5] i den med ENUMinformation integrerade DNS-databasen varvid ENUM-algoritmen för NAPTR enligt RFC 2916 tillämpas. Som svar erhålls olika slags adresser eller s.k. URI:er (Universal Resource Identifier) [6] som exempelvis kan vara e-postadress, webbadress (http-adress), mobiltelefonnummer eller SIP URL 31. Dessa NAPTR-records kan möjliggöra olika sätt att kommunicera där telefonnumret används som den enda anropsidentiteten för att kunna utnyttja olika slags applikationer eller teletjänster. 5.3 En kommersiell applikation Det är viktigt att skilja på begreppen tjänst och applikation. I kommersiellt språkbruk (såväl i den befintliga PSTN-världen som i den nya IP-världen) menas med det förra begreppet vad som erbjuds framför allt slutanvändare och abonnenter. I IP-teknisk mening kan dock samma begrepp innebära vad ett 31 Session Initiation Protocol Uniform Resource Locators Post- och telestyrelsen 19

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kort om internationellt arbete - Nummerforum

Kort om internationellt arbete - Nummerforum Kort om internationellt arbete - Nummerforum Susanne Lindström-Chennell/Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kort om internationellt arbete

Kort om internationellt arbete Kort om internationellt arbete Nummerforum Ann-Charlotte Bejerskog Joakim Strålmark Internationellt arbete inom nummeroch adresseringsområdet PTS bevakar internationellt arbete aktivt/passivt inom nummer-

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson

Enum som en komponent i NGN. Gert Öster Ericsson Enum som en komponent i NGN Gert Öster Ericsson Samtal! Med Vem? Två dominerande address format för att identifiera en användare som man vill kommunicera med Nummer baserade addresser, tex Telefon nummer

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU

Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Remissvar avseende ENUM slutrapport, Ert diarienummer N2004/1365/ITFoU Stiftelsen för Internetinfrastruktur, som har lämnats tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss, får med anledning därav anföra

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Arbeten relaterat till tekniska planer Mobila Nätkoder (MNC)

Arbeten relaterat till tekniska planer Mobila Nätkoder (MNC) Arbeten relaterat till tekniska planer Mobila Nätkoder (MNC) Nummerforum 2014-10-20 Post- och telestyrelsen Mobil nätkod (MNC) Arbete med MNC-planen CEPT WG NaN:s rapport ITU-T SG2 öppnad E.212 Cybercom

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23

ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 2006-02-23. II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 06-02-23 ENUM Tier 1 Registry - Rutiner för provdrift Version 001.09 20 II-stiftelsen 1 (20) Version 001.09 Rutiner för ENUM Tier 1 Registry 1 NYREGISTRERING... 3 1.1 Beställning från ett fristående ENUM-ombud...

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab

PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab PM Styrning nationella plattformar SciLifeLab Bakgrund Begreppet Nationell forskningsinfrastruktur innebär tydlighet gentemot forskarsamhället att detta är en infrastruktur öppen för svensk forskning.

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport

RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862. ENUM - Delrapport DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2004 PTS-ER-2004:11 ISSN 1650-9862 ENUM - Delrapport Förord Förord Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att administrativt ansvara

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren

Konsten att få eduroam säkert. Anders Nilsson Hans Berggren Konsten att få eduroam säkert Anders Nilsson Hans Berggren The story so far.. Alla vill köra eduroam och trycket från användarna att få access är hård på alla IT avdelningar Brist på instruktioner leder

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Internationellt arbete CEPT WG NaN

Internationellt arbete CEPT WG NaN Internationellt arbete CEPT WG NaN Nummerforum 2015-04-16 Post- och telestyrelsen NaN struktur CEPT ECC WG NaN Grundat 1959 i Montreux av PTT-aktörerna (typ Televerket) i Europa Regulatörsgrupp sedan 1992

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer