Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:"

Transkript

1 Bakgrund Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: svenska och svenska som andraspråk kurserna 1 och 3, engelska kurserna 5 och 6, matematik kurserna 1-4 Obligatoriskt för eleverna sedan den 1 april 2014.

2 Bakgrund Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå: inga nationella prov Utbildning i svenska för invandrare: obligatoriska nationella slutprov

3 Måste elever i komvux och sfi skriva de nationella proven på särskilda datum? Nej, inga särskilda provdatum för nationella prov i kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandare. Istället ett första provdatum. Ett nationellt kursprov får användas till ett nytt kommer ut för samma kurs.

4 Beställa nationella prov Hur beställer man proven? Rektorn ansvarar för att beställa proven. För kursproven i komvux: Elektronisk beställning före sista beställningsdatum. Två beställningar per kalenderår.

5 Beställa nationella prov För kursproven i komvux: Rektorn uppskattar hur många elever som han/hon ska beställa prov till. Möjligheter finns att kopiera nationella prov. Inte tillåtet att överföra proven till digitalt format!

6 Beställa nationella prov Slutproven i sfi kan beställas kontinuerligt. Skolverket ser över möjligheter till kontinuerlig beställning även för kursproven i komvux.

7 Beställa nationella prov Vem kan beställa de nationella proven? Kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare: rektorn hos kommunen (även vid entreprenad). Utbildning motsvarande komvux och sfi: rektorn hos utbildningsanordnaren som kontaktar Skolverkets distributör, se och svar/nationella prov/distribution av prov.

8 Hantering av nationella prov Finns det föreskrifter som tar upp hanteringen av nationella prov? Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov Föreskrifter är bindande regler. Gäller för anordnare av komvux och sfi men även för anordnare av utbildning motsvarande dessa skolformer.

9 Hantering av nationella prov Rektorn har det övergripande ansvaret för att föreskrifterna följs, går inte att delegera. Föreskrifternas syfte: proven ska genomföras på ett likvärdigt och säkert sätt.

10 Hantering av nationella prov 6 i föreskrifterna: Anordnare av komvux och sfi: regler om sekretess för prov i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Anordnare av utbildning motsvarande komvux och sfi: ska hantera och förvara ett prov på ett sätt att syftet med provet inte motverkas. Gäller under den tid Skolverket återanvänder proven. Viktigt att uppgifter i proven inte sprids!

11 Hantering av nationella prov Föreskrifternas uppbyggnad: Allmänna bestämmelser Före provets genomförande Under provets genomförande Efter provets genomförande

12 Hantering av nationella prov Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov hittar du under rubriken Regelverk på

13 Hantering av nationella prov Kan man läsa om hanteringen av proven någon annanstans än i föreskrifterna? På under fliken Prov & bedömning hittar du information om proven, beställning och hantering.

14 Hantering av nationella prov Vem har ansvar för hanteringen om utbildningen är upphandlad? Komvux och sfi: kommunens rektor (även vid entreprenad) Utbildning motsvarande komvux och sfi: rektorn hos utbildningsanordnaren.

15 Genomförande av nationella prov Kan en elev genomföra samma prov flera gånger? Nej, det är inte meningen. Provet ska användas inför betygssättning, därför viktigt att eleven inte känner till provuppgifter i förväg.

16 Genomförande av nationella prov Ska de nationella proven användas i samband med prövning? Inte obligatoriskt att använda nationellt prov vid prövning, läraren väljer. Det nationella provet är inget examensprov. Måste kompletteras med fler betygsunderlag vid prövning.

17 Genomförande av nationella prov Kan nationella prov genomföras på distans? Nej, eftersom proven inte får överföras till digitalt format. Proven får genomföras hos anordnare nära den plats eleven befinner sig.

18 Genomförande av nationella prov Måste alla elever genomföra nationella prov? Obligatoriskt för eleverna i komvux (4 kap. 10 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning). Rektorn kan besluta att en elev i komvux undantas från att delta i ett nationellt kursprov eller delar därav. Obligatoriska nationella slutprov efter kurserna B, C och D i sfi. Inget undantag i förordningen.

19 Provens utformning Finns det prov utformade särskilt för kommunal vuxenutbildning? Nej, inte i dagsläget.

20 Relation nationella prov och kursbetyg Hur ser relationen ut mellan provbetyget och kursbetyget? Nationella provens syfte: a) Stödja en likvärdig och rättvis bedömning. b) Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls nationellt, på huvudmannanivå och skolnivå.

21 Relation nationella prov och kursbetyg Hur ser relationen ut mellan provbetyget och kursbetyget? Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven. Läraren ska, utifrån kunskapskraven, allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper. Därför inget direkt samband mellan provbetyg och kursbetyg.

22 Anpassning av provgenomförande Kan provet anpassas för elever med funktionsnedsättning? Ja! Men det är själva genomförandet som ska anpassas och inte innehållet i provet. Rektorn beslutar om anpassning, kan delegera till läraren.

23 Anpassning av provgenomförande Hur kan en anpassning se ut? Extra provtid Provet delas upp på flera tillfällen Ljudförstärkning Talsyntes Inspelade prov Proven kan beställas i punktskrift eller för punktskriftsdisplay Fler exempel på

24 Anpassning av provgenomförande Hur kan en anpassning se ut? Direkt samband måste finnas mellan funktionsnedsättningen och anpassningen. Dialog mellan läraren och eleven i förväg om hur provet kan anpassas.

25 Arkivering av nationella prov Vad gäller med proven och arkivering? Nationella prov i komvux och sfi ska arkiveras. Gallringsråd: Bevara eller gallra 2 (SKL och Riksarkivet). Nationella slutprov (sfi) och kursprov i svenska (komvux) ska bevaras på obestämd tid, övriga prov kan gallras efter fem år. Även sammanställningar av resultat från nationella prov ska arkiveras.

26 Arkivering av nationella prov Anordnare av utbildning motsvarande komvux och sfi har ingen skyldighet att arkivera nationella prov.

27 Inrapportering Hur ska resultaten på proven rapporteras in? Komvux och sfi: kommunen ska rapportera in provresultaten till SCB. Info om detta finns på Lämna uppgifter - Undersökningar för offentlig sektor. Urval av elevlösningar och lärarenkäter skickas in till lärosätet som tagit fram provet.

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Bedömningsanvisningar för samtliga skriftliga provdelar 1b Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Särskilt stöd enligt nya skollagen

Särskilt stöd enligt nya skollagen Särskilt stöd enligt nya skollagen Nya skollagen (2010:800) tillämpas på utbildning från den 1 juli 2011 Utökade rättigheter för elever i behov av särskilt stöd framhålls som en av de största förändringarna

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer