KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1"

Transkript

1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks / Ks /265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Kommunstyrelsen överlåter beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med denna delegationsordning. Utgångspunkter vid delegering Följande bestämmelser gäller vid utövande av delegerad beslutanderätt: - Delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. - Beslut fattat med stöd av delegering skall vara skriftligt och undertecknat och skall anmälas till kommunstyrelsen. - Anmälan av delegeringsbeslut sker genom att besluten hålls tillgängliga för granskning av kommunstyrelsens ledamöter i sammanträdeslokalen under sammanträdesdagen. - Utskottens beslut redovisas genom att deras protokoll hålls tillgängliga i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde. - Beslut av utskottens ordförande eller dennes ersättare som fattats när utskottens avgörande inte har kunnat avvaktas anmäls vid nästkommande sammanträde. - Har förvaltningschef medgetts fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar och i sin tur uppdragit åt annan anställd inom kommunen att besluta istället skall sådant beslut snarast anmälas till förvaltningschefen. Förvaltningschefen anmäler i sin tur snarast sådant beslut till kommunstyrelsen. - Beslut i ärende av större vikt och av principiellt intresse eller som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell art, ska fattas av det utskott inom vilket frågan hör hemma om det inte ankommer på kommunstyrelsen att fatta beslut. Beslut i brådskande fall, delegeringskedjor m.m. - Ordföranden i kommunstyrelsen har behörighet att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall för ordföranden har 1:e vice ordföranden samma behörighet. (Kommunallagen 6 kap. 36 ) - Är kommunstyrelsens ordförande förhindrad fatta här angivna delegeringsbeslut träder automatiskt kommunstyrelsens vice ordförande i dennes ställe. - Ordföranden i utskotten har behörighet att fatta beslut på utskottens vägnar i ärenden som är så brådskande att utskottens avgörande inte kan inväntas. Vid förfall för ordföranden har vice ordföranden samma behörighet.

2 - I det fall förvaltningschef medges fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar medges förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta istället. - Förvaltningschef är kommunchefen. - I delegationen har angivits den lägsta nivå på vilken beslut får fattas. Överordnad befattningshavare är också behörig att besluta i egenskap av ersättare för delegat.

3 GEMENSAM DEL ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT ALLMÄNT: Prövning av utlämnande av allmän handling Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag Avvisning av för sent inkomna överklaganden enligt förvaltningslagen Beslut i brådskande ärenden där kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas Beslut om bidrag till föreningar baserat på medlemsantal 6 kap 36 KL Kommunchefen med kommunjurist som ersättare Ordförande Förvaltningschef Ordförande Handläggare på kommunkansliet Ks 81/2012 SERVERINGSTILLSTÅND ENL. AL- KOHOLLAGEN: Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd till servering under enstaka tidsperiod eller enstaka tillfällen Beslut om villkor i befintliga permanenta tillstånd och tillfälliga tillstånd Beslut om återkallelse av tillfälligt tillstånd 8 kap 2 1 o 2 st 8 kap 2 1 o 2 st 9 kap 18 Beslut om erinran 9 kap 17 Beslut om ändrat tillstånd avseende 8 kap 2 dryckesslag 3 st Medgivande avseende förändring av 9 kap 11 serveringslokal Beslut om övriga förändringar i befintligt tillstånd efter ansökan av till- 1 o 2 st 8 kap 2 ståndshavaren Handläggare Ks 48/2011 IFO-chef Ks 48/2011 IFO-chef Ks 48/2011 IFO-chef Ks 48/2011 IFO-chef Ks 48/2011 Handläggare Ks 48/2011 Handläggare Ks 48/2011 Beslut om tillstånd för provsmakning 8 kap 7 IFO-chef Ks 48/2011 Beslut att begära från någon annan tillsynsmyndighet de uppgifter som behövs för tillsynen 9 kap 8 Handläggare Ks 48/2011 Beslut att begära att en tillståndshavare skall lämna tillträde till prov som behövs och redovisa uppgifter om verksamhetens omfattning och utveckling Beslut att anfordra tillståndshavare att förete bokföringshandlingar för tillsynsmyndigheten Beslut att anfordra den som driver servering av eller detaljhandel med öl lämna de handlingar och upplysningar som behövs för tillsynen Beslut att begära biträde av polismyndigheten som behövs vid tillämpning av 9 kap Beslut att avge yttrande med anledning av överklagat beslut Beslut att överklaga förvaltningsdomstolsdom och kammarrättsdom 9 kap 13 9 kap 14 9 kap 15 Handläggare Ks 48/2011 Handläggare Ks 48/2011 Handläggare Ks 48/ kap 9 Handläggare Ks 48/ kap 3 11 kap 3 Den delegat som fattat beslutet Den delegat som fattat beslutet Ks 48/2011 Ks 48/2011

4 Omprövning av överklagat Förvaltningslagen 27 o 28 Den delegat som fattat det överklagade beslutet Ks 48/2011

5 ALLMÄNT UTSKOTT ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT ALLMÄNT Representation och uppvaktning Ordförande Placering av donationsmedel Allmänt utskott Utdelning från donationsfonder Allmänt utskott Utdelning av kommunala stipendier Allmänt utskott Tillstånd att använda kommunens Ordförande vapen Yttrande angående antagande av Ordförande hemvärnsmän Rätten att utse budgetansvariga och Förvaltningschef beslutsattestanter inom kommunstyrelsens ansvarsområde Ärenden om konsumentverksamhet Allmänt utskott UPPHANDLING Beslut om antagande av anbud: Upphandling upp till 100 basbelopp Förvaltningschef Upphandling över 100 basbelopp Allmänt utskott Bokföringsmässig avskrivning av fordringar: För fordringar upp till ett basbelopp Ekonomichefen För fordringar över ett basbelopp Allmänt utskott PERSONALFRÅGOR Lag och avtalsfrågor samt förhandling: Besluta om lokala kollektivavtal, överenskommelse eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Besluta om anvisningar i frågor som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess personal. Besluta om lönestruktur och lönerelationer mellan yrkesgrupper. Besluta om löneutrymmen vid löneöversynsförhandlingar och besluta om övergripande fördelning. Genomföra årliga löneöversynsförhandlingar. Avgöra frågor om tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Avgöra när arbetsrättslig tvistefråga på arbetsgivarens initiativ skall hänskjutas till centrala förhandlingar eller AD. Förhandla enligt MBL 11. Enligt lokalt kollektivavtal. Informera enligt MBL 19. Enligt lokalt Förvaltningschef Ersättare: Personalchef Ks 97/2015 Personalchef Ks 97/2015 Allmänt utskott Ks 97/2015 Allmänt utskott Ks 97/2015 Förvaltningschef Ks 97/2015 Personalchef Ks 97/2015 Allmänt utskott Ks 97/2015 Enhetschef Ks 97/2015 Enhetschef Ks 97/2015 kollektivavtal. Förhandla enligt MBL 13 och 38 Personalchef Ks 97/2015 Besluta i ärende om lokal tvist Personalchef Ks 97/2015

6 Organisation & dimensionering: Besluta om organisation inom förvaltningen. Inrättande av fast tjänst. Inom budgetram. Indragning av fast tjänst. Innan beslut ska konsekvensbeskrivning ur arbetsmiljösynpunkt redovisas. Bemanning: Besluta om anställning av förvaltningschef Förhandling, ställningstagande och beslut om anställning av övrig personal. Besluta om löneinplacering. Efter samråd med personalenheten. Tidsbegränsat lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter. Efter samråd med personalenheten. Omplacering av personal A) mellan enheter B) mellan verksamheter Uppsägning av personal A) på grund av arbetsbrist B) på grund av personliga skäl Beslut om utbetalning av vederlag eller liknande lösning för anställd i samband med avslut på anställning motsvarande högst tolv (12) månadslöner. Efter samråd med förvaltningschef. Beslut om utbetalning av vederlag eller liknande lösning för anställd i samband med avslut på anställning överstigande tolv månadslöner samt när uppgörelsen är av särskild betydelse. Beslut om avsteg från fastställt utbildningskrav vid visstidsanställning av outbildad undersköterska, längre än 6 månader. Förvaltningschef Ks 97/2015 Verksamhetschef Ks 97/2015 Verksamhetschef Ks 97/2015 Kommunstyrelsen Ks 97/2015 Förvaltningschef Ks 97/2015 Enhetschef Ks 97/2015 Enhetschef Ks 97/2015 Verksamhetschef Förvaltningschef Ks 97/2015 Ks 97/2015 Förvaltningschef Personalchef Personalchef Ks 97/2015 Allmänt utskott Ks 97/2015 Verksamhetschef, med möjlighet att delegera till Funktionschef Ks 97/2015 Disciplinåtgärd: Beslut att utfärda skriftlig varning till: (i samtliga fall efter samråd med personalchef) A) Förvaltningschef B) Verksamhetschef C) Enhetschef D) Medarbetare Kommunstyrelsen Förvaltningschef Verksamhetschef Verksamhetschef Ks 97/2015 Beslut om avstängning av förvaltningschef Kommunstyrelsen Ks 97/2015 med eller utan löneförmåner. Beslut om avstängning av anställd Förvaltningschef Ks 97/2015 personal utom förvaltningschef med eller utan löneförmåner. Efter samråd med personalchef. Beslut om avskedande Allmänt utskott Ks 97/2015

7 MARK OCH FASTIGHET Avge yttrande under samråds- och utställningsförfarandet enligt PBL Utskottet Ks 81/2011

8 OMSORGSUTSKOTT ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNST- LAGEN: Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked (Ansökan från person som bor i annan kommun) Beslut i ärenden om försörjningsstöd - enligt riksnorm och riktlinjer - över norm och riktlinjer upp till 50 % av basbelopp - över norm och riktlinjer upp till 20 % av basbelopp - övrigt 2 kap 3 Handläggare IFO-chef Handläggare Utskott - reducerad norm Beslut om bistånd med hjälp i hemmet Beslut om bistånd till särskilt boende/korttidsvistelse Beslut om korttidsvistelse under icke kontorstid som inte kan anstå till respektive biståndshandläggare är i tjänst Beslut om ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd - enligt riktlinjer upp till 20% av basbeloppet - enligt riktlinjer upp till 50% av basbeloppet Handläggare Handläggare, LSS Handläggare, LSS Tjänstgörande sjuksköterska Handläggare 1:e socialsekr Ks - övrigt Bistånd i form av placering/omplacering i HVB eller familjehem, vuxna Bistånd i form av placering/omplacering i HVB eller familjehem, barn och ungdom Beslut om tillfällig vistelse i jourhem/akuthem, barn och ungdom (högst 4 månader) Beslut om upphörande av placering enligt Beslut om bistånd i form av extern öppenvård Beslut om ersättning till familjehem - grundersättning enligt Kommunförbundets rekommendationer - ersättning därutöver Beslut om bistånd i form av kontaktperson/familj Utskott Utskott, Ordförande i avvaktan på utskotts beslut Utskott, Ordförande i avvaktan på utskotts beslut Handläggare Utskott Handläggare Ks

9 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj - enligt Kommunförbundets rekommendationer Socialsekreterare Bistånds/LSShandläggare - ersättning därutöver Beslut om bistånd i form av intern öppenvård Utskott Ks - upp till 6 månader Handläggare - överstigande 6 månader Beslut om bistånd i form av - följeslagare - dagverksamhet - aktiviteter i grupp - kontaktperson rehabilitering/habilitering Beslut om bistånd i form av andrahandskontrakt Beslut om bistånd utöver vad som ingår i - upp till ett basbelopp 4 kap 2 1:e socialsekr IFO-chef Ks 46/2012 Handläggare Ks - upp till 50 % av basbeloppet Beslut om stöd i eget boende, yngre och äldre psykiskt sjuka 1:e socialsekr - yngre Handläggare - äldre Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappomsorgen Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet samt villkor om återbetalning upp till ½ basbelopp Med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder Vägrande eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd 4 kap 2 4 kap 2 4 kap 4 4 kap 5 Handläggare Enhetschef Socialsekr Ks Socialsekr Ks Socialsekr Ks

10 Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör hans föräldrar eller vårdnadshavare (gäller 2 år) 6 kap 6 6 kap 12 Utskott Ks - tillfälligt medgivande i avvaktan på utskottets beslut vid familjehemsplacering - slutligt medgivande vid adoption 6 kap 13 6 kap 14 Ordförande Utskott - återkallelse av medgivande - samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta - nekat samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta Övervägande om vård fortfarande behövs för underårig, som med stöd av vårdas i annat hem än det egna Övervägande om vårdnadsöverflyttning, efter 3 års familjehemsplacering, enligt 6:8 FB Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder (Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya vårdnadshavarna) Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare i övriga fall Beslut om förbehållsbelopp och avvikelser av avgift vid plats i särskilt boende och hjälp i hemmet - av ekonomiska skäl 6 kap 14 6 kap 14 6 kap 8 6 kap 8 2 st och 13 4 st 6 kap 11 8 kap 2 - av särskilda skäl Jämkning av avgift för hemtjänst, service och omvårdnad samt boende 8 kap 2 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap 8 Beslut om att återkräva ekonomiskt 9 kap 1 bistånd utöver 4 kap 1 och 9 kap 1 Beslut om att återkräva ekonomiskt 9 kap 2 bistånd enligt 4 kap 2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt (Beslutet skall innehålla uppgifter som utgör grund för återbetalningsplikt, 9:2 1-3) Beslut om att utredning skall inledas - socialsekreterare - biståndshandläggare 2 st 9 kap 2 11 kap 1 Utskott Utskott Ks 46/2012 Handläggare Enhetschef

11 Beslut om att utredning inte skall - inledas - läggas ned eller - inte föranleda någon åtgärd Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn Beslut om ersättning från föräldrar vid vård utanför hemmet, enl SoF 43 1 st Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten Beslut om eftergift för ersättningsskyldig Beslut i ärende enligt 14 kap 2 där vidareanmälan inte är aktuell (Lex Sarah) Beslut om framställan om överflyttning av ärende samt beslut att mottaga/ej mottaga ärende från annan kommun. Beslut om att ansöka hos Länsstyrelsen om överflyttning av ärende, liksom beslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut angående överflyttning Underrätta överförmyndare om att ATP inte skall gå till vårdnadshavare 11 kap 1 11 kap 2 8 kap 1 9 kap 3 9 kap 4 14 kap 2 16 kap 1 Socialsekr Ks Funktionschefer Ks Socialsekr Ks Beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga () Beslut om ansökan till länsrätten för vård enligt Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år (Enligt förordnande) Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om förlängning av utredningstiden Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 skall upphöra Beslut om hur vården skall utföras och var den unge ska vistas under vårdtiden Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 1 och 2 st ( t ex kortare vistelser utom familjehemmet eller hemmet för vård eller boende ) Övervägande av om vård med stöd av 2 fortfarande behövs Prövning av om vård med stöd av 3 fortfarande behövs och 2 st Ordförande med vice ordförande som ersättare 8 Ordförande 9 3 st 11 1 st och 11 1 och 3 st 11 2 st och 11 2 och 3 st 11 4 st 13 1 och 2 st 13 1 och 3 st Ordf/vice ordf/annan ledamot som nämnden förordnat att fatta beslut enl 6 Utskott/ordföranden Utskott/ordföranden Socialsekr Ks

12 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas - när överenskommelse ej kan nås med förälder eller vårdnadshavare - när överenskommelse ej kan nås med förälder eller vårdnadshavare i avvaktan på utskottets beslut Beslut om att den unges vistelseadress inte ska röjas för förälder eller vårdnadshavare - i avvaktan på utskottets beslut (beslutet skall omprövas var 3:e månad) Övervägande av om beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av vistelseort enl 14 2 st 1 och 2 p fortfarande behövs 14 2 st 14 2 st 14 3 st Utskott IFO-chef Utskott Ordförande Beslut om att vården skall upphöra 21 Beslut om kontaktperson eller öppen 22 1 behandling (mellantvång) och 2 st Prövning av om beslut enl 22 fortfarande 22 3 st behövs Beslut om att förebyggande insatser 22 3 st enl 22 skall upphöra Ansökan hos förvaltningsrätten om 24 flyttningsförbud Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 26 1 st behövs Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 2 st Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 30 2 st ska upphöra Beslut om den unges umgänge 31 med förälder eller vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud - när överenskommelse ej kan nås Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats för undersökningen - om arbetsledningens beslut inte kan avvaktas Beslut om begäran om biträde för att bereda läkaren tillträde till den unges hem eller för att inställa den unge till läkarundersökning - i brådskande fall Beslut att begära polismyndighetens biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 2 och st 43 2 st Utskott Ordföranden Ordförande Beslut om lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård 7 LVM

13 Beslut om att utredning inte skall inledas eller inledd utredning skall läggas ned 7 LVM Beslut om att utse kontaktman jml LVM 8 LVM Beslut om läkarundersökning samt 9 LVM utse läkare för undersökningen Beslut om att ansöka, hos förvaltningsrätten, 11 LVM om tvångsvård Beslut om hur vården skall anordnas 12 LVM Beslut om omedelbart omhändertagande 13 LVM Ordförande med vice avseende missbrukare ordförande som ersättare Beslut om polishandräckning för inställelse 45:1 IFO-chef till läkarundersökning LVM Beslut om polishandräckning för inställelse 45:2 IFO-chef till vårdinstitution LVM Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 LVM Yttrande till allmän domstol då den 31 kap 2 som begått brottslig gärning kan bli BrB föremål för LVM-vård Beslut om ersättning från enskild till kommunen för missbruksvård i form av plats vid HVB eller i familjehem /vuxna) 8 kap 1 6 kap 1 SoF Beslut enl föräldrabalken Godkännande av faderskapsbekräftelse Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap, när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas Beslut om att återuppta nedlagd utredning Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som är gift med barnets moder kan vara far till barnet Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad boende och umgänge 1 kap 4 1 st Fb 2 kap 1Fb 2 kap 1Fb 2 kap 9 Fb 3 kap 5 2 st och 6 2 st Fb 6 kap 6 2 st 14a 2 st, 15a 2st Fb 6 kap 6, 14a 2 st, 15 Fb Vårdnadsöverflyttning/ändring 6 kap 7 Fb Fatta vissa beslut om barn när inte 6 kap 13a vårdnadshavarna är överens om detta Lämnande av upplysningar till tingsrätten 6 kap 19 i vårdnads-, boende- och umgäng- Fb esmål Beslut att utse utredare i vårdnadsoch umgängesärenden 6 kap 19 2 st Fb Utskott Ks 156/2012

14 Snabbyttrande till tingsrätten 6 kap 20 2 st Fb Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder 2 st Fb 7 kap 7 än tre månader. (Avtal eller dom om att underhållet kommer att överstiga underhållsstödet och då föräldrarna inte kommer att söka underhållsstöd.) Beslut enl socialtjänstförordningen Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god man/förvaltare inte längre föreligger Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr förvaltningen av underårigs egendom 5 kap 2 SOF 5 kap 3 1 st SOF 5 kap 3 2 st SOF 5 kap 3 3 st SOF IFO-chef Beslut enl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Beslut om personkretstillhörighet 1 LSS - 1, 2 och 3 (Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 LSS. Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas särskilt. ) Beslut om rätt till insatser enligt 9 7 LSS Beslut om upphörande av insats enligt 7 LSS LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (Avser ej personer som fyllt 65.) Beslut om ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistent vid tillfälligt utökade behov. (Avser ej personer som fyllt 65.) 7 och 9 2. LSS 7 och 9 2. LSS Beslut om ledsagarservice 7 och 9 3. LSS Beslut om biträde av kontaktperson 7 och 9 4. LSS Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/familj i enlig- 4. LSS 7 och 9 het med kommunförbundets rekommendationer Beslut om avlösarservice i hemmet 7 och 9 5. LSS Beslut om korttidsvistelse utanför det 7 och 9 egna hemmet 6. LSS Beslut om korttidstillsyn för skolungdom 7 och 9 över 12 år utanför det egna hem- 7. LSS met i anslutning till skoldagen samt under lov

15 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar. (Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. 6 SOL Utredning av familjehemmet ska alltid ske.) Beslut om arvodes- omkostnadsersättning till familjehem enligt kommunförbundets rekommendationer Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar inom kommunens boenden Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar inom boende som drivs av annan (OBS! Lagen om offentlig upphandling.) Beslut om boende med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna inom kommunens boende Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna inom boenden som drivs av annan. (OBS! Lagen om offentlig upphandling.) Beslut om daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig inom kommunens verksamhet. (Avser personkrets 1 1 och 2.) Beslut om daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig som drivs av annan (Avser personkrets 1 1 och 2.) Ansvar för upprättande av individuell plan och samordning Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig eller för hög ersättning enl. 9:2 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man. (Jmf 42 SoF Anmälan skall göras av den som vid den aktuella tid punkten handlägger ärendet eller verkställer insatsen.) Anmälan till överförmyndare om att behov av förmyndare, förvaltare eller god man inte längre föreligger Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 7 och 9 8. LSS 7 och 9 8. LSS 7 och 9 8. LSS 7 och 9 8. LSS 7 och 9 9. LSS 7 och 9 9. LSS 7 och LSS 7 och LSS 7 och 10 LSS 11 Enhetschef 12 LSS Enhetschef LSS LSS 16 2 st. LSS 16 3st. LSS

16 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a LSS 17 a Beslut om avgift från föräldrar vars 20 LSS, barn är under 18 år och får omvårdnad 5 LSS- i ett annat hem än det egna. (Beslutet förord- ningen 6 är inte överklagbart) kap.2 SoF Godkännande av familjehem 6 kap 6 Anmälan till FK om ev assistansersättning eller ändrade förhållanden. (Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om personlig assistent enligt LSS, inte enligt.) Anmälan till länsstyrelsen av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet Anmäla till socialnämnden om skador eller risk för skador i LSS-verksamhet Chef omsorg funktionshinder Ks 5 LASS Handläggare Enhetschef 11 LSSförordningen (1993: 1090) SOSFS 1996:17 Enhetschef Beslut rörande hälso- och sjukvård mm Verksamhetschef HSL 29 HSL Verksamhetschef Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. (Lex Maria) Beslut rörande rutiner för läkarkontakter, säkerhet för patienter och anmälan till nämnd rörande skador i vården. (Inkl tillämpning av frihetsbegr. åtgärd.) Ansvar att anmäla allvarlig skada eller sjukdom inom hälso & sjukvård till MAS Patientsäkerhetslag 24 HSL SOSFS 1997:10 Patientsäkerhetslag Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Enhetschef och hälsooch sjukvårdspersonal Ks Ks Yttrande till domstol och åklagarmyndighet Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 KAP 1 1 st BrB Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård Yttrande till åklagarmyndighet 31 kap 2 1 st BrB 11 LuL Lagen om unga lagöverträdare

17 Yttrande enligt namnlagen Yttrande beträffande äktenskapsdispens Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den som är under 15 år Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 45 och 46 Namnlagen 15 kap 1 ÄB 31 och 33 LuL, Lagen om unga lagöverträdare 37 LUL 1:e socialsekreterare Ks Övriga yttranden, besvär mm Omprövning/avvisning av överklagat beslut - för IFO - övriga beslut Beslut att avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut Beslut att föra talan i mål och ärenden, som enligt eller annan författning ankommer på kommunstyrelsen Beslut att fullfölja överklagningsärenden till nästa instans inkl inhibitionsansökan. Prövningstillstånd krävs av KR 27 och 24 FVL 10 kap 2, LSS, FTL, RFTL, KL Delegaten i ursprungsbeslutet Samma nivå som fattade det överklagade beslutet Verksamhetschef Ks Delegaten i ursprungsbeslutet Beslut att avvisa ombud 9 FVL Förvaltningschef Yttrande till domstol ang. god man eller förvaltare Yttrande till länsstyrelse och domstol i körkortsärenden Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande Yttrande angående värdeautomatspel Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år Yttrande till polismyndighet över lämplighet för vapeninnehav Beslut om att utse ombud för socialnämnden i ärenden vid allmän- eller förvaltningsdomstol Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt samt yttrande över kostnadsräkning 11 kap 16 FB 3 kap 8 och 5 kap 2 körkortsförordningen 3 2 st passförordningen 44 lotterilagen 11 kap 16 2 st FB 10 kap 2 3 lagen om offentligt biträde och 7 förordningen om offentligt biträde IFO-chef Verksamhetschef Ks

18 Anmälan om behov av offentligt biträde till förvaltningsrätt Anmälan om behov av målsägarbiträde Yttrande avseende samråd i detaljplanärenden Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen Dödsboanmälan Beslut om att ordna gravsättning. (Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av dödsboet) 3 lagen om offentligt biträde 42 SOF Utskott Ks 29 Verksamhetschef Ks smitt- skyddsla- gen 31 smittskyddslagen 20 kap 8a ÄB 5 kap 2 begravningslagen Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 Sol Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i kommunens egen verk- Sol 14 kap 2 samhet Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet Beslut rörande övrig reglerad verksamhet Beslut om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll - i enskilda ärenden, IFO - övriga ärenden Beslut att lämna ut uppgifter ut personregister till statlig myndighet i forskningssyfte Anmälan till överförmyndare att någon är i behov av god man eller förvaltare eller att behovet inte längre föreligger Beslut om sekretesskydd för uppgiftslämnare Beslut om anmälan av brott mot socialnämndens verksamhet, nämnd eller tjänstemän Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott. (Avser misstanke om brott enl BrB 3,4 och 6 kap, samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse två år.) 13 kap 5 Sol 2 kap 14 TF 14 kap 9 och 10 samt 15 kap 6 Sekrl 12 kap 6 Verksamhetschef Ks Verksamhetschef Verksamhetschef Ks 42 SOF 7 kap 6 sekrl 12 kap 10 1 kap 5 Sekrl 12 kap 10 Beslut att utse arkivansvarig och arkivredogörare Beslut att utse rättelseansvarig för ADB-media Arkivlagen Personuppgiftslagen IFO-chef Förvaltningschef Förvaltningschef

19 Rätt att kontrasignera avtal och annan handling som undertecknats av ordföranden eller vice ordföranden MARK OCH FASTIGHET Avge yttrande under samråds- och utställningsförfarandet enligt PBL Förvaltningschef Utskottet Ks 81/2011

20 UTSKOTTET FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID ÄRENDE LAGRUM BESLUTANDE BESLUT SKOLA/FÖRSKOLA Vidaredelegation: Verksamhetschefen har rätt att delegera vidare de punkter som delegerats till denne Allmänt: Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling. Förskolechefs eller rektors anmälan till huvudmannen för att utreda omständigheter samt vidta åtgärder. Samverkan med annan kommun avseende gymnasieskolan Rätt till skolskjuts vid avvikelser från fastställda avståndsregler Förskolan: Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov Beslut om placering av barn i förskolan med hänvisning till barnets behov av särskilt stöd Placering av barn i förskola i annan kommun och mottagande av barn i förskola från annan kommun Ks Sl 6:10 Verksamhetschef Ks 180/2012 Sl 10:32 o 11:31 Ks Utskott Ks 181/2011 Sl 8:5 Skolpsykolog Ks Sl 8:7 Skol-psykolog Ks Sl 8:13 Skolchef Ks Förskoleklass: Fastställande av läsårstider Sl 9:3 Verksamhetschef Ks Yttrande till annan kommun avseende mottagande av barn i förskoleklass m h t barnets personliga förhållanden Mottagande av barn i förskoleklass från annan kommun pga särskilda skäl och pga vårdnadshavares önskemål Beslut om elevs placering på viss skola och avslag på begäran om placering vid viss skola Sl 9:13 Skolchef Ks Sl 9:13 Skolchef Ks Sl 9:15 Skolchef Ks Grundskola: Mottagande av elev i annan skolform på försök (högst sex månader) Sl 7:8 Skolchef Ks Integration av elev i grundsärskola Sl 7:9 Skolchef Ks Tidigare skolstart resp.uppskjuten skolplikt Sl 7:10, 11 Skolchef Ks Tidigare resp. senare upphörande av skolplikten Sl 7:13, 14 Skolchef Ks Rätt att slutföra utbildning i grundsko- Sl 7:16 Skolchef Ks lan Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev som av särskilda skäl önskar fullgöra skolplikten i annan kommun än hemkommunen Sl 10:25 Skolchef Ks

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5

IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden SN 5 1(1) IFO/Omvårdnadsförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2011-01-13 SN 5 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 SoL 1.2 Beslut om att utredning

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148

Antagen av Vård och omsorgsnämnden: VON 45 Dnr 09:68/002 hnr 2009:148 Sida 1 av 9 Antagen av Vård och omsorgsnämnden: 2009-03-20 VON 45 hnr 2009:148 Reviderad: 2010-03-19 VON 30 hnr 2010:93 (dessa revideringar syns i röd text) Sida 2 av 9 1.Socialtjänstlagen SoL Vård- och

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen

Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Dnr: IFO 2016.25 Delegationsordning för myndighetsutövning Individ- och omsorgsförvaltningen Beslutad av Myndighetsnämnden för Individ- och familjeomsorg 2016-08-09 Innehåll Försörjningsstöd... 3 Bistånd

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Delegationsordning. Omsorgsnämnden

Delegationsordning. Omsorgsnämnden Delegationsordning Omsorgsnämnden Delegationsordning antagen av omsorgsnämnden 2016-06-15 85. Ersätter delegationsordningen beslutad 2015-06-10. Delegationsordningen reglerar vem eller vilka som har rätt

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2004-06-17, 51, Gäller från med

Läs mer

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg

DELEGATION. Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg DELEGATION Beslutat av Myndighetsnämnden för Individ och familjeomsorg 2015-05-05 SKURUPS KOMMUN Socialnämnden Flik 1 Kategori Försörjningsstöd Sida 1 1.1 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (20) FÖRFATTNNGSSAMLNG 1 (20) C. 5.1 VAREELEGATONER NOM SOCALFÖRVALTNNGEN A Ärende Lagrum/motsv Vidaredelegation ORGANSATONS- OCH AMNSTRATONSÄRENEN A 1 Utse beslutsattestanter A 2 Utse utanordnare (behörighetskontroll)

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.05 ionsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2008-04-22, 32 Reviderad av socialnämnden 2010-02-16, 13 Reviderad av socialnämnden 2013-12-17, 73 Reviderad av socialnämnden 2014-05-27, 37 Reviderad

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING

SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING OCKELBO KOMMUN SOCIALNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING SN 8/03 (Ersätter ON 92/00 :\Users\koi371\AppData ocal\microsoft\windows emporary Internet iles\content.outlook\u4 Y9QYV\SN DELORDN 003.DOC Allmänt om delegering

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem

Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Vuxna med funktionsnedsättning, missbruksproblem / psykosociala problem Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 5.1.1 Beslut om att inleda / inte inleda utredning eller att inledd utredning ska läggas ner.

Läs mer

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin

B. Socialtjänstärenden m.m. B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning. 4 kap. 1 SoL. Ech. Anm ärknin. Dele at. Författnin. Nr Ärendebeskrivnin B. Socialtjänstärenden m.m. Nr Ärendebeskrivnin Författnin Anm ärknin B1 Socialtjänstlag, socialtjänstförordning B1.1.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013)

Delegeringsordning. Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun. Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) Delegeringsordning Beslutad av Socialnämnden Älmhults kommun Socialnämnden 2013-11-19 (Sn 113/2013) 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 11:1 Von 3/2011, 61/2011, 26/2015, 24/2016 Dnr Von 2012/13 VON 88/2016 Von 2011.10001 Delegeringsregler för Vård- och omsorgsnämnden Gäller fr.o.m. den

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16.

1 Sekretesslagen 2. 3 Lagen om vård av unga (LVU) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalken, FB 16. 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen Socialtjänstförordningen Lagen om allmän försäkring, m m 3 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 3 Beslut om bistånd för livsföring i övrigt 4 3 Lagen om vård av unga

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Delegationsordning. Vård och Omsorg. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Delegationsordning Vård och Omsorg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av socialnämnden den 16 december 2014, 90 Godkänd av Vård och omsorgsnämnden den 13 januari 2015 16 1 Innehållsförteckning Allmänt om

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning 1 (28) Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (28) Innehåll Sid Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation

Läs mer

Delegationsordning Social- och äldrenämnden

Delegationsordning Social- och äldrenämnden Delegationsordning Social- och äldrenämnden Antagen av social- och äldrenämnden den 18 maj 2010 Ärende dnr SÄN 2008/25 1. Bestämmelser kring delegering För delegering av ärenden inom nämnder i Nacka kommun

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden Antagen av socialnämnden 2011-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden

Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden VK300S v1.0 040416, Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden, 2015 Antagen av socialnämnden 2015-03-02, 31 Flik 3.12 Delegationsordning för socialnämnden Enligt 6 kap 33 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde

Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde Delegationsordning för omsorgsstyrelsens ansvarsområde OMS: SOCADM: GE: Delegationsordning Version 1 Sida Nr. 1 19 Omsorgsförvaltningen Framtagen av: Utv ledare Eva Holmqvist Kanslisekr L-M Stedt Godkänd

Läs mer

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden

Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Socialnämnden Delegeringsordning Antagen 2010-12-20 Kf 129 Reviderad 2012-04-02, 2013-02-18, 2014-03-17, 2015-04-20, 50, 2016-01-18, 12 Socialnämnden Innehållsförteckning Beslutanderätt och delegation

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegationsordning för socialnämnden

Delegationsordning för socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Delegationsordning för socialnämnden Antagen av sn 50/06 Komplettering av sn 93/06, 69/07 Individ och familjeomsorgen 1 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 1.1 Försörjningsstöd

Läs mer

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26

Fastställd av SN 48/65 Dnr: 2013-000005.700 Sida Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 Ersätter 2013-12-17 ändrad 2014-06-26 Sign 1:26 INLEDNING Enligt 6 kap. 33 kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45)

Svedala Kommuns 4:09 Författningssamling - 1 -( 45) Författningssamling - 1 -( 45) Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola antagen av myndighetsnämnden för socialtjänst och skola 2013-12-12 Gäller från med kompletteringar

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Senast reviderad 2016-01-26 Fastställd Socialnämnden [2016-01-26 43] Diarienummer 2016/49 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Läs mer

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av Utbildningsnämnden 2015-01-02 3, reviderad 2015-01-13 12, reviderad 2015-02-10 20, reviderad 2015-03-10 32, reviderad 2015-09-08, 89 Dnr: 1/15-900 Delegationsordning för Utbildningsnämnden Allmänt

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering

Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-02-03 SN 2015.0008 : Anna-Lena Lilja, 22. socialkansliet Socialnämnden Delegering av socialnämndens beslutanderätt, revidering Sammanfattning Delegeringsordningar ska revideras

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2016-10-12 218 2016-10-13 2015/878 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring SN 2015-01-12 11 2014.68 Ny delegationsordning SN 2015-03-31 51 2015.21 Ändring (2.19, 2.20, 8.24, 8.25, 10.1) Tillägg (1.52-1.57, 2.21-2.22, 8.27 8.28, 10.2) SN 2015-05-26

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Delegeringsordning Socialnämnden (SN 83/2015)

Delegeringsordning Socialnämnden (SN 83/2015) Delegeringsordning Socialnämnden 2015-05-26 (SN 83/2015) Älmhults kommun Revid. SN 2016-03-30 32, 2016-06-22 87 6 kap. 33 Kommunallagen, KL, gör det möjligt för socialnämnden att med de förbehåll som anges

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Individnämnden

DELEGATIONSORDNING Individnämnden DELEGAIONSORDNING Individnämnden Antagen av Individnämnden 2015-03-18, 49, gällande fr o m 2015-04-01 2 Allmänt om delegation Delegering enligt kommunallagen innebär att individnämnden överför självständig

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent

2013:11 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR. Livsföring i övrigt 4 Kap 1 SoL Socialsekreterare, Assistent 2013:11 DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID-OCH FAMILJEOMSORGEN Senaste ändring antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2013-05-21 ÄRENDE BESLUT LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING/KOMMENTAR Ekonomiskt bistånd Försörjningsstöd

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm

BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1. Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm. Socialtjänstlagen mm BILAGA 2 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 1 Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Anm Socialtjänstlagen mm 1. Beslut i ärenden om försörjningsstöd a) enligt riksnorm och riktlinjer 4 kap 1 SoL En individuell bedömning

Läs mer

Delegeringsordning 2013-07-01

Delegeringsordning 2013-07-01 Delegeringsordning 2013-07-01 Socialnämndens verksamheter Dnr 002-162-13 Sn BESLUTSFATTARE FÖR ÄRENDEN SOM RÖR PERSONAL OCH LÖP- ANDE DRIFT INOM SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETER Personalärenden Tillsvidareanställningar

Läs mer

Allmänt om delegation

Allmänt om delegation 1 Allmänt om delegation Stadsdelsnämnden har enligt 6 kap 33 kommunallagen rätt att uppdra åt anställd att besluta i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. Vid delegation överförs beslutanderätten

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Delegering av socialnämndens beslutanderätt

Delegering av socialnämndens beslutanderätt Styrdokument 1 (3) 2015-02-02 SN 2015.0008 Ansvarig organisationsenhet: Socialkansliet Fastställd av Socialnämnden 14/2015 Ersätter Delegeringsordning 2007-12-19, reviderad 2013-12-01 Delegering av socialnämndens

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (38) C 5 DELEGATIONSORDNING FÖR SOCIALNÄMNDEN INLEDNING Socialnämndens beslutanderätt Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, stöd

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Delegeringsförteckning. för. vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bilaga Von 50 Delegeringsförteckning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde F r o m 2012-05-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering allmänt... 3 Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL)... 5 Beslut enligt

Läs mer

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01

KALIX KOMMUN Delegationsförteckning inom socialnämndens förvaltning fro m 2014-01-01 fro m 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Delegationsförbud enligt 10 kap 5 SoL 1 1. Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till arbetsutskott men inte till tjänsteman 2. Beslutanderätt enligt lag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT

DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN BESLUT LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE BESLUT DELEGATIONSORDNING FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN SOCIALTJÄNSTLAGEN LAGRUM DELEGAT SAMRÅD FÖRE 1. Beslut om bistånd för försörjning SoL 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g - 6b enligt riksnorm och belopp enl vägledanden

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda kommun Beslutad av Datum Giltighetstid Socialnämnden SN 2015-03-31 47 Tillsvidare Ansvar för omprövning Gäller för Dnr SN 2015/41 Socialnämnden Angivna delegater Delegationsordning för Socialnämnden i Haparanda

Läs mer

Delegationsordning socialförvaltningen

Delegationsordning socialförvaltningen 1(24) Delegationsordning socialförvaltningen Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen, Vetlanda kommun Giltig från och med: 2015-07-01 Dokumentansvarig: Förvaltningschef,

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda

DELEGATIONSORDNING. Dokumentets syfte Delegationsordningen styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda DELEGATIONSORDNING för äldrenämnden Dokumentets syfte en styr vilka beslut som fattas av hela äldrenämnden, delar av nämnden eller anställda Dokumentet gäller för Alla verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun År 2015 Delegationsförteckning, reviderad 2015-02-25, antagen av socialnämnden 2015-02-25 21. DELEGATIONSFÖRTECKNING 1 Delegationsordning för Principer

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden 1(25) Fastställd av Socialnämnden 05 04 05, 93 Reviderad av Socialnämnden 07-06-27 189, 10-02-23, 67, 10-04-27, 173, 10-12-14, 449, 11-10-26 348, 12-06-26 203, 2013-02-26 69, 2013-08-27 251, 2015-03-26

Läs mer

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11

Dnr SN13/23. Delegationsordning för Socialnämnden. Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 Delegationsordning för Socialnämnden Antagen 2015-04-23 Gäller fr o m 2015-05-11 Dnr SN13/23 2/34 Innehållsförteckning Inledning... 4 Allmänt... 4 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson

SOCIALNÄMNDEN. Anhörigstöd. Muntlig information från anhörigsamordnare Anneli Antonsson Kommunstyrelseförvaltningen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Ordförande: Sekreterare: Onsdagen den 30 mars 2016 kl. 8.15, Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Maria Forsberg Anne-Marie

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun

Delegationsordning för Socialnämnden i Tingsryds kommun Dokumenttyp Delegationsordning Dokumentansvarig Utredningssekreterare Senast reviderad 2014-10-21 Fastställd Socialnämnden [2014-10-21 SN 266] Diarienummer 2014/171 SN 002 Delegationsordning för Socialnämnden

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116

SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING. Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av socialnämnden 2005-12-15 116 Reviderad 2006-01-19 SN 4/2006 Reviderad 2009-12-17 SN 90/2009 Reviderad 2010-08-26 SN 67-68/2010 Reviderad 2013-06-27 SN 44/2013

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SOCIALA NÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2014:26 Infördes i författningssamlingen den 15 september 2014 Delegationsordning för sociala nämnden beslutade 1 10 september 2014

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.)

8. Äldreomsorg (SoL, HSL, LSS m.m.) 1 8. Äldreomsorg (, HSL, LSS m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer 8.1. Beslut att inleda utredning 8.2 Beslut att inte inleda utredning. 11 kap 1 4 kap 1 och 2 delega- tionen 8.3 Beslut

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning

Delegations- och verkställighetsordning Delegations- och verkställighetsordning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 2015-09-29 Dokumentansvarig

Läs mer

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011

Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Socialnämndens delegering 2009-11-09, SN 133/2009, 2010-09-13, SN 104/2010, senaste revidering 2011-01-03 SN 9/2011 1 Beslut som enligt 10 kap 4 SoL kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman

Läs mer