STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-03 BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR"

Transkript

1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: BREXIT BROMSAR DIREKTINVESTERINGAR

2 Stockholm maj 2016

3 Sammanfattning Ekonomiska bedömningar av ett brittiskt utträde ur EU, så kallad brexit, har hittills fokuserat på effekterna på utrikeshandeln. Dessa analyser missar att de ekonomiska konsekvenserna kan bli värre än befarat genom minskade direktinvesteringar. För Sveriges del innebär detta nya orosmoln eftersom Storbritannien är den tredje största direktinvesteraren i Sverige, med investeringar till ett värde av 305 miljarder kronor. Utländska direktinvesteringar är en central del av näringslivets globala affärsverksamhet. Direktinvesteringar möjliggör för teknikspridning och ökad konkurrens, vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt. I detta avseende riskerar brexit bli särskilt kostsamt för Sverige. Brexit kan minska de svenska direktinvesteringarna i Storbritannien med uppskattningsvis 35 miljarder kronor över en tioårsperiod. I likhet med den negativa brexit-effekten på utrikeshandeln befaras Stockholmsregionen drabbas synnerligen hårt avseende direktinvesteringar i händelse av brexit. Sverige och Stockholm behöver en strategi som går ut på att säkra våra ekonomiska intressen i det fall britterna röstar för ett utträde ur EU. Mer kunskap behövs De flesta ekonomiska analyser som har försökt skatta effekterna av brexit har fokuserat på utrikeshandeln. Detta fokus är naturligt med tanke på Storbritanniens ekonomiska styrka. Det är världens nionde största ekonomi och EU:s näst största ekonomi med en bruttonationalprodukt på omkring miljarder kronor. Stockholms Handelskammare har tidigare konstaterat att brexit sannolikt skulle medföra negativa konsekvenser för Sverige i allmänhet och i synnerhet för regioner som har en omfattande export till Storbritannien. Svensk varuexport till Storbritannien uppgår till omkring 85 miljarder kronor årligen, vilket gör landet till Sveriges fjärde viktigaste exportmarknad. För län såsom Kronoberg, Kalmar, Västernorrland, Norrbotten och Stockholm är Storbritannien ännu viktigare som exportmarknad än för landet i stort. Däremot räcker de befintliga analyserna inte till för att kunna avgöra vilka de ekonomiska konsekvenserna av brexit faktiskt kan bli. Mer kunskap behövs. Den moderna ekonomin är för komplex för att uteslutande fokusera på de ekonomiska effekter som kan komma att uppstå på grund av minskad utrikeshandel. I detta avseenden är det avgörande att analysera hur brexit kan komma att påverka direktinvesteringarna mellan Sverige och Storbritannien. 3

4 Fortsatt osäkert läge i opinionen Den 23 juni 2016 röstar Storbritannien om landet ska lämna EU eller fortsätta vara medlem. Debatten inför folkomröstningen är hetlevrad och skär mellan två läger. På ena sidan finns de som menar att ett brittiskt utträde skulle gynna Storbritannien eftersom landet då skulle kunna föra en mer självständig och tillväxtinriktad politik. På den andra sidan finns de som menar att brexit skulle föra ut Storbritannien på okänt vatten samt försämra landets inflytande i Europa och världen. Bakgrunden till folkomröstningen är ett växande missnöje med EU generellt och de valframgångar som det EU-skeptiska partiet UK Independence Party lyckades åstadkomma under fjolårets parlamentsval. Premiärminister David Cameron, som själv vill att Storbritannien ska förbli EU-medlem, har anammat en strategi som går ut på att övertyga väljarna om att EU måste förändras, men att så endast kan ske om landet förblir medlem. Storbritannien med David Cameron i spetsen lyckades efter förhandlingar med EU:s övriga medlemsstater nyligen förhandla fram nya villkor för sitt medlemskap. Enligt uppgörelsen får Storbritannien begränsa invandrares tillträde till välfärdssystemet. Landet behöver inte heller längre sträva mot en allt fastare sammanslutning med andra EU-medlemsstater. Opinionsundersökningar och spelbolagens oddssammanställningar tenderar att visa på ett övertag för sidan som vill att Storbritannien ska stanna i EU. Trots detta råder en stor osäkerhet kring valutgången. Andelen väljare som uppger att Storbritannien bör lämna EU ligger förhållandevis stabilt kring drygt 40 procent. Till detta adderas en relativt hög andel osäkra väljare. Figur 1. Bör Storbritannien stanna i eller lämna EU? Anmärkning: Genomsnitt av de sex senaste undersökningarna, exklusive osäkra svar. KÄLLA: WHAT UK THINKS OCH THE TELEGRAPH. 4

5 Direktinvesteringar som ekonomiskt smörjmedel Multinationella företag står för en allt större del av den globala produktionen och det ekonomiska utbytet i världen. Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi. Sveriges förmåga att handla med andra länder är avgörande för jobben och landets välstånd. Värdet av Sveriges export uppgår till omkring hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP), vilket visar på den betydelse som utrikeshandeln har för Sveriges ekonomi. Det svenska näringslivets internationalisering kan emellertid inte enbart förklaras av den ökade utrikeshandeln. Svensk ekonomi har under de senaste decennierna internationaliserats genom att svenska företag investerat i andra länder samtidigt som de utländska direktinvesteringarna i Sverige ökat avsevärt. Till exempel har produktionen i utländska dotterbolag ökat mer än handeln mellan länder. VAD ÄR EN UTLÄNDSK DIREKTINVESTERING? Dessa är investeringar av utländskt ägda företag, så kallade dotterbolag, där investeraren äger minst tio procent av de röststarka aktierna i det utländska företaget. För att betraktas som en utländsk direktinvestering får investeraren inte vara verksamt i samma land som det utländskt ägda företaget och syftet måste vara att etablera en långvarig relation samt att investeringen påverkar den operativa verksamheten i dotterbolaget. Företagens utländska direktinvesteringar har bidragit till svensk tillväxt och därigenom till landets välstånd. Utländska direktinvesteringar till Sverige bidrar till att göra svensk ekonomi mer effektiv. Investeringarna möjliggör introduktionen av ny teknik samt nya aktörer på marknaden, vilket ökar konkurrensen och förbättrar produktiviteten. På så vis skapar direktinvesteringar synergier som främjar tillväxt och utveckling. På liknande sätt bidrar svenska företags investeringar till att förbättra andra länders ekonomier. Svenska företag som investerar utomlands gynnar tillväxten på dessa marknader, vilket i sin tur skapar förutsättningar för ökad svensk export och sysselsättning på hemmaplan. Motvind kan bli hinder Värdet av de svenska direktinvesteringarna i utlandet uppgår till drygt miljarder kronor. Det motsvarar omkring 70 procent av hela Sveriges BNP. Direktinvesteringarna är med andra ord mycket omfattande. Även om de svenska direktinvesteringarna utomlands har ökat över tid stannade tillväxten av i samband med den globala finanskrisen. Svenska företags tillgångar i form av direktinvesteringar utomlands ökade med närmare 80 procent mellan 2004 och fram till finanskrisens utbrott Sedan 2009 har dock ökningen inte varit mer än 15 procent. Även om de svenska direktinvesteringarna utomlands har ökat över tid stannade tillväxten av i samband med den globala finanskrisen 5

6 Figur 2. Svenska företags tillgångar i form av direktinvesteringar utomlands Miljarder kronor % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Procent av BNP Eget kapital plus fastigheter Nettofordran BNP-andel Anmärkning: Nettofordran definieras som skillnaden mellan finansiell fordran på utländska direktinvesteringsföretag och motsvarande skuld. KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH SCB (2015). De utländska direktinvesteringarna i Sverige värderas till miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent av svensk BNP. Utvecklingen för de utländska direktinvesteringarna i Sverige har i vissa avseenden utvecklats sämre än svenska investeringar utomlands. De utländska direktinvesteringarna till Sverige sjönk med 75 miljarder kronor under Deras andel av BNP har minskat med tolv procentenheter sedan De utländska direktinvesteringarna i Sverige motsvarar 60 procent av BNP 6

7 Figur 3. Utländska företags direktinvesteringstillgångar i Sverige % 90 % Miljarder kronor % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Procent av BNP % Eget kapital plus fastigheter Nettoskuld BNP-andel Anmärkning: Nettoskuld definieras som skillnaden mellan fordran och skuld till utländsk ägarkoncern. KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH SCB (2015). Mot bakgrund av de positiva effekter som utländska direktinvesteringarna medför innebär den tröga utvecklingen under senare år en potentiell risk mot Sveriges tillväxt och sysselsättning på sikt. 7

8 Storbritannien viktigt investeringsland för Sverige En sammanräkning av de största investeringstillgångarna i Sverige utifrån de utländska investerarnas nationalitet ger vid handen att Storbritanniens betydelse för svensk ekonomi är större än vad utrikeshandelsstatistiken ger sken av. Brittiska företag sitter på den tredje största portföljen av utländska direktinvesteringar i Sverige. Storbritanniens investerade tillgångar i Sverige uppgår till drygt 300 miljarder kronor, vilket motsvarar hela åtta procent av svensk BNP. Figur 4. De största direktinvesterarna i Sverige 500 Miljarder kornor KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH SCB (2015). Bakom den starka positionen för brittiska direktinvesteringar ligger en positiv trend att investera i Sverige. Direktinvesteringarna från Storbritannien har ökat med 87 miljarder kronor under det senaste årtiondet, vilket motsvarar en tillväxt om 40 procent. Den största direktinvesteraren utanför EU är USA, varifrån direktinvesteringarna minskade med 95 miljarder kronor eller 37 procent under samma tidsperiod. Storbritannien är även en viktig marknad för svenska direktinvesteringar i utlandet. Värdet av de svenska direktinvesteringarna i Storbritannien uppgår till drygt 160 miljarder kronor, vilket motsvarande cirka fyra procent av svenskt BNP. Det gör Storbritannien till den sjunde viktigaste marknaden för svenska direktinvesteringar i utlandet, och den femte viktigaste i EU. Ökningen av de svenska direktinvesteringarna i Storbritannien har inte varit lika tydlig som för de brittiska investeringarna i Sverige. Brittiska investeringstillgångar har växt med 23 miljarder, eller 16 procent, sedan

9 Figur 5. Direktinvesteringstillgångar för svenska och brittiska företag i respektive partnerland Miljarder kronor Svenska direktinvesteringar i Storbritannien Brittiska direktinvesteringar i Sverige KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH SCB (2015). Brexit kan bli värre än befarat Drygt sex procent av Sveriges handelsutbyte med varor sker med Storbritannien. Trots denna framstående position så bleknar den i jämförelse med den roll som Storbritannien spelar för Sverige när det kommer till utländska direktinvesteringar. Storbritanniens andel av de totala utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgår till betydande 13 procent. Tabell 1. Sveriges åtta viktigaste handelspartner Största utländska direktinvesterare (miljarder kr) Största exportmarknader (miljarder kr) 1 Nederländerna (479) 1 Norge (122) 2 Luxemburg (354) 2 Tyskland (121) 3 Storbritannien (305) 3 USA (91) 4 Finland (244) 4 Storbritannien (85) 5 Danmark (189) 5 Danmark (81) 6 USA (161) 6 Finland (79) 7 Tyskland (159) 7 Nederländerna (61) 8 Norge (135) 8 Belgien (52) Anmärkning: Utländska direktinvesteringstillgångar år 2014 samt varuexport år 2015, miljarder kronor. KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH SCB. 9

10 Till skillnad från handel med varor så tenderar utländska investeringar att vara särskilt känsliga för risk. Storbritanniens roll som stormakt när det kommer till utländska direktinvesteringar vilar i hög utsträckning på landets förmåga att skapa pålitliga och förutsägbara spelregler för sina egna och andra länders investerare. Brexit skulle skapa en betydande osäkerhet kring dessa spelregler. Ett Storbritannien som lämnar EU kan därför komma att hämma utländska investeringar genom ökad osäkerhet på kort sikt, men även genom ett försämrat klimat för direktinvesteringar över tid. För Sveriges del utgör därmed brexit inte enbart en risk i termer av minskat handelsutbyte, utan kanske än mer avseende direktinvesteringar. Det är komplicerat att beräkna hur mycket skada exempelvis svenska direktinvesteringar kan åsamkas av brexit. Vi kan dock använda oss av en tidigare studie som beräknar att brexit kan leda till 22 procent lägre utländska investeringar i Storbritannien över en tioårsperiod för att skaffa oss en uppfattning om potentiella konsekvenser. Om man antar att svenska direktinvesteringar i Storbritannien skulle minska i linje med den beräknade brexit-effekten för genomsnittslandet så innebär det att svenska företags investeringstillgångar i Storbritannien skulle minska med drygt 35 miljarder kronor över de kommande tio åren, allt annat lika. Sverige är ett litet land med ett internationaliserat näringsliv som är förhållandevis vant att navigera i stormiga vatten. I ett scenario där Storbritannien lämnar EU men Sverige fortsätter att vara medlem kan svenska direktinvesteringar i Storbritannien riktas om till andra EU-marknader. Därför går det inte att utesluta att effekten på svenska direktinvesteringar i Storbritannien blir kraftigare än för andra länder i genomsnitt. I ett scenario där svenska företag minskar sina direktinvesteringar i Storbritannien mer än genomsnittslandet (+15 procent) innebär det att brexit skulle få svenska direktinvesteringstillgångar att minska med drygt 41 miljarder kronor över den kommande tioårsperioden, allt annat lika. 1 I det fall att brexit skulle drabba svenska företags direktinvesteringar mindre än för genomsnittslandet (-15 procent) så skulle värdet av de svenska investeringar i Storbritannien ändå riskera att minska med drygt 30 miljarder kronor över en tioårsperiod, allt annat lika. Sverige är ett litet land med ett internationaliserat näringsliv som är förhållandevis vant att navigera i stormiga vatten 1. Dessa beräkningar ska tolkas med försiktighet. De bygger förutom på resultat från en separat studie på starka antaganden. Dessutom beaktas inte eventuella dynamiska effekter. Forskningen är exempelvis tvetydig vad gäller dynamiken mellan utrikeshandel och direktinvesteringar. Om brexit skulle leda till ökade handelshinder men bibehållen öppenhet avseende utländska direktinvesteringar finns en möjlighet att svenska företag snarare ökar sina investeringar i Storbritannien på bekostnad av export från Sverige. 10

11 Så kan brexit slå mot svenska direktinvesteringar i Storbritannien -20 Scenario: medel Scenario: värre Scenario: mildare Anmärkning: Uppskattad effekt över en tioårsperiod för svenska direktinvesteringstillgångar i Storbritannien i miljarder kronor. Antagande bakom respektive scenario: medel (-22 procent), värre (-15 procent från medel), mildare (+15 procent från medel). Genomsnittlig effekt baseras på Dhingra m.fl. (2016). KÄLLA: STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE. Finans- och försäkringsbranschen tillhör den största sektorn inom vilka svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet finns Stockholm kan drabbas särskilt hårt I likhet med den negativa brexit-effekten på export befaras Stockholmsregionen drabbas särskilt hårt avseende direktinvesteringar i händelse av brexit. En anledning är att en väldigt hög andel av direktinvesteringarna mellan Sverige och Storbritannien sker inom branscher som är koncentrerade till huvudstadsregionen. Finansoch försäkringsbranschen tillhör den största sektorn inom vilka svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet finns. Dessa värderas till närmare 600 miljarder kronor. På motsvarande sätt är finans- och försäkringsverksbranschen i Sverige, varav de flesta företag har sin verksamhet i Stockholm, den näst största mottagaren av utländska direktinvesteringar (cirka 400 miljarder kronor). 11

12 Slutsats Utländska direktinvesteringar är centralt för det svenska näringslivets internationalisering. Att företag investerar i andra länder möjliggör för synergier och positiva spridningseffekter. Inte minst sker det genom ökad konkurrens och introduktion av ny teknik. I sin tur främjar detta ekonomisk tillväxt och utveckling. För Sveriges del innebär detta nya orosmoln eftersom Storbritannien står för en betydande andel av direktinvesteringarna i Sverige. Dessutom är Storbritannien en viktig marknad för svenska företags direktinvesteringar i utlandet. Vår analys varnar för att brexit kan komma att bli värre än vad tidigare bedömingar antytt. Storbritanniens betydelse som ekonomisk partner för Sverige förstärks avsevärt när man beaktar landets framstående position som utländsk investerare i Sverige liksom som mottagare av svenska företags utländska direktinvesteringar. Stockholms Handelskammare anser att hotet om brexit föranleder att politiken och näringslivet måste samlas kring en plan för hur Sverige ska förhålla sig till brexit. Det måste till noga utformade åtgärder för hur Sverige kan nyttja brexit till sin fördel. Specifikt bör en sådan plan fokusera på att locka företag och investeringar från Storbritannien till Sverige, och särskilt från London till Stockholm. I detta sammanhang finns goda möjligheter kopplade till huvudkontorsekonomin. Sverige och Stockholm är världsledande på huvudkontor. I Stockholm finns nio huvudkontor för företag som verkar i globala branscher. Det ger Stockholm en delad åttonde plats bland världens städer med globala huvudkontor. Men tiden är knapp och därför behövs en brexit-plan nu. Politiken och näringslivet borde samlas kring en plan för hur Sverige ska förhålla sig till brexit 12

13 KÄLLOR OCH VIDARE LÄSNING Dhingra, S., Ottaviano, G., Sampson, T., Van Reenen, J. (2016). The impact of Brexit on foreign investment in the UK. Brexit Analysis No. 3, Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science. Hatzigeorgiou, A. (2016). Brexit analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län. Analys nr 02, Stockholms Handelskammare. Herzing, M., Norbäck, P-J., Persson, L. (2008). Utländska direktinvesteringar: effekter på det inhemska näringslivet. Ekonomisk debatt, nr 2, årgång 36. Nilsson Hakkala, K., Heyman, F., Sjöholm, F. (2008). Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar. Underlagsrapport nr 16, Globaliseringsrådet. SCB. (2015). Direktinvesteringar tillgångar och avkastning Statistiska Centralbyrån. 13

14 Stockholms Handelskammare driver frågor som är viktiga för Stockholms utveckling och tillväxt. Frågor som är avgörande för att Stockholm ska vara en attraktiv stad för företagare och människor. Var med och bidra du också, bli medlem! STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Brunnsgatan 2 Box Stockholm Tel: ANSVARIG ANALYS: Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Mobil: ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I JÖNKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Politik för tillväxt och fler jobb Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Sverige Tyskland Nederländerna Sverige Tyskland Nederländerna 4 3 2 Återhämtningen på något stabilare mark BNP-prognoser för EU

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap Kommerskollegium, juni 2016. ISBN: 978-91-88201-15-7 Introduktion Under 2016 väntar flera händelser

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:1

Policy Brief Nummer 2013:1 Policy Brief Nummer 2013:1 Traktor till salu fungerar den gemensamma marknaden? Att köpa en traktor är en stor investering för lantbrukare. Om distributionen av traktorer underlättas ökar konkurrensen

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Vägledning för läsaren

Vägledning för läsaren OECD Regions at a Glance Summary in Swedish OECD:s regionsöversikt Sammanfattning på svenska Varför regionsöversikt? Vägledning för läsaren På senare år har regionala utvecklingsfrågor återvänt till många

Läs mer

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor 18 NOVEMBER 2015 18 november 2015 Dnr 15-13038 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 RISKER TILL FÖLJD AV LÅNGVARIGT LÅGA RÄNTOR 5 Europeiska stresstest

Läs mer

Tillväxt och konjunkturer

Tillväxt och konjunkturer Tillväxt och konjunkturer Produktion För att producera krävs: Råvaror Arbetskraft Realkapital och humankapital (mänskliga tekniska kunskaper) Dessa tillsammans kallas för produktionsfaktorerna Bruttonationalprodukten

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Uppföljning Tillväxtstrategi Halland Del 3. Stark konkurrenskraft En rapport från regionkontoret 2015 Inledning Innehållsförteckning Region Halland har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 30 september Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan - aug

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET LINKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket

Läkemedelsverket. Det nationella Läkemedelsverket Inblick Läkemedelsverket Maj 2015 Foto: Helena Mohlin Läkemedelsverket, EMA och framtiden Artikeln baseras på en intervju med Tomas Salomonson som är ordförande i CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004 Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? All data avser år 2004 Innehållsförteckning Sid 2 - Grundkurs Sid 3 - Fördelning medborgare Sid 4 - Fördelning företag Sid 5 - Fördelning anställda Hur ser

Läs mer

Stockholm den 24 februari 2012

Stockholm den 24 februari 2012 R-2012/0160 Stockholm den 24 februari 2012 Till Socialdepartementet S2012/430/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Europeiska kommissionens

Läs mer

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande

Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Chockhöjd fastighetsskatt om (S) ger (V) inflytande Fastighetsskatten är ofta på tapeten i skattedebatten. Bland såväl politiker som ekonomer framförs

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:3

Policy Brief Nummer 2014:3 Policy Brief Nummer 2014:3 Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten? Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 Koldioxidindex 2015 Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt November 1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 3% Den minskningstakt av koldioxidinstensitet som länder åtagit sig

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Statistik - ränteavdrag

Statistik - ränteavdrag Statistik - ränteavdrag 1 Inledning Denna promemoria avser att belysa en del i den utveckling som skett avseende svenska företags ränteintäkter och räntekostnader ur olika aspekter och på olika övergripande

Läs mer

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret PM 2005 RI (Dnr 119-1789/2005) Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsledningskontorets

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer