Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät."

Transkript

1 Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med centralantennen har varit att ge samtliga hushåll tillgång till ett grundutbud av tv-kanaler. När de marksända tv-sändningarna digitaliserades år 2007 upphörde vår anläggning att fungera. För att kunna användas för sitt syfte krävs teknisk förnyelse av anläggningen. De behov som tv och radio fyllde på 70-talet, när centralantennen anlades, fylls i dagens samhälle till stor del av internet. Internet bär idag en mycket stor del av vår konsumtion av nyheter, information och underhållning, liksom vårt behov av kommunikation. Det vore enligt styrelsens uppfattning mycket otidsenligt att satsa på en uppgradering av centralantennen till ett nät som enbart kan bära tv- och radiosändningar. Styrelsen har därför under flera år utrett möjligheterna att uppgradera anläggningen till ett bredbandsnät baserat på optisk fiber. Ett sådant nät ger medlemmarna möjlighet att ta del av ett brett utbud av tjänster, såväl traditionella tv-sändningar som telefoni och moderna tjänster som tillhandahålls via internet. Styrelsen bedömer att fiberanslutning inom några år kommer att vara något lika självklart som elektricitet, vatten och avlopp är idag. Anslutningen fyller ett väsentligt behov för många medlemmar och gör att vårt område förblir attraktivt att bo i. Fibertekniken är framtidssäker och kommer att kunna fylla sitt syfte under lång tid. Efter att styrelsen under flera år har kunnat konstatera att kostnaderna för anläggning av ett sådant bredbandsnät varit allt för höga, har föreningen nu fått offerter som ligger på en rimlig nivå. Installationskostnaden per hushåll uppgår till drygt kr, ungefär den nivå som många villor i vårt närområde har fått betala för motsvarande anslutning. För denna kostnad får samtliga hus i området en individuell fiberanslutning. I samband med anläggningen av fiber ingår föreningen också ett avtal med en så kallad kommunikationsoperatör. Därefter är det upp till varje hushåll att teckna abonnemang för de tv, telefoni- eller internettjänster som önskas. Det finns således inget krav på att hushållen ska abonnera på några tjänster. År 2012 genomförde styrelsen en enkät bland medlemmarna, som visade att en stor majoritet är intresserade av en fiberanslutning. Enkäten visade också att många skulle föredra att föreningen står för installationskostnaden och att medlemmarna betalar genom höjda avgifter till föreningen. Styrelsen föreslår därför att kostnaden för fiberanslutningen utdebiteras över fem års tid, såsom en tillfällig höjning av kvartalsavgiften till samfälligheten med kr. För att finansiera installationen på detta sätt, krävs att föreningen upptar banklån, som amorteras av under femårsperioden. Styrelsen önskar således att stämman bifaller styrelsens förslag enligt nedan.

2 Brudbrödets Samfällighetsförening 2 Styrelsen föreslår att stämman ska fatta beslut om att 1. installera ett bredbandsnät baserat på optiskt fiber till samtliga i samfälligheten ingående fastigheter, till en kostnad om högst kr, 2. att för ändamålet uppta banklån om kr, samt 3. att finansiera återbetalning av banklån och återställande av föreningens fonder genom en tillfällig höjning av samfällighetsavgiften med kr/kvartal under 5 års tid, från och med fjärde kvartalet Styrelsen föreslår vidare att stämman ska bemyndiga styrelsen att för föreningens räkning ingå avtal, utställa skuldebrev samt i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa stämmans beslut.

3 Brudbrödets Samfällighetsförening 3 Frågor och svar om installationen av bredband via fiber Varför behöver vi installera bredband? Vi lever i ett samhälle som i allt större utsträckning är beroende av elektronisk kommunikation. När de första satsningarna på bredband gjordes, i slutet av 1990-talet, var internet för många fortfarande inte mer än en förströelse. Idag är internet mycket mer. Internet är grunden för en stor del av vår kommunikation med varandra och för våra kontakter med myndigheter och företag. Vi handlar allt från byggvaror till hemelektronik och livsmedel via internet. Tjänster för att se på tv och film har formligen exploderat de senaste åren. Redan för att möta de krav vi har idag så krävs en snabb och stabil uppkoppling mot internet. Och morgondagen kommer att kräva ännu mer. Som ett exempel så krävs ca 6-10 Mbit/s för att kunna se på tv eller film i HD-kvalitet över internet (och givetvis krävs dubbelt så mycket om man vill titta på två olika sändningar samtidigt). För den som spelar spel över internet krävs inte bara hög hastighet, signalerna från en spelare till en annan måste komma fram omedelbart (helst ska det inte ta mer än någon tiondels sekund). Det är alltså inte konstigt att regeringen har beslutat en bredbandsstrategi för Sverige som säger att minst 90 % av alla svenska hushåll ska ha bredband om minst 100 Mbit/s år För att kunna nå dessa hastigheter krävs moderna nät som bygger på optisk fiber. Idag har redan 1,3 miljoner svenska hushåll bredband via fiber och antalet ökar med nästan 20 % per år. Ser man till Stockholms kommun så är redan 83 % av alla hushåll anslutna till ett fibernät. Varför just fiberteknik? Fiberoptik är en teknik för att överföra data med hjälp av ljus. Tekniken har funnits i över 40 år. Till skillnad från överföring som sker med elektricitet, i t.ex. kopparkablar, så förvrängs och dämpas ljussignalerna mycket mindre, vilket innebär att man kan överföra data med mycket hög hastighet över långa avstånd. De hastigheter som idag erbjuds för internetuppkoppling i hemmet, ligger långt under den teoretiska gränsen för vad fiberkablarna klarar av. Det innebär att fibertekniken är framtidssäker och kommer att kunna möta våra behov under lång tid framöver. Dessutom är fiber inte särskilt dyrt. Den absolut största delen av kostnaden för att anlägga ett fibernät består av kostnader för själva anläggningsarbetet, t.ex. arbetskostnad, maskinhyra och återställning av asfalt. Jag har redan internet via telefonnätet (ADSL) eller mobilt bredband, det räcker för mig! Vi vet att det finns medlemmar i samfälligheten som redan för flera år sedan hotade med att flytta, för att det saknades fiberanslutning. Samtidigt finns det medlemmar som inte på många år kommer att har behov av något mer än ett mobilt bredband eller ADSL. Men anslutningen av fiber handlar inte i första hand om att möta dagens behov, utan att förbereda våra hem för att möta framtiden. Det är alltid svårt att föreställa sig vad man kommer ha för behov och önskemål om ett antal år, särskilt när det gäller teknik där utvecklingen går i ett rasande tempo. Men på det här området är de flesta ense snabbt och stabilt bredband kommer vara ett måste i vårt samhälle framöver. Ett modernt fibernät klarar hela familjens behov av bredband, både idag och i framtiden.

4 Brudbrödets Samfällighetsförening 4 Fiberanslutning är på god väg att bli något lika självklart som elektricitet, vatten och avlopp är idag. Ser man till bostadsmarknaden så kommer våra hus att vara mindre attraktiva, om vi avstår från fiberanslutning när i stort sett alla andra hus runt omkring oss är anslutna. De mobila bredbandsnäten kommer också att fortsätta byggas ut, men dess kapacitet kommer aldrig att räcka till för att möta våra behov både i och utanför hemmet. Inte ens de operatörer som bygger de mobila bredbandsnäten påstår det idag. Istället ska man se mobila anslutningar som ett komplement till de fasta, fiberbaserade anslutningarna i hemmen. Varför kan ni inte bara ansluta de medlemmar som vill ha fiber och låta oss andra slippa? Det är en mycket relevant fråga! Styrelsen har under flera år undersökt marknaden för bredbandsanslutning till våra hus. De senaste åren har framförallt Telia varit mycket aktiv i vårt närområde. De har gått ut med erbjudanden till enskilda villor, där varje hushåll har kunna avgöra själv om de vill ha anslutningen eller inte. Styrelsen skulle gärna ha sett en sådan möjlighet även i vårt område. När det gäller samfälligheter så har vi inte kunnat hitta någon operatör som är intresserad av att gå ut med ett erbjudande individuellt till hushållen. Det enda alternativ som erbjuds är installation till samtliga hushåll. Det innebär att om vi skulle låta en eller ett fåtal medlemmar avstå från att ansluta sig, så skulle det innebära att ingen annan i området kan anslutas heller. Mot denna bakgrund har styrelsen gjort bedömningen att det enda rättvisa är att låta medlemmarna avgöra frågan på en stämma. Liksom alla andra beslut som rör förvaltningen av våra gemensamma anläggningar, får minoriteten acceptera majoritetens beslut. Men vi hoppas förstås att de allra flesta ska se fördelarna med fiberanslutning! Varför ska installationskostnaden delas upp på fem år? De allra flesta fastighetsägare som väljer att fiberansluta sitt hus, får betala hela installationskostnaden direkt vid installationen. Men i vårt fall är det inte möjligt att låta varje medlem välja om denne vill ansluta sig eller inte. Styrelsen har gjort bedömningen att det därför inte är lämpligt att tvinga samtliga medlemmar att betala hela anslutningen på en gång. År 2012 genomförde styrelsen en enkätundersökning bland medlemmarna, som också visade att en majoritet av medlemmarna skulle föredra att kostnaden delades upp under en tid. Installationen av fiber är en mycket långsiktig investering. Det skulle kunna tala för att dela upp installationskostnaden under en längre tid. Men framförallt eftersom föreningen kommer behöva låna pengar för att betala installationen, har styrelsen gjort bedömningen att installationen bör betalas av under några års tid. Ränteläget är för närvarande gynnsamt och det kan förväntas förbli så under några år framöver. Vid en avvägning har styrelsen kommit fram till att fem år är en lämplig tid för avbetalning. Det innebär att avgiften till samfälligheten kommer att behöva höjas med kr per kvartal under femårsperiod, för att därefter återgå till dagens nivå. Kan jag inte få betala hela installationskostnaden direkt istället? Vi vet att det finns medlemmar som hellre skulle betala hela installationskostnaden direkt, istället för att dela upp den över fem år. Styrelsen har dock kommit fram till att det inte är möjligt att behandla medlemmarna olika. Dels skulle det bli mycket krångligt

5 Brudbrödets Samfällighetsförening 5 administrativt att ha olika avgifter för olika medlemmar. Dels skulle även de medlemmar, som betalt hela installationen på en gång, genom föreningen vara ansvarig för betalning av amorteringar och räntor på det gemensamma banklånet. Styrelsen har gjort bedömningen att det inte är en önskvärd ordning. Slutsatsen är därför att det lämpligaste är att dela upp hela installationskostnaden på fem år och att låta samtliga medlemmar betala genom en tillfällig höjning av samfällighetsavgiften under den tiden. Styrelsen kommer att vara noga med att särredovisa den tillfälliga extra avgiften till samfälligheten. Kommer inte anslutningen att bli billigare om vi väntar några år? Det finns nog ingen som med säkerhet kan svara på hur prisutvecklingen på det här området kommer att se ut. Styrelsen har dock kunnat konstatera att ett normalt pris för anslutning av en villa eller radhus i tätbebyggt område idag ligger mellan ca kr. Själva fiberkablarna är inte särskilt dyra, utan det som är avgörande för priset är hur omfattande anläggningsarbete som krävs. Det dyra är alltså arbetskostnader, maskinhyra, asfaltering m.m. Som exempel kan nämnas att kostnaden för grävning och återställning i tätort ligger mellan kr per meter. Styrelsen har gjort bedömningen att dessa kostnader inte kan förväntas sjunka avsevärt inom de närmaste åren. Kommer jag att kunna ha kvar min befintliga telefoni / tv / bredband? Ja, anläggningen av fiber kommer inte påverka de anslutningar du har idag. Om du väljer att behålla din analoga telefoni, så går det bra. Har du idag tv via egen antenn eller parabol, så kommer den förstås också att fortsätta fungera. Bredband via ADSL eller mobilt bredband kommer inte heller att påverkas. (Men troligen kommer du att upptäcka att telefoni, tv och bredband är billigare via fibernätet.) Har samfällighetsföreningen verkligen rätt att fatta beslut om fiberanslutning? Ja, styrelsen gör bedömningen att installation av ett fibernät för bredband utgör en teknisk förnyelse av den befintliga anläggningen för centralantenn. Fibernätet möter i grunden samma behov som centralantennanläggningen och kan därmed sägas vara det moderna alternativet till en centralantenn. Därmed ryms installationen i det befintliga anläggningsbeslutet. Flera andra samfällighetsföreningar har på samma sätt fattat beslut om att uppgradera sina centralantennanläggningar till fiber. Frågan har också prövats av domstol, som kommit fram till att föreningarna haft rätt att fatta sådana beslut. Kommer anslutningen av fiber innebära grävning på min tomt? Det finns olika metoder för att få fibern att nå hela vägen in i huset. Om vi väljer Telia/Skanova som leverantör, så kommer de att försöka använda de befintliga kanalerna för telefoni som finns i området idag, så långt det är möjligt. Där det inte går att komma fram i befintliga rör, så kommer det bli nödvändigt att gräva. Om det blir aktuellt att gräva på din tomt, så kommer entreprenören att kontakta dig för att gå igenom hur det kan ske på bästa sätt. Normalt sett krävs bara ett smalt schakt, den närmaste vägen från gatan in till huset. Så långt som möjligt kommer grävning ske i grönytor, som är lättare att återställa. Entreprenören kommer att göra en

6 Brudbrödets Samfällighetsförening 6 grovåterställning av marken efter grävning, vilket innebär att du själv kan behöva t.ex. så nytt gräs. På den samfällda marken kommer entreprenören att göra en full återställning, dvs. lägga ny asfalt. Hur och var kommer fiberkabeln in i huset? Om det är möjligt att dra fiberkabeln i befintlig kanalisation så kommer den att dras in till samma ställe där telefonin kommer in idag (det första telejacket) eller det utrymme där luckan till krypgrunden finns. Om det däremot krävs grävning på tomten, så kommer kabeln att dras in på det ställe som bedöms lämpligt, t.ex. i hallen. Inne i huset kommer en s.k. mediakonverter att installeras. Det är en liten diskret box, som kräver ström för att fungera. Fiberkabeln dras fram till mediakonvertern och därifrån kan du sedan själv ansluta t.ex. en trådlös router. Om du vill ha ett trådbundet nätverk hemma, t.ex. för anslutning av tv och dator i andra rum, så kommer du att kunna köpa installation av detta (på egen bekostnad). När kommer installationen vara klar? Hela arbetet från schakt till färdig installation beräknas ta 4-6 månader. Om ett beslut fattas på ordinarie årsstämma i mars så borde med andra ord installationen kunna vara klar under hösten 2015.

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010

Fiber Trippel. Telefoni. Television. Internet. Gylleröds samfällighetsförening. Mölle den 11 januari 2010 Fiber Trippel Internet Television Telefoni Mölle den 11 januari 2010 Gylleröds samfällighetsförening Information om fibernät inför mötet den 23 januari och Extrastämman den 6 februari INFORMATION OM FIBERNÄT

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband!

Tillsammans bygger vi framtiden. - med fiber för snabbt bredband! Tillsammans bygger vi framtiden - med fiber för snabbt bredband! De digitala vägarna är lika viktiga som vägar och järnvägar Kalmar kommun satsar tillsammans med Telia på att bygga ut öppen fiber till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp.

Det är några av de frågeställningar som det här dokumentet tar upp. Bakgrund och syfte Många samfälligheter och bostadsrättsföreningar har koppar- eller koaxnät som börjar närma sig slutet av dess livslängd. Föreningarna står inför ett antal beslut där det gäller att identifiera

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer