!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version! !!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!! Framtiden! Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen! Version!2012041!!"

Transkript

1 Framtiden Kabel&TV,*Telefoni*och*Internet* TV$Gruppen Version

2 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV Innehållsförteckning0 Introduktion*...*3 Bakgrund*...*3 Nuvarande*installation*...*3 Bedömning*av*befintligt*kopparnätverk*...*3 Tekniker*...*4 WLAN*(WiFi,*802.11,*Trådlöst*nätverk)*...*4 3G/4G*...*4 Fiber*...*4 Utvärdering*...*5 WLAN*...*5 3G/4G*...*5 Vad*behöver*vi?*...*5 2

3 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV Introduktion0 Efterförraårsmötet2011tillsattesengruppförattundersökavilkateknikersomskullekunna användasförtv,telefoniochbredbandsamtutvärderavilkentekniksomskullevararelevant förenframtidainstallation. Bakgrund0 Samfälligheten Balderslev ska enligt gällande stadgar förse medlemmarna med kabel2tv. Idag distribueras kabel2tv till medlemmarna via ett kopparnätverk. Många hushåll anser att kvaliteten på TV2signalen är undermålig med flimrande bild och kanaler som överhuvudtaget integårattfåin. Nuvarande0installation0 Kopparnätverket har en första anslutningspunkt till leverantören (ComHem) mitt i samfälligheten. Från denna första punkt går det ut kopparkabel till ett första centralt distributionsskåp och sedan går det ut kopparkablar som knyter samman de olika distributionsskåpen. Kopparkablarna som knyter samman distributionsskåpen är nedgrävda i markenutanrör.skadessakablarbytasutellerrenoverasmåstedegrävasupp. Frånvarjedistributionsskåpgårdetut5215kablarsomgårframtillvarjehus.Dessakablargår ut i ett rör som sträcker sig fram till det bortersta huset som försörjs av det aktuella distributionsskåpet.påvägentasenkabelutvidvarjetomtgränsmedent2koppling.fråndenna t2kopplinghardetvaritvarjeenskildfastighetsägaresbeslutattdrainkabeltillhusetiröreller heltenkeltgrävanedkabelnimarken.kablarsomliggerirörkankopplaslossfrånhuset.man fästerenståltrådidem,drarutkabelnfrånfastighetentilldistributionsskåpetochdärfästsen fiberkabeliståltrådenochfiberkabelndrastillbakstillhuset.videneventuelluppgraderingav kabelnätverket innebär ett användande av befintliga rör ett minimalt ingrepp och en relativt litenkostnadförattbytautkopparkabelmotfiberkabel. Att gräva på tomt/grönområde är också ett relativt litet/billigt ingrepp, vilket är vad som är worstcase förkabeldragningenfråndistributionsskåpettillhusetförde fastigheter där det inte finns rör nedlagt på tomten. Att dra kabel mellan distributionsskåpen kommer att vara ett dyrarearbetedåmanbehöverdrakabelnförbihårdgjordaytorsomcykelbanor. Bedömning0av0befintligt0kopparnätverk0 MätningarsomgjortsinätetavComHemvisarattbefintligtkopparnätverkintekananvändasför att distribuera ComHems internetalternativ tre hål i väggen. Mätningen visar också att problemet med den dåliga TV2signalen härrör sig till den dåliga kvaliteten på kopparkablarna och dessa kan inte renoveras med mindre än att de grävs upp. Med tanke på att vi betalar ca 1000SEKperårochhushålltillComHemförettprogramutbudviintekansepåmedacceptabel kvalitet har därför TV2kommittén tagit fram ett antal alternativ rörande TV och internet för stämman att ta ställning till. Dessa kommer att redovisas vid ett senare tillfälle när samtliga intressenterharlämnatsinaofferterochdessaärsammanställda. 3

4 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV Tekniker0 WLAN0(WiFi, ,0Trådlöst0nätverk)0 WLANharmångaolikanamn,ochfinnsiendelolikavarianter.Detvanligastemanstöterpåär att man hemma har en Internetanslutning av något slag, t.ex ADSL och till denna ansluter en trådlössk. router.dennagörsåattmanidatorerochannanutrustningsomharstödförwlan, kananslutasigtillnätettrådlöst. Fördelar* Billighårdvara,litenelleringenkabeldragning Välbeprövat Nackdelar* Medelmåttigahastigheter(5220Mbit/s) Korträckvidd(10230meter) Delatmedium(Alladelarpåsammakapacitet) Vissasäkerhetsproblem Väderberoende 3G/4G0 Dataöverföringviamobilnätetärenpraktiskochsmidiglösningfördensombehöversurfa,eller skickalit .idaghardeflestamodernamobilerbåd ochsurfsåattmankananvända detoavsettvarmanbefinnersig(inomettteckningsområde).4gfinnsänsålängeinteisverige, ävenomvissaoperatörermenarattdehardet.detsomfinns,påvissaorter,ärenslagsbantad version av 4G, sk. LTE. LTE har en teoretisk maxhastighet på 100Mbit/s, jämfört med 3G som (beroendepåoperatör)harenteoretiskmaxhastighetpå15mbit/s. Ipraktikenblirdessahastigheternågotheltannorlunda.Medenutlovadhastighetpå7.2Mbit/s (vilketärdenvanligastehastighetenoperatörernasäljer)menarpostochtelestyrelsenattman kan förvänta sig några tiondelar av denna hastighet. Detta beror på många olika faktorer, såsom avstånd till masten, väderlek, hinder i form av träd, hus och väggar men framförallt på antaletaktivaanvändare,eftersomallaanvändaredelarpåresursernasomfinnsiradiomasten. Fördelar* Billighårdvara,litenelleringenkabeldragning Flexibeltochflyttbart Nackdelar* Lågahastigheter(0.1Mbit/still5Mbit/s)* Delatmedium(Alladelarpåsammakapacitet)* Väderberoende Fiber0 Fibertekniken har funnits sedan 702talet. I en vanlig kopparkabel överförs informationen av elektricitet. Problemet med det är att signalen man matar in påverkas av själva kabelns egenskaper, som i sin tur påverkas av fukt i marken, temperaturer, kabelns närhet till andra kablarochenmassaandrasaker.enkopparkabelåldrasochförsämrasmedtiden. 4

5 Framtiden2Internet,TelefoniochKabel2TV Ienoptiskfiberöverförsinformationenmedljuspulser,somledsigenomenmyckettunntrådav glas. Signalen påverkas inte av yttre faktorer, och vad man vet åldras den inte nämnvärt. Det finns fortfarande fiber i drift som legat i marken i över 30 år. En annan fördel är att det egentligenintefinnsnågonövregränsförhursnabbtmankanöverförainformationenienfiber. Detärbarabegränsatavutrustningensomskickarinljuset,ochutrustningensomplockarutdet iandraänden.dettainnebärattmankanökakapacitetenpåenfiberutanattbehövagrävaupp den och gräva ner en ny. En fiber tar heller inte upp störningar av radiovågor från mobiltelefoner, hårtorkar, mopeder, dammsugare eller någon annan typ av störningskälla. Jämfördettamedenkopparkabelsomegentligenärenutmärktantennsomplockaruppalltyp avstörning.hosossiföreningenärdettatydligasthosdemsområkarhaenlängrekopparkabel tillsittuttagiväggen,ochdåfårenmycketgrynigbildpåsintv. Med dagens teknik kan man i en enda fiber överföra Mbit/s, vilket gör det väldigt framtidssäkert,ävenombehovetskulleökamedenfaktor1000underdenärmaste20åren. Mendenisärklassstörstafördelenärattdetinteärettdelatmedium.Detbetyderförossatt, även om dina grannar surfar, tittar på TV och talar i telefon samtidigt påverkas inte din hastighet.varjehusharsinegenfiberochpåverkasinteavandrasanvändning. Utvärdering0 WLAN0 WLANfungerarbraförattanslutaenstakadatorerietthushålltillenfastinternetanslutning.Går utmärkt att surfa och maila med, men klarar inte av de hastigheter som krävs för t.ex TV. Dessutom sjunker kapaciteten med antalet användare. Även om man sätter upp flera(många) routrar,såärfrekvensområdetbegränsatochdetinnebärattsystemettapparmerochmerfart jufleranvändaremanhar.vikaninteseattwlanärentekniksomlämparsigföross. 3G/4G0 Dataöverföringidemobilanätenärgjordförtillfälligauppkopplingar,därmanöverförenviss mängddata(somettmailellerenhemsida).detärintegjortförkontinuerligöverföringsåsom t.ex TV eller nedladdning av stora filer. De abonnemang som operatörerna säljer idag är dessutomdyraellerbegränsadetillenvissmängddata. Vad0behöver0vi?0 För att kunna erbjuda TV, Internet och telefoni behöver man en viss mängd tillgänglig och kontinuerligbandbredd(kapacitet). FörattietthushållkunnaseenHDTV 1 2kanal,envanligTV2kanal,användatelefonenochsurfa med medelhastighet(5 Mbit/s) kan man räkna ut summan, som då blir ca 27 Mbit/s. Vill man samtidigtkunnasepåtvåhdtv2kanalerochsurfasnabbareblirsummanca50mbit/s. Denendateknikensomfinnsidag,somharkapacitetenattklaradettaärfiberanslutning 1 HögupplöstTV2signal,vilketoftainnebärenskarparebild. 5

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson

Fiberanslutning. Informationsmöte 2011-09-22. Brf Hagaparken Vänersborg. Brf Hagaparken Vänersborg. A Larsson / M Martinsson Fiberanslutning Informationsmöte 2011-09-22 A Larsson / M Martinsson 2011-09-20 A Larsson / M Martinsson Agenda Bakgrund Situationen idag Varför fiber? Alternativa leverantörer av fiber Teknisk lösning

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck Bredbandsnät i Vassbäck Fredrik Ljunggren T 070-323 10 10 E-post fredrik@kirei.se Bredband via optisk fiber Bakgrund Elnätsleverantören Fortum kommer inom någon eller några veckor påbörja nedgrävning av

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer