RAPPORT. Energieffektiv avfuktning. Utvärdering av pilotprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Energieffektiv avfuktning. Utvärdering av pilotprojekt"

Transkript

1 Handläggare Alexander Larmérus Telefon Datum Projektnummer Sustainable Innovation AB och Statens fastighetsverk Energieffektiv avfuktning Utvärdering av pilotprojekt ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE Stockholm Sweden Phone , Registered office in Stockholm, Corp. id , VAT SE Energieffektiv avfuktning Utvärdering av pilotprojekt ÅF maj 2015 slutversion Page 1 (23)

2 Sammanfattning Statens fastighetsverk arbetar tillsammans med Sustainable Innovation AB för att förbättra bevarandeklimatet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet är att skapa säkra, energieffektiva lösningar som ger önskat bevarandeklimat och samtidigt förenklar och effektiviserar driften av SFV:s byggnader. Arbetet sker inom ramen för projektet Lösningar för energieffektivisering inom lokalsektorn som delfinansieras av Energimyndigheten. Följande pilotprojekt har ingått i utvärderingen: Kina slott Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och skyddsvärme Vakttältet Avfuktare med varmkondensering Vasamonumentet Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp Västra hästholmen Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och kylavfuktare Gripsholms slott Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp För samtliga projekt mättes temperatur och relativ fuktighet i det utrymme som avfuktades. Under samma tidsperiod mättes även eleffekter på avfuktare eller elradiatorn som användes för att kontrollera den relativa fuktigheten. Pilotprojekten utformades av Sustainable Innovation AB, Statens fastighetsverk, Anders Hedlund och ÅF. Installation och drift av pilotprojekten sköttes av SFV lokala förvaltare. Sustainable Innovation AB ansvarade för mätutrustning, samt insamling av mätdata. Mätutrustningen placerades ut och driftsattes av SFV:s lokala förvaltare eller dess ombud. Under pilotprojektens gång påträffades ett antal problem, däribland var insamling av mätdata samt styrning av sorptionsavfuktare de största. I Vasamonumentet fungerade inte styrningen via Hygropro, vilket ledde till att sorptionsavfuktaren gick kontinuerligt. Detta ledde i sin tur att den relativa fuktigheten stundtals blev mycket låg i byggnaden. Styrning via Hygropro i Rum 122 i Gripsholms slott var ej satt enligt mögelkurva. Fukt- och temperaturgivare till mätning var placerade nära torrluftsflödet vilket kan ha introducerat en felkälla i mätningarna. Sorptionsavfuktaren i Kina slott som betjänade röda rummet och entréhallen fungerade endast korrekt under en mindre del av mätperioden. Att avfukta röda rummet med sorptionsavfuktaren gav en uppskattad genomsnittlig eleffekt på cirka 280 W, vilket kan jämföras med den eluppvärmda kamflänsradiator som betjänade gula rummet och som hade en genomsnittlig eleffekt på 630 W enligt elloggningen. Kamflänsradiatorn i gula rummet styrdes mot att hålla ett konstant relativ fuktighet, vilket gav upphov till en mindre energibesparing. Vakttältet avfuktades med en avfuktare från Airwatergreen, AWD450. Avfuktaren arbetade mot att hålla ett konstant börvärde 55 %, vilket inte nåddes då avfuktaren var underdimensionerad sett till byggnadens fuktlast. Kondensering utfördes utan problem även vid låga inomhustemperaturer (lägst 0 C). Vid framtida installationer bör större vikt läggas på att funktionsprova avfuktare och styrning i samband med driftsättning. Säkerhetsfunktioner såsom larm vid hög eller låg relativ fuktighet bör installeras i samband med installation av avfuktare. Utvärdering av pilotprojekt Page 2 (23)

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Utvärderingsmetod Kina slott Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och skyddsvärme Beskrivning Röda rummet Gula rummet Mätperioder Utvärdering Jämförelse röda och gula rummet Vakttältet Avfuktare med varmkondensering Beskrivning Mätperiod Utvärdering Vasamonumentet Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp Beskrivning Mätperioder Utvärdering Västra hästholmen Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och kylavfuktare Beskrivning Mätperioder Utvärdering Gripsholms slott Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp Beskrivning Mätperioder Utvärdering Slutsats Rekommendationer till framtida installationer Framtida undersökningar Utvärdering av pilotprojekt Page 3 (23)

4 1 Inledning Statens fastighetsverk arbetar tillsammans med Sustainable Innovation för att förbättra bevarandeklimatet i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Målet är att skapa säkra, energieffektiva lösningar som ger önskat bevarandeklimat och samtidigt förenklar och effektiviserar driften av SFV:s byggnader. Arbetet sker inom ramen för projektet Lösningar för energieffektivisering inom lokalsektorn som delfinansieras av Energimyndigheten. Pilotprojekten genomfördes under slutet av 2014 och fortsatte till mitten av Pilotprojektens utformning har tagits fram genom samarbete mellan Sustainable Innovation, Statens fastighetsverk, A. Hedlunds Ingenjörsbyrå och ÅF under slutet av Statens fastighetsverks lokala förvaltning har varit ansvariga för installation och drift av pilotprojekten, samt att placera ut mätutrustning. Mätutrustning samt loggning utfördes av Sustainable Innovation. Rapporten sammanställdes av Alexander Larmérus, ÅF-Infrastructure AB. Stockholm i maj 2015 ÅF-Infrastructure AB Energieffektivisering Utvärdering av pilotprojekt Page 4 (23)

5 2 Utvärderingsmetod Nedan följer en kort beskrivning av det tillvägagångssätt som användes vid utvärderingen. Utvärderingen utfördes efter följande punkter: Kort beskrivning av pilotprojekt, med betoning på: Pilotprojektets syfte Ingående utrustning och funktion, samt använd mätutrustning Mätmetodik Eventuella problem under pilotprojektets gång som påverkat: Mätdata Driftsäkerhet Utrustning Utvärdering av mätdata Analys baserat på mätningar av temperatur och relativ fuktighet i utrymmet som utreds Beräkning och analys av avfuktarens energianvändning, energieffektivitet och avfuktningskapacitet där tillämpbart I de pilotprojekt där flera typer av avfuktningsmetoder användes genomfördes också en jämförelse av resultat och skillnaderna analyserades. Respektive avfuktningsmetods energianvändning och energieffektivitet utreddes i de fall det var möjligt. Utvärdering av pilotprojekt Page 5 (23)

6 3 Kina slott Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och skyddsvärme Pilotprojektets syfte är att jämföra inomhusklimat och energianvändning i två likvärdiga rum, där ena rummet avfuktas med en sorptionsavfuktare och det andra rummet värms av kamflänsradiatorer. Röda rummet Entrérummet Gula rummet Figur 1: Kina slott 3.1 Beskrivning Figuren nedan är en översikt av de tekniska installationer som användes under pilotprojektets gång. Röda rummet Entréhallen Gula rummet Temperaturoch fuktgivare (för mätning) Torkad luft Kondensat till behållare i källare Temperaturoch fuktgivare (för mätning) Torkad luft Fuktkontroll DA400 Processluft Kylluft Styrning via Hygropro Fuktgivare (styr avfuktaren) Uppvärmd kylluft Kamflänsradiator Figur 2: Översikt av tekniska installationer i Kina slott Temperatur och relativ fuktighet loggades i både röda och gula rummet. Kamflänsradiator och avfuktare försågs med individuell elmätning. Mätutrustning tillhandahölls av Sustainable Innovation och installerades av SFV:s personal. Avfuktad vattenmängd loggades vid vattenbehållare i källare genom att SFV:s personal skrev ner datum och vattenmängd som tappats ut Röda rummet En sorptionsavfuktare av typen Fuktkontroll DA400 med luftkyld kondensor användes. Avfuktaren placerades i entrérummet och torrluft fördes in till röda rummet via en ventilationsslang. Ett delflöde av torrluften fördes ut till entrérummet. Dörröppningen mellan det röda rummet och entrérummet försågs med en provisorisk tätning med plastfolie. Avfuktaren styrdes genom en fuktgivare placerad i röda rummet. Börvärdet ställdes in till omkring 50 % relativ fuktighet. Figuren nedan är en principskiss av sorptionsavfuktarens funktion. Utvärdering av pilotprojekt Page 6 (23)

7 Fuktkontroll DA400 Processluft Regenereringsluft Torkad luft (röda rummet) Våtluft Sorptionshjul Värmebatteri Torkad luft (entrérummet) Luftkyld kondensor Kylluft Uppvärmd kylluft Kondensat Vattenbehållare Avtappning till brunn Figur 3: Principschema över sorptionsavfuktaren Fuktkontroll DA400 med luftkyld kondensor och dess uppställning i Kina slott Vid avfuktningsbehov i röda rummet förs processluften in genom sorptionshjulet där luften torkas. Den torkade luften delas sedan upp i två flöden där ena flödet förs in till röda rummet medan ett annat flöde förs in i entrérummet. Regenereringsluft värms över ett värmebatteri innan det passerar sorptionshjulet. Då regenereringsluften passerar sorptionshjulet överförs fukt från sorptionshjulet till regenereringsluften, vilket då kallas för våtluft. Våtluften förs sedan över en värmeväxlare där den kyls av kylluft från entrérummet. I samband med kylningen kondenserar vatten från våtluften. Det kondenserade vattnet förs sedan till en vattenbehållare placerad i Kina slotts källare bredvid en brunn. Utvärdering av pilotprojekt Page 7 (23)

8 Torrluft till röda rummet Våtluft Regenereringsluft Processluft Rökdetektor DA400 Filter Luftkyld kondensor Torrluft till entréhallen Uppvärmd kylluft Kylluft Figur 4: Uppställning av sorptionsavfuktare DA400 i entréhallen I röda rummet placerades fukt- och temperaturgivare för mätning Gula rummet I gula rummet placerades en kamflänsradiator med en installerad värmeeffekt på 500 W. Kamflänsradiatorn styrdes efter att hålla en konstant relativ fuktighet i gula rummet. Börvärdet sattes till 55 % relativ fuktighet. Kamflänsradiator Hygropro Figur 5: Uppställning av kamflänsradiator med styrning via HygroPro Hygropro fungerar på så sätt att inkommande elmatning till kamflänsradiatorn bryts då den relativa fuktigheten i rummet når ett inställt värde. 3.2 Mätperioder Kamflänsradiatorn med styrning via Hygropro installerades under mitten av december 2014 och mätningar utfördes fram till slutet på maj Detsamma gäller för sorptionsavfuktaren. Utifrån analysen av mätdatan upptäcktes dock att sorptionsavfuktaren inte har fungerat korrekt mellan till slutet på maj Orsaken till detta är inte känd och bör utredas vidare. Utvärdering av pilotprojekt Page 8 (23)

9 : : : : : : :00 Temperatur/ Relativ fuktiget Effekt RAPPORT 3.3 Utvärdering Under den tid som avfuktaren fungerade korrekt varierade den relativa fuktigheten mellan % och temperaturen varierade mellan 0,5-8 C. I figuren nedan kan ett utdrag ur den insamlade mätdata från röda rummet ses. 60 3, ,5 2 1,5 1 0,5 Relativ fuktighet Röda rummet [%] Temperatur Röda rummet [ C] Effekt DA400 [kw] 0 0 Figur 6: Relativ fuktighet, temperatur och uppmätt eleffekt till sorptionsavfuktare under perioden till Som figuren ovan visar saknas en del mätdata från elloggningen. Avfuktaren håller den relativa fuktigheten mycket nära 50 % under den period då avfuktaren fungerade som den skulle. Under mätperioden tömdes 15 liter vatten. Under den tid som avfuktaren inte fungerade uppmättes som högst en relativ fuktighet på 72 % i röda rummet. Detta värde uppmättes och vid denna tidpunkt uppmättes även en temperatur i röda rummet på cirka 4 C. I gula rummet varierade den relativa fuktigheten mellan % och temperaturen varierade mellan cirka 3-15 C under den tid som kamflänsradiatorn var installerad. Att en relativ fuktighet på 68 % kunde uppstå, tyder på att kamflänsradiatorns installerade effekt är för låg. I figuren nedan kan ett utdrag av den insamlade mätvärden från det gula rummet ses. Utvärdering av pilotprojekt Page 9 (23)

10 : : : : : : : : : :00 Temperatur/ Relativ fuktighet Effekt RAPPORT ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Relativ fuktighet Gula rummet [%] Temperatur Gula rummet [ C] Effekt Kamflänsradia tor [kw] Figur 7:Relativ fuktighet, temperatur och uppmätt eleffekt till kamflänsradiator i Gula rummet under perioden till Elloggningen av kamflänsradiatorerna saknar en del mätdata, vilket beror på mätutrustningen. Notera hur temperaturen i gula rummet sjunker då kamflänsradiatorn stängs av. Kamflänsradiatorns uppmätta eleffekt uppgick till cirka 630 W, vilket var högre än kamflänsradiatorns installerade effekt. Anledningen till detta har inte undersökts vidare. Genom att styra avfuktaren via en Hygropro reducerades kamflänsradiatorns drifttid med åtminstone cirka 50 h under den tid som pilotprojektet genomfördes (drygt 4 månader). Då en del mätdata saknas, speciellt från elloggningen, är det troligt att den faktiska drifttidsreduceringen är något större än 50 h. Om det antas att en avfuktningssäsong är cirka 6 månader skulle det leda till att kamflänsradiatorns drifttid reduceras med cirka 70 h, vilket skulle motsvara en energibesparing på cirka 45 kwh per år, vilket motsvarar en procentuell besparing på ca 1,6 %. Utöver detta reduceras risken för övertorkning jämfört med en kamflänsradiator utan styrning Jämförelse röda och gula rummet Under den period då sorptionsavfuktaren fungerade korrekt var avfuktaren i drift cirka 68 % av tiden. Enligt tidigare rapport från A. Hedlunds Ing. byrå fördelades torrluftsflödet på ett sådant sätt att 20 l/s gick in till röda rummet av avfuktarens maximala torrluftsflöde på 110 l/s. Om denna fördelning antas vara konstant användes en eleffekt på cirka 280 W för att avfukta röda rummet, vilket kan jämföras med kamflänsradiatorn som enligt elloggningen använde cirka 630 W i snitt under hela mätperioden. Detta ska dock endast ses som en uppskattning. Sorptionsavfuktaren använder processluft från entrérummet. Då luften i entrérummet också avfuktas är det möjligt att detta kan ha en viss påverkan på resultatet. Då avfuktaren haft oregelbunden drift, samt på grund av bortfall av mätdata har inte avfuktarens energieffektivitet (kwh per avfuktad liter vatten) kunnat beräknas. Utvärdering av pilotprojekt Page 10 (23)

11 4 Vakttältet Avfuktare med varmkondensering Syftet med pilotprojektet är att testa en portabel sorptionsavfuktare med varmkondensering som lätt kan placeras ut på platser med fuktproblem. Figur 8: Vakttältet 4.1 Beskrivning En portabel sorptionsavfuktare med varmkondensering, av typ Airwatergreen AWD450 med WIFI, användes under pilotprojektet. Avfuktaren styrdes via dess inbyggda styr- och reglersystem. Kondenserat vatten fördes från avfuktaren till en vattenbehållare som tömdes manuellt av SFV:s driftpersonal. Vattenbehållaren och slang mellan avfuktaren och vattenbehållaren värmdes med elkabel för att undvika frysrisk. Elkabelns energianvändning loggades inte. Vattenbehållaren isolerades med frigolit. Avfuktaren sattes mot att hålla ett konstant börvärde på 55 % relativ fuktighet. Styrning mot mögelkurva var tänkt att programmeras in i avfuktarens inbyggda styr- och reglersystem, men på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras. Utvärdering av pilotprojekt Page 11 (23)

12 Airwatergreen AWD450 Slang till kondensvatten Vattenbehållare???Router Extern elmätare Figur 9: Uppställning av AWD450 med vattenbehållare för kondensvatten Skorstenen försågs med ett litet skyddstak för att förhindra att regn och snö skulle komma in i byggnaden på detta sätt. Avfuktarens egna fukt- och temperaturgivare användes. Avfuktaren var även utrustad med en extern elmätare samt en intern mätare som mätte antalet genomförda avfuktningscykler. Mätdata skickades från dessa givare till en webserver via ett 3gmodem. Löpande tömning av vattenbehållaren genomfördes och vid varje tömning antecknades vattennivåer. Processluft Airwatergreen AWD450 Torkad luft Kondensat Vattenbehållare Figur 10: Principschema över pilotprojekt med Airwatergreen AWD450 i Vakttältet Utvärdering av pilotprojekt Page 12 (23)

13 : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Temperatur/Relativ fuktighet Antal genomförda cykler av avfuktaren RAPPORT 4.2 Mätperiod Avfuktaren installerades under januari 2015, men problem med uppkoppling av mätutrustning förlängde tiden från installation till att mätdata kunde börja loggas. Avfuktaren kunde dock startas direkt vid installationen. Mätningar genomfördes mellan till Under denna tid stod avfuktaren still till Anledningen till stilleståndet berodde på en kortslutning. Avfuktaren plockades bort av Utvärdering Avfuktaren styrdes efter att hålla ett konstant börvärde på 50 % relativ fuktighet och av pga. tidsbrist testades aldrig att styra maskinen efter en mögelkurva. AWD450 avfuktar i cykler och under mätperioden genomförde avfuktaren 555 cykler. Under mätperioden använde avfuktaren 663 kwh el enligt den externa elmätaren. Detta gav en genomsnittlig elanvändning per cykel som uppgick till cirka 1,2 kwh. Genomsnittlig temperatur under mätperioden uppgick 5,5 C och genomsnittlig relativ fuktighet uppgick till cirka 65 % Mätdata saknas Relativ fuktighet [%] Temperatur [ C] Cykler [st] Figur 11: Uppmätta värden för temperatur, relative fuktighet och antal cykler under mätperioden Som figuren ovan visar nåddes ej satt börvärde på relativ fuktighet, mer än under kortare perioder. Det visar på att avfuktaren hade för liten avfuktningskapacitet i förhållande till byggnadens fuktlast. Detta var känt redan innan installation av avfuktaren. Följande punkter gav en relativt hög fuktlast i Vakttältet under mätperioden: Byggnaden har aldrig avfuktats tidigare, vilket bör ge en hög initial fuktlast Byggnaden är mycket otät Dräneringsproblem runt om byggnaden vilket kan öka fuktlasten Utvärdering av pilotprojekt Page 13 (23)

14 Resultaten från mätperioden visar på att avfuktaren klarar av att arbeta vid låga temperaturer. Under mätperioden uppstod inga problem med kondensering, samt bortförsel av kondenserat vatten. Lägsta uppmätta temperatur under mätperioden var dock 0 C. Vattenbehållaren var avsedd att tömmas med jämna mellanrum, som specificerats med hänsyn till avfuktarens avfuktningskapacitet. Tömning genomfördes dock inte vid rätt tidpunkt, vilket ledde till att vattenbehållaren svämmade över vid ett tillfälle. På grund av detta rekommenderas det till framtida installationer, där man vill mäta vattenmängd, att installera en säkerhetsfunktion som bryter elmatning till avfuktaren då behållaren är full. Enligt Airwatergreen uppgår energieffektiviteten hos en AWD450 till ungefär 2 kwh/l. Således bör cirka 332 liter vatten ha avfuktats under mätperioden. Enligt Marie Edman-Franzén, förvaltare på SFV, tömdes åtminstone 110 liter vatten under den tid som avfuktaren var i drift. Följande punkter är kan utföras för att förbättra möjligheterna att reducera byggnadens fuktlast. Tillse att dränering kring byggnaden fungerar Reducera otätheter i byggnaden Åtgärderna bör självklart genomföras med byggnadens kulturhistoriska värde i åtanke. Även om börvärdet på 55 % relativ fuktighet inte nåddes uppgav Marie Edman- Franzén som är förvaltare för Vakttältet att inomhusklimatet i Vakttältet blev bättre efter att avfuktaren installerats. Utvärdering av pilotprojekt Page 14 (23)

15 5 Vasamonumentet Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp Syftet med pilotprojektet är att testa en portabel sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp som lätt kan placeras ut på platser med fuktproblem. 5.1 Beskrivning Vid pilotprojektets genomförande användes en sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp från Fuktkontroll med en installerad effekt på 1,6 kw. Avfuktaren försågs med styrning efter mögelkurva med hjälp av HygroPro som tillverkas av Tongdy. Fuktkontroll Processluft Torkad luft Regenereringsluft Våtluft (förs ut via ventil i vägg) Sorptionshjul Värmebatteri Figur 12: Principschema över pilotprojektet i Vasamonumentet Under pilotprojektets gång var avfuktaren placerad inomhus och våtluft fördes ut via kanal kopplad från avfuktarens våtluftsutsläpp till en ventil placerad cirka 3 m ovanför golvnivån. Regenereringsluft och processluft togs från rummet som betjänades av sorptionsavfuktaren. Ursprungligen skulle avfuktaren placeras i en container utanför byggnaden och torrluften förs in via ventil i fasaden. Därmed skulle ett övertryck hållas inomhus där inomhusluften hålls torr. När avfuktaren installerades gjordes frånsteg från detta och avfuktaren placerades istället inomhus och våtluft fördes ut via en ventil i väggen. Se figuren nedan för en översikt på installationen. Utvärdering av pilotprojekt Page 15 (23)

16 Våtluft (utsläpp via ventil) Sorptionsavfuktare från Fuktkontroll Regenereringsluft Torkad luft Processluft Figur 13: Uppställning av sorptionsavfuktare i Vasamonumentet Denna typ av installation kan få problem med kondens i ventilationskanalen som för bort våtluften. Enligt personer som varit på plats under pilotprojektets gång har det inte förekommit kondens i våtluftskanalen. Andra tänkbara problem med installationen är vid våtluftsutsläppet, se figuren nedan. Vid olycklig vindriktning kan våtluften blåsa tillbaka mot byggnadens fasad och mot kanterna av våtluftsutsläppet. Figur 14: Utsläpp av våtluft via ventil Mätutrustning tillhandahölls av Sustainable Innovation och installerades av entreprenör på uppdrag av SFV. Insamling skedde löpande genom överföring via ett trådlöst bredbandsmodem. 5.2 Mätperioder Avfuktaren installerades i mitten på februari Under mars månad saknas mätdata av okänd anledning. Utvärdering av pilotprojekt Page 16 (23)

17 : : : : : : :00 Temperatur/ Relativ fuktighet Effekt RAPPORT 5.3 Utvärdering Innan sorptionsavfuktaren installerades varierade den relativa fuktigheten omkring cirka % och temperaturen varierade under samma period mellan -6 C och 0 C. Resultaten från pilotprojektet i Vasamonumentet kan ses i figuren nedan Mätdata saknas 2,5 2 1,5 1 Relativ fuktighet [%] Temperatur [ C] 10 0,5 Effekt [kw] 0 0 Figur 15:Mätresultat från Vasamonumentet Resultatet visar att avfuktarens styrning via Hygropro inte fungerat korrekt. Anledningen till detta har inte kunnat fastställas. Följande punkter är en sammanställning över potentiella anledningar till varför Hygropro inte fungerat enligt önskemål: Hygropro tål ej avfuktarens strömbelastning Fel inställning i Hygropro eller felaktig installation Fukt- och temperaturgivare i Hygropro ger felaktiga värden, vilket kan bero på kalibrering av dessa givare Placering av Hygropro eller mätutrustning ej representativ för klimatet i rummet Mätutrustning visar fel värden Resultatet visare på att sorptionsavfuktaren gått i kontinuerlig drift. Som ett resultat av detta har den relativa fuktigheten stundtals varit mycket låg, som lägst cirka 20 %. I slutet av februari var avfuktarens eleffekt hög, cirka 2,6 kw. Detta kan ha berott på att regenereringsluften inte strypts in korrekt vid installation. Detta har dock inte kunnat fastställas. Utvärdering av pilotprojekt Page 17 (23)

18 6 Västra hästholmen Jämförelse mellan sorptionsavfuktare och kylavfuktare Pilotprojektet syftar till att jämföra sorptionsavfuktare och kylavfuktare energieffektivitet vid låga temperaturer. 6.1 Beskrivning Följande avfuktare användes under pilotprojektet: Munters M170L Sorptionsavfuktare med luftkyld kondensor Woods DSC70E Kylavfuktare Woods DSC70E ska enligt tillverkaren vara optimerad till låga temperaturer. Vid 10 C och 60 % relativ fuktighet har båda avfuktarna ungefär lika stor avfuktningskapacitet (ca 10 l/h). Energieffektiviteten var tänkt att undersökas genom att mäta avfuktarnas elanvändning och samtidigt samla avfuktat vatten i en behållare. Denna vattenbehållare skulle sedan tömmas med jämna mellanrum och i samband med tömning skulle avtappad vattenmängd noteras. Munters M170L Sorptionshjul Processluft Torkad luft Våtluft Luftkyld kondensor Värmebatteri Regenereringsluft Uppvärmd kylluft (förs tillbaka till utrymmet som betjänas) Kondensat Vattenbehållare Figur 16: Principschema över uppställning av pilotprojekt med sorptionsavfuktare Munters M170L Utvärdering av pilotprojekt Page 18 (23)

19 Fukt- och temperaturgivare placerades ut i utrymmet som avfuktarna betjänade. Avfuktarnas elanvändning mäts. Mätutrustning tillhandahölls av Sustainable Innovation och installerades av SFV. Driftpersonal från SFV hanterade tömning av vattenbehållare. Processluft Woods DSC70E Kylbatteri Värmebatteri Torrluft Kondensat Vattenbehållare Figur 17: Principschema över uppställning med kylavfuktare Woods DSC70E 6.2 Mätperioder Installation av Woods DSC70E försenades på grund av att mätutrustning med tillbehör vandaliserades. 6.3 Utvärdering Utvärdering har ej kunnat genomföras pga. av att mätdata inte har kunnat samlas in.. Utvärdering av pilotprojekt Page 19 (23)

20 7 Gripsholms slott Sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp Pilotprojektets syfte är att testa en portabel avfuktningslösning som snabbt och enkelt kan installeras i lokaler med fuktproblem. 7.1 Beskrivning I testet har en sorptionsavfuktare med våtluftsutsläpp av typen Fuktkontroll DA120 användas. Styrning planerades att ske enligt mögelkurva via HygroPro. Regenereringsluft och våtluft fördes in respektive ut via ett fönster. För att detta skulle vara möjligt var det nödvändigt att temporärt ersätta ett fönster med en träskiva varigenom våtluften fördes ut och regenereringsluften fördes in. Träskivan målades utvändigt för att efterlikna det fönster som togs bort. Genom att regenereringsluften tas utifrån påverkas inte tryckbalansen mellan inomhus och utomhus. Fuktkontroll Processluft Torkad luft Regenereringsluft Våtluft (förs ut via fönster) Sorptionshjul Värmebatteri Figur 18: Principschema över uppställning med sorptionsavfuktare i Rum 122 Torrluft Processluft Regenereringsluftintag Fuktkontroll DA210 Regenereringsluft Våtluft Våtluftsutsläpp Figur 19: Avfuktarens uppställning i Rum 122 Temperatur- och fuktgivare placerades ut i det utrymme som avfuktaren betjänade. Avfuktarens elanvändning mättes. Mätdata skickas sedan till en server via mobilt bredband. Utvärdering av pilotprojekt Page 20 (23)

21 : : : : : : :00 Temperatur/ Relativ fuktighet Effekt RAPPORT 7.2 Mätperioder Sorptionsavfuktaren driftsattes i mitten av maj Mätningarna påbörjades redan under slutet av 2014 och fortsatte till mitten av maj. 7.3 Utvärdering Mätdata i form av relativ fuktighet, temperatur och avfuktarens uppmätta eleffekt kan ses i figuren nedan för perioden till ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Relativ fuktighet [%] Temperatur [ C] Effekt [kw] Figur 20: Mätdata från Rum 122 i Gripsholmsslott under perioden till Figuren ovan visar att styrningen slutat fungera under vissa perioden till Under denna period har då avfuktaren gått kontinuerligt vilket har resulterat i att den relativa fuktigheten nått cirka 30 % som lägst. Under övrig tid då avfuktarens styrning har fungerat var den relativa fuktigheten omkring 40 % relativ fuktighet. Anledningen till att avfuktaren har hållit 40 % relativ fuktighet istället för att styras via en mögelkurva är inte känt och bör utredas vidare. Driftansvariga har uppmärksammats om avfuktarens styrproblem. Eventuellt har temperatur- och fuktgivare placerats i torrluftsflödet, vilket kan ha påverkat mätresultaten. Dessa givare har flyttats till samma plats som där Hygropro:n är placerad. Vid samma tillfälle upptäcktes att styrningen i Hygropro inte var satt i autoläge, dvs. styrning efter mögelkurva. Det är oklart efter vilket börvärde avfuktaren har arbetat efter under pilotprojektets genomförande. Utvärdering av pilotprojekt Page 21 (23)

22 8 Slutsats I denna rapport har fem pilotprojekt utvärderats. Under pilotprojektens genomförande har ett antal problem påträffats, vilket har påverkat pilotprojektens resultat. Problemen har bl.a. omfattat: Styrning av avfuktare Hygropro har ej fungerat enligt önskemål för två av pilotprojekten, därmed har inte styrning efter mögelkurva kunnat utvärderas Avfuktare i Kina slott var endast i drift under en kortare period Insamling av mätdata Mätutrustning Uppkoppling av mätutrustning till server via mobilt bredband Förlorad mätdata på grund av vandalisering Dessa problem har begränsat de slutsatser som kan dras från pilotprojekten. Pilotprojektet som genomfördes i Kina slott visade att det är möjligt att uppnå en energibesparing genom att låta kamflänsradiatorer styras mot den relativa fuktigheten i det utrymme som kamflänsradiatorn betjänar. Den relativa fuktigheten varierade dock mer i gula rummet där den relativa fuktigheten sänktes med hjälp av en kamflänsradiator jämfört med röda rummet som betjänades av en sorptionsavfuktare. Eventuellt är det möjligt att den relativa fuktigheten kan hållas närmare inställt börvärde i gula rummet om den installerade värmeeffekten ökas. Genom att styra kamflänsradiatorerna efter relativ fuktighet reduceras även risken för övertorkning. Installationer där sorptionsavfuktare styrdes via Hygropro har inte fungerat enligt önskemål. Anledningen till detta har inte kunnat fastställas. I Vasamonumentet ledde detta till att sorptionsavfuktaren gick kontinuerligt, vilket gav lägre relativ fuktighet än vad som är önskvärt. 8.1 Rekommendationer till framtida installationer Driftsäkerhet är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till i kulturhistoriska värdefulla byggnader. Vid framtida installationer bör följande punkter övervägas: Installation av larmfunktion vid låg/hög relativ fuktighet, eventuellt kan denna funktion också kopplas till att bryta inkommande elmatning för att undvika övertorkning Installationen inklusive dess styrning måste funktionsprovas i sin helhet vid driftsättning Vid avfuktning med kondensering bör avfuktaren förses med en säkerhetsfunktion som bryter inkommande elmatning till avfuktaren vid läckage. Det är också fördelaktigt att genomföra mätningar av relativ fuktighet och temperatur, samt om mätvärden kan vara tillgängliga via en web-lösning. Vid mindre och tillfälliga installationer bedöms det därför mest driftsäkert att använda avfuktare med integrerad styrning. Det är fördelaktigt om den integrerade styrningen kan kompletteras med styrning mot mögelkurva. Styrning mot mögelkurva, samt eventuell energibesparing kopplad till styrmetoden har dock inte kunnat utvärderas i denna rapport. Vid mer omfattande, komplexa och permanenta installationer av avfuktare kan det vara fördelaktigt att förse avfuktare med externt styrsystem. Utvärdering av pilotprojekt Page 22 (23)

23 8.2 Framtida undersökningar Vid framtida undersökningar rekommenderas pilotprojekt utformas efter följande punkter: Färre antal byggnader: En byggnad är tillräcklig Kortare mätperioder: 1-2 veckor Utökade mätningar Relativ fuktighet och temperatur inomhus Relativ fuktighet och temperatur i torrluftsflödet (om avfuktare används) Relativ fuktighet och temperatur utomhus El till avfuktningsinstallationer Vid kondensering bör även vatten mätas upp Genom att begränsa mätperioderna reduceras risken också för övertorkning. Exempel på framtida utredningar: Utredning angående energieffektivitet för olika typer av avfuktare och avfuktningsmetoder, samt styrmetoder Placering av samma sorts avfuktare samt hur detta påverkar dess energianvändning Vakttältet är ett exempel på en byggnad där utökade projekt skulle kunna genomföras. Utvärdering av pilotprojekt Page 23 (23)

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX

Testrapport. 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Nr. 01-1602 2016-02-08 Airwatergreen, FLEX Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm Telefax Internet Besöksadress 08-525 099

Läs mer

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft

Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Error! Reference source not found. Tor Broström, Magnus Wessberg, Anna Samuelsson Södra Kedum kyrka Klimatmätningar vid snabb uppvärmning med varmluft Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

RAPPORT. Avancerad värmestyrning. Handläggare Alexander Larmérus. Datum 2015-05-18. Telefon 010-505 10 98. E-mail alexander.larmerus@afconsult.

RAPPORT. Avancerad värmestyrning. Handläggare Alexander Larmérus. Datum 2015-05-18. Telefon 010-505 10 98. E-mail alexander.larmerus@afconsult. Handläggare Alexander Larmérus Telefon 010-505 10 98 E-mail alexander.larmerus@afconsult.com Datum 2015-05-18 Sustainable Innovation Avancerad värmestyrning ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods

Läs mer

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012

Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Stoppsladd fas 1-3, år 2009 2012 Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och vad är dess syfte? - Vilka är huvudaktörer/finansiärer? Stoppsladd fas 1-2 (2009 2011) - Metod, Resultat

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT

UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Rydell&Lembke kyl&värmeteknik AB Norsholmsvägen 13 610 21 NORSHOLM Telefon: 011-54150 Fax: 011-543 49 E-post: info@rydell-lembke.nu UTVÄRDERING AV KONDENSFILTER I FÄLT Storkök, kyl och frys. KAPITEL 1

Läs mer

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg.

Seibu Giken DST AB. Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige. Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39. www.dst-sg.com info@dst-sg. Seibu Giken DST AB har representanter i fler än 40 länder världen över. Seibu Giken DST AB Avestagatan 33 SE-163 53 Spånga, Sverige Tel +46 (0)8 445 77 20 Fax +46 (0)8 445 77 39 www.dst-sg.com info@dst-sg.com

Läs mer

Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt

Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt PRODUKTFAKTA IVT Luftavfuktare Gör rent hus med fukt, mögel och dålig lukt MJ-E16VX Högeffektiv luftavfuktare med toppvärden i Energimyndighetens test BÅTEN TVÄTTSTUGAN HUSVAGNEN FRITIDSHUSET Du behöver

Läs mer

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare

Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare Acetec EvoDry svensktillverkade adsorptionsavfuktare 1 VÄLJ RÄTT AVFUKTARE Välj den avfuktare som passar ditt behov bäst. Här får du råd på vägen. Du kan också alltid kontakta oss så hjälper vi dig. KRYPGRUND

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat

SMHI Prognosstyrning. För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat SMHI Prognosstyrning För lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat Prognosstyrning av byggnader Marsnatten är klar och kall. Värmen står på för fullt i huset. Några timmar senare strålar solen in

Läs mer

Studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning

Studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning avloppsåtervinning Vasagatan 7 Stockholm Utarbetad av Jörgen Wallin, Energum energipartner AB Stockholm, december 215 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges

Läs mer

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S Drift och skötselinstruktion Innehållsförteckning: 1. Allmänna säkerhetsregler 2. Funktionsprincip sorptionsavfuktare 3. Maskinfunktioner 4. Installationsanvisningar 5. Drifttagning,

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se. Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se

Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se. Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se KYLSKÅPSPROJEKTET Grupp 1 Mi1A TMMI44 Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist 890308 susal716@student.liu.se Oliver Eriksson 931109 olier456@student.liu.se Johan Boström 941112 johbo700@student.liu.se

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26 Adress/ort: Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER

CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTAVFUKTNING TILL MODERNA SWIMMINGPOOLER CDP 35/45/65/75/125/165 LUFTVFUKTNING TILL MODERN SWIMMINGPOOLER TEKNISK DT CDP 35/45/65 Dantherms avfuktare typ CDP 35/45/65 är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler. Varm,

Läs mer

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl

Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Praktisk användning av Parasol & LCC-kalkyl Påvisande av ekonomiska & miljömässiga vinster vid solskyddsinvestering (Arbetet är en del i kursen Diplomerad Solskyddstekniker) Christian Westberg & Jim Eriksson

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-01-26 Fastighetsbeteckning: Hötofta 18:22 Adress/ort: Norra Hötoftavägen 174, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA.

DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA. DesiCool OMVANDLAR VÄRME TILL KYLA. Ibland får man leta både länge och väl för att hitta möjligheter att öka produktiviteten. Andra gånger ligger de bara och väntar. I många industrier och fastigheter

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

TTF Aktivt taktilluftsdon

TTF Aktivt taktilluftsdon Introduktion Det aktiva tilluftsdonet TTF är takmonterat och framtaget för att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid reducerade luft flöden. Donet är utrustat

Läs mer

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat

Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Stommaterialets betydelse för komforten i en byggnad vid ett framtida varmare klimat Ulf Ohlsson Victoria Bonath Mats Emborg Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? 1 www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi - för brukningen genom

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Energieffektiv lagring

Energieffektiv lagring Energieffektiv lagring med Muntersmetoden The Humidity Expert Muntersmetoden - tryggt, säkert och energismart Det finns ett direkt samband mellan hög relativ fuktighet (RF) och fuktskador på lagrade produkter.

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Glödlamporna är urfasade

Glödlamporna är urfasade Glödlamporna är urfasade Inom EU har alla matta och klara glödlampor förbjudits. Förbudet innebär att lamporna inte får importeras, men kvarvarande lampor får säljas och användas. Den fortsatta tidplanen

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-05-17 Fastighetsbeteckning: Backagärde 4:1 Adress/ort: Backagärde / Fristad Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-02-05 Fastighetsbeteckning: Skärkhult 1:53 Adress/ort: Skärkhult 11 / Sjömarken Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Christian Mossberg P (9) Energi och bioekonomi Kontaktperson Christian Mossberg 2016-08-29 6P05187 1 (9) Energi och bioekonomi 010-516 59 13 Christian.Mossberg@sp.se Förlaget Villaliv AB Klammerdammsgatan 24 302 42 HALMSTAD Provning av luftavfuktare

Läs mer

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi

Många bäckar små. En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi Många bäckar små En informationsskrift från Teknisk förvaltning/fastighet om energi 1 2 från er sida är att tala om för oss när verksamheten är stängd, eftersom vi då kan spara stora mängder energi genom

Läs mer

LUFTAVFUKTARE SEIBU GIKEN DST

LUFTAVFUKTARE SEIBU GIKEN DST LUFTAVFUKTARE SEIBU GIKEN DST Seibu Giken DST AB Grundades 1985 i Stockholm En av världens främsta leverantörer av luftavfuktare Fler än 40 representerande företag världen över Rotorn är hjärtat i varje

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-22 Fastighetsbeteckning: Klagshamn 42:31 Adress/ort: Ängavångsvägen 5, Klagshamn Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-06-08 Fastighetsbeteckning: Lilla Vintrie 14 Adress/ort: Vintrie Byväg 32O, Vintrie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT

FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT Vårdsystem FM M7782-160301 Sida 1 av 5 FARTYG OCH BÅTAR GEMENSAMT ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Torrluftsanläggningar, fartyg och båtar För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

- Energianvändning i ishallar -

- Energianvändning i ishallar - - Energianvändning i ishallar - Stoppsladd: En energi- och teknikinventering av svenska ishallar Mattias Dahlberg Energi & Kylanalys Agenda En kort introduktion till Stoppsladd - Vad är Stoppsladd och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-04-14 Fastighetsbeteckning: Tännforsen 13 Adress/ort: Yrvädersgatan 35, Ödåkra Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund &

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader utan komfortkrav

Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader utan komfortkrav RAPPORT 1 (32) Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader utan komfortkrav ÅF Infrastructure AB, Frösundaleden 2A, SE-169 99 Stockholm Telefon +46 (0)10-505 00 00. Fax +46 (0)10-505 00 10.

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader.

Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Varsågod Här kommer energideklaration och åtgärdsrapport från den energibesiktning som vi utfört på er byggnad/era byggnader. Vi har till Boverket rapporterat in energideklarationen för er byggnad. En

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-12-11 Fastighetsbeteckning: Vinstorp 34:24 Adress/ort: Hjortrongatan 6, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

BEVIS FÖR ATT FUKTIGHET INTE HAR NÅGON INVERKAN DÅ FRIKYLA ANVÄNDS I TELEKOMBASSTATIONER

BEVIS FÖR ATT FUKTIGHET INTE HAR NÅGON INVERKAN DÅ FRIKYLA ANVÄNDS I TELEKOMBASSTATIONER BEVIS FÖR ATT FUKTIGHET INTE HAR NÅGON INVERKAN DÅ FRIKYLA ANVÄNDS I TELEKOMBASSTATIONER 1 2 AV EHSAN B. HAGHIGHI, FIL. DR., VÄRMESPECIALIST, DANTHERM COOLING Frikyla är den mest energieffektiva kylmetoden

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Exempel på enrgibesparingar

Exempel på enrgibesparingar 1(9) Exempel på enrgibesparingar Duscha - 1400:-/år Genom att duscha 5 min. istället för 15 min. per dag sparas upp till 2000 kwh/år. Byt till nya strilar och minska vattenåtgången med 1/3-del. Vattenklosett

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Energikartläggning Värmbols FC

Energikartläggning Värmbols FC Energikartläggning Värmbols FC 1 Innehållsförteckning Energikartläggning Värmbols FC... 1 Indata och metod... 2 Fördelning... 3 Osäkra värden som kan påverka resultatet... 3 Områden att prioritera... 5

Läs mer

En ökad marknad för värmeåtervinning

En ökad marknad för värmeåtervinning 1 En ökad marknad för värmeåtervinning Åsa Wahlström, CIT Energy Management Teknikupphandling: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Välkomna av ordförande: Arne Elmroth Presentation av deltagare

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 8 juni 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Eklund & Eklund Energideklarationer AB

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 8 juni 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Eklund & Eklund Energideklarationer AB Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 8 juni 2016 Adress/ort: Åkarpsg 24, Vellinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 10 februari 2016. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 10 februari 2016 Adress/ort: Ramels v 11, Hököpinge Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna rapport

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR

SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR SÅ LYCKAS VI MED ENERGIBESPARINGAR I ISHALLAR Målen. Strategierna. Medlen. Ett föredrag av ÅF infrastruktur. Ishallars energiförbrukning. Vad använder energi. Strategi för effektivisering. Så minskar vi

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2016-02-11. Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256. Lerviksvägen 108 / Åkersberga Energirapport villa Datum för besiktning: 2016-02-11 Fastighetsbeteckning: Lervik 1:256 Adress/ort: Lerviksvägen 108 / Åkersberga Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Datum för besiktning: 2016-03-11. Fastighetsbeteckning: Varred 2:3. Varred Karlsdal / Länghem

Energirapport. med Energitips. Datum för besiktning: 2016-03-11. Fastighetsbeteckning: Varred 2:3. Varred Karlsdal / Länghem Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2016-03-11 Fastighetsbeteckning: Varred 2:3 Adress/ort: Varred Karlsdal / Länghem Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Projektarbete Kylskåp

Projektarbete Kylskåp TMMI44 Projektarbete Kylskåp Mi 1b Grupp 5 Erik Runesvärd, 950213, eriru231@student.liu.se Mayur Vaghjiani, 940712, mayva604@student.liu.se Filip Naeslund, 930114, filna681@student.liu.se Gustav Larsson,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Projektarbete "Kylskåp"

Projektarbete Kylskåp Projektarbete "Kylskåp" IEI TMMI44 Termodynamik Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet 2014-10-07 Gustav Carlqvist, Martin Forsell, Alexander Apelberg, Sandra Helte, Jenny Lundgren 1 Försättsblad

Läs mer

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO

Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej. Therese Rydstedt, SABO Energieffektivisering ja Ineffektiva mätningar - nej Therese Rydstedt, SABO Innehåll Kort om energieffektiviseringsdirektivet Hur fungerar individuell mätning och debitering (IMD) av värme? Konsekvenser

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Att tänka i nya banor. Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer.

Att tänka i nya banor. Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer. Att tänka i nya banor Energi- och miljöproblemen är globala. Vi kan alla göra lite mer. Den förvillande formeln Sänk en (1 o) grad spara fem procent (5%) Det mest spridda påståendena om energi och besparingar:

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25,

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. Brand i ventilationskanal Kolgrillen i Västerås 2012-02-25, MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2012-03-01 Handläggare TT Dnr 2012/246-MBR-197

Läs mer