Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012"

Transkript

1 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd till två ministerier representerade 82 % av Sveriges avtalade utbetalningar 2012, den särskilda klimatsatsningen undantagen. En utveckling har skett i riktning mot uppfyllande av det övergripande målet i samarbetsstrategin för Bangladesh , att rätten till utbildning, hälsa samt ren och hälsosam miljö för kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom tillgodoses. Bangladesh är på god väg att uppfylla MDG inom hälsosektorn. Mödradödligheten har t ex minskat från 320/ levande födda år 2001, till 194. Kombinationen av stöd till ministerier och en enskild organisation har gett Sverige möjlighet att sätta fokus på SRHR och det långvariga stödet till tidiga aborter har bidragit till att mödradödlighet som en följd av osäkra aborter minskat med 75% under det senaste decenniet. En minskad andel av statsbudgeten har dock anslagits till hälsa, och kvaliteten hos hälsoservice för de fattiga förbättras endast långsamt. Inom primärutbildning kan ökad och mer rättvis tillgång till skolgång redovisas. MDG 3 har uppnåtts, med (minst) lika många flickor som pojkar i klasserna. Det är däremot inte troligt att MDG 2, primärutbildning för alla, kan uppnås, bland annat på grund av den höga andel av elever som hoppar av utbildningen. Att ge stöd till både ministeriet och till aktörer inom det civila samhället har varit framgångsrik. En studie under året visade att det svenska stödet starkt bidragit till utvecklingen av ett NGO-nätverk som spelat en viktig roll för att förändra primärutbildningen till förmån för de fattiga. Inom området kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning går utvecklingen stadigt framåt, om än långsamt. En tydlig politisk vilja har åstadkommit förbättringar för kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande har ökat inom arbetsmarknaden och i politiken. Korruptionsskandaler har varit centrala i den allmänna debatten, men vissa förbättringar har skett i ramverket för anti-korruption. Det svenska stödet till det civila samhället är väl motiverat. T ex rapporteras minskad korruption inom just hälso- och utbildningssektorerna, där Transparency International Bangladesh arbetar för insyn på det lokala planet. Insatserna för urban miljö har påbörjats relativt nyligen, och bedöms som relevanta och strategiska för den fattiga befolkningen i storstadsområdena. Inom klimatsatsningen har Sida 1 (22)

2 ambassaden valt att stödja genomförandet av Bangladesh egen strategi genom två givargemensamma initiativ och generellt kan där en positiv utveckling rapporteras på policy-nivå. Dialogen: Genom dialog, kombinerad med teknisk rådgivning, har Sverige kunnat påverka långt mer än vad den svenska andelen av biståndsutbetalningarna i Bangladesh skulle motivera. Inom hälsoområdet har en strategi för finansiering antagits, där ambassaden bidrog till att sätta fokus på jämlikhet och rätten till hälsa för fattiga människor. Inom primärutbildningen har ambassaden bidragit till klart förbättrad planering och resultatstyrning, genom teknisk rådgivning kring RBM. Ökad transparens och minskad korruption är en dialogfråga i alla sektorer, och en förutsättning för alla typer av resultat. Inom urban miljö och klimatsatsningen för givarna tillsammans dialog på flera nivåer för att förbättra genomförandet. Risker: De största riskerna för möjligheterna att nå strategimålen utgörs av bristande politisk prioritering av de valda sektorerna, svag statsförvaltning och en utbredd korruption. För att hantera de politiska riskerna spelar det kompletterande stödet till det civila samhället som väktare och aktivister en viktig roll. För att möta de finansiella riskerna hanteras de stora stöden givargemensamt med ökad insyn och kontroll. 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Bangladesh , förlängd till den 31 december 2013, och en gemensam samarbetsstrategi Joint Cooperation Strategy , JCS, undertecknad av 18 givare och regeringen i Bangladesh för att stödja den sjätte Femårsplanen Samordningen mellan utvecklingspartners och regeringen görs inom strukturen Local Consultancy Group, LCG, med plenarmöten och ett antal tematiska arbetsgrupper. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Bangladesh är att rätten till utbildning, hälsa samt ren och hälsosam miljö för kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom tillgodoses. Samarbetet fokuserar på följande områden: hälsa, primärutbildning, kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning, urban miljö och klimatförändringar. 2. EKONOMISKT UTFALL Den reviderade budgeten för Bangladesh 2012 är 237 miljoner kronor. Insatser inom klimatinitiativet särredovisas i tabellen nedan. Den 31 augusti 2012 hade sammanlagt 104 MSEK utbetalats, motsvarande 44% av landramen. Bemyndiganderam för utestående åtaganden för 2013 är 237 MSEK, varav 177,5 MSEK är avtalade. Sida 2 (22)

3 Allokering 2012 Utfall 1 jan-30 sep Prognos jan-dec MSEK Hälsa 86, Utbildning 02,30 49 Kvinnors rättigheter och dem. 04, samhällsstyrning Urban miljö 09,5 9.5 Övrigt 0,3 3,5 Totalt 237,0 103, Varav klimatsatsningen 40,0 00,00 40,00 För de ännu ej utbetalda 141 MSEK, pågår för närvarande processer att slutföra fyra nya beredningar (UPHCSD 25 MSEK, ASK 2 MSEK, BCCRF 40 MSEK, CMES 8 MSEK) till ett värde av 75 MSEK. Beslut om stöd till icddr,b på 10 MSEK har nyligen fattats. BCCRF och icddr,b påverkar inte utbetalningar år Men de återstående tre insatserna kan endast beslutas om regeringen gör ett undantag för Bangladesh för år 2015 från regleringsbrevet. Två av de nya bedömnings-pm är så gott som klara och kommer snart att presenteras för PROGSAM- och CORE-kommittéerna. Förberedelsearbetet pågår för de övriga tre insatserna, som skall beslutas lokalt. Den sista utbetalningen av klimatinitiativet förbereds, men kan bara göras om Världsbanken kan hantera ett avtalstillägg i tid. Under de villkor som beskrivs ovan, anser ambassaden att en utbetalningsprognos på 245 miljoner kronor är realistisk. 3. RESULTAT 3.1 Sektor 1: Hälsa Antal avtalade insatser: 5 Under perioden januari september 2012 har inga insatser avslutats. Ett nytt avtal har undertecknats, och ytterligare ett förbereds. En insats som tidigare betecknats som forskning, ryms nu inom hälsosektorn Bedömning av strategins sektormål för hälsa Sektormål: Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård för människor som lever i fattigdom, med särskild fokus på mödrahälsovård. Bedömning av utvecklingen mot sektormålet: Bangladesh är på väg att uppfylla de hälsorelaterade MDG. Den viktigaste faktorn för den minskade mödradödligheten är ökningen av yrkeskunnig förlossningspersonal. 1 Mödradödligheten p g a osäkra aborter har minskat avsevärt 2. Framstegen för barns hälsa beror till stor del på ett framgångsrikt genomförande av sektorprogrammet och att Sida 3 (22)

4 befolkningen i allt högre grad söker vård 3. Fertiliteten har minskat från 3,0 barn per kvinna år 2004, till 2,3. Preventivmedelsanvändningen har ökat till 61%, vilket fortfarande är långt från målet på 72% 4. Ett av de viktigaste skälen har varit att hälsoministeriet tidigare inte prioriterar familjeplanering. Det pågående sektorprogrammet ger dock hög prioritet åt en vitaliserad familjeplanering 5. Hälsosektorn tilldelades endast 4,9 % av den nationella budgeten, mindre än förra årets andel på 5,9 %. Medan hälsobudgeten ökar i volym, har den de senaste fem åren minskat som andel av den nationella budgeten. Kvalitet och tillgång till vård för de fattigaste ökar långsamt, enligt Reality Check-studien. 6 Detta är en del av dialogen mellan givarna och regeringen i uppföljningen av sektorprogrammet, och nya indikatorer har tillförts resultatmatrisen. 7 Risker inom sektorn hänger samman med det långsamma genomförandet av reformer, decentralisering och förstärkning av systemen. 8 Trenden med en minskande andel av budgeten för hälso- och sjukvårdssektorn utgör en risk om den inte bryts. Frånvaro och förlust av utbildad personal utgör ytterligare risker. Det långsamma införandet av effektiv offentlig finansiell styrning är också en risk. Ambassaden försöker främst möta riskerna genom dialog inom LCG-strukturen, tillsammans med övriga givare. Bedömning av ambassadens bidrag till målet: För att möta strategimålet ger ambassaden stöd både till hälsosektorprogrammet och till kompletterande aktörer som arbetar med urban hälsa för de fattiga, SRHR och de två perspektiven. Ambassaden har gett stöd till framtagandet av en strategi för human resources och till utvecklingen av ett barnmorskeprogram i Bangladesh. Ambassaden kommer även anlita en konsult som rådgivare för att stärka sektorns kapacitet för PFM frågor. Under det första året av det nya sektorprogrammet har en strategi för finansiering av hälso- och sjukvård utarbetats. 9 Den syftar till att stärka hälso-och sjukvårdssystemen, som en del av hälsoreformen. Ambassaden har spelat en viktig roll i arbetet genom att erbjuda svenskt konsultstöd och finansiering av internationella och nationella konferenser och workshops, och har där tagit upp behovet av att prioritera de fattiga. 10 Ambassaden bidrog i förberedelserna av en intressentanalys inför den årliga programöversynen 2012, där samråd med fattiga kvinnor och män och marginaliserade människor inkluderades. 11 Ambassaden har under en period av mer än 20 år gett stöd till ett program för Menstrual Regulation (tidiga aborter), vilket har bidragit avsevärt till minskad mödradödlighet. Under det senaste decenniet har mödradödlighet på grund av osäkra aborter minskat med 75%. 12 Sammansättningen av hälsosportföljen bedöms fortfarande relevant Resultat på insatsnivå Insats 1. Hälsosektorprogram (Health, Population & Nutrition Sector Development Program, HPNSDP) Huvudsakligt mål: Att förbättra tillgången till och utnyttjandet av grundläggande hälso- och befolknings- samt nutritionsservice, särskilt för de fattiga. Sida 4 (22)

5 Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 13 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Hälsoministeriet, SWAp 4,0% Världsbanken Resultatredovisning: 4 av 5mål för hälsosektorn i resultatmatrisen är nästan uppfyllda. Mödradödligheten ligger nu på 194 jämfört med 320 under Dödligheten hos spädbarn och barn under fem år ligger på 39 respektive 50, nära målen 31 och Procentandel förlossningar utförda av utbildad vårdpersonal ökade till 32 från 27 i fjol. De fattigaste 20 % ligger långt efter med endast 10 % av födslarna utförda av förlossningspersonal, vilket dock innebär en liten förbättring från förra året. 17 Ambassadens resultatbedömning: Utvecklingen inom världens största hälsosektorprogram anses tillfredsställande med tanke på förutsättningarna. Flera risker kan identifieras: att familjeplanering inte prioriteras, att personalpolitiken fortsätter att vara svag, att sektorreformer försenas, inklusive förstärkning av hälsofinansieringssystemen. För att minska dessa risker, och de som beskrivs på sektornivå, är just dessa frågor fokus för dialogen vid LCG möten och under 2012 års programöversyn. Utbetalningarna följer plan. En försening i genomförandet av en fond för tekniskt bistånd, administrerad av DFID, tycks ha åtgärdats. Insats 2: Urban primärhälsovård (Urban Primary Health Care Service Delivery Project, UPHCP-II) Huvudmål: att inom det urbana projektområdet förbättra rättvis tillgång till och användning av hälsoservice, med särskilt fokus på fattiga. (Urban hälsovård lyder under ministeriet för lokal styrning.) Avtalat Avtalsperiod Utfall Min. för lokal styrning, ADB Samarbetspartner 18 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Core support 6,9 % Resultatredovisning: Genomsnittligt antal födslar på vårdinrättning per område (24 totalt) per månad är 135 vilket är en ökning från förra årets 119 per område. Antalet konsultationer per kvartal ( ) har också ökat. Av dessa gavs 38% gratis till fattiga individer, att jämföras med målet 30%. Tillgång till medicin har förbättrats något och personalvakanser minskat något. Ambassadens resultatbedömning: Generellt är framstegen tillfredsställande. Den andra fasen av det urbana primärvårdsprojektet avslutades i juni Projektet har förbättrat tillgången till primärvård, inklusive akut förlossningsvård till fattiga kvinnor och flickor. Sida 5 (22)

6 Fattiga, som har rätt till gratis service, har ökat sitt utnyttjande av hälsoservice. Identifierade risker är långsamma framsteg i byggandet av hälsostationer, byråkratisk handläggningstid och låg grad av samordning och hållbarhet. För att minska dessa risker, togs de upp i den givargemensamma programöversynen och var en del av planeringen av nästa fas av programmet Den nyligen godkända urbana hälsostrategin förväntas skapa en gynnsam miljö för bättre samverkan, anpassning och harmonisering mellan berörda parter såsom hälsoministeriet och ministeriet för lokal styrning, vilket även kan bidra till att minska riskerna. Insats 3: SRHR-program, Comprehensive Reproductive and Sexual Health Program including Menstrual Regulation (MR) Services. Huvudmål: Att öka tillgången till och utnyttjandet av kvalitativ reproduktiv hälsovård, särskilt MR-tjänster, och förebyggande av osäkra och komplicerade aborter, samt att ge stöd till kampen mot oönskade graviditeter. Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 19 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 42, ,6 RHSTEP och BAPSA Core support 99,8 % Resultatredovisning: SRHR-projektet är på god väg att nå sina mål kvinnor (97% av målet) utnyttjade service för allsidig tidig abort (Menstrual Regulation, MR) kvinnor fick vård efter osäker abort, jämfört med målet Detta bör ses som ett framsteg, och tyder på en ökad medvetenhet om säkra aborter. Målet att erbjuda klienter familjeplanering överträffades med 40%, och efterfrågan på preventivmedel har ökat inom projektet. Ambassadens resultatbedömning: Projektet har lett till stadig tillgång till och användning av reproduktiv hälsovård, särskilt MR-tjänster, vilket i sin tur minskar dödsfall efter osäker abort. 21 De största riskerna i projektet är relaterade till hållbarhet. Regeringen verkar ovillig att ta eget ansvar för programmet. För att motverka detta har Sverige fört frågan om hållbarhet i dialogen med hälsoministeriet. Ambassaden diskuterar fortsatt stöd till projektet. 3.2 Sektor 2: Utbildning Antal avtalade insatser: 3 Under perioden januari till september 2012 har inga insatser avslutats, men en ny insats väntar på ett beslut (se 1.) Bedömning av strategins sektormål för utbildning Sektormål: Ökad tillgång till och förbättrad kvalitet på grundskoleutbildning för barn som lever i fattigdom, med särskild inriktning på flickor. Bedömning av utvecklingen mot sektormålet: Resultat inom denna sektor visar på en Sida 6 (22)

7 trend mot ökad och rättvis tillgång till utbildning, ur ett fattigdomsperspektiv. Detta inbegriper att idag inga skillnader till följd av kön återstår vad gäller tillgång till skolgång. Resultat som visar tillfredsställande framsteg mot sektormålet är att inskrivningsgraden ökat från 87,2 år 2005 till 94,8% 2010 (mål 90%) och genomförd grundskoleutbildning från 52,1 % 2005 till 60,2% 2010 (mål 55%). De preliminära siffrorna för 2011 är 98,7 % respektive 71,3 %. 22 För barn med funktionshinder har inskrivningen ökat från år 2005 till år Budgetandelen för utbildning har gradvis ökat och uppgår till 2,3% av BNP 2010 (45% för grundskolan), men faller under målet på 2,8%. Sammantaget visar resultaten på framsteg mot sektormålet ur kvantitativ, kvalitativ och finansiell synvinkel. Det är viktigt att bevaka att satsningen på kvalitetsförbättringar fortsätter. Genom det IT-stöd som är inkluderat i sektorprogrammet ökar möjligheterna till effektiv resultatstyrning också vad gäller kvalitet. Några risker återstår inom primärutbildningen. Trots att jämn könsfördelning har uppnåtts (MDG 3), är det osannolikt att målet om allmän grundutbildning (MDG 2) uppnås år 2015, vilket illustreras av brister i kvalitet och rättvis tillgång på alla nivåer i utbildningssystemet. Avhoppen från grundutbildningen uppgår till 39,8% (2010). 23 Betydande socioekonomiska och regionala skillnader bidrar till detta. Det krävs stora ansträngningar vad gäller samordning mellan formella och icke-formella aktörer för att genomföra och stärka decentralisering, hållbar planering, finansiering och kompetensutveckling. En allvarlig risk för utvecklingen inom sektorn är de allmänna valen nästa år, vilka kan medföra andra politiska prioriteringar. Bedömning av ambassadens bidrag till målet: Ambassaden har spelat en aktiv roll för att lyfta ovanstående frågor på ett strategiskt sätt. Sverige har bistått med avgörande teknisk rådgivning, vilket lett till att resultatbaserad styrning tillämpas i sektorn. Ambassaden har också bidragit till utvecklingen av en handlingsplan baserad på jämställd och inkluderande undervisning. Den nuvarande svenska portföljen för primärutbildning, med stöd till både formella och icke-formella aktörer, har visat sig vara framgångsrik för framsteg mot sektormålet (se avsnitt 7 om betydelsen av svenskt stöd till NGOs) Resultat på insatsnivå Bidrag 1: Sektorstöd utbildning (Third Primary Education Development Program, PEDP 3) Huvudsakligt mål: att skapa ett effektivt, inkluderande och rättvist primärutbildningssystem med effektiv och relevant barnvänligt lärande för alla Bangladesh barn från förskola till årskurs V. Avtalat Avtalsperiod Utfall ,4 Ministeriet för primärutbildning Samarbetspartner 24 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 25 Sektorprogramstöd 5,58 % Sida 7 (22)

8 Resultatredovisning: Olika indikatorer för verkställande (Key Performance Indicators, KPI) och utbetalningsstyrning (Disbursement Linked Indicators, DLIs) kring grundläggande reformer som förskoleutbildning, läroboksdistribution, lärarutbildning och rekrytering samt decentraliserad skolförvaltning har utvecklats för att mäta resultaten i PEDP 3. För perioden 2012 pekar indikatorerna åt olika håll. KPI har visat tillfredsställande framsteg, till skillnad från de mer blandade DLI-resultaten. Som ett exempel kommer DLI kopplat till läroböcker att uppfyllas, men indikatorn för decentraliserad skolförvaltning kommer att försenas. Det senare beror främst på en hög omsättning av personal och ett stort antal vakanser på alla nivåer. Lång tid krävs också för att orientera den nya personalen, eftersom ministeriet - liksom givarna - fortfarande försöker anpassa sig till de krav som följer med en programansats. Två resultat har potential att minska den höga andelen avhopp: Elev-lärare förhållandet ligger nu på 47:1 jämfört med målet på 46:1 Andelen barn som står utanför skolsystemet har successivt minskat till 18% (2010) från 23% år Ett betydande resultat för regeringen och dess partners är utvecklingen av en resultatbaserad årlig verksamhetsplan för sektorn, där budgetposter relateras till resultatområden Ambassadens resultatbedömning: Om den övergripande förvaltningen av programmet får tillräckliga resurser, och strukturella reformer som rör kvalitet, planering och förvaltning genomförs i tid, har PEDP 3 potential att nå de förväntade resultaten. Om inte, försenas allmän grundskoleutbildning i Bangladesh avsevärt. Införandet av resultatbaserad styrning bör leda till en satsning på kvalitetsförbättrande åtgärder. Utbetalningarna gjordes huvudsakligen enligt plan under Insats 2: Grundläggande utbildning för arbetande barn i urbana områden Basic Education for Hard to Reach Urban Working Children (BEHTRUWC) Huvudmål: Att förbättra förutsättningarna för arbetande barn i urbana områden att utöva sina rättigheter till utbildning, skydd och utveckling. Avtalat Avtalsperiod Utfall Ministeriet för grundutbildning Samarbetspartner 26 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Projektstöd 60% Resultatredovisning: Av arbetande barn i 6 områden, avslutade , eller 88%, den grundläggande utbildningen. Av dessa fick 99% födelsebevis. C:a elever har integrerats i formella grundskolor, en betydande prestation. För att undvika risken för avhopp, har en speciell mekanism inrättas för att följa dessa barn. För den andra viktiga delen av projektet, yrkesträning, visar resultaten att totalt elever av förvärvat färdigheter i utvalda branscher. De flesta har kunnat gå vidare till inkomstgenererande aktiviteter. 27 Sida 8 (22)

9 Ambassadens resultatbedömning Många arbetande barn i städerna, som inte nås av PEDP3, har kunnat fångas upp av detta program. Enligt det nuvarande avtalet, ska detta projekt vara slutfört i december Men ytterligare c:a studenter kan ges kompetensutveckling för inkomstgenerering utan extra kostnad, om avtalet förlängs till slutet av Regeringen förhandlar med ambassaden och Unicef om en kostnadsfri förlängning fram till december Ambassaden är positivt inställd till denna förlängning. Risker för måluppfyllelse är relaterade till socioekonomiska faktorer som fattigdom, diskriminering, ojämn könsfördelning, och tillgång till grundläggande rättigheter som avsevärt kan minska möjligheten för att förbättra livskvaliteten för dessa barn. Utbetalningarna har gjorts enligt plan under Sektor 3: Kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning Antal avtalade insatser: Bedömning av strategins sektormål för kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning Sektor Mål: Stärkta rättigheter för kvinnor och förbättrad demokratisk samhällsstyrning genom ökade möjligheter för kvinnor och män som lever i fattigdom att få tillgång till och kräva kvalitet och icke-diskriminerande offentlig service. Bedömning av utvecklingen mot sektormål: Det finns fortsatt stora utmaningar vad gäller transparens och ansvarsutkrävande i Bangladesh, vilket av många ses som de största hindren för förbättrad demokratisk samhällsstyrning och fungerande offentlig service för kvinnor och män som lever i fattigdom. 28 Ingen signifikant förändring i korruptionsnivån kan noteras. Bangladesh hamnar på 120:e plats på TIs korruptionsindex 2011, med ett resultat på 2,7. 29 Studier visar att de fattiga bär en oproportionerligt stor andel av kostnaderna för korruption: låginkomsthushåll förlorar i genomsnitt 4,1% av inkomsten till korruption jämfört med 2,5 för höginkomsthushåll. 30 Viss positiv utveckling när det gäller den institutionella miljön kan dock rapporteras, t.ex. det bevarade oberoendet för Antikorruptionskommissionen och den föreslagna uppförandekoden för riksdagsledamöter. Korruption har fortsatt debatterats flitigt och media har uppmärksammat ett antal misstänkta fall av korruption. 31 När det gäller kvinnors rättigheter, har Bangladesh gjort stora framsteg på ett antal områden, bland annat utbildning, deltagande i arbetsmarknaden, hälsa och nutrition, samt tillgång till offentlig service. 32 Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att främja jämställdhet. Efter en rekommendation i National Women s Development Policy har regeringen ökat antalet reserverade platser för kvinnor i parlamentet från 45 till 50. Tillsammans med 19 direktvalda platser medför detta att kvinnors representation ökat till 20% (av de totalt 350 platserna i parlamentet). Många utmaningar kvarstår dock. Förutom områden som redan nämnts, gäller Sida 9 (22)

10 det våld mot kvinnor, tidiga äktenskap som leder till flickors förlust av utbildning och sysselsättningsmöjligheter samt tidig förlossning, sexuella trakasserier, och inte minst brister i tillämpningen av befintliga lagar och regler. Avsaknad av polisinsatser för stöd till kvinnliga brottsoffer och ett svagt och korrupt rättsväsende skapar hinder för kvinnors möjligheter att söka rättvisa. Bedömning av ambassadens bidrag till målen: Ambassadens stöd inom området mänskliga rättigheter utgörs av stöd till insatser genom MR-organisationer samt till kapacitetsutveckling av Bangladesh National Human Rights Commission. Förutom att främja och skydda människors rättigheter, bidrar dessa insatser avsevärt till opinionsbildning och lobbying på nationell nivå. Genom stödet till Transparency International Bangladesh har ambassaden bidragit till att utveckla och stärka anti-korruptionsrörelsen i Bangladesh. TIB har, trots de begränsade möjligheter att främja strukturella förändringar, märkbart påverkat debatten och de institutionella reformer som rör integritet och korruption. 33 Intressant nog visar nationella undersökningar att korruptionen faktiskt minskat i de två sektorer där TIB bedriver medborgarprogram, nämligen hälsa och utbildning, medan korruptionen har ökat i de flesta andra delar av samhället. 34 Mycket tyder på att mer kan göras för att stärka öppenheten och ansvarsutkrävande genom stöd till insamling och offentlig redovisning av information. Stöd till nationella enkäter och granskningar i kombination med offentlig spridning genom medierna har visat sig effektivt, liksom att ge användarna möjligheter att övervaka kvaliteten på den lokala servicen. 35 Detta områdes fokus på kvinnors och barns rättigheter är ett komplement till ambassadens sektorprogramstöd. Kombinerat med stöd till öppenhet och korruptionsbekämpning, bedömer ambassaden att det bidrar till att öka kvinnors och barns möjligheter att kräva och få tillgång till offentliga service av kvalitet Resultat på insatsnivå Insats 1: Steps towards Development, Strengthening Movement to Advance Women s Rights and Gender Equality Huvudmål: Miljön är skapad för att män och kvinnor ska kunna åtnjuta lika rättigheter och möjligheter i en omgivning fri från våld. Avtalat Avtalsperiod Utfall 14, ,1 Steps Towards Development Samarbetspartner 36 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Core support 24% Resultatredovisning: Steps påverkansarbete gentemot regeringen har bidragit till att 20 ministerier har producerat Gender Budget Reports till den nationella budgeten för Kvinnoministeriet har påbörjat arbetet med en nationell aktionsplan mot könsbaserat våld. Steps ingår i den arbetsgrupp som formulerar planen. Sida 10 (22)

11 717 kvinnor som fått ledarutbildning av Steps deltog i de lokala valen Av dessa valdes 145 (143 till reserverade platser). Dessa resultat visar framsteg inom Steps resultatområden lika rättigheter, minskat våld mot kvinnor, samt ökat antal kvinnor på beslutsfattande poster. Ambassadens resultatbedömning: Steps strategi är att stärka inflytandet av det civila samhället och lokala orgnisationer och myndigheter genom att skapa starka nätverk. Därmed kan kvinnors rättigheter drivas på olika nivåer. Samtidigt har Steps goda kontakter på nationell nivå för att påverka lagar, policies, aktionsplaner etc. Ambassaden bedömer att projektet utvecklas väl, samtidigt som de förväntade resultaten måste ses som mycket ambitiösa, eftersom de förutsätter att människors attityder och sociala normer ändras. Insats 2: MR-kommissionen, Bangladesh National Human Rights Commission Capacity Development Project Huvudmål: Förbättrat främjande och skydd av mänskliga rättigheter i Bangladesh, med en miljö som stimulerar till mänsklig utveckling och uppfyllande av MDGs. Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 37 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 6, ,0 NHRC, UNDP Projektstöd 13% Resultatredovisning: NHRC samlade under 2012 representanter för relevanta ministerier och ett brett spektrum från det civila samhället för att få information om processen för den universella periodiska översynen (Universal Periodic Review) av Bangladesh, vilket i sin tur antas underlätta implementering av rekommendationerna. NHRC har under projektperioden utvecklat ett fungerande samarbete med MRorganisationer vilket lett till förbättrade möjligheter att utreda anmälda brott mot de mänskliga rättigheterna. Ambassadens resultatbedömning: Starten av projektet försenades, eftersom reglerna för rekrytering inte godkändes av regeringen förrän sent på året. Ändå rapporterades att 81 % av planerade aktiviteter genomfördes 2011, med fokus på institutionsutveckling. 38 Bland riskerna som kan hindra projektets måluppfyllelse, finns risken att den politiska viljan saknas att stödja NHRC och dess mandat. För att möta den risken bör samarbetspartners engagera sig i dialog på hög nivå och betona vikten av att kommissionen kan arbeta effektivt och självständigt. Insats 3: Paribatan Driving Change, Transparency International, Bangladesh (TIB) Huvudmål: Minskad korruption till förmån för de fattiga i Bangladesh, bättre politik och praxis inom offentliga institutioner samt ökat offentligt krav på minskad korruption Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 39 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) ,5 TIB Projektbidrag 17% Sida 11 (22)

12 Resultatredovisning: TIB har vuxit i styrka som en social rörelse mot korruption och har redan överskridit sitt mål att nå bangladeshier till % av de engagerade är kvinnor. 40 TIB arbetar diversifierat genom medborgarkommittéer, ungdomsgrupper, massmediakampanjer, rådgivning och information, samt teater. 41 TIB åtnjuter stort förtroende och har tack vare det fått den positionen att de kan ta upp kontroversiella ämnen till debatt och tvinga regeringen att svara. Direkta resultat är en undersökningskommitté för korruption inom domstolsväsendet, lådor för klagomål i Högsta Domstolens lokaler, och tvång för domare att redovisa tillgångarna. 42 I motsats till vad som rapporterades förra året, lyckades TIB mobilisera en opinion mot att begränsa Anti-Korruptionskommissionens oberoende, och stoppade därmed förslaget. 43 Ambassadens resultatbedömning: Det övergripande målet att minska korruptionen på nationell nivå, kommer knappast att kunna uppnås under projektperioden. TIB har emellertid lyckat göra betydande framsteg i förhållande till effektmål, och genomförandet går enligt plan, med undantag för några prestationer inom forskningsområdet. 44 Halvtidsöversynen visar dock att TIB behöver se över sina interna strukturer och system, för att utveckla sina långsiktiga strategier och metoder för organisatoriskt lärande. Halvtidsöversynen ska följas upp under de närmaste månaderna, vilket kan leda till revideringar. Ambassaden kommer att, tillsammans med andra givare, noga följa upp översynens rekommendationer. 3.4 Sektor 4: Urban miljö Antal avtalade insatser: Bedömning av strategins sektormål för urban miljö Sektormål: Förbättrad stadsmiljö till förmån för människor som lever i fattigdom Bedömning av utvecklingen mot sektormålen: Intresse och politiskt engagemang för urbana utmaningar har tidigare saknats i Bangladesh, men ambassaden observerar en attitydförändring inom regeringen. I den sjätte Femårsplanen betonas urbaniseringens betydelse och utmaningar för fattiga människor. Planen innehåller åtaganden vad gäller hantering av tillväxtens rumsliga dimensioner och förbättrad samhällsstyrning, och utgör för givarna en möjlig mekanism för stöd till regeringen. Därutöver är en National Urban Sector Policy färdig att beslutas och ett permanent Bangladesh Urban Forum har inrättats. Ambassaden deltar i LCG-strukturens arbetsgrupp för urbana frågor, som har bidragit avsevärt till framstegen inom sektorn. Sida 12 (22)

13 Det finns emellertid en risk att det politiska intresset för sektorn minskar, med följden att politiken blir svagare och att utvecklingen och implementeringen av nödvändiga styrdokument inte prioriteras. Osäkerheten kring landrättigheter är ett hinder för urban utveckling och påverkar försörjningen för dem som lever i fattigdom. Bedömning av ambassadens bidrag till målen: Ambassaden skrev 2011 under samarbetsavtal med Världsbanken och WaterAid för att förbättra tillgången till vatten och sanitet i urbana områden. Grunden lades också till ett avtal med den asiatiska utvecklingsbanken ADB om samfinansiering av ett projekt för tillväxt och miljömässig uthållighet i storstadsområden. Med dessa tre insatser bedömer ambassaden att sektorportföljen är relevant och strategisk i förhållande till sektormålet. Programmen administreras av nyckelaktörer inom sektorn, regeringens och civila samhällets engagemang står i fokus, de svenska perspektiven är integrerade, och ett utvecklingslån beviljas (i enlighet med strategin). Stödet till lokal infrastruktur och kapacitetsutveckling, liksom till institutionell utveckling på sektornivå ger förutsättningar att hantera riskerna i sektorn. Insatsavtalen i den urbana portföljen har blivit försenade. Detta har flera anledningar: För låg bemyndiganderam och de finansiella restriktionerna i Sidas regleringsbrev 2012 försenade möjligheten att bereda och skriva avtal med Världsbanken och ADB. Avtalet med Världsbanken försenades även av bankens nya regler och restriktioner för etableringen av nya fonder. Processen att identifiera och bereda en insats för användandet av ett utvecklingslån var mycket arbetskrävande och problematiskt. Sida genomförde en noggrann process för att hitta en strategisk samarbetspart och insats. Ambassaden högprioriterade arbetet med att bereda insatser inom det svenska Klimatinitiativet, vilket gjorde att tillräcklig handläggarkapacitet inte fanns för att utveckla den urbana portföljen i samma takt Resultat på insatsnivå Insats 1: Water Aid Promoting Environmental Health for the Urban Poor (PEHUP) Programme Huvudmål: Miljömässigt förbättrade hälsoförhållanden i låginkomstsamhällen i utvalda städer i Bangladesh, så att alla i samhället kan dricka rent vatten, utnyttja förbättrad sanitet och tillämpa önskvärda hygienvanor. Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) ,5 Water Aid Projektstöd 80% Sida 13 (22)

14 Resultarredovisning: Water Aid avslutade sin Inception Phase den 31 mars 2012, som avtalat 175 slumområden i tre städer har valts ut med målet att direkt nå personer Avtal har skrivits med utvalda NGOs, som påbörjat rekryteringar Med en baselinestudie som underlag har förväntade mått preciserats för förbättringarna inom vatten, sanitet och hygien Regering, kommunal- och vattenadministration samt civila samhället har deltagit i workshops för att identifiera utmaningar och möjligheter, samt utveckla koordineringsmekanismer. 45 Ambassadens resultatbedömning: Genomförandet går enligt plan. Flera risker kan dock identifieras. Programmets målsättningar och omfattning kan vara alltför ambitiösa. Denna risk kan åtgärdas när Water Aid enligt planerna ser över resultatramverket. De osäkra markägarförhållandena och regeringens och kommunledningarnas bristande intresse för grundläggande service till de fattiga utgör en annan risk. Utökad användning av ICT skulle på sikt kunna skapa tydlighet vad gäller landrättigheter samt öka transparensen. Ambassaden kommer att försöka engagera lokala myndigheter. Insats 2: The Water and Sanitation Program s (WSP) Improved Urban Environment Programme Huvudmål: Ökad kapacitet hos regeringen att övervaka, utveckla policies för, följa upp och utvärdera, samt stärkt kapacitet hos lokala institutioner för att säkerställa tillgång till dricksvatten och förbättrad sanitet till alla, inklusive de fattiga. Ökad kapacitet i offentlig och privat service att svara mot konsumenternas behov av dricksvatten och förbättrad sanitet. Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 46 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) World Bank Projektstöd 50% Resultatredovisning: Det administrativa avtalet mellan Världsbanken och ambassaden skrev under i maj Det finns därför inga resultat att rapportera ännu. 3.5 Sektor 5: Klimatinitiativet Antal avtalade insatser: 2 Sida 14 (22)

15 3.5.1 Bedömning av strategins sektormål för klimatinitiativet Sektormål: Att på ett effektivt sätt understödja långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna. Bedömning av utvecklingen mot sektormål: Landets sjätte Femårsplan har ett miljö- och klimatperspektiv med inriktning på de fattiga. De Sida-stödda klimatinsatserna har börjat bidra till sektormålets uppfyllande, men målet kommer inte att uppnås till fullo innan Sidas stöd och insatser kommer dock att fortsätta de kommande åren så att måluppfyllelse är trolig vid insatsavtalens slut 2015 och Bedömning av ambassadens bidrag till målet: För att bidra till ökad effektivitet i biståndet och motverka fragmentering har ambassaden valt att stödja två givargemensamma program som utgår från regeringens prioriteringar och policies. Sida stödjer genomförandet av Bangladesh strategi för hanterandet av klimatförändringar. Stödet går via multilateraler och fokuserar på långsiktiga insatser för anpassning och katastrofförebyggande. Ambassaden ser ICT som ett instrument med potential att på olika sätt ytterligare effektivisera klimatanpassningsarbetet i Bangladesh, exempelvis genom att användas av stat och civilsamhälle för mer systematisk katastrofförebyggande bevakning och kommunikation Resultat på insatsnivå Insats 1: Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) Phase 2, Huvudmål: att minska människors utsatthet för naturkatastrofer inklusive effekter av ett förändrat klimat. Programmet ska integrera klimataspekter i arbetet med disaster risk reduction och motverka effekterna av den förväntade ökningen av extrema vädersituationer. Avtalat Avtalsperiod Utfall Samarbetspartner 47 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) ministerier, UNDP Projektstöd 10% Resultatredovisning: Nära människor har fått bättre tillgång till rent dricksvatten efter saltvattenintrånget efter Alia-cyklonen. Konstruktion och underhåll av cyklonhärbärgen har fått stöd, medan i andra kustnära områden har gynnats av 750 akuta vatten- och sanitetsinsatser som levererades i början av Utbildning av ca 7000 urbana volontärer för riskhantering och riskrespons. Målet för 2011 var volontärer. Sida 15 (22)

16 CDMP stödde regeringen i utvecklingen av utkastet till en Disaster Management Act, som väntas antas inom kort. CDMP har dessutom stött Bangladesh regering i utarbetandet av avsnittet om katastrofhantering i den sjätte Femårsplanen. CDMP har slutfört genomförandet av 746 småskaliga risksystem på hushålls- och kommunalnivå i 11 cyklondrabbade områden av fem kustdistrikt. 48 Det är generellt svårt att bedöma resultaten, eftersom årliga kvantitativa mål hittills saknas inom flera resultatområden. CDMP har haft betydande positivt genomslag på nationell policy-nivå, men har fortsatt svårt att leverera på lokal nivå. CDMP har försökt att utöka ägarskap och den långsiktiga hållbarheten genom att arbeta ännu mer strategiskt genom 13 ministerier och lokala myndigheter, istället för att använda sig av NGO:s som genomförare. Detta har bidragit till långsammare implementering än beräknat. 49 Alla parter är väl medvetna om utmaningarna och en oberoende halvtidsöversyn håller just på att avslutas. Insats 2: Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) Huvudmål: att öka Bangladesh kapacitet och motståndskraft att möta klimatförändringarna genom att stödja genomförandet av landets strategi och åtgärdsplan gällande klimat. Avtalat Avtalsperiod Utfall Min. för Miljö och skog, Världsbanken Samarbetspartner 50 Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Projektstöd 10% Resultatredovisning: BCCRF är en givargemensam fond förvaltad av Världsbanken. Två projekt har godkänts för finansiering och genomförande under 2011; ett projekt som rör konstruktion av 56 nya cyklonhärbärgen och rehabilitering av ca 50 skadade härbärgen; och ett projekt för klimatmotståndskraftigt deltagande inom beskogning/återbeskogning (25 MUSD). Med nuvarande 125 miljoner dollar som finns tillgängliga för BCCRF har 93 miljoner dollar redan avsatts för projekt och förvaltning av BCCRF. Under sitt första verksamhetsår har det funnits en stor efterfrågan på finansiering inom klimatområdet. En mekanism för finansiering av civila samhällsorganisationers klimatprojekt har etablerats (12,5 MUSD). 51 Ambassadens resultatbedömning: Båda programmen inom klimatinitiativet dras med institutionella problem som leder till förseningar och lägre utfall än planerat. Problemen rör både avtalsparter och genomförare på linjeministerier och på kommunalnivå och tar sig uttryck i långsamma rekryteringar och bristande planering. Givarna är överlag väl harmoniserade och har likartad syn gällande problemanalys och åtgärdsförslag. Givarna för en tät dialog på flera nivåer för att få till stånd en förändring. Sida 16 (22)

17 4. BISTÅNDSEFFEKTIVITET Strategins processmål v g biståndseffektivitet lyder: En etablerad Joint Assistance Strategy i samverkan med regeringen och i överensstämmelse med nästa version av Bangladesh PRSP. Detta mål uppnåddes redan 2010 när en Joint Cooperation Strategy, JCS, undertecknades av regeringen och 18 utvecklingspartners. JCS Action Plan inkluderar konkreta steg för förbättrad tillgång till och användning av biståndsmedel, t ex en Foreign Aid Policy, ett Aid Information Management System och stärkandet av Local Consultancy Group mekanismen. Hittills har ett Development Results Framework utarbetats för uppföljning av den sjätte Femårsplanen. En nyligen genomförd översyn drar slutsatsen att JCS lett till att arbetsgrupperna inom LCG vitaliserats, och att dessa åtminstone i vissa sektorer fungerar som forum för dialog, informationsutbyte och koordinering mellan regeringen och givarna. 52 Det existerar med andra ord en struktur för dialog som också kan bidra till givarharmonisering och en viss grad av arbetsfördelning mellan givarna (särskilt EU+). 53 Det finns emellertid också utmaningar. Anpassning till landets system försvåras av att institutionerna är svaga och att det saknas reformer inom nyckelområden såsom Civil Service och PFM. Regeringen har ännu inte tagit ledaransvar över biståndskoordinering och ägarskap, och representanter för det civila samhället och den privata sektorn är inte fullt ut inkluderade i policydialogen kring utvecklingsfrågor. Fragmentationen av biståndet är påtaglig, delvis beroende på brist på insyn och information om biståndsflöden. 54 En genomgång av möjligheterna till gemensam programmering bland EU-länderna, visade tydligt att en mer formaliserad arbetsdelning mellan givare är svår att åstadkomma till följd av olika programmeringscykler. Gemensam flerårig programplanering förutsätter att givarna harmoniserar sina strategiperioder med Bangladesh nationella utvecklingsplan, vilket i sin tur skulle fordra en förändrad styrning av det svenska biståndet. 55 Det svenska stödet till Bangladesh är redan väl förankrat i åtagandena som gjordes i Busan. Ambassadens arbete för att stärka resultatbaserad styrning i undervisningssektorn har varit framgångsrikt. Transparens är en integrerad del av portföljen, med direktstöd till Transparency International Bangladesh och flera watch dog organisationer. Under året har rekryteringen av en Bilateral Biträdande Expert, BBE, för B4D inletts, som ett led att stärka den privata sektorns roll i programmet. Regeringen i Bangladesh prioriterade Aid Fragmentation, Climate Change Financing och Results and Accountability i Busan. 56 Utvecklingen av ett Aid Information Management System och formuleringen av ett Development Results Framework illustrerar hur regeringen gått vidare efter Busan. 57 Regeringen har också visat intresse för att hålla ett nationellt forum om Global Partnership Indicators på högnivå under 2012, möjligen istället för ett Bangladesh Development Forum. 58 Ambassaden, liksom andra givare, ser emellertid en risk med att alltför stort fokus läggs på genomförande och uppföljning av AE-agendan, istället för på konkreta utvecklingsresultat. Sida 17 (22)

18 5. DIALOGFRÅGOR Hälsosektorn: Ökad räckvidd för att nå de mest utsatta med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Ambassaden har i dialogen lyft behovet av universell hälsovård och finansiellt skydd för de fattiga vid utformandet av Health Care Financing Strategy Ambassaden spelade en viktig roll när Stake Holder Analysis formulerades inför den årliga programöversynen 2012 och betonade vikten av att inkludera kvinnor och män som lever i fattigdom, liksom marginaliserade människor. 60 På olika sätt försöker ambassaden lyfta SRHR-frågorna, för att påverka politiker, myndigheter och det civila samhället att se dessa som rättighetsfrågor. Det kan handla om uttalanden på seminarier, eller luncher och middagar på residenset och dialog inom sektorprogrammen. Ambassaden försöker stödja det civila samhällets rättighetsarbete och samarbetar med RFSU i dessa frågor. Primärutbildning: höjd kvalitet på utbildningen med särskilt fokus på att inkludera flickor. Det bästa exemplet på ambassadens dialogarbete inom sektorn är det faktum att resultatbaserad styrning accepterats och används. Därutöver har dialogen med regering, givare och andra intressenter bidragit till utökad tillgång till utbildning för alla, särskilt flickor, kvalitativ utbildning med barnet i fokus, decentralisering och planering på skolnivå. Särskild vikt har lagts vid marknadsorienterad yrkesträning och en nationell strategi för arbetande barn, som skulle kunna utvecklas till en andra-chansen-utbildning inom ramen för sektorprogrammet. Kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning: stärkta rättigheter för etniska minoriteter och andra utsatta grupper, med särskilt fokus på kvinnor. Dialogen har för det mesta skett tillsammans med andra givare. Frågor som tagit upp har varit behovet av en aktionsplan för genomförandet av the National Women s Development Policy (som antogs 2011), slutförandet av the National Action Plan on Violence Against Women; vikten av resurser och självständighet för National Human Rights Commission, den försämrade situationen för mänskliga rättigheter vad beträffar utomrättsliga avrättningar, tortyr, försvinnanden och Rohingya-flyktingarnas situation. Dialog om vissa MR-frågor sköts inom EU-samordningen, genom Heads of Mission. Ökad transparens och minskad korruption i Bangladesh statsförvaltning är ett övergripande dialogmål. Dialog kring dessa frågor har beskrivits tidigare i denna rapport. Att miljö- och klimatperspektivet i Bangladesh nästa PRSP får en tydlig inriktning på fattiga kvinnors och mäns villkor är ytterligare ett övergripande dialogmål. Som framgår under klimatinitiativet har den sjätte Femårsplanen denna inriktning. Urban Miljö och Klimatinitiativet: i oktober 2011 besökte en högnivådelegation från Sverige, ledd av miljöminister Lena Ek, Dhaka. Ek deltog, tillsammans med sin bangladeshiska motpart, i ett svensk/bangladeshiskt seminarium med internationella experter om kortlivade luftsubstanser. Ek hade också möte med premiärministern vid vilket bl.a. klimatförhandlingarna berördes. Vid ett möte med kvinnoministern diskuterades Sida 18 (22)

19 luftföroreningars påverkan på hälsa och kvinnors särskilda utsatthet vid matlagning inomhus. Inom BCCRF har ambassaden fört en dialog med Världsbanken om ökade personalresurser på plats. En Programme Manager för fonden har nu anställts, vilket kommer att höja effektiviteten avsevärt. Efter svenska påtryckningar har även ett resultatramverk börjat tas fram för fonden som helhet. 6. DE TRE TEMATISKA PRIORITERINGARNA Miljö och klimat: Strategins processmål Ökad integrering av anpassning till klimatförändringarna i främst sektorprogrammen för primärutbildning och hälsovård har delvis uppfyllts. Klimatförändring blev en del i det nya hälsosektorprogrammet Hälsoministeriet har etablerat en ny enhet Climate Change and Health Promotion Syftet är att bygga kapacitet och stärka hälsosektorsystemen i riskhantering av klimatförändringar och dess påverkan på människors hälsa. Området ska tas upp under den årliga programöversynen och bedömas i Aide Memoire. Inom primärutbildningen har miljöaspekterna blivit en del av skolans läroplan och katastrofberedskap är integrerad genom att de skolor som byggs i översvämningsdrabbade områden fungerar som kombinerade skolor och cyklonskydd. Däremot är klimatförändringar ännu inte inkluderade i läroplanen. Alla ambassadens nya insatser innehåller en miljöbedömning. Helpdesk för miljöfrågor användes vid beredningen av insatsen för urban miljö. Jämställdhet och kvinnors roll för utveckling: Jämställdhet är betonad i hela insatsportföljen och resultat har uppnåtts både inom hälso- och primärutbildningsektorerna. Insatsen till stöd för MR/tidiga aborter har varit en viktig faktor för den minskade mödradödligheten. I primärutbildningen har jämn könsfördelning uppnåtts. Stöd till enskilda organisationer som främjar och skyddar kvinnor och flickors rättigheter, samtidigt som de driver påverkansarbete, har bidragit till de gradvisa förbättringarna för kvinnor i Bangladesh. Inom hälsosektorn är ambassaden ordförande för Task Group Gender, Equity and Voice och ambassaden deltar i LCG Working Group on Women s Advancement and Gender Equality. Mänskliga rättigheter och demokrati: präglar alla insatser och är nära länkat till utbildning och hälsa och de två perspektiven. Målsättningen är att rätten till ickediskriminerande hälso- och utbildningsservice ska bevakas, genom stöd till watch dog organisationer, som TIB, eller initiativ som Reality Check-studien. 7. DE TVÅ PERSPEKTIVEN De två perspektiven genomsyrar alla områden som omfattas av strategin, och möjligheten att tillämpa dem är en avgörande faktor vid valet av insatser. Som denna rapport visar, är frågor som att nå de fattigaste och mest utsatta delarna av befolkningen, deltagande, ickediskriminering, transparens och ansvarsutkrävande självklara i programmen och en del av diologen på insatsnivå. Sida 19 (22)

20 Reality check-studien har varit ett femårigt initiativ för att undersöka hur fattiga människor själva uppfattar den service som primärutbildning och hälsosektorn erbjuder. Den femte och sista rapporten har avlämnats och när även en sammanfattande rapport lämnats med reflektioner kring erfarenheterna, kommer ambassaden att utvärdera initiativet. Rapporterna har presenterats för hälso- och primärutbildningsministerierna, samt för andra givare. Ytterligare ett stöd som relaterar till de två perspektiven är TIB-insatsen, som är baserad på fattiga människors deltagande, och håller regeringen ansvarig för att erbjuda transparent och icke-diskriminerande service. Det är intressant att notera att korruptionen faktiskt tycks ha minskat just i de sektorer där TIB arbetar med medborgarnas engagemang. Som framgår har även andra aktörer viktiga roller för att främja de två perspektiven. Enligt en studie nyligen har ambassaden starkt bidragit till utvecklingen av ett effektivt NGOnätverk i utbildningssektorn, särskilt genom stödet till bildandet av CAMPE, en koalition av NGOs, som spelar en viktig roll för att förändra primärutbildningen till förmån för de fattiga SAMLAT STÖD TILL SAMARBETSLANDET Ambassaden har bidragit till Sida HKs dialog, bedömningar och beredningar av B4Dinsatser i Bangladesh, genom B4D-gruppen och PROGSAM. Detta kan komma att resultera i tre insatser i Bangladesh innan årsskiftet. För att ambassaden ska stå bättre rustad för nya initiativ rekryteras för närvarande en Bilateral Biträdande Expert, BBE, för att arbeta med B4D. Preliminära kontakter med HK kring ICTB4D har särskilt fokuserat på hälsosektorn, där Bangladesh Digital Vision tycks ha avancerat längst. SMS-baserad rådgivning till havande kvinnor, telemedicin, video-konferenser med läkare från lap-tops på sjukstugor, ITinsamling av data ett antal förutsättningar finns på plats, men har ännu inte utnyttjats. HER-projektet, Investing in women for a better world är ett partnerskap för att främja MDG5. Det är ett globalt CSR-projekt, finansierat av Sida/GLOBAL, med verksamhet bl a i Bangladesh. Ambassaden har kontakt med en representant för projektet, har besökt en fabrik och har deltagit i strategisk kunskaps- och erfarenhetutbyte, inte minst med tanke på möjliga B4D-insatser inom hälsoområdet. 9. DEN KONTEXTUELLA RAMEN Ytterligare försämringar av den politiska situationen och ökad konfrontationspolitik under upptakten till valet nästa år, kan leda till förseningar i genomförandet av strategin. Det gigantiska projektet för att bygga en bro över Ganges Padma Bridge skulle ha finansierat med lån från Världsbanken, ADB och japanska JICA. Lånet, som är bankens största lån någonsin, kan komma att inhiberas, eftersom Världsbankens ledning inte är tillfredsställd med hur den bangladeshiska regeringen hanterat Sida 20 (22)

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Strategi för selektivt samarbete med. Indien. januari 2009 december 2013

Strategi för selektivt samarbete med. Indien. januari 2009 december 2013 Strategi för selektivt samarbete med Indien januari 2009 december 2013 2009-07-09 Bilaga till UF2009/46329/ASO Utrikesdepartementet Strategi för selektivt samarbete med Indien för perioden 2009-2013

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vikten av vatten vid livets början

Vikten av vatten vid livets början Vikten av vatten vid livets början Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige @c_martinsen @wateraidsverige Hur ser det ut? Ny undersökning av WHO av sjukhus och vårdmottagningar

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.

Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC. Så här garanteras att personer med osteoartrit och reumatoid artrit får optimal vård i hela Europa: Rekommendationer från EUMUSC.NET I samarbete med EULAR och 22 center i hela Europa - Med stöd av EG:s

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Den Globala Skolan Teskedsorden - Camilla Nagler - Teater med Ninja och Patrik - Christer Mattsson Frågor & funderingar Vad är Latinamerika?

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat

Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Datum: 1 (6) 2015-10-20 Att säkra Europeiska socialfondens och projektens resultat - att arbeta resultatbaserat Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr Postadress: Box 47141,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina januari 2011 december 2014 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/27582/EC BOSNIEN-HERCEGOVINA samarbetsstrategi 2011-2014 Sammanfattning

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer