Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat belopp 248 MSEK 26 Strategiperiod (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen GRÖN GRÖN Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Insatsernas resultat leder i rimlig omfattning till måluppfyllelse. Inom området primärutbildning är de kvantitativa målen på väg att uppfyllas. En stor utmaning ligger i de stora regionala olikheterna, tex vad gäller grundläggande infrastruktur. Ett behov och en uttalad prioritering i sektorprogrammet är att stärka kvaliteten på undervisningen i modersmål och matematik för att elever som släpar efter ska komma ifatt. Inom området hälsa är MDG 4 i stort sett uppnått och tillsammans med MDG 5 på väg att uppfyllas. Fortfarande är dock både barna- och mödradödligheten hög i landet. Utmaningar i hälsosektorn kvarstår i regionala olikheter och kvaliteten inom sjukvården måste förbättras. Reformagendan går framåt, men i långsam takt, särskilt vad gäller decentralisering och PFM-frågor. Personalomsättning och anställningsfrågor är fortfarande utmaningar. Hälsosystemet behöver fortsatt stöd och förstärkning för att kunna leverera de resultat man önskar. Inom området kvinnors rättigheter kan en överlag ökande spänning mellan religiösa grupper och sekulära försvarare av kvinnors rättigheter noteras. Detta till trots har det svenska stödet bidragit till förbättringar. Det är svårt att tala om en generellt stärkt samhällsstyrning och minskad korruption, men det svenska stödet till flera organisationer som specifikt arbetar med att stärka kvinnors rättigheter (t ex ASK, se nedan, och Bangladesh National Women Lawyers Association) har bidragit till viktiga förutsättningar för en sådan utveckling, t ex i form av ökad medvetenhet och organisering. Inom området urban miljö är det fortfarande tidigt att uttala sig om måluppfyllelse på strateginivå, eftersom flera av insatserna är alltför nya. Men de resultat som uppnått hittills Sida 1 (8)

2 är helt i linje med, och har lett framåt mot, strategimålet. Vad gäller katastrofhantering och klimatförändringar har de svenska insatserna bidragit till tydliga framsteg på policy-, institutionell och lokal nivå. Samtidigt har båda insatserna dragits med institutionella problem och förseningar, beroende på bl.a. bristande ägarskap. Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet har i huvudsak gått enligt plan. Beredningen av en ny fas av stödet till Centre for Mass Education in Science blev kraftigt försenat, först på grund av de nya begränsningarna i Regleringsbrevet för förra året, sedan på grund av generalstrejkerna i år. Nu är stödet beslutat och den första utbetalningen gjord. Med anledning av det förestående valet, har två nya insatser beretts; ett stöd till The Asia Foundation relaterat till valprocessen, samt en studie om Gender and Elections in Bangladesh tillsammans med UN Women. Beredningar är påbörjade för fortsatt stöd till Bangladesh National Women Lawyers Association och RHSTEP. En planerad svensk revision av International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh, icddr,b, har utökats för att inkorporera synpunkter från övriga huvudgivare, sedan kritik riktats mot institutionen. Revisionen pågår för närvarande. En fördjupad revision gjordes tillsammans med den nederländska ambassaden av stödet till Steps towards development. Revisionen ledde till att båda ambassaderna upphörde med stödet och krävde tillbaka medel. I Bangladesh Climate Change Resilience Fund, en Multi Donor Trust Fund administrerad av Världsbanken, är Sverige ledande givarrepresentant i Management Committee, vilket innebär en ökad arbetsbörda, men också större insyn och möjligheter att påverka. Övergripande slutsatser Som helhet uppvisar portföljen en rimlig grad av måluppfyllelse, och ett genomförande som ännu inte påtagligt påverkats av den politiska utvecklingen. Som nämndes vid det förra uppföljningstillfället har året präglats av politiska oroligheter och generalstrejker (s.k. hartals). Under det första halvåret var det generalstrejk under 35 arbetsdagar, vilket förhindrade kollegor att komma till kontoret och allvarligt begränsade rörelsefriheten i och utanför Dhaka. Oroligheterna förväntas fortsätta tills valen genomförs, senast i januari Det är ofrånkomligt att detta påverkar insatsernas genomförande. Arbetet med att ta fram resultatförslag till en ny strategi har inletts. Den nuvarande strategin har förlängts och gäller fram till dess att en ny beslutats av regeringen. Sedan 2010 har insatsportföljen planerats utifrån en landvolym om 300 MSEK/år, men i realiteten ligger volymen kvar på tidigare nivå om 235 MSEK. Detta innebär att en stor del av sakanslaget Sida 2 (8)

3 redan är uppbundet och rörelsefriheten de närmaste åren minimal. En BBE arbetar sedan årets början med privatsektorsamarbete, och har samarbetat med ENICT i beredningar av flera insatser i Bangladesh, med finansiering från ENICT. En diskussion har inletts med PROGSAM om att senare inlemma några sådana insatser i landprogrammet, om den nya strategin och sakanslagsvolymen så medger. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Primärutbildning Ökad tillgång till och kvalitet på primärutbildning för barn som lever i fattigdom, med särskild fokus på flickor De viktigaste resultaten återfinns inom sektorstödet för primärutbildning, med huvudsakligt mål att skapa ett effektivt, inkluderande och rättvist primärutbildningssystem med effektivt och relevant barnvänligt lärande för alla Bangladesh barn från förskola till årskurs 5. Några viktiga resultat: 1) Andel av barn mellan 6 och10 år, som 2011 gick i årskurs 1-5: pojkar 92, 7 %, flickor 97,3 %. Siffrorna för 2010 var 92,2 resp. 97,6. 1i 2) Andel av de barn som påbörjat primärutbildning och sedan avslutat årskurs 5 var ,3 %, en förbättring med 10,1 procentenheter jämfört med ii 3) Av samtliga elever i årskurs 5 år 2011, klarade 91,8 % den nationella slutexamen. 3iii Hälso- och sjukvård Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård för människor som lever i fattigdom med särskild fokus på mödrahälsovård. De viktigaste resultaten återfinns både inom sektorprogramstödet till hälsoministeriet och det kompletterande SRHR-stödet till organisationerna RHSTEP och BAPSA. Huvudmålet med hälsosektorprogrammet är att förbättra tillgången till och utnyttjande av grundläggande hälso-, befolknings- och nutritionsservice, särskilt för de fattiga. 1) Antal barnmorskor som är under utbildning uppgår 2013 till 596. Ingen baslinje finns för tidigare år. 4iv 1 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 2 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 3 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 4 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK Sida 3 (8)

4 2) En strategi för hälsofinansiering har tagits fram med stöd av Sverige och är beslutad av regeringen. 5v Målet med SRHR-programmet är att öka tillgången till och utnyttjandet av kvalitativ reproduktiv hälsovård, särskilt MR-tjänster, och förebyggande av osäkra och komplicerade aborter, samt att ge stöd till kampen mot oönskade graviditeter. 3) kvinnor har fått tillgång till säkra aborter, 96% av målet för år oktober oktober vi Sektor 3: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4: Sektormål: Kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning Stärkta rättigheter för kvinnor samt stärkt demokratisk samhällsstyrning genom förbättrade möjligheter för kvinnor och män som lever i fattigdom att granska och ställa krav på en god och icke-diskriminerande samhällsservice. De viktigaste resultaten inom sektorn har uppnåtts av MR-organisationen ASK och Transparency International, Bangladesh. ASKs övergripande mål är att situationen för mänskliga rättigheter i Bangladesh har påtagligt förbättrats. Delmål är att tillgången till rättshjälp har ökat för utsatta människor, samt att MR-aktörer har stärkt kapacitet att tillförsäkra utsatta människor deras rättigheter, jämställdhet och social rättvisa. 1) MR-organisationen Ain o Salish Kendra, ASK, gav rättshjälp vid 361 anmälningar. 181 fall avgjordes och ledde till utbetalning av 21, 8 miljoner Taka, främst för underhåll av barn. 7vii 2) ASK utarbetade Handbook on Complaint Filing Procedure to the National Human Rights Commission efter konsultation med NRHCR, som sedan publicerade ex av handboken. 8viii Målet för projektet Driving Change är minskad korruption till förmån för de fattiga i Bangladesh, effektivare myndigheter och ökade krav från allmänheten på mindre korruption. 3) Medvetenheten på gräsrotsnivå om anti-korruptionsfrågor ökar långsamt men säkert med allt fler människor engagerade i anti-korruptionsaktiviteter eller som aktivister i t ex Concerned Citizens Committees. 9ix Urban miljö och klimatförändringar Förbättrad urban miljö till gagn för människor som lever i fattigdom. Att på ett effektivt sätt understödja långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringar i de fattigaste länderna. 5 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK 6 Comprehensive Reproductive and Sexual Health Program including Menstrual Regulation (MR) Services, RHSTEP/BAPSA, , 42,4 MSEK, , utbetalat totalt 34,5 MSEK 7 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 8 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 9 Transparency International, Bangladesh, Driving Change. 22,5 MSEK, , disbursed 19,6 MSEK, disbursed 2013: 2 MSEK Sida 4 (8)

5 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Viktiga resultat har redovisats inom stöden till vatten och sanitet och till katastrofhantering, samt till den givargemensamma fonden för stöd till regeringens klimatförändringsarbete. Målet med stödet till Water Aid är miljömässigt förbättrade hälsoförhållanden i låginkomstsamhällen i utvalda städer i Bangladesh, så att alla i samhället kan dricka rent vatten, utnyttja förbättrad sanitet och tillämpa önskvärda hygienvanor. 1) På ett år fick sluminvånare tillgång till dricksvatten och till sanitet, genom 70 vattenfaciliteter och 94 hygieniska toaletter, som administreras och underhålls av invånarna, 10x via 178 basorganisationer som skapats eller omorganiserats, där 66 % av medlemmarna är kvinnor. 11xi Målet för CDMP är att minska människors utsatthet för naturkatastrofer inklusive effekter av ett förändrat klimat. 2) Programmet Comprehensive Disaster Management har starkt bidragit till lagen om katastrofhantering som antogs 2012, och som institutionaliserar Bangladesh nationella krishantering från nödhjälp till proaktiv riskhantering. 12xii Huvudmålet för Bangladesh Climate Change Resilience Fund är att öka Bangladesh kapacitet och motståndskraft att möte klimatförändringarna genom att stödja genomförandet av landets strategi och åtgärdsplan gällande klimat. 3) Etableringen och genomförandet av Bangladesh Climate Change Resilience Fund har stärkt landets regerings ägarskap för klimatförändringsfrågor och linjedepartementens förståelse för klimatintegrering. 13xiii 10 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 11 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 12 Comprehensive Disaster Management Program, CDMP2, , 50MSEK, , utbetalat: 50 MSEK 13 Bangladesh Climate Change Resilience Fund, , 130 MSEK, , utbetalat 130 MSEK Sida 5 (8)

6 Slutnoter i Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 50. Table 3.1 GERs and NERs, 2005 to 2011, NER (%) Boys GIRLS Gender parity index. 2010: Boys 92.2%, Girls 97,6% Boys 92,7%, Girls 97,3%. ii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 63. Table 3.7 Repetition and dropout ate (GPS and RGPS), , Cycle completion rate (%) [=100-(2)]. 2011: 70,3% iii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 75. Table 3.12 Results of 2011 terminal examination, Total: 91,8 iv Annual Program Implementation Report (APIR) September PMMU, Hälsoministeriet, sid 2. Performance Indicator : # of additional providers trained in midwifery at Upazila health facilities 596, APIR v (v,a) Annual Program Implementation Report (APIR) September 2013, sid 34. A Health Care Financing Strategy was developed and proved by the MOHFW (v,b) Health Care Financing Strategy Expanding Social Protection for Health towards Universal Coverage, MOHFW, September 2012, sid ii. The health care financing strategy has been developed over a period of a year since the adoption of health policy 2011 and HPNSDP ( ). [ ]. Dr. Zahirul Islam and Ms Ylvs Sorman Nath of SIDA deserve special thanks for their contributions. [..]. Mr. Birger Forsberg for SIDA. vi Combined annual report 15 October October November , RHSTEP/BAPSA. Sid 14: Se Table-2: Services Rendered, WBS 220 ii.mr Done. Sid 26: MR done for 96% which is in line with the project plan. vii Sida 6 (8)

7 Annual Report, Sid 14: Mediation and rapid response unit of ASK conducted a total of 631 times mediations for 361 complaints.181 out of 361 complaints were settled and 180 are ongoing Sid 15: Recovered 2,18,40,171 (two crore eighteen Iac forty thousand one hundred seventy one taka only) through mediation and court case as dower money, maintenance both for the clients and their children and some due money. viii Annual Report, Sid 24: Handbook on complaint Filing procedure to the National Human Rights Commission has been published on April 16, 2012, to provide an easy guideline to the community people. Sid 35: Se Outcome 3.2 under Current status of the progress of indicators : The chairman of the commission also attended the book launching program the NHRC published 10 thousand copies of the handbook ix TIB Driving Change. Annual Report Year 4, Sid. 4 Se första stycket och även första grafen. TIB s social movement is growing and becoming more diverse. [ ] Some 100 activists were added during the reporting period through the formation of eleven YES Friends groups, twelve Swajan groups and inclusion of new activists in different existing groups. x Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4. WaterAid installed 164 WaSH facilities (70 water and 94 sanitation facilities) in the first year against an annual target of 154 which benefited 14,168 people (54% women) with access to safe drinking water and 15,948 with access to hygienic toilets. These 164 WaSH facilities are managed and maintained by community themselves. xi Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4, 5. The project encouraged the target beneficiaries (households) in the community to organize themselves into CBOs. Each household is represented by one member of the household. In the first year 178 CBOs were either formed or reorganized. Less than 5% households were having involvement with CBOs even before starting the project. 66% CBO members are women. The project also motivated 7,497 households to provide contribution to support operation and maintenance cost of the facilities including future repairing. xii CDMP APR 2012, , page 11. In 2012, Bangladesh reached new heights in legislating disaster management with the enactment of the 2012 Disaster Management Act from a draft that was developed by CDMP I in 2006, and later reviewed by CDMP II. Sida 7 (8)

8 xiii BCCRF Annual Report 2012, , sid. 4, 7-8, 11-12, Se övergripande information från angivna sidor. Sida 8 (8)

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd

Läs mer

Prognos Jan-Dec 2010 Hälsa 37.6 69 Utbildning 48.4 79 Kvinnors rättigheter och demokratiskt

Prognos Jan-Dec 2010 Hälsa 37.6 69 Utbildning 48.4 79 Kvinnors rättigheter och demokratiskt PROMEMORIA 1(14) Strategirapport för Bangladesh 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Bangladesh 2008-2012. Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete med

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Befolkning, utveckling och samarbete

Befolkning, utveckling och samarbete HEALTH DIVISION DOCUMENT 1997:4 Positionspapper Befolkning, utveckling och samarbete Maj 1997 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Avdelningen för demokrati och social utveckling Hälsoenheten

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:2 2014-05-15 UF2014/32091/UD/MU Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för socialt hållbar

Läs mer

Strategirapport för Bangladesh 2014

Strategirapport för Bangladesh 2014 Strategirapport för Bangladesh 2014 Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 STOCKHOLM Datum Dnr 2007-02-13 32-2006-0491 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Styrelsen för internationellt

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande 2016-05-02 Strategirapport för Bangladesh 2016 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Ärendenummer: 16/000565 Översikt: och insatsportföljens genomförande per resultat Resultatområde

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

STRATEGIRAPPORT FÖR SIERRA LEONE, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2010

STRATEGIRAPPORT FÖR SIERRA LEONE, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2010 PROMEMORIA 1(8) STRATEGIRAPPORT FÖR SIERRA LEONE, SEPTEMBER 2010 AUGUSTI 2010 SAMMANFATTNING Samarbetsstrategin för Sierra Leone anger att stöd endast ska ges till utbildningssektorn. Tillgänglig information

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

September 2012 September september 2013

September 2012 September september 2013 September 2012 September september 2013 Part 1: Reporting Del 1: Rapportering on Strategy Implementation av strategigenomförande and Performance och resultat ETHIOPIA Etiopien Utbetalt Belopp 2013 27,1

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863

2005:1. Föräldrapenning. att mäta hälften var ISSN 1652-9863 2005:1 Föräldrapenning att mäta hälften var ISSN 1652-9863 Statistikrapport försäkringsstatistik Föräldrapenning att mäta hälften var Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv

Varje land ska bidra efter sitt ansvar och sin förmåga. Det lovade världens länder när de skrev på FN:s klimatkonvention. iv Klimat 3H: Ansvar (På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet, d.v.s. allt som inte är bonus, footer eller fotnoter. Gör det nu. ii ) (Den här sektionen bygger på GDR. iii All information

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken On international oceanographic data exchange and management - Hans Dahlin, Director EuroGOOS present structures and development 1 Data Klicka här 1. för Real att ändra time format data på 2. Delayed mode

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet WaterAid s remissvar gällande förslag till skrivelse för Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 23 juni 2016 Utrota extrem fattigdom startar med vatten! Mänskliga rättigheter: Allas tillgång

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012

Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 Strategirapport för Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Under 2011 framtog Sida ett nytt och anpassad anvisningssystem

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Annex 1 Financial Report 2015

Annex 1 Financial Report 2015 Övergripande finansiell rapport Annex 1 Financial Report 2015 2.2 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) 1(2) Utfall Not Ingående balans 62 100 628 1 Erhållna medel/intäkter

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution. Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)

På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution. Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) På väg mot säkrare alternativ: Strategier och verktyg för substitution Anne-Sofie Andersson Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) ChEmiTecs konferens, 9e september 2013 Översikt 1. Om ChemSec

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad

Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad International Commission On Large Dams La Commission International des Grands Barrages Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad 1925

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer