Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat belopp 248 MSEK 26 Strategiperiod (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen GRÖN GRÖN Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Insatsernas resultat leder i rimlig omfattning till måluppfyllelse. Inom området primärutbildning är de kvantitativa målen på väg att uppfyllas. En stor utmaning ligger i de stora regionala olikheterna, tex vad gäller grundläggande infrastruktur. Ett behov och en uttalad prioritering i sektorprogrammet är att stärka kvaliteten på undervisningen i modersmål och matematik för att elever som släpar efter ska komma ifatt. Inom området hälsa är MDG 4 i stort sett uppnått och tillsammans med MDG 5 på väg att uppfyllas. Fortfarande är dock både barna- och mödradödligheten hög i landet. Utmaningar i hälsosektorn kvarstår i regionala olikheter och kvaliteten inom sjukvården måste förbättras. Reformagendan går framåt, men i långsam takt, särskilt vad gäller decentralisering och PFM-frågor. Personalomsättning och anställningsfrågor är fortfarande utmaningar. Hälsosystemet behöver fortsatt stöd och förstärkning för att kunna leverera de resultat man önskar. Inom området kvinnors rättigheter kan en överlag ökande spänning mellan religiösa grupper och sekulära försvarare av kvinnors rättigheter noteras. Detta till trots har det svenska stödet bidragit till förbättringar. Det är svårt att tala om en generellt stärkt samhällsstyrning och minskad korruption, men det svenska stödet till flera organisationer som specifikt arbetar med att stärka kvinnors rättigheter (t ex ASK, se nedan, och Bangladesh National Women Lawyers Association) har bidragit till viktiga förutsättningar för en sådan utveckling, t ex i form av ökad medvetenhet och organisering. Inom området urban miljö är det fortfarande tidigt att uttala sig om måluppfyllelse på strateginivå, eftersom flera av insatserna är alltför nya. Men de resultat som uppnått hittills Sida 1 (8)

2 är helt i linje med, och har lett framåt mot, strategimålet. Vad gäller katastrofhantering och klimatförändringar har de svenska insatserna bidragit till tydliga framsteg på policy-, institutionell och lokal nivå. Samtidigt har båda insatserna dragits med institutionella problem och förseningar, beroende på bl.a. bristande ägarskap. Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet har i huvudsak gått enligt plan. Beredningen av en ny fas av stödet till Centre for Mass Education in Science blev kraftigt försenat, först på grund av de nya begränsningarna i Regleringsbrevet för förra året, sedan på grund av generalstrejkerna i år. Nu är stödet beslutat och den första utbetalningen gjord. Med anledning av det förestående valet, har två nya insatser beretts; ett stöd till The Asia Foundation relaterat till valprocessen, samt en studie om Gender and Elections in Bangladesh tillsammans med UN Women. Beredningar är påbörjade för fortsatt stöd till Bangladesh National Women Lawyers Association och RHSTEP. En planerad svensk revision av International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh, icddr,b, har utökats för att inkorporera synpunkter från övriga huvudgivare, sedan kritik riktats mot institutionen. Revisionen pågår för närvarande. En fördjupad revision gjordes tillsammans med den nederländska ambassaden av stödet till Steps towards development. Revisionen ledde till att båda ambassaderna upphörde med stödet och krävde tillbaka medel. I Bangladesh Climate Change Resilience Fund, en Multi Donor Trust Fund administrerad av Världsbanken, är Sverige ledande givarrepresentant i Management Committee, vilket innebär en ökad arbetsbörda, men också större insyn och möjligheter att påverka. Övergripande slutsatser Som helhet uppvisar portföljen en rimlig grad av måluppfyllelse, och ett genomförande som ännu inte påtagligt påverkats av den politiska utvecklingen. Som nämndes vid det förra uppföljningstillfället har året präglats av politiska oroligheter och generalstrejker (s.k. hartals). Under det första halvåret var det generalstrejk under 35 arbetsdagar, vilket förhindrade kollegor att komma till kontoret och allvarligt begränsade rörelsefriheten i och utanför Dhaka. Oroligheterna förväntas fortsätta tills valen genomförs, senast i januari Det är ofrånkomligt att detta påverkar insatsernas genomförande. Arbetet med att ta fram resultatförslag till en ny strategi har inletts. Den nuvarande strategin har förlängts och gäller fram till dess att en ny beslutats av regeringen. Sedan 2010 har insatsportföljen planerats utifrån en landvolym om 300 MSEK/år, men i realiteten ligger volymen kvar på tidigare nivå om 235 MSEK. Detta innebär att en stor del av sakanslaget Sida 2 (8)

3 redan är uppbundet och rörelsefriheten de närmaste åren minimal. En BBE arbetar sedan årets början med privatsektorsamarbete, och har samarbetat med ENICT i beredningar av flera insatser i Bangladesh, med finansiering från ENICT. En diskussion har inletts med PROGSAM om att senare inlemma några sådana insatser i landprogrammet, om den nya strategin och sakanslagsvolymen så medger. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Primärutbildning Ökad tillgång till och kvalitet på primärutbildning för barn som lever i fattigdom, med särskild fokus på flickor De viktigaste resultaten återfinns inom sektorstödet för primärutbildning, med huvudsakligt mål att skapa ett effektivt, inkluderande och rättvist primärutbildningssystem med effektivt och relevant barnvänligt lärande för alla Bangladesh barn från förskola till årskurs 5. Några viktiga resultat: 1) Andel av barn mellan 6 och10 år, som 2011 gick i årskurs 1-5: pojkar 92, 7 %, flickor 97,3 %. Siffrorna för 2010 var 92,2 resp. 97,6. 1i 2) Andel av de barn som påbörjat primärutbildning och sedan avslutat årskurs 5 var ,3 %, en förbättring med 10,1 procentenheter jämfört med ii 3) Av samtliga elever i årskurs 5 år 2011, klarade 91,8 % den nationella slutexamen. 3iii Hälso- och sjukvård Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård för människor som lever i fattigdom med särskild fokus på mödrahälsovård. De viktigaste resultaten återfinns både inom sektorprogramstödet till hälsoministeriet och det kompletterande SRHR-stödet till organisationerna RHSTEP och BAPSA. Huvudmålet med hälsosektorprogrammet är att förbättra tillgången till och utnyttjande av grundläggande hälso-, befolknings- och nutritionsservice, särskilt för de fattiga. 1) Antal barnmorskor som är under utbildning uppgår 2013 till 596. Ingen baslinje finns för tidigare år. 4iv 1 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 2 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 3 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 4 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK Sida 3 (8)

4 2) En strategi för hälsofinansiering har tagits fram med stöd av Sverige och är beslutad av regeringen. 5v Målet med SRHR-programmet är att öka tillgången till och utnyttjandet av kvalitativ reproduktiv hälsovård, särskilt MR-tjänster, och förebyggande av osäkra och komplicerade aborter, samt att ge stöd till kampen mot oönskade graviditeter. 3) kvinnor har fått tillgång till säkra aborter, 96% av målet för år oktober oktober vi Sektor 3: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4: Sektormål: Kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning Stärkta rättigheter för kvinnor samt stärkt demokratisk samhällsstyrning genom förbättrade möjligheter för kvinnor och män som lever i fattigdom att granska och ställa krav på en god och icke-diskriminerande samhällsservice. De viktigaste resultaten inom sektorn har uppnåtts av MR-organisationen ASK och Transparency International, Bangladesh. ASKs övergripande mål är att situationen för mänskliga rättigheter i Bangladesh har påtagligt förbättrats. Delmål är att tillgången till rättshjälp har ökat för utsatta människor, samt att MR-aktörer har stärkt kapacitet att tillförsäkra utsatta människor deras rättigheter, jämställdhet och social rättvisa. 1) MR-organisationen Ain o Salish Kendra, ASK, gav rättshjälp vid 361 anmälningar. 181 fall avgjordes och ledde till utbetalning av 21, 8 miljoner Taka, främst för underhåll av barn. 7vii 2) ASK utarbetade Handbook on Complaint Filing Procedure to the National Human Rights Commission efter konsultation med NRHCR, som sedan publicerade ex av handboken. 8viii Målet för projektet Driving Change är minskad korruption till förmån för de fattiga i Bangladesh, effektivare myndigheter och ökade krav från allmänheten på mindre korruption. 3) Medvetenheten på gräsrotsnivå om anti-korruptionsfrågor ökar långsamt men säkert med allt fler människor engagerade i anti-korruptionsaktiviteter eller som aktivister i t ex Concerned Citizens Committees. 9ix Urban miljö och klimatförändringar Förbättrad urban miljö till gagn för människor som lever i fattigdom. Att på ett effektivt sätt understödja långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringar i de fattigaste länderna. 5 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK 6 Comprehensive Reproductive and Sexual Health Program including Menstrual Regulation (MR) Services, RHSTEP/BAPSA, , 42,4 MSEK, , utbetalat totalt 34,5 MSEK 7 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 8 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 9 Transparency International, Bangladesh, Driving Change. 22,5 MSEK, , disbursed 19,6 MSEK, disbursed 2013: 2 MSEK Sida 4 (8)

5 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Viktiga resultat har redovisats inom stöden till vatten och sanitet och till katastrofhantering, samt till den givargemensamma fonden för stöd till regeringens klimatförändringsarbete. Målet med stödet till Water Aid är miljömässigt förbättrade hälsoförhållanden i låginkomstsamhällen i utvalda städer i Bangladesh, så att alla i samhället kan dricka rent vatten, utnyttja förbättrad sanitet och tillämpa önskvärda hygienvanor. 1) På ett år fick sluminvånare tillgång till dricksvatten och till sanitet, genom 70 vattenfaciliteter och 94 hygieniska toaletter, som administreras och underhålls av invånarna, 10x via 178 basorganisationer som skapats eller omorganiserats, där 66 % av medlemmarna är kvinnor. 11xi Målet för CDMP är att minska människors utsatthet för naturkatastrofer inklusive effekter av ett förändrat klimat. 2) Programmet Comprehensive Disaster Management har starkt bidragit till lagen om katastrofhantering som antogs 2012, och som institutionaliserar Bangladesh nationella krishantering från nödhjälp till proaktiv riskhantering. 12xii Huvudmålet för Bangladesh Climate Change Resilience Fund är att öka Bangladesh kapacitet och motståndskraft att möte klimatförändringarna genom att stödja genomförandet av landets strategi och åtgärdsplan gällande klimat. 3) Etableringen och genomförandet av Bangladesh Climate Change Resilience Fund har stärkt landets regerings ägarskap för klimatförändringsfrågor och linjedepartementens förståelse för klimatintegrering. 13xiii 10 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 11 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 12 Comprehensive Disaster Management Program, CDMP2, , 50MSEK, , utbetalat: 50 MSEK 13 Bangladesh Climate Change Resilience Fund, , 130 MSEK, , utbetalat 130 MSEK Sida 5 (8)

6 Slutnoter i Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 50. Table 3.1 GERs and NERs, 2005 to 2011, NER (%) Boys GIRLS Gender parity index. 2010: Boys 92.2%, Girls 97,6% Boys 92,7%, Girls 97,3%. ii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 63. Table 3.7 Repetition and dropout ate (GPS and RGPS), , Cycle completion rate (%) [=100-(2)]. 2011: 70,3% iii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 75. Table 3.12 Results of 2011 terminal examination, Total: 91,8 iv Annual Program Implementation Report (APIR) September PMMU, Hälsoministeriet, sid 2. Performance Indicator : # of additional providers trained in midwifery at Upazila health facilities 596, APIR v (v,a) Annual Program Implementation Report (APIR) September 2013, sid 34. A Health Care Financing Strategy was developed and proved by the MOHFW (v,b) Health Care Financing Strategy Expanding Social Protection for Health towards Universal Coverage, MOHFW, September 2012, sid ii. The health care financing strategy has been developed over a period of a year since the adoption of health policy 2011 and HPNSDP ( ). [ ]. Dr. Zahirul Islam and Ms Ylvs Sorman Nath of SIDA deserve special thanks for their contributions. [..]. Mr. Birger Forsberg for SIDA. vi Combined annual report 15 October October November , RHSTEP/BAPSA. Sid 14: Se Table-2: Services Rendered, WBS 220 ii.mr Done. Sid 26: MR done for 96% which is in line with the project plan. vii Sida 6 (8)

7 Annual Report, Sid 14: Mediation and rapid response unit of ASK conducted a total of 631 times mediations for 361 complaints.181 out of 361 complaints were settled and 180 are ongoing Sid 15: Recovered 2,18,40,171 (two crore eighteen Iac forty thousand one hundred seventy one taka only) through mediation and court case as dower money, maintenance both for the clients and their children and some due money. viii Annual Report, Sid 24: Handbook on complaint Filing procedure to the National Human Rights Commission has been published on April 16, 2012, to provide an easy guideline to the community people. Sid 35: Se Outcome 3.2 under Current status of the progress of indicators : The chairman of the commission also attended the book launching program the NHRC published 10 thousand copies of the handbook ix TIB Driving Change. Annual Report Year 4, Sid. 4 Se första stycket och även första grafen. TIB s social movement is growing and becoming more diverse. [ ] Some 100 activists were added during the reporting period through the formation of eleven YES Friends groups, twelve Swajan groups and inclusion of new activists in different existing groups. x Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4. WaterAid installed 164 WaSH facilities (70 water and 94 sanitation facilities) in the first year against an annual target of 154 which benefited 14,168 people (54% women) with access to safe drinking water and 15,948 with access to hygienic toilets. These 164 WaSH facilities are managed and maintained by community themselves. xi Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4, 5. The project encouraged the target beneficiaries (households) in the community to organize themselves into CBOs. Each household is represented by one member of the household. In the first year 178 CBOs were either formed or reorganized. Less than 5% households were having involvement with CBOs even before starting the project. 66% CBO members are women. The project also motivated 7,497 households to provide contribution to support operation and maintenance cost of the facilities including future repairing. xii CDMP APR 2012, , page 11. In 2012, Bangladesh reached new heights in legislating disaster management with the enactment of the 2012 Disaster Management Act from a draft that was developed by CDMP I in 2006, and later reviewed by CDMP II. Sida 7 (8)

8 xiii BCCRF Annual Report 2012, , sid. 4, 7-8, 11-12, Se övergripande information från angivna sidor. Sida 8 (8)

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för Resultatstrategi i Zambia, 2015 Ärendenummer: UF/27153 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning

Läs mer

September 2012 september 2013

September 2012 september 2013 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex

Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex Alla har rätt att bestämma om, när och med vem de vill ha sex På många håll i världen saknar människor rätt och frihet att bestämma över den egna sexualiteten, över med vem eller vilka man vill ha sex,

Läs mer

Förebyggande kemikaliekontroll

Förebyggande kemikaliekontroll Diarienr 4.6.1.a-H13-01131 Förebyggande kemikaliekontroll - en förutsättning för hållbar utveckling globalt Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Ett rikt växtoch. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Ett rikt växtoch djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5773 DECEMBER 2007 Ett rikt växt- och djurliv Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen

Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Strategi för svenskt stöd till Stora sjöregionen Inklusive landstrategier för Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Burundi November 2004 December 2008 UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv

Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan Sundin, Christer Hogstedt, Jakob Lindberg, Henrik Moberg (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv Jan

Läs mer

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika

Integrerade bostadsprogram i Centralamerika NOVEMBER 2003 INEC/ENHETEN FÖR URBAN UTVECKLING OCH MILJÖ Erfarenheter och riktlinjer Integrerade bostadsprogram i Centralamerika Innehållsförteckning Förkortningar... 3 Inledning... 5 1.1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld

SAMMANFATTNING AV. Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld SAMMANFATTNING AV Kampen mot klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70 95 P.O.

Läs mer

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA?

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? EN GRANSKNING AV FINANSIERINGEN AV SEXUELL OCH RE PRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER INOM DET SVENSKA UTVECKLINGSSAMARBETET. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer