Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årligt allokerat belopp. (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat. Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Bangladesh Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] Antal avtalade insatser X MSEK fylls i av Gunnar Tidström Årligt allokerat belopp 248 MSEK 26 Strategiperiod (förlängd t v) Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen GRÖN GRÖN Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Insatsernas resultat leder i rimlig omfattning till måluppfyllelse. Inom området primärutbildning är de kvantitativa målen på väg att uppfyllas. En stor utmaning ligger i de stora regionala olikheterna, tex vad gäller grundläggande infrastruktur. Ett behov och en uttalad prioritering i sektorprogrammet är att stärka kvaliteten på undervisningen i modersmål och matematik för att elever som släpar efter ska komma ifatt. Inom området hälsa är MDG 4 i stort sett uppnått och tillsammans med MDG 5 på väg att uppfyllas. Fortfarande är dock både barna- och mödradödligheten hög i landet. Utmaningar i hälsosektorn kvarstår i regionala olikheter och kvaliteten inom sjukvården måste förbättras. Reformagendan går framåt, men i långsam takt, särskilt vad gäller decentralisering och PFM-frågor. Personalomsättning och anställningsfrågor är fortfarande utmaningar. Hälsosystemet behöver fortsatt stöd och förstärkning för att kunna leverera de resultat man önskar. Inom området kvinnors rättigheter kan en överlag ökande spänning mellan religiösa grupper och sekulära försvarare av kvinnors rättigheter noteras. Detta till trots har det svenska stödet bidragit till förbättringar. Det är svårt att tala om en generellt stärkt samhällsstyrning och minskad korruption, men det svenska stödet till flera organisationer som specifikt arbetar med att stärka kvinnors rättigheter (t ex ASK, se nedan, och Bangladesh National Women Lawyers Association) har bidragit till viktiga förutsättningar för en sådan utveckling, t ex i form av ökad medvetenhet och organisering. Inom området urban miljö är det fortfarande tidigt att uttala sig om måluppfyllelse på strateginivå, eftersom flera av insatserna är alltför nya. Men de resultat som uppnått hittills Sida 1 (8)

2 är helt i linje med, och har lett framåt mot, strategimålet. Vad gäller katastrofhantering och klimatförändringar har de svenska insatserna bidragit till tydliga framsteg på policy-, institutionell och lokal nivå. Samtidigt har båda insatserna dragits med institutionella problem och förseningar, beroende på bl.a. bristande ägarskap. Bedömning av insatsportföljens genomförande Genomförandet har i huvudsak gått enligt plan. Beredningen av en ny fas av stödet till Centre for Mass Education in Science blev kraftigt försenat, först på grund av de nya begränsningarna i Regleringsbrevet för förra året, sedan på grund av generalstrejkerna i år. Nu är stödet beslutat och den första utbetalningen gjord. Med anledning av det förestående valet, har två nya insatser beretts; ett stöd till The Asia Foundation relaterat till valprocessen, samt en studie om Gender and Elections in Bangladesh tillsammans med UN Women. Beredningar är påbörjade för fortsatt stöd till Bangladesh National Women Lawyers Association och RHSTEP. En planerad svensk revision av International Centre for Diarrhoeal Diseases Research, Bangladesh, icddr,b, har utökats för att inkorporera synpunkter från övriga huvudgivare, sedan kritik riktats mot institutionen. Revisionen pågår för närvarande. En fördjupad revision gjordes tillsammans med den nederländska ambassaden av stödet till Steps towards development. Revisionen ledde till att båda ambassaderna upphörde med stödet och krävde tillbaka medel. I Bangladesh Climate Change Resilience Fund, en Multi Donor Trust Fund administrerad av Världsbanken, är Sverige ledande givarrepresentant i Management Committee, vilket innebär en ökad arbetsbörda, men också större insyn och möjligheter att påverka. Övergripande slutsatser Som helhet uppvisar portföljen en rimlig grad av måluppfyllelse, och ett genomförande som ännu inte påtagligt påverkats av den politiska utvecklingen. Som nämndes vid det förra uppföljningstillfället har året präglats av politiska oroligheter och generalstrejker (s.k. hartals). Under det första halvåret var det generalstrejk under 35 arbetsdagar, vilket förhindrade kollegor att komma till kontoret och allvarligt begränsade rörelsefriheten i och utanför Dhaka. Oroligheterna förväntas fortsätta tills valen genomförs, senast i januari Det är ofrånkomligt att detta påverkar insatsernas genomförande. Arbetet med att ta fram resultatförslag till en ny strategi har inletts. Den nuvarande strategin har förlängts och gäller fram till dess att en ny beslutats av regeringen. Sedan 2010 har insatsportföljen planerats utifrån en landvolym om 300 MSEK/år, men i realiteten ligger volymen kvar på tidigare nivå om 235 MSEK. Detta innebär att en stor del av sakanslaget Sida 2 (8)

3 redan är uppbundet och rörelsefriheten de närmaste åren minimal. En BBE arbetar sedan årets början med privatsektorsamarbete, och har samarbetat med ENICT i beredningar av flera insatser i Bangladesh, med finansiering från ENICT. En diskussion har inletts med PROGSAM om att senare inlemma några sådana insatser i landprogrammet, om den nya strategin och sakanslagsvolymen så medger. Sektor 1: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 2 : Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Redovisning av resultat Primärutbildning Ökad tillgång till och kvalitet på primärutbildning för barn som lever i fattigdom, med särskild fokus på flickor De viktigaste resultaten återfinns inom sektorstödet för primärutbildning, med huvudsakligt mål att skapa ett effektivt, inkluderande och rättvist primärutbildningssystem med effektivt och relevant barnvänligt lärande för alla Bangladesh barn från förskola till årskurs 5. Några viktiga resultat: 1) Andel av barn mellan 6 och10 år, som 2011 gick i årskurs 1-5: pojkar 92, 7 %, flickor 97,3 %. Siffrorna för 2010 var 92,2 resp. 97,6. 1i 2) Andel av de barn som påbörjat primärutbildning och sedan avslutat årskurs 5 var ,3 %, en förbättring med 10,1 procentenheter jämfört med ii 3) Av samtliga elever i årskurs 5 år 2011, klarade 91,8 % den nationella slutexamen. 3iii Hälso- och sjukvård Ökad tillgång till en effektiv och kvalitativ hälsovård för människor som lever i fattigdom med särskild fokus på mödrahälsovård. De viktigaste resultaten återfinns både inom sektorprogramstödet till hälsoministeriet och det kompletterande SRHR-stödet till organisationerna RHSTEP och BAPSA. Huvudmålet med hälsosektorprogrammet är att förbättra tillgången till och utnyttjande av grundläggande hälso-, befolknings- och nutritionsservice, särskilt för de fattiga. 1) Antal barnmorskor som är under utbildning uppgår 2013 till 596. Ingen baslinje finns för tidigare år. 4iv 1 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 2 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 3 PEDP3, , 305 MSEK, , utbetalat 102,68 MSEK, utbetalat 2013: 0,28 MSEK 4 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK Sida 3 (8)

4 2) En strategi för hälsofinansiering har tagits fram med stöd av Sverige och är beslutad av regeringen. 5v Målet med SRHR-programmet är att öka tillgången till och utnyttjandet av kvalitativ reproduktiv hälsovård, särskilt MR-tjänster, och förebyggande av osäkra och komplicerade aborter, samt att ge stöd till kampen mot oönskade graviditeter. 3) kvinnor har fått tillgång till säkra aborter, 96% av målet för år oktober oktober vi Sektor 3: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Sektor 4: Sektormål: Kvinnors rättigheter och demokratisk samhällsstyrning Stärkta rättigheter för kvinnor samt stärkt demokratisk samhällsstyrning genom förbättrade möjligheter för kvinnor och män som lever i fattigdom att granska och ställa krav på en god och icke-diskriminerande samhällsservice. De viktigaste resultaten inom sektorn har uppnåtts av MR-organisationen ASK och Transparency International, Bangladesh. ASKs övergripande mål är att situationen för mänskliga rättigheter i Bangladesh har påtagligt förbättrats. Delmål är att tillgången till rättshjälp har ökat för utsatta människor, samt att MR-aktörer har stärkt kapacitet att tillförsäkra utsatta människor deras rättigheter, jämställdhet och social rättvisa. 1) MR-organisationen Ain o Salish Kendra, ASK, gav rättshjälp vid 361 anmälningar. 181 fall avgjordes och ledde till utbetalning av 21, 8 miljoner Taka, främst för underhåll av barn. 7vii 2) ASK utarbetade Handbook on Complaint Filing Procedure to the National Human Rights Commission efter konsultation med NRHCR, som sedan publicerade ex av handboken. 8viii Målet för projektet Driving Change är minskad korruption till förmån för de fattiga i Bangladesh, effektivare myndigheter och ökade krav från allmänheten på mindre korruption. 3) Medvetenheten på gräsrotsnivå om anti-korruptionsfrågor ökar långsamt men säkert med allt fler människor engagerade i anti-korruptionsaktiviteter eller som aktivister i t ex Concerned Citizens Committees. 9ix Urban miljö och klimatförändringar Förbättrad urban miljö till gagn för människor som lever i fattigdom. Att på ett effektivt sätt understödja långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringar i de fattigaste länderna. 5 Health Population Nutrition Sector Development Program, HPNSDP, , 415 MSEK, , utbetalat totatl 102, 7 MSEK 6 Comprehensive Reproductive and Sexual Health Program including Menstrual Regulation (MR) Services, RHSTEP/BAPSA, , 42,4 MSEK, , utbetalat totalt 34,5 MSEK 7 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 8 Ain o Salish Kendra, ASK, , 4,7 MSEK, , utbetalt 4,7 MSEK 9 Transparency International, Bangladesh, Driving Change. 22,5 MSEK, , disbursed 19,6 MSEK, disbursed 2013: 2 MSEK Sida 4 (8)

5 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Viktiga resultat har redovisats inom stöden till vatten och sanitet och till katastrofhantering, samt till den givargemensamma fonden för stöd till regeringens klimatförändringsarbete. Målet med stödet till Water Aid är miljömässigt förbättrade hälsoförhållanden i låginkomstsamhällen i utvalda städer i Bangladesh, så att alla i samhället kan dricka rent vatten, utnyttja förbättrad sanitet och tillämpa önskvärda hygienvanor. 1) På ett år fick sluminvånare tillgång till dricksvatten och till sanitet, genom 70 vattenfaciliteter och 94 hygieniska toaletter, som administreras och underhålls av invånarna, 10x via 178 basorganisationer som skapats eller omorganiserats, där 66 % av medlemmarna är kvinnor. 11xi Målet för CDMP är att minska människors utsatthet för naturkatastrofer inklusive effekter av ett förändrat klimat. 2) Programmet Comprehensive Disaster Management har starkt bidragit till lagen om katastrofhantering som antogs 2012, och som institutionaliserar Bangladesh nationella krishantering från nödhjälp till proaktiv riskhantering. 12xii Huvudmålet för Bangladesh Climate Change Resilience Fund är att öka Bangladesh kapacitet och motståndskraft att möte klimatförändringarna genom att stödja genomförandet av landets strategi och åtgärdsplan gällande klimat. 3) Etableringen och genomförandet av Bangladesh Climate Change Resilience Fund har stärkt landets regerings ägarskap för klimatförändringsfrågor och linjedepartementens förståelse för klimatintegrering. 13xiii 10 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 11 Urban environment Water Aid, Promoting Environmental Health for the Urban Poor, PEHUP , 41,4 MEK, , totalt utbetalat17,5 MSEK, utbetalat 2013: 9 MSEK 12 Comprehensive Disaster Management Program, CDMP2, , 50MSEK, , utbetalat: 50 MSEK 13 Bangladesh Climate Change Resilience Fund, , 130 MSEK, , utbetalat 130 MSEK Sida 5 (8)

6 Slutnoter i Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 50. Table 3.1 GERs and NERs, 2005 to 2011, NER (%) Boys GIRLS Gender parity index. 2010: Boys 92.2%, Girls 97,6% Boys 92,7%, Girls 97,3%. ii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 63. Table 3.7 Repetition and dropout ate (GPS and RGPS), , Cycle completion rate (%) [=100-(2)]. 2011: 70,3% iii Bangladesh Primary Education, Annual Sector Performance Report 2012, sid 75. Table 3.12 Results of 2011 terminal examination, Total: 91,8 iv Annual Program Implementation Report (APIR) September PMMU, Hälsoministeriet, sid 2. Performance Indicator : # of additional providers trained in midwifery at Upazila health facilities 596, APIR v (v,a) Annual Program Implementation Report (APIR) September 2013, sid 34. A Health Care Financing Strategy was developed and proved by the MOHFW (v,b) Health Care Financing Strategy Expanding Social Protection for Health towards Universal Coverage, MOHFW, September 2012, sid ii. The health care financing strategy has been developed over a period of a year since the adoption of health policy 2011 and HPNSDP ( ). [ ]. Dr. Zahirul Islam and Ms Ylvs Sorman Nath of SIDA deserve special thanks for their contributions. [..]. Mr. Birger Forsberg for SIDA. vi Combined annual report 15 October October November , RHSTEP/BAPSA. Sid 14: Se Table-2: Services Rendered, WBS 220 ii.mr Done. Sid 26: MR done for 96% which is in line with the project plan. vii Sida 6 (8)

7 Annual Report, Sid 14: Mediation and rapid response unit of ASK conducted a total of 631 times mediations for 361 complaints.181 out of 361 complaints were settled and 180 are ongoing Sid 15: Recovered 2,18,40,171 (two crore eighteen Iac forty thousand one hundred seventy one taka only) through mediation and court case as dower money, maintenance both for the clients and their children and some due money. viii Annual Report, Sid 24: Handbook on complaint Filing procedure to the National Human Rights Commission has been published on April 16, 2012, to provide an easy guideline to the community people. Sid 35: Se Outcome 3.2 under Current status of the progress of indicators : The chairman of the commission also attended the book launching program the NHRC published 10 thousand copies of the handbook ix TIB Driving Change. Annual Report Year 4, Sid. 4 Se första stycket och även första grafen. TIB s social movement is growing and becoming more diverse. [ ] Some 100 activists were added during the reporting period through the formation of eleven YES Friends groups, twelve Swajan groups and inclusion of new activists in different existing groups. x Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4. WaterAid installed 164 WaSH facilities (70 water and 94 sanitation facilities) in the first year against an annual target of 154 which benefited 14,168 people (54% women) with access to safe drinking water and 15,948 with access to hygienic toilets. These 164 WaSH facilities are managed and maintained by community themselves. xi Annual Progress Report, PEHUP, , sid 4, 5. The project encouraged the target beneficiaries (households) in the community to organize themselves into CBOs. Each household is represented by one member of the household. In the first year 178 CBOs were either formed or reorganized. Less than 5% households were having involvement with CBOs even before starting the project. 66% CBO members are women. The project also motivated 7,497 households to provide contribution to support operation and maintenance cost of the facilities including future repairing. xii CDMP APR 2012, , page 11. In 2012, Bangladesh reached new heights in legislating disaster management with the enactment of the 2012 Disaster Management Act from a draft that was developed by CDMP I in 2006, and later reviewed by CDMP II. Sida 7 (8)

8 xiii BCCRF Annual Report 2012, , sid. 4, 7-8, 11-12, Se övergripande information från angivna sidor. Sida 8 (8)

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012

Strategirapport för Bangladesh. september 2011 september 2012 Strategirapport för Bangladesh september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING I Bangladesh står det samlade biståndet enbart för cirka 2 % av BNP och Sveriges andel motsvarar cirka 2,3 % av dessa. Sektorstöd

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

September 2012 September september 2013

September 2012 September september 2013 September 2012 September september 2013 Part 1: Reporting Del 1: Rapportering on Strategy Implementation av strategigenomförande and Performance och resultat ETHIOPIA Etiopien Utbetalt Belopp 2013 27,1

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer

Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Sju miljoner graviditetsrelaterade dödsfall per år: en utmaning för världens gynekologer Staffan Bergström Averting Maternal Death & Disability (AMDD) Program, Columbia University, New York, USA & Division

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Bedömning av strategigenomförande och resultat

Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Strategirapport för Moldavien Utbetalt belopp 2013 32 MSEK Årligt allokerat 120 MSEK belopp Antal avtalade 24 Strategiperiod

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013

Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Östtimor 2010-2013 Utbetalt belopp 4,5 MSEK Årligt allokerat 5 MSEK 2013 [per 30/9] belopp Antal avtalade insatser

Läs mer

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Alfred Nzo i Östersund, november 2007 Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Samarbetsområden Lokal ekonomisk utveckling inom bland annat turism och landsbygd Lokala demokratifrågor

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK. 13 Strategiperiod 2012 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Somalia Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser Gul 87,196 MSEK Årligt allokerat 200 MSEK belopp 13 Strategiperiod

Läs mer

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen

Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen Införande av nya farmakovigilanslagstiftningen il l i Direktiv 2010/84/EU och EU-Förordning 1235/2010 Annika Wennberg Christer Backman Koordinator EU-Koordinator Vetenskaplig och Regulatorisk Strategi

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Artiklar i avhandlingen

Artiklar i avhandlingen Artiklar i avhandlingen I. Elwér, S., Aléx, L., Hammarström, A. Health against the odds: Experiences in elder care from a gender perspective. Qualitative Health Research 2010; 20:1202. II. III. IV. Elwér,

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande Barns delaktighet och inflytande 2014-10-24 Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete Mälardalens högskola VARFÖR SKALL VI GÖRA BARN DELAKTIGA? FN:s konventioner Rekommendation från Committee of Ministers

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Bangladesh. januari 2008 december 2012 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bangladesh januari 2008 december 2012 Regeringsbeslut III:7 2008-05-15 UD2008/13454/ASO Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat.

Avskogningen kompenseras delvis av att andra skogar samtidigt breder ut sig eller förtätas, men efter tusenårsskiftet har den effekten minskat. Klimat 2Z: Ändrad markanvändning / Avskogning (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och dessutom fundera på och eventuellt försöka hitta omfattningen av någon orsak till skogskövlingen.

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer