Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Allmän orientering Allmän orientering Härmed inbjuds ni att inkomma med ansökan att utföra psykoterapi åt vuxna enligt nedan. De leverantörer som uppfyller Halmstads kommuns krav i förfrågningsunderlaget godkänns. Ansökan kan inlämnas när som helst under tiden som fritt val systemet tillämpas av Halmstads kommun. Inkomna ansökningar kommer att godkännas eller avslås löpande. Omfattning Upphandlingen avser att tillgodose Halmstads kommuns behov av psykoterapitjänster. Efterfrågad inriktning är individuell korttidsterapi (psykodynamisk- alternativt kognitiv beteendeterapi (KBT)-inriktning). Avrop av insatser kommer att göras av förvaltningar och bolag inom kommunen. En bedömning görs oftast av Previa före påbörjad behandling och val av terapeut görs av patient i samråd med dess chef. Anbudsgivare skall genomföra de insatser som avropas. Någon specifik volym kan inte garanteras av kommunen. Terapin ska kunna erbjudas inom det geografiska området Halmstads kommun. Avtalet kommer att gälla från och med avtalets undertecknande och tills vidare. Upphandlande myndighet Halmstads kommun (orgnr ) Halmstads Rådhus AB ( ) Halmstad & Co AB ( ) Utskrivet: :04 Sida 1 av 14

2 Halmstads Näringslivs AB ( ) Halmstads Energi och Miljö AB ( ) Halmstads Energi och Miljö Nät AB ( ) Halmstads Stadsnät AB ( ) AB Industristaden ( ) Halmstads Fastighets AB ( ) Halmstads Flygplats AB ( ) Hallands Hamnar Halmstad AB ( ) De upphandlande myndigheterna benämns "kommunen" nedan. Halmstads kommun har cirka invånare. Den kommunala verksamheten har cirka anställda. Mer information om Halmstad finns på Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Valfrihetssystem, SFS 2008:962. För att bli godkänd som leverantör av psykoterapitjänster krävs att leverantören uppfyller de villkor samt tar del av den information som kommunen anser att leverantören behöver för att fullfölja uppdraget. Kommunen tecknar avtal med samtliga leverantörer som uppfyller ställda krav om villkor. Kommunen ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud. Helt eller delat anbud Anbud kan bara lämnas på hela upphandlingen. Reservationer Anbud får inte innehålla reservationer utan alla krav måste accepteras i sin helhet. Avtal Upphandlingen kommer att resultera i avtal för succesiva avrop av det samlade behovet. Flera leverantörer kommer att antas. Anbudets form Kommunen använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget TendSign. Det är kostnadsfritt för anbudsgivaren och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att arbeta i systemet finns support: alternativt telefon Observera att det företag som registrerats som anbudsgivare skall vara samma företag som tecknar eventuellt avtal. Ombud kan alltså inte lämna anbud. Förfrågningsunderlaget innehåller ett antal krav som måste uppfyllas, s.k. obligatoriska krav Utskrivet: :04 Sida 2 av 14

3 (skall-krav). Uppfylls inte dessa krav både avseende anbudsgivare och anbud kan inte anbudet prövas. Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att utvärderas. Anbudet skall vara på svenska. Uppfylls kraven på anbudets form? (/ svar) Frågor om upphandlingen Förfrågningsunderlaget har framställts för att klart och tydligt beskriva de förutsättningar som råder och de krav som kommunen ställer på uppdraget och på den leverantör som skall utföra uppdraget. Det är angeläget att anbudsgivaren kontaktar kommunen om något är oklart. Detta sker via tendsign.com, funktionen "frågor och svar". Kommunen kommer att publicera eventuella förtydliganden. Anbudsgivare underrättas om dessa via systemet. Inlämnande av anbud Anbud skall lämnas elektroniskt via Anbud tas ej emot på annat sätt. Sista anbudsdag Det finns ingen fastställd dag för inlämnande av anbud utan anbud kan lämnas löpande. Förtydliganden och kompletteringar av anbud Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. Den upphandlande myndigheten får begära att anbudet förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Det kan innebära att uppgifter begärs för att sk nollställning skall kunna göras. Det innebär att anbuden behandlas så att de blir jämförbara. Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt sex månader efter sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbuden vara giltiga två veckor efter det att dom vunnit laga kraft. Avbrytande av upphandling Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta. Sekretess Inkomna anbud är som regel allmän handling. Utskrivet: :04 Sida 3 av 14

4 Anbudsgivare skall i anbudet ange om någon del i anbudet anses omfattas av sekretess. Detta görs på avsedd plats i punkt 4.4 nedan. Anbudsgivaren skall i sådana fall motivera på vilka grunder specifik del anses omfattas av sekretess. Angivande av specifik del och motivering skall vara så tydlig att Halmstads kommun med motiveringen som underlag kan fatta beslut. Ifall detta inte är tillräckligt tydligt beskrivit för vår bedömning kan anbudet komma lämnas ut i sin helhet. I de fall som anbudsgivaren ej anger något kommer kommunen att tolka det som att anbudsgivaren inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess. Observera att ett angivande av att delar av anbudet skall omfattas av sekretess i sig inte innebär att det kommer att omfattas av sekretess. Kommunen kommer att i varje enskilt fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av sekretess. Tilldelningsbesked Beslut kommer att meddelas inom en månad efter inkommet anbud och om sökande godkänts bifogas avtal för underskrift med beslutshandlingen. Under semesterperioden juli-augusti samt vid storhelger så som jul och påsk kan handläggningstiden vara upp till två månader. Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan Halmstads kommun och leverantören undertecknat särskilt upprättat skriftligt kontrakt. Om sökande inte har godkänts och anser sig felaktigt behandlad har denne möjlighet att överklaga beslutet, genom att skriftligen inom tre veckor till Förvaltningsrätten ansöka om rättelse med begäran om vilken ändring som yrkas. Kravspecifikation Legitimation/arbetsmetoder Namn skall anges på den/de personer som anbudsgivaren avser att nyttja för uppdraget. Dessa skall ha psykoterapiutbildning minst steg II samt av Socialstyrelsen godkänd legitimation som legitimerad psykoterapeut. Kopia på legitimation skall bifogas anbudet. Om inriktning inte framgår av legitimationen skall särskilt intyg bifogas som styrker detta. Erbjudna terapeuter skall ha erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna efter det att legitimationen utfärdats. Anställningsbevis/Tjänstgöringsintyg som styrker tre års erfarenhet inom psykiatri, under de senaste sju åren för den person som ska genomföra uppdraget skall bifogas anbudet. Finns inte dessa elektroniskt går det bra att skicka in papperskopia till: Halmstads kommun Rådhuset Att: Malin Hafström Box Halmstad Psykoterapeuten skall arbeta utifrån vetenskap och beprövade metoder. Anlitad terapeut Utskrivet: :04 Sida 4 av 14

5 skall kunna tala, skriva och förstå svenska. Detta skall bekräftas i anbudet. Accepteras skall-krav? (/ svar) Kopia på godkänd legitimation bifogas anbudet: (/ svar) Bifogas kopia på anställningsbevis/tjänstgöringsintyg avseende 3 års erfarenhet inom psykriati under de senaste 7 åren enligt ovan? (/ svar) Uppfylls kravet: (/ svar) Inriktning Anbudsgivaren skall i sitt anbud beskriva vilken form av behandlingsinriktning denne erbjuder eller om båda erbjuds. - Psykodynamisk inriktning - KBT-inriktning Erbjuder anbudsgivaren psykodynamisk inriktning? (/ svar) Erbjuder anbudsgivaren KBT-inriktning? (/ svar) Väntetid Väntetid till första besök skall vara så kort som möjligt, dock längst 4 veckor. Väntetid skall anges i anbudet. Ange väntetid: (Fritextsvar) Uppfylls kravet: (/ svar) Service och tillgänglighet samt lokaler Behandlingen skall genomföras på anbudsgivarens mottagning. I anbudet skall redovisas om lokalerna är handikappanpassade och var de är belägna. Anbudsgivaren skall erbjuda god service och tillgänglighet. I anbudet skall anbudsgivaren beskriva sin service såsom organisation, öppettider, telefontider telefonnummer osv. Är anbudsgivarens lokaler handikappanpassade? (/ svar) Anbudsgivarens besöksadress: (Fritextsvar) Beskrivning av service såsom organisation, öppettider, telefontider: (Fritextsvar) Utskrivet: :04 Sida 5 av 14

6 Telefonnummer för tidsbokning: (Fritextsvar) Eventuell hemsida eller mailadress för kontakt: (Fritextsvar) Uppfylls skallkrav avseende service och tillgänglighet samt lokaler? (/ svar) Skyldighet att ta emot uppdrag- kapacitetstak Anbudsgivare kan begränsa sitt åtagande genom att ange ett så kallat kapacitetstak. Kapacitetstaket anges i form av antal timmar per månad. Ange kapacitetstak i antal timmar per månad: (Fritextsvar) Ersättning Kommunen ersätter antagen anbudsgivare enligt pkt 6.10 i Avtalsvillkoren. Accepteras krav avseende ersättning? (/ svar) Kontroll av leverantörers lämplighet Registreringar mm Anbudsgivare skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet, om företaget är registrerat i annat land, enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, skall även detta företag uppfylla dessa krav. Kommunen samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera att lämnade uppgifter är korrekta. Utländsk anbudsgivare skall på begäran kunna visa motsvarande dokumentation. Uppfylls kravet på registrering? (/ svar) Ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas. Kommunen kommer att begära in uppgifter om anbudsgivaren från kreditupplysningsföretag. Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning. I fall lägre rating visas, skall anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare. Uppfylls kravet på ekonomisk ställning? (/ svar) Eventuell beskrivning: (Fritextsvar) Utskrivet: :04 Sida 6 av 14

7 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivare skall inneha och visa att de har dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget. Detta skall framgå av anbudet som skall innehålla en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget. Anbudsgivaren skall ha rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Beskrivning av hur detta krav tillgodoses skall lämnas i anbudet. Kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget: (Fritextsvar) Beskrivning av rutiner för kvalitetsäkring: (Fritextsvar) Anser kommunen att anbudsgivaren uppfyller kvalificeringskraven? (/ svar) Elektroniska fakturor Kommunens målsättning är att all fakturering skall ske elektroniskt och kommunen önskar att fakturering sker enligt Svefaktura- eller Fulltextfakturastandard. Om elektronisk faktura inte kan skickas skall pappersfaktura skickas till Addici, Luleå för skanning: Använd aktuell adress för förvaltning/bolag Halmstad kommun, aktuell förvaltning c/o Addici förvaltningskod Luleå För det fall leverantören använder pappersfaktura kan kommunen under avtalstiden anmoda leverantören att gå över till elektronisk faktura. Leverantören är skyldig att inom tre månader från anmodan endast använda sig av elektroniska fakturor. Leverantören kan registrera fakturor gratis på Vilket alternativ för elektroniska fakturor erbjuds? Svefaktura, Fulltextfaktura eller Fakturaportalen? (Fritextsvar) Företags- och kontaktuppgifter Fyll i följande uppgifter: Företagsnamn, adress, telefonnummer, webbplats (Fritextsvar) Kontaktperson för anbudet med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Kontaktperson för avtalet med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Kontaktperson för avrop med e-postadress och telefonnummer (Fritextsvar) Avtalstecknare med namn, titel och postadress (ej e-postadress!) (Fritextsvar) Ev. begäran om sekretess (Fritextsvar) Utskrivet: :04 Sida 7 av 14

8 Tilldelning av kontrakt Grund för tilldelning av kontrakt Avtal kommer att tecknas med alla leverantörer som uppfyller de krav som anges i detta förfrågningsunderlag. Avtalsvillkor Allmänt Efter avslutad upphandling kommer avtal med nedanstående innehåll att skapas. Samtliga avtalsvillkor skall godkännas av anbudsgivaren. Kommentar: Avtal tecknas med de leverantörer som uppfyller uppställda krav i förfrågningsunderlaget. Avtalen kommer att ha samma utförande och innehåll som nedanstående avsnitt kompletterat med de uppgifter (företagsnamn, kontaktpersoner m m.) som anges i ansökan. Accepteras samtliga avtalsvillkor: (/ svar) Avtal mellan Halmstads kommun, nedan kallad kommunen och Leverantörens namn, nedan kallad leverantören. Avropsberättigade är förutom Halmstads kommun, Halmstads Rådhus AB ( ) Halmstad & Co AB ( ) Halmstads Näringslivs AB ( ) Halmstads Energi och Miljö AB ( ) Halmstads Energi och Miljö Nät AB ( ) Halmstads Stadsnät AB ( ) AB Industristaden ( ) Halmstads Fastighets AB ( ) Halmstads Flygplats AB ( ) Hallands Hamnar AB AB ( ) Uppdragets art och omfattning Uppdraget avser att tillgodose Halmstads kommun med psykoterapitjänster inom individuell korttidsterapi (psykodynamisk- alt. kognitiv beteende terapi (KBT)- inriktning) Terapin skall erbjudas inom det geografiska området Halmstads kommun. Avtalsperiod Avtalet gäller från och med avtalets undertecknande XXXX-XX-XX och tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Kontaktuppgifter till leverantören och besöksadress Hämtas från kravspecifikationen pkt Avtalshandlingar För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter gäller de i sinsemellan följande ordning: Utskrivet: :04 Sida 8 av 14

9 1. Skriftliga tillägg och ändringar i avtalet 2. Avtalet med tillhörande bilagor 3. Förfrågningsunderlag inklusive kompletteringar 4. Leverantörens anbud inklusive kompletteringar och förtydligande Om leverantören har och/eller tillämpar Allmänna villkor eller motsvarande för sin verksamhet skall dessa inte tillämpas på detta avtal och därtill hörande avrop. Val av terapeut Previa anger vilken terapiform som passar utifrån patientens behov, patienten väljer sedan terapeut i samråd med sin chef. Uppdragsbeskrivning vid avrop Avrop av insatser kommer att göras av förvaltningar och bolag inom kommunen med utgångspunkt från upprättat avtal och efter kompletterande överenskommelser för aktuellt uppdrag beträffande: - omfattning - uppdragstid - annat Skyldighet att ta emot uppdrag En leverantör är skyldig att inom ramen av sitt kapacitetstak ta emot nya uppdrag. Om en patients behov utökas tidsmässigt är leverantören skyldig att utföra dessa även om det innebär att kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att patienten inte själv väljer att byta terapeut. Återbud Patienten har rätt att lämna återbud 24 timmar innan avtalad tid utan kostnad. Uteblivet besök Om patient uteblivit från avtalat besök utan att lämna återbud minst 24 timmar innan får ersättning tas ut av kommunen. Ersättning Leverantören ersätts med 1000 SEK (exklusive egenavgift) per behandlingstimme och inkluderar samtliga kostnader förenade med uppdraget. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande avgifter godkänns ej. En behandlingstimme omfattar 60 minuter, 45 minuter effektiv behandlingstid och 15 minuter för för- och efterarbete. Villkor för ev. prisjustering framgår av avtalsvillkoren. Egenavgift betalas till leverantören av patienten. Egenavgiften är för närvarande 150 SEK för kommunens medarbetare (patienten). Kommunens egenavgift ligger på samma nivå som Region Hallands patientavgift. Kommuens egenavgift kan komma att förändras vid beslut av Regionfullmäktige. Om patienten är befriad från egenavgift skall leverantören debitera kommunen egenavgiften. Utskrivet: :04 Sida 9 av 14

10 Prisjustering Årlig prisjustering sker utifrån SKL:s vårdprisindex (VPI). Betalningsvillkor Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott för godkänd prestation. Bestridande av faktura Om kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan får kommunen innehålla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss del av det fakturerade beloppet skall kommunen betala det ostridiga beloppet inom den ovan angivna tiden. Bestridande av faktura skall ske inom femton dagar från fakturans ankomstdag till kommunen. Lagar och regelverk Leverantören skall utföra uppdrag enligt detta avtal fackmannamässigt och med omsorg. Leverantören skall vid utförande av uppdrag enligt detta avtal följa alla lagar, förordningar och föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk som från tid till annan är tillämpliga på uppdraget eller som på annat sätt berör leverantören vid utförande av uppdraget. Leverantörens tillgänglighet Leverantören skall finnas tillgänglig för kontakt per telefon, mobiltelefon och e-post under normal kontorstid (dvs ). Väntetid till första besök får maximalt vara 4 veckor eller enligt i anbudet lämnade uppgifter. Reklam Leverantören får ej använda kommunens namn eller varumärke i syfte att marknadsföra sig själv utan kommunens skriftliga medgivande. Underleverantör Under förutsättning att kommunen i förhand givit sitt skriftliga godkännande får leverantören anlita underleverantör för att genomföra delar av uppdraget. Kommunen skall i varje enskilt fall och i alla led godkänna eventuella underleverantörer. Dessa underleverantörer omfattas av samma krav och villkor som leverantören. Om underleverantör anlitas svarar leverantören alltid gentemot kommunen för underleverantören som för leverantörens egen del enligt detta avtal. Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan underleverantör som kommunen anser saknar erforderlig kompetens, som anses vara jävig eller av andra skäl bedöms olämplig för uppdraget. Åtgärden skall alltid föregås av överläggning mellan parterna. Byte av underleverantör berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Personal Leverantören ansvarar för att erforderlig kompetens och kapacitet finns hos leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga de tjänster som omfattas av detta avtal. Terapeuter skall under hela avtalstiden inneha legitimation som psykoterapeut från Socialstyrelsen. Skulle utföraren förlora sin legitimation under avtalstiden är denne skyldig att snarast meddela kommunens kontaktperson och beställare detta. Utskrivet: :04 Sida 10 av 14

11 Leverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda personal enligt anbudet. Leverantören får byta ut personer som arbetar med uppdraget endast efter skriftligt medgivande från kommunen. Leverantören skall arbeta utifrån vetenskap och välbeprövade metoder. Anlitad terapeut skall kunna tala, skriva och förstå svenska. Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut personal som kommunen anser saknar erforderlig kompetens, som anses vara jäviga eller med vilken kommunen anser sig ha samarbetssvårigheter. För personal som tillkommer under avtalsperioden skall leverantören till kommunen skriftligen översända information som redovisar att personens kompetens och erfarenhet överensstämmer med krav i förfrågningsunderlag. Meddelarfrihet Personal som är anställd i verksamheten skall beträffande verksamhet som omfattas av avtalet ha i huvudsak samma meddelarfrihet som råder för motsvarande offentligt anställd personal. Denna meddelarfrihet skall dock inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållande, eller som allmänt sätt kan rubba konkurrensförhållande för leverantören. Vidare råder inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska förhållanden eller för uppgifter som rör säkerhet. Personer i ledande ställning i företaget såsom styrelseledamot eller verkställande direktör omfattas inte av den här angivna meddelarfriheten. Det åligger leverantören att informera berörd personal om den meddelarfrihet som skall råda i verksamheten. Tystnadsplikt Leverantören skall se till att all personal undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören är skyldig att informera alla berörda om offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser och tillse att tystnadsplikten efterlevs. Information Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om förhållanden i sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten. Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefonnummer, e-postadresser samt ev. namnbyten. För fullgörande av detta avtal behöver kommunen endast försöka nå leverantören på den adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress som angivits i detta avtal eller på de ändrade adresser kommunen fått del av. Statistik Statistik enligt kommunens önskemål skall tillhandahållas snarast vid anmodan från kommunen utan kostnad. Sammanställningen skall skickas per e-post till kommunens kontaktperson utan anmodan. Sekretess Leverantören och den personal som utför uppdrag enligt detta avtal åt kommunen, skall Utskrivet: :04 Sida 11 av 14

12 följa hos kommunen gällande säkerhets- och sekretessföreskrifter. Leverantören förbinder sig att se till att: varken skriftligen, muntligen eller på annat sätt röja eller utnyttja hos kommunen förekommande sekretessbelagd uppgift med sin personal träffa avtal om samma tystnadsplikt med hänsyn till uppgifternas art vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att handlingar, datamedier och annat material, som kan innehålla uppgifter av det slag som nämnts ovan sprids eller kommer på avvägar. Sekretesskyldigheten gäller även efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och underleverantör gör motsvarande åtagande. Ansvarsförsäkring Leverantören är skyldig att under hela avtalsperioden till betryggande belopp hålla ansvarsförsäkring som täcker skador, vilka har orsakats av leverantören. Leverantören skall vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis. Leverantörens ansvar för eventuell skada är inte begränsat till försäkringsbeloppet. Om leverantören inte har tecknat erforderlig försäkring enligt denna punkt har kommunen rätt att teckna sådan försäkring på leverantörens bekostnad eller häva avtalet i dess helhet. Garanti Leverantören garanterar att - samtliga skallkrav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda - samtliga av leverantören uppfyllda krav enligt leverantörens anbud är uppfyllda - att leverantören har gällande försäkringar i enlighet med detta avtal. Hävning Part får häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet. Part äger vidare rätt att med omedelbar verkan häva avrop om den andra parten i väsentligt hänseende brutit mot vad som överenskommits om visst avrop. För att häva avtalet eller det aktuella avropet krävs ett skriftligt meddelande från den missnöjde parten. Kommunen får förutom vad som sägs ovan häva avtalet och/eller avrop från detta avtal om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter inte varit av oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelningen av detta avtal. Leverantören väsentligt misskött sina åtaganden Leverantören brutit mot avtalet Leverantören inleder ackordförfarande, försätts i likvidation eller konkurs eller annars kan antas vara på obestånd Väsentlig förändring vidtagits eller kommer att vidtas avseende kommunens organisation (budget) Ny lagstiftning tillkommit som väsentligen påverkat förutsättningarna för detta avtal. Leverantören vid ett flertal tillfällen uppvisat fel och brister i sin verksamhet oavsett om vite utlösts eller ej Har kommunen hävt avtalet skall leverantören redovisa resultatet av allt utfört arbete enligt avtalet i en slutrapport till kommunen. Vidare skall leverantören, om kommunen så begär, till kommunen överlämna kopia av samtliga i anledning av avtalet framtagna handlingar senast när kommunen fullgjort sin betalningsskyldighet. Utskrivet: :04 Sida 12 av 14

13 Skadestånd Leverantören ansvarar för skada som denne genom bristande fackmannamässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet förorsakar kommunen eller tredje man vid genomförande av uppdraget. Har kommunen hävt avtalet har kommunen även rätt till skadestånd motsvarande alla kommunens kostnader för att avveckla avtalet, byte av leverantör samt för alla merkostnader och övrig skada. Har leverantören hävt avtalet på grund av att kommunen i väsentligt hänseende brutit mot avtalet har leverantören rätt till skadestånd för liden skada högst uppgående till det negativa kontraktsintresset. Krav på skadestånd skall ha meddelats kommunen inom ett (1) år från att avtalet upphört att gälla annars får leverantören inte längre göra gällande några krav på skadestånd hänförligt till avtalet. Force Majeure Om en avtalsparts fullgörande av avtalsförpliktelse enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför partens kontroll befrias parten från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det krävs med hänsyn till omständigheterna. Omständigheter som befriar part från fullgörande av åtagande enligt detta avtal skall bland annat vara krig eller krigsfara, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, terrorism, exceptionella väderleksförhållanden, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt där part inte själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt samt ändrade anslag eller direktiv från statsmakterna. Om så är fallet är parten inte skyldig att utge skadestånd eller vite enligt detta avtal. För att vara befriad från påföljd måste parten vars fullgörande hindras omedelbart skriftligen meddela den andra parten om hindret. Förhindrad part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtagande(n) som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske. Om förhindret pågått i mer än trettio (30) dagar får den part vars åtagande(n) inte varit förhindrade omedelbart skriftligen häva avtalet helt eller till de delar vars fullgörande varit förhindrade med en (1) månads uppsägningstid. Tvist Tvist mellan kommunen och leverantören skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Ändringar och tillägg Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att, skriftligen, begära omförhandling av detta avtal om det under avtalsperioden inträffar omständigheter som väsentligen förändrar endera partens förutsättningar att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade av för respektive part behörig(a) person(er). Avtalets upphörande Leverantören skall i händelse av att uppdraget vid avtalstidens slut övergår till ny leverantör Utskrivet: :04 Sida 13 av 14

14 medverka till att övergången till ny leverantör sker utan olägenheter för kommunen. Överlåtelse av avtal Avtalet får inte överlåtas på tredje part utan kommunens skriftliga godkännande. Utskrivet: :04 Sida 14 av 14

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer