08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch"

Transkript

1 Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2012 Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Ulric Andersson (Christina Wahrolin) ÄRENDEN LK/ Ekonomisk månadsrapport t.o.m. februari Utsänds senare i kompletterande utskick 2. Översvämningsskydd LK/ LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 4. LK/ Revisionsrapport: Landstingets ärende- och beslutsprocess 5. LK/ Remiss: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och Landstinget i Värmland 6. LK/ Remiss: Nya föreskrifter om förebyggande behandling av undernäring 7. LK/ Remiss: Reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 8. LK/ Medborgardialog 2013 Medborgardialogen: Styrkarta för landstingets arbete och innehåll.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Justering av modell för ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013 i Hälsoval Värmland 10. LK/ Informationssäkerhetsrapport 2012 för landstinget i Värmland 11. LK/ Remiss: Departementspromemorian Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 12. LK/ Nytt samverkansavtal med Cehis 13. LK/ Beroendecentrum 14. LK/ Begäran om att få ta i anspråk reserverade investeringsmedel för projektet CSK LK/ Inbjudan till AER:s Generalförsamling LK/ Strategi för försäljning av landstingskommunala tjänster 17. LK/ Kvarvarande mål miljöpolitiska programmet 18 LK/ Förskoleteamet Tummen 19. Ärenden för kännedom LK/ Ärenden till landstingsfullmäktige 20. LK/ Årsredovisning Utsänds senare i kompletterade utskick 21. LK/ Ny finansiering av Regina 9083 till Värmlandstrafik 22. LK/ Medborgarförslag Utred Region Värmland Utsänds ev senare i kompletterande utskick eller utdelas under mötet 23. LK/ Medborgarförslag Samverkanshus i Branäs

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 24. LK/ Patientsäkerhetsberättelse 2012

4 Tjänsteskrivelse 1 (2) Landstingsstyrelsen Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ "Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter../. En detaljerad beskrivning av projektet framgår av bilagda ärendebeskrivning daterad Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemensamma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande../. Ett nytt förslag till avtal benämnt Samverkansavtal 2013 vari överenskommelsens nu föreslagna utformning framgår. Investeringsutgiften beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor till den del som skall belasta landstinget. Eventuella statliga bidrag reducerar utgiften.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att under förutsättning av att Karlstads kommun fattar motsvarande beslut godkänna upprättat förslag till samverkansavtal benämnt Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för del av Älvgatan och Centralsjukhuset i Karlstads kommun som ersättning för det samverkansavtal som tecknades 2012, att bevilja landstingsfastigheter 5 miljoner kronor i investeringsanslag 2013, 10 miljoner kronor 2014 och 25 miljoner kronor 2015 ur ramen för strategiska projekt samt att uppdraga till fastighetschefen att för Landstinget i Värmland teckna Samverkansavtalet 2013 och erforderliga underavtal. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd

6 Samverkansavtal 2013 Parter Karlstads kommun, nedan kallad kommunen. Landstinget i Värmland, nedan kallat LIV Bakgrund Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) fungerar som länssjukhus för invånarna i Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. CSK är lågt beläget i förhållande till Klarälven. Delar av CSK och dess angränsande tillfartsvägar riskerar att översvämmas vid höga flöden i Klarälven. Konsekvenserna av en översvämning kan bli mycket omfattande, vilket kan innebära att sjukhuset måste evakueras. Ur ett samhälls- och beredskapshänseende är inte detta acceptabelt. Landstinget i Värmland, såsom verksamhetsutövare och fastighetsägare, och Karlstads kommun, såsom väghållare påbörjade under 2011 en dialog och planering för att gemensamt anlägga ett översvämningsskydd utmed en sträcka av Älvgatan i höjd med CSK. Översvämningsskyddet avser att säkra sjukhusets funktion och dess tillgänglighet i samband med höga flöden i Klarälven. Planerade åtgärder utgör prioriterade insatser för att säkra en samhällsviktig funktion inom ramen för av Karlstads kommuns kommunfullmäktige beslutat översvämningsprogram för Karlstad. Parterna träffade i början av 2012 en överenskommelse om en samfinansierad och samordnad utbyggnad av översvämningsskyddet med tillhörande infrastruktur, samt drift och underhåll av erforderliga skyddsanläggningar. Ett omfattande utredningsarbete har därefter genomförts inom ramen för samverkansavtalet. De tekniska utredningar som gjorts har lett till parternas gemensamma slutsats att parternas åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten mest vitala tillfartsvägarna närmast CSK. Projektets genomförande kommer dock ansvarsmässigt och ekonomiskt att uppdelas mellan parterna med inbördes beroenden om hur de anläggs och sköts. Parternas fortsatta samverkan är en förutsättning för åtgärdernas samlade utförande. Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal 2013, enligt följande: 1. Omfattning och syfte Det direkta översvämningsskyddet mot Klarälven består av en permanent spont med tillhörande bankuppfyllnad som sträcker sig uppströms räknat från Älvgatans korsning med Rosenborgsgatan och nedströms till villabebyggelsen i kvarteret Blåklockan inom Sommarro. Invallningen har förlängningar vinkelrät älven i sin nordöstra respektive sydvästra del. Avvattningen av det instängda sjukhusområdet

7 2(7) samt angränsande tillfartsvägar sker via flera fördröjningsmagasin, dagvattenpumpar och förenade förbindelse- och utloppsledningar. Sponten och bankuppfyllnaden kommer i hela sin sträcka att krönas med ett attraktivt kommunikations- och rekreationsstråk för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassade platser för vila och möten utmed älvstranden kommer att anordnas i form av sittplatser och bryggdäck. Åtgärderna kräver ombyggnad av aktuell delsträcka av Älvgatan och ny gång- och cykelväg och ny belysning. Den översiktliga omfattningen av parternas åtagande framgår av bilagda översikt av översvämningsskyddet. Detta avtal omfattar parternas samordnade projekterings-, byggnads-, underhålls- och driftsåtagande avseende samtliga de anläggningar som erfordras för ett fullgott översvämningsskydd för CSK och dess närmast belägna tillfartsvägar. 2. Giltighet Denna överenskommelse är giltig endast under förutsättning av att den godkänns av respektive part genom beslut som vinner laga kraft senast För att genomföra projektet krävs erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut. Vinner inte tillstånden och myndighetsbesluten laga kraft senast upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägningsförfarande. Upparbetade kostnader hos respektive part föranlett av projektet skall därvid regleras enligt grunderna i detta avtal. Part har ingen rätt till annan ersättning eller skadestånd med anledning av att avtalet upphör att gälla. 3. Genomförande 3.1 Samverkansform Parterna är överens om att det gemensamma genomförandet enligt detta avtal är så omfattande att det skall genomföras som ett gemensamt projekt med stöd av parterna vald projektmodell. Roller, ansvar, beslut och faser skall preciseras i bl.a. projektbeställning och projektspecifikation. Projektet skall ledas av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera. Parterna enas om att dialog och lösningsorienterad samverkan skall utgöra värdegrund i genomförandet. 3.2 Genomförande Det huvudsakliga genomförandet bygger på att parterna ansvarar för utförande och finansiering av sådana anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Utförandet förutsätter samprojektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan parternas åtaganden som underlag för förfrågningsunderlag m.m. LIV påtar sig huvudmannaskap för entreprenadupphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsning i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med grund i parternas åtaganden enligt detta avtal. I det fall någon part anser det erforderligt skall, på dennes initiativ, särskilda genomförandeavtal ingås mellan parterna i syfte att fastighets- och civilrättsligt närmare reglera parternas åtagande och skyldigheter avseende exempelvis markåtkomst, upphandling, det faktiska utförandet, driften och underhållet, det slutliga ägandet av i detta avtal avtalade anläggningar. Den närmare avgränsningen

8 3(7) med utgångspunkt i detta samverkansavtal skall gälla i enlighet med sådana genomförandeavtal. 3.3 Landstingets åtagande LIV ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Enskild dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning m.m. för avledning till Klarälven i självfalls- och tryckledning. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritning W Inkopplingspunkter för kommunens avledning av dagvatten från Älvgatan framgår av bilagda karta inkopplingspunkter daterad LIV:s utloppsledningar till Klarälven tryggas med officialservitut alternativt ledningsrätt. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Översvämningsskydd i form av spont (med överkant +47,65 i höjdsystem RH00 Karlstad) utmed hela det område som invallas, samt i anslutning till sponten förenad uppfyllnad till underkant överbyggnad (terrass). Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W51-101, M10-101, M10-102, M10-103, M10-104, M10-105, M19-211, M och M19-213). Sponten ägs av LIV och spontens bestånd och vidmakthållande tryggas genom officialservitut eller annan bestående rättighet. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Eventuella förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av fastigheten Karlstad Blåklockan 19 för mottagning av dagvatten i samband med kraftig nederbörd från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. Omfattning framgår av bilagda förslagsritningar W och M Magasinet utformas som en gräsklädd sänka. Normal skötsel sker i LIV:s regi och på dennes bekostnad. Kommunen utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV ansvarar för och bekostar projektering och byggande av: Uppfyllnad och samtliga erforderliga stöd- och erosionsåtgärder för översvämningsskyddets funktion i strandzonen mellan sponten och Klarälven utmed hela översvämningsskyddets sträckning. Kommunen övertar skötsel och drift av området när det färdigställts till överenskommet skick. Dagvattenmagasin i parkmark inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 i form av gräsklädd sänka med erforderliga tillopp- och utloppsledningar. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W och M Normal skötsel av parkområdet sker i kommunens regi och på dennes bekostnad. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. De ledningar inom parkmarken som behövs för nyttjandet av dagvattenmagasinet och i övrigt de ledningar som enligt detta avtal skall ägas av LIV, skall av kommunen som markägare upplåtas med officiell rättighet utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV.

9 4(7) 3.4 Kommunens åtagande Kommunen ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Allmänna trafikanläggningar i form av Älvgatan med tillhörande gång- och cykelväg och Rosenborgsgatans anpassning i korsningen med Älvgatan. Parkanläggningar exklusive dagvattenmagasinet inom det delområde av fastigheten Karlstad Blåklockan 16 som planlagts för allmän plats som park (dagvatten). Allmänna vatten,- avlopp- och dagvattenledningar (VAD-ledningar) i längsgående riktning i Älvgatan inklusive anslutning till LIV:s dagvattenanläggning enligt punkt 3.3. Inkopplingspunkter definieras i läge/höjd i detaljprojekteringen och framgår översiktligt av punkt 3.9 i detta avtal. Dagvattenavledning av det markområde inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som efter invallningens tillkomst blir beläget utanför invallningen. 3.5 Detaljplan och parternas markåtkomst För ett delområde av nuvarande fastigheten Karlstad Blåklockan 16 har detaljplanen ändrats till allmän plats för att möjliggöra anläggandet av översvämningsskyddet. Detaljplanen vann laga kraft Kommunen har träffat överenskommelse med berörd fastighetsägare om ett förvärv av den allmänna platsmarken med tillträde Aktuellt markområde redovisas i bilagda utdrag ur detaljplan arkiv nr 1780K-24-P2012/10. LIV överlåter till kommunen utan ersättning erforderlig mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Förrättningskostnaderna erläggs av kommunen. 3.6 Statsbidrag Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s slutliga beslut om statligt bidrag avvaktar miljödom. Parternas externa kostnader avseende ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) fördelas lika mellan parterna. Eventuellt beviljat statsbidrag fördelas mellan parterna utifrån hur bidragen erhålls och vilken part som finansierat bidragsberättigade åtgärder inom ramen för detta avtal. 3.7 Tillståndsansökan Tillståndsansökan avseende miljödom för genomförandet förbereds för inlämning senast under mars Miljödom kan förväntas inom en handläggningstid om ca ett år från inlämningstillfället. Externa kostnader avseende ansökan om miljödom fördelas lika mellan parterna.

10 5(7) 3.8 Förtida arbeten Part äger rätt att på egen risk och bekostnad i förtid projektera, upphandla och anlägga delar av översvämningsskyddet i det fall åtgärden har samordningsfördelar relaterat parts andra byggnadsarbeten och inte negativt påverka genomförandet av detta avtal. Part ska i sådana fall ta initiativ till upprättande av särskild skriftlig överenskommelse avseende omfattning, former och kostnadsreglering för nämnda förtida arbeten innan dessa påbörjas. 3.9 Överenskommelse om vattenavledning och förbindelsepunkter När det instängda området bildas av spont och vall måste dagvatten från Älvgatan, samt fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 avledas till LIV:s enskilda dagvattenssystem. LIV förbinder sig att utan ersättning omhänderta nämnda begränsade dagvattenmängd för vidare enskild avledning till Klarälven i LIV:s regi. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av Karlstad Blåklockan 19 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal utan ersättning ta emot överskottsvatten från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin innanför invallningen inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal, utan ersättning, ta emot överskottsvatten från berörda fastigheter belägna inom invallningen. Magasinet utformas som en sänka i gräsytan. Normal skötsel sker i kommunens regi. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV svarar således för utbyggnad så att erforderlig kapacitet finns i LIV:s dagvattenmagasin, dagvattenledningar och utloppsledningar till älven utöver egenägda fastigheter även för: Dagvatten från fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 Dagvatten från Älvgatan och annan allmän plats innanför invallningen Bräddvatten från spillvattenpumpstation CKS 42. Funktionskrav för nämnda dagvattenavledning skall gälla enligt Svenskt Vatten P90. Parterna är överens om att förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunens och LIV:s ledningsnät skall gälla, efter att detta avtal genomförts, i enlighet med bilagda karta Inkopplingspunkter daterad Framtida gemensamhetsanläggning Överenskommelsen i enlighet med punkt 3.9 förutsätter att LIV:s nuvarande fasta egendom fortsatt ägs till 100% av LIV. Aktualiserar LIV en försäljning av hela eller del av sin fasta egendom skall, innan denna överlåtelse sker, en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (AL) bildas för de enskilda vatten-, avlopp- och dagvattenledningar som LIV är huvudman för enligt detta avtal. LIV förbinder sig att ta initiativ till bildande av gemensamhetsanläggningen genom ansökan till lantmäterimyndigheten och påtar sig därigenom betalningsansvar för förenade förrättningskostnader. Gemensamhetsanläggningens förbindelse- och inkopplingspunkter till det allmänna ledningsnätet skall gälla i enlighet med detta avtal.

11 6(7) 3.11 Förbrukningsavgifter VA Eftersom LIV, i och med genomförandet av detta avtal, som huvudman tar ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten skall brukningsavgiften för dagvatten fastighet utgå, förutom för de ytor som avleds till kommunalt nät. Skyldighet kvarstår att erlägga brukningsavgift för dagvatten gata Övriga kostnader - fördelning Parternas externa och interna kostnader relaterat tidigare samverkansavtal regleras enligt nämna avtals princip om likadelning. Nettofakturering om ca tkr har skett och bokförts av respektive part. Parternas externa kostnader (projektering m.m.) efter för genomförandet av detta avtal skall fördelas utifrån parternas åtaganden och i övrigt enligt detta avtal. Avser kostnaderna externa insatser som är väsentliga för helheten (gemensam projektledning enligt punkt 3.1 m.m.) och som inte enkelt och naturligt kan särskiljas utifrån parternas enskilda åtaganden enligt detta avtal skall kostnaderna fördelas lika. Parternas interna kostnader skall bäras av respektive part Genomförandetid Projektet har som målsättning ett färdigställande till årsskiftet 2015/2016 under förutsättning av att detta avtal och dess beroende av tillstånd erhålls och anläggningsarbetet kan påbörjas vid årsskiftet 2013/ Parternas framtida åtagande 4.1 Drift- och underhållsplan Parterna förbinder sig att gemensamt utarbeta en drift- och underhållsplan för översvämningsskyddets hållbara varaktighet och funktion. Externa kostnader för framtagande av nämnda plan delas lika mellan parterna. 4.2 Genomförande av Översvämningsprogram för Karlstad Karlstads kommuns kommunfullmäktige antog 2010 ett översvämningsprogram för Karlstad. De åtgärder som parterna samverkar om i detta avtal är en särskilt prioriterad s.k. anpassningsåtgärd i enlighet med översvämningsprogrammet. En annan viktig åtgärd är behovet av muddring i älven för att garantera flödeskapaciteten i älven och minska översvämningsrisken. Kommunen är huvudman för muddringsåtgärderna och nuläget när detta avtal tecknas är att en muddringsplan håller på att tas fram som underlag för en tillståndsansökan för miljödom. Kommunens huvudinriktning är att samlat verka för att flödeskapaciteten i älven optimeras genom bl.a. muddring och vidmakthållande av älvens flödeslopp genom staden.

12 7(7) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Kommunens underskrift Landstingets underskrift Karlstad den... Karlstad den För Karlstads kommun För Landstinget i Värmland Namnförtydligande Namnförtydligande Bilagor (sammantaget 12 sidor): Översikt översvämningsskydd CSK LIV:s enskilda anläggning för dagvattenavledning (Rambölls förslagsritning, W51/101 daterad ) Förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunen och LIV:s ledningsnät (Rambölls bilaga 3 inkopplingspunkter daterad ) Översvämningsskydd i form av spont och uppfyllnad (Rambölls förslagsritningar W51/101, M10/ och M19/ daterade ). Dagvattenmagasin nordost vid Rosenborgsgatan (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/102 daterade ). Dagvattenmagasin sydväst vid flerfamiljshusen Blåklockan 16 (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/105 daterade ). Omfattning av parkmark enligt ny detaljplan för del av Blåklockan arkiv nr 1780K-24-P2012/10.

13 1 (1) Barnchecklista Ansvarig enhet: Handläggare: Landstingsfastigheter Lars Nilsson Dnr: LK/ Ärende: "Samverkansavtal 2013" med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuse i Karlstad och genomförande av projektet Barnchecklista ska upprättas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. Kommer beslutet att beröra barn/ungdomar, direkt eller indirekt? Ja Nej Om svaret är ja bör barnchecklista användas inför beslut. 1. Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut? Barn i behov av vård. 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej Motivera svaret: Sjukhusets drift säkras. 3. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella Ja Nej rättigheter beaktas? Motivera svaret: Jämställd vård kan erbjudas. 4. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling Ja Nej beaktas? Motivera svaret: Ja, genom att sjukhusets drift säkras. 5. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt? Motivera svaret: 6. Har särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar med Ja Nej funktionsnedsättning? Motivera svaret: Ifylld barnchecklista ska lämnas till diariet i Landstingshuset tillsammans med aktuellt ärende. Dessutom ska en kopia lämnas till landstingets enhet för folkhälsa och samhällsmedicin som regelbundet rapporterar landstingets arbete med barnkonventionen till Barnombudsmannen och Sveriges regering. Mer information lämnas av Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg vid landstingets enhet för forskning och folkhälsa, telefon: , e-post: Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress Organisationsnummer Landstingshuset Våxnäsgatan Karlstad Telefax

14 Ärendebeskrivning 1 (5) Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Bakgrund Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Ett omfattande utredningsarbete har utförts inom ramen för det tidigare tecknade samverkansavtalet. Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter. En inledande övergripande studie för att lokalisera hinder och risker ledde till att utredningsinsatserna koncentrerades till delsträckan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata. Här finns tekniska installationer som järnvägsbro, högspänningsledningar samt stabilitetsproblem och en känd större miljöförorening från tidigare gasverksamhet. Ett översvämningsskydd och dess invallning påverkar grundvattenströmmar och därmed spridningen av den eventuellt kvarvarande miljöföroreningen i mark som inte direkt berörs av projektet. Dessa tekniska omständigheter och med dem förenade risker bland annat för miljön och projektets ekonomi har resulterat i beslutet inom projektorganisationen att analysera alteranativa översvämningssäkra tillfartsvägar som alternativ till Älvgatans delsträcka Rosenborgsgatan Karl IX:s gata. Även om Älvgatan skyddas som tillfartsväg för ett extremt högt flöde i Klarälven så riskerar E18 och delar av gatorna i centrala Karlstad att översvämmas. Inom ramen för kommunens översvämningsprogram och stadsutveckling i kvarteret Kanoten med flera planeras för åtgärder utmed sträckningen Hööksgatan Sjömansgatan Packhusgatan. I ett längre perspektiv, utifrån det förslag till trafikplan för Karlstad som föreligger, finns ett huvudalternativ med en ny bro med tillfartsvägar över älven vid Jakobsberg med koppling till Ullebergsleden och vidare till E18. När bron kommer att stå färdig är ännu inte klarlagt. Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemen-

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) samma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Den uteslutna delen föreslås inte innehålla något översvämningsskydd annat än ett uppbyggt nytt gång- och cykelstråk med samma gestaltning som ursprungsförslaget. Denna del utförs helt i kommunens regi samordnat med det till Karl IX:s gata angränsande stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande. Överväganden Centralsjukhuset i Karlstad och dess angränsande gator riskerar att översvämmas i samband med höga flöden i Klarälven. Stora nederbördsmängder riskerar att slå ut tekniska system och därmed byggnader inom sjukhusområdet. Vårdverksamheten riskerar att behöva inskränkas eller upphöra. Den mest utsatta delen inom sjukhusområdet är den tekniska försörjningsbyggnaden, hus 41, med sin kulvertförbindelse in i sjukhusanläggningen. I samverkan med Länsstyrelsen och Karlstads kommun har förslag till utformning av skyddsåtgärder mot höga vattennivåer i Klarälven upprättats. Skyddet är utformat så att det skall klara vattennivåer i älven som inträffar något färre än 1 gång per tusen år. Innanför skyddet skapas en bassäng genom skyddsåtgärderna. För att hålla byggnaderna och omgivande mark säkrade kompletteras befintlig dagvattenhantering så att nederbörd med en återkomst om en gång per femhundra år kan hanteras utan större driftinskränkningar av vårdverksamheten. Vid höga vattennivåer i Klarälven kan dagvattnet inte ledas ut i älven genom självfallsledningar. För att klara sådana situationer skapas särskilda pumpgropar med permanent placerade pumpar. Det befintliga dagvattennätet representerar stora ekonomiska värden. För att kunna utnyttja detta även vid stora nederbördsmängder skapas fördröjningsmagasin i form av såväl underjordiska magasin som försänkningar av markytan där vatten kan samlas upp vid extrema förhållanden. Detta är dock inte tillräckligt. Vissa befintliga dagvattenledningar ersätts av ledningar med större dimensioner och därmed större kapacitet../. Bilagt denna ärendebeskrivning framgår förslaget till nytt samverkansavtal mellan Karlstads kommun och Landstinget i Värmland benämnt Samverkansavtal 2013.

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal Avtalet och därmed projektets huvudsakliga genomförande bygger på att vardera parten ansvarar för utförande och finansiering av de anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Genomförandet förutsätter gemensam projektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan åtagandena som underlag i förfrågningsunderlag m.m. Kortfattat innebär det nya gränssnittet att kommunen bekostar anläggning och drift av Älvgatan i delvis justerat läge, gång och cykelstråk, parkmiljöer i direkt anslutning till översvämningsskyddet belägna inom allmän plats. Landstinget bekostar anläggning och drift av översvämningsskyddet i form av själva sponten, erforderlig dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning för avledning till Klarälven i självfalls och tryckledningar. Detta innebär att landstinget, när dessa åtgärder är genomförda, som huvudman får ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten. Detta innebär att landstinget för objektet befrias från avgiften dagvatten fastighet i VA-taxan. För att genomföra projektet överlåter landstinget till kommunen utan ersättning mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Landstinget åtar sig huvudmannaskapet för det fysiska genomförandet av projektet genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsningar i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med stöd i denna överenskommelse. Projektet skall leda av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera och kommer att engagera medarbetare ur parternas organisationer. Nyttobeskrivning och ekonomi Den pågående klimatförändringen innebär ökad risk för mycket större såväl nederbördsintensitet som nederbördsvolym i framtiden. Centralsjukhuset har ett mycket utsatt läge och är den mest skyddsvärda anläggningen i länet. Åtgärder för att säkra sjukhusets drift mot konsekvenser av stora vattenmängder utformas för att fungera under mycket lång tid. En invallning mot Klarälven utformas så att den kan utnyttjas under åtminstone några hundra år medan en utbyggnad för att hantera stora nederbördsmängder utformas så att den fungerar på avsett vis under åtminstone femtio år. Sedan föreslagna åtgärder genomförts säkras vårdverksamheten vid Centralsjukhuset för lång tid mot störningar orsakade av höga vattennivåer i Klarälven respektive extrema regn.

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Investeringsutgifterna för att genomföra de delar av projektet som skall ägas och förvaltas av landstinget inklusive landstingets andelar av gemensamma utredningar, tillstånd beräknas uppgå till följande belopp: Tillstånd, projektering, myndighetsavgifter Byggåtgärder Projektledning Totalt 3 miljoner kronor 35 miljoner kronor 2 miljoner kronor 40 miljoner kronor Med 33 års rak avskrivningstid blir kapitalkostnaden första året tusen kronor. Driftkostnaderna för tillsyn, skötsel, förbyggande underhåll avledningar, brunnar, pumpar, luckor, ventiler samt viss elektrisk energi beräknas uppgå till 200 tusen kronor per år de år anläggningen inte tas i drift. Årskostnaden bör ses som en försäkringspremie. Årskostnaden belastar landstingsfastigheter. Under 2012 har ett mycket omfattande utredningsarbete för projektet genomförts samt en ansökan om miljötillstånd utarbetats. Detaljplan för fastigheten Blåklockan 16 har ändrats och kommunen har arbetat med att utöka sitt markinnehav för att projektet skall kunna genomföras. I slutet av 2013 förväntas miljödom. De fysiska delarna av projektet genomförs 2014 med färdigställande till årsskiftet 2015/16. I god tid innan nybyggnadsdelen av ersättningslokaler för operation öst tas i anspråk. Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s beslut om statliga bidrag avvaktar miljödom. Laglighetsbedömning När projektet genomförts är landstinget huvudman med en egen anläggning för dagvattenhantering, en verksamhet som normalt sköts i kommunal regi. Lösningen ligger i linje med gällande lagstiftning. Barnperspektiv Framgår av bilagda barnchecklista. En följd av projektet är att det utformas särskilda ytor för magasinering av dagvatten i samband med extrema regn. Dessa dammar måste vid sådana situationer bevakas så att de inte blir risker för barn. Arbetsmiljö Föreslagna åtgärder reducerar risker för försämrad inomhusmiljö genom fuktskador och därmed sämre arbetsmiljö.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Jämställdhet Alla har nytta av åtgärden. Fackligt samråd Fackligt samråd sker i anslutning till ärendehanteringen inför beslutsprocessen. Samråd med brukarorganisationer Sådant samråd har inte genomförts. Uppföljning Projektet följs upp enligt landstingets ordinarie rutiner för uppföljning av investeringsprojekt.

19 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kartbilaga till Samverkansavtal 2013 mellan Landstinget i Värmland och Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad. plan u ^ Tennisb. ZZ bäcken { Sporthall Z z 2:1 Kärlek s- dungen ^ Sporthall 1:1 Idrottsplats Klara 2:1 ^ Karolinen 2:1 Strand ^ Z Z ^ Skola 2:1 ^ 1:1 { ^ Kvarnberget 1:1 Z z 2:1 Sjukhus ^ w ^ ^ Sommarro Tennisbanor Fotbollsplaner Skola 3:2 p Z z Marieberg Friluftsanläggning 3:1 Småbåtshamn Mariebergsviken Karlstad 124 m Översikt - Översvämningsskyddets omfattning markerat med heldragen linje

20 Tjänsteskrivelse 1 (3) Landstingsstyrelsen Sekretariatet Christian Eriksson LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen Den senast gällande delegeringsordningen för landstingsstyrelsen är från år Sedan dess har landstinget genomfört organisationsförändringar vilket medfört att delegeringsordningen inte stämmer med den faktiska organisationsstrukturen. Vidare finns andra skäl till ändring av delegeringsordningen vilka behandlas nedan. Ändring har i förslaget skett på så sätt att smittskyddsläkaren inkluderats i kretsen stabschef/divisionschef. Ärendetypen beslut om organisationsförändringar inom stab respektive division tas bort ur delegeringsordningen då det får anses vara verkställande åtgärder som kan vidtas utan politiska beslut. Vad gäller anställning respektive uppsägning/avsked av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika respektive Torsby, tandvårdschef, stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan så lyfts dessa beslut ut ur delegeringsordningen. Detta då beslut om anställning respektive uppsägning/avsked på sådan organisatorisk nivå är att betrakta som verkställighet. Under ärendets beredning har framkommit att beloppsgränserna rörande vissa ekonomiärenden upplevs som för låga och dåligt anpassade till nutida förhållanden. Vad avser delegation att fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning ur stiftelserna så har styrelsens beslut 119, år 2012, beaktats. Beslutet innebär att landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande med 2:e vice ordförande som ersättare får fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning från stiftelserna och donationsfonderna. Landstingsstyrelsens arbetsutskott har i uppdrag att skriva under årsredovisningen för de stiftelser där sådan upprättats. Enligt styrelsens beslut 174 år 2011 så är respektive divisionschef/ chef för övriga verksamheter delegater avseende återinvesteringar inom fastställt återinvesteringsutrymme. Detta förs nu in i delegeringsordningen. Enheten upphandling och avtal tillsammans med landstings-it har dessutom framfört önskemål om att låta IT-chefen vara delegat i ärenden som rör förnyade konkurrensutsättningar av ramavtal på IT-området. Ingen förändring föreslås rörande det ursprungliga ramavtalet vilket även fortsättningsvis hanteras av upphandlingschefen som skriver på dessa tilldelningsbeslut.

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx

Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Kommunalt konkurrensprogram för Filipstads Kommun Antaget av kommunfullmäktige 27 november 2003, 122 1. Syfte Dessa

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet

Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Revisionsrapport Strategier vid förändringar av fastighetsbeståndet Gällivare kommun Maj 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, Revisionskonsult 2010-05-31 Hans Forsström Rolf

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer