08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch"

Transkript

1 Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2012 Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Ulric Andersson (Christina Wahrolin) ÄRENDEN LK/ Ekonomisk månadsrapport t.o.m. februari Utsänds senare i kompletterande utskick 2. Översvämningsskydd LK/ LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 4. LK/ Revisionsrapport: Landstingets ärende- och beslutsprocess 5. LK/ Remiss: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och Landstinget i Värmland 6. LK/ Remiss: Nya föreskrifter om förebyggande behandling av undernäring 7. LK/ Remiss: Reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 8. LK/ Medborgardialog 2013 Medborgardialogen: Styrkarta för landstingets arbete och innehåll.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Justering av modell för ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013 i Hälsoval Värmland 10. LK/ Informationssäkerhetsrapport 2012 för landstinget i Värmland 11. LK/ Remiss: Departementspromemorian Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 12. LK/ Nytt samverkansavtal med Cehis 13. LK/ Beroendecentrum 14. LK/ Begäran om att få ta i anspråk reserverade investeringsmedel för projektet CSK LK/ Inbjudan till AER:s Generalförsamling LK/ Strategi för försäljning av landstingskommunala tjänster 17. LK/ Kvarvarande mål miljöpolitiska programmet 18 LK/ Förskoleteamet Tummen 19. Ärenden för kännedom LK/ Ärenden till landstingsfullmäktige 20. LK/ Årsredovisning Utsänds senare i kompletterade utskick 21. LK/ Ny finansiering av Regina 9083 till Värmlandstrafik 22. LK/ Medborgarförslag Utred Region Värmland Utsänds ev senare i kompletterande utskick eller utdelas under mötet 23. LK/ Medborgarförslag Samverkanshus i Branäs

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 24. LK/ Patientsäkerhetsberättelse 2012

4 Tjänsteskrivelse 1 (2) Landstingsstyrelsen Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ "Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter../. En detaljerad beskrivning av projektet framgår av bilagda ärendebeskrivning daterad Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemensamma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande../. Ett nytt förslag till avtal benämnt Samverkansavtal 2013 vari överenskommelsens nu föreslagna utformning framgår. Investeringsutgiften beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor till den del som skall belasta landstinget. Eventuella statliga bidrag reducerar utgiften.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att under förutsättning av att Karlstads kommun fattar motsvarande beslut godkänna upprättat förslag till samverkansavtal benämnt Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för del av Älvgatan och Centralsjukhuset i Karlstads kommun som ersättning för det samverkansavtal som tecknades 2012, att bevilja landstingsfastigheter 5 miljoner kronor i investeringsanslag 2013, 10 miljoner kronor 2014 och 25 miljoner kronor 2015 ur ramen för strategiska projekt samt att uppdraga till fastighetschefen att för Landstinget i Värmland teckna Samverkansavtalet 2013 och erforderliga underavtal. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd

6 Samverkansavtal 2013 Parter Karlstads kommun, nedan kallad kommunen. Landstinget i Värmland, nedan kallat LIV Bakgrund Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) fungerar som länssjukhus för invånarna i Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. CSK är lågt beläget i förhållande till Klarälven. Delar av CSK och dess angränsande tillfartsvägar riskerar att översvämmas vid höga flöden i Klarälven. Konsekvenserna av en översvämning kan bli mycket omfattande, vilket kan innebära att sjukhuset måste evakueras. Ur ett samhälls- och beredskapshänseende är inte detta acceptabelt. Landstinget i Värmland, såsom verksamhetsutövare och fastighetsägare, och Karlstads kommun, såsom väghållare påbörjade under 2011 en dialog och planering för att gemensamt anlägga ett översvämningsskydd utmed en sträcka av Älvgatan i höjd med CSK. Översvämningsskyddet avser att säkra sjukhusets funktion och dess tillgänglighet i samband med höga flöden i Klarälven. Planerade åtgärder utgör prioriterade insatser för att säkra en samhällsviktig funktion inom ramen för av Karlstads kommuns kommunfullmäktige beslutat översvämningsprogram för Karlstad. Parterna träffade i början av 2012 en överenskommelse om en samfinansierad och samordnad utbyggnad av översvämningsskyddet med tillhörande infrastruktur, samt drift och underhåll av erforderliga skyddsanläggningar. Ett omfattande utredningsarbete har därefter genomförts inom ramen för samverkansavtalet. De tekniska utredningar som gjorts har lett till parternas gemensamma slutsats att parternas åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten mest vitala tillfartsvägarna närmast CSK. Projektets genomförande kommer dock ansvarsmässigt och ekonomiskt att uppdelas mellan parterna med inbördes beroenden om hur de anläggs och sköts. Parternas fortsatta samverkan är en förutsättning för åtgärdernas samlade utförande. Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal 2013, enligt följande: 1. Omfattning och syfte Det direkta översvämningsskyddet mot Klarälven består av en permanent spont med tillhörande bankuppfyllnad som sträcker sig uppströms räknat från Älvgatans korsning med Rosenborgsgatan och nedströms till villabebyggelsen i kvarteret Blåklockan inom Sommarro. Invallningen har förlängningar vinkelrät älven i sin nordöstra respektive sydvästra del. Avvattningen av det instängda sjukhusområdet

7 2(7) samt angränsande tillfartsvägar sker via flera fördröjningsmagasin, dagvattenpumpar och förenade förbindelse- och utloppsledningar. Sponten och bankuppfyllnaden kommer i hela sin sträcka att krönas med ett attraktivt kommunikations- och rekreationsstråk för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassade platser för vila och möten utmed älvstranden kommer att anordnas i form av sittplatser och bryggdäck. Åtgärderna kräver ombyggnad av aktuell delsträcka av Älvgatan och ny gång- och cykelväg och ny belysning. Den översiktliga omfattningen av parternas åtagande framgår av bilagda översikt av översvämningsskyddet. Detta avtal omfattar parternas samordnade projekterings-, byggnads-, underhålls- och driftsåtagande avseende samtliga de anläggningar som erfordras för ett fullgott översvämningsskydd för CSK och dess närmast belägna tillfartsvägar. 2. Giltighet Denna överenskommelse är giltig endast under förutsättning av att den godkänns av respektive part genom beslut som vinner laga kraft senast För att genomföra projektet krävs erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut. Vinner inte tillstånden och myndighetsbesluten laga kraft senast upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägningsförfarande. Upparbetade kostnader hos respektive part föranlett av projektet skall därvid regleras enligt grunderna i detta avtal. Part har ingen rätt till annan ersättning eller skadestånd med anledning av att avtalet upphör att gälla. 3. Genomförande 3.1 Samverkansform Parterna är överens om att det gemensamma genomförandet enligt detta avtal är så omfattande att det skall genomföras som ett gemensamt projekt med stöd av parterna vald projektmodell. Roller, ansvar, beslut och faser skall preciseras i bl.a. projektbeställning och projektspecifikation. Projektet skall ledas av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera. Parterna enas om att dialog och lösningsorienterad samverkan skall utgöra värdegrund i genomförandet. 3.2 Genomförande Det huvudsakliga genomförandet bygger på att parterna ansvarar för utförande och finansiering av sådana anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Utförandet förutsätter samprojektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan parternas åtaganden som underlag för förfrågningsunderlag m.m. LIV påtar sig huvudmannaskap för entreprenadupphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsning i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med grund i parternas åtaganden enligt detta avtal. I det fall någon part anser det erforderligt skall, på dennes initiativ, särskilda genomförandeavtal ingås mellan parterna i syfte att fastighets- och civilrättsligt närmare reglera parternas åtagande och skyldigheter avseende exempelvis markåtkomst, upphandling, det faktiska utförandet, driften och underhållet, det slutliga ägandet av i detta avtal avtalade anläggningar. Den närmare avgränsningen

8 3(7) med utgångspunkt i detta samverkansavtal skall gälla i enlighet med sådana genomförandeavtal. 3.3 Landstingets åtagande LIV ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Enskild dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning m.m. för avledning till Klarälven i självfalls- och tryckledning. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritning W Inkopplingspunkter för kommunens avledning av dagvatten från Älvgatan framgår av bilagda karta inkopplingspunkter daterad LIV:s utloppsledningar till Klarälven tryggas med officialservitut alternativt ledningsrätt. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Översvämningsskydd i form av spont (med överkant +47,65 i höjdsystem RH00 Karlstad) utmed hela det område som invallas, samt i anslutning till sponten förenad uppfyllnad till underkant överbyggnad (terrass). Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W51-101, M10-101, M10-102, M10-103, M10-104, M10-105, M19-211, M och M19-213). Sponten ägs av LIV och spontens bestånd och vidmakthållande tryggas genom officialservitut eller annan bestående rättighet. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Eventuella förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av fastigheten Karlstad Blåklockan 19 för mottagning av dagvatten i samband med kraftig nederbörd från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. Omfattning framgår av bilagda förslagsritningar W och M Magasinet utformas som en gräsklädd sänka. Normal skötsel sker i LIV:s regi och på dennes bekostnad. Kommunen utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV ansvarar för och bekostar projektering och byggande av: Uppfyllnad och samtliga erforderliga stöd- och erosionsåtgärder för översvämningsskyddets funktion i strandzonen mellan sponten och Klarälven utmed hela översvämningsskyddets sträckning. Kommunen övertar skötsel och drift av området när det färdigställts till överenskommet skick. Dagvattenmagasin i parkmark inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 i form av gräsklädd sänka med erforderliga tillopp- och utloppsledningar. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W och M Normal skötsel av parkområdet sker i kommunens regi och på dennes bekostnad. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. De ledningar inom parkmarken som behövs för nyttjandet av dagvattenmagasinet och i övrigt de ledningar som enligt detta avtal skall ägas av LIV, skall av kommunen som markägare upplåtas med officiell rättighet utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV.

9 4(7) 3.4 Kommunens åtagande Kommunen ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Allmänna trafikanläggningar i form av Älvgatan med tillhörande gång- och cykelväg och Rosenborgsgatans anpassning i korsningen med Älvgatan. Parkanläggningar exklusive dagvattenmagasinet inom det delområde av fastigheten Karlstad Blåklockan 16 som planlagts för allmän plats som park (dagvatten). Allmänna vatten,- avlopp- och dagvattenledningar (VAD-ledningar) i längsgående riktning i Älvgatan inklusive anslutning till LIV:s dagvattenanläggning enligt punkt 3.3. Inkopplingspunkter definieras i läge/höjd i detaljprojekteringen och framgår översiktligt av punkt 3.9 i detta avtal. Dagvattenavledning av det markområde inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som efter invallningens tillkomst blir beläget utanför invallningen. 3.5 Detaljplan och parternas markåtkomst För ett delområde av nuvarande fastigheten Karlstad Blåklockan 16 har detaljplanen ändrats till allmän plats för att möjliggöra anläggandet av översvämningsskyddet. Detaljplanen vann laga kraft Kommunen har träffat överenskommelse med berörd fastighetsägare om ett förvärv av den allmänna platsmarken med tillträde Aktuellt markområde redovisas i bilagda utdrag ur detaljplan arkiv nr 1780K-24-P2012/10. LIV överlåter till kommunen utan ersättning erforderlig mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Förrättningskostnaderna erläggs av kommunen. 3.6 Statsbidrag Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s slutliga beslut om statligt bidrag avvaktar miljödom. Parternas externa kostnader avseende ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) fördelas lika mellan parterna. Eventuellt beviljat statsbidrag fördelas mellan parterna utifrån hur bidragen erhålls och vilken part som finansierat bidragsberättigade åtgärder inom ramen för detta avtal. 3.7 Tillståndsansökan Tillståndsansökan avseende miljödom för genomförandet förbereds för inlämning senast under mars Miljödom kan förväntas inom en handläggningstid om ca ett år från inlämningstillfället. Externa kostnader avseende ansökan om miljödom fördelas lika mellan parterna.

10 5(7) 3.8 Förtida arbeten Part äger rätt att på egen risk och bekostnad i förtid projektera, upphandla och anlägga delar av översvämningsskyddet i det fall åtgärden har samordningsfördelar relaterat parts andra byggnadsarbeten och inte negativt påverka genomförandet av detta avtal. Part ska i sådana fall ta initiativ till upprättande av särskild skriftlig överenskommelse avseende omfattning, former och kostnadsreglering för nämnda förtida arbeten innan dessa påbörjas. 3.9 Överenskommelse om vattenavledning och förbindelsepunkter När det instängda området bildas av spont och vall måste dagvatten från Älvgatan, samt fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 avledas till LIV:s enskilda dagvattenssystem. LIV förbinder sig att utan ersättning omhänderta nämnda begränsade dagvattenmängd för vidare enskild avledning till Klarälven i LIV:s regi. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av Karlstad Blåklockan 19 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal utan ersättning ta emot överskottsvatten från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin innanför invallningen inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal, utan ersättning, ta emot överskottsvatten från berörda fastigheter belägna inom invallningen. Magasinet utformas som en sänka i gräsytan. Normal skötsel sker i kommunens regi. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV svarar således för utbyggnad så att erforderlig kapacitet finns i LIV:s dagvattenmagasin, dagvattenledningar och utloppsledningar till älven utöver egenägda fastigheter även för: Dagvatten från fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 Dagvatten från Älvgatan och annan allmän plats innanför invallningen Bräddvatten från spillvattenpumpstation CKS 42. Funktionskrav för nämnda dagvattenavledning skall gälla enligt Svenskt Vatten P90. Parterna är överens om att förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunens och LIV:s ledningsnät skall gälla, efter att detta avtal genomförts, i enlighet med bilagda karta Inkopplingspunkter daterad Framtida gemensamhetsanläggning Överenskommelsen i enlighet med punkt 3.9 förutsätter att LIV:s nuvarande fasta egendom fortsatt ägs till 100% av LIV. Aktualiserar LIV en försäljning av hela eller del av sin fasta egendom skall, innan denna överlåtelse sker, en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (AL) bildas för de enskilda vatten-, avlopp- och dagvattenledningar som LIV är huvudman för enligt detta avtal. LIV förbinder sig att ta initiativ till bildande av gemensamhetsanläggningen genom ansökan till lantmäterimyndigheten och påtar sig därigenom betalningsansvar för förenade förrättningskostnader. Gemensamhetsanläggningens förbindelse- och inkopplingspunkter till det allmänna ledningsnätet skall gälla i enlighet med detta avtal.

11 6(7) 3.11 Förbrukningsavgifter VA Eftersom LIV, i och med genomförandet av detta avtal, som huvudman tar ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten skall brukningsavgiften för dagvatten fastighet utgå, förutom för de ytor som avleds till kommunalt nät. Skyldighet kvarstår att erlägga brukningsavgift för dagvatten gata Övriga kostnader - fördelning Parternas externa och interna kostnader relaterat tidigare samverkansavtal regleras enligt nämna avtals princip om likadelning. Nettofakturering om ca tkr har skett och bokförts av respektive part. Parternas externa kostnader (projektering m.m.) efter för genomförandet av detta avtal skall fördelas utifrån parternas åtaganden och i övrigt enligt detta avtal. Avser kostnaderna externa insatser som är väsentliga för helheten (gemensam projektledning enligt punkt 3.1 m.m.) och som inte enkelt och naturligt kan särskiljas utifrån parternas enskilda åtaganden enligt detta avtal skall kostnaderna fördelas lika. Parternas interna kostnader skall bäras av respektive part Genomförandetid Projektet har som målsättning ett färdigställande till årsskiftet 2015/2016 under förutsättning av att detta avtal och dess beroende av tillstånd erhålls och anläggningsarbetet kan påbörjas vid årsskiftet 2013/ Parternas framtida åtagande 4.1 Drift- och underhållsplan Parterna förbinder sig att gemensamt utarbeta en drift- och underhållsplan för översvämningsskyddets hållbara varaktighet och funktion. Externa kostnader för framtagande av nämnda plan delas lika mellan parterna. 4.2 Genomförande av Översvämningsprogram för Karlstad Karlstads kommuns kommunfullmäktige antog 2010 ett översvämningsprogram för Karlstad. De åtgärder som parterna samverkar om i detta avtal är en särskilt prioriterad s.k. anpassningsåtgärd i enlighet med översvämningsprogrammet. En annan viktig åtgärd är behovet av muddring i älven för att garantera flödeskapaciteten i älven och minska översvämningsrisken. Kommunen är huvudman för muddringsåtgärderna och nuläget när detta avtal tecknas är att en muddringsplan håller på att tas fram som underlag för en tillståndsansökan för miljödom. Kommunens huvudinriktning är att samlat verka för att flödeskapaciteten i älven optimeras genom bl.a. muddring och vidmakthållande av älvens flödeslopp genom staden.

12 7(7) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Kommunens underskrift Landstingets underskrift Karlstad den... Karlstad den För Karlstads kommun För Landstinget i Värmland Namnförtydligande Namnförtydligande Bilagor (sammantaget 12 sidor): Översikt översvämningsskydd CSK LIV:s enskilda anläggning för dagvattenavledning (Rambölls förslagsritning, W51/101 daterad ) Förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunen och LIV:s ledningsnät (Rambölls bilaga 3 inkopplingspunkter daterad ) Översvämningsskydd i form av spont och uppfyllnad (Rambölls förslagsritningar W51/101, M10/ och M19/ daterade ). Dagvattenmagasin nordost vid Rosenborgsgatan (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/102 daterade ). Dagvattenmagasin sydväst vid flerfamiljshusen Blåklockan 16 (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/105 daterade ). Omfattning av parkmark enligt ny detaljplan för del av Blåklockan arkiv nr 1780K-24-P2012/10.

13 1 (1) Barnchecklista Ansvarig enhet: Handläggare: Landstingsfastigheter Lars Nilsson Dnr: LK/ Ärende: "Samverkansavtal 2013" med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuse i Karlstad och genomförande av projektet Barnchecklista ska upprättas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. Kommer beslutet att beröra barn/ungdomar, direkt eller indirekt? Ja Nej Om svaret är ja bör barnchecklista användas inför beslut. 1. Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut? Barn i behov av vård. 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej Motivera svaret: Sjukhusets drift säkras. 3. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella Ja Nej rättigheter beaktas? Motivera svaret: Jämställd vård kan erbjudas. 4. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling Ja Nej beaktas? Motivera svaret: Ja, genom att sjukhusets drift säkras. 5. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt? Motivera svaret: 6. Har särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar med Ja Nej funktionsnedsättning? Motivera svaret: Ifylld barnchecklista ska lämnas till diariet i Landstingshuset tillsammans med aktuellt ärende. Dessutom ska en kopia lämnas till landstingets enhet för folkhälsa och samhällsmedicin som regelbundet rapporterar landstingets arbete med barnkonventionen till Barnombudsmannen och Sveriges regering. Mer information lämnas av Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg vid landstingets enhet för forskning och folkhälsa, telefon: , e-post: Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress Organisationsnummer Landstingshuset Våxnäsgatan Karlstad Telefax

14 Ärendebeskrivning 1 (5) Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Bakgrund Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Ett omfattande utredningsarbete har utförts inom ramen för det tidigare tecknade samverkansavtalet. Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter. En inledande övergripande studie för att lokalisera hinder och risker ledde till att utredningsinsatserna koncentrerades till delsträckan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata. Här finns tekniska installationer som järnvägsbro, högspänningsledningar samt stabilitetsproblem och en känd större miljöförorening från tidigare gasverksamhet. Ett översvämningsskydd och dess invallning påverkar grundvattenströmmar och därmed spridningen av den eventuellt kvarvarande miljöföroreningen i mark som inte direkt berörs av projektet. Dessa tekniska omständigheter och med dem förenade risker bland annat för miljön och projektets ekonomi har resulterat i beslutet inom projektorganisationen att analysera alteranativa översvämningssäkra tillfartsvägar som alternativ till Älvgatans delsträcka Rosenborgsgatan Karl IX:s gata. Även om Älvgatan skyddas som tillfartsväg för ett extremt högt flöde i Klarälven så riskerar E18 och delar av gatorna i centrala Karlstad att översvämmas. Inom ramen för kommunens översvämningsprogram och stadsutveckling i kvarteret Kanoten med flera planeras för åtgärder utmed sträckningen Hööksgatan Sjömansgatan Packhusgatan. I ett längre perspektiv, utifrån det förslag till trafikplan för Karlstad som föreligger, finns ett huvudalternativ med en ny bro med tillfartsvägar över älven vid Jakobsberg med koppling till Ullebergsleden och vidare till E18. När bron kommer att stå färdig är ännu inte klarlagt. Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemen-

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) samma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Den uteslutna delen föreslås inte innehålla något översvämningsskydd annat än ett uppbyggt nytt gång- och cykelstråk med samma gestaltning som ursprungsförslaget. Denna del utförs helt i kommunens regi samordnat med det till Karl IX:s gata angränsande stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande. Överväganden Centralsjukhuset i Karlstad och dess angränsande gator riskerar att översvämmas i samband med höga flöden i Klarälven. Stora nederbördsmängder riskerar att slå ut tekniska system och därmed byggnader inom sjukhusområdet. Vårdverksamheten riskerar att behöva inskränkas eller upphöra. Den mest utsatta delen inom sjukhusområdet är den tekniska försörjningsbyggnaden, hus 41, med sin kulvertförbindelse in i sjukhusanläggningen. I samverkan med Länsstyrelsen och Karlstads kommun har förslag till utformning av skyddsåtgärder mot höga vattennivåer i Klarälven upprättats. Skyddet är utformat så att det skall klara vattennivåer i älven som inträffar något färre än 1 gång per tusen år. Innanför skyddet skapas en bassäng genom skyddsåtgärderna. För att hålla byggnaderna och omgivande mark säkrade kompletteras befintlig dagvattenhantering så att nederbörd med en återkomst om en gång per femhundra år kan hanteras utan större driftinskränkningar av vårdverksamheten. Vid höga vattennivåer i Klarälven kan dagvattnet inte ledas ut i älven genom självfallsledningar. För att klara sådana situationer skapas särskilda pumpgropar med permanent placerade pumpar. Det befintliga dagvattennätet representerar stora ekonomiska värden. För att kunna utnyttja detta även vid stora nederbördsmängder skapas fördröjningsmagasin i form av såväl underjordiska magasin som försänkningar av markytan där vatten kan samlas upp vid extrema förhållanden. Detta är dock inte tillräckligt. Vissa befintliga dagvattenledningar ersätts av ledningar med större dimensioner och därmed större kapacitet../. Bilagt denna ärendebeskrivning framgår förslaget till nytt samverkansavtal mellan Karlstads kommun och Landstinget i Värmland benämnt Samverkansavtal 2013.

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal Avtalet och därmed projektets huvudsakliga genomförande bygger på att vardera parten ansvarar för utförande och finansiering av de anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Genomförandet förutsätter gemensam projektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan åtagandena som underlag i förfrågningsunderlag m.m. Kortfattat innebär det nya gränssnittet att kommunen bekostar anläggning och drift av Älvgatan i delvis justerat läge, gång och cykelstråk, parkmiljöer i direkt anslutning till översvämningsskyddet belägna inom allmän plats. Landstinget bekostar anläggning och drift av översvämningsskyddet i form av själva sponten, erforderlig dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning för avledning till Klarälven i självfalls och tryckledningar. Detta innebär att landstinget, när dessa åtgärder är genomförda, som huvudman får ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten. Detta innebär att landstinget för objektet befrias från avgiften dagvatten fastighet i VA-taxan. För att genomföra projektet överlåter landstinget till kommunen utan ersättning mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Landstinget åtar sig huvudmannaskapet för det fysiska genomförandet av projektet genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsningar i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med stöd i denna överenskommelse. Projektet skall leda av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera och kommer att engagera medarbetare ur parternas organisationer. Nyttobeskrivning och ekonomi Den pågående klimatförändringen innebär ökad risk för mycket större såväl nederbördsintensitet som nederbördsvolym i framtiden. Centralsjukhuset har ett mycket utsatt läge och är den mest skyddsvärda anläggningen i länet. Åtgärder för att säkra sjukhusets drift mot konsekvenser av stora vattenmängder utformas för att fungera under mycket lång tid. En invallning mot Klarälven utformas så att den kan utnyttjas under åtminstone några hundra år medan en utbyggnad för att hantera stora nederbördsmängder utformas så att den fungerar på avsett vis under åtminstone femtio år. Sedan föreslagna åtgärder genomförts säkras vårdverksamheten vid Centralsjukhuset för lång tid mot störningar orsakade av höga vattennivåer i Klarälven respektive extrema regn.

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Investeringsutgifterna för att genomföra de delar av projektet som skall ägas och förvaltas av landstinget inklusive landstingets andelar av gemensamma utredningar, tillstånd beräknas uppgå till följande belopp: Tillstånd, projektering, myndighetsavgifter Byggåtgärder Projektledning Totalt 3 miljoner kronor 35 miljoner kronor 2 miljoner kronor 40 miljoner kronor Med 33 års rak avskrivningstid blir kapitalkostnaden första året tusen kronor. Driftkostnaderna för tillsyn, skötsel, förbyggande underhåll avledningar, brunnar, pumpar, luckor, ventiler samt viss elektrisk energi beräknas uppgå till 200 tusen kronor per år de år anläggningen inte tas i drift. Årskostnaden bör ses som en försäkringspremie. Årskostnaden belastar landstingsfastigheter. Under 2012 har ett mycket omfattande utredningsarbete för projektet genomförts samt en ansökan om miljötillstånd utarbetats. Detaljplan för fastigheten Blåklockan 16 har ändrats och kommunen har arbetat med att utöka sitt markinnehav för att projektet skall kunna genomföras. I slutet av 2013 förväntas miljödom. De fysiska delarna av projektet genomförs 2014 med färdigställande till årsskiftet 2015/16. I god tid innan nybyggnadsdelen av ersättningslokaler för operation öst tas i anspråk. Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s beslut om statliga bidrag avvaktar miljödom. Laglighetsbedömning När projektet genomförts är landstinget huvudman med en egen anläggning för dagvattenhantering, en verksamhet som normalt sköts i kommunal regi. Lösningen ligger i linje med gällande lagstiftning. Barnperspektiv Framgår av bilagda barnchecklista. En följd av projektet är att det utformas särskilda ytor för magasinering av dagvatten i samband med extrema regn. Dessa dammar måste vid sådana situationer bevakas så att de inte blir risker för barn. Arbetsmiljö Föreslagna åtgärder reducerar risker för försämrad inomhusmiljö genom fuktskador och därmed sämre arbetsmiljö.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Jämställdhet Alla har nytta av åtgärden. Fackligt samråd Fackligt samråd sker i anslutning till ärendehanteringen inför beslutsprocessen. Samråd med brukarorganisationer Sådant samråd har inte genomförts. Uppföljning Projektet följs upp enligt landstingets ordinarie rutiner för uppföljning av investeringsprojekt.

19 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kartbilaga till Samverkansavtal 2013 mellan Landstinget i Värmland och Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad. plan u ^ Tennisb. ZZ bäcken { Sporthall Z z 2:1 Kärlek s- dungen ^ Sporthall 1:1 Idrottsplats Klara 2:1 ^ Karolinen 2:1 Strand ^ Z Z ^ Skola 2:1 ^ 1:1 { ^ Kvarnberget 1:1 Z z 2:1 Sjukhus ^ w ^ ^ Sommarro Tennisbanor Fotbollsplaner Skola 3:2 p Z z Marieberg Friluftsanläggning 3:1 Småbåtshamn Mariebergsviken Karlstad 124 m Översikt - Översvämningsskyddets omfattning markerat med heldragen linje

20 Tjänsteskrivelse 1 (3) Landstingsstyrelsen Sekretariatet Christian Eriksson LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen Den senast gällande delegeringsordningen för landstingsstyrelsen är från år Sedan dess har landstinget genomfört organisationsförändringar vilket medfört att delegeringsordningen inte stämmer med den faktiska organisationsstrukturen. Vidare finns andra skäl till ändring av delegeringsordningen vilka behandlas nedan. Ändring har i förslaget skett på så sätt att smittskyddsläkaren inkluderats i kretsen stabschef/divisionschef. Ärendetypen beslut om organisationsförändringar inom stab respektive division tas bort ur delegeringsordningen då det får anses vara verkställande åtgärder som kan vidtas utan politiska beslut. Vad gäller anställning respektive uppsägning/avsked av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika respektive Torsby, tandvårdschef, stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan så lyfts dessa beslut ut ur delegeringsordningen. Detta då beslut om anställning respektive uppsägning/avsked på sådan organisatorisk nivå är att betrakta som verkställighet. Under ärendets beredning har framkommit att beloppsgränserna rörande vissa ekonomiärenden upplevs som för låga och dåligt anpassade till nutida förhållanden. Vad avser delegation att fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning ur stiftelserna så har styrelsens beslut 119, år 2012, beaktats. Beslutet innebär att landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande med 2:e vice ordförande som ersättare får fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning från stiftelserna och donationsfonderna. Landstingsstyrelsens arbetsutskott har i uppdrag att skriva under årsredovisningen för de stiftelser där sådan upprättats. Enligt styrelsens beslut 174 år 2011 så är respektive divisionschef/ chef för övriga verksamheter delegater avseende återinvesteringar inom fastställt återinvesteringsutrymme. Detta förs nu in i delegeringsordningen. Enheten upphandling och avtal tillsammans med landstings-it har dessutom framfört önskemål om att låta IT-chefen vara delegat i ärenden som rör förnyade konkurrensutsättningar av ramavtal på IT-området. Ingen förändring föreslås rörande det ursprungliga ramavtalet vilket även fortsättningsvis hanteras av upphandlingschefen som skriver på dessa tilldelningsbeslut.

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Röd text är ändringar 2014-01-01 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Dnr VON-358 Dpl 00 Delegeringsordningen visar inom vilka områden vård- och omsorgsnämnden lämnat över rätten att besluta

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer