08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch"

Transkript

1 Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN LK/ Plats Landstingshuset, Karlstad Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar - Landstingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2012 Ajournering för partiernas gruppmöten inkl. lunch Ärendebehandling Justering Förslag till justerare: Ulric Andersson (Christina Wahrolin) ÄRENDEN LK/ Ekonomisk månadsrapport t.o.m. februari Utsänds senare i kompletterande utskick 2. Översvämningsskydd LK/ LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen 4. LK/ Revisionsrapport: Landstingets ärende- och beslutsprocess 5. LK/ Remiss: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och Landstinget i Värmland 6. LK/ Remiss: Nya föreskrifter om förebyggande behandling av undernäring 7. LK/ Remiss: Reviderade föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg 8. LK/ Medborgardialog 2013 Medborgardialogen: Styrkarta för landstingets arbete och innehåll.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 9. LK/ Justering av modell för ersättning för särskilda uppdrag och målrelaterade ersättningar 2013 i Hälsoval Värmland 10. LK/ Informationssäkerhetsrapport 2012 för landstinget i Värmland 11. LK/ Remiss: Departementspromemorian Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 12. LK/ Nytt samverkansavtal med Cehis 13. LK/ Beroendecentrum 14. LK/ Begäran om att få ta i anspråk reserverade investeringsmedel för projektet CSK LK/ Inbjudan till AER:s Generalförsamling LK/ Strategi för försäljning av landstingskommunala tjänster 17. LK/ Kvarvarande mål miljöpolitiska programmet 18 LK/ Förskoleteamet Tummen 19. Ärenden för kännedom LK/ Ärenden till landstingsfullmäktige 20. LK/ Årsredovisning Utsänds senare i kompletterade utskick 21. LK/ Ny finansiering av Regina 9083 till Värmlandstrafik 22. LK/ Medborgarförslag Utred Region Värmland Utsänds ev senare i kompletterande utskick eller utdelas under mötet 23. LK/ Medborgarförslag Samverkanshus i Branäs

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (3) 24. LK/ Patientsäkerhetsberättelse 2012

4 Tjänsteskrivelse 1 (2) Landstingsstyrelsen Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ "Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter../. En detaljerad beskrivning av projektet framgår av bilagda ärendebeskrivning daterad Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemensamma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande../. Ett nytt förslag till avtal benämnt Samverkansavtal 2013 vari överenskommelsens nu föreslagna utformning framgår. Investeringsutgiften beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor till den del som skall belasta landstinget. Eventuella statliga bidrag reducerar utgiften.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen föreslås besluta att under förutsättning av att Karlstads kommun fattar motsvarande beslut godkänna upprättat förslag till samverkansavtal benämnt Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för del av Älvgatan och Centralsjukhuset i Karlstads kommun som ersättning för det samverkansavtal som tecknades 2012, att bevilja landstingsfastigheter 5 miljoner kronor i investeringsanslag 2013, 10 miljoner kronor 2014 och 25 miljoner kronor 2015 ur ramen för strategiska projekt samt att uppdraga till fastighetschefen att för Landstinget i Värmland teckna Samverkansavtalet 2013 och erforderliga underavtal. Hans Karlsson Landstingsdirektör Harald Ludviksen Chef för verksamhets- och ledningsstöd

6 Samverkansavtal 2013 Parter Karlstads kommun, nedan kallad kommunen. Landstinget i Värmland, nedan kallat LIV Bakgrund Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) fungerar som länssjukhus för invånarna i Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. CSK är lågt beläget i förhållande till Klarälven. Delar av CSK och dess angränsande tillfartsvägar riskerar att översvämmas vid höga flöden i Klarälven. Konsekvenserna av en översvämning kan bli mycket omfattande, vilket kan innebära att sjukhuset måste evakueras. Ur ett samhälls- och beredskapshänseende är inte detta acceptabelt. Landstinget i Värmland, såsom verksamhetsutövare och fastighetsägare, och Karlstads kommun, såsom väghållare påbörjade under 2011 en dialog och planering för att gemensamt anlägga ett översvämningsskydd utmed en sträcka av Älvgatan i höjd med CSK. Översvämningsskyddet avser att säkra sjukhusets funktion och dess tillgänglighet i samband med höga flöden i Klarälven. Planerade åtgärder utgör prioriterade insatser för att säkra en samhällsviktig funktion inom ramen för av Karlstads kommuns kommunfullmäktige beslutat översvämningsprogram för Karlstad. Parterna träffade i början av 2012 en överenskommelse om en samfinansierad och samordnad utbyggnad av översvämningsskyddet med tillhörande infrastruktur, samt drift och underhåll av erforderliga skyddsanläggningar. Ett omfattande utredningsarbete har därefter genomförts inom ramen för samverkansavtalet. De tekniska utredningar som gjorts har lett till parternas gemensamma slutsats att parternas åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten mest vitala tillfartsvägarna närmast CSK. Projektets genomförande kommer dock ansvarsmässigt och ekonomiskt att uppdelas mellan parterna med inbördes beroenden om hur de anläggs och sköts. Parternas fortsatta samverkan är en förutsättning för åtgärdernas samlade utförande. Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal 2013, enligt följande: 1. Omfattning och syfte Det direkta översvämningsskyddet mot Klarälven består av en permanent spont med tillhörande bankuppfyllnad som sträcker sig uppströms räknat från Älvgatans korsning med Rosenborgsgatan och nedströms till villabebyggelsen i kvarteret Blåklockan inom Sommarro. Invallningen har förlängningar vinkelrät älven i sin nordöstra respektive sydvästra del. Avvattningen av det instängda sjukhusområdet

7 2(7) samt angränsande tillfartsvägar sker via flera fördröjningsmagasin, dagvattenpumpar och förenade förbindelse- och utloppsledningar. Sponten och bankuppfyllnaden kommer i hela sin sträcka att krönas med ett attraktivt kommunikations- och rekreationsstråk för gående och cyklister. Tillgänglighetsanpassade platser för vila och möten utmed älvstranden kommer att anordnas i form av sittplatser och bryggdäck. Åtgärderna kräver ombyggnad av aktuell delsträcka av Älvgatan och ny gång- och cykelväg och ny belysning. Den översiktliga omfattningen av parternas åtagande framgår av bilagda översikt av översvämningsskyddet. Detta avtal omfattar parternas samordnade projekterings-, byggnads-, underhålls- och driftsåtagande avseende samtliga de anläggningar som erfordras för ett fullgott översvämningsskydd för CSK och dess närmast belägna tillfartsvägar. 2. Giltighet Denna överenskommelse är giltig endast under förutsättning av att den godkänns av respektive part genom beslut som vinner laga kraft senast För att genomföra projektet krävs erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut. Vinner inte tillstånden och myndighetsbesluten laga kraft senast upphör avtalet att gälla utan särskilt uppsägningsförfarande. Upparbetade kostnader hos respektive part föranlett av projektet skall därvid regleras enligt grunderna i detta avtal. Part har ingen rätt till annan ersättning eller skadestånd med anledning av att avtalet upphör att gälla. 3. Genomförande 3.1 Samverkansform Parterna är överens om att det gemensamma genomförandet enligt detta avtal är så omfattande att det skall genomföras som ett gemensamt projekt med stöd av parterna vald projektmodell. Roller, ansvar, beslut och faser skall preciseras i bl.a. projektbeställning och projektspecifikation. Projektet skall ledas av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera. Parterna enas om att dialog och lösningsorienterad samverkan skall utgöra värdegrund i genomförandet. 3.2 Genomförande Det huvudsakliga genomförandet bygger på att parterna ansvarar för utförande och finansiering av sådana anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Utförandet förutsätter samprojektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan parternas åtaganden som underlag för förfrågningsunderlag m.m. LIV påtar sig huvudmannaskap för entreprenadupphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsning i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med grund i parternas åtaganden enligt detta avtal. I det fall någon part anser det erforderligt skall, på dennes initiativ, särskilda genomförandeavtal ingås mellan parterna i syfte att fastighets- och civilrättsligt närmare reglera parternas åtagande och skyldigheter avseende exempelvis markåtkomst, upphandling, det faktiska utförandet, driften och underhållet, det slutliga ägandet av i detta avtal avtalade anläggningar. Den närmare avgränsningen

8 3(7) med utgångspunkt i detta samverkansavtal skall gälla i enlighet med sådana genomförandeavtal. 3.3 Landstingets åtagande LIV ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Enskild dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning m.m. för avledning till Klarälven i självfalls- och tryckledning. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritning W Inkopplingspunkter för kommunens avledning av dagvatten från Älvgatan framgår av bilagda karta inkopplingspunkter daterad LIV:s utloppsledningar till Klarälven tryggas med officialservitut alternativt ledningsrätt. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Översvämningsskydd i form av spont (med överkant +47,65 i höjdsystem RH00 Karlstad) utmed hela det område som invallas, samt i anslutning till sponten förenad uppfyllnad till underkant överbyggnad (terrass). Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W51-101, M10-101, M10-102, M10-103, M10-104, M10-105, M19-211, M och M19-213). Sponten ägs av LIV och spontens bestånd och vidmakthållande tryggas genom officialservitut eller annan bestående rättighet. Kommunen upplåter erforderligt utrymme utan ersättning. Eventuella förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV. Dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av fastigheten Karlstad Blåklockan 19 för mottagning av dagvatten i samband med kraftig nederbörd från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. Omfattning framgår av bilagda förslagsritningar W och M Magasinet utformas som en gräsklädd sänka. Normal skötsel sker i LIV:s regi och på dennes bekostnad. Kommunen utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV ansvarar för och bekostar projektering och byggande av: Uppfyllnad och samtliga erforderliga stöd- och erosionsåtgärder för översvämningsskyddets funktion i strandzonen mellan sponten och Klarälven utmed hela översvämningsskyddets sträckning. Kommunen övertar skötsel och drift av området när det färdigställts till överenskommet skick. Dagvattenmagasin i parkmark inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 i form av gräsklädd sänka med erforderliga tillopp- och utloppsledningar. Omfattningen framgår av bilagda förslagsritningar W och M Normal skötsel av parkområdet sker i kommunens regi och på dennes bekostnad. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. De ledningar inom parkmarken som behövs för nyttjandet av dagvattenmagasinet och i övrigt de ledningar som enligt detta avtal skall ägas av LIV, skall av kommunen som markägare upplåtas med officiell rättighet utan ersättning. Förrättningskostnader och inskrivningskostnader erläggs av LIV.

9 4(7) 3.4 Kommunens åtagande Kommunen ansvarar för och bekostar projektering, byggande, ägande och drift av: Allmänna trafikanläggningar i form av Älvgatan med tillhörande gång- och cykelväg och Rosenborgsgatans anpassning i korsningen med Älvgatan. Parkanläggningar exklusive dagvattenmagasinet inom det delområde av fastigheten Karlstad Blåklockan 16 som planlagts för allmän plats som park (dagvatten). Allmänna vatten,- avlopp- och dagvattenledningar (VAD-ledningar) i längsgående riktning i Älvgatan inklusive anslutning till LIV:s dagvattenanläggning enligt punkt 3.3. Inkopplingspunkter definieras i läge/höjd i detaljprojekteringen och framgår översiktligt av punkt 3.9 i detta avtal. Dagvattenavledning av det markområde inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som efter invallningens tillkomst blir beläget utanför invallningen. 3.5 Detaljplan och parternas markåtkomst För ett delområde av nuvarande fastigheten Karlstad Blåklockan 16 har detaljplanen ändrats till allmän plats för att möjliggöra anläggandet av översvämningsskyddet. Detaljplanen vann laga kraft Kommunen har träffat överenskommelse med berörd fastighetsägare om ett förvärv av den allmänna platsmarken med tillträde Aktuellt markområde redovisas i bilagda utdrag ur detaljplan arkiv nr 1780K-24-P2012/10. LIV överlåter till kommunen utan ersättning erforderlig mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Förrättningskostnaderna erläggs av kommunen. 3.6 Statsbidrag Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s slutliga beslut om statligt bidrag avvaktar miljödom. Parternas externa kostnader avseende ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) fördelas lika mellan parterna. Eventuellt beviljat statsbidrag fördelas mellan parterna utifrån hur bidragen erhålls och vilken part som finansierat bidragsberättigade åtgärder inom ramen för detta avtal. 3.7 Tillståndsansökan Tillståndsansökan avseende miljödom för genomförandet förbereds för inlämning senast under mars Miljödom kan förväntas inom en handläggningstid om ca ett år från inlämningstillfället. Externa kostnader avseende ansökan om miljödom fördelas lika mellan parterna.

10 5(7) 3.8 Förtida arbeten Part äger rätt att på egen risk och bekostnad i förtid projektera, upphandla och anlägga delar av översvämningsskyddet i det fall åtgärden har samordningsfördelar relaterat parts andra byggnadsarbeten och inte negativt påverka genomförandet av detta avtal. Part ska i sådana fall ta initiativ till upprättande av särskild skriftlig överenskommelse avseende omfattning, former och kostnadsreglering för nämnda förtida arbeten innan dessa påbörjas. 3.9 Överenskommelse om vattenavledning och förbindelsepunkter När det instängda området bildas av spont och vall måste dagvatten från Älvgatan, samt fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 avledas till LIV:s enskilda dagvattenssystem. LIV förbinder sig att utan ersättning omhänderta nämnda begränsade dagvattenmängd för vidare enskild avledning till Klarälven i LIV:s regi. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin utanför invallningen inom nordöstra delen av Karlstad Blåklockan 19 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal utan ersättning ta emot överskottsvatten från kommunens avvattning av Rosenborgsgatan och intilliggande bostadsområde. LIV förbinder sig att i det dagvattenmagasin innanför invallningen inom nuvarande Karlstad Blåklockan 16 som anlagts av LIV enligt punkt 3.3 i detta avtal, utan ersättning, ta emot överskottsvatten från berörda fastigheter belägna inom invallningen. Magasinet utformas som en sänka i gräsytan. Normal skötsel sker i kommunens regi. LIV utför erforderlig rensning och återställning när behov uppstår efter att magasinet nyttjats för sitt ändamål. LIV svarar således för utbyggnad så att erforderlig kapacitet finns i LIV:s dagvattenmagasin, dagvattenledningar och utloppsledningar till älven utöver egenägda fastigheter även för: Dagvatten från fastigheterna Karlstad Blåklockan 10 och 16 Dagvatten från Älvgatan och annan allmän plats innanför invallningen Bräddvatten från spillvattenpumpstation CKS 42. Funktionskrav för nämnda dagvattenavledning skall gälla enligt Svenskt Vatten P90. Parterna är överens om att förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunens och LIV:s ledningsnät skall gälla, efter att detta avtal genomförts, i enlighet med bilagda karta Inkopplingspunkter daterad Framtida gemensamhetsanläggning Överenskommelsen i enlighet med punkt 3.9 förutsätter att LIV:s nuvarande fasta egendom fortsatt ägs till 100% av LIV. Aktualiserar LIV en försäljning av hela eller del av sin fasta egendom skall, innan denna överlåtelse sker, en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (AL) bildas för de enskilda vatten-, avlopp- och dagvattenledningar som LIV är huvudman för enligt detta avtal. LIV förbinder sig att ta initiativ till bildande av gemensamhetsanläggningen genom ansökan till lantmäterimyndigheten och påtar sig därigenom betalningsansvar för förenade förrättningskostnader. Gemensamhetsanläggningens förbindelse- och inkopplingspunkter till det allmänna ledningsnätet skall gälla i enlighet med detta avtal.

11 6(7) 3.11 Förbrukningsavgifter VA Eftersom LIV, i och med genomförandet av detta avtal, som huvudman tar ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten skall brukningsavgiften för dagvatten fastighet utgå, förutom för de ytor som avleds till kommunalt nät. Skyldighet kvarstår att erlägga brukningsavgift för dagvatten gata Övriga kostnader - fördelning Parternas externa och interna kostnader relaterat tidigare samverkansavtal regleras enligt nämna avtals princip om likadelning. Nettofakturering om ca tkr har skett och bokförts av respektive part. Parternas externa kostnader (projektering m.m.) efter för genomförandet av detta avtal skall fördelas utifrån parternas åtaganden och i övrigt enligt detta avtal. Avser kostnaderna externa insatser som är väsentliga för helheten (gemensam projektledning enligt punkt 3.1 m.m.) och som inte enkelt och naturligt kan särskiljas utifrån parternas enskilda åtaganden enligt detta avtal skall kostnaderna fördelas lika. Parternas interna kostnader skall bäras av respektive part Genomförandetid Projektet har som målsättning ett färdigställande till årsskiftet 2015/2016 under förutsättning av att detta avtal och dess beroende av tillstånd erhålls och anläggningsarbetet kan påbörjas vid årsskiftet 2013/ Parternas framtida åtagande 4.1 Drift- och underhållsplan Parterna förbinder sig att gemensamt utarbeta en drift- och underhållsplan för översvämningsskyddets hållbara varaktighet och funktion. Externa kostnader för framtagande av nämnda plan delas lika mellan parterna. 4.2 Genomförande av Översvämningsprogram för Karlstad Karlstads kommuns kommunfullmäktige antog 2010 ett översvämningsprogram för Karlstad. De åtgärder som parterna samverkar om i detta avtal är en särskilt prioriterad s.k. anpassningsåtgärd i enlighet med översvämningsprogrammet. En annan viktig åtgärd är behovet av muddring i älven för att garantera flödeskapaciteten i älven och minska översvämningsrisken. Kommunen är huvudman för muddringsåtgärderna och nuläget när detta avtal tecknas är att en muddringsplan håller på att tas fram som underlag för en tillståndsansökan för miljödom. Kommunens huvudinriktning är att samlat verka för att flödeskapaciteten i älven optimeras genom bl.a. muddring och vidmakthållande av älvens flödeslopp genom staden.

12 7(7) Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Kommunens underskrift Landstingets underskrift Karlstad den... Karlstad den För Karlstads kommun För Landstinget i Värmland Namnförtydligande Namnförtydligande Bilagor (sammantaget 12 sidor): Översikt översvämningsskydd CSK LIV:s enskilda anläggning för dagvattenavledning (Rambölls förslagsritning, W51/101 daterad ) Förbindelse- och inkopplingspunkter mellan kommunen och LIV:s ledningsnät (Rambölls bilaga 3 inkopplingspunkter daterad ) Översvämningsskydd i form av spont och uppfyllnad (Rambölls förslagsritningar W51/101, M10/ och M19/ daterade ). Dagvattenmagasin nordost vid Rosenborgsgatan (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/102 daterade ). Dagvattenmagasin sydväst vid flerfamiljshusen Blåklockan 16 (Rambölls förslagsritningar W51/101 och M10/105 daterade ). Omfattning av parkmark enligt ny detaljplan för del av Blåklockan arkiv nr 1780K-24-P2012/10.

13 1 (1) Barnchecklista Ansvarig enhet: Handläggare: Landstingsfastigheter Lars Nilsson Dnr: LK/ Ärende: "Samverkansavtal 2013" med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuse i Karlstad och genomförande av projektet Barnchecklista ska upprättas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. Kommer beslutet att beröra barn/ungdomar, direkt eller indirekt? Ja Nej Om svaret är ja bör barnchecklista användas inför beslut. 1. Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut? Barn i behov av vård. 2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej Motivera svaret: Sjukhusets drift säkras. 3. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella Ja Nej rättigheter beaktas? Motivera svaret: Jämställd vård kan erbjudas. 4. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling Ja Nej beaktas? Motivera svaret: Ja, genom att sjukhusets drift säkras. 5. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt? Motivera svaret: 6. Har särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar med Ja Nej funktionsnedsättning? Motivera svaret: Ifylld barnchecklista ska lämnas till diariet i Landstingshuset tillsammans med aktuellt ärende. Dessutom ska en kopia lämnas till landstingets enhet för folkhälsa och samhällsmedicin som regelbundet rapporterar landstingets arbete med barnkonventionen till Barnombudsmannen och Sveriges regering. Mer information lämnas av Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälsostrateg vid landstingets enhet för forskning och folkhälsa, telefon: , e-post: Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress Organisationsnummer Landstingshuset Våxnäsgatan Karlstad Telefax

14 Ärendebeskrivning 1 (5) Landstingsfastigheter Lars Nilsson LK/ Samverkansavtal 2013 med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad och genomförande av projektet Bakgrund Landstingsstyrelsen beslöt LK/ att teckna Samverkansavtal med Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Älvgatan och Centralsjukhuset och att uppdraga till landstingsdirektören att återkomma till styrelsen med investeringsärende. Projektet ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för år 2013 liksom i Reviderad budget 2013 och ekonomisk flerårsplan beslutad i landstingsfullmäktige under november månad Ett omfattande utredningsarbete har utförts inom ramen för det tidigare tecknade samverkansavtalet. Projektet i sin ursprungligen planerade form skulle utöver själva sjukhusområdet påverka ett antal enskilda fastigheter inom angränsande bostadskvarter. En inledande övergripande studie för att lokalisera hinder och risker ledde till att utredningsinsatserna koncentrerades till delsträckan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata. Här finns tekniska installationer som järnvägsbro, högspänningsledningar samt stabilitetsproblem och en känd större miljöförorening från tidigare gasverksamhet. Ett översvämningsskydd och dess invallning påverkar grundvattenströmmar och därmed spridningen av den eventuellt kvarvarande miljöföroreningen i mark som inte direkt berörs av projektet. Dessa tekniska omständigheter och med dem förenade risker bland annat för miljön och projektets ekonomi har resulterat i beslutet inom projektorganisationen att analysera alteranativa översvämningssäkra tillfartsvägar som alternativ till Älvgatans delsträcka Rosenborgsgatan Karl IX:s gata. Även om Älvgatan skyddas som tillfartsväg för ett extremt högt flöde i Klarälven så riskerar E18 och delar av gatorna i centrala Karlstad att översvämmas. Inom ramen för kommunens översvämningsprogram och stadsutveckling i kvarteret Kanoten med flera planeras för åtgärder utmed sträckningen Hööksgatan Sjömansgatan Packhusgatan. I ett längre perspektiv, utifrån det förslag till trafikplan för Karlstad som föreligger, finns ett huvudalternativ med en ny bro med tillfartsvägar över älven vid Jakobsberg med koppling till Ullebergsleden och vidare till E18. När bron kommer att stå färdig är ännu inte klarlagt. Samtliga de utredningsresultat som tagits fram har vägts samman och analyserats i ett helhetperspektiv. Den mellan kommunen och landstinget gemen-

15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) samma projektgruppen, med stöd av dess styrgrupp, har gjort bedömningen att parternas gemensamma åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten till sjukhuset mest vitala tillfartsvägarna närmast Centralsjukhuset, det vill säga delen av Älvgatan mellan Rosenborgsgatan och Karl IX:s gata föreslås utgå ur projektet. Den uteslutna delen föreslås inte innehålla något översvämningsskydd annat än ett uppbyggt nytt gång- och cykelstråk med samma gestaltning som ursprungsförslaget. Denna del utförs helt i kommunens regi samordnat med det till Karl IX:s gata angränsande stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden. Det mellan landstinget och kommunen gemensamma projektet föreslås alltså reduceras till att omfatta själva sjukhusområdet och närmast angränsande tillfartsvägar. Projektet delas ansvarsmässigt och ekonomiskt mellan parterna men delarna är inbördes beroende beträffande hur de anläggs och sköts. Fortsatt samverkan mellan parterna är en förutsättning för att nå de gemensamma effekterna och ett lyckat genomförande. Överväganden Centralsjukhuset i Karlstad och dess angränsande gator riskerar att översvämmas i samband med höga flöden i Klarälven. Stora nederbördsmängder riskerar att slå ut tekniska system och därmed byggnader inom sjukhusområdet. Vårdverksamheten riskerar att behöva inskränkas eller upphöra. Den mest utsatta delen inom sjukhusområdet är den tekniska försörjningsbyggnaden, hus 41, med sin kulvertförbindelse in i sjukhusanläggningen. I samverkan med Länsstyrelsen och Karlstads kommun har förslag till utformning av skyddsåtgärder mot höga vattennivåer i Klarälven upprättats. Skyddet är utformat så att det skall klara vattennivåer i älven som inträffar något färre än 1 gång per tusen år. Innanför skyddet skapas en bassäng genom skyddsåtgärderna. För att hålla byggnaderna och omgivande mark säkrade kompletteras befintlig dagvattenhantering så att nederbörd med en återkomst om en gång per femhundra år kan hanteras utan större driftinskränkningar av vårdverksamheten. Vid höga vattennivåer i Klarälven kan dagvattnet inte ledas ut i älven genom självfallsledningar. För att klara sådana situationer skapas särskilda pumpgropar med permanent placerade pumpar. Det befintliga dagvattennätet representerar stora ekonomiska värden. För att kunna utnyttja detta även vid stora nederbördsmängder skapas fördröjningsmagasin i form av såväl underjordiska magasin som försänkningar av markytan där vatten kan samlas upp vid extrema förhållanden. Detta är dock inte tillräckligt. Vissa befintliga dagvattenledningar ersätts av ledningar med större dimensioner och därmed större kapacitet../. Bilagt denna ärendebeskrivning framgår förslaget till nytt samverkansavtal mellan Karlstads kommun och Landstinget i Värmland benämnt Samverkansavtal 2013.

16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Projektförändringen innebär att tidigare samverkansavtal beslutat och tecknat av parterna år 2012 ersätts i sin helhet med ett nytt samverkansavtal, benämnt Samverkansavtal Avtalet och därmed projektets huvudsakliga genomförande bygger på att vardera parten ansvarar för utförande och finansiering av de anläggningar respektive part fortsatt skall äga och ansvara för framtida drift och underhåll av. Genomförandet förutsätter gemensam projektering och utöver detta avtal förtydliganden av gränssnitt mellan åtagandena som underlag i förfrågningsunderlag m.m. Kortfattat innebär det nya gränssnittet att kommunen bekostar anläggning och drift av Älvgatan i delvis justerat läge, gång och cykelstråk, parkmiljöer i direkt anslutning till översvämningsskyddet belägna inom allmän plats. Landstinget bekostar anläggning och drift av översvämningsskyddet i form av själva sponten, erforderlig dagvattenavledning avseende det av översvämningsskyddets tillkomst invallade området inklusive dagvattenmagasin, ledningar, pumpgropar och pumputrustning för avledning till Klarälven i självfalls och tryckledningar. Detta innebär att landstinget, när dessa åtgärder är genomförda, som huvudman får ansvar för ägande och drift av erforderliga dagvattenanläggningar för området och delvis avleder även kommunalt dagvatten. Detta innebär att landstinget för objektet befrias från avgiften dagvatten fastighet i VA-taxan. För att genomföra projektet överlåter landstinget till kommunen utan ersättning mark för breddning av Älvgatan och Rosenborgsgatan föranlett av översvämningsskyddet. Landstinget åtar sig huvudmannaskapet för det fysiska genomförandet av projektet genom upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) för parternas samtliga åtaganden enligt detta avtal. Parternas kostnadsmässiga avgränsningar i entreprenader formuleras i förfrågningsunderlag med stöd i denna överenskommelse. Projektet skall leda av utomstående projektledare som båda parter kan acceptera och kommer att engagera medarbetare ur parternas organisationer. Nyttobeskrivning och ekonomi Den pågående klimatförändringen innebär ökad risk för mycket större såväl nederbördsintensitet som nederbördsvolym i framtiden. Centralsjukhuset har ett mycket utsatt läge och är den mest skyddsvärda anläggningen i länet. Åtgärder för att säkra sjukhusets drift mot konsekvenser av stora vattenmängder utformas för att fungera under mycket lång tid. En invallning mot Klarälven utformas så att den kan utnyttjas under åtminstone några hundra år medan en utbyggnad för att hantera stora nederbördsmängder utformas så att den fungerar på avsett vis under åtminstone femtio år. Sedan föreslagna åtgärder genomförts säkras vårdverksamheten vid Centralsjukhuset för lång tid mot störningar orsakade av höga vattennivåer i Klarälven respektive extrema regn.

17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Investeringsutgifterna för att genomföra de delar av projektet som skall ägas och förvaltas av landstinget inklusive landstingets andelar av gemensamma utredningar, tillstånd beräknas uppgå till följande belopp: Tillstånd, projektering, myndighetsavgifter Byggåtgärder Projektledning Totalt 3 miljoner kronor 35 miljoner kronor 2 miljoner kronor 40 miljoner kronor Med 33 års rak avskrivningstid blir kapitalkostnaden första året tusen kronor. Driftkostnaderna för tillsyn, skötsel, förbyggande underhåll avledningar, brunnar, pumpar, luckor, ventiler samt viss elektrisk energi beräknas uppgå till 200 tusen kronor per år de år anläggningen inte tas i drift. Årskostnaden bör ses som en försäkringspremie. Årskostnaden belastar landstingsfastigheter. Under 2012 har ett mycket omfattande utredningsarbete för projektet genomförts samt en ansökan om miljötillstånd utarbetats. Detaljplan för fastigheten Blåklockan 16 har ändrats och kommunen har arbetat med att utöka sitt markinnehav för att projektet skall kunna genomföras. I slutet av 2013 förväntas miljödom. De fysiska delarna av projektet genomförs 2014 med färdigställande till årsskiftet 2015/16. I god tid innan nybyggnadsdelen av ersättningslokaler för operation öst tas i anspråk. Kommunen har till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) lämnat in en preliminär ansökan om statsbidrag. MSB:s beslut om statliga bidrag avvaktar miljödom. Laglighetsbedömning När projektet genomförts är landstinget huvudman med en egen anläggning för dagvattenhantering, en verksamhet som normalt sköts i kommunal regi. Lösningen ligger i linje med gällande lagstiftning. Barnperspektiv Framgår av bilagda barnchecklista. En följd av projektet är att det utformas särskilda ytor för magasinering av dagvatten i samband med extrema regn. Dessa dammar måste vid sådana situationer bevakas så att de inte blir risker för barn. Arbetsmiljö Föreslagna åtgärder reducerar risker för försämrad inomhusmiljö genom fuktskador och därmed sämre arbetsmiljö.

18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (5) Jämställdhet Alla har nytta av åtgärden. Fackligt samråd Fackligt samråd sker i anslutning till ärendehanteringen inför beslutsprocessen. Samråd med brukarorganisationer Sådant samråd har inte genomförts. Uppföljning Projektet följs upp enligt landstingets ordinarie rutiner för uppföljning av investeringsprojekt.

19 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Kartbilaga till Samverkansavtal 2013 mellan Landstinget i Värmland och Karlstads kommun avseende översvämningsskydd för Centralsjukhuset i Karlstad. plan u ^ Tennisb. ZZ bäcken { Sporthall Z z 2:1 Kärlek s- dungen ^ Sporthall 1:1 Idrottsplats Klara 2:1 ^ Karolinen 2:1 Strand ^ Z Z ^ Skola 2:1 ^ 1:1 { ^ Kvarnberget 1:1 Z z 2:1 Sjukhus ^ w ^ ^ Sommarro Tennisbanor Fotbollsplaner Skola 3:2 p Z z Marieberg Friluftsanläggning 3:1 Småbåtshamn Mariebergsviken Karlstad 124 m Översikt - Översvämningsskyddets omfattning markerat med heldragen linje

20 Tjänsteskrivelse 1 (3) Landstingsstyrelsen Sekretariatet Christian Eriksson LK/ Delegeringsordning för landstingsstyrelsen Den senast gällande delegeringsordningen för landstingsstyrelsen är från år Sedan dess har landstinget genomfört organisationsförändringar vilket medfört att delegeringsordningen inte stämmer med den faktiska organisationsstrukturen. Vidare finns andra skäl till ändring av delegeringsordningen vilka behandlas nedan. Ändring har i förslaget skett på så sätt att smittskyddsläkaren inkluderats i kretsen stabschef/divisionschef. Ärendetypen beslut om organisationsförändringar inom stab respektive division tas bort ur delegeringsordningen då det får anses vara verkställande åtgärder som kan vidtas utan politiska beslut. Vad gäller anställning respektive uppsägning/avsked av divisionschef, chef för sjukhusen i Arvika respektive Torsby, tandvårdschef, stabschef, IT-chef, servicechef, fastighetschef samt chef för landstingshälsan så lyfts dessa beslut ut ur delegeringsordningen. Detta då beslut om anställning respektive uppsägning/avsked på sådan organisatorisk nivå är att betrakta som verkställighet. Under ärendets beredning har framkommit att beloppsgränserna rörande vissa ekonomiärenden upplevs som för låga och dåligt anpassade till nutida förhållanden. Vad avser delegation att fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning ur stiftelserna så har styrelsens beslut 119, år 2012, beaktats. Beslutet innebär att landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande med 2:e vice ordförande som ersättare får fatta beslut i ärenden som avser ansökan om fondmedel eller annan utdelning från stiftelserna och donationsfonderna. Landstingsstyrelsens arbetsutskott har i uppdrag att skriva under årsredovisningen för de stiftelser där sådan upprättats. Enligt styrelsens beslut 174 år 2011 så är respektive divisionschef/ chef för övriga verksamheter delegater avseende återinvesteringar inom fastställt återinvesteringsutrymme. Detta förs nu in i delegeringsordningen. Enheten upphandling och avtal tillsammans med landstings-it har dessutom framfört önskemål om att låta IT-chefen vara delegat i ärenden som rör förnyade konkurrensutsättningar av ramavtal på IT-området. Ingen förändring föreslås rörande det ursprungliga ramavtalet vilket även fortsättningsvis hanteras av upphandlingschefen som skriver på dessa tilldelningsbeslut.

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Delegeringsordning för landstingsstyrelsen

Delegeringsordning för landstingsstyrelsen Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Delegeringsordning Administrativa staben 1 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Administrativa chefen, Anna-Lena Wingqvist Landstingsstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson)

09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Partiernas gruppmöten. Förslag till justerare: Christina Wahrolin (Ulric Andersson) Sekretariat Ewa Pettersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) LANDSTINGSSTYRELSEN 2013-10-15 LK/131760 Plats Landstingshuset, Karlstad 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Partiernas gruppmöten 10.00

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) Björn Kihl (M) 131 Protokoll 1 (9) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-06-24 LK/141368 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-04-14 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare

Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Fastställd av landstingsdirektören 2014-05-28 1(9) Landstingsdirektörens delegering av beslutanderätt till verksamhetsföreträdare Denna delegationsordning reglerar delegering av beslutanderätt mellan landstingsdirektören

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (7) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2014-11-11 LK/140107 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, oppositionsråd (S)

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering

MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN. Tid: , kl Plats: Landstingshuset, Halmstad. 1 Justering LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG LANDSTINGSSTYRELSEN Tid: 2002-03-11, kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad 1 Justering att utse Björn Ahlkvist att jämte ordföranden justera

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-03-25 Anders Marmon Rev/15010 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet under 2014 Rapport 16-14 Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1181 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2016 Föredragande

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens process för fastighetsinvesteringar

Granskning av landstingsstyrelsens process för fastighetsinvesteringar Granskning av landstingsstyrelsens process för fastighetsinvesteringar Rapport nr 23/2014 Februari 2015 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Diarienummer: Rev 59:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av förmånsbilar

Granskning av förmånsbilar Granskning av förmånsbilar Rapport nr 2/2017 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 7:2-2017 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND... 4 2.1. REVISIONSFRÅGOR...

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer