Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet 2013-10-10"

Transkript

1 Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet

2 Upplägg Bredband i Kalmar län, hur ser det ut? Genomgång av beslut och villkor Att tänka på under projekttiden Genomgång av utbetalning Info landsbygdsprogrammet , mkt kort Frågor och funderingar Start 9.30 Avslut senast 15.00

3 Vad är bredband? Ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet Trådlöst bredband finns i två så kallade accesstekniker mobilt bredband (ex genom en smartphone eller en surfplatta) fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet Anslutning via uttaget för kabel-tv Anslutning via optisk fiber Regeringens mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass Bredbandsstrategin är en del av den digitala agendan och har som målsättning att: 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Nästan alla hushåll och företag kan i dag få bredband via minst någon av teknikerna

4 Befolkningsandel med tillgång till bredband (2012) via: Kalmar län totalt Kalmar län glesbebyggt Kalmar län tätbebyggt Hela riket Trådbunden eller trådlös access 100,00% 100,00% 100% 99,99% Trådbunden access 99,27% 96,16% 99,95% 98,63% Fibernät 27,01% 1,48% 32,59% 44,03% Kabel-TV 13,39% 0,00% 16,32% 34,82% xdsl 99,21% 96,15% 99,87% 98,04% Trådlös access 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% Via HSP 99,99% 99,97% 100,00% 99,69% Via CDMA ,96% 99,78% 100,00% 99,92% Via LTE 97,78% 92,71% 98,89% 93,26% Tillgång till minst (faktisk hastighet) 1 Mbit/s 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 10 Mbit/s 99,28% 96,42% 99,91% 98,38% 50 Mbit/s 27,08% 1,48% 32,68% 49,76%

5 Kalmar län Beviljat 19 ansökningar om projektstöd för investeringar Ca förstudier beviljade Ansökningar inkomna från 10 av länets kommuner Beviljade ansökningar Ca intresserade för anslutning Sträckning ca 63 mil Ideell tid ca timmar (ca 15 årsarbeten) Beviljat Ej beslutat Totalt Projektstöd LBP 36,7 Mkr 35,3 Mkr 72,0 Mkr Övrig offentlig finansiering 11,7 Mkr 7,0 Mkr 18,7 Mkr Privat finansiering 23,0 Mkr 24,3 Mkr 47,3 Mkr Totalt 71,4 Mkr 66,6 Mkr 138,0 Mkr

6 Byanät en översikt

7 Fibervärlden öppen fiber Nätägare (passivt nät) Kommunikationsoperatör (aktivt nät) Tjänsteleverantör (tjänster) Slutkund (användare)

8 Projektidé Utbetalning Ni har en projektidé Ansök om projektstöd Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd Projektet genomförs Ansök om utbetalning, redovisa kostnader och projektets resultat Länsstyrelsen handlägger och beslutar om utbetalning. Ev görs besiktning. Jordbruksverket kontrollerar och verkställer utbetalningsbeslutet Ni får utbetalning av stöd Jordbruksverket kontrollerar vissa

9 Ansökan inom landsbygdsprogrammet Ansökan om stöd Ansökan om utbetalning av stöd Del- och slututbetalning, 10 % i sista utbetalningen

10 Meddelande om beslut Läs noga igenom meddelandet om beslut Exempel på beslut om projektstöd för bredband ur Landsbygdsprogrammet inkl allmänna villkor och övriga upplysningar Exempel på beslut om stöd för bredband från PTS inkl villkor för medfinansiering

11 Samtycke till medfinansiering från PTS I marknadsanalysen står:..för att PTS ska lämna medfinansiering till ditt projekt ska bredbandsnätet uppfylla villkoren i 5 kap. 9a-10a och 12 i förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt de villkor som finns sammanställda i bilaga Villkor för medfinansiering från PTS.

12 Tillstånd och avtal Innan ni börjar gräva måste ni kontrollera att det är tillåtet att gräva där ni tänkt. Det är ni som projektägare som ansvarar för att undersöka vilka tillstånd som behövs, och införskaffa dem. Vid ansökan om utbetalning ska ni lämna in kopior på de tillstånd och avtal som krävs samt redogöra för hur ni kontrollerat de som inte krävs för ert projekt. De tillstånd som oftast kommer ifråga är: Avtal ska slutas med alla markägare vars mark man vill gräva i eller bygga något på. Lantmäteriet kan hjälpa till med uppgift om vem som äger marken. De kan också ge råd om vad man bör tänka på för framtiden för sitt bredbandsnät. Det kan gälla ledningsrätt eller bildande av gemensamhetsanläggning. Ni ska ha ett ett samråd med Länsstyrelsen. Detta för att inte riskera att skada fornlämningar, olika typer av känsliga naturområden, sjöar och vattendrag. Undersök via Ledningskollen om det finns några andra ledningar i marken sedan tidigare. För att trycka ledningar under vägar som tillhör Trafikverket, eller gräva i eller längs med dem eller dra över broar, krävs vissa tillstånd. Det kan krävas tillstånd från kommunen, exempelvis om man ska gräva i planlagt område eller sätta upp en byggnad (bygglov). Ta alltid kontakt med kommunen innan ni börjar.

13 Öppet och robust nät Öppet nät Eftersom stödet består av skattemedel måste nätet vara öppet för alla som är intresserade av att leverera tjänster till de anslutna hushållen. Det innebär att det måste råda fri konkurrens mellan leverantörer av tjänster (Internet, telefoni och TV) i det nät som byggs. I blanketten marknadsanalys intygar du att nätet kommer att vara öppet. När bredbandet väl har tagits i bruk kommer Länsstyrelsen/Jordbruksverket att, under de kommande sju åren, kontrollera att detta krav följs. Läs mer i PTS "Villkor för medfinansiering" (avsnitt 5). Uppföljning görs vid ansökan om utbetalning. Krav på kvalitet och robusthet Det är viktigt att nätet byggs med rätt kvalitet. Svenska Stadsnätsföreningen (SSnF) har tagit fram dokument för hur en framtidssäker infrastruktur med god funktion och teknisk säkerhet kan anläggas. Läs mer på SSnF:s hemsida och i PTS "Villkor för medfinansiering" (avsnitt 7). Uppföljning görs vid ansökan om utbetalning.

14 Över eller under euro i stöd? Gränsen för upphandlingsskyldighet är euro i offentlig finansiering Kursen är enligt JV 8,00 kr, dvs 1,6 miljoner kronor Det är den totala offentliga finansieringen, projektstöd och övrig offentlig finansiering från PTS, kommun eller annan offentlig Är den totala offentliga finansieringen över euro ska leverantörer av varor och tjänster utses genom ett öppet anbudsförfarande Följs inte reglerna för upphandling kan avdrag komma att göras på stödbeloppet

15 Offentligt stöd över euro Den upphandling som ska göras är en förenklad form av offentlig upphandling. Alla varor och tjänster som ingår i projektet ska upphandlas vilket framgår av Landsbygdsförordningen 5 kap 9 Upphandlingen ska följa grundprinciperna enligt 1 kap 9 i LOU Ska göras av alla stödmottagare som berörs av regeln, även kommuner som vanligtvis skulle tillämpa undantaget i 1 kap 4 i LOU och ekonomiska föreningar Upphandlingsunderlagen ska redovisas vid första ansökan om utbetalning Exempel på upphandlingsmallar finns på länsstyrelsen Skåne (sök Stöd till bredbandsutbyggnad ) Kontakta kommunens upphandlare

16 Offentligt stöd över euro forts I stort innehåller en offentlig upphandling följande moment: Sätt ihop en anbudsförfrågan med sakliga och tydliga krav, kriterier och villkor Annonsera anbudsförfrågan i en offentlig annonseringstjänst, ex Ta in anbuden utan att börja diskutera innehållet med anbudsgivarna Öppna anbuden och välj ut den/de som ska få uppdragen enligt de kriterier ni satt upp i anbudsförfrågan Meddela alla som lämnat anbud vilka som kommer att få avtal, sk tilldelningsbeslut Skriv avtal med den/de som vann upphandlingen Eftersom fiberföreningarna inte lyder under LOU utan under Landsbygdsprogrammets övergripande EU-regler kan upphandlingarna inte överklagas.

17 Offentligt stöd över euro forts Upphandlingsunderlaget ska innehålla alla villkor och man ska ange kriterierna för hur man kommer att prioritera mellan de inkomna anbuden när leverantörer väljs ut Villkor som ska ställas i upphandlingen: Att flera operatörer ska kunna använda bredbandet samtidigt Att projektet inte gynnar någon särskild teknik eller nätplattform Att den som bygger nätet ska använda befintlig infrastruktur i den utsträckning som det är möjligt Att fler tjänsteföretag ska hyra kapacitet och få erbjuda tjänster i nätet under sju år från den dag ni börjar använda bredbandet Att hyran som tjänsteföretagen får betala ska vara skälig Att anbudsgivaren ska, under fem år från den dag ni börjar använda bredbandet, upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet Att anbudsgivaren ska betala tillbaka pengar till er om vinsten blir högre än riksgenomsnittet

18 Offentligt stöd över euro forts När du bedömer anbuden ska du prioritera från dessa kriterier: Det begärda priset Kvalitet och omfattning på bredbandet Vilket pris den slutliga användaren ska betala Under vilken tidsperiod anbudsgivaren levererar tjänster i bredbandet Övriga kriterier som du har ställt i underlaget till upphandlingen

19 Offentligt stöd under euro Här gäller inte landsbygdsförordningens specifika upphandlingskrav Offerter ska tas in från minst två leverantörer/entreprenörer på det som ska köpas in till projektet. Oftast handlar det om grävning, material och projektering som är de stora kostnadsposterna.

20 Tänk på att projektet ska vara väl avgränsat från ordinarie verksamhet, inte minst bokföringsmässigt Stödmottagarens ordinarie verksamhet Projektet

21 Att tänka på vid ansökan om utbetalning Använda alltid senaste versionen av Jordbruksverkets blanketter,

22 Kostnadsslag inom projektstöd-bredband Faktiska kostnader (betalas av projektet) Investeringar Övriga kostnader Obs! Redovisa på rätt kostnadsslag

23 Uppföljning vid investeringar En investering som fått projektstöd i Landsbygdsprogrammet ska ägas av sökande minst fem år och under den tiden uppfylla villkoren för stödet Avtal mm har bifogats som säkerställer fortsatt användning enligt projektets mål och syften (5 års regeln) Kopior på de tillstånd och avtal som krävs lämnas in samt redogörelse för hur ni kontrollerat det som inte krävs för ert projekt. Kontroll av vinsten för den del man fått stöd kommer att göras 5 år efter utbetalning Prissättningen vid uthyrning kommer att följas under sju år Kontroller kommer att ske av länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket

24 Övriga kostnader Övriga kostnader kan vara tex köpt tjänst Tänk på att anlita företag med F-skatt. Om företag med A- skatt anlitas, måste stödmottagaren visa både skatt och sociala avgifter har betalats till Skattverket.

25 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 1. Blankett Ansökan om utbetalning 2. Lägesrapport/slutrapport digitalt 3. Kostnadssammanställning fördelat på kostnadsslagen (del av blankett/separat bilaga) 4. Verifikat (faktura och kvittot/betalningsbevis på betalning). 5. Tillstånd som krävs för investering 6. Vid kostnader för annonser, broschyrer mm ska dessa bifogas (loggor om de krävs* samt att de hör till projektet) 7. Redovisade eventuella intäkter

26 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 8. Förfrågningsunderlag upphandling-om detta inte lämnats in tidigare (förfrågningsunderlaget ska omfatta samtliga redovisade kostnader samt upphandling av kommunikationsoperatör)

27 Kontrollera ansökan om utbetalning: A. Ta pulsen på insatsen 1. Läs igenom projektplanen 2. Kontrollera blanketten Ansökan om utbetalning 3. Läs igenom lägesrapporten/slutrapporten 4. Kontrollerar villkoren 5. Verkar allt gå enligt plan? Jämför med ansökan. 6. Behov av stöd, kompletteringar, kontakter, förlängning av projekttid?

28 Kontrollera ansökan om utbetalning: B. Kostnader Ansökan är påskriven av behörig firmatecknare Stödberättigade kostnader Att fakturabeloppet stämmer överens med kostnadssammanställningen. Avdrag kan ha gjorts. Samma kostnader inte redovisats flera gånger.

29 Kontrollera forts Kostnader för utrustning som behövs för att administrera projektet har tagits upp som en övrig kostnad och inte som en investering (avskrivningskostnaden alternativt säljas) Stödmottagaren är mottagare av fakturan Momsen inte räknats med i kostnadssammanställningen i de fall projektet är momsredovisningsskyldigt Kostnader är betalda inom redovisningsperioden och inom godkänd projekttid.

30 Kontrollera forts Att insatser/aktiviteter är genomförda inom godkänd projekttid. Resor är motiverade. Körjournal bifogas för milersättning. Andra resekostnader verifierade. Den skattefria milersättningen på 18,50 är stödberättigad. Om stödmottagaren tar upp en annan nivå ska denne redogöra för hur milkostnaden har beräknats (kan ta hjälp av bl a

31 Omprövningsbeslut Stora förändringar mellan eller inom kostnadsslag, som påverkar inriktningen i projektet Investeringar som tillkommer Förlängning av tid för genomförande Oförutsedda intäkter som kan påverka stödbeloppet Obs! Kontakta Länsstyrelsen innan förändringen genomförs eftersom det finns risk att omprövning inte bifalls.

32 På samtliga fakturor ska framgå: 1. Att fakturan tillhör projektet/stödmottagaren 2. Tydlig specificering av vad kostnaden avser (t.ex. mängd, á pris, vilken typ av insats). 3. Betalningsmottagare (eller motsvarande) 4. Att stödmottagaren är mottagare av fakturan 5. Verifikationsnummer 6. Fakturanummer 7. Datum

33 På samtliga fakturor ska framgå: 8. Totalt belopp (exklusive och inklusive moms) 9. Om F-skattesedel finns 10. Momsreg.nr (personnr vid enskild firma) Obs! Det är möjligt för stödmottagaren att förtydliga på fakturan vad den avser

34 Betalningsbevis Utdrag ur internetbank (obs betald samt till vilket konto betalning gjorts, omgående/för bevakning är ej OK) Faktura som betalats kontant - kvittens på fakturan med betalningsdatum. Ska även styrkas med bokföringsunderlag. Betalningsorder styrks med kontoutdrag där motsvarande summa har dragits från bankgiro/plusgiro. Betalningsorderns nummer ska framgå av kontoutdraget.

35 Betalningsbevis forts Kassakvitton eller andra kvitton där det inte framgår vem som betalat ska styrkas med bokföringsunderlag eller kontoutdrag. På kontanta betalningar med handskrivna kvitton ska säljaren kvittera att betalningen har mottagits. Kontokortsbetalningar ska styrkas med kontoutdrag alternativt faktura betalning.

36 Ej stödberättigande kostnader Gåvor till projektdeltagare Kostnader för privat boende Ränte- och kreditkostnader Böter el andra lagöverträdelser Inkassoavgifter Lösa inventarier 5-årsregeln gäller Kostnader (och aktiviteter) utanför projekttiden

37 Intäkter inom projektstöd Var uppmärksam på att alla intäkter som hör till projektet redovisas. Även intäkter som man inte räknat med i ansökan/projektplanen ska redovisas Jämför med lägesrapport. Finns det t.ex. annonsintäkter, deltagaravgifter?

38 Mat och dryck inom projektstöd Restaurangnotor, matinköp till möten etc. ska motiveras och vara rimliga Syftet, vilka som deltagit i aktiviteten, samt kopplingen till projektet ska framgå Kostnaden ska finnas i beslutet Fika till interna möten oftast ej ok, ok vid speciella enskilda tillfällen tex kickoff, avslutning etc Ok när det finns en extern gäst Skatteverkets normer för representation ska tillämpas

39 Besiktning för projektstöd Vid projektstöd ska besiktning alltid göras om ärendet innehåller kostnadsslaget investeringar och stödbeloppet i hela ärendet uppgår till kronor eller mer.

40 Avdrag Redovisa alla stödberättigade (betalda) kostnader du haft även om det blivit dyrare än budget. Bevaka klardatum. 3 månader efter klardatum förfaller ansökan om utbetalning och inga pengar utbetalas. Skillnad mellan redovisat belopp och stödberättigat belopp = felaktigt belopp, vilket medför avdrag med det felaktiga beloppet. Om skillnaden mellan det redovisade beloppet och det stödberättigade beloppet är > 3% görs ytterligare ett avdrag med samma belopp.» Gör gärna delredovisningar!

41 Ex avdrag Budget Stöd 50% Redovisade kostnader stöd 50% = 500 Stödberättigande kostnader stöd 50%=500 Summa utbetalning : 500 kr

42 Ex avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 874 stöd 50%=437 Stödmottagaren har redovisat 26 som INTE är stödberättigande. ( )/450=2,89% <3% Summa utbetalning : 437 kr

43 Ex dubbla avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 850 stöd 50%=425 Stödmottagaren har redovisat 50 som INTE är stödberättigande. ( )/450=5,56 >3% Ytterligare avdrag med (425-( ))=25 Summa utbetalning : 400 kr

44 Informationskravet med EU-logga Om den totala kostnaden för en investering överstiger kr ska en upplysningstavla sättas upp. (beställs av Länsstyrelsen) Om den totala kostnaden för infrastruktur överstiger kr ska en affischtavla sättas upp. Har alla fått en skylt? Detta gäller alla stödmottagare

45 Informationskravet med EU-logga forts Allmänt informationskrav gäller för projekt som drivs av kommuner och myndigheter. Det ska finnas loggor på: broschyrer faktablad & informationsblad nyhetsbrev skyltmaterial, t ex roll-ups och afficher powerpointpresentationer annonsering webbsidor

46 Vanliga fel i ansökan om utbetalning Betalningsbevis saknar mottagarkonto. Slutrapport saknas. Att kontantbetalningar mot kassakvitto inte styrks med kontoutdrag eller bokföringsunderlag. Kostnadssammanställning saknas. Specifikation på underlag tex följesedel. Syfte och förklaring på fikakostnader & resor. De särskilda villkoren är ej uppfyllda Förklara och tänk på den röda tråden!

47 Tänk också på att Meddela om du fått andra stöd för samma ändamål Den offentliga medfinansieringen i projekt måste vara inbetald innan projektstödet kan betalas ut Andelen offentlig medfinansiering ska hållas i varje delrekvisition för att få ut hela projektstödet Stödmottagaren är alltid ansvarig för redovisningen även om en extern byrå hjälp till! Kopiera ditt material innan det lämnas in

48 Samt att Vara tydlig i redovisningen! Om redovisningen är komplett och lätt att följa (verifikationskedja!) kan handläggningen effektivare och utbetalningen kan ske snabbare Använd projekthandbok blanketter och trycksaker Ny mall för slutrapport blanketter och trycksaker Läsa anvisningarna på blanketter och trycksaker LANDSBYGD/LANDSBYGDSUTVECKLING Lycka till!

49 Informationslänkar Länsstyrelsen Kalmar PTS Bredbandsforum Jordbruksverket Kartor länsstyrelsen Kartor Skogsstyrelsen Lantmäteriet Manual för utbyggnad av byanät d-landsbygden-lowres.pdf

50 Filmer LRF, Bredband via fiber: Tassemarkens fibernät: https://www.youtube.com/watch?v=kbbo3vbaugi Larv Längjum Fiber Ekonomisk Förening grävning fiberslang 2012: https://www.youtube.com/watch?v=hmd7jpldetw Brandsbols fiber-fiberblåsning: https://www.youtube.com/watch?v=jj9dvchgoo8

51 Landsbygdsprogrammet Enligt regeringens budgetproposition för 2014 kommer Sveriges nya landsbygdsprogram att omfatta cirka 32,5 miljarder kronor under perioden Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Så här ser tidsplanen ut just nu. När det gäller företagsstöd, projektstöd och miljöersättningar i landsbygdsprogrammet så är mycket osäkert. Det svenska landsbygdsprogrammet beslutas i början av Det skickas sedan till EU-kommissionen för godkännande. Kommissionen har 6 månader på sig att godkänna landsbygdsprogrammet. Delar av projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet startar under Enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer stöd till investeringar i jordbruket, stöd för rovdjursstängsel, stöd för bredband, satsningar på Matlandet Sverige, Greppa näringen och Leader att finnas När man kan börja söka stöden är osäkert. Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet pågår trots osäkerheten om både de kommande EU-reglerna och budgeten.

52 EU och Sverige investerar i landsbygdsutveckling!

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader 2012-03-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem Jordbruks verket PROJEKTSTÖD Bilaga nr 3 - marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bidragsregler projektstöd 2014

Bidragsregler projektstöd 2014 Bidragsregler projektstöd 2014 Villkoren i stödet kommer att se ut på det sätt som vi beskriver i informationen här. Eftersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 2 december 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Disposition Bakgrund Frågor till husägare Vad är en optisk fiber 3G och 4G Kanalisationsstöd Hur gör man Frågor 2013-02-01 b.svante.eriksson@gmail.com

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 4 juni 2014 Tore Johnsson Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Styrelsen rapporterar Banken presenterar finansieringslösningar Presentation av leverantörerna Kommunen informerar Paus: lämna in avtal, kaffe Omröstning

Läs mer

Det här kan du få stöd för

Det här kan du få stöd för Det här kan du få stöd för - Jordbruksverket Sida 1 av 2 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd Bredband Det här kan du få stöd för Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare Bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013, projektledare Fibernät i Tiveden/Davidstorp Samprojekt med fyra vägsamfälligheter Projektet avser kanalisationen (inte

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012

Byanät för bredband i världsklass. Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 Byanät för bredband i världsklass Erfarenheter från seminarier för byalag, kommuner och länsstyrelser 2011-2012 1 Erfarenheter (1) Behovet av en samlad information och stöd är stort hos de boende på landsbygden.

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass!

Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2010:276 Utkom från trycket den 20 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Mars 2012 Vad är BREDBAND? Varför skaffa BREDBAND? Pengar till BREDBAND? Jobba för BREDBAND? Vem bygger BREDBAND? Vad är de

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13

Presentationsmaterial. Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Presentationsmaterial Sammanställt av Cecilia Sjödén 2013-03-13 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk 1(11) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd till ädellövskogsbruk enligt förordning (2010:1879)

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Anvisningar till ansökan om

Anvisningar till ansökan om om utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Var finns blanketten? Alla blanketter

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vårgårda kommun 25-26 februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra. 2013-10-22 Anders Oksvold

Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra. 2013-10-22 Anders Oksvold Bredband i världsklass i Dalsjö och alla andra 2013-10-22 Anders Oksvold Bakgrund Enligt regleringsbrevet för 2012 ska Länsstyrelsen verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige nås.

Läs mer