Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet 2013-10-10"

Transkript

1 Bredbandsinformation om projektstöd i Landsbygdsprogrammet

2 Upplägg Bredband i Kalmar län, hur ser det ut? Genomgång av beslut och villkor Att tänka på under projekttiden Genomgång av utbetalning Info landsbygdsprogrammet , mkt kort Frågor och funderingar Start 9.30 Avslut senast 15.00

3 Vad är bredband? Ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet Trådlöst bredband finns i två så kallade accesstekniker mobilt bredband (ex genom en smartphone eller en surfplatta) fast trådlös anslutning (exempelvis satellit). Trådbundet bredband finns i tre former. Anslutning via uttaget för det fasta telefonnätet Anslutning via uttaget för kabel-tv Anslutning via optisk fiber Regeringens mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass Bredbandsstrategin är en del av den digitala agendan och har som målsättning att: 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast år Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Nästan alla hushåll och företag kan i dag få bredband via minst någon av teknikerna

4 Befolkningsandel med tillgång till bredband (2012) via: Kalmar län totalt Kalmar län glesbebyggt Kalmar län tätbebyggt Hela riket Trådbunden eller trådlös access 100,00% 100,00% 100% 99,99% Trådbunden access 99,27% 96,16% 99,95% 98,63% Fibernät 27,01% 1,48% 32,59% 44,03% Kabel-TV 13,39% 0,00% 16,32% 34,82% xdsl 99,21% 96,15% 99,87% 98,04% Trådlös access 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% Via HSP 99,99% 99,97% 100,00% 99,69% Via CDMA ,96% 99,78% 100,00% 99,92% Via LTE 97,78% 92,71% 98,89% 93,26% Tillgång till minst (faktisk hastighet) 1 Mbit/s 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 10 Mbit/s 99,28% 96,42% 99,91% 98,38% 50 Mbit/s 27,08% 1,48% 32,68% 49,76%

5 Kalmar län Beviljat 19 ansökningar om projektstöd för investeringar Ca förstudier beviljade Ansökningar inkomna från 10 av länets kommuner Beviljade ansökningar Ca intresserade för anslutning Sträckning ca 63 mil Ideell tid ca timmar (ca 15 årsarbeten) Beviljat Ej beslutat Totalt Projektstöd LBP 36,7 Mkr 35,3 Mkr 72,0 Mkr Övrig offentlig finansiering 11,7 Mkr 7,0 Mkr 18,7 Mkr Privat finansiering 23,0 Mkr 24,3 Mkr 47,3 Mkr Totalt 71,4 Mkr 66,6 Mkr 138,0 Mkr

6 Byanät en översikt

7 Fibervärlden öppen fiber Nätägare (passivt nät) Kommunikationsoperatör (aktivt nät) Tjänsteleverantör (tjänster) Slutkund (användare)

8 Projektidé Utbetalning Ni har en projektidé Ansök om projektstöd Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd Projektet genomförs Ansök om utbetalning, redovisa kostnader och projektets resultat Länsstyrelsen handlägger och beslutar om utbetalning. Ev görs besiktning. Jordbruksverket kontrollerar och verkställer utbetalningsbeslutet Ni får utbetalning av stöd Jordbruksverket kontrollerar vissa

9 Ansökan inom landsbygdsprogrammet Ansökan om stöd Ansökan om utbetalning av stöd Del- och slututbetalning, 10 % i sista utbetalningen

10 Meddelande om beslut Läs noga igenom meddelandet om beslut Exempel på beslut om projektstöd för bredband ur Landsbygdsprogrammet inkl allmänna villkor och övriga upplysningar Exempel på beslut om stöd för bredband från PTS inkl villkor för medfinansiering

11 Samtycke till medfinansiering från PTS I marknadsanalysen står:..för att PTS ska lämna medfinansiering till ditt projekt ska bredbandsnätet uppfylla villkoren i 5 kap. 9a-10a och 12 i förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder samt de villkor som finns sammanställda i bilaga Villkor för medfinansiering från PTS.

12 Tillstånd och avtal Innan ni börjar gräva måste ni kontrollera att det är tillåtet att gräva där ni tänkt. Det är ni som projektägare som ansvarar för att undersöka vilka tillstånd som behövs, och införskaffa dem. Vid ansökan om utbetalning ska ni lämna in kopior på de tillstånd och avtal som krävs samt redogöra för hur ni kontrollerat de som inte krävs för ert projekt. De tillstånd som oftast kommer ifråga är: Avtal ska slutas med alla markägare vars mark man vill gräva i eller bygga något på. Lantmäteriet kan hjälpa till med uppgift om vem som äger marken. De kan också ge råd om vad man bör tänka på för framtiden för sitt bredbandsnät. Det kan gälla ledningsrätt eller bildande av gemensamhetsanläggning. Ni ska ha ett ett samråd med Länsstyrelsen. Detta för att inte riskera att skada fornlämningar, olika typer av känsliga naturområden, sjöar och vattendrag. Undersök via Ledningskollen om det finns några andra ledningar i marken sedan tidigare. För att trycka ledningar under vägar som tillhör Trafikverket, eller gräva i eller längs med dem eller dra över broar, krävs vissa tillstånd. Det kan krävas tillstånd från kommunen, exempelvis om man ska gräva i planlagt område eller sätta upp en byggnad (bygglov). Ta alltid kontakt med kommunen innan ni börjar.

13 Öppet och robust nät Öppet nät Eftersom stödet består av skattemedel måste nätet vara öppet för alla som är intresserade av att leverera tjänster till de anslutna hushållen. Det innebär att det måste råda fri konkurrens mellan leverantörer av tjänster (Internet, telefoni och TV) i det nät som byggs. I blanketten marknadsanalys intygar du att nätet kommer att vara öppet. När bredbandet väl har tagits i bruk kommer Länsstyrelsen/Jordbruksverket att, under de kommande sju åren, kontrollera att detta krav följs. Läs mer i PTS "Villkor för medfinansiering" (avsnitt 5). Uppföljning görs vid ansökan om utbetalning. Krav på kvalitet och robusthet Det är viktigt att nätet byggs med rätt kvalitet. Svenska Stadsnätsföreningen (SSnF) har tagit fram dokument för hur en framtidssäker infrastruktur med god funktion och teknisk säkerhet kan anläggas. Läs mer på SSnF:s hemsida och i PTS "Villkor för medfinansiering" (avsnitt 7). Uppföljning görs vid ansökan om utbetalning.

14 Över eller under euro i stöd? Gränsen för upphandlingsskyldighet är euro i offentlig finansiering Kursen är enligt JV 8,00 kr, dvs 1,6 miljoner kronor Det är den totala offentliga finansieringen, projektstöd och övrig offentlig finansiering från PTS, kommun eller annan offentlig Är den totala offentliga finansieringen över euro ska leverantörer av varor och tjänster utses genom ett öppet anbudsförfarande Följs inte reglerna för upphandling kan avdrag komma att göras på stödbeloppet

15 Offentligt stöd över euro Den upphandling som ska göras är en förenklad form av offentlig upphandling. Alla varor och tjänster som ingår i projektet ska upphandlas vilket framgår av Landsbygdsförordningen 5 kap 9 Upphandlingen ska följa grundprinciperna enligt 1 kap 9 i LOU Ska göras av alla stödmottagare som berörs av regeln, även kommuner som vanligtvis skulle tillämpa undantaget i 1 kap 4 i LOU och ekonomiska föreningar Upphandlingsunderlagen ska redovisas vid första ansökan om utbetalning Exempel på upphandlingsmallar finns på länsstyrelsen Skåne (sök Stöd till bredbandsutbyggnad ) Kontakta kommunens upphandlare

16 Offentligt stöd över euro forts I stort innehåller en offentlig upphandling följande moment: Sätt ihop en anbudsförfrågan med sakliga och tydliga krav, kriterier och villkor Annonsera anbudsförfrågan i en offentlig annonseringstjänst, ex Ta in anbuden utan att börja diskutera innehållet med anbudsgivarna Öppna anbuden och välj ut den/de som ska få uppdragen enligt de kriterier ni satt upp i anbudsförfrågan Meddela alla som lämnat anbud vilka som kommer att få avtal, sk tilldelningsbeslut Skriv avtal med den/de som vann upphandlingen Eftersom fiberföreningarna inte lyder under LOU utan under Landsbygdsprogrammets övergripande EU-regler kan upphandlingarna inte överklagas.

17 Offentligt stöd över euro forts Upphandlingsunderlaget ska innehålla alla villkor och man ska ange kriterierna för hur man kommer att prioritera mellan de inkomna anbuden när leverantörer väljs ut Villkor som ska ställas i upphandlingen: Att flera operatörer ska kunna använda bredbandet samtidigt Att projektet inte gynnar någon särskild teknik eller nätplattform Att den som bygger nätet ska använda befintlig infrastruktur i den utsträckning som det är möjligt Att fler tjänsteföretag ska hyra kapacitet och få erbjuda tjänster i nätet under sju år från den dag ni börjar använda bredbandet Att hyran som tjänsteföretagen får betala ska vara skälig Att anbudsgivaren ska, under fem år från den dag ni börjar använda bredbandet, upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet Att anbudsgivaren ska betala tillbaka pengar till er om vinsten blir högre än riksgenomsnittet

18 Offentligt stöd över euro forts När du bedömer anbuden ska du prioritera från dessa kriterier: Det begärda priset Kvalitet och omfattning på bredbandet Vilket pris den slutliga användaren ska betala Under vilken tidsperiod anbudsgivaren levererar tjänster i bredbandet Övriga kriterier som du har ställt i underlaget till upphandlingen

19 Offentligt stöd under euro Här gäller inte landsbygdsförordningens specifika upphandlingskrav Offerter ska tas in från minst två leverantörer/entreprenörer på det som ska köpas in till projektet. Oftast handlar det om grävning, material och projektering som är de stora kostnadsposterna.

20 Tänk på att projektet ska vara väl avgränsat från ordinarie verksamhet, inte minst bokföringsmässigt Stödmottagarens ordinarie verksamhet Projektet

21 Att tänka på vid ansökan om utbetalning Använda alltid senaste versionen av Jordbruksverkets blanketter,

22 Kostnadsslag inom projektstöd-bredband Faktiska kostnader (betalas av projektet) Investeringar Övriga kostnader Obs! Redovisa på rätt kostnadsslag

23 Uppföljning vid investeringar En investering som fått projektstöd i Landsbygdsprogrammet ska ägas av sökande minst fem år och under den tiden uppfylla villkoren för stödet Avtal mm har bifogats som säkerställer fortsatt användning enligt projektets mål och syften (5 års regeln) Kopior på de tillstånd och avtal som krävs lämnas in samt redogörelse för hur ni kontrollerat det som inte krävs för ert projekt. Kontroll av vinsten för den del man fått stöd kommer att göras 5 år efter utbetalning Prissättningen vid uthyrning kommer att följas under sju år Kontroller kommer att ske av länsstyrelsen och/eller Jordbruksverket

24 Övriga kostnader Övriga kostnader kan vara tex köpt tjänst Tänk på att anlita företag med F-skatt. Om företag med A- skatt anlitas, måste stödmottagaren visa både skatt och sociala avgifter har betalats till Skattverket.

25 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 1. Blankett Ansökan om utbetalning 2. Lägesrapport/slutrapport digitalt 3. Kostnadssammanställning fördelat på kostnadsslagen (del av blankett/separat bilaga) 4. Verifikat (faktura och kvittot/betalningsbevis på betalning). 5. Tillstånd som krävs för investering 6. Vid kostnader för annonser, broschyrer mm ska dessa bifogas (loggor om de krävs* samt att de hör till projektet) 7. Redovisade eventuella intäkter

26 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 8. Förfrågningsunderlag upphandling-om detta inte lämnats in tidigare (förfrågningsunderlaget ska omfatta samtliga redovisade kostnader samt upphandling av kommunikationsoperatör)

27 Kontrollera ansökan om utbetalning: A. Ta pulsen på insatsen 1. Läs igenom projektplanen 2. Kontrollera blanketten Ansökan om utbetalning 3. Läs igenom lägesrapporten/slutrapporten 4. Kontrollerar villkoren 5. Verkar allt gå enligt plan? Jämför med ansökan. 6. Behov av stöd, kompletteringar, kontakter, förlängning av projekttid?

28 Kontrollera ansökan om utbetalning: B. Kostnader Ansökan är påskriven av behörig firmatecknare Stödberättigade kostnader Att fakturabeloppet stämmer överens med kostnadssammanställningen. Avdrag kan ha gjorts. Samma kostnader inte redovisats flera gånger.

29 Kontrollera forts Kostnader för utrustning som behövs för att administrera projektet har tagits upp som en övrig kostnad och inte som en investering (avskrivningskostnaden alternativt säljas) Stödmottagaren är mottagare av fakturan Momsen inte räknats med i kostnadssammanställningen i de fall projektet är momsredovisningsskyldigt Kostnader är betalda inom redovisningsperioden och inom godkänd projekttid.

30 Kontrollera forts Att insatser/aktiviteter är genomförda inom godkänd projekttid. Resor är motiverade. Körjournal bifogas för milersättning. Andra resekostnader verifierade. Den skattefria milersättningen på 18,50 är stödberättigad. Om stödmottagaren tar upp en annan nivå ska denne redogöra för hur milkostnaden har beräknats (kan ta hjälp av bl a

31 Omprövningsbeslut Stora förändringar mellan eller inom kostnadsslag, som påverkar inriktningen i projektet Investeringar som tillkommer Förlängning av tid för genomförande Oförutsedda intäkter som kan påverka stödbeloppet Obs! Kontakta Länsstyrelsen innan förändringen genomförs eftersom det finns risk att omprövning inte bifalls.

32 På samtliga fakturor ska framgå: 1. Att fakturan tillhör projektet/stödmottagaren 2. Tydlig specificering av vad kostnaden avser (t.ex. mängd, á pris, vilken typ av insats). 3. Betalningsmottagare (eller motsvarande) 4. Att stödmottagaren är mottagare av fakturan 5. Verifikationsnummer 6. Fakturanummer 7. Datum

33 På samtliga fakturor ska framgå: 8. Totalt belopp (exklusive och inklusive moms) 9. Om F-skattesedel finns 10. Momsreg.nr (personnr vid enskild firma) Obs! Det är möjligt för stödmottagaren att förtydliga på fakturan vad den avser

34 Betalningsbevis Utdrag ur internetbank (obs betald samt till vilket konto betalning gjorts, omgående/för bevakning är ej OK) Faktura som betalats kontant - kvittens på fakturan med betalningsdatum. Ska även styrkas med bokföringsunderlag. Betalningsorder styrks med kontoutdrag där motsvarande summa har dragits från bankgiro/plusgiro. Betalningsorderns nummer ska framgå av kontoutdraget.

35 Betalningsbevis forts Kassakvitton eller andra kvitton där det inte framgår vem som betalat ska styrkas med bokföringsunderlag eller kontoutdrag. På kontanta betalningar med handskrivna kvitton ska säljaren kvittera att betalningen har mottagits. Kontokortsbetalningar ska styrkas med kontoutdrag alternativt faktura betalning.

36 Ej stödberättigande kostnader Gåvor till projektdeltagare Kostnader för privat boende Ränte- och kreditkostnader Böter el andra lagöverträdelser Inkassoavgifter Lösa inventarier 5-årsregeln gäller Kostnader (och aktiviteter) utanför projekttiden

37 Intäkter inom projektstöd Var uppmärksam på att alla intäkter som hör till projektet redovisas. Även intäkter som man inte räknat med i ansökan/projektplanen ska redovisas Jämför med lägesrapport. Finns det t.ex. annonsintäkter, deltagaravgifter?

38 Mat och dryck inom projektstöd Restaurangnotor, matinköp till möten etc. ska motiveras och vara rimliga Syftet, vilka som deltagit i aktiviteten, samt kopplingen till projektet ska framgå Kostnaden ska finnas i beslutet Fika till interna möten oftast ej ok, ok vid speciella enskilda tillfällen tex kickoff, avslutning etc Ok när det finns en extern gäst Skatteverkets normer för representation ska tillämpas

39 Besiktning för projektstöd Vid projektstöd ska besiktning alltid göras om ärendet innehåller kostnadsslaget investeringar och stödbeloppet i hela ärendet uppgår till kronor eller mer.

40 Avdrag Redovisa alla stödberättigade (betalda) kostnader du haft även om det blivit dyrare än budget. Bevaka klardatum. 3 månader efter klardatum förfaller ansökan om utbetalning och inga pengar utbetalas. Skillnad mellan redovisat belopp och stödberättigat belopp = felaktigt belopp, vilket medför avdrag med det felaktiga beloppet. Om skillnaden mellan det redovisade beloppet och det stödberättigade beloppet är > 3% görs ytterligare ett avdrag med samma belopp.» Gör gärna delredovisningar!

41 Ex avdrag Budget Stöd 50% Redovisade kostnader stöd 50% = 500 Stödberättigande kostnader stöd 50%=500 Summa utbetalning : 500 kr

42 Ex avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 874 stöd 50%=437 Stödmottagaren har redovisat 26 som INTE är stödberättigande. ( )/450=2,89% <3% Summa utbetalning : 437 kr

43 Ex dubbla avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 850 stöd 50%=425 Stödmottagaren har redovisat 50 som INTE är stödberättigande. ( )/450=5,56 >3% Ytterligare avdrag med (425-( ))=25 Summa utbetalning : 400 kr

44 Informationskravet med EU-logga Om den totala kostnaden för en investering överstiger kr ska en upplysningstavla sättas upp. (beställs av Länsstyrelsen) Om den totala kostnaden för infrastruktur överstiger kr ska en affischtavla sättas upp. Har alla fått en skylt? Detta gäller alla stödmottagare

45 Informationskravet med EU-logga forts Allmänt informationskrav gäller för projekt som drivs av kommuner och myndigheter. Det ska finnas loggor på: broschyrer faktablad & informationsblad nyhetsbrev skyltmaterial, t ex roll-ups och afficher powerpointpresentationer annonsering webbsidor

46 Vanliga fel i ansökan om utbetalning Betalningsbevis saknar mottagarkonto. Slutrapport saknas. Att kontantbetalningar mot kassakvitto inte styrks med kontoutdrag eller bokföringsunderlag. Kostnadssammanställning saknas. Specifikation på underlag tex följesedel. Syfte och förklaring på fikakostnader & resor. De särskilda villkoren är ej uppfyllda Förklara och tänk på den röda tråden!

47 Tänk också på att Meddela om du fått andra stöd för samma ändamål Den offentliga medfinansieringen i projekt måste vara inbetald innan projektstödet kan betalas ut Andelen offentlig medfinansiering ska hållas i varje delrekvisition för att få ut hela projektstödet Stödmottagaren är alltid ansvarig för redovisningen även om en extern byrå hjälp till! Kopiera ditt material innan det lämnas in

48 Samt att Vara tydlig i redovisningen! Om redovisningen är komplett och lätt att följa (verifikationskedja!) kan handläggningen effektivare och utbetalningen kan ske snabbare Använd projekthandbok blanketter och trycksaker Ny mall för slutrapport blanketter och trycksaker Läsa anvisningarna på blanketter och trycksaker LANDSBYGD/LANDSBYGDSUTVECKLING Lycka till!

49 Informationslänkar Länsstyrelsen Kalmar PTS Bredbandsforum Jordbruksverket Kartor länsstyrelsen Kartor Skogsstyrelsen Lantmäteriet Manual för utbyggnad av byanät d-landsbygden-lowres.pdf

50 Filmer LRF, Bredband via fiber: Tassemarkens fibernät: https://www.youtube.com/watch?v=kbbo3vbaugi Larv Längjum Fiber Ekonomisk Förening grävning fiberslang 2012: https://www.youtube.com/watch?v=hmd7jpldetw Brandsbols fiber-fiberblåsning: https://www.youtube.com/watch?v=jj9dvchgoo8

51 Landsbygdsprogrammet Enligt regeringens budgetproposition för 2014 kommer Sveriges nya landsbygdsprogram att omfatta cirka 32,5 miljarder kronor under perioden Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Så här ser tidsplanen ut just nu. När det gäller företagsstöd, projektstöd och miljöersättningar i landsbygdsprogrammet så är mycket osäkert. Det svenska landsbygdsprogrammet beslutas i början av Det skickas sedan till EU-kommissionen för godkännande. Kommissionen har 6 månader på sig att godkänna landsbygdsprogrammet. Delar av projekt- och företagsstöd i landsbygdsprogrammet startar under Enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson kommer stöd till investeringar i jordbruket, stöd för rovdjursstängsel, stöd för bredband, satsningar på Matlandet Sverige, Greppa näringen och Leader att finnas När man kan börja söka stöden är osäkert. Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet pågår trots osäkerheten om både de kommande EU-reglerna och budgeten.

52 EU och Sverige investerar i landsbygdsutveckling!

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Söderköping 2011-10-18 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Ett seminarie för Byalag www.fibertillbyn.nu 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Lars Hedberg Lars Björkman 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Östersund och Krokom 2012-03-27 1 Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer