Reglemente för kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för kommunstyrelsen"

Transkript

1 Reglemente för kommunstyrelsen

2 Krokoms kommuns styrokument STRATEGI vgörne vägvl för tt nå målen PROGRAM verksmheter oh metoer i riktning mot målen PLAN ktiviteter, tisrm oh nsvr POLICY Krokoms kommuns hållning RIKTLINJER rekommenere sätt tt ger REGLER solut gränser oh sk-krv Fstställt v: Kommunfullmäktige Dtum: För reviering nsvrr: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till oh me:

3 Innehåll 1.1 Kommunstyrelsens övergripne uppgifter Leningsfunktionen Styrfunktionen Ekonomisk förvltning Aretsgivrpolitiken Näringslivspolitiken Uppgifter enligt speillgstiftningen Kommunstyrelsen hr vire hn om Delegering från kommunfullmäktige Ansvr oh rpporteringsskylighet Kommunstyrelsens retsformer Smmnsättning Ersättrns tjänstgöring Inkllne v ersättre Ersättre för orförne Smmnträen Tipunkt Kllelse Orförne Kommunlrå Justering v protokoll Reservtion Närvrorätt för hefstjänstemän Meorgrförslg Delgivning Unerteknne v hnlingr Kommunkontoret Berening/utskott

4 1 Kommunstyrelsens övergripne uppgifter 1.1 Leningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen är kommunens politisk förvltningsorgn. Den hr nsvr för hel kommunens utvekling oh ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leer oh smornr plnering oh uppföljning v kommunens ekonomi oh verksmheter. Kommunstyrelsen sk se till tt en intern kontrollen är tillräklig els för sin egen verksmhet, els uppmärksmt följ tt motsvrne plner görs inom kommunens smtlig nämner. Styrelsen sk okså följ tt nämnerns verksmhet erivs på ett, i övrigt, tillfresställne sätt. Styrelsen sk årligen fstställ oh följ upp en intern kontrollen som okså inkluers i styrelsens uppsiktsplikt. I syfte tt ök kommunmeorgrns enggemng, elktighet oh inflytne sk kommunstyrelsen för meorgrilog i e frågor som rör styrelsens nsvrsområe. 2 I Kommunstyrelsens leningsfunktion ligger tt le oh smorn l e f g h i j k l m utveklingen v en politisk emokrtin, inkl rukrinflytne en övergripne poliyn för kommunen som retsgivre trfikpolitiken oh verk för en tillfresställne trfikförsörjning näringslivsefrämjne åtgärer, inkl åtgärer för turistföretg vuxenutilningen mrknsförings-, PR- oh informtionsverksmheten. folkhälsoretet en kommunl förvltningsstrukturen säkerhets- oh riskhntering retet me tt effektiviser ministrtionen smt IT-frågor kommunl kulturverksmhet (främj kulturverksmhet i kommunen oh ret för förverklignet v kommunens kulturpolitisk mål) irott (främj fritisverksmhet i kommunen oh även verk för en smhällsutvekling som ger go livsmiljö oh jämlik soil förhållnen) i övrigt smorn kommunens verksmheter oh åtgnen 4

5 Kommunstyrelsen sk vire me uppmärksmhet följ miljö-, hälso- oh sjukvårspolitiken oh verk för en go miljö i kommunen soiltjänsten oh verk för tt soiltjänstens mål kn uppfylls skolväsenet oh verk för tt skollgstiftningens mål kn uppfylls mrk- oh ostspolitiken oh verk för främjne v ostsförsörjning oh smhällsyggne 1.2 Styrfunktionen 3 I kommunstyrelsens funktion ingår tt e f g le retet oh smorn utformningen v övergripne mål, riktlinjer oh rmr för styrningen v hel en kommunl verksmheten, gör frmställningr i målfrågor som inte i lg är förehållen nnn nämn tillse tt e v fullmäktige frmställ målen oh plnern för verksmheten oh ekonomin efterlevs oh tt kommunens löpne förvltning hnhs rtionellt oh ekonomiskt. Vi ugetöverskrinen kn styrelsen egär överläggningr smt gå in oh etljgrnsk nämnens/styrelsens hel uget smt föreslå fullmäktige tt ftt eslut om kostnsminskningr som leer till tt ugetrmrn hålls. Innn fullmäktige fttr ett eslut om kostnsminskning ges nämnen själv möjlighet tt ftt eslut i frågn. tillse tt rpportering sker till fullmäktige från smtlig nämner om hur verksmheten utvekls oh hur en ekonomisk ställningen är uner ugetåret, nsvr för smorningsträffr me nämnpresiiern oh förvltningshefern, h fortlöpne uppsikt över verksmheten i e företg som kommunen helt eller elvis äger eller nnrs hr intresse i, främst v gäller änmål, ekonomi oh efterlevn v uppställ irektiv men okså i vseene på övrig förhållnen v etyelse för kommunen, tillvrt kommunens intressen vi olgs- oh föreningsstämmor oh nr likrte smmnträen i e företg som kommunen helt eller elvis äger eller nnrs hr intresse i. le oh smorn frågor som rör säkerhet, sårrhet, ereskp oh riskhntering inom hel en kommunl verksmheten 5

6 Kommunstyrelsens övrig verksmheter 1.3 Ekonomisk förvltning 4 Kommunstyrelsen sk h et smle nsvret för kommunens meelsförvltning oh ärvi följ v fullmäktiges föreskrifter för et. Meelsförvltningen omfttr plering oh upplåning v meel. I uppgiften ingår okså tt evk tt kommunens inkomster inflyter oh tt etlningr görs i ti smt vit e åtgärer som ehövs för inrivning v förflln forringr. Kommunstyrelsen hr okså hn om övrig ekonomisk förvltning. I enn uppgift ingår l tt: tillse tt värehnlingr, som kommunstyrelsen tr hn om för kommunens räkning, förvrs på etryggne sätt, e 5 tillse tt kommunens ehov v försäkringssky är tillgoosett, nsvr för ontionsförvltning oh utelning ur ontionsfoner, är fullmäktige ej estämt nnt, utfär förinelser, som ehövs i nlening v fullmäktiges eslut om kommunl orgen eller nnn nsvrighet, nsvr för kommunens entrl inköpsfunktion, senst en 1 juni smmnftt oh vslut räkenskpern i okslut, som frmläggs för fullmäktige. Fullmäktige kn mege tt tien förlängs om särskil förhållnen visst år påkllr ett. 1.4 Aretsgivrpolitiken Kommunstyrelsen sk h et smle nsvret för frågor som rör förhållnet melln kommunen som retsgivre oh ess retstgre oh sk ärför e utgör nställnings-, pensions- oh lönemynighet me inne verkn för kommunen genom kollektivvtl regler frågor rörne förhållnet melln kommunen som retsgivre oh ess retstgre förhnl på kommunens vägnr enligt gällne lgstiftning om förhnlingsrätt utom v gäller oh 38 lgen om meestämmne i retslivet inom nr nämners verksmhetsområen eslut om strisåtgär vgör frågor om tolkning oh tillämpning v lg, vtl oh nr estämmelser rörne förhållnet melln kommunen som retsgivre oh ess retstgre, f lämn upprg som vses i en kommunl elegtionslgen (1954:130) g tekn vtlsförsäkringr 6

7 1.5 Näringslivspolitiken Kommunstyrelsen hr till uppgift tt evk turist- oh näringslivsfrågor oh nsvr för åtgärer för tt llmänt främj näringslivet i kommunen Uppgifter enligt speillgstiftningen Kommunstyrelsens presiium utgör krisleningsnämn oh hr till uppgift tt utöv en leningsfunktion, som enligt lg nkommer på kommunen vi extrorinär hänelser i fresti. Me extrorinär hänelse vses en sån hänelse som vviker från et norml, inneär en llvrlig störning eller överhängne risk för en llvrlig störning i viktig smhällsfunktioner oh kräver skynsmm instser v en kommun eller ett lnsting. Presiiet träer i funktion först i smn me en extrorinär hänelsen. Presiiet får övert eslutnerätten från nr nämner. Presiiet får inte övert mer eslutnerätt än v som krävs för en extrorinär hänelsen. Presiiet sk vire genom en kommunl orgnistionen tillse tt kommunfullmäktige inför vrje ny mntperio får ett förslg till pln hur kommunen sk hnter extrorinär hänelser. Kommunstyrelsen är rkivmynighet. Närmre föreskrifter om rkivvåren finns i rkivreglemente. Kommunstyrelsen nsvrr för e ehnlingr v personuppgifter som sker inom styrelsens verksmhetsområe. Kommunen ingår i smiskt förvltningsområe. Det inneär tt kommunen sk ret för tt stärk et smisk språket, tt främj kulturen oh tt stärk smerns egen mkt oh inflytne. Kommunstyrelsen svrr för kommunens nslgstvl 7 vger yttrnen om TV-övervkning, vger yttrnen om lokl kelsänningr, nsvrr för registrering oh tillstånsgivning enligt lotterilgen, 1.7 Kommunstyrelsen hr vire hn om e konsumentpolitiken, kommunens entrl informtionstjänst reformering oh förenkling v kommunstyrelsens regelestån oh utformningen v fullmäktiges hnlingr, ärenen ng. kommunens herlisk vpen, tt i förekommne fll unerställ veerörne mynighet eller hos enn sök fstställelse v fullmäktiges eslut, 7

8 f g h i tt verk för tt rn oh ungom får ett reellt inflytne i e verksmheter/uppgifter som kommunen eriver, smrete me mynigheter, orgnistioner, enskil/föreningr oh intressentsmmnstt orgn, ministrtiv servie resp verksmhetsstö, som kommunens förvltningr ehöver för tt eriv sin sverksmhet, e förvltnings- oh verkställighetsuppgifter som inte upprgits åt nnn nämn 1.8 Delegering från kommunfullmäktige 8 Kommunstyrelsen sk eslut i följne grupper v ärenen: e f g h i j k l vi ehov t upp lån inom v fullmäktige fstställ eloppsrm me särskilt ektne v e närmre föreskrifter om säkerheten som fullmäktige ngivit, kommunstyrelsens förvltningsorgn inom e riktlinjer som fullmäktige fstställt, på egärn v en nämn omförel meel som nslgits till nämnen inom en ugetere verksmhetsvolymen oh v fullmäktige fstställ eloppsrm oh nr riktlinjer, vge yttrne som nkommer på kommunfullmäktige om inte yttrnet är v prinipiell etyelse för en kommunl självstyrelsen. Kommunstyrelsen får okså eslut i sistnämn slg v yttrnen om remisstien inte meger tt yttrnet ehnls på orinrie smmnträe, exproprition eller inlösen me stö v pln oh ygglgen v fstighet eller fstighetsel på kommunens vägnr gokänn till kommunen överlämne gåvorev rörne fst egenom, i sån mål oh ärenen, är et nkommer på kommunstyrelsen tt för kommunens tln, på kommunens vägnr träff överenskommelse om etlning v forrn, nt kor, ingå förlikning oh slut nnt vtl, evilj föreningr oh orgnistioner nslg inom rmen för i ugeten upptgn elopp, utel stipenier enligt v fullmäktige ntgn estämmelser, fstställ vgifter oh txor för som kommunstyrelsen eriver, utform tillämpningsnvisningr för vgifter oh txor inom kommunstyrelsens verksmhetsområe. ärenen gällne meorgrförslg, som kommunfullmäktige överlåtit till styrelsen tt eslut om 8

9 1.9 Ansvr oh rpporteringsskylighet 9 Kommunstyrelsen sk se till tt verksmheten erivs i enlighet me e mål oh riktlinjer som fullmäktige hr estämt, e föreskrifter som kn finns i lg eller förorning smt estämmelser i ett reglemente. Kommunstyrelsen sk regelmässigt till fullmäktige rpporter hur verksmheten utvekls oh hur en ekonomisk ställningen är uner ugetåret. Ekonomisk vvikelser sk omgåene rpporters till fullmäktige. För rpportering om meorgrförslg se Kommunstyrelsens retsformer Smmnsättning 10 Kommunstyrelsen estår v 13 lemöter oh 13 ersättre Ersättrns tjänstgöring 11 Om en lemot är förhinr tt inställ sig till ett smmnträe eller tt vire elt i ett smmnträe skll en ersättre tjänstgör i lemotens ställe. En lemot som inställer sig uner ett pågåene smmnträe hr rätt tt tjänstgör även om en ersättre hr trätt in i lemotens ställe. Om inte ersättrn väljs proportionellt skll ersättrn tjänstgör enligt en v fullmäktige estäm orningen. (Vrje prtigrupp kllr ersättre i en orning gruppen finner påkllt vi vrje tillfälle). En ersättre som hr örjt tjänstgör hr ok llti företräe oeroene v turorningen. Om styrkelnsen ärigenom påverks får en ersättre som inställer sig uner pågåene smmnträe trä in i stället för en ersättre som kommer längre ner i orningen. Ersättre äger rätt yttr sig vi styrelsens smmnträe även å hn/hon ej är tjänstgörne. 12 En lemot eller en ersättre som hr vrutit sin tjänstgöring på grun v jäv i ett ärene får åter tjänstgör sen ärenet hnlgts. En lemot som vrutit tjänstgöringen en gång uner ett smmnträe på grun v nnt hiner än jäv får åter tjänstgör om ersättrens inträe hr påverkt styrkelnsen melln prtiern Inkllne v ersättre 13 9

10 Är lemot förhinr tt närvr vi smmnträe eller el ärv sk hn/hon utn röjsmål inkll ersättre till tjänstgöring vi smmnträet smt unerrätt orförnen oh sekreterren ärom Ersättre för orförne 14 Om vrken orförne eller vie orförne kn elt i ett helt smmnträe eller i en el v ett smmnträe fullgör en till ålern älste lemoten orförnens plikter. Om orförnen på grun v sjukom eller v nnt skäl är hinr tt fullgör upprget för en längre ti får styrelsen utse en nnn lemot tt vr ersättre för orförnen. Ersättren fullgör orförnens smtlig uppgifter Smmnträen Tipunkt 15 Kommunstyrelsen smmnträer på g oh ti som styrelsen estämmer. Kommunstyrelsens smmnträen är öppn Kllelse 16 Orförnen nsvrr för tt kllelse utfärs till smmnträen. Kllelsen sk vr skriftlig oh innehåll uppgift om ti oh plts för smmnträet. Kllelsen sk på lämpligt sätt tillställs, vrje lemot oh ersättre smt nnn förtroenevl som får närvr vi smmnträet, senst 7 gr före smmnträesgen. Digitl kllelse sk tillställs senst 6 gr före smmnträesgen. Kllelsen ör åtföljs v förergningslist. Orförnen estämmer i vilken utsträkning hnlingr som tillhör ett ärene på förergningslistn sk ifogs kllelsen. I unntgsfll får kllelse ske på nnt sätt. När vrken orförnen eller vie kn kll till smmnträe skll en till ålern älste lemoten gör ett. 10

11 1.12 Orförne 17 Det åligger kommunstyrelsens orförne tt närmst uner kommunstyrelsen h uppsikt över kommunens hel nämnförvltning me uppmärksmhet följ frågor v etyelse för kommunens utvekling oh ekonomisk intressen smt effektiviteten i verksmheten oh t inititiv i ess frågor, främj smverkn melln kommunstyrelsen oh kommunens övrig nämner smt representer kommunstyrelsen vi uppvktningr hos mynigheter, konferenser oh smmnträen om inte kommunstyrelsen estämt nnt i ett särskilt fll Kommunstyrelsens orförne får närvr vi smmnträe me e nämner som fullmäktige ngivit i särskilt eslut. Orförne får ärvi elt i överläggningrn men inte i esluten. Närvrorätten gäller inte ärenen som rör mynighetsutövning mot någon enskil Kommunlrå 18 Sen vl v kommunstyrelsen skett utser fullmäktige ln styrelsens lemöter et ntl kommunlrå vrom fullmäktige fttt särskilt eslut. Kommunstyrelsens orförne sk tillik vr kommunlrå. Fullmäktige eslutr om kommunlråens nsvrsområen. Såsom förtroenevl, som v fullmäktige tillelts särskilt upprg som minoritetsföreträre/oppositionsrå, får närvr oh elt i överläggningrn men ej i esluten i e nämner vrom fullmäktige eslutt, även om hn/hon ike är lemot eller ersättre i erör nämner Justering v protokoll 19 Protokollet justers v orförnen oh två lemöter. Kommunstyrelsen kn eslut tt en prgrf i protokollet skll justers omeelrt. Prgrfen ör reoviss skriftligt innn styrelsen justerr en Reservtion 20 Om en lemot hr reservert sig mot ett eslut oh lemoten vill motiver reservtionen skll lemoten gör et skriftligt. Motiveringen skll lämns före en tipunkt som hr fstställts för justeringen v protokollet. 11

12 1.15 Närvrorätt för hefstjänstemän 21 Vi kommunstyrelsens oh presiieerenings/utskottssmmnträen får, i en mån ej styrelsen eller erening/utskott för särskilt fll nnt eslutr, styrelsens hefstjänstemän vr närvrne me rätt tt elt i överläggningrn i ärene som erör veerörnes verksmhetsområe. Beträffne hefstjänstemns skylighet tt närvr vi smmnträe oh tt förer ärenen gäller v som är föreskrivet i instruktion eller eljest i veerörlig orning Meorgrförslg 22 Den som väkt ett ärene genom meorgrförslg hr rätt tt elt i överläggningrn i ärenet, när eslut sk ftts i nlening v förslget utom i e fll som nges i kommunllgen 6 kp 19 treje styket. Styrelsen sk fortlöpne informer fullmäktige om e eslut som fttts i nlening v meorgrförslg. Styrelsen sk två ggr per år reovis e meorgrförslg som inte vgjorts inom ett år från et tt förslgen väktes i fullmäktige. Fullmäktige sk informers om nleningen till tt ärenen inte vgjorts oh när eslut kn eräkns ts Delgivning 23 Delgivning me kommunstyrelsen sker me orförne, kommunhefen, kommunstyrelsens sekreterre eller nnn nställ som styrelsen estämmer Unerteknne v hnlingr 24 Avtl, nr hnlingr oh skrivelser som esluts v kommunstyrelsen sk unertekns v orförnen eller vi förfll v enne v vie orförne oh kontrsigners v nställ som styrelsen estämmer. I övrigt estämmer kommunstyrelsen vem som skll unertekn hnlingr Kommunkontoret 25 Kommunkontoret oh övrig uner kommunstyrelsen lyne förvltningsenheter skll hålls öppn för llmänheten på gr oh tier, som styrelsen estämmer. 12

13 Berening/utskott 26 Inom kommunstyrelsen kn finns en presiieerening eller ett retsutskott eståene v et ntl lemöter oh ersättre som styrelsen estämt. 27 Kommunstyrelsen väljer för en ti som styrelsen estämmer ln ereningen/utskottets lemöter en orförne oh en vie orförne. Om orförnen i utskottet på grun v sjukom eller nnrs för längre ti är hinr tt fullgör sitt upprg får styrelsen utse nnn lemot i ereningen / utskottet tt som ersättre för orförnen fullgör ennes uppgifter. 28 Ersättre skll närvr vi ereningen/utskottets smmnträen enst om lemot hr förhiner oh skll inklls till tjänstgöring i en v kommunstyrelsen vi vlet estäm orningen. Avgår lemot eller ersättre i ereningen/utskottet, som ej utsetts vi proportionellt vl, skll kommunstyrelsen snrst förrätt fyllnsvl för återstoen v tjänstgöringstien. 29 Bereningen/utskottet smmnträer på g oh ti, som ereningen/utskottet estämmer. Smmnträen sk okså hålls när orförne nser tt et ehövs eller när minst hlv ntlet lemöter för uppgivet änmål egär et. V i 16 föreskrivs om kllelse till kommunstyrelsens smmnträen, nmäln v hiner tt närvr vi smmnträe oh inkllne v ersättre gäller i tillämplig elr även på ereningen/utskottet. Bereningen/utskottet får hnlägg ärenen r när mer än hälften v lemötern är närvrne. I fråg om jäv, förfrnet vi fttne v eslut, protokollföring, protokollets innehåll oh justering smt reservtion äger v i kommunllgen är föreskrivet om kommunstyrelsens motsvrne tillämpning. För sån ärenen, i vilk erening/utskottets lemot me stö v eleger eslutnerätt fttr eslut på kommunstyrelsens vägnr, sk tillkänngivne om verkställ justering ske i en orning som gäller för styrelsen. 13

14 30 De ärenen som sk vgörs v kommunstyrelsen i ess helhet ör eres v presiieereningen/utskottet om erening ehövs. Orförne eller uner hns/hennes inseene överlämnr sån ärenen till ereningen/utskottet. När ärenet eretts sk förslg till eslut frmläggs till kommunstyrelsen i form v utlåtne från kommunstyrelsens orförne / vie orförne lterntivt från tjänstemn. 31 Från kommunens nämner, ereningr oh tjänstemän får ereningen/utskottet inforr e yttrnen oh upplysningr som ehövs för tt utskottet sk kunn fullgör sin uppgifter. Senste revieringr jnuri feruri novemer feruri juni

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

Council of Europe Treaty Series - No. 199. Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället Counil of Europe Trety Series - No. 199 Europråets rmkonvention om kulturrvets väre för smhället Fro, 27.X.2005 2 CETS 199 Vlue of Culturl Heritge for Soiety, 27.X.2005 Inlening De melemsstter i Europrået

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D.

Där a mol av ämnet A reagerar med b mol av B och bildar c mol av C och d mol av D. 1 Kemisk jämvikt oh termoynmik Vi en kemisk rektion omvnls en eller fler molekyler från en form till en nnn. Mång olik typer v kemisk rektioner hr ren reovists uner kursen. För tt eskriv v som häner vi

Läs mer

27 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen. Fastställande och godkännande av dagordningen

27 Mötet beslöt att fastställa och godkänna dagordningen. Fastställande och godkännande av dagordningen UR 2/2018 Mötesprotokoll fört vi Sveriges Hunungoms ungomsrå Vi skype 2018-03-20 Närvrne: Ntlie Johnsson, orförne Johnn Berglun, skttmästre Clr Wierholm, lemot Klr Wllmn, lemot Sofi Wikmn Mörk, lemot Elin

Läs mer

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Socialnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Socialnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-01-30 (Reviderat i socialnämnden 2014-08-19 och komplettering 2015-01-13) Datum: 2012-01-13 Dnr: SN 2011/0062-700 Sida: 2

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-29 Sidan 2 av 6 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige 19 januari 2004, senast reviderad KF 26 september

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2017-03-01 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för Valnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad när: 2016-11-28 236 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:380-003 Gäller fr o m: 2017-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: för Valnämnden

Läs mer

222 Mötet beslöt att godkänna dagordningen. Fastställande och godkännande av dagordningen

222 Mötet beslöt att godkänna dagordningen. Fastställande och godkännande av dagordningen UR 12/2017 Mötesprotokoll fört vi Sveriges Hunungoms ungomsrå På Sveriges Hunungoms knsli, Rotero 2017-10-20 Närvrne: Ntlie Johnsson, orförne Victor Gustfsson, vice orförne, vi skype Elin Broin, lemot

Läs mer

Reglemente Fritids- och kulturnämnden

Reglemente Fritids- och kulturnämnden Reglemente Fritids- och kulturnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Reglemente fritids- och Reglemente Kf 2017-06-19, 108 Kommunfullmäktige kulturnämnden REGLEMENTE FÖR FRITIDS- OCH

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND I SUNDSVALLS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND I SUNDSVALLS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND I SUNDSVALLS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2012-02-13 23, reviderat 2015-10-26, 312. Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i lag eller annan författning

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden

Upprättad Antagen Kf , 27 Senast reviderad Kf , 125. Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Kommunkontoret Upprättad Antagen Kf 1991-12-09, 27 Senast reviderad Kf 2018-12-10, 125 Dokumentet gäller för Socialnämnden Reglemente för socialnämnden VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige , 63. På krisledningsnämnden ankommer NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige , 63. På krisledningsnämnden ankommer NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 1 (5) REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige 2008-08-27, 63 NÄMNDENS UPPGIFTER 1 Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2008-05-26 359. Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04- 29 120. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Skellefteå kommun (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

Skellefteå kommun (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2015-10-02 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 27 Den 2010-12-20 Kommunfullmäktige 2010-12-20 7 Kommunstyrelsen 2010-12-20 3 Kf 27 Ks 193 Dnr 2010.279 003 Reglementen familj- och

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt svarar för sådan hälso- och sjukvård som erbjuds i särskilt boende F 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 276 Reviderat 1993-05-10, 128 Reviderat 1995-02-27, 44 Reviderat 1997-06-16, 158 Reviderat 1998-12-07, 265 Reviderat 1999-02-15,

Läs mer

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2004-01-19 Senast reviderat 2017-11-20 Sidan 2 av 6 REGLEMENTE FÖR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 19 januari 2004 10, senast

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.5 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/337 2018/321 2015-01-01 2019-01-01 Kf 2014-12-15 144 Kf 2018-11-26 155 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Nr

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Under 2018 startades en ny försöksserie i

Under 2018 startades en ny försöksserie i ERIK JÖNSSON, Hushållningssällskpet Skrorg erik.jonsson@hushllningssllskpet.se Kvävestrtegi oh tipunkt i höstrps I enn ny försökserie unersöktes smbnet melln kvävegöslingstipunkt oh skör i höstrps. Resultten

Läs mer

Reglemente för miljönämnden

Reglemente för miljönämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (4) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2015-01-01 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för miljönämnden Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med

Läs mer

Svedala Kommuns 4:22 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:22 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för valnämnden antaget av kommunfullmäktige 1992-09-09, 68, med ändring 2008-02-13, 17 Gäller från 1992-10-01 Utöver vad som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 95:1 Kf 116/1995 Dnr Ks 2012/132 Dnr 1995.348-102 REGLEMENTE FÖR VALBEREDNINGSNÄMNDEN I TOMELILLA KOMMUN Utöver vad som sägs i kommunallagen för nämnder

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för Socialnämnden i Norrtälje kommun Reglemente för Socialnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-18, 54. Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 17 Reviderat av kommunfullmäktige 103/2003, 168/2003, 169/2003 REGLEMENTE FÖR SERVICENÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-17 177 1 Nämndens uppgifter Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Läs mer

140 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

140 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. UR 7/2017 Mötesprotokoll fört vi Sveriges Hunungoms ungomsrå Knsliet 2018-09-21 Närvrne: Ntlie Johnsson, orförne Johnn Berglun, skttmästre Elin Broin, lemot Clr Wierholm, lemot Alii Näslun, lemot Sofi

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för Socialnämnden i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-11-28 236 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:380-003 Gäller fr o m: 2017-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: för Socialnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 (7) Antaget KF 2015-05-18 81 kompletterande beslut KF 2015-09-14 134 KF 2016-10-17 174, KF 2017-06-12 98 REGLEMENTE FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Lednings-

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder

Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder Flik 3.2 Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåkers Flik 3.2 Reglemente med allmänna bestämmelser för Vingåker kommuns nämnder Allmänna uppgifter och bemyndiganden 2 Sammanträden 3 Ersättares tjänstgöring

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.6 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2011/64 2011-05-17 Kf 2011-05-09 45 2014/331 2015-01-01 Kf 2014-12-15 142 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN Sid 2

Läs mer

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun

Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Huddinge kommun 1 (8) Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16 183 och 1992-11-23 300 med ändring 1994 12-12, 239, 1995-10-20, 129 och 130, 1994-12-12, 239, 1996-12-02, 271, 1998-12-14, 155, 1999-06-14, 97, 2002-01-21,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden SID 1/5 Reglemente för socialnämnden Fastställd av kommunfullmäktige 1991-12-16 129, senast reviderat 2016-09-12 131 Förutom det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för överförmyndarnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Överförmyndarnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2015-05-21 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver det som

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Styrdokument 1 (5) 2019-01-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2019-02-14, 6 Gäller för: Utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Kommunsekreterare Dnr : KS2019/10-4 Reglemente för utbildningsnämnden Postadress

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 11 1(6) Gäller från Diarienummer 2011-08-29 2011/577 Antagen: kommunfullmäktige 2005-10-30 154 och ändrad senast 2011-08-29 72 (ersätter: KF 2011-03-28 20) Reglemente för

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik S Titel SOCIALNÄMNDEN, REGLEMENTE

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik S Titel SOCIALNÄMNDEN, REGLEMENTE Ersätter Utbytt den Sign 1:7 SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individoch familjeomsorg samt vård och

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Reglemente för Miljönämnden

Reglemente för Miljönämnden Nummer: 60:1 Blad: (1) Reglemente för Miljönämnden A Miljönämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Miljönämnden ska 1. svara för prövning, tillsyn, inspektion, provtagning och utredningar i miljöoch hälsoskyddsärenden

Läs mer

Skolnämndens reglemente

Skolnämndens reglemente Reglemente Datum Antagen av Kf 2013-12-19 Referens Sida 1(7) Skolförvaltningen Daana Kaipainen, 0550-88 250 Skolnämndens reglemente d:\skolnämndens reglemente 2014 antagen av kf dec 2013.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för utbildningsnämnden

Reglemente för utbildningsnämnden Reglemente för utbildningsnämnden Fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-15 106. Senast reviderat 2016-09-12 131 1. Övergripande uppgifter Utbildningsnämnden ska: - fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente Omsorgsnämnden Kommunfullmäktige 2018-11-22 140 Dnr KA 2018/000958 Sid 1/7 Reglemente för omsorgsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kf 2019-06-17, 85 Ansvarig: Förvaltningschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-12-03 1 Allmänna uppgifter Kommunallagen innehåller föreskrifter om kommunstyrelsen. Härutöver gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Allmän stadga för Partille kommuns nämnder

Allmän stadga för Partille kommuns nämnder Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2015-05-19, 54. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1 (6) 2019-01-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2019-02-14, 5 Gäller för: Socialnämnden Dokumentansvarig: Kommunsekreterare Dnr : KS2019/9-4 Reglemente för socialnämnden Postadress Besöksadress

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden Fastställd Kommunfullmäktige 2007-02-19 8 Reviderad Kommunfullmäktige 2015-09-21 90 Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00340 700 Dokument Public

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VÄLFÄRDSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VÄLFÄRDSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VÄLFÄRDSNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2019 Fastställt av kommunfullmäktige den 17 september 2018, 152 1 Reglemente för välfärdsnämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd och kommun

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

Reglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo Reglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2018-11-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 1.2. Innehållet i nämndens uppgifter... 1.3.

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer