ST inom Sveriges Domstolar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Sveriges Domstolar"

Transkript

1 ST inom Sveriges Domstolar Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008 samt januari 2009 Reviderad september 2010 Reviderad januari 2011 Reviderad februari 2014

2 Innehåll ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY... 9 Kriterier vid lönesättning... 9 ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Administratör Ekonomi eller personal HR- controller Inköpsarbete Servicefunktioner Arkivarie Arkivassistent/Arkivhandläggare Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Expeditionsvakt Expeditionsförman Fastighetsförvaltning Informatör IT-handläggare Lokalvårdare Ordningsvakt Ordningsvakt samt arbetsledning Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) Registrator Registratorsassistent Registratorsassistent

3 Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Växel/reception Växelföreståndare Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Beredare Beredningssamordnare Förvaltningsdomstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten

4 Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Föredragande Beredare Beredningssamordnare Hyres- och Arrendenämnderna Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Lönesättning av fackliga förtroendevalda Arbetsskyldigheten Anställningsformer Korttidsvikariat Förfarande vid tillsättning av tidsbegränsad anställning, långtidsvikariat Inflytandefrågor Budgetfrågor Personaldimensionering Verksamhetsplan Trygghetsfrågor Arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Lathund Handledning i trygghetsfrågor Översikt över förfarandet Uppsägningsförfarandet Uppsägningstider Ekonomiska förmåner enligt trygghetsavtalet (TA)

5 Frivillig avgång för att lösa ett övertalighetsproblem Hur fungerar trygghetsstiftelsen Efterskydd Villkor för fackligt arbete på arbetsplatsen Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljön Våld och hot Psykosociala arbetsmiljön Kränkande särbehandling Jämställdhetsfrågor Osakliga löneskillnader Praktikarbete IT-frågor BESTA BESTA Befattningsgruppering för statistik Chefsbefattningar Kompetensutveckling och validering En framtida domstolsorganisation Arbetsställen ST inom Sveriges Domstolars policy om en framtida domstolsorganisation Samarbete förvaltningsrätt/tingsrätt Personalpolicy vid sammanläggning av två eller flera myndigheter Facklig utbildning ST inom Sveriges Domstolars syn på kvalifikationskrav vid nyrekrytering ADMINISTRATION Administratör (ekonomi och/eller personal) Chefsadministratör/Administrativ direktör Ekonomiadministratör HR- specialist Personaladministratör Inköpsarbete Servicefunktioner

6 ARKIV Arkivarie Arkivhandläggare Arkivassistent BIBLIOTEK Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Ordningsvakt Expeditionsförman expeditionsvakt/ordningsvakt med arbetsledning Fastighetsförvaltning Informatör IT-arbete Lokalvårdare Receptionist Ordningsvakt REGISTRERING Registrator Registratorsassistent SÄKERHET Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Telefonist Föreståndare för telefonväxel Beredningspersonal Domstolsassistent/-sekreterare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare miljödomstolen Föredragande

7 Nämndsekreterare/handläggare

8 I detta material hänvisas i vissa avsnitt till "Lag och Avtal". Har du inte den så kan du rekvirera den gratis från STs webbplats. 8

9 ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY I Sveriges Domstolar har vi individuella löner. ST inom Sveriges Domstolar och Domstolsverket har sedan länge delegerat löneförhandlingarna till arbetsplatsombuden respektive myndighetscheferna på de myndigheter som har minst två fackliga företrädare. Lönen sätts genom lönesättande samtal. Grundutbildning i lönesättande samtal erbjöds alla medlemmar under 2007 och 2008 samt hösten 2013 och januari Kriterier vid lönesättning Gäller vid nyanställning, lönerevision och ändrad lön under pågående anställning läs vidare om detta i aktuellt löneavtal. Arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad (svårigheterna) det arbete man utför att utföra de arbetsuppgifter man ålagts vilken delegation man har extra/övriga arbetsuppgifter många bollar i luften / många bitar runtomkring Ansvar se till att jobbet blir gjort svårigheterna blir utförda kunna se vad som ska göras kunna prioritera utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt samarbetsförmåga se helheten. Stöttar andra vid hög arbetsbelastning arbetar mot myndighetens mål utför arbetsuppgifterna på ett noggrant och tillfredsställande (rätt) sätt Kompetens förmåga att utföra svårigheterna att man har rätt kompetens ta egna initiativ erfarenhet från tidigare anställning, både inom DV och utifrån ha adekvat utbildning för de arbetsuppgifter som ska utföras DV-utbildning som behövs för jobbet premieras 9

10 höjd kompetens som behövs för jobbet premieras flerspråkighet som behövs för jobbet - premieras utnyttja kompetensen ska kunna få utnyttja kunskaperna från de kurser man gått utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt gå på utbildningar, ta på sig nya arbetsuppgifter, ev. handledning deltagande i internt utvecklingsarbete hur man använder kompetensen tidsaspekten för användandet samarbetsförmåga social kompetens = ta människor i olika situationer Resultat i förhållande till verksamhetsmålen Marknaden se till att man når verksamhetsmålen bidra till att målen avverkas på ett effektivt och rättssäkert sätt visa engagemang, ta initiativ noggrannhet och snabbt arbete bör värderas Skicklighet innefattande bl.a. individuellt ansvarstagande se till att arbetsuppgifterna blir gjorda flexibilitet prioritera många bollar i luften hjälpa till vid behov, se helheten att (snabbt) kunna ändra sin planering beredd att byta arbetsuppgifter att vara allround samarbetsförmåga vi-känsla måluppfyllelse av individuella och verksamhetsmässiga mål uppsatta bl.a. vid utvecklingssamtal initiativförmåga höjda krav i arbetet, kompetens erfarenhet utbildning 10

11 förmåga att motsvara höjda krav i arbetet förmåga och vilja att ta till sig nya arbetsuppgifter förmåga att uttrycka sig i tal och skrift hur man använder sin kompetens delar med sig av sitt kunnande effektivitet och prioritering delegation påverkas utifrån många inblandade Om någon har höjt sin kompetens till exempel genom att ha läst 10 poäng juridik eller på annat sätt höjt sin kompetens och detta medfört att han/hon fått utökat ansvar eller utför sina arbetsuppgifter på ett mer kvalificerat sätt skall detta naturligtvis visa sig i den individuella lönesättningen. Tänk på att även fackligt arbete bör vara ett kriterium vid lönesättning. Enligt de mänskliga rättigheterna; Artikel Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete 3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. 11

12 Löneförhandling Enligt avtalet: En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Den fackliga organisationens uppgift ska vara att i det förberedande lönearbetet bevaka medlemmarnas intressen när det gäller ansvar, arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad samt de övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Det är inte fackets uppgift att inför löneförhandlingar bedöma medlemmars skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Det är arbetsgivarens uppgift. Det är också arbetsgivarens ansvar och skyldighet att ha en lönepolitik som är tydlig och känd. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön. Genom det lönesättande samtalet förändras rollen för den facklige företrädaren. Dennes roll blir då att: Stötta medlemmarna, genom att peppa dem, ge råd inför/under samtal. Inte bara genom en klapp på axeln - Det där klarar du utan genom att försöka hitta lösningar. Innan samtalen, diskutera lönebildningsprocessen med arbetsgivaren Ta fram lokal-lokal statistik Tillsammans med medlemmen utvärdera det enskilda samtalet Svara på frågor från medlemmarna Sitta med som stöd för de medlemmar som önskar Efter förhandlingen Enligt avtalet: Lönesättningen ska utformas så att den stimulerar till engagemang och utveckling i arbetet, bidrar till en ändamålsenlig lönedifferentiering och uppfattas som rättvis i 12

13 förhållande till arbetsresultat och arbetsinsatser. Att lönerna enligt avtalet ska vara individuellt bestämda och differentierade anser vi inte ska betyda att det måste skilja någon eller några hundralappar mellan varje individ. Att gå in och peta med små belopp och väga varje individ på guldvåg anser vi vara både orättvist och kränkande. Vi anser att alla som utför de arbetsuppgifter som ingår i en viss kategori, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer, ska ha den angivna lönen. Detta innebär dock inte att alla som exempelvis är beredningssekreterare kommer att ha kr. Utöver detta pris på arbetet så kommer sedan den individuella delen. Det kan ge resultatet att skillnader uppemot flera tusen kan förekomma. Domstolssekreterarens/beredningssekreterarens och föredragandens liksom alla andra medlemmars arbetsuppgifter är så ansvarsfulla, och har en sådan svårighetsgrad att utan tillräcklig kunskap klarar man inte uppgifterna. Har man en sådan anställning och klarar arbetsuppgifterna utan klagomål från arbetsgivaren är man kvalificerad för en viss lön, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer här anger vi den prislapp på arbete som vi anser är lämplig. Detta gäller alla våra medlemmar såväl administratörer som de som arbetar med mål. Samtliga våra medlemmar bidrar till renodling av domarrollen, vilket är av oerhörd vikt för att nå verksamhetsmålen och få en effektiv verksamhet. Vi skall inte se enbart till detaljerna, utan till helheten. Om inte arbetsgivaren anser att någon domstolssekreterare ska ha lägre lön ska ju inte facket gå in och hävda motsatsen. Detsamma gäller vid nyanställning. Vid provanställning kan man dock sätta en lön vid anställningstillfället för att sedan revidera denna uppåt då provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Nedan angivna lönenivåer är vår syn på lämplig ingångslön prislapp på arbetets innehåll (se BESTA-klassificeringen) - och ska inte ses som en slutlig lön för arbetet. Därtill kommer andra individuella faktorer som kan påverka lönen. Det innebär att många mycket väl kan ha en högre faktisk lön. De benämningar som är angivna stämmer inte alltid överens med den benämning som medarbetaren har. Men det är arbetsuppgifterna och inte benämningen som avgör lönenivån. Tänk också på att arbetsuppgifterna kan variera från domstol till domstol. Det gäller alltså att hitta den grupp där merparten av arbetsuppgifterna kan återfinnas. 13

14 BESTA-klassificering ska göras i samråd mellan parterna på myndigheten och bör ses över en gång om året. För de som kombinerar uppdrag innehar flera tjänster på deltid ska den del som medarbetaren utför uppdrag på till mer än 50 % klassificeras. Detta innebär att man inte alltid måste utföra exakt alla arbetsuppgifter för att hamna i en viss kategori. 14

15 Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Grupperingsnivå (Dessa befattningar finner vi på de stora myndigheterna) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 31, 41, 51 och Arbetsuppgifter: handlägger på eget ansvar personaladministrativa frågor såsom arbetsrätt, avtalsfrågor, information, arbetsmiljö, utveckling och utbildning handlägger tillsammans med myndighetschefen de lokal-lokala löneförhandlingarna har ansvar för ekonomin budget, redovisning, analys, prognoser och upphandling upprättar verksamhetsplan med uppföljning och prognoser ansvarar för säkerhets- och lokalfrågor samt arkivfrågor har det övergripande IT-ansvaret Administratör (både ekonomi och personal) Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och

16 grupperingsnivå 22, 32, 42 och Arbetsuppgifter: upprättar på eget ansvar budgetprognoser (Agresso) upprättar på eget ansvar budgetuppföljning (Agresso) tar på eget ansvar fram underlag till budgetarbetet (Agresso) författar på eget ansvar handlingsplan och budgetframställning handlägger på eget ansvar personalfrågor beslutar på eget ansvar i personalfrågor ansvarar för information enligt MBL till personalen upprättar rehabiliteringsplaner ansvarar för internkontrollen ansvarar för att personalen får den utbildning de behöver i sin anställning ingår på arbetsgivarsidan i partsammansatt samverkansgrupp EFH kontering och granskning av fakturor AGRESSO uppläggning av budget och uppföljningar KIM granskning och sändning till DV RUT bokning av resor, granskning och ev. även attestering PALASSO granskning av egenrapportering m.m. NÄMNDEMÄN granskning och registrering av tjänstgöringsrapporter Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag Ekonomi eller personal Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 12 och 22 16

17 Arbetsuppgifter: gör efter instruktion från myndighetschefen budgetprognoser (Agresso) gör efter instruktion från myndighetschefen budgetuppföljning (Agresso) tar efter instruktion från myndighetschefen underlag till budgetarbetet författar efter instruktion från myndighetschefen handlingsplan och budgetframställning beslutar efter instruktion från myndighetschefen i personal- frågor ansvarar för in- och utbetalningar återbetalar eventuellt felaktiga inbetalningar upprättar kassaavstämning med rapport ansvarar för bokföring av internkassan granskar reseräkningar och attesterar dem beslutar om vittnes- och målsägandeersättning stämmer av vittneskassan och gör rapport upprättar bokslut har hand om kassa för ansökningsavgifter ansvarar för försäljning av lagböcker och kopior ansvarar för utskick och fakturering av beställda kopior ansvarar för redigering och sammanställning av kungörelsedelgivningar och familjeärenden för annonsering ansvarar för KIMredovisningen KIM granskning och sändning till DV Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag 17

18 HR- controller Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå och Arbetsuppgifter: gör utredningar och bedömer personalbehov sköter personalsocialt arbete medverkar i löneförhandlingar utför utredningsarbete inom hela det personaladministrativa området Inköpsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 56 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: tar in offerter, pris- och leveransuppgifter bevakar leveranser och betalningar sköter kontakter med leverantörer sammanställer och följer upp resultat från marknads- och leverantörsundersökningar sköter system för materialadministration ta in offerter och välja leverantörer förhandla och sluta avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedöma anskaffningsbehov Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i

19 arbetsområde 56 grupperingsnivå Arbetsuppgifter: tar in offerter och väljer leverantörer förhandlar och sluter avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedömer anskaffningsbehov Servicefunktioner Arkivarie Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 31-32, och Arbetsuppgifter: besvarar förfrågningar om och ur arkiv gör gallringsutredningar och sekretessbedömningar medverkar vid planering, genomförande och kontroller av leveranser till centralarkiv och arkivmyndighet upprättar dokument som styr arkivbildning, dokumenthantering m.m. utarbetar föreskrifter och allmänna råd 19

20 Arkivassistent/Arkivhandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: arkiverar mål och ärenden kopierar/scannar beställda domar och beslut. Skickar, mailar och faxar dessa. tar ut listor av inkomna och avgjorda mål till journalister m.m. ansvarar för gallringsbestämmelser rättidsprövar överklagade domar och beslut utfärdar laga kraft sköter utlåning av akter i avgjorda mål viss sekretessbedömning av handlingar hålla sig informerad om Riksarkivets allmänna arkivför- fattningar och se till att dessa följs inom myndigheten känna till bestämmelser och föreskrifter som rör myndig- hetens arkivvård vårda till arkivet från avdelningarna/enheterna avlämnade handlingar och hålla dem tillgängliga enligt offentlighets- lagstiftningen i samarbete med den arkivansvarige upprätta arkiv- beskrivning och arkivförteckning och hålla dessa aktuella hålla kontakt med myndighetens arkivredogörare lämna förslag till förbättring i arkivvården till arkivansvarige svara för leverans till Riksarkivet samt i övrigt vara kontakt- person med Riksarkivet förteckna arkivet enligt gällande förordningar se till att gallring sker fortlöpande enligt fastställda beslut kontakt med bokbindaren angående leverans och mottagande för inbindning av arkivmaterial 20

21 I vissa fall förekommer arbetsledning för denna kategori. Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsledningen bör värderas till ca kr. Bibliotekarie Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: har hand om medieinköp har hand om informationssökning och referenstjänst har hand om katalogiseringsarbete Biblioteksassistent Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: lånar ut litteratur 21

22 ankomstregistrerar, cirkulerar och arkiverar t.ex. handlingar och tidskrifter registrerar dokumentdata ur böcker, tidskrifter och rapporter etc. i interna datasystem sammanställer nyförvärvslistor, statistik över utlåning m.m. Chefssekreterare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: servar lagman och kanslichef arkiverar ansvarar för administrativa enhetens e-post samt övrig post administrerar all utbildning (Domstolsverkets, myndighetens och extern utbildning) ansvarar för löpande informationsarbete med myndighetens intranät besvarar interna och externa förfrågningar (muntligen och skriftligen) skickar ut kallelser, information m.m. i organisationen hanterar remisser arrangerar besök vid myndigheten (utländska/svenska) löser problem, deltar i utveckling av rutiner och projekt Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 12 22

23 Arbetsuppgifter: sköter intern/extern postgång ansvarar för underhåll kollar att sessionssalarna är klara för förhandling servar myndighetens personal med t.ex. kopiering, möblemang m.m. daglig service Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt, samtliga myndigheter, samt: ansvarar för teknik i salarna Rättsteknik och lokal support Expeditionsförman Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 32 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt samt arbetsledning. Arbetsledningen i sig bör anses ha ett värde om kr. Fastighetsförvaltning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 75 grupperingsnivå 12 23

24 Arbetsuppgifter: utför planerad drift tar emot felanmälningar utför och beställer reparationer deltar i utredningar som avser driftstörningar Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 Arbetsuppgifter: utför planerad drift och löpande underhåll arbetsledningsansvar planerar och medverkar i besiktning av fastigheten begär offerter och gör beställningar medverkar i budgetarbete för drift och underhåll Informatör Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 49 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: informerar internt och externt om frågor som rör myndighetens verksamhet och tjänster deltar i utformningen av webbsidor, trycksaker m.m. bedömer, bearbetar och strukturerar innehåll i manus, artiklar m.m. gör reportage, skriver artiklar, skaffar manus och bilder 24

25 sköter kontakter med tryckerier och översättare IT-handläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 46 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: testar enklare program sköter drift och bevakning av datorplattformar utför operativt arbete under direkt överinseende Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 22, 31 och Arbetsuppgifter: beskriver in- och utdata vidarebefordrar felanmälningar sköter support och drift av kommunikations-/ nätverkslösning utför analys, diagnos och problemlösning medverkar i utveckling av nya och befintliga system utför självständigt servicearbeten, installationer, diagnoser och problemlösning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: 25

26 ansvar för delområden utvecklar standarder för program och system driver som projektledare mindre projekt systemförvaltare Lokalvårdare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: utför städnings- och rengöringsarbete av lokaler, sessionssalar m.m. Ordningsvakt Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: daglig service kollar sessionssalarna kontrollerar in- och utpassering vid entréer salsteknikansvarig (videokonferensutrustningen och Audio) utför Säkerhetskontroll upprätthålla allmän ordning i salarna och övriga utrymmen ansvarar för översynen av lokaler 26

27 Ovanstående arbetsuppgifter samt arbetsuppgifterna under Ordningsvakt samt arbetsledning (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 72 grupperingsnivå Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) och säkerhetseller brandskyddssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 31 och 32 OBS! att ordningsvaktsförordnande i vissa fall kombineras med en domstolssekreterareller expeditionsvaktssyssla eller dylikt värdet på ordningsvaktsförordnandet ska då beräknas till och kr. Denna summa läggs då på nivåsumman för den kategori som anställningen som ordningsvaktsförordnandet kombineras med klassas i. Registrator Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: arbetsledning viktar (räknar) fördelar och lottar mål kollar medregistrering för på inkomstdatum klassificerar målen 27

28 ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: öppnar posten/e-posten registrerar inkommande mål och ärenden konfererar handlingar rekvirerar de akter som behövs utför person- och sakkonferering inför rättelser i diariet avslutar diariet tar fram statistikuppgifter klassificera målen ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade komplettera uppgiften som öppnar posten/e-posten Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 28

29 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt: viktar (räknar) fördelar och lottar mål för på inkomstdatum rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt arbetsledning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 22 Säkerhets- och räddningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: kontrollerar in- och utpassering vid grindar och entréer utför säkerhetskontroll utför bevakning upprätthåller beredskap för brandsäkerhet, räddningsarbete m.m. Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 29

30 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerhets-/räddnings- och bevakningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: ansvarar för kontakten mellan myndigheten och fastighetsägaren upprätthåller beredskap för brand och säkerhet m.m. planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet, SBA (System- och brandskyddsarbete) utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerheten och brandskyddet. introduktion och information för nyanställda i säkerhet och brand Säkerhetsspecialist Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 51 och 52 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp verksamhet utreder, analyserar och utarbetar olika alternativ ur teknisk och ekonomisk synpunkt 30

31 Utbildningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 21 grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: förbereder och genomför lektions- och gruppundervisning konstruerar och bedömer prov eller utvärderingar planerar utbildningens inriktning och innehåll utformar kurslitteratur/kompendier planerar och genomför avancerade visningar och annan undervisningsverksamhet Växel/reception Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12, 22 och 32 Arbetsuppgifter: passar telefonväxel och kopplar samtal, besvarar förfrågningar, tar emot och lämnar besked. Ger ibland upplysningar och råd om växeltjänster, hänvisningsoch personsökningssystem tar emot, sänder eller vidarebefordrar meddelanden tar emot och hänvisar besökare, lämnar information och besked 31

32 Växelföreståndare (måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 31 Ovanstående arbetsuppgifter under växel/reception samt arbetsledning Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 27 grupperingsnivå 12 Högsta domstolen Arbetsuppgifter: bereder mål och ärenden enligt revisionssekreterarens beslut bevakar delgivningar svarar för utskrift av tryck enligt koncept svarar för skriftväxling enligt anvisning expedierar domar och beslut ansvarar för expediering av domar och beslut Hovrätt Arbetsuppgifter: kallar efter att referenten godkänt kallelseförslaget bevakar anstånd 32

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF

Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönepolicy för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF Lönesättning En individuell lönesättning, byggd på en bedömning av den anställdes ansvar och befogenhet, de uppnådda resultaten och dokumenterade utvecklingsambitioner,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31

Utskriftsdatum 2014-10-09. Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Organisatorisk enhet: Avdelning 3, Enhet 31 Sambandsmål: Inkommandedatum: 2012-05-28 Plockgallras: Avgörande Datum Avgörandetyp Utgång Innehåll Överklaganden 2013-05-02 BESLUT Övrigt Övrigt 2013-05-02

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt

Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt DIARIENR 181/11 1 (5) Personuppgiftsombudet förteckning över personuppgiftsbehandlingar vid Göteborgs tingsrätt (enligt 39 personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsansvarig: Göteborgs tingsrätt 404

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer