ST inom Sveriges Domstolar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Sveriges Domstolar"

Transkript

1 ST inom Sveriges Domstolar Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008 samt januari 2009 Reviderad september 2010 Reviderad januari 2011 Reviderad februari 2014

2 Innehåll ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY... 9 Kriterier vid lönesättning... 9 ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Administratör Ekonomi eller personal HR- controller Inköpsarbete Servicefunktioner Arkivarie Arkivassistent/Arkivhandläggare Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Expeditionsvakt Expeditionsförman Fastighetsförvaltning Informatör IT-handläggare Lokalvårdare Ordningsvakt Ordningsvakt samt arbetsledning Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) Registrator Registratorsassistent Registratorsassistent

3 Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Växel/reception Växelföreståndare Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Beredare Beredningssamordnare Förvaltningsdomstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten

4 Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Föredragande Beredare Beredningssamordnare Hyres- och Arrendenämnderna Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Lönesättning av fackliga förtroendevalda Arbetsskyldigheten Anställningsformer Korttidsvikariat Förfarande vid tillsättning av tidsbegränsad anställning, långtidsvikariat Inflytandefrågor Budgetfrågor Personaldimensionering Verksamhetsplan Trygghetsfrågor Arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Lathund Handledning i trygghetsfrågor Översikt över förfarandet Uppsägningsförfarandet Uppsägningstider Ekonomiska förmåner enligt trygghetsavtalet (TA)

5 Frivillig avgång för att lösa ett övertalighetsproblem Hur fungerar trygghetsstiftelsen Efterskydd Villkor för fackligt arbete på arbetsplatsen Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljön Våld och hot Psykosociala arbetsmiljön Kränkande särbehandling Jämställdhetsfrågor Osakliga löneskillnader Praktikarbete IT-frågor BESTA BESTA Befattningsgruppering för statistik Chefsbefattningar Kompetensutveckling och validering En framtida domstolsorganisation Arbetsställen ST inom Sveriges Domstolars policy om en framtida domstolsorganisation Samarbete förvaltningsrätt/tingsrätt Personalpolicy vid sammanläggning av två eller flera myndigheter Facklig utbildning ST inom Sveriges Domstolars syn på kvalifikationskrav vid nyrekrytering ADMINISTRATION Administratör (ekonomi och/eller personal) Chefsadministratör/Administrativ direktör Ekonomiadministratör HR- specialist Personaladministratör Inköpsarbete Servicefunktioner

6 ARKIV Arkivarie Arkivhandläggare Arkivassistent BIBLIOTEK Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Ordningsvakt Expeditionsförman expeditionsvakt/ordningsvakt med arbetsledning Fastighetsförvaltning Informatör IT-arbete Lokalvårdare Receptionist Ordningsvakt REGISTRERING Registrator Registratorsassistent SÄKERHET Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Telefonist Föreståndare för telefonväxel Beredningspersonal Domstolsassistent/-sekreterare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare miljödomstolen Föredragande

7 Nämndsekreterare/handläggare

8 I detta material hänvisas i vissa avsnitt till "Lag och Avtal". Har du inte den så kan du rekvirera den gratis från STs webbplats. 8

9 ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY I Sveriges Domstolar har vi individuella löner. ST inom Sveriges Domstolar och Domstolsverket har sedan länge delegerat löneförhandlingarna till arbetsplatsombuden respektive myndighetscheferna på de myndigheter som har minst två fackliga företrädare. Lönen sätts genom lönesättande samtal. Grundutbildning i lönesättande samtal erbjöds alla medlemmar under 2007 och 2008 samt hösten 2013 och januari Kriterier vid lönesättning Gäller vid nyanställning, lönerevision och ändrad lön under pågående anställning läs vidare om detta i aktuellt löneavtal. Arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad (svårigheterna) det arbete man utför att utföra de arbetsuppgifter man ålagts vilken delegation man har extra/övriga arbetsuppgifter många bollar i luften / många bitar runtomkring Ansvar se till att jobbet blir gjort svårigheterna blir utförda kunna se vad som ska göras kunna prioritera utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt samarbetsförmåga se helheten. Stöttar andra vid hög arbetsbelastning arbetar mot myndighetens mål utför arbetsuppgifterna på ett noggrant och tillfredsställande (rätt) sätt Kompetens förmåga att utföra svårigheterna att man har rätt kompetens ta egna initiativ erfarenhet från tidigare anställning, både inom DV och utifrån ha adekvat utbildning för de arbetsuppgifter som ska utföras DV-utbildning som behövs för jobbet premieras 9

10 höjd kompetens som behövs för jobbet premieras flerspråkighet som behövs för jobbet - premieras utnyttja kompetensen ska kunna få utnyttja kunskaperna från de kurser man gått utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt gå på utbildningar, ta på sig nya arbetsuppgifter, ev. handledning deltagande i internt utvecklingsarbete hur man använder kompetensen tidsaspekten för användandet samarbetsförmåga social kompetens = ta människor i olika situationer Resultat i förhållande till verksamhetsmålen Marknaden se till att man når verksamhetsmålen bidra till att målen avverkas på ett effektivt och rättssäkert sätt visa engagemang, ta initiativ noggrannhet och snabbt arbete bör värderas Skicklighet innefattande bl.a. individuellt ansvarstagande se till att arbetsuppgifterna blir gjorda flexibilitet prioritera många bollar i luften hjälpa till vid behov, se helheten att (snabbt) kunna ändra sin planering beredd att byta arbetsuppgifter att vara allround samarbetsförmåga vi-känsla måluppfyllelse av individuella och verksamhetsmässiga mål uppsatta bl.a. vid utvecklingssamtal initiativförmåga höjda krav i arbetet, kompetens erfarenhet utbildning 10

11 förmåga att motsvara höjda krav i arbetet förmåga och vilja att ta till sig nya arbetsuppgifter förmåga att uttrycka sig i tal och skrift hur man använder sin kompetens delar med sig av sitt kunnande effektivitet och prioritering delegation påverkas utifrån många inblandade Om någon har höjt sin kompetens till exempel genom att ha läst 10 poäng juridik eller på annat sätt höjt sin kompetens och detta medfört att han/hon fått utökat ansvar eller utför sina arbetsuppgifter på ett mer kvalificerat sätt skall detta naturligtvis visa sig i den individuella lönesättningen. Tänk på att även fackligt arbete bör vara ett kriterium vid lönesättning. Enligt de mänskliga rättigheterna; Artikel Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete 3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. 11

12 Löneförhandling Enligt avtalet: En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Den fackliga organisationens uppgift ska vara att i det förberedande lönearbetet bevaka medlemmarnas intressen när det gäller ansvar, arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad samt de övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Det är inte fackets uppgift att inför löneförhandlingar bedöma medlemmars skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Det är arbetsgivarens uppgift. Det är också arbetsgivarens ansvar och skyldighet att ha en lönepolitik som är tydlig och känd. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön. Genom det lönesättande samtalet förändras rollen för den facklige företrädaren. Dennes roll blir då att: Stötta medlemmarna, genom att peppa dem, ge råd inför/under samtal. Inte bara genom en klapp på axeln - Det där klarar du utan genom att försöka hitta lösningar. Innan samtalen, diskutera lönebildningsprocessen med arbetsgivaren Ta fram lokal-lokal statistik Tillsammans med medlemmen utvärdera det enskilda samtalet Svara på frågor från medlemmarna Sitta med som stöd för de medlemmar som önskar Efter förhandlingen Enligt avtalet: Lönesättningen ska utformas så att den stimulerar till engagemang och utveckling i arbetet, bidrar till en ändamålsenlig lönedifferentiering och uppfattas som rättvis i 12

13 förhållande till arbetsresultat och arbetsinsatser. Att lönerna enligt avtalet ska vara individuellt bestämda och differentierade anser vi inte ska betyda att det måste skilja någon eller några hundralappar mellan varje individ. Att gå in och peta med små belopp och väga varje individ på guldvåg anser vi vara både orättvist och kränkande. Vi anser att alla som utför de arbetsuppgifter som ingår i en viss kategori, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer, ska ha den angivna lönen. Detta innebär dock inte att alla som exempelvis är beredningssekreterare kommer att ha kr. Utöver detta pris på arbetet så kommer sedan den individuella delen. Det kan ge resultatet att skillnader uppemot flera tusen kan förekomma. Domstolssekreterarens/beredningssekreterarens och föredragandens liksom alla andra medlemmars arbetsuppgifter är så ansvarsfulla, och har en sådan svårighetsgrad att utan tillräcklig kunskap klarar man inte uppgifterna. Har man en sådan anställning och klarar arbetsuppgifterna utan klagomål från arbetsgivaren är man kvalificerad för en viss lön, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer här anger vi den prislapp på arbete som vi anser är lämplig. Detta gäller alla våra medlemmar såväl administratörer som de som arbetar med mål. Samtliga våra medlemmar bidrar till renodling av domarrollen, vilket är av oerhörd vikt för att nå verksamhetsmålen och få en effektiv verksamhet. Vi skall inte se enbart till detaljerna, utan till helheten. Om inte arbetsgivaren anser att någon domstolssekreterare ska ha lägre lön ska ju inte facket gå in och hävda motsatsen. Detsamma gäller vid nyanställning. Vid provanställning kan man dock sätta en lön vid anställningstillfället för att sedan revidera denna uppåt då provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Nedan angivna lönenivåer är vår syn på lämplig ingångslön prislapp på arbetets innehåll (se BESTA-klassificeringen) - och ska inte ses som en slutlig lön för arbetet. Därtill kommer andra individuella faktorer som kan påverka lönen. Det innebär att många mycket väl kan ha en högre faktisk lön. De benämningar som är angivna stämmer inte alltid överens med den benämning som medarbetaren har. Men det är arbetsuppgifterna och inte benämningen som avgör lönenivån. Tänk också på att arbetsuppgifterna kan variera från domstol till domstol. Det gäller alltså att hitta den grupp där merparten av arbetsuppgifterna kan återfinnas. 13

14 BESTA-klassificering ska göras i samråd mellan parterna på myndigheten och bör ses över en gång om året. För de som kombinerar uppdrag innehar flera tjänster på deltid ska den del som medarbetaren utför uppdrag på till mer än 50 % klassificeras. Detta innebär att man inte alltid måste utföra exakt alla arbetsuppgifter för att hamna i en viss kategori. 14

15 Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Grupperingsnivå (Dessa befattningar finner vi på de stora myndigheterna) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 31, 41, 51 och Arbetsuppgifter: handlägger på eget ansvar personaladministrativa frågor såsom arbetsrätt, avtalsfrågor, information, arbetsmiljö, utveckling och utbildning handlägger tillsammans med myndighetschefen de lokal-lokala löneförhandlingarna har ansvar för ekonomin budget, redovisning, analys, prognoser och upphandling upprättar verksamhetsplan med uppföljning och prognoser ansvarar för säkerhets- och lokalfrågor samt arkivfrågor har det övergripande IT-ansvaret Administratör (både ekonomi och personal) Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och

16 grupperingsnivå 22, 32, 42 och Arbetsuppgifter: upprättar på eget ansvar budgetprognoser (Agresso) upprättar på eget ansvar budgetuppföljning (Agresso) tar på eget ansvar fram underlag till budgetarbetet (Agresso) författar på eget ansvar handlingsplan och budgetframställning handlägger på eget ansvar personalfrågor beslutar på eget ansvar i personalfrågor ansvarar för information enligt MBL till personalen upprättar rehabiliteringsplaner ansvarar för internkontrollen ansvarar för att personalen får den utbildning de behöver i sin anställning ingår på arbetsgivarsidan i partsammansatt samverkansgrupp EFH kontering och granskning av fakturor AGRESSO uppläggning av budget och uppföljningar KIM granskning och sändning till DV RUT bokning av resor, granskning och ev. även attestering PALASSO granskning av egenrapportering m.m. NÄMNDEMÄN granskning och registrering av tjänstgöringsrapporter Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag Ekonomi eller personal Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 12 och 22 16

17 Arbetsuppgifter: gör efter instruktion från myndighetschefen budgetprognoser (Agresso) gör efter instruktion från myndighetschefen budgetuppföljning (Agresso) tar efter instruktion från myndighetschefen underlag till budgetarbetet författar efter instruktion från myndighetschefen handlingsplan och budgetframställning beslutar efter instruktion från myndighetschefen i personal- frågor ansvarar för in- och utbetalningar återbetalar eventuellt felaktiga inbetalningar upprättar kassaavstämning med rapport ansvarar för bokföring av internkassan granskar reseräkningar och attesterar dem beslutar om vittnes- och målsägandeersättning stämmer av vittneskassan och gör rapport upprättar bokslut har hand om kassa för ansökningsavgifter ansvarar för försäljning av lagböcker och kopior ansvarar för utskick och fakturering av beställda kopior ansvarar för redigering och sammanställning av kungörelsedelgivningar och familjeärenden för annonsering ansvarar för KIMredovisningen KIM granskning och sändning till DV Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag 17

18 HR- controller Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå och Arbetsuppgifter: gör utredningar och bedömer personalbehov sköter personalsocialt arbete medverkar i löneförhandlingar utför utredningsarbete inom hela det personaladministrativa området Inköpsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 56 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: tar in offerter, pris- och leveransuppgifter bevakar leveranser och betalningar sköter kontakter med leverantörer sammanställer och följer upp resultat från marknads- och leverantörsundersökningar sköter system för materialadministration ta in offerter och välja leverantörer förhandla och sluta avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedöma anskaffningsbehov Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i

19 arbetsområde 56 grupperingsnivå Arbetsuppgifter: tar in offerter och väljer leverantörer förhandlar och sluter avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedömer anskaffningsbehov Servicefunktioner Arkivarie Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 31-32, och Arbetsuppgifter: besvarar förfrågningar om och ur arkiv gör gallringsutredningar och sekretessbedömningar medverkar vid planering, genomförande och kontroller av leveranser till centralarkiv och arkivmyndighet upprättar dokument som styr arkivbildning, dokumenthantering m.m. utarbetar föreskrifter och allmänna råd 19

20 Arkivassistent/Arkivhandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: arkiverar mål och ärenden kopierar/scannar beställda domar och beslut. Skickar, mailar och faxar dessa. tar ut listor av inkomna och avgjorda mål till journalister m.m. ansvarar för gallringsbestämmelser rättidsprövar överklagade domar och beslut utfärdar laga kraft sköter utlåning av akter i avgjorda mål viss sekretessbedömning av handlingar hålla sig informerad om Riksarkivets allmänna arkivför- fattningar och se till att dessa följs inom myndigheten känna till bestämmelser och föreskrifter som rör myndig- hetens arkivvård vårda till arkivet från avdelningarna/enheterna avlämnade handlingar och hålla dem tillgängliga enligt offentlighets- lagstiftningen i samarbete med den arkivansvarige upprätta arkiv- beskrivning och arkivförteckning och hålla dessa aktuella hålla kontakt med myndighetens arkivredogörare lämna förslag till förbättring i arkivvården till arkivansvarige svara för leverans till Riksarkivet samt i övrigt vara kontakt- person med Riksarkivet förteckna arkivet enligt gällande förordningar se till att gallring sker fortlöpande enligt fastställda beslut kontakt med bokbindaren angående leverans och mottagande för inbindning av arkivmaterial 20

21 I vissa fall förekommer arbetsledning för denna kategori. Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsledningen bör värderas till ca kr. Bibliotekarie Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: har hand om medieinköp har hand om informationssökning och referenstjänst har hand om katalogiseringsarbete Biblioteksassistent Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: lånar ut litteratur 21

22 ankomstregistrerar, cirkulerar och arkiverar t.ex. handlingar och tidskrifter registrerar dokumentdata ur böcker, tidskrifter och rapporter etc. i interna datasystem sammanställer nyförvärvslistor, statistik över utlåning m.m. Chefssekreterare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: servar lagman och kanslichef arkiverar ansvarar för administrativa enhetens e-post samt övrig post administrerar all utbildning (Domstolsverkets, myndighetens och extern utbildning) ansvarar för löpande informationsarbete med myndighetens intranät besvarar interna och externa förfrågningar (muntligen och skriftligen) skickar ut kallelser, information m.m. i organisationen hanterar remisser arrangerar besök vid myndigheten (utländska/svenska) löser problem, deltar i utveckling av rutiner och projekt Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 12 22

23 Arbetsuppgifter: sköter intern/extern postgång ansvarar för underhåll kollar att sessionssalarna är klara för förhandling servar myndighetens personal med t.ex. kopiering, möblemang m.m. daglig service Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt, samtliga myndigheter, samt: ansvarar för teknik i salarna Rättsteknik och lokal support Expeditionsförman Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 32 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt samt arbetsledning. Arbetsledningen i sig bör anses ha ett värde om kr. Fastighetsförvaltning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 75 grupperingsnivå 12 23

24 Arbetsuppgifter: utför planerad drift tar emot felanmälningar utför och beställer reparationer deltar i utredningar som avser driftstörningar Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 Arbetsuppgifter: utför planerad drift och löpande underhåll arbetsledningsansvar planerar och medverkar i besiktning av fastigheten begär offerter och gör beställningar medverkar i budgetarbete för drift och underhåll Informatör Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 49 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: informerar internt och externt om frågor som rör myndighetens verksamhet och tjänster deltar i utformningen av webbsidor, trycksaker m.m. bedömer, bearbetar och strukturerar innehåll i manus, artiklar m.m. gör reportage, skriver artiklar, skaffar manus och bilder 24

25 sköter kontakter med tryckerier och översättare IT-handläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 46 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: testar enklare program sköter drift och bevakning av datorplattformar utför operativt arbete under direkt överinseende Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 22, 31 och Arbetsuppgifter: beskriver in- och utdata vidarebefordrar felanmälningar sköter support och drift av kommunikations-/ nätverkslösning utför analys, diagnos och problemlösning medverkar i utveckling av nya och befintliga system utför självständigt servicearbeten, installationer, diagnoser och problemlösning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: 25

26 ansvar för delområden utvecklar standarder för program och system driver som projektledare mindre projekt systemförvaltare Lokalvårdare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: utför städnings- och rengöringsarbete av lokaler, sessionssalar m.m. Ordningsvakt Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: daglig service kollar sessionssalarna kontrollerar in- och utpassering vid entréer salsteknikansvarig (videokonferensutrustningen och Audio) utför Säkerhetskontroll upprätthålla allmän ordning i salarna och övriga utrymmen ansvarar för översynen av lokaler 26

27 Ovanstående arbetsuppgifter samt arbetsuppgifterna under Ordningsvakt samt arbetsledning (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 72 grupperingsnivå Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) och säkerhetseller brandskyddssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 31 och 32 OBS! att ordningsvaktsförordnande i vissa fall kombineras med en domstolssekreterareller expeditionsvaktssyssla eller dylikt värdet på ordningsvaktsförordnandet ska då beräknas till och kr. Denna summa läggs då på nivåsumman för den kategori som anställningen som ordningsvaktsförordnandet kombineras med klassas i. Registrator Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: arbetsledning viktar (räknar) fördelar och lottar mål kollar medregistrering för på inkomstdatum klassificerar målen 27

28 ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: öppnar posten/e-posten registrerar inkommande mål och ärenden konfererar handlingar rekvirerar de akter som behövs utför person- och sakkonferering inför rättelser i diariet avslutar diariet tar fram statistikuppgifter klassificera målen ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade komplettera uppgiften som öppnar posten/e-posten Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 28

29 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt: viktar (räknar) fördelar och lottar mål för på inkomstdatum rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt arbetsledning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 22 Säkerhets- och räddningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: kontrollerar in- och utpassering vid grindar och entréer utför säkerhetskontroll utför bevakning upprätthåller beredskap för brandsäkerhet, räddningsarbete m.m. Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 29

30 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerhets-/räddnings- och bevakningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: ansvarar för kontakten mellan myndigheten och fastighetsägaren upprätthåller beredskap för brand och säkerhet m.m. planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet, SBA (System- och brandskyddsarbete) utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerheten och brandskyddet. introduktion och information för nyanställda i säkerhet och brand Säkerhetsspecialist Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 51 och 52 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp verksamhet utreder, analyserar och utarbetar olika alternativ ur teknisk och ekonomisk synpunkt 30

31 Utbildningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 21 grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: förbereder och genomför lektions- och gruppundervisning konstruerar och bedömer prov eller utvärderingar planerar utbildningens inriktning och innehåll utformar kurslitteratur/kompendier planerar och genomför avancerade visningar och annan undervisningsverksamhet Växel/reception Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12, 22 och 32 Arbetsuppgifter: passar telefonväxel och kopplar samtal, besvarar förfrågningar, tar emot och lämnar besked. Ger ibland upplysningar och råd om växeltjänster, hänvisningsoch personsökningssystem tar emot, sänder eller vidarebefordrar meddelanden tar emot och hänvisar besökare, lämnar information och besked 31

32 Växelföreståndare (måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 31 Ovanstående arbetsuppgifter under växel/reception samt arbetsledning Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 27 grupperingsnivå 12 Högsta domstolen Arbetsuppgifter: bereder mål och ärenden enligt revisionssekreterarens beslut bevakar delgivningar svarar för utskrift av tryck enligt koncept svarar för skriftväxling enligt anvisning expedierar domar och beslut ansvarar för expediering av domar och beslut Hovrätt Arbetsuppgifter: kallar efter att referenten godkänt kallelseförslaget bevakar anstånd 32

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol

Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol Erfarenheter av regeländringar beträffande PROTOKOLLFÖRING VITTNESERSÄTTNING för allmän domstol DV-rapport 2002:8 Domstolsverkets publikation: 2002:8 Produktionsår:2002 Titel: Erfarenheter om regeländringar

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER Kvalitetshandboken 1.1. Curas historia Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 1.1. Curas historia 1.2. Curas organisation 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.4. Struktur och ansvar för

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Notarietjänstgöringens

Notarietjänstgöringens Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll DV-rapport 2003:5 Domstolsverkets publikation: 2003:5 Produktionsår: 2003 Titel: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Förslag till hur arbetsbelastningen skall mätas DV rapport 2002:2 Slutrapport 551 81 Jönköping. Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer