Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby"

Transkript

1 Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

2 INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4 Bedömningskriterier 4 JURYNS BESLUT 5 JURYNS OMDÖMEN 6 TACK ALLA DELTAGARE 16 Omslagsbild: Alla tiders torg 2

3 BAKGRUND Gotlands kommun inbjöd i juni 2009 till projekttävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen var att få fram förslag till ny utformning av Stora Torget i Visby. Dessutom ingick att ge förslag till hur S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan ska utveckla möjligheterna för arrangemang och bättre integreras med aktiviteter på torget samt att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. Stora Torget utgör en central punkt i Visbys innerstad med restauranger, nattklubbar, butiker, torghandel, fotgängare, torget. Ungefär halva centrala torget är reserverat för torghandel av marknadskaraktär och halva utgör parkering. Vintertid används det centrala torget primärt till parkering. Vid olika tillfällen spärras torget av för olika typer av arrangemang, till exempel julmarknad. Ruinen S:ta Katarinas fasad utgör södra sidan av torget. I ruinen anordnas ibland olika arrangemang såsom konserter med mera. kan ordnas för olika typer av verksamhet såsom parkering, torghandel eller arrangemang. En upprustning av markbeläggningen samt förvaringsutrymme för den utrustning som behövs för olika sammanhang ingår i projektet. Visionen är att skapa en mötesplats året om för en mängd tänkbara scenarier; de små mötena på tu man hand, den större konserter, krögarnas dag och vimlet kring uteserveringarna med mera. Torget ska vara en intressant och användbar yta att skapa olika arrangemang på. Ruinen S:ta Katarina kan nyttjas mer och framhävas i sin gestaltning på torget. Torget ska vara en trygg och säker plats att vistas på. Visionen är att Stora Torget ska bli den naturliga knutpunkten i Visby. Torget ska bjuda in till användande i betydligt större grad än idag, både genom att förenkla för evenemang och genom att överbrygga den barriär som upplevs mellan uteserveringarnas liv och stoj och själva torget. FAKTA OM TÄVLINGEN Tävlingsuppgift Tävlingsuppgiften var att föreslå en ny utformning av Stora Torget i Visby. I tävlingsuppgiften ingick även att ge förslag till en ny användning av S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan i samklang med torgets gestaltning/funktion. Tillgängligheten skulle beaktas. Deltagande arkitektkontor I tävlingen deltog tre inbjudna arkitektföretag/team, utvalda Inom utsatt tid, den 30 september 2009, hade följande förslag lämnats in och godkänts för bedömning: Alla tiders torg Jury Tävlingsjuryn som hade att bedöma förslagen bestod av: Gatu/mark, Tekniska förvaltningen Carin Johanson, arkitekt SAR/MSA, statsarkitekt stadsarkitektkontoret Petter Engström, regional utvecklingsstrateg, ledningskontoret Jörgen Renström, antikvarie, Gotlands museum Jenny Mathiasson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Björn Malmström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Tävlingssekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 3

4 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN Följande kriterier har, utan inbördes ordning eller viktning, legat till grund för bedömningen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programhandlingarna: Arkitektonisk gestaltning Funktion Utvecklingsbarhet Genomförbarhet Viktiga frågor som juryn diskuterat utifrån utnyttjande Juryn kan konstatera att förslagen visar att uppgiften inte varit helt enkel att lösa utifrån de givna förutsättningarna. Förslagen håller hög kvalitet och har olika angreppssätt till uppgiften. Arkitektonisk gestaltning De tre förslagsställarna har valt att gestalta det nya torget på olika sätt men gemensamt för alla är att man valt att jämna ut nivåerna på torget och mot omgivande gator och gränder. Förslagen har alla på något sätt delat in torgytan antingen med uppbyggnad vid uteserveringarna eller markerat torgets centrum. Uppbyggnaderna kan göra att torget känns möblerat men riskerar även att skapa en barriäreffekt. Huvudgreppen varierar från att se torget som ett myllrande torg med många samtida funktioner och inslag till att se torget som som en mötesplats har i ett förslag hamnat lite i skymundan till förmån för en enkel och tydlig gestaltning. Funktion Utifrån de inkomna förslagen har juryn diskuterat om hur det går att hantera nivåerna på det sluttande torget och vad som är entréer. De förslag som gränsar av torget med antingen en uppbyggnad eller en vattenränna får svårigheter med att rörelsemönstren över torgytan begränsas. Vissa av lösningarna som försöker åtgärda Parkeringssituationen hanteras på delvis likartat sätt i förslagen med etappvis utökning av p-platser. De förslag som arbetat med avgränsning av torget, matta och podium, får problem när antalet p-platser ska utökas. Resultatet blir då att den bästa ytan på torget tas i anspråk och hindrar övrig användning. Hur torgets belysning ordnas är viktigt för upplevelsen av miljön vinter- och nattetid. Förslagen varierar från att ge torget en basbelysning som kan komma att vara för snålt tilltagen till att bestycka torget med armaturer i så hög grad att effekterna riskerar att ta ut varandra. Två av förslagen känns möjliga att etappindela och utveckla i delar medan förslag är gestaltat som en helhet och bedöms inte kunna uppdelas utan att förslaget förvanskas. Juryn har granskat förslagen utifrån ett skötselperspektiv och kan konstatera att vissa av de fö reslagna materialen riskerar att inte tåla underhåll och vinterröjning av torget. Det är tveksamt om dessa material kan bytas ut utan att den föreslagna effekten försvinner. Det gäller framförallt den toppfrästa kalkstenen och vattenrännan. Däremot kan vissa av de föreslagna granithällarna säkerligen förändras i sin gestalt. Att föreslå genomgripande förändringar i marknivå eller grävning för planteringsgropar kan få konsekvenser för genomförandet beroende på om åtgärderna föreslås inom redan utgrävt område eller inte. Att föreslå väl beprövade material och material som redan visat sig klara torgmiljöer kan vara en framkomlig väg i projektet. En förslagsställare väljer att föreslå en helt ny armatur för belysning av torget. En utveckling och produktion av denna armatur skulle ta en stor del av projektets budget. 4

5 JURYNS BESLUT Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Alla tiders torg till vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande. Ett förslag som har en mycket bra analys av tävlingsuppgiften och som på ett tydligt sätt löser både krav och önskemål. Torget har stora möjligheter att bli en levande miljö med ett varierat folkliv där alla känner sig välkomna, som ett urbant och trevligt vardagsrum. Förslagets väl genomarbetade idéer och detaljlösningar Alla tiders torg är ett torg att mötas på. Visby Jörgen Renström Carin Johanson Jenny Mathiasson Petter Engström Björn Malmström 5

6 JURYNS OMDÖMEN 6

7 ALLA TIDERS TORG Ett förslag som delar in torget i zoner. Ett öppet na serveringar, vattenarrangemang runt torgets kanter samt en uppbyggd miljö för uteserveringar och en lugn plats vid lunden vid ruinen. Kring denna enkla zonindelning fördelas tre stycken ankare för att ytterligare problematisera konceptet. Alla har funktionen att vara rum för möten, men är dessutom formgivna för olika ändamål, lek, blomsterglädje, svalkande vatten av olika karaktärer och anvisning av det gamla rådhusets läge. Det känns både berikande och adekvat. Formgrammatiken är enkel och utan överdrifter, den känns väl förankrad i lokala materialval och funktionella krav. Två Visbykaraktärer tillåts spela mot varandra tvärs över torget och hållas samman genom ett enkelt och vackert gemensamt golv, en vardaglig trasmatta som ger ramar för både parkeringen, torghandeln och tillfälliga arrangemang. Den öppna ytan förbereds för arrangemang och differentierad användning genom att torgytan beläggs med ett slätt golv i granit, med olika format och ytbehandling. Vid den norra sidan av torget ges uteserveringarna en egen uppbyggd yta med murar och sittbänkar som är södervända. De uppbyggda terrasserna har dragits ut från fasaderna och skapar därigenom en fri, neutral gångpassage. Uteserveringarnas terrasser hämtar sina mått från de närliggande husen. Serveringsstråket hålls samman med ett gemensamt tak här föreslaget av en solcellsbelagd tältduk, som uppges kunna lysa under den mörka delen av dygnet. Parkeringarna kan, i förslaget, tillåtas växa från ett fåtal i väster till att vid enstaka tillfällen kunna uppta hela den centrala delen av torget. Parkering- Fotgängare kan röra sig helt fritt över torget sydlig riktning. kontinuerlig information till besökare. Kyrkoruinen utgör i förslaget huvudsakligen en kuliss till torget, men dess inre har med några enkla medel gjort tillgängligt och användbart för en rad olika funktioner och arrangemang inom rimliga gränser. Inne i ruinen läggs ett slätt golv av vit betong som omgärdas av kalkstenskross. Växter, möbler, gaslyktor och andra tillägg är mobila. Förrådsfrågan glider man dock med några svepande formuleringar ifrån. sas ut och ersätts vid det västra hörnet av torget av en liten lund av Robinior som ska referera till det rådhus som en gång låg här. Förslaget presenterar en variant av torgets an- Torgets rum Uteserveringarnas takkonstruktioner 7

8 ALLA TIDERS TORG Sittplatser mot söder Info-skylt Objektsskylt Ankare 1Lammen Ankare 3Lunden Torghandel Stilla vatten Scen Strömmen Ankare 2Smycket Entré hkp Utställning Objektsskylt Illustrationsplan skala 1:200 FÖRETAGSEVENT BRÖLLOP/MIDDAG vändning under vintern med möjlighet att ersätta uteserveringarna på de uppbyggda terrasserna med exempelvis en liten skridskobana, torghandel och julgran. Förslagsställaren uppvisar en mycket bra analys av tävlingsuppgiften och beskriver på ett tydligt sätt hur man löser uppgiftens krav och önskemål. Alla tiders torg är ett torg att mötas på. Här # # torget. Torget har möjlighet att bli en levande miljö med ett varierat folkliv där alla känner sig välkomna, som ett urbant, trevligt vardagsrum. Förslaget motarbetar medvetet att torget upplevs rinna ned mot väster genom att understryka den nord-sydliga axeln. Helhetsgreppet speglar olika tidsepoker och aspekter av stadsliv på var sin långsida av torget. Den karga medeltiden artikuleras i kyrkoruinen och förstärks genom att två av lindarna avverkas. På motstående sida förtydligas småstadsskalan och den vardagliga samvaron genom sittmuren och en 8 MARKNDAD/UTSTÄLLNING uppordning och gemensam gestaltning av restaurangernas uteserveringar. Z#! # sin helhet samt i etapper eller delar utan att den övergripande gestaltningen förvanskas. # #! # # ter och tydliga gångstråk, ett stort plus är det öppnade stråket längs torgets norrfasader. Förslaget gör att parkeringen kan styras till östra eller västra delen allt efter behov. Att parkeringen är inordnad i ett och samma system oberoende av hur stor del som för tillfället behöver utnyttjas gör det lättfattligt och konsekvent. Förslagsställarnas analys leder fram till en överblickbar och tydlig identitet i platsens helhet inom vilken ryms ett zonindelat torg med olika karaktärer som understöds av material och möblering. De förslagna attraktionerna kommer med detta resonemang hela tiden att vägas in i ett balanserat förhållande mellan komplexitet i delarna och en sammanhållen helhetsidentitet. En positiv konsekvens är också att allt inte anses lika viktigt

9 att formge. Den robusta helheten ger utrymme för standarddesign på utrustning som kan ses som förbrukningsmaterial till exempel papperskorgar, pollare och cykelställ. Alla tiders torg har tveklöst det mest professionella angreppssättet på torgets belysning. Förslaget ger ett mycket realistiskt intryck och man anvisar beprövade metoder och armaturty- särskilda ljusmiljöer kring torgets olika attraktioner. Juryn frågar sig om det kanske till och med blir för många olika, något som bör studeras i en fortsatt bearbetning av förslaget. En styrka är att man ser förslaget som en långsiktig strategi och diskuterar olika möjligheter och aktörer för att nå dit. Väl där kommer det av allt att döma bli mycket vackert. Ett frågetecken gäller det gemensamma tälttaket. Förslaget med solceller på det uppspända taket känns tveksamt och inte helt beprövat. Trots vällovliga ekologiska förtecken känns taket tungt, tekniskt komplicerat och formmässigt främmande på torget. En elegant lösning är de vattenspeglar som med långsmala stenformationer refererar till både brunnen och havet. Vinteranvändningen av uteserveringarnas terrasser förefaller väl avvägd och möjlig. De borde ge ett alldagligt och trivsamt tillskott till en miljö som vintertid än mer domineras av den högtidliga kyrkoruinen. De föreslagna vinterfunktionerna tet vid torget. För att nå sin fulla potential kommer förslaget, vid ett genomförande, att behöva bearbetas utifrån sitt koncept. Förslaget känns ännu inte färdiglöst restauranger och butiker och höjdsättning. Det fria gångstråket utmed fasaderna i norr kan därför behöva studeras ytterligare. Förslaget har löst cykelparkering på ett förtjänstfullt sätt, men en diskussion om hur området vid matvaruaffären ska gestaltas i detalj behöver föras med avseende på bland annat handikapparkeringar och lammens antal och utformning. I torgets östra del skapas i förslaget inte tillräckligt utrymme för utryckningsfordon, och lägen för gångstråk, uteserveringar och vattenarrangemang måste studeras vidare för att uppnå en säker och framkomlig lösning. Solceller i taket Sittplatser 9

10 Förslagsställarna presenterar en stor sammanhängande stenbelagd yta från vägg till vägg. Förslaget har sin utgångspunkt i torgets historiska betydelse. Genom vår tids ingrepp ska historien uppenbaras. Ingreppet består huvudsakligen av en matta som läggs i torgrummet. Förslagsställarna ser torget som ett rum vars helhet skall berikas av mattan. Mattan föreslås vara belagd med en yta av toppfräst kalksten med ett mönster av ullspiraler. Mattans kant består av en bred, platt granitränna med förslag bort och istället tillförs torget grönska via en fullt utvuxen lind i den östra delen av torget. Torget belyses med en typ av armatur som förslagsställarna utformat med inspiration från kyrkoruinens valv och pelare. Förslaget lägger stor vikt vid utformning och idéer för S:ta Katarina ruin. Inne i ruinen byggs ett fristående arrangemang av nivåer sammanbundna med spiraltrappor och gjutjärnspelare. Tillägget ska möjliggöra servering i två våningar med utsikt över torget samt en central plats i ruinen med utrymme för utställningar, konserter med mera för upp till 100 personer. Ruinen föreslås utrustas med ett system med linor och segelduk som möjligt väderskydd. i ett antal skisser där mattan får en roll som sammanbindande yta för torghandel, konserter och parkering. 10 Förslaget tar ett tydligt grepp om torgets gestaltning och skapar ett öppet torg med siktlinjer och utblickar mot omgivande gränder och gator. Torget får, via det genomförda greppet, en renhet och en vacker gestaltning där kyrkoruinen stiger fram och bildar en tydlig fond mot den öppna torgytan. renässanstorg, som dock riskerar att kännas ödsligt. Juryn ser i förslaget få eller inga naturliga mötesplatser förutom vid den spiralformade bänken under den nyplanterade linden. Den utlagda mattan till trots upplevs inget naturligt centrum eller fokus på torget. Utifrån detta kan det ifrågasättas om mattans utformning med ett fräst mönster i lågrelief eller dess placering och storlek, som är vagt förankrad i omgivande volymer och gatuöppningar, kommer att tillföra torget en tillräckligt kraftfull förändring eller komplexitet för att upplevas som den positiva förändring tävlingen väcker förväntningar om. Det blir för stort fokus på mattan något som förslaget i övrigt inte riktigt svarar upp mot. Serveringar och parkering förfaller trycka i kan- arrangemang och torghandel. Den föreslagna vattenrännan som ramar in mattan är så oklart presenterad att juryn har svårt att avgöra dess utseende och funktion fullt ut. Det ser dock ut som om vattenrännan kan utgöra ett hinder för rörelse över torget samt innebära en risk att tillgänglighet och säkerhet äventyras. Vatteninstal- Ullmönster Vatteninstallation

11 lationen ställer mer frågor än de svar som ges. Mattans ytmaterial känns tveksamt då kalkstenen riskerar att slitas och nersmutsas av skötselfordon och parkerade bilar. Vintertid kan de urfrästa spåren samla is och snö som skadar mönstret och utgör risk för halka. Parkeringen kan upplevas som en alldeles för profan användning av mattan när den väl tar steget in dit. Parkering i torgets mitt framstår som en nödlösning skild från parkeringsprincipen på torgets övriga delar. Därmed minskar förståelsen och överblickbarheten för systemet. Förslaget stora och spännande visionära idéer om hur ruinen kan utnyttjas skjuter fokus från torget. Lösningen med uppbyggda volymer inne i ruinen kan göra att upplevelsen av rymd och kulissverkan går förlorad. Samtidigt kan man utifrån resonemang om samspelet med torget ifrågasätta användningen av ruinen. Motsäger inte en restaurang i två våningar, som proppar igen kyrkans fönsteröppningar, förslagets beskrivning att S:ta Katarina-ruinen med sin unika skala samt rustika yta ligger som en fantastisk kuliss på Stora Torget? Lindarna är nedhuggna och ersatta av ett nytt stort lindträd med en bänk under. Det är utmanande i överkant. Förslaget lägger stor vikt vid den rumsliga helheten och utan att det uttryckligen skrivs så verkar lindarna stå i vägen för ruinens samspel med torgytan inte minst med tanke på den föreslagna inredningen av en ny restaurang. För en så föga populistisk åtgärd borde man kunna kräva en värdering av lindarnas betydelse även ur andra aspekter, likt det resonemang som förs i Guteklaffen. Torgets lutning gör att det i detta förslag, som konsekvent skapar en slät och ren torgyta, känns svårt att klara av att skapa bekväma och säkra uteserveringar utan att stolar och bord riskerar att stå ostadigt på det lutande planet. Åtta nydesignade belysningsarmaturer som placeras i kanten av mattan skall svara för hela torgbelysningen. Av illustrationerna förfaller dessa inte vara högre än cirka fyra meter. Kan de verkligen ge tillräckligt ljus även på torgets mitt utan att blända? Detaljlösningarna verkar genomtänkta men förslaget som helhet är bristfälligt och otydligt beskri- Mötesplats vid ny lind 11

12 vet vilket gör det svårt att bedöma en del aspekter belysning. Även här upp kommer frågor som inte Ambitionen att göra ett stiligt, enkelt och öppet torg tilltalar, men får effekten att det kan kännas torftigt och alltför ödsligt och inte inbjuder till den mötesplats som efterfrågats i programmet. 12

13 Guteklaffen Dolkskaft Detta förslag har som huvudgrepp att arbeta med nivåskillnaderna och föreslår att en del av torget fälls upp som en klaff med en avvikande ytbeläggning från torget i övrigt. Förslaget har en bra analys av torget med ett uttalat tidsperspektiv. Med denna bakgrund vill man åstadkomma ett torg som inte ansluter till någon djupet. Det är dock inget bevarandeförslag, utan ga. Målsättningen blir att skapa en rumslig struktur och att torget framför allt skall vara en mötesplats. Torget som helhet är belagt med smågatsten medan den uppfällda klaffen får en slätare yta med granit- eller kalkstenshällar lagda i ett mönster som är inspirerat från en dolk i Gotlands Fornsal. Uteserveringarna runt torget får i detta förslag smide. Ett material som återkommer i räcket till den brunn som föreslås i torgets södra del. placerade podier på torget som även kan fungera som små scener. Förslaget redovisar en god och genomarbetad analys av problemen och funktionskraven men presenterar inte lösningar på samma nivå. Det stora greppet med att lyfta en del av torget känns som ett svar på en fråga som inte ställts. I och med den lyfta ytan försvåras fri rörlighet över torget och det bildas fram- och baksidor i de olika väderstrecken av klaffen. Att arbeta med trappor och terrasseringar medför att tillgänglighet och säkerhet inte fullt ut kan lösas på tillfredsställande sätt. Själva klaffen är förslagets kärna, med vilken man vill åtgärda bristen på en vilande yta på torget. Klaffen blir samtidigt en ny låsning som hela torget. Den blir därmed förslagets stora brist. I stället för att skapa en helhet som förenar torgsidorna och låter deras olika karaktärer spela mot varandra blir klaffen ett föremål i sig som ligger LILLA TORGGRÄND STORA TORGGRÄND 1 S:TA KATARINAGATAN NUNNEGRÄND Belysningsplan/ 1. Belysning av torgrummets fasader. 2. Nedåtriktat ljus utmed klaffens periferi. 3. Ljussättning av tråden och scenplatserna. 4. Ruinens fondvägg ljussatt. 5. Dold belysning mellan ruinvägg och trädäck. väggar och valvbågar. 7 Stämningsskapande ljusinstallation i brunnen. KOGATAN NEDRE FINNGRÄND 1 SÖDRA KYROKGATAN 13

14 på torget och splittrar ytorna. Det är svårt att upptäcka några nya skönhetsvärden som klaffen tillför. Klaffen presenteras i en mycket avskalat bild som men som känns torftig och främmande och där det mesta av de i texten förekommande användningsmöjligheterna saknas. Framför allt känns den inte som Visbys naturliga mötesplats. En besökare från sydväst blir knappast välkomnad av mötet med ett trapphörn och upplevelsen av att betrakta tiv. Klaffen skapar förvisso en mindre plan yta som är lättare tillgänglig än den kringliggande stadens sluttning i övrigt, men den är samtidigt starkt hämmande för ett fritt rörelsemönster och den försvårar inte minst möjligheten till diagonalrörelse, den rörelse som ju särskiljer torget från den bebyggda kvartersstrukturen i övrigt. Vid föreslagen parkeringsanvändning begränsar påkörningsskydd ytterligare framkomligheten. tidvis är befriad från parkering, medför att då bilar faktiskt tillåts där känns det som att släppa in hästen på vardagsrumsmattan. Ytan verkar heller inte så välformad för ändamålet. Parkering på klaffen framstår som en nödlösning och ganska opraktisk med hantering av påkörningsskydd eller avstängningar. Det är svårt att uppleva det tomma vackra rummet. Förslaget brister i förmågan att inordna torgets olika komponenter i en spännande helhet, det möblerar i stället med olika komponenter. Även behandlingen av lindarna följer detta mönster. Förslaget resonerar inte om lindarnas roll i ett rumsligt sammanhang, men ger många goda skäl för att behålla dem ur andra vällovliga aspekter som trivselvärde, historiskt berättigande, ekologi etc. De runda småscenerna runt klaffen kan säkert inbjuda till spontan användning och möten. Det är svårt att utläsa någon mer genomtänkt bearbetning i deras form och material eller i förankringen i omgivningen. Själva klaffens potential som scen tas inte fullt ut tillvara. Brunnen vars återskapande är en bra idé, har inte heller fått någon formmässigt intresseväck- 14

15 ande framtoning. Sittplatserna i trappstegen vänder ryggen mot den samlade ytan i torgets mitt och det känns inte som om äldre personer med lätthet Uteserveringarnas lösning är genomtänkt och lagom avvägd med ett gemensamt formspråk i avgränsningar och materialbehandling enkelt och stilfullt. Åtgärderna kan säkert fungera väl även då uteserveringarna inte används. Ruinen bearbetas med reversibla åtgärder med målsättningen att skapa en kontrast till torget. Förslaget till örtagård förefaller redan etablerat på annat håll i närheten och den återupptagna entrén från väster verkar inte möjlig ur tillgänglighetssynpunkt då kyrkans golv ligger avsevärt högre än S:ta Katarinagatan. Förslaget framför bra synpunkter på hur belysningen bör ordnas utan att närmare anvisa hur syftet ska uppnås mer i detalj. Utökningen av antalet p-platser efter behovet följer inget logiskt mönster och blir därför svåröverblickbar. Återskapad brunn 15

16

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling Stora torget i Visby Inbjuden arkitekttävling 1 Innehåll Inbjudan Syfte Bakgrund Mål och vision Förutsättningar Tävlingsuppgiften Tävlingstekniska bestämmelser Inbjudan Gotlands kommun inbjuder härmed

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun 1. TÄVLINGEN Sölvesborgs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

UTESERVERINGAR I UPPSALA

UTESERVERINGAR I UPPSALA UTESERVERINGAR I UPPSALA Uteserveringar är ett uppskattat inslag i Uppsalas stadsmiljö då de bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Foto: Dan Pettersson/Carl-Johan

Läs mer

lilla torg! kävlinge centrum

lilla torg! kävlinge centrum lilla torg! kävlinge centrum utredning & skissförslag. Detta är ett skissförslag som, baserat på analyser av Kävlinge tätort, har avseende att beskriva om, varför & hur torget i Kävlinge centrum kan omformas

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö.

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Färgsätt framtiden En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Kunskapsskolan i Nyköping Hur ska en bra skolmiljö se ut? Räcker det med fyra väggar, tak och en svart tavla? Varje dag skickar föräldrar

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Förstudierapport 2009-06-11 Ombyggnad och utveckling Stora Torget, S:ta Katarina och Klosterlängan i Visby

Förstudierapport 2009-06-11 Ombyggnad och utveckling Stora Torget, S:ta Katarina och Klosterlängan i Visby Ombyggnad och utveckling Stora Torget, S:ta Katarina och Klosterlängan i Visby Jenny Stålhammar, Projektledare Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Historik 3 2. Dagens funktion 4 Problemanalys 4 3. Omfattning

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013

Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm. Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 Tillbyggnad till Liljevalchs konsthall i Stockholm Tävlingsprogram för omtävlan, november 2013 1 Innehållsförteckning 1. Nya förutsättningar vid omtävlan s.3... 2. Tävlingstekniska bestämmelser s.3 För

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Alla tiders torg En undersökning angående den upplevda miljön

Alla tiders torg En undersökning angående den upplevda miljön SANDRA SÅGER ADELSKÖLD sandrasageradelskold@gmail.com En undersökning angående den upplevda miljön Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN:

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm

Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm YIMBY Yes in my Backyard. 2009-11-04 Diarienummer: 2007-36100 2009:22 Yttrande om Tobaksmonopolet 4, Södermalm - Inledning Nätverket YIMBY ser mycket positivt på en förtätning i kvarteret Tobaksmonopolet.

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN2.0. Sammanställt juryutlåtande.

DALSLANDSSTUGAN2.0. Sammanställt juryutlåtande. DALSLANDSSTUGAN2.0 Sammanställt juryutlåtande. Vinnare Totalt har 122 st. tävlingsförslag inkommit till tävlingsfunktionären varav samtliga har ingått i juryns bedömning under tävlingens gång. Juryn har

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6

Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Formgivningstävling Kv. Grimman 5 och 6 Tävlingsprogram dat 2007-10-04 Bakgrund AB Stockholmshem inbjuder till formgivningstävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01

RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG. antagen i BN 2011.12.01 RÅD OCH RIKTLINJER VALLDA HEBERG antagen i BN 2011.12.01 innehållsförteckning inledning sid 3 när behöver jag bygglov? sid 3 arkitektens vision sid 4 bygga till i vallda heberg? sid 5 tomtavgränsning och

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter

GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter Detaljplan för FÄJÖ 1:110, Säljö udde Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 105/11 GESTALTNINGSPROGRAM Till gestaltningsprogrammet hör även en illustrationskarta och förslag till färgpaletter VAD ÄR ETT

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer