Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby"

Transkript

1 Inbjuden projekttävling för Stora Torget, Visby

2 INNEHÅLL BAKGRUND 3 FAKTA OM TÄVLINGEN 3 Tävlingsuppgift 3 Deltagande arkitektkontor 3 Inlämnade förslag 3 Jury 3 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 4 Bedömningskriterier 4 JURYNS BESLUT 5 JURYNS OMDÖMEN 6 TACK ALLA DELTAGARE 16 Omslagsbild: Alla tiders torg 2

3 BAKGRUND Gotlands kommun inbjöd i juni 2009 till projekttävling i enlighet med LOU i samråd med Sveriges Arkitekter. Syftet med tävlingen var att få fram förslag till ny utformning av Stora Torget i Visby. Dessutom ingick att ge förslag till hur S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan ska utveckla möjligheterna för arrangemang och bättre integreras med aktiviteter på torget samt att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. Stora Torget utgör en central punkt i Visbys innerstad med restauranger, nattklubbar, butiker, torghandel, fotgängare, torget. Ungefär halva centrala torget är reserverat för torghandel av marknadskaraktär och halva utgör parkering. Vintertid används det centrala torget primärt till parkering. Vid olika tillfällen spärras torget av för olika typer av arrangemang, till exempel julmarknad. Ruinen S:ta Katarinas fasad utgör södra sidan av torget. I ruinen anordnas ibland olika arrangemang såsom konserter med mera. kan ordnas för olika typer av verksamhet såsom parkering, torghandel eller arrangemang. En upprustning av markbeläggningen samt förvaringsutrymme för den utrustning som behövs för olika sammanhang ingår i projektet. Visionen är att skapa en mötesplats året om för en mängd tänkbara scenarier; de små mötena på tu man hand, den större konserter, krögarnas dag och vimlet kring uteserveringarna med mera. Torget ska vara en intressant och användbar yta att skapa olika arrangemang på. Ruinen S:ta Katarina kan nyttjas mer och framhävas i sin gestaltning på torget. Torget ska vara en trygg och säker plats att vistas på. Visionen är att Stora Torget ska bli den naturliga knutpunkten i Visby. Torget ska bjuda in till användande i betydligt större grad än idag, både genom att förenkla för evenemang och genom att överbrygga den barriär som upplevs mellan uteserveringarnas liv och stoj och själva torget. FAKTA OM TÄVLINGEN Tävlingsuppgift Tävlingsuppgiften var att föreslå en ny utformning av Stora Torget i Visby. I tävlingsuppgiften ingick även att ge förslag till en ny användning av S:ta Katarina kyrkoruin med klosterlängan i samklang med torgets gestaltning/funktion. Tillgängligheten skulle beaktas. Deltagande arkitektkontor I tävlingen deltog tre inbjudna arkitektföretag/team, utvalda Inom utsatt tid, den 30 september 2009, hade följande förslag lämnats in och godkänts för bedömning: Alla tiders torg Jury Tävlingsjuryn som hade att bedöma förslagen bestod av: Gatu/mark, Tekniska förvaltningen Carin Johanson, arkitekt SAR/MSA, statsarkitekt stadsarkitektkontoret Petter Engström, regional utvecklingsstrateg, ledningskontoret Jörgen Renström, antikvarie, Gotlands museum Jenny Mathiasson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Björn Malmström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Tävlingssekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter 3

4 JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN Följande kriterier har, utan inbördes ordning eller viktning, legat till grund för bedömningen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programhandlingarna: Arkitektonisk gestaltning Funktion Utvecklingsbarhet Genomförbarhet Viktiga frågor som juryn diskuterat utifrån utnyttjande Juryn kan konstatera att förslagen visar att uppgiften inte varit helt enkel att lösa utifrån de givna förutsättningarna. Förslagen håller hög kvalitet och har olika angreppssätt till uppgiften. Arkitektonisk gestaltning De tre förslagsställarna har valt att gestalta det nya torget på olika sätt men gemensamt för alla är att man valt att jämna ut nivåerna på torget och mot omgivande gator och gränder. Förslagen har alla på något sätt delat in torgytan antingen med uppbyggnad vid uteserveringarna eller markerat torgets centrum. Uppbyggnaderna kan göra att torget känns möblerat men riskerar även att skapa en barriäreffekt. Huvudgreppen varierar från att se torget som ett myllrande torg med många samtida funktioner och inslag till att se torget som som en mötesplats har i ett förslag hamnat lite i skymundan till förmån för en enkel och tydlig gestaltning. Funktion Utifrån de inkomna förslagen har juryn diskuterat om hur det går att hantera nivåerna på det sluttande torget och vad som är entréer. De förslag som gränsar av torget med antingen en uppbyggnad eller en vattenränna får svårigheter med att rörelsemönstren över torgytan begränsas. Vissa av lösningarna som försöker åtgärda Parkeringssituationen hanteras på delvis likartat sätt i förslagen med etappvis utökning av p-platser. De förslag som arbetat med avgränsning av torget, matta och podium, får problem när antalet p-platser ska utökas. Resultatet blir då att den bästa ytan på torget tas i anspråk och hindrar övrig användning. Hur torgets belysning ordnas är viktigt för upplevelsen av miljön vinter- och nattetid. Förslagen varierar från att ge torget en basbelysning som kan komma att vara för snålt tilltagen till att bestycka torget med armaturer i så hög grad att effekterna riskerar att ta ut varandra. Två av förslagen känns möjliga att etappindela och utveckla i delar medan förslag är gestaltat som en helhet och bedöms inte kunna uppdelas utan att förslaget förvanskas. Juryn har granskat förslagen utifrån ett skötselperspektiv och kan konstatera att vissa av de fö reslagna materialen riskerar att inte tåla underhåll och vinterröjning av torget. Det är tveksamt om dessa material kan bytas ut utan att den föreslagna effekten försvinner. Det gäller framförallt den toppfrästa kalkstenen och vattenrännan. Däremot kan vissa av de föreslagna granithällarna säkerligen förändras i sin gestalt. Att föreslå genomgripande förändringar i marknivå eller grävning för planteringsgropar kan få konsekvenser för genomförandet beroende på om åtgärderna föreslås inom redan utgrävt område eller inte. Att föreslå väl beprövade material och material som redan visat sig klara torgmiljöer kan vara en framkomlig väg i projektet. En förslagsställare väljer att föreslå en helt ny armatur för belysning av torget. En utveckling och produktion av denna armatur skulle ta en stor del av projektets budget. 4

5 JURYNS BESLUT Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Alla tiders torg till vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande. Ett förslag som har en mycket bra analys av tävlingsuppgiften och som på ett tydligt sätt löser både krav och önskemål. Torget har stora möjligheter att bli en levande miljö med ett varierat folkliv där alla känner sig välkomna, som ett urbant och trevligt vardagsrum. Förslagets väl genomarbetade idéer och detaljlösningar Alla tiders torg är ett torg att mötas på. Visby Jörgen Renström Carin Johanson Jenny Mathiasson Petter Engström Björn Malmström 5

6 JURYNS OMDÖMEN 6

7 ALLA TIDERS TORG Ett förslag som delar in torget i zoner. Ett öppet na serveringar, vattenarrangemang runt torgets kanter samt en uppbyggd miljö för uteserveringar och en lugn plats vid lunden vid ruinen. Kring denna enkla zonindelning fördelas tre stycken ankare för att ytterligare problematisera konceptet. Alla har funktionen att vara rum för möten, men är dessutom formgivna för olika ändamål, lek, blomsterglädje, svalkande vatten av olika karaktärer och anvisning av det gamla rådhusets läge. Det känns både berikande och adekvat. Formgrammatiken är enkel och utan överdrifter, den känns väl förankrad i lokala materialval och funktionella krav. Två Visbykaraktärer tillåts spela mot varandra tvärs över torget och hållas samman genom ett enkelt och vackert gemensamt golv, en vardaglig trasmatta som ger ramar för både parkeringen, torghandeln och tillfälliga arrangemang. Den öppna ytan förbereds för arrangemang och differentierad användning genom att torgytan beläggs med ett slätt golv i granit, med olika format och ytbehandling. Vid den norra sidan av torget ges uteserveringarna en egen uppbyggd yta med murar och sittbänkar som är södervända. De uppbyggda terrasserna har dragits ut från fasaderna och skapar därigenom en fri, neutral gångpassage. Uteserveringarnas terrasser hämtar sina mått från de närliggande husen. Serveringsstråket hålls samman med ett gemensamt tak här föreslaget av en solcellsbelagd tältduk, som uppges kunna lysa under den mörka delen av dygnet. Parkeringarna kan, i förslaget, tillåtas växa från ett fåtal i väster till att vid enstaka tillfällen kunna uppta hela den centrala delen av torget. Parkering- Fotgängare kan röra sig helt fritt över torget sydlig riktning. kontinuerlig information till besökare. Kyrkoruinen utgör i förslaget huvudsakligen en kuliss till torget, men dess inre har med några enkla medel gjort tillgängligt och användbart för en rad olika funktioner och arrangemang inom rimliga gränser. Inne i ruinen läggs ett slätt golv av vit betong som omgärdas av kalkstenskross. Växter, möbler, gaslyktor och andra tillägg är mobila. Förrådsfrågan glider man dock med några svepande formuleringar ifrån. sas ut och ersätts vid det västra hörnet av torget av en liten lund av Robinior som ska referera till det rådhus som en gång låg här. Förslaget presenterar en variant av torgets an- Torgets rum Uteserveringarnas takkonstruktioner 7

8 ALLA TIDERS TORG Sittplatser mot söder Info-skylt Objektsskylt Ankare 1Lammen Ankare 3Lunden Torghandel Stilla vatten Scen Strömmen Ankare 2Smycket Entré hkp Utställning Objektsskylt Illustrationsplan skala 1:200 FÖRETAGSEVENT BRÖLLOP/MIDDAG vändning under vintern med möjlighet att ersätta uteserveringarna på de uppbyggda terrasserna med exempelvis en liten skridskobana, torghandel och julgran. Förslagsställaren uppvisar en mycket bra analys av tävlingsuppgiften och beskriver på ett tydligt sätt hur man löser uppgiftens krav och önskemål. Alla tiders torg är ett torg att mötas på. Här # # torget. Torget har möjlighet att bli en levande miljö med ett varierat folkliv där alla känner sig välkomna, som ett urbant, trevligt vardagsrum. Förslaget motarbetar medvetet att torget upplevs rinna ned mot väster genom att understryka den nord-sydliga axeln. Helhetsgreppet speglar olika tidsepoker och aspekter av stadsliv på var sin långsida av torget. Den karga medeltiden artikuleras i kyrkoruinen och förstärks genom att två av lindarna avverkas. På motstående sida förtydligas småstadsskalan och den vardagliga samvaron genom sittmuren och en 8 MARKNDAD/UTSTÄLLNING uppordning och gemensam gestaltning av restaurangernas uteserveringar. Z#! # sin helhet samt i etapper eller delar utan att den övergripande gestaltningen förvanskas. # #! # # ter och tydliga gångstråk, ett stort plus är det öppnade stråket längs torgets norrfasader. Förslaget gör att parkeringen kan styras till östra eller västra delen allt efter behov. Att parkeringen är inordnad i ett och samma system oberoende av hur stor del som för tillfället behöver utnyttjas gör det lättfattligt och konsekvent. Förslagsställarnas analys leder fram till en överblickbar och tydlig identitet i platsens helhet inom vilken ryms ett zonindelat torg med olika karaktärer som understöds av material och möblering. De förslagna attraktionerna kommer med detta resonemang hela tiden att vägas in i ett balanserat förhållande mellan komplexitet i delarna och en sammanhållen helhetsidentitet. En positiv konsekvens är också att allt inte anses lika viktigt

9 att formge. Den robusta helheten ger utrymme för standarddesign på utrustning som kan ses som förbrukningsmaterial till exempel papperskorgar, pollare och cykelställ. Alla tiders torg har tveklöst det mest professionella angreppssättet på torgets belysning. Förslaget ger ett mycket realistiskt intryck och man anvisar beprövade metoder och armaturty- särskilda ljusmiljöer kring torgets olika attraktioner. Juryn frågar sig om det kanske till och med blir för många olika, något som bör studeras i en fortsatt bearbetning av förslaget. En styrka är att man ser förslaget som en långsiktig strategi och diskuterar olika möjligheter och aktörer för att nå dit. Väl där kommer det av allt att döma bli mycket vackert. Ett frågetecken gäller det gemensamma tälttaket. Förslaget med solceller på det uppspända taket känns tveksamt och inte helt beprövat. Trots vällovliga ekologiska förtecken känns taket tungt, tekniskt komplicerat och formmässigt främmande på torget. En elegant lösning är de vattenspeglar som med långsmala stenformationer refererar till både brunnen och havet. Vinteranvändningen av uteserveringarnas terrasser förefaller väl avvägd och möjlig. De borde ge ett alldagligt och trivsamt tillskott till en miljö som vintertid än mer domineras av den högtidliga kyrkoruinen. De föreslagna vinterfunktionerna tet vid torget. För att nå sin fulla potential kommer förslaget, vid ett genomförande, att behöva bearbetas utifrån sitt koncept. Förslaget känns ännu inte färdiglöst restauranger och butiker och höjdsättning. Det fria gångstråket utmed fasaderna i norr kan därför behöva studeras ytterligare. Förslaget har löst cykelparkering på ett förtjänstfullt sätt, men en diskussion om hur området vid matvaruaffären ska gestaltas i detalj behöver föras med avseende på bland annat handikapparkeringar och lammens antal och utformning. I torgets östra del skapas i förslaget inte tillräckligt utrymme för utryckningsfordon, och lägen för gångstråk, uteserveringar och vattenarrangemang måste studeras vidare för att uppnå en säker och framkomlig lösning. Solceller i taket Sittplatser 9

10 Förslagsställarna presenterar en stor sammanhängande stenbelagd yta från vägg till vägg. Förslaget har sin utgångspunkt i torgets historiska betydelse. Genom vår tids ingrepp ska historien uppenbaras. Ingreppet består huvudsakligen av en matta som läggs i torgrummet. Förslagsställarna ser torget som ett rum vars helhet skall berikas av mattan. Mattan föreslås vara belagd med en yta av toppfräst kalksten med ett mönster av ullspiraler. Mattans kant består av en bred, platt granitränna med förslag bort och istället tillförs torget grönska via en fullt utvuxen lind i den östra delen av torget. Torget belyses med en typ av armatur som förslagsställarna utformat med inspiration från kyrkoruinens valv och pelare. Förslaget lägger stor vikt vid utformning och idéer för S:ta Katarina ruin. Inne i ruinen byggs ett fristående arrangemang av nivåer sammanbundna med spiraltrappor och gjutjärnspelare. Tillägget ska möjliggöra servering i två våningar med utsikt över torget samt en central plats i ruinen med utrymme för utställningar, konserter med mera för upp till 100 personer. Ruinen föreslås utrustas med ett system med linor och segelduk som möjligt väderskydd. i ett antal skisser där mattan får en roll som sammanbindande yta för torghandel, konserter och parkering. 10 Förslaget tar ett tydligt grepp om torgets gestaltning och skapar ett öppet torg med siktlinjer och utblickar mot omgivande gränder och gator. Torget får, via det genomförda greppet, en renhet och en vacker gestaltning där kyrkoruinen stiger fram och bildar en tydlig fond mot den öppna torgytan. renässanstorg, som dock riskerar att kännas ödsligt. Juryn ser i förslaget få eller inga naturliga mötesplatser förutom vid den spiralformade bänken under den nyplanterade linden. Den utlagda mattan till trots upplevs inget naturligt centrum eller fokus på torget. Utifrån detta kan det ifrågasättas om mattans utformning med ett fräst mönster i lågrelief eller dess placering och storlek, som är vagt förankrad i omgivande volymer och gatuöppningar, kommer att tillföra torget en tillräckligt kraftfull förändring eller komplexitet för att upplevas som den positiva förändring tävlingen väcker förväntningar om. Det blir för stort fokus på mattan något som förslaget i övrigt inte riktigt svarar upp mot. Serveringar och parkering förfaller trycka i kan- arrangemang och torghandel. Den föreslagna vattenrännan som ramar in mattan är så oklart presenterad att juryn har svårt att avgöra dess utseende och funktion fullt ut. Det ser dock ut som om vattenrännan kan utgöra ett hinder för rörelse över torget samt innebära en risk att tillgänglighet och säkerhet äventyras. Vatteninstal- Ullmönster Vatteninstallation

11 lationen ställer mer frågor än de svar som ges. Mattans ytmaterial känns tveksamt då kalkstenen riskerar att slitas och nersmutsas av skötselfordon och parkerade bilar. Vintertid kan de urfrästa spåren samla is och snö som skadar mönstret och utgör risk för halka. Parkeringen kan upplevas som en alldeles för profan användning av mattan när den väl tar steget in dit. Parkering i torgets mitt framstår som en nödlösning skild från parkeringsprincipen på torgets övriga delar. Därmed minskar förståelsen och överblickbarheten för systemet. Förslaget stora och spännande visionära idéer om hur ruinen kan utnyttjas skjuter fokus från torget. Lösningen med uppbyggda volymer inne i ruinen kan göra att upplevelsen av rymd och kulissverkan går förlorad. Samtidigt kan man utifrån resonemang om samspelet med torget ifrågasätta användningen av ruinen. Motsäger inte en restaurang i två våningar, som proppar igen kyrkans fönsteröppningar, förslagets beskrivning att S:ta Katarina-ruinen med sin unika skala samt rustika yta ligger som en fantastisk kuliss på Stora Torget? Lindarna är nedhuggna och ersatta av ett nytt stort lindträd med en bänk under. Det är utmanande i överkant. Förslaget lägger stor vikt vid den rumsliga helheten och utan att det uttryckligen skrivs så verkar lindarna stå i vägen för ruinens samspel med torgytan inte minst med tanke på den föreslagna inredningen av en ny restaurang. För en så föga populistisk åtgärd borde man kunna kräva en värdering av lindarnas betydelse även ur andra aspekter, likt det resonemang som förs i Guteklaffen. Torgets lutning gör att det i detta förslag, som konsekvent skapar en slät och ren torgyta, känns svårt att klara av att skapa bekväma och säkra uteserveringar utan att stolar och bord riskerar att stå ostadigt på det lutande planet. Åtta nydesignade belysningsarmaturer som placeras i kanten av mattan skall svara för hela torgbelysningen. Av illustrationerna förfaller dessa inte vara högre än cirka fyra meter. Kan de verkligen ge tillräckligt ljus även på torgets mitt utan att blända? Detaljlösningarna verkar genomtänkta men förslaget som helhet är bristfälligt och otydligt beskri- Mötesplats vid ny lind 11

12 vet vilket gör det svårt att bedöma en del aspekter belysning. Även här upp kommer frågor som inte Ambitionen att göra ett stiligt, enkelt och öppet torg tilltalar, men får effekten att det kan kännas torftigt och alltför ödsligt och inte inbjuder till den mötesplats som efterfrågats i programmet. 12

13 Guteklaffen Dolkskaft Detta förslag har som huvudgrepp att arbeta med nivåskillnaderna och föreslår att en del av torget fälls upp som en klaff med en avvikande ytbeläggning från torget i övrigt. Förslaget har en bra analys av torget med ett uttalat tidsperspektiv. Med denna bakgrund vill man åstadkomma ett torg som inte ansluter till någon djupet. Det är dock inget bevarandeförslag, utan ga. Målsättningen blir att skapa en rumslig struktur och att torget framför allt skall vara en mötesplats. Torget som helhet är belagt med smågatsten medan den uppfällda klaffen får en slätare yta med granit- eller kalkstenshällar lagda i ett mönster som är inspirerat från en dolk i Gotlands Fornsal. Uteserveringarna runt torget får i detta förslag smide. Ett material som återkommer i räcket till den brunn som föreslås i torgets södra del. placerade podier på torget som även kan fungera som små scener. Förslaget redovisar en god och genomarbetad analys av problemen och funktionskraven men presenterar inte lösningar på samma nivå. Det stora greppet med att lyfta en del av torget känns som ett svar på en fråga som inte ställts. I och med den lyfta ytan försvåras fri rörlighet över torget och det bildas fram- och baksidor i de olika väderstrecken av klaffen. Att arbeta med trappor och terrasseringar medför att tillgänglighet och säkerhet inte fullt ut kan lösas på tillfredsställande sätt. Själva klaffen är förslagets kärna, med vilken man vill åtgärda bristen på en vilande yta på torget. Klaffen blir samtidigt en ny låsning som hela torget. Den blir därmed förslagets stora brist. I stället för att skapa en helhet som förenar torgsidorna och låter deras olika karaktärer spela mot varandra blir klaffen ett föremål i sig som ligger LILLA TORGGRÄND STORA TORGGRÄND 1 S:TA KATARINAGATAN NUNNEGRÄND Belysningsplan/ 1. Belysning av torgrummets fasader. 2. Nedåtriktat ljus utmed klaffens periferi. 3. Ljussättning av tråden och scenplatserna. 4. Ruinens fondvägg ljussatt. 5. Dold belysning mellan ruinvägg och trädäck. väggar och valvbågar. 7 Stämningsskapande ljusinstallation i brunnen. KOGATAN NEDRE FINNGRÄND 1 SÖDRA KYROKGATAN 13

14 på torget och splittrar ytorna. Det är svårt att upptäcka några nya skönhetsvärden som klaffen tillför. Klaffen presenteras i en mycket avskalat bild som men som känns torftig och främmande och där det mesta av de i texten förekommande användningsmöjligheterna saknas. Framför allt känns den inte som Visbys naturliga mötesplats. En besökare från sydväst blir knappast välkomnad av mötet med ett trapphörn och upplevelsen av att betrakta tiv. Klaffen skapar förvisso en mindre plan yta som är lättare tillgänglig än den kringliggande stadens sluttning i övrigt, men den är samtidigt starkt hämmande för ett fritt rörelsemönster och den försvårar inte minst möjligheten till diagonalrörelse, den rörelse som ju särskiljer torget från den bebyggda kvartersstrukturen i övrigt. Vid föreslagen parkeringsanvändning begränsar påkörningsskydd ytterligare framkomligheten. tidvis är befriad från parkering, medför att då bilar faktiskt tillåts där känns det som att släppa in hästen på vardagsrumsmattan. Ytan verkar heller inte så välformad för ändamålet. Parkering på klaffen framstår som en nödlösning och ganska opraktisk med hantering av påkörningsskydd eller avstängningar. Det är svårt att uppleva det tomma vackra rummet. Förslaget brister i förmågan att inordna torgets olika komponenter i en spännande helhet, det möblerar i stället med olika komponenter. Även behandlingen av lindarna följer detta mönster. Förslaget resonerar inte om lindarnas roll i ett rumsligt sammanhang, men ger många goda skäl för att behålla dem ur andra vällovliga aspekter som trivselvärde, historiskt berättigande, ekologi etc. De runda småscenerna runt klaffen kan säkert inbjuda till spontan användning och möten. Det är svårt att utläsa någon mer genomtänkt bearbetning i deras form och material eller i förankringen i omgivningen. Själva klaffens potential som scen tas inte fullt ut tillvara. Brunnen vars återskapande är en bra idé, har inte heller fått någon formmässigt intresseväck- 14

15 ande framtoning. Sittplatserna i trappstegen vänder ryggen mot den samlade ytan i torgets mitt och det känns inte som om äldre personer med lätthet Uteserveringarnas lösning är genomtänkt och lagom avvägd med ett gemensamt formspråk i avgränsningar och materialbehandling enkelt och stilfullt. Åtgärderna kan säkert fungera väl även då uteserveringarna inte används. Ruinen bearbetas med reversibla åtgärder med målsättningen att skapa en kontrast till torget. Förslaget till örtagård förefaller redan etablerat på annat håll i närheten och den återupptagna entrén från väster verkar inte möjlig ur tillgänglighetssynpunkt då kyrkans golv ligger avsevärt högre än S:ta Katarinagatan. Förslaget framför bra synpunkter på hur belysningen bör ordnas utan att närmare anvisa hur syftet ska uppnås mer i detalj. Utökningen av antalet p-platser efter behovet följer inget logiskt mönster och blir därför svåröverblickbar. Återskapad brunn 15

16

Stora Torget i Visby

Stora Torget i Visby Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Stora Torget i Visby Datum: 2009-03-27 1(5) 1. TÄVLINGEN Gotlands kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för Stora Torget

Läs mer

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling

Stora torget i Visby. Inbjuden arkitekttävling Stora torget i Visby Inbjuden arkitekttävling 1 Innehåll Inbjudan Syfte Bakgrund Mål och vision Förutsättningar Tävlingsuppgiften Tävlingstekniska bestämmelser Inbjudan Gotlands kommun inbjuder härmed

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR.

DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. DET VÅRAS FÖR ÅRETS TRÄDGÅRDAR. Granit murbeklädnad Detta är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme. Fronten är råkilad, medan baksidan och sidorna är

Läs mer

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan

Drottningtorget - Framtidens torg. Trollhättan Drottningtorget - Framtidens torg Trollhättan »» Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans invånare, ett torg för framtiden. En flexibel aktivitetsyta för bl a fotboll, basket, handboll och volleyboll.

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE

PROGRAMHANDLING 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE 2012-12-10 LOLA ARKITEKTUR&LANDSKAP AB ERSTAGATAN 5 116 28 STOCKHOLM TEL +46 8 120 55 610 KONTORET@LOLALANDSKAP.SE BAKGRUND Kvarteret Pyramidens gårdar är idag mycket omtyckta och välanvända och den övergripande

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa

KRONAN ÖVERGRIPANDE IDÉER. Estetisk skärpa ÖVERGRIPANDE IDÉER Estetisk skärpa Bron är utformad för att passa in i Göteborgs befintliga och framtida stadssiluett. Den använder inte en utsvävande konstruktion eller höjd som konkurrerar med de master

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande.

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande. 2005-03-02 Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053 Juryns utlåtande Förslag TANGO Allmänt om tävlingen Fastighets AB Karlavagnen i samarbete med Södertälje

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu

STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN. årdsgatorna inne i tunen. sad gårdsgata i Toarp, Malmö. Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu STENINGE SLOTTSBY TUN 1 E OLIKA BYRUMMEN årdsgatorna inne i tunen sad gårdsgata i Toarp, Malmö Acer Tataricum, exempel på flerstammigt träd på tu VÄLKOMMEN TILL SLOTTSBYN Steninge Slottsby ligger i en

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget

Drottningtorget. Trollhättan. - Det gröna torget Drottningtorget Trollhättan - Det gröna torget »» Med inspiration från sinnebilden av en trädgård vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Fantasifull lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Kungsbacka kommun Uteserveringar i Kungsbacka Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. Både på sommaren och vintern

Läs mer

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling

Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Rosenlundsparken Bostadshus i park Prekvalificering för projekttävling Sida 2 av 2 Inbjuden projekttävling om bostadshus i park TÄVLINGEN AB Stockholmshem inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling

Läs mer

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23

TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 TRÄDGÅRDSPARKEN Bollebygd Idéskiss 2014-05-23 NYA TRÄDGÅRDSPARKEN I BOLLEBYGD Förutsättningar Området ligger centralt i Bollebygd, nära samhällets torg. Platsen är omgärdad av tre vägar, varav Göteborgsvägen

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Kvalitetsprogram för Tyresö Centrum. februari 2008

Kvalitetsprogram för Tyresö Centrum. februari 2008 februari 2008 P:\2146\2126174 Tyrö kvalitetsprogram\17 PRESENTATIONSMTRL\Kvalitetsprogram_080220 Dokumentinformation Beställare Tyresö Kommun Dokumentstatus februari 2008 Konsult SWECO VBB AB Box 340 44

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA

LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA LommaPanelen tycker till om CENTRUMTORGET I LOMMA Maj 2006 1. Inledning Miljö- och byggförvaltningen gjorde under februari månad en framställan till kommunstyrelsen om att få använda LommaPanelen för att

Läs mer

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING ANLÄGGNING HELSINGBORG Jurymotivering: De senaste åren har sett ett flertal kreativa och mer eller mindre innovativa lösningar för parkeringsgarage. Ett attraktivt, öppet och ljust exempel är Sundtorgsgaraget

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

REVIDERAD Knivsta resecenter

REVIDERAD Knivsta resecenter Knivsta resecenter SKISSFÖRSLAG 2010.05.28 REV 2010.10.05 Översikt Längs med järnvägen som sträcker sig genom Knivsta planeras för en grön zon som förstärks vid utvecklingen av Knivsta centrum. På den

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Minnesanteckningar från Verkstad på temat SNÖHANTERING

Minnesanteckningar från Verkstad på temat SNÖHANTERING Minnesanteckningar från Verkstad på temat SNÖHANTERING Tid: Måndag 25 nov 2013, kl 9-15. Plats: Hjalmars rum, Folkets Hus Kiruna Deltagare: Eva Ekelund, Kiruna kommun (del av tiden) Sara Aspvik-Thelin,

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Gotland Arena. Framtidens arena i Östersjöregionen. En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer

Gotland Arena. Framtidens arena i Östersjöregionen. En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer Gotland Arena Framtidens arena i Östersjöregionen Gotland Arena Historisk förankring mitt i Östersjön En mötesplats för näringsliv, kultur och idrott En attraktiv och inspirerande miljö du inte glömmer

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende

Upprustning av Sannadalsparken - genomförandeärende HÄGERSTEN - LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SAMH ÄLLSPLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-29 Handläggare: Anna Ambjörn Telefon: 08-508 22 048 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53

Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132, Dalarö, Haninge kommun Dnr Plan.2011.53 av Dalarö Forum medborgarforum 2015-04-20 genom Dalarö Kultur & Föreningscentrum Richard Nordgård,

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14

UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET. Rev. 2010-06-14 UPPRUSTNING AV ASKIMSBADET Rev. 2010-06-14 FÖRUTSÄTTNINGAR DÅ......OCH NU Svårt vägval P grusyta Trasigt staket Vid grinden Planer Lä/lek Otydlig gräns sand/gräs Stora öppna gräsytor Lä/lek P asfalt Otydlig

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 5 MÖBLERING. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELPARKERING 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014

ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 ETT TILLÅTANDE UTERUM JÄRNMALMSGATAN, RINGÖN Förslag av Stella Svanberg, Fastighetskontoret 2014 KOPPLINGAR FRAMTIDA STRÅK OCH TILLFÄLLIGA AKTIVITETER IDAG IDAG OCH IMORGON + TEMPORÄRA AKTIVITETER FLERTAL

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP

VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP VISIONGRUPP/ ÅTGÄRDSGRUPP DELTAGANDE ORGANISATIONER: UDDEVALLA CENTRUMUTVECKLING FÖRETAGARNA I UDDEVALLA UDDEVALLA HANDEL UDDEVALLA NÄRINGSLIV FASTIGHETSÄGARNA DESTINATION UDDEVALLA Tillväxt Uddevalla

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor

KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014. Bilagor KULTURSLUSSEN SLUSSBACKEN 2013 SLUSSEN ÅTERBYGGD 2014 Bilagor Innehåll: ANG. SLUSSEN, NYBYGGNATION, UTSTÄLLNING sid 02 Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 2011-06-13 REMISS AV FÖRSLAG TILL NY DETALJPLAN

Läs mer

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv

Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Projektredovisning Arkitekttävling i Burlöv Bebyggelse av bostäder för äldre vid Kronetorps Gård i Burlövs kommun Mona Svensson Kommunstyrelsen, planeringsavdelningen Innehåll Förord...3 Sammanfattning/resultat...3

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun

Tävlingsinformation för projekttävling. Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun Tävlingsinformation för projekttävling Prekvalificering Nya Torget och kv Ljungpiparen m fl Sölvesborgs kommun 1. TÄVLINGEN Sölvesborgs kommun inbjuder till prekvalificering avseende projekttävling för

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer