Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande 2012

2 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det här är viktigt för vår bransch, säger Christer Lind, vd. Det handlar om att ta ett övergripande ansvar, steg för steg. Det gör skillnad. Långsiktigt agerande Vad är ansvarsfullt företagande? Ett ökat fokus på sociala frågor och ansvarstagande innebär nya krav från marknad, kunder och gäster vad gäller kvalitet, miljöansvar och socialt ansvar. Vad är det som gör att ett företag verkligen tar samhällsansvar och bedriver ansvarsfullt företagande? Ansvarsfullt företagande är en självklar del av Martin & Serveras företagskultur. Vi bryr oss om våra medarbetare, våra kunder, miljön och samhället lokalt och globalt. >Ansvarsfullt företagande grundar sig på många olika aspekter. Det handlar om ekonomi, till exempel resultaträkning, balansräkning, investeringar, skatter.< >Det handlar om socialt engagemang, till exempel medbestämmande, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det handlar om miljöfrågorna, till exempel utsläpp, klimatpåverkan, kemikaliehantering, avfall, energi och transporter.< Martin & Serveras uppförandekod handlar om att tillvarata mänskliga rättigheter, minska miljöbelastningen, identifiera de största branschproblemen samt naturligtvis ställa krav på producenter, leverantörer och underleverantörer. Vi kan inte göra allt på en gång men uppförandekoden är en metod som ger oss verktyg att identifiera eventuella problem och sedan sätta in resurser där de ger störst effekt, säger Christer Lind. Ansvarsfullt företagande handlar om långsiktiga målsättningar. Vi har skapat en uppförandekod som ger oss en riktning att arbeta mot, som har en hållbar ambitionsnivå och tål att synas. Det är viktigt att vi kan leva upp till innehållet och att den avgränsar vårt arbete och fokuserar på riskerna. Överenskommelsen om uppförandekoden är en del av vår affärsöverenskommelse med leverantören, säger Christer Lind. Martin & Serveras kärnvärden bygger på långsiktigt företagande, inspiration och vision. Det är grunden, som givetvis bygger på ägarnas syn på entreprenörskap. God lönsamhet är grunden, långsiktighet är a och o. Till detta adderas dagligen olika exempel på ansvarsfullt företagande i Martin & Serveras verksamhet. Martin & Servera arbetar långsiktigt för att minska företagets miljöbelastning. Stor vikt läggs vid energibesparande åtgärder samt effektivisering av logistiken i företagets klimatsmarta lager i Halmstad. Arbetet för att minska energiåtgången och effektivisera transporterna pågår kontinuerligt. Martin & Servera arbetar även med miljösponsring och hjälper till exempel WWF samt Svenska Naturskyddsföreningen. Martin & Serveras uppförandekod är vårt sätt att visa vår ambition att göra affärer med leverantörer som driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och klokt sätt och som följer etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer. Uppförandekoden anger de minimikrav som leverantörerna måste uppfylla. Miljöaspekter Sociala faktorer Ekonomiska faktorer Det känns viktigt att förklara ansvarsfullt företagande på ett enkelt sätt, säger AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera. Vi vill medverka till att skapa ett bättre samhälle, en bättre miljö och bättre villkor i alla led. Ansvarsfullt företagande Det handlar givetvis om att vi inte ska utnyttja människor i andra länder och att vi ska värna om miljön, men det handlar också om att vi ska minska risker och öka lönsamhet eftersom vi är ett affärsdrivande företag. AnnaLena påpekar att ansvarsfullt företagande skapar ett mervärde åt kunderna i verksamheterna inom Martin & Servera. Det är en trygghet för våra kunder. Man ska kunna känna tillit till Martin & Serveras sätt att bedriva affärer, vi har bra arbetsformer och väl fungerande rutiner. Eftersom vi är ett stort företag kan vi påverka på ett kraftfullt sätt. Varje litet steg som kan bidra till att skapa ett bättre samhälle, bättre arbetsförhållanden och bättre miljö är viktigt. Det känns bra att veta att det vi gör bidrar till något bra för en person någon annanstans. Det ger livet många extra dimensioner. Ansvarsfullt företagande Allt som finns beskrivet i ord i vår uppförandekod finns inom Martin & Servera som företag, i företagets själ, säger AnnaLena. Vi tänker och har alltid tänkt så här. De allra flesta av oss vill ju bidra till ett bättre samhälle. Inte medvetet göra saker som förstör för människor och miljö. Martin & Servera är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO Miljökraven på verksamheten är högt ställda. Det handlar till exempel om att minska energiåtgången, effektivisera transporterna och minska svinnet. Martin & Servera är kvalitetscertifierat enligt ISO En viktig del i certifieringen är matsäkerhet och för att hanteringen av livsmedel ska uppfylla lag- och kundkrav använder Martin & Servera HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), genom hela varuflödet. Från varumottagning till leverans hos kund. Alla varor kontrolleras och hanteras enligt EU:s förordningar och föreskrifter och givetvis efter Livsmedelsverkets regler. Martin & Servera har effektiva rutiner och skarpa åtgärder vid exempelvis matlarm som kräver återkallning av produkter på grund av hotad matsäkerhet, säger AnnaLena certifierades Martin & Servera enligt spårbarhetsstandarden MSC Chain of Custody. Standarden handlar om att fisk och skaldjur ska fiskas i hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder och att det kan garanteras när en MSC-märkt fisk ligger på gästens tallrik. Samtliga certifieringar innebär att verksamheten kontinuerligt kontrolleras av ett certifieringsorgan, Det Norske Veritas. Miljö- och kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och Martin & Servera arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar i hela verksamheten. AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera 3

3 Martin & Serveras uppförandekod Martin & Servera R&S AB verkar inom restaurang- & storköksbranschen i Sverige. En av Martin & Serveras målsättningar är att erbjuda ett attraktivt sortiment med konkurrenskraftiga produkter, utan att ge avkall på kvalitet, produktkrav, anställdas rättigheter och arbetsförhållanden eller den yttre miljön. Martin & Serveras uppförandekod 1. Lagliga krav Martin & Serveras leverantörer ska följa de nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Skulle något krav i uppförandekoden vara i konflikt med nationell lagstiftning har lagen företräde. 2. Arbetsmiljö Leverantören ska prioritera att de anställda ges en säker och hälsosam arbetsmiljö, bl a genom god skyddsutrustning och av medarbetarna kända säkerhetsrutiner, samt tillse att de uppfyller de krav som anges i nationell lagstiftning. I de fall leverantören tillhanda håller bostäder för anställda ska boytan per arbetare uppfylla lagens minimikrav, vara hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet. 3.8 Föreningsfrihet Anställda ska ha frihet att utöva sin rätt att vara medlem i organisationer som representerar deras intressen som anställda, utan rädsla för hot eller trakasserier. Leverantören ska respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling. 4. Yttre miljö Leverantören ska följa de miljökrav som finns i gällande lagstiftning och förordningar samt ha kunskap och kontroll över verksamhetens egen miljöpåverkan, samt medvetet verka för att minska eller förhindra negativa konsekvenser på miljön. 5. Korruption Leverantören ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Martin & Servera har allt fler leverantörer från andra länder något som är nödvändigt med tanke på det allt bredare sortiment som Martin & Servera tillhandahåller på kundernas efterfrågan. En större geografisk spridning hos våra leverantörer gör att den dagliga kontakten sker på ett annat sätt än den kontakten Martin & Servera har med näraliggande leverantörer. Detta faktum, kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, gör en uppförandekod nödvändig. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att: På ett aktivt sätt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet och social rättvisa. Aktivt verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del av affärerna, där förståelse, medkänsla och respekt för djur finns med i dialogen med leverantörer och kunder. Det långsiktiga målet är att Martin & Serveras leverantörer skall leva upp till punkterna i Martin & Serveras uppförandekod. Genom riskanalys identifierar vi de största problemen i syfte att successivt sätta in resurserna där de ger störst effekt. Vi bedömer varje leverantör utifrån ett riskscenario baserat på produktionsland, typ av produktion och inköpsvolym. Martin & Serveras uppförandekod erbjuder spårbarhet i två led bakåt. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att genom dialog och samarbete finna former att nå de uppsatta målen. För leverantörer som inte arbetar för att uppfylla kraven i Martin & Serveras uppförandekod påverkas samarbetet med Martin & Servera. Allmänt om Martin & Serveras uppförandekod Martin & Serveras uppförandekod baserar sig på de 10 principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org): Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. se till att inte medverka till brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsförhållanden 3. Företag ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffa alla former av tvångsarbete; 5. avskaffa barnarbete; och 6. eliminera all diskriminering avseende anställning och arbete. Miljö 7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljöansvar; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Antikorruption 10. Företag ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. De 10 principerna i FN:s Global Compact åtnjuter universell konsensus och baseras på: FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inkluderande konventionen om barnets rättigheter ILO:s (Internationella arbetsorganisationen, ett fackorgan inom FN-systemet) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet Riodeklarationen om miljö och utveckling FN:s konvention mot korruption 3. Anställdas rättigheter 3.1 Diskriminering Anställda ska bedömas och behandlas efter individens förmåga och kvalifikationer att utföra arbetet. Ingen form av diskriminering mot ras, kön, religion, politiska åsikter, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller annan jämförbar orsak är tillåten. 3.2 Tvångsarbete och disciplinära åtgärder Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Lön eller ägodelar får aldrig deponeras/tas i pant av arbetsgivaren i utbyte mot arbete. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller annan form av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd eller trakasseri. 3.3 Barnarbete Ingen person får anställas innan personen har genomgått obligatorisk skolgång. Personen får inte heller vara under 15 år. Om yngre barn arbetar som lärlingar i enlighet med landets arbetslagstiftning, måste de skyddas mot all eventuell exploatering. Anställning av yngre personer upp till 18 års ålder får inte riskera deras utbildning och deras fysiska, psykiska, sociala eller moraliska utveckling. 3.4 Lön Lönen ska betalas regelbundet, i tid, och vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen. Den lagstadgade minimilönen är den lägsta accepterade lönen. 3.5 Arbetstid Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska alltid vara frivillig och betald. 3.6 Ledighet och sjukfrånvaro Arbetare ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och andra lagenliga ledigheter (t ex föräldraledighet) samt ha sjukfrånvaro utan någon typ av negativa efterverkningar. 3.7 Anställningskontrakt Anställda har rätt att få anställningskontrakt. 6. Djurskydd Martin & Servera vill verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del i affärerna, där möjligheten att förmedla ökad förståelse, medkänsla och respekt för djur finns genom en aktiv dialog med leverantörer och kunder. Vid tillverkning av produkter med animaliskt ursprung är Serveras minimikrav att djur ska: ha skyddats mot onödigt lidande ha blivit hanterade minst i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning under uppfödning ha fått tillgång till tjänligt vatten och lämplig utfodring och god omsorg Därutöver kräver Martin & Servera att samtliga leverantörer efterlever den globala naturvårdskonventionen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 7. Tillämpning och uppföljning Martin & Servera ställer krav på att uppförandekoden säkerställs två led bakåt, dvs. från Martin & Servera till leverantör/producent och från leverantör till underleverantör/producent. Uppförandekoden ska tillämpas i den dagliga verksamheten. Martin & Servera och dess intressenter förbehåller sig rätten till oanmälda besök för kontroll och uppföljning. Möjlighet till intervju med anställda i samband med kontrollbesök ska ges. På uppmaning ska leverantören kunna uppvisa dokumentation som visar på tillämpning i enlighet med uppförandekoden. Eventuell avvikelse ska rapporteras, handlingsplan upprättas, åtgärder utföras och följas upp. Vid bristande/ej utförd förbättring av avvikelse, trots påtalan, kan samarbetet med leverantören avbrytas. 5

4 Uppförandekoden i praktiken Information, dialog och uppföljning med leverantörer och kunder är grunden till arbetet med uppförandekoden. Självutvärderingar och på platsen-besök är några av de verktyg som används i uppföljningen av olika fall. Leverantören Polarica har anammat Martin & Serveras uppförandekod och förbättrat sitt eget ansvarsfulla tänkande utifrån den. Socialt ansvar: Polarica gick från ord till handling Under 2009 diskuterades bärplockarnas förhållanden aktivt i media. Frågeställningarna var kritiska och förhållandena oklara. Martin & Servera tog initiativet och uppmanade Polarica att de redovisade de verkliga förhållanden som gällde för bärplockarna. Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har Polarica genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Martin & Servera har en tydlig policy om ansvarsfullt företagande. Vi har höga förväntningar från våra kunder och de måste kunna känna sig trygga med att vi uppfyller kraven på ansvarsfullt företagande. Därför kräver vi av våra leverantörer att man har förstått vikten av de krav vi som kund ställer. I fallet Polarica var det viktigt att förtydliga detta och därför ställde vi krav på att de skulle genomgå en revision och rapportera till oss, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera. Tillsammans med Polarica fördes ett resonemang baserat på resultatet från revisionen. Hur skulle problemen rättas till och hur skulle man säkerställa att det fanns långsiktighet i arbetet? Det var viktigt för oss att Polaricas insatser var förankrat i företagets högsta ledning och att det ledde till konkreta åtgärder, säger Nils Berntsson. I Polaricas fall var det precis vad man gjorde. Ja, vi har faktiskt knyckt ledorden ansvarsfullt företagande och att ständigt förbättra från Martin & Serveras uppförandekod och gjort dem till en del av vårt eget system. Våra anställda har fått utbildning och vi har förtydligat vår kommunikation internt, säger Tommy Innala, vd på Polarica. Polarica skapade ett system som de kallar för Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har de genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Vi är bara i början av den här resan, men vi känner att vi har skapat ett verktyg som verkligen fungerar i praktiken. I år har vi tagit fram vår första hållbarhetsredovisning och i den presenterar vi framtida mål baserade på ledorden ständig förbättring och ansvarsfullt företagande. Tidigare har vi reviderat produkten, nu lägger vi även in de sociala villkoren i våra leverantörsbedömningar, säger Tommy Innala. Martin & Servera Utmaningen Martin & Servera utmanar alla leverantörer i Utmaningen; en tävling i ansvarsfullt företagande. Som Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist känns det naturligt att ta ansvar för utvecklingen inom branschen, säger Christer Lind, vd Martin & Servera. Inom Martin & Servera är miljö- och samhällsfrågor ett prioriterat område och en del av det långsiktiga arbetet med ansvarsfullt företagande. Som en stor aktör vill Martin & Servera på ett positivt sätt påverka fler företag att arbeta med ansvarsfullt företagande. Tävlingen Utmaningen är en del av det arbetet korades Sia Glass till vinnare i Martin & Servera Utmaningen i smart miljötänk; 21 leverantörer hade anmält sig till tävlingen och många visade upp imponerande insatser kring smart, långsiktigt miljötänk. Sia Glass var den leverantör som under perioden 1 maj april 2011 åstadkom den bästa sänkningen av sin direkta eller indirekta miljöbelastning, mätt i kreativitet, ambition, systematik och långsiktighet handlar Utmaningen om socialt ansvar. Drygt 30 leverantörsföretag deltar och vinnaren koras den 25 april på Gastro Nord. Sia Glass: Vinnare av Utmaningen 2011 Vinstsumman på kr ska återinvesteras i företagets miljöarbete genom att engagera personalen och det framtida miljöarbetet. Hur gjorde 2011 års vinnare, Sia Glass? Vi samlade vår personal för en heldag där vi pratade värderingar, socialt ansvar och miljöarbete. Temat var Från då till Vi gjorde grupparbeten där vi väckte frågor kring miljö och etik samt hur man ska vara som anställd på Sia Glass, säger Anita Skoogh, kvalitetsoch miljöansvarig personalchef på Sia Glass. Vad ska vi ha för ingredienser och var ska de komma ifrån? Kan vi ha både ett globalt och ett lokalt perspektiv? Vi köper kakao från tredje världen men verkar även här i Slöinge. Vad kan vi göra lokalt för barn och ungdomar och vår närmiljö? Vi har en klimatutbildning som omfattar alla våra anställda. Vi annonserar alla våra målsättningar på anslagstavlan. Det kan handla om att förbättra elförbrukningen, minska svinnet eller andra frågor som rör produktionen. Det känns viktigt att alla ser de konkreta målen. Det är viktigt att veta vad man pratar om. Var kommer våra produkter ifrån och vilken påverkan har de? Ger man kunskap till personalen får man igen det genom engagemang. Vår personal kan påverka företaget men även sin egen omvärld. Alla anställda har fått en elmätare så de kan mäta elförbrukningen i sitt hushåll och se hur de kan påverka. Vi har även inlett ett projekt där all vår säljande personal ska genomgå utbildning i eco-driving och vi utmanar alla att ha miljöklassade fordon i tjänsten. 7

5 20 12 Martin & Servera Utmaningen 2012: Vinnaren koras i april 2012 Utmaningen handlar om att visa företagets insatser inom socialt ansvar. Vinstsumman på kr ska återanvändas i företagets verksamhet i arbetet kring socialt ansvar. Läs mer om vinnaren på martinservera.se! Martin & Servera, Stockholm Besöksadress Strandbergsgatan 61 Telefon På martinservera.se hittar du kontaktuppgifter till alla i Martin & Servera-gruppen. Välkommen!

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande

Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande 1 (6) Apotekets uppförandekod för ett hållbart företagande Final version, Oktober 2015 1 INTRODUKTION 1.1 Allmänt Respekt för människor och miljö är centralt för Apotekets verksamhet. Vi strävar efter

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Kontroll och kunskap ger säker mat

Kontroll och kunskap ger säker mat Kontroll och kunskap ger säker mat Matsäkerhet hör till Martin & Serveras viktigaste arbetsuppgifter. Rutiner, kontroller och uppföljningar är en del av vårt dagliga jobb. Du ska alltid känna dig trygg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer 2 Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Castellums ansvar i externa relationer... 2 2.1. Lagar och förordningar

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter I Sverige är det grundlagarna som reglerar det demokratiska systemet och skyddar grundläggande

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer