Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande 2012

2 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det här är viktigt för vår bransch, säger Christer Lind, vd. Det handlar om att ta ett övergripande ansvar, steg för steg. Det gör skillnad. Långsiktigt agerande Vad är ansvarsfullt företagande? Ett ökat fokus på sociala frågor och ansvarstagande innebär nya krav från marknad, kunder och gäster vad gäller kvalitet, miljöansvar och socialt ansvar. Vad är det som gör att ett företag verkligen tar samhällsansvar och bedriver ansvarsfullt företagande? Ansvarsfullt företagande är en självklar del av Martin & Serveras företagskultur. Vi bryr oss om våra medarbetare, våra kunder, miljön och samhället lokalt och globalt. >Ansvarsfullt företagande grundar sig på många olika aspekter. Det handlar om ekonomi, till exempel resultaträkning, balansräkning, investeringar, skatter.< >Det handlar om socialt engagemang, till exempel medbestämmande, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det handlar om miljöfrågorna, till exempel utsläpp, klimatpåverkan, kemikaliehantering, avfall, energi och transporter.< Martin & Serveras uppförandekod handlar om att tillvarata mänskliga rättigheter, minska miljöbelastningen, identifiera de största branschproblemen samt naturligtvis ställa krav på producenter, leverantörer och underleverantörer. Vi kan inte göra allt på en gång men uppförandekoden är en metod som ger oss verktyg att identifiera eventuella problem och sedan sätta in resurser där de ger störst effekt, säger Christer Lind. Ansvarsfullt företagande handlar om långsiktiga målsättningar. Vi har skapat en uppförandekod som ger oss en riktning att arbeta mot, som har en hållbar ambitionsnivå och tål att synas. Det är viktigt att vi kan leva upp till innehållet och att den avgränsar vårt arbete och fokuserar på riskerna. Överenskommelsen om uppförandekoden är en del av vår affärsöverenskommelse med leverantören, säger Christer Lind. Martin & Serveras kärnvärden bygger på långsiktigt företagande, inspiration och vision. Det är grunden, som givetvis bygger på ägarnas syn på entreprenörskap. God lönsamhet är grunden, långsiktighet är a och o. Till detta adderas dagligen olika exempel på ansvarsfullt företagande i Martin & Serveras verksamhet. Martin & Servera arbetar långsiktigt för att minska företagets miljöbelastning. Stor vikt läggs vid energibesparande åtgärder samt effektivisering av logistiken i företagets klimatsmarta lager i Halmstad. Arbetet för att minska energiåtgången och effektivisera transporterna pågår kontinuerligt. Martin & Servera arbetar även med miljösponsring och hjälper till exempel WWF samt Svenska Naturskyddsföreningen. Martin & Serveras uppförandekod är vårt sätt att visa vår ambition att göra affärer med leverantörer som driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och klokt sätt och som följer etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer. Uppförandekoden anger de minimikrav som leverantörerna måste uppfylla. Miljöaspekter Sociala faktorer Ekonomiska faktorer Det känns viktigt att förklara ansvarsfullt företagande på ett enkelt sätt, säger AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera. Vi vill medverka till att skapa ett bättre samhälle, en bättre miljö och bättre villkor i alla led. Ansvarsfullt företagande Det handlar givetvis om att vi inte ska utnyttja människor i andra länder och att vi ska värna om miljön, men det handlar också om att vi ska minska risker och öka lönsamhet eftersom vi är ett affärsdrivande företag. AnnaLena påpekar att ansvarsfullt företagande skapar ett mervärde åt kunderna i verksamheterna inom Martin & Servera. Det är en trygghet för våra kunder. Man ska kunna känna tillit till Martin & Serveras sätt att bedriva affärer, vi har bra arbetsformer och väl fungerande rutiner. Eftersom vi är ett stort företag kan vi påverka på ett kraftfullt sätt. Varje litet steg som kan bidra till att skapa ett bättre samhälle, bättre arbetsförhållanden och bättre miljö är viktigt. Det känns bra att veta att det vi gör bidrar till något bra för en person någon annanstans. Det ger livet många extra dimensioner. Ansvarsfullt företagande Allt som finns beskrivet i ord i vår uppförandekod finns inom Martin & Servera som företag, i företagets själ, säger AnnaLena. Vi tänker och har alltid tänkt så här. De allra flesta av oss vill ju bidra till ett bättre samhälle. Inte medvetet göra saker som förstör för människor och miljö. Martin & Servera är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO Miljökraven på verksamheten är högt ställda. Det handlar till exempel om att minska energiåtgången, effektivisera transporterna och minska svinnet. Martin & Servera är kvalitetscertifierat enligt ISO En viktig del i certifieringen är matsäkerhet och för att hanteringen av livsmedel ska uppfylla lag- och kundkrav använder Martin & Servera HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), genom hela varuflödet. Från varumottagning till leverans hos kund. Alla varor kontrolleras och hanteras enligt EU:s förordningar och föreskrifter och givetvis efter Livsmedelsverkets regler. Martin & Servera har effektiva rutiner och skarpa åtgärder vid exempelvis matlarm som kräver återkallning av produkter på grund av hotad matsäkerhet, säger AnnaLena certifierades Martin & Servera enligt spårbarhetsstandarden MSC Chain of Custody. Standarden handlar om att fisk och skaldjur ska fiskas i hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder och att det kan garanteras när en MSC-märkt fisk ligger på gästens tallrik. Samtliga certifieringar innebär att verksamheten kontinuerligt kontrolleras av ett certifieringsorgan, Det Norske Veritas. Miljö- och kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och Martin & Servera arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar i hela verksamheten. AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera 3

3 Martin & Serveras uppförandekod Martin & Servera R&S AB verkar inom restaurang- & storköksbranschen i Sverige. En av Martin & Serveras målsättningar är att erbjuda ett attraktivt sortiment med konkurrenskraftiga produkter, utan att ge avkall på kvalitet, produktkrav, anställdas rättigheter och arbetsförhållanden eller den yttre miljön. Martin & Serveras uppförandekod 1. Lagliga krav Martin & Serveras leverantörer ska följa de nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Skulle något krav i uppförandekoden vara i konflikt med nationell lagstiftning har lagen företräde. 2. Arbetsmiljö Leverantören ska prioritera att de anställda ges en säker och hälsosam arbetsmiljö, bl a genom god skyddsutrustning och av medarbetarna kända säkerhetsrutiner, samt tillse att de uppfyller de krav som anges i nationell lagstiftning. I de fall leverantören tillhanda håller bostäder för anställda ska boytan per arbetare uppfylla lagens minimikrav, vara hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet. 3.8 Föreningsfrihet Anställda ska ha frihet att utöva sin rätt att vara medlem i organisationer som representerar deras intressen som anställda, utan rädsla för hot eller trakasserier. Leverantören ska respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling. 4. Yttre miljö Leverantören ska följa de miljökrav som finns i gällande lagstiftning och förordningar samt ha kunskap och kontroll över verksamhetens egen miljöpåverkan, samt medvetet verka för att minska eller förhindra negativa konsekvenser på miljön. 5. Korruption Leverantören ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Martin & Servera har allt fler leverantörer från andra länder något som är nödvändigt med tanke på det allt bredare sortiment som Martin & Servera tillhandahåller på kundernas efterfrågan. En större geografisk spridning hos våra leverantörer gör att den dagliga kontakten sker på ett annat sätt än den kontakten Martin & Servera har med näraliggande leverantörer. Detta faktum, kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, gör en uppförandekod nödvändig. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att: På ett aktivt sätt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet och social rättvisa. Aktivt verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del av affärerna, där förståelse, medkänsla och respekt för djur finns med i dialogen med leverantörer och kunder. Det långsiktiga målet är att Martin & Serveras leverantörer skall leva upp till punkterna i Martin & Serveras uppförandekod. Genom riskanalys identifierar vi de största problemen i syfte att successivt sätta in resurserna där de ger störst effekt. Vi bedömer varje leverantör utifrån ett riskscenario baserat på produktionsland, typ av produktion och inköpsvolym. Martin & Serveras uppförandekod erbjuder spårbarhet i två led bakåt. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att genom dialog och samarbete finna former att nå de uppsatta målen. För leverantörer som inte arbetar för att uppfylla kraven i Martin & Serveras uppförandekod påverkas samarbetet med Martin & Servera. Allmänt om Martin & Serveras uppförandekod Martin & Serveras uppförandekod baserar sig på de 10 principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org): Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. se till att inte medverka till brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsförhållanden 3. Företag ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffa alla former av tvångsarbete; 5. avskaffa barnarbete; och 6. eliminera all diskriminering avseende anställning och arbete. Miljö 7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljöansvar; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Antikorruption 10. Företag ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. De 10 principerna i FN:s Global Compact åtnjuter universell konsensus och baseras på: FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inkluderande konventionen om barnets rättigheter ILO:s (Internationella arbetsorganisationen, ett fackorgan inom FN-systemet) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet Riodeklarationen om miljö och utveckling FN:s konvention mot korruption 3. Anställdas rättigheter 3.1 Diskriminering Anställda ska bedömas och behandlas efter individens förmåga och kvalifikationer att utföra arbetet. Ingen form av diskriminering mot ras, kön, religion, politiska åsikter, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller annan jämförbar orsak är tillåten. 3.2 Tvångsarbete och disciplinära åtgärder Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Lön eller ägodelar får aldrig deponeras/tas i pant av arbetsgivaren i utbyte mot arbete. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller annan form av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd eller trakasseri. 3.3 Barnarbete Ingen person får anställas innan personen har genomgått obligatorisk skolgång. Personen får inte heller vara under 15 år. Om yngre barn arbetar som lärlingar i enlighet med landets arbetslagstiftning, måste de skyddas mot all eventuell exploatering. Anställning av yngre personer upp till 18 års ålder får inte riskera deras utbildning och deras fysiska, psykiska, sociala eller moraliska utveckling. 3.4 Lön Lönen ska betalas regelbundet, i tid, och vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen. Den lagstadgade minimilönen är den lägsta accepterade lönen. 3.5 Arbetstid Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska alltid vara frivillig och betald. 3.6 Ledighet och sjukfrånvaro Arbetare ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och andra lagenliga ledigheter (t ex föräldraledighet) samt ha sjukfrånvaro utan någon typ av negativa efterverkningar. 3.7 Anställningskontrakt Anställda har rätt att få anställningskontrakt. 6. Djurskydd Martin & Servera vill verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del i affärerna, där möjligheten att förmedla ökad förståelse, medkänsla och respekt för djur finns genom en aktiv dialog med leverantörer och kunder. Vid tillverkning av produkter med animaliskt ursprung är Serveras minimikrav att djur ska: ha skyddats mot onödigt lidande ha blivit hanterade minst i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning under uppfödning ha fått tillgång till tjänligt vatten och lämplig utfodring och god omsorg Därutöver kräver Martin & Servera att samtliga leverantörer efterlever den globala naturvårdskonventionen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 7. Tillämpning och uppföljning Martin & Servera ställer krav på att uppförandekoden säkerställs två led bakåt, dvs. från Martin & Servera till leverantör/producent och från leverantör till underleverantör/producent. Uppförandekoden ska tillämpas i den dagliga verksamheten. Martin & Servera och dess intressenter förbehåller sig rätten till oanmälda besök för kontroll och uppföljning. Möjlighet till intervju med anställda i samband med kontrollbesök ska ges. På uppmaning ska leverantören kunna uppvisa dokumentation som visar på tillämpning i enlighet med uppförandekoden. Eventuell avvikelse ska rapporteras, handlingsplan upprättas, åtgärder utföras och följas upp. Vid bristande/ej utförd förbättring av avvikelse, trots påtalan, kan samarbetet med leverantören avbrytas. 5

4 Uppförandekoden i praktiken Information, dialog och uppföljning med leverantörer och kunder är grunden till arbetet med uppförandekoden. Självutvärderingar och på platsen-besök är några av de verktyg som används i uppföljningen av olika fall. Leverantören Polarica har anammat Martin & Serveras uppförandekod och förbättrat sitt eget ansvarsfulla tänkande utifrån den. Socialt ansvar: Polarica gick från ord till handling Under 2009 diskuterades bärplockarnas förhållanden aktivt i media. Frågeställningarna var kritiska och förhållandena oklara. Martin & Servera tog initiativet och uppmanade Polarica att de redovisade de verkliga förhållanden som gällde för bärplockarna. Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har Polarica genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Martin & Servera har en tydlig policy om ansvarsfullt företagande. Vi har höga förväntningar från våra kunder och de måste kunna känna sig trygga med att vi uppfyller kraven på ansvarsfullt företagande. Därför kräver vi av våra leverantörer att man har förstått vikten av de krav vi som kund ställer. I fallet Polarica var det viktigt att förtydliga detta och därför ställde vi krav på att de skulle genomgå en revision och rapportera till oss, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera. Tillsammans med Polarica fördes ett resonemang baserat på resultatet från revisionen. Hur skulle problemen rättas till och hur skulle man säkerställa att det fanns långsiktighet i arbetet? Det var viktigt för oss att Polaricas insatser var förankrat i företagets högsta ledning och att det ledde till konkreta åtgärder, säger Nils Berntsson. I Polaricas fall var det precis vad man gjorde. Ja, vi har faktiskt knyckt ledorden ansvarsfullt företagande och att ständigt förbättra från Martin & Serveras uppförandekod och gjort dem till en del av vårt eget system. Våra anställda har fått utbildning och vi har förtydligat vår kommunikation internt, säger Tommy Innala, vd på Polarica. Polarica skapade ett system som de kallar för Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har de genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Vi är bara i början av den här resan, men vi känner att vi har skapat ett verktyg som verkligen fungerar i praktiken. I år har vi tagit fram vår första hållbarhetsredovisning och i den presenterar vi framtida mål baserade på ledorden ständig förbättring och ansvarsfullt företagande. Tidigare har vi reviderat produkten, nu lägger vi även in de sociala villkoren i våra leverantörsbedömningar, säger Tommy Innala. Martin & Servera Utmaningen Martin & Servera utmanar alla leverantörer i Utmaningen; en tävling i ansvarsfullt företagande. Som Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist känns det naturligt att ta ansvar för utvecklingen inom branschen, säger Christer Lind, vd Martin & Servera. Inom Martin & Servera är miljö- och samhällsfrågor ett prioriterat område och en del av det långsiktiga arbetet med ansvarsfullt företagande. Som en stor aktör vill Martin & Servera på ett positivt sätt påverka fler företag att arbeta med ansvarsfullt företagande. Tävlingen Utmaningen är en del av det arbetet korades Sia Glass till vinnare i Martin & Servera Utmaningen i smart miljötänk; 21 leverantörer hade anmält sig till tävlingen och många visade upp imponerande insatser kring smart, långsiktigt miljötänk. Sia Glass var den leverantör som under perioden 1 maj april 2011 åstadkom den bästa sänkningen av sin direkta eller indirekta miljöbelastning, mätt i kreativitet, ambition, systematik och långsiktighet handlar Utmaningen om socialt ansvar. Drygt 30 leverantörsföretag deltar och vinnaren koras den 25 april på Gastro Nord. Sia Glass: Vinnare av Utmaningen 2011 Vinstsumman på kr ska återinvesteras i företagets miljöarbete genom att engagera personalen och det framtida miljöarbetet. Hur gjorde 2011 års vinnare, Sia Glass? Vi samlade vår personal för en heldag där vi pratade värderingar, socialt ansvar och miljöarbete. Temat var Från då till Vi gjorde grupparbeten där vi väckte frågor kring miljö och etik samt hur man ska vara som anställd på Sia Glass, säger Anita Skoogh, kvalitetsoch miljöansvarig personalchef på Sia Glass. Vad ska vi ha för ingredienser och var ska de komma ifrån? Kan vi ha både ett globalt och ett lokalt perspektiv? Vi köper kakao från tredje världen men verkar även här i Slöinge. Vad kan vi göra lokalt för barn och ungdomar och vår närmiljö? Vi har en klimatutbildning som omfattar alla våra anställda. Vi annonserar alla våra målsättningar på anslagstavlan. Det kan handla om att förbättra elförbrukningen, minska svinnet eller andra frågor som rör produktionen. Det känns viktigt att alla ser de konkreta målen. Det är viktigt att veta vad man pratar om. Var kommer våra produkter ifrån och vilken påverkan har de? Ger man kunskap till personalen får man igen det genom engagemang. Vår personal kan påverka företaget men även sin egen omvärld. Alla anställda har fått en elmätare så de kan mäta elförbrukningen i sitt hushåll och se hur de kan påverka. Vi har även inlett ett projekt där all vår säljande personal ska genomgå utbildning i eco-driving och vi utmanar alla att ha miljöklassade fordon i tjänsten. 7

5 20 12 Martin & Servera Utmaningen 2012: Vinnaren koras i april 2012 Utmaningen handlar om att visa företagets insatser inom socialt ansvar. Vinstsumman på kr ska återanvändas i företagets verksamhet i arbetet kring socialt ansvar. Läs mer om vinnaren på martinservera.se! Martin & Servera, Stockholm Besöksadress Strandbergsgatan 61 Telefon På martinservera.se hittar du kontaktuppgifter till alla i Martin & Servera-gruppen. Välkommen!

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer