Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande"

Transkript

1 Ansvarsfullt företagande 2012

2 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det här är viktigt för vår bransch, säger Christer Lind, vd. Det handlar om att ta ett övergripande ansvar, steg för steg. Det gör skillnad. Långsiktigt agerande Vad är ansvarsfullt företagande? Ett ökat fokus på sociala frågor och ansvarstagande innebär nya krav från marknad, kunder och gäster vad gäller kvalitet, miljöansvar och socialt ansvar. Vad är det som gör att ett företag verkligen tar samhällsansvar och bedriver ansvarsfullt företagande? Ansvarsfullt företagande är en självklar del av Martin & Serveras företagskultur. Vi bryr oss om våra medarbetare, våra kunder, miljön och samhället lokalt och globalt. >Ansvarsfullt företagande grundar sig på många olika aspekter. Det handlar om ekonomi, till exempel resultaträkning, balansräkning, investeringar, skatter.< >Det handlar om socialt engagemang, till exempel medbestämmande, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det handlar om miljöfrågorna, till exempel utsläpp, klimatpåverkan, kemikaliehantering, avfall, energi och transporter.< Martin & Serveras uppförandekod handlar om att tillvarata mänskliga rättigheter, minska miljöbelastningen, identifiera de största branschproblemen samt naturligtvis ställa krav på producenter, leverantörer och underleverantörer. Vi kan inte göra allt på en gång men uppförandekoden är en metod som ger oss verktyg att identifiera eventuella problem och sedan sätta in resurser där de ger störst effekt, säger Christer Lind. Ansvarsfullt företagande handlar om långsiktiga målsättningar. Vi har skapat en uppförandekod som ger oss en riktning att arbeta mot, som har en hållbar ambitionsnivå och tål att synas. Det är viktigt att vi kan leva upp till innehållet och att den avgränsar vårt arbete och fokuserar på riskerna. Överenskommelsen om uppförandekoden är en del av vår affärsöverenskommelse med leverantören, säger Christer Lind. Martin & Serveras kärnvärden bygger på långsiktigt företagande, inspiration och vision. Det är grunden, som givetvis bygger på ägarnas syn på entreprenörskap. God lönsamhet är grunden, långsiktighet är a och o. Till detta adderas dagligen olika exempel på ansvarsfullt företagande i Martin & Serveras verksamhet. Martin & Servera arbetar långsiktigt för att minska företagets miljöbelastning. Stor vikt läggs vid energibesparande åtgärder samt effektivisering av logistiken i företagets klimatsmarta lager i Halmstad. Arbetet för att minska energiåtgången och effektivisera transporterna pågår kontinuerligt. Martin & Servera arbetar även med miljösponsring och hjälper till exempel WWF samt Svenska Naturskyddsföreningen. Martin & Serveras uppförandekod är vårt sätt att visa vår ambition att göra affärer med leverantörer som driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och klokt sätt och som följer etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer. Uppförandekoden anger de minimikrav som leverantörerna måste uppfylla. Miljöaspekter Sociala faktorer Ekonomiska faktorer Det känns viktigt att förklara ansvarsfullt företagande på ett enkelt sätt, säger AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera. Vi vill medverka till att skapa ett bättre samhälle, en bättre miljö och bättre villkor i alla led. Ansvarsfullt företagande Det handlar givetvis om att vi inte ska utnyttja människor i andra länder och att vi ska värna om miljön, men det handlar också om att vi ska minska risker och öka lönsamhet eftersom vi är ett affärsdrivande företag. AnnaLena påpekar att ansvarsfullt företagande skapar ett mervärde åt kunderna i verksamheterna inom Martin & Servera. Det är en trygghet för våra kunder. Man ska kunna känna tillit till Martin & Serveras sätt att bedriva affärer, vi har bra arbetsformer och väl fungerande rutiner. Eftersom vi är ett stort företag kan vi påverka på ett kraftfullt sätt. Varje litet steg som kan bidra till att skapa ett bättre samhälle, bättre arbetsförhållanden och bättre miljö är viktigt. Det känns bra att veta att det vi gör bidrar till något bra för en person någon annanstans. Det ger livet många extra dimensioner. Ansvarsfullt företagande Allt som finns beskrivet i ord i vår uppförandekod finns inom Martin & Servera som företag, i företagets själ, säger AnnaLena. Vi tänker och har alltid tänkt så här. De allra flesta av oss vill ju bidra till ett bättre samhälle. Inte medvetet göra saker som förstör för människor och miljö. Martin & Servera är miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO Miljökraven på verksamheten är högt ställda. Det handlar till exempel om att minska energiåtgången, effektivisera transporterna och minska svinnet. Martin & Servera är kvalitetscertifierat enligt ISO En viktig del i certifieringen är matsäkerhet och för att hanteringen av livsmedel ska uppfylla lag- och kundkrav använder Martin & Servera HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), genom hela varuflödet. Från varumottagning till leverans hos kund. Alla varor kontrolleras och hanteras enligt EU:s förordningar och föreskrifter och givetvis efter Livsmedelsverkets regler. Martin & Servera har effektiva rutiner och skarpa åtgärder vid exempelvis matlarm som kräver återkallning av produkter på grund av hotad matsäkerhet, säger AnnaLena certifierades Martin & Servera enligt spårbarhetsstandarden MSC Chain of Custody. Standarden handlar om att fisk och skaldjur ska fiskas i hållbara bestånd och med hållbara fiskemetoder och att det kan garanteras när en MSC-märkt fisk ligger på gästens tallrik. Samtliga certifieringar innebär att verksamheten kontinuerligt kontrolleras av ett certifieringsorgan, Det Norske Veritas. Miljö- och kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete och Martin & Servera arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar i hela verksamheten. AnnaLena Norrman, miljö- och kvalitetschef, Martin & Servera 3

3 Martin & Serveras uppförandekod Martin & Servera R&S AB verkar inom restaurang- & storköksbranschen i Sverige. En av Martin & Serveras målsättningar är att erbjuda ett attraktivt sortiment med konkurrenskraftiga produkter, utan att ge avkall på kvalitet, produktkrav, anställdas rättigheter och arbetsförhållanden eller den yttre miljön. Martin & Serveras uppförandekod 1. Lagliga krav Martin & Serveras leverantörer ska följa de nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Skulle något krav i uppförandekoden vara i konflikt med nationell lagstiftning har lagen företräde. 2. Arbetsmiljö Leverantören ska prioritera att de anställda ges en säker och hälsosam arbetsmiljö, bl a genom god skyddsutrustning och av medarbetarna kända säkerhetsrutiner, samt tillse att de uppfyller de krav som anges i nationell lagstiftning. I de fall leverantören tillhanda håller bostäder för anställda ska boytan per arbetare uppfylla lagens minimikrav, vara hygieniska samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet. 3.8 Föreningsfrihet Anställda ska ha frihet att utöva sin rätt att vara medlem i organisationer som representerar deras intressen som anställda, utan rädsla för hot eller trakasserier. Leverantören ska respektera anställdas rätt till kollektiv löneförhandling. 4. Yttre miljö Leverantören ska följa de miljökrav som finns i gällande lagstiftning och förordningar samt ha kunskap och kontroll över verksamhetens egen miljöpåverkan, samt medvetet verka för att minska eller förhindra negativa konsekvenser på miljön. 5. Korruption Leverantören ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Martin & Servera har allt fler leverantörer från andra länder något som är nödvändigt med tanke på det allt bredare sortiment som Martin & Servera tillhandahåller på kundernas efterfrågan. En större geografisk spridning hos våra leverantörer gör att den dagliga kontakten sker på ett annat sätt än den kontakten Martin & Servera har med näraliggande leverantörer. Detta faktum, kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, gör en uppförandekod nödvändig. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att: På ett aktivt sätt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet och social rättvisa. Aktivt verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del av affärerna, där förståelse, medkänsla och respekt för djur finns med i dialogen med leverantörer och kunder. Det långsiktiga målet är att Martin & Serveras leverantörer skall leva upp till punkterna i Martin & Serveras uppförandekod. Genom riskanalys identifierar vi de största problemen i syfte att successivt sätta in resurserna där de ger störst effekt. Vi bedömer varje leverantör utifrån ett riskscenario baserat på produktionsland, typ av produktion och inköpsvolym. Martin & Serveras uppförandekod erbjuder spårbarhet i två led bakåt. Martin & Servera ställer krav på leverantörer, underleverantörer och producenter för att genom dialog och samarbete finna former att nå de uppsatta målen. För leverantörer som inte arbetar för att uppfylla kraven i Martin & Serveras uppförandekod påverkas samarbetet med Martin & Servera. Allmänt om Martin & Serveras uppförandekod Martin & Serveras uppförandekod baserar sig på de 10 principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org): Mänskliga rättigheter 1. Företag ska stödja och respektera bevarandet av internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 2. se till att inte medverka till brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsförhållanden 3. Företag ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar; 4. avskaffa alla former av tvångsarbete; 5. avskaffa barnarbete; och 6. eliminera all diskriminering avseende anställning och arbete. Miljö 7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 8. ta initiativ för att främja större miljöansvar; och 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Antikorruption 10. Företag ska motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. De 10 principerna i FN:s Global Compact åtnjuter universell konsensus och baseras på: FN:s konventioner om mänskliga rättigheter inkluderande konventionen om barnets rättigheter ILO:s (Internationella arbetsorganisationen, ett fackorgan inom FN-systemet) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet Riodeklarationen om miljö och utveckling FN:s konvention mot korruption 3. Anställdas rättigheter 3.1 Diskriminering Anställda ska bedömas och behandlas efter individens förmåga och kvalifikationer att utföra arbetet. Ingen form av diskriminering mot ras, kön, religion, politiska åsikter, nationell härkomst, socialt ursprung, sexuell läggning eller annan jämförbar orsak är tillåten. 3.2 Tvångsarbete och disciplinära åtgärder Anställda ska behandlas med respekt och värdighet. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete accepteras inte i någon form. Lön eller ägodelar får aldrig deponeras/tas i pant av arbetsgivaren i utbyte mot arbete. Ingen person får kvarhållas i arbete under någon tid, mot dennes vilja. Ingen anställd får under några omständigheter utsättas för kroppslig bestraffning eller annan form av fysisk, sexuell eller psykologisk straffåtgärd eller trakasseri. 3.3 Barnarbete Ingen person får anställas innan personen har genomgått obligatorisk skolgång. Personen får inte heller vara under 15 år. Om yngre barn arbetar som lärlingar i enlighet med landets arbetslagstiftning, måste de skyddas mot all eventuell exploatering. Anställning av yngre personer upp till 18 års ålder får inte riskera deras utbildning och deras fysiska, psykiska, sociala eller moraliska utveckling. 3.4 Lön Lönen ska betalas regelbundet, i tid, och vara rimlig i förhållande till arbetsprestationen. Den lagstadgade minimilönen är den lägsta accepterade lönen. 3.5 Arbetstid Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska alltid vara frivillig och betald. 3.6 Ledighet och sjukfrånvaro Arbetare ska ha rätt att ta ut lagenlig semester och andra lagenliga ledigheter (t ex föräldraledighet) samt ha sjukfrånvaro utan någon typ av negativa efterverkningar. 3.7 Anställningskontrakt Anställda har rätt att få anställningskontrakt. 6. Djurskydd Martin & Servera vill verka för att djurskyddsaspekterna är en naturlig del i affärerna, där möjligheten att förmedla ökad förståelse, medkänsla och respekt för djur finns genom en aktiv dialog med leverantörer och kunder. Vid tillverkning av produkter med animaliskt ursprung är Serveras minimikrav att djur ska: ha skyddats mot onödigt lidande ha blivit hanterade minst i enlighet med aktuellt lands djurskyddslagstiftning under uppfödning ha fått tillgång till tjänligt vatten och lämplig utfodring och god omsorg Därutöver kräver Martin & Servera att samtliga leverantörer efterlever den globala naturvårdskonventionen CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 7. Tillämpning och uppföljning Martin & Servera ställer krav på att uppförandekoden säkerställs två led bakåt, dvs. från Martin & Servera till leverantör/producent och från leverantör till underleverantör/producent. Uppförandekoden ska tillämpas i den dagliga verksamheten. Martin & Servera och dess intressenter förbehåller sig rätten till oanmälda besök för kontroll och uppföljning. Möjlighet till intervju med anställda i samband med kontrollbesök ska ges. På uppmaning ska leverantören kunna uppvisa dokumentation som visar på tillämpning i enlighet med uppförandekoden. Eventuell avvikelse ska rapporteras, handlingsplan upprättas, åtgärder utföras och följas upp. Vid bristande/ej utförd förbättring av avvikelse, trots påtalan, kan samarbetet med leverantören avbrytas. 5

4 Uppförandekoden i praktiken Information, dialog och uppföljning med leverantörer och kunder är grunden till arbetet med uppförandekoden. Självutvärderingar och på platsen-besök är några av de verktyg som används i uppföljningen av olika fall. Leverantören Polarica har anammat Martin & Serveras uppförandekod och förbättrat sitt eget ansvarsfulla tänkande utifrån den. Socialt ansvar: Polarica gick från ord till handling Under 2009 diskuterades bärplockarnas förhållanden aktivt i media. Frågeställningarna var kritiska och förhållandena oklara. Martin & Servera tog initiativet och uppmanade Polarica att de redovisade de verkliga förhållanden som gällde för bärplockarna. Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har Polarica genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Martin & Servera har en tydlig policy om ansvarsfullt företagande. Vi har höga förväntningar från våra kunder och de måste kunna känna sig trygga med att vi uppfyller kraven på ansvarsfullt företagande. Därför kräver vi av våra leverantörer att man har förstått vikten av de krav vi som kund ställer. I fallet Polarica var det viktigt att förtydliga detta och därför ställde vi krav på att de skulle genomgå en revision och rapportera till oss, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Martin & Servera. Tillsammans med Polarica fördes ett resonemang baserat på resultatet från revisionen. Hur skulle problemen rättas till och hur skulle man säkerställa att det fanns långsiktighet i arbetet? Det var viktigt för oss att Polaricas insatser var förankrat i företagets högsta ledning och att det ledde till konkreta åtgärder, säger Nils Berntsson. I Polaricas fall var det precis vad man gjorde. Ja, vi har faktiskt knyckt ledorden ansvarsfullt företagande och att ständigt förbättra från Martin & Serveras uppförandekod och gjort dem till en del av vårt eget system. Våra anställda har fått utbildning och vi har förtydligat vår kommunikation internt, säger Tommy Innala, vd på Polarica. Polarica skapade ett system som de kallar för Ansvarsfull bärplockning. Som första aktör i bärbranschen har de genomfört en tredjepartsrevision på ledningssystemet för att säkerställa vistelsen för de utländska bärplockarna. Vi är bara i början av den här resan, men vi känner att vi har skapat ett verktyg som verkligen fungerar i praktiken. I år har vi tagit fram vår första hållbarhetsredovisning och i den presenterar vi framtida mål baserade på ledorden ständig förbättring och ansvarsfullt företagande. Tidigare har vi reviderat produkten, nu lägger vi även in de sociala villkoren i våra leverantörsbedömningar, säger Tommy Innala. Martin & Servera Utmaningen Martin & Servera utmanar alla leverantörer i Utmaningen; en tävling i ansvarsfullt företagande. Som Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist känns det naturligt att ta ansvar för utvecklingen inom branschen, säger Christer Lind, vd Martin & Servera. Inom Martin & Servera är miljö- och samhällsfrågor ett prioriterat område och en del av det långsiktiga arbetet med ansvarsfullt företagande. Som en stor aktör vill Martin & Servera på ett positivt sätt påverka fler företag att arbeta med ansvarsfullt företagande. Tävlingen Utmaningen är en del av det arbetet korades Sia Glass till vinnare i Martin & Servera Utmaningen i smart miljötänk; 21 leverantörer hade anmält sig till tävlingen och många visade upp imponerande insatser kring smart, långsiktigt miljötänk. Sia Glass var den leverantör som under perioden 1 maj april 2011 åstadkom den bästa sänkningen av sin direkta eller indirekta miljöbelastning, mätt i kreativitet, ambition, systematik och långsiktighet handlar Utmaningen om socialt ansvar. Drygt 30 leverantörsföretag deltar och vinnaren koras den 25 april på Gastro Nord. Sia Glass: Vinnare av Utmaningen 2011 Vinstsumman på kr ska återinvesteras i företagets miljöarbete genom att engagera personalen och det framtida miljöarbetet. Hur gjorde 2011 års vinnare, Sia Glass? Vi samlade vår personal för en heldag där vi pratade värderingar, socialt ansvar och miljöarbete. Temat var Från då till Vi gjorde grupparbeten där vi väckte frågor kring miljö och etik samt hur man ska vara som anställd på Sia Glass, säger Anita Skoogh, kvalitetsoch miljöansvarig personalchef på Sia Glass. Vad ska vi ha för ingredienser och var ska de komma ifrån? Kan vi ha både ett globalt och ett lokalt perspektiv? Vi köper kakao från tredje världen men verkar även här i Slöinge. Vad kan vi göra lokalt för barn och ungdomar och vår närmiljö? Vi har en klimatutbildning som omfattar alla våra anställda. Vi annonserar alla våra målsättningar på anslagstavlan. Det kan handla om att förbättra elförbrukningen, minska svinnet eller andra frågor som rör produktionen. Det känns viktigt att alla ser de konkreta målen. Det är viktigt att veta vad man pratar om. Var kommer våra produkter ifrån och vilken påverkan har de? Ger man kunskap till personalen får man igen det genom engagemang. Vår personal kan påverka företaget men även sin egen omvärld. Alla anställda har fått en elmätare så de kan mäta elförbrukningen i sitt hushåll och se hur de kan påverka. Vi har även inlett ett projekt där all vår säljande personal ska genomgå utbildning i eco-driving och vi utmanar alla att ha miljöklassade fordon i tjänsten. 7

5 20 12 Martin & Servera Utmaningen 2012: Vinnaren koras i april 2012 Utmaningen handlar om att visa företagets insatser inom socialt ansvar. Vinstsumman på kr ska återanvändas i företagets verksamhet i arbetet kring socialt ansvar. Läs mer om vinnaren på martinservera.se! Martin & Servera, Stockholm Besöksadress Strandbergsgatan 61 Telefon På martinservera.se hittar du kontaktuppgifter till alla i Martin & Servera-gruppen. Välkommen!

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande. Våra ledstjärnor på vägen mot framtidens hållbara meny. Ansvarsfullt företagande. nsvar d 2020 10.5% av vår försäljning är ekologiska och miljömärkta produkter 20% av ledare med personalansvar ska ha utländsk

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

HÅLLBARHET. Långsiktigt miljö- och kvalitetsarbete på Menigo

HÅLLBARHET. Långsiktigt miljö- och kvalitetsarbete på Menigo HÅLLBARHET Långsiktigt miljö- och kvalitetsarbete på Menigo Menigos del i hållbar utveckling Vårt mål är att påverka branschen mot en mer hållbar utveckling. Mycket av det vi gör är lagstadgat och alla

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

2012 Företagspresentation

2012 Företagspresentation 2012 Företagspresentation 3 Martin & Servera 4 Martin & Servera-gruppen 6 Ansvarsfullt företagande 8 Handplockat ur marknadens bredaste sortiment 10 Här finns vi! 12 Kontaktuppgifter Martin & Servera är

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer