Det ansvarsfulla företaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ansvarsfulla företaget"

Transkript

1

2 Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar för en minskad negativ klimatpåverkan och en god miljö Visar engagemang för sociala villkor vid inköp Ställer krav på att leverantörerna uppfyller Swedols uppförandekod Kommunicerar sitt arbete genom att vara transparent och lyhörd inför sina intressenter

3 Det huvudsakliga syftet med Swedols hållbarhetsarbete är att: vara en trygg arbetsgivare, bedriva vår verksamhet med acceptabel miljöpåverkan, ha god kontroll på mänskliga rättigheter, uppfattas som en socialt ansvarstagande leverantör för våra kunder, vara en god samarbetspartner för våra leverantörer, samt bli godkända som ett placeringsalternativ för etiska fonder. Genom ett aktivt hållbarhetsarbete skapas möjligheter för ökad lönsamhet samt ökad transparens vilken möjliggör en tillförlitlig värdering av företaget.

4

5 En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig bild av den redovisande organisationens resultat inom hållbarhet både det som är positivt och det som är negativt. Det handlar om att mäta, presentera och ta ansvar gentemot intressenter, både inom och utanför organisationen, för vad Swedol uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling. Swedol hållbarhetsredovisar enligt GRI:s riktlinjer på C-nivå för 2013 genom självutnämning.

6 Swedol fortsätter sin satsning mot ett mer hållbart företagande. För att uppfylla och utveckla företagets mål finns en hållbarhetsgrupp bestående av följande personer: Christina Larsson HR-chef Hållbarhetsansvarig Clein Johansson Ullenvik VD och koncernchef Pontus Glasberg Logistikchef Casper Tamm CFO Luigi De Stefano Inköpschef Åsa Rudberg Personaladministratör Håkan Wanselius Sälj- och Marknadschef Leif Ernström IT-Säkerhetschef

7 Dialoger med viktiga intressentgrupper möjliggör identifiering av väsentliga frågor, vilka ligger till grund för Swedols hållbarhetsarbete.

8

9 Rutiner för att säkerställa kvalitet och säkerhet Swedol genomför regelbundna kundundersökningar. Swedol har en rutin för hantering av reklamationer. Swedol agerar etiskt i sin marknadsföring. Swedol är kvalitetscertifierad enligt ISO Personal får produktutbildning för att säkerställa korrekt handhavande. Swedol följer eller rapporterar till följande direktiv eller organisationer: RoHS-direktivet, Reach-förordningen, WEEE-direktivet, EL-kretsen, FTI (tidigare REPA), Kemikalieinspektionen, Elretur

10 Certifiering och tester av produkter Swedol följer alla lagkrav avseende certifieringar vid inköp av särskilda varor. Swedol ska undvika försäljning av kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön (utbytes- och produktvalsprincipen). Swedol genomför tester på produkter som anses erfordra sådana rutiner, exempelvis hos Centexbell, CTC, FIOH och SP. Swedol säkerställer att det finns erforderliga märkningar och produktinformation där det krävs. Rutiner för insamling och återvinning Swedol tar ansvar för insamling och återvinning av förpackningar, elektriska och elektroniska produkter samt batterier genom anslutning till FTI, EL-kretsen i Sverige och Elretur i Norge.

11 Personalen vår viktigaste resurs Swedol strävar efter att ha friska och välmående medarbetare. Alla nyanställda får en utbildning i Swedols grundläggande värderingar. Medarbetarna ges möjlighet till löpande vidareutbildning inom sina respektive tjänsteområden. Swedol ska erbjuda alla medarbetare lika möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.

12 Arbetsmiljön i fokus Swedol har en stark och varaktig relation till företagets anställda som bygger på ömsesidig respekt människor emellan. Swedol sätter stor vikt vid att en hög etisk nivå används internt mellan medarbetare, samt externt i kontakt med kunder och leverantörer eller med andra externa intressenter. Swedol följer de lagar och avtal som gäller på de arbetsmarknader där företaget är verksamt. Swedol genomför systematiskt arbetsmiljöarbete och är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS

13 Uppförandekod för leverantörer Syftet med uppförandekoden är att tillgodose att leverantörer till Swedol arbetar i enlighet med internationellt erkända normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Genom samarbete kan Swedol hjälpa leverantören att förbättra sociala och miljömässiga normer. Koden behandlar riktlinjer inom barn- och tvångsarbete, arbetarnas rättigheter och arbetsvillkor, säkerhet och hälsa, korruption samt produktansvar och miljö. Leverantören ska följa internationella samt nationella lagar och regler kring mänskliga rättigheter. Därutöver ska även FN:s, OECD:s och ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter följas.

14

15 Rutin för utvärdering av Swedols leverantörer 1. Lever upp till Swedols inköpspolicy. 2. Leverantören förbinder sig att följa Swedols uppförandekod som bygger på Danish Institute of Human Rights. 3. Leverantörsutvärdering, årligen väljer Swedol ut: Leverantörer från länder med hög risk. Leverantörer som tillverkar våra egna varumärken. Leverantörer av varor med hög risk. Rangordna dessa leverantörer efter hur Swedol påverkas av den sammanvägda risken. Leverantörerna kategoriseras efter låg, medel och hög risk. 4. Leverantörer med låg risk blir ej föremål för ytterligare granskning detta år. 5. Leverantörer med medel risk: Erhåller dokument för egenrevision*. Rangordna dessa leverantörer och avgör vilka som ska genomgå extern revision. Genomför revision hos dessa med hjälp av konsultföretag.

16 Rutin för utvärdering av Swedols leverantörer forts. 6. Leverantörer med hög risk: Genomför revision med hjälp av konsultföretag. 7. Hos de företag Swedol finner problem men vilja till förbättring upprättas åtgärdsplan. I åtgärdsplanen ingår en tidplan som ger leverantören möjlighet att rätta till problemen. Denna måste följas för att komma till avtal. 8. Hos de företag Swedol finner problem men ovilja till förbättring avslutas samarbetet. 9. I samtliga fall där man finner problem som strider mot Swedols nolltoleransstandard kommer samarbetet att avslutas. 10. Processen för leverantörsutvärdering* sker årligen. *Egenrevisionen & leverantörsutvärderingen grundar sig på Danish Institute of Human Rights.

17 GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER Mänskliga rättigheter 1. Företaget ska stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka. 2. Företaget ska försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Arbetsvillkor 3. Företaget ska verka för att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar. 4. Företaget ska verka för avskaffande av alla former av tvångsarbete. SWEDOLS TILLÄMPNING Uppförandekoden, Inköpshandboken, Hållbarhetspolicy, Policy för jämställdhet och mångfald, Policy mot kränkande särbehandling, Policy för facklig verksamhet Policy för facklig verksamhet, medarbetarna omfattas av kollektivavtal i Sverige och arbetsmiljoloven i Norge Uppförandekoden, Leverantörsrevisioner 5. Företaget ska verka för faktiskt avskaffande av barnarbete. Uppförandekoden, Leverantörsrevisioner 6. Företaget ska verka för avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Miljö 7. Företaget ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 8. Företaget ska ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 9. Företaget ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Korruption 10. Företaget bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Rekryteringspolicy, Policy för oegentligheter, Policy för jämställdhet och mångfald samt Personalhandbok Miljöpolicy, Hållbarhetspolicy, Produktvalsprincipen, Uppförandekoden Uppförandekoden, Butikshandboken, Miljöpolicy Beaktas i processer för butiks-, lager- och kontorsverksamhet Uppförandekoden, Policy för oegentligheter, Etikpolicy, Inköpspolicy, Försäljningspolicy

18 Styrning för ett affärsetiskt agerande Swedol avhåller sig från metoder som hämmar ekonomisk, social eller demokratisk utveckling såsom korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder. Principer för regelefterlevnad och affärsetiskt beteende finns bland annat sammanställda i Swedols etikpolicy och policy för oegentligheter. Samarbeten för att främja hållbar utveckling Genom samarbeten, delaktighet och sponsring ökar Swedol möjligheten att förändra och påverka samhällsutvecklingen positivt.

19 Miljön i fokus Swedol ska utföra alla kontroller som är praktiskt möjliga för att ständigt förbättra miljön. Swedols miljöarbete har sin utgångspunkt i miljöpolicyn. Swedols verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO

20 Miljötänk genom hela produktionskedjan Swedol väljer kontinuerligt transportföretag som erbjuder så resurseffektiva logistiklösningar som möjligt. Swedol arbetar för maximal fyllnadsgrad i transporter. Swedols logistikcenter är geografiskt placerat för att ge minsta möjliga miljöpåverkan. Swedol strävar efter att välja miljövänliga förpackningar till produkterna. Swedol minimerar materialspill genom att uppmuntra användandet av återanvändbara och förnyelsebara material. Swedol sorterar sina sopor i möjligaste mån såsom brännbart, wellpapp, metaller och farligt avfall enligt särskilda föreskrifter. Farligt avfall hanteras av godkänd entreprenör för destruktion enligt gällande föreskrifter.

21 En långsiktig satsning på miljön Swedol anlitar endast etablerade entreprenörer som kan rapportera insamlade avfallsmängder i vikt och volym samt hur mycket som kommer att kunna återanvändas. Swedol arbetar löpande med att sänka energiförbrukningen. Swedol utbildar fortlöpande anställda i miljöfrågor. Swedol ska bedöma och regelbundet revidera miljöeffekterna av företagets verksamhet.

22

23 Årlig revidering med hjälp av extern konsult: ISO 9001, ISO 14001, ISO Hållbarhetsredovisa enligt GRI C-nivå med självutnämning tills vidare. Ambitionen är att varje år genomföra NMI-undersökningar och NKIundersökningar. Årlig redovisning av klimat- och miljöpåverkan. Årlig genomgång av policyer. Fortsatt förankring av hållbarhetsarbetet inom organisationen. Kontinuerligt utbilda personal i relevanta hållbarhetsfrågor. Upprätthålla god dialog med intressenter. Verka för att Global Compacts riktlinjer genomsyrar verksamheten samt dess omgivning.

24 Vidare utbildning för produktchefer i socialt ansvar inom leverantörskedjan. Vid fabriksbesök kontrollerar produktchefer sociala villkor och grundläggande mänskliga rättigheter enligt checklista. Fortsatt implementation av Swedols uppförandekod för leverantörer. Alla leverantörer ska vid nyteckning eller förnyande av avtal även underteckna uppförandekoden. Årligen ska flertalet leverantörer utvärderas och riskkategoriseras enligt modellen för leverantörsutvärdering (gäller endast leverantörer i första led). Årligen kommer leverantörer som kategoriserats som medel risk bli föremål för egenrevision, leverantörer som kategoriserats som hög risk blir föremål för extern revision (gäller endast leverantörer i första led).

25 Ambition att påbörja arbetet med att säkra att leverantörer som befinner sig i första ledet kan påvisa en hållbar inköpsmodell samt att de har implementerat en uppförandekod som de följer upp gentemot deras respektive leverantörer. Avrapportering leverantörsstatus Avrapportering sker av Produktchef till Inköpschef som informerar Hållbarhetsgrupp. Detta görs över status för vilka leverantörer som: skrivit under uppförandekoden, är föremål för egenrevision, är föremål för extern revision.

26 Etablera aktiviteter för minskad sjukfrånvaro. Utarbeta aktivitetsplan för att minska koldioxidutsläpp i logistikprocessen. Säkerställa att samtliga betydande leverantörer i Sverige och Europa har skrivit under Swedols uppförandekod. Utforma plan för hur ett hållbart produktutbud ska kommuniceras och säljas.

27

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen

Årsredovisning 2013. MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Årsredovisning 2013 MECA Mekonomen Sørensen og Balchen Innehåll 1 Året i korthet 2 Mekonomen Group i korthet 4 Koncernchefens ord 6 MECA Scandinavia 8 Mekonomen Nordic 10 Sørensen og Balchen 12 Mekonomen

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer