Zemplar nu som. Effektiv Selektiv Preventiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Zemplar nu som. Effektiv Selektiv Preventiv"

Transkript

1 Zemplar nu som Nu introduceras Zemplar i ny beredningsform, kapsel 1 µg och 2 µg Effektiv Selektiv Preventiv Indikationen omfattar CKD stadie 3, 4 och 5. SWE/108/27Apr2009 Zemplar kapsel är indicerat för profylax och behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med kronisk njurinsufficiens, (Stadie 3 och 4) och patienter med kronisk njursvikt (Stadie 5), som behandlas med hemodialys eller peritoneal dialys. 28 Zemplar Kapsel: (A11CC07): Receptbelagt läkemedel. Profylax och behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med kronisk njurinsufficiens, (Stadie 3 och 4) och patienter med kronisk njursvikt (Stadie 5), som behandlas med hemodialys eller peritoneal dialys. Pris: För aktuellt pris se Senaste översyn av produktresume För dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet samt övrig information se Abbott Scandinavia AB Box 509, SOLNA telefon DIALÄSEN

2 Tobias Larsson, docent i experimentell medicin och läkare vid njur medicinska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, beskriver här kalcium fosfatbalansen vid kronisk njursvikt. Hans huvudsakliga forskningsområde omfattar reglering av en och mineralmetabolismen med fokus på fibroblast growth factor-23 (fgf23), ett relativt ny upptäckt hormon som sannolikt spelar en viktig patofysiologisk roll vid kronisk njursvikt. Rubbningar i kalcium och fosfatbalansen vid kronisk njursvikt Det är ett välkänt problem att patienter med kronisk njursvikt (Chronic Kidney Disease; CKD) utvecklar rubbningar i kalcium och fosfatbalansen. Detta beror på en gradvis minskad förmåga att utsöndra fosfat vid sjunkande njurfunktion, vilket leder till en positiv fosfatbalans (fosfatretention). En annan viktig faktor som bidrar till hyperfosfatemi vid CKD är en förändrad metabolism i skelettet, vilket medför ett nettoutflöde av fosfat från skelettet till extracellulära rummet. Ökade fosfatkoncentrationer i blodbanan leder bland annat till ökade nivåer av FGF23, lägre koncentrationer av vitamin D samt tillväxt av bisköldkörtlarna och ökad PTH utsöndring (sekundär hyperparatyreoidism, shpt). Samtliga dessa biokemiska förändringar är i observationsstudier starkt associerade med försämrad prognos och överlevnad. De ingår också som delfenomen i syndromet Chronic Kidney Disease Mineral and Bone Disorder (CKD MBD), vilket definieras av förhöjd mortalitet, hjärt-kärlförkalkning och frakturer. FAKTA Kalcium bidrar till uppbyggnad och funktion av skelettet, nödvändigt för normal muskelfunktion, fortledning av nervimpulser, blodets koagulationsförmåga, energimetabolism och hormonproduktion. Fosfat förekommer hos människan till stor del i kristallform som utgör den hårda (mineraliserade) delen av skelettet, men förekommer även i cellmembran och i vår arvsmassa. Fosfat spelar en viktig roll vid energiomsättning, intracellulär signalering och som buffert mot phförändringar i blodbanan. Störningar i mineralmetabolismen är en viktig delförklaring till den höga förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och förhöjda mortaliteten vid CKD MBD. Kliniska och experimentella data pekar framförallt på förhöjda fosfatnivåer som en viktig patogenetisk faktor. Det finns övertygande studier som belyser att fosfatkontrollen påverkar förkalkningsprocessen i både aorta, hjärtats kranskärl och i perifera blodkärl. De senaste åren har det i det närmaste skett ett paradigmskifte som vittnar om att högre fosfatnivåer, även inom det definierade normalintervallet, är associerade med en ökad kardiovaskulär risk. Detta gäller både när man undersöker sambandet mellan fosfat och befintlig förkalkningsgrad i blodkärlen samt risken för att utveckla nya kärlförkalkningar över tid. Högt fosfat är även en oberoende riskmarkör för ischemisk hjärtsjukdom och kardiovaskulär mortalitet hos såväl friska individer som hos patienter med CKD. Mekanistiskt bidrar flera faktorer till de skadliga effekterna av förhöjda fosfatnivåer. Fosfat tillsammans med kalcium kan vid höga koncentrationer passivt deponeras som kristaller i mjuk vävnad och blodkärl. En annan viktig faktor är så kallad osteogen transformation, vilket innebär att blodkärlens glatta muskelceller till följd av höga fosfatnivåer omvandlas till benbildande celler (osteoblaster) och börjar förkalkas på samma sätt som i skelettet. I blodbanan finns specifika ämnen som hämmar denna mineraliseringsprocess, t ex Fetuin A och Matrix Gla Protein. Det har visat sig att patienter med låga nivåer av dessa mineralisationshämmare har en högre grad av kärlförkalkning och löper en ökad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en viktig underliggande faktor som förvärrar de skadliga effekterna av hyperfosfatemi är så kallad adyna- DIALÄSEN

3 anna svanfeld FAKTA Tillförsel av stora mängder kalcium medför ökad risk för utfällning av kalcium och fosfat och leder till kärl och organförkalkningar. En rekommendation är att begränsa det totala intaget av elementärt kalcium till mg per dag. Fosfatnivåer bör normaliseras oberoende av njurfunktion. Sevelamer och Lanthanumkarbonat är de idag tillgängliga fosfatbindare som varken innehåller kalcium eller aluminium. Behandling med Sevelamer har, i jämförelse med kalciumhaltiga fosfatbindare, visats medföra markant mindre ökning av förkalkningar i aorta och koronarkärl hos dialyspatienter. Det finns idag ingen behandling mot CKD MBD som vid primär endpoint i randomiserade kliniska studier förbättrat överlevnaden. FGF23 hämmar återresorptionen av fosfat i njurtubuli vilket leder till normaliserade fosfatnivåer vid tidig till måttlig njursvikt. FGF23 påverkar också nyckelenzymer i vitamin D metabolismen som bidrar till lägre serumkoncentrationer av vitamin D och utveckling av sekundär hyperparatyreoidism. Kortsiktigt minskar dock FGF23 utsöndringen av PTH från bisköldkörtlarna. Vid senare stadier av njursvikt är de cirkulerande nivåerna av FGF23 mycket höga, vilket eventuellt bidrar till ökade kardiovaskulära komplikationer. metika, vilket direkt hämmar insöndringen av PTH i blodbanan och indirekt sänker nivåerna av kalcium och fosfat. Man bör också eftersträva att minska den totala kalciumbelastningen, dels genom att undvika höga kalciumkoncentrationer i dialysvätskor, dels genom att begränsa intaget av kalciumbaserade fosfatbindare. Ur ett patientperspektiv är det viktigt med kontinuerlig information och utbildning om fosfatets skadliga effekter. Upprepade observationsstudier tyder på att ungefär hälften av alla patienter inte tar sina fosfatbindare enligt given ordination. Som skäl till detta anges ofta bristande motivation och okunskap kring nyttan av behandlingen. Vidare bör alla patienter som ordineras fosfatbindare få kostrekommendationer som syftar till att begränsa fosfatintaget (gäller framförallt kött, fisk, ägg och mjölkprodukter). I praktiken är detta ofta problematiskt där nyttan med minskat fosfatintag får vägas mot risken för eventuell malnutrition och bristande proteinintag. misk bensjukdom. Överbehandling med kalcium eller vitamin D kan leda till att skelettets spontana nedbrytning och återuppbyggnad sker mycket långsammare. Detta leder till en minskad lagringskapacitet av fosfat och kalcium, vilket därmed ökar risken för utfällning i blodkärl och mjukvävnad. En mycket viktig fransk studie visade att adynamisk bensjukdom hos hemodialyspatienter är associerad med högre grad av aortastelhet och kärlförkalkning. Vidare fann man en stark positiv korrelation mellan intag av kalcium och graden av kärlförkalkning hos de patienter som hade adynamisk bensjukdom. Modern behandling av hyperfosfatemi och CKD MBD inriktas på att normalisera fosfatnivåer i blodet, bland annat med fosfatbindande läkemedel, och förhindra utveckling av shpt genom tillskott av vitamin D analoger. För dialyspatienter där denna behandling inte räcker till används kalcimi- Text: Tobias Larsson docent i experimentell medicin, Karolinska institutet. E-post: Referens London GM, Marchais SJ, Guérin AP, Boutouyrie P, Métivier F, de Vernejoul MC. Association of bone activity, calcium load, aortic stiffness, and calcifications in ESRD. J Am Soc Nephrol 2008; 19: DIALÄSEN

4 Spongiös benvävnad. På den här infärgade SEM-bilden (Scanning Electron Micrograph) syns en matrix av kollagen- och kalciumkristaller som utgör benvävnadens struktur. Den är en av de hårda komponenterna, de balkar av ben, som spongiös benvävnad består av. Sådan spongiös benvävnad hittar vi djupt inne i benen, under ett tätt yttre skal av hårt, kompakt ben. Med sitt nätverk av hårda partier med omgivande tomrum liknar strukturen en grovmaskig tvättsvamp. Men trots sitt bräckliga utseende spelar spongiös benvävnad en viktig stödjande och stärkande roll. Science Photo LiBRARy

5 Nordic SE

6 Jakten på fosfor i maten en utmaning för dialyspatienten med stort proteinbehov Förhöjda fosfatnivåer ses ofta tidigt i sjukdomsförloppet hos patienter med njursvikt, redan vid en glomerulär filtrationshastighet (gfr) mindre än 40 ml/minut. Fosfor följer i stor utsträckning protein i maten. Vid dialysbehandling rekommenderas en proteinrik kost för att täcka de förluster som behandlingen medför. Att åstadkomma en kost med högt proteininnehåll utan att samtidigt få ett oacceptabelt högt fosforinnehåll är en utmaning. Konventionell dialysbehandling med en dialystid på fyra timmar tre gånger i veckan avlägsnar cirka 900 milligram fosfor (P) per behandling, det vill säga 2700 mg per vecka. Det mesta avlägsnas under de första två timmarna då koncentrationsgradienten är hög. Jämvikten för påfyllnad av fosfor från de stora vätskerummen går långsamt, vilket gör att det krävs fler dialystillfällen eller betydligt längre dialyssessioner för att åstadkomma en effektiv rening. För en anurisk patient som äter blandad kost med ett svenskt normalintag av fosfor (1610 mg per dag) och ett förväntat upptag på 60 procent, ger kosten ett dagligt fosfortillskott på 965 mg. Om upptaget från maten minskas till 40 procent med hjälp av fosfatbindare blir upptaget 645 mg. För att undvika en ackumulering av fosfor, bör intaget inte överstiga 1000 mg per dag. Rekommendation för dagligt intag Rekommendationen för dagligt intag av fosfor till friska vuxna är 600 mg. Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten var medelintaget i Sverige för kvinnor 1290 mg per dag och för män 1570 mg per dag. I Nordic Nutrition Recommendations 2004 (NNR) anges ett svenskt medelintag på 1610 mg. I livsmedelstabeller anges förekomsten av mängden fosfor i milligram. I sjukvården anges fosfor i serum som fosfat (PO4) i millimol/liter. En mmol fosfat väger 95 mg och en mmol fosfor väger 31 mg. Ofta blandas begreppen ihop. Vid alla diskussioner om kost är det alltid fosfor i milligram som avses. Fosfors förekomst i kroppen procent av fosfor finns i skelett och tänder, tio procent i muskelmassa, nervsystem, hud och andra organ. Endast cirka en procent återfinns i extracellulärvätskan (ECV). Fosfor ingår i flera viktiga buffertsystem. Nivåerna i plasma varierar under dygnet och är högst tidigt på morgonen och under eftermiddagen. Omfördelningen mellan intracellulärvätskan (ICV) och ECV sker genom passiv transport och är en relativt långsam process. Upptag från födan sker främst i övre delen av tunntarmen men också i tolvfingertarmen. Upptaget är delvis beroende av D-vitamin men sker också genom passiv diffusion. Ingen känd regleringsmekanism finns, ett högt intag medför alltid ett stort upptag. Fosfors biotillgänglighet Fosfor följer i stor utsträckning proteinet i maten vilket innebär att en proteinrik kost också innehåller mycket fosfor. Proteinrika livsmedel är främst animalieprodukter som Uppskattat upptag av fosfor i olika typer av livsmedel livsmedelsgrupp upptag i procent Animalier 80 Vegetabilier 30 Blandad kost Blandad kost med fosfatbindare 40 Fosfor innehållande livsmedelstillsatser >90 DIALÄSEN

7 »För att uppnå maximal effekt av ordinerade fosfatbindare är det viktigt att göra patienten uppmärksam på att dessa ska tas i samband med proteinrika måltider«stockfood 34 DIALÄSEN

8 Godkända livsmedelstillsatser som innehåller fosfor Antioxidationsmedel e-nummer typ av ämne och funktion godkänd som tillsats i angivna livsmedelsgrupper E 322 lecitin Antioxidation och emulgeringsmedel Får användas i alla livsmedel som får innehålla tillsatser utan mängdbegränsning fosforsyra och monofosfater E 338 E 339 Ost, glass, desserter, kakor, soppor, såser, frukostflingor, kött och E 340 Smak, konserverande, surhetsreglerande, och i bakpulver fiskprodukter och djupfryst fisk E 341 E 343 Emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings-, och geleringsmedel ammoniumfosfatider E 442 Stabiliserings och emulgeringsmedel Kan finnas i choklad och kakaoprodukter E 450 E 451 E 452 E 1410 E 1412 E 1413 E 1414 di-, tri-, och polyfosfater Bakpulver, stabiliseringsmedel, konsistensgivare, och för att binda vatten stärkelsefosfater Stabiliserings och förtjockningsmedel: Används i stället för vanlig stärkelse eftersom de är stabila och klarar både djupfrysning och snabb upphettning Ost, glass, desserter, kakor, soppor, såser, frukostflingor, kött och fiskprodukter och djupfryst fisk Får användas till alla livsmedel som får innehålla tillsatser utan mängdbegränsning. Kan stå till exempel modifierad stärkelse kött, fisk, ägg och mjölkprodukter. Proteinrika vegetabilier är ärt och baljväxter. Biotillgängligheten av fosfor vid matintag, hur stor andel vi tar upp av det vi äter, varierar mycket beroende på typ av livsmedel. I rena livsmedel är upptaget från animalier störst, cirka 80 procent. I vegetabilier med hög halt fytinsyra är fosfor hårt bundet och upptaget är dåligt. Ett i livsmedelstabellen högt värde på fosfor från en vegetabilisk källa kan därför innebära ett lägre tillskott än det tabellmässigt lägre värdet för en animalieprodukt. Tillgängligheten påverkas också av hur maten behandlas. Exempelvis frigörs mer fosfor vid långa jästider och bakning med surdeg. Blötläggning och kokning ger en urlakning. Fosfatbindare beräknas minska upptaget av fosfor till cirka 40 procent i blandad kost. Ett sätt att värdera tillskottet av fosfor i relation till proteininnehåll är att beräkna kvoten av mg fosfor/g protein. Kvoten kan användas som en hjälp att värdera livsmedel inom samma grupp, till exempel mjölkprodukter eller spannmålsprodukter och då välja livsmedel med låg kvot. De flesta rena, icke processade animaliska livsmedlen, har en kvot på knappt 10 eller mindre. Mjölkprodukter har en klart ogynnsam kvot, mjölk har 27 och hårdost runt 20. Ytterligare exempel är smältost 48-68, keso 11, äggula 33 och äggvita 1, medan ett helt ägg har 16. Urvattnad salt sill har ett värde på 3, vilket borde kunna tillskrivas effekten av urlakning då värdet för stekt sill är 8. I vegetabilier varierar kvoten mer, till exempel pasta 12, vita bönor 18 och hårt bröd 33. I blandad svensk husmanskost är kvoten cirka 15. Fosforinnehållande livsmedelstillsatser Det finns en rad godkända livsmedelstillsatser på den svenska marknaden som innehåller fosfor. Sammanställningen är gjord utifrån Livsmedelsverkets utgåva Tillsatser i livsmedel faktabok Fosfor är i dessa i oorganisk form med en hög förväntad biotillgänglighet. För de flesta livsmedelstillsatser gäller att de ska deklareras på förpackningen, antingen med E-nummer eller vedertaget namn i klartext. Ingen mängdangivelse krävs utan alla ingredienser anges efter fallande vikt. Det finns ett fåtal undantag från denna regel där det räcker att ange källa samt modifierad, ett exempel är modifierad majsstärkelse. Det finns inga av mig kända svenska uppgifter Råd för att minska fosfatnivåer hos dialyspatienter Lågt intag av mjölk och mjölkprodukter Undvika lättprodukter som innehåller modifierad stärkelse Undvika färdiga efterrätter som innehåller modifierad stärkelse och eventuellt lecitin Undvika produkter som innehåller bakpulver Undvika industritillverkade kakor och kex Öka andelen vegetabiliskt protein? Noggrann och upprepad rådgivning hur fosfatbindande medicin skall tas. DIALÄSEN

9 på hur mycket fosfor vi får i oss via tillsatser. Studier från USA visar att fosfortillskottet från färdig mat och processade livsmedel kan bidra med cirka 1000 mg dagligen för den som ofta äter processad mat. Möjligen kan den debatt som startades av Mats Eric Nilsson i Den hemlige kocken ha bidragit till att situationen i Sverige är något bättre. Hans bok uppmärksammar onödiga tillsatser i maten och har sannolikt lett till en viss återhållsamhet från industrins sida. Utifrån listan på tillsatser kan man anta att feta livsmedel som innehåller emulgeringsmedlet lecitin använts och produkter med modifierad stärkelse innehåller extra fosfor. Produkter med bakpulver bör undvikas. Mjölkprodukter förutom keso är fosforrika i sig själva och kan dessutom få ett extra tillskott via tillsatser. Vid tillverkning av smältostar används så kallade smältsalter, till exempel E339 och E452, som bidrar till ett mycket högt fosforinnehåll hos dessa produkter. Konsistensgivare som används i soppor såser, krämer, smaksatt yoghurt, lättyoghurt, magra alternativ av grädde och crème fraiche samt glass och desserter, bör kunna ge betydande tillskott. Lättglass och mjukglass innehåller mer fosfor än gräddglass. Övriga produkter där man kan förvänta sig ett tillskott är exempelvis kakor och fyllda kex. Deklarerade tillsatser i färdiga kyl och frysta maträtter, förutom redan nämnda, verkar vid en snabb kontroll i min vanliga livsmedelsaffär inte vara så vanligt förekommande. Mycket högt fosforinnehåll per viktenhet har bakpulver, nötter, mandelmassa, fröer, kli och smältost. Om man jämför bröd bakade med bagerijäst eller bakpulver är fosforinnehållet högre i de senare. När det gäller kli och produkter med hög andel spannmålsfiber kan vi förvänta oss ett lågt upptag. Nötter, mandlar och produkter baserade på dessa tillhör de kaliumrika livsmedel som de flesta dialyspatienter lärt sig att undvika på grund av kaliuminnehållet. Fosfortillskottet från dessa bör därför vara ringa. Coca Cola nämns ibland som något som bör undvikas på grund av tillsats av fosforsyra. Innehållet är 12 mg fosfor/dl vilket inte borde påverka fosfatbalansen nämnvärt i de mängder som man kan förvänta att en person med dialys konsumerar. Utmaning I kostrådgivning till personer med dialyskrävande njursvikt är det en utmaning att åstadkomma en kost med ett högt proteininnehåll som samtidigt inte ger ett alltför stort fosforintag. I USA har studier visat att bidraget av fosfor via lättresorberbara tillsatser från maten kan ge ett tillskott på uppemot 1000 mg. Även här i Sverige finns det skäl att anta att fosfortillskottet ökar med andelen färdiga produkter. Många av patienterna är gamla och beroende av matdistribution alternativt lättlagad mat. Detta innebär oftast en stor andel hel och halvfabrikat. Det kan därför finnas skäl att misstänka att intaget av färdig»mycket högt fosforinnehåll per viktenhet har bakpulver, nötter, mandelmassa, fröer, kli och smältost«mat är större hos denna grupp än hos många andra. När det gäller rätter motsvarande vanlig husmanskost verkar dock inte tillskottet vara så stort utifrån den snabbgranskning av innehållsdeklarationer som jag gjort. Dock finns troligen stora mängder i produkter innehållande modifierad stärkelse och lecitin (såser, dressingar, desserter med mera). Generellt kan sägas, att val av mat baserad på rena råvaror, att undvika lättprodukter, ett sparsamt intag av mjölkprodukter och att undvika bakpulverinnehållande produkter resulterar i ett förhållandevis lågt intag av fosfor. Att utifrån en kost baserad på vanlig mat åstadkomma ett högt proteinintag och ett fosforintag motsvarande det rekommenderade intaget på 600 mg känns närmast ouppnåeligt. Ett intag på ca 1000 mg är mer realistiskt. Tyvärr finns det endast ett fåtal proteinrika specialprodukter med ett lågt fosforinnehåll att tillgå på den svenska marknaden. För att uppnå maximal effekt av ordinerade fosfatbindare är det viktigt att göra patienten uppmärksam på att dessa ska tas i samband med proteinrika måltider. Kostrådgivning och försök att följa välmenta råd får dock inte resultera i att intaget av protein blir så lågt, att rädslan för att äta fel resulterar i undernäring. Därför behövs en kontinuerlig dietistkontakt för patienten med dialysbehandling. Referens Näringslära för högskolan Liber 2006 Nordic Nutrition Recommendations 2004 Cupisti A. Boiling can attenuate the dietary phosphate-protein conflict in the nutrition of dialysis patient. Poster»renal nutrition and metabolism«venice 2004 Uribarri J, Calvo MS, Hidden sources of phosphorus in the typical American diet: does it matter in nephrology? Semin Dial, 2003 may-jun;16(3):186-8 Takeda E et al. Phosphate restricton in diet therapy. Contrib Nnephrol 2007;155:113 Text: Sigrid Wegener, dietist, Klinisk nutrition, Akademiska sjukhuset Uppsala. E-post: Kalanthar-Zadeh K et al. Understanding Sources of dietary Phosphorus in the Treatment of Patients with Chronic Kidney Disease. Clin J Am soc Nephrol 5: , DIALÄSEN

10 NYHET Europeiska indikationenför Fosrenol är nu utvidgad till att omfatta CKDpatienter som inte är i dialys med serumfosfatnivåer 1.78mmol/L (5,5 mg/dl) 1 Bibehållen fosfatkontroll måltid efter måltid, dag efter dag, vecka efter vecka 2,3,4 En 2-årig cohortstudie har visat att bibehållen 5 fosfatkontroll minskar mortaliteten med 38% De senaste KDIGO, Klinisk Praxis Riktlinjer 6 rekommenderar användning av fosfatbindare till hyperfosfatemiska patienter både i och utanför dialys In patients with CKD stages 3-5 and 5D, we suggest using phosphate bindingagents in the treatment of hyperphosphataemia 6 Referenser: 1. Fosrenol Summary of Product Characteristics, Hutchison AJ et al. Nephron Clin Pract 2008; 110(1); c15-c Hutchison AJ et al. Nephron Clin Pract 2006; 102: c61-c Finn W et al. Clin Nephrol 2006; 65(3): Danese MD et al. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(5): Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney International 2009; 76(Suppl113): s3-s8. Indikation: Fosrenol är indicerat som fosfatbindare för kontroll av hyperfosfatemi hos patienter med kronisk njursvikt i hemodialys eller CAPD. Fosrenol är också indicerat hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom, vilka inte står på dialys, med serumfosfatnivåer 1,78 mmol/l, hos vilka enbart en kost med lågt fosfatinnehåll inte är tillräckligt för att kontrollera fosfatnivåerna. Fosrenol finns som tuggtabletter 500 mg, 750 mg och 1000 mg. Förpackningsstorlek 90 st. VO3AE03. RX. F. Senast översyn av SPC: För övrig information och priser:

11 Njurmedicinskt Vårmöte Göteborg, 8-10 maj 2011 Photo: James Holm Photo: Chalmers Välkommen till Göteborg! Nutidsinspiration & Framtidsvisioner; Vem & Vad inspirerar oss i vårt dagliga arbete? Vad kan vi-bör vi förvänta oss av framtiden? CALL FOR ABSTRACTS senast 15 februari Kallelse till SNSF:s Årsmöte 2011 Tisdagen den 10 maj Programmet och mer information hittar du på: Huvudpartner

12 MTFD GUNNAR MALMSTRÖM Förväntningar på dialysåret 2011 Under detta år hoppas jag att vår hemhemodialysverksamhet ska blomma med många nya patienter. För många är det ju som bekant en vinstlott att själv få sköta sin dialys i hemmet. Idag har Danderyds sjukhus fyra patienter och det skulle vara roligt om antalet ökade till ungefär tio. Alla våra hempatienter behandlas med Fresenius 4008S och det är en bra hemdialysmaskin, men problemet är att den inte går att köpa längre. Så vad ska man välja istället? En av våra patienter provade en annan producents maskin under cirka sex månader. Dessvärre blev det problem då varken patient eller personal kom in i maskin handhavandet på ett bra sätt trots god utbildning. Alla frågor hinner inte alltid gås igenom under utbildningen och om kliniken till exempel endast har ett exemplar av en maskintyp så kan det bli svårt att lösa handhavandeproblem via telefonkontakt. Det fungerar bra så länge patienten går på hemdialysträning på sjukhuset eller om personalen åker hem till patienten, men sedan blir det ibland problem när patienten sitter hemma själv och dialyserar. Vår stora utmaning blir nu att hitta en bra hemdialysmaskin och fram tills att detta har uppnåtts använder vi våra sparade gamla 4008H maskiner. De nya och moderna dialysmaskinerna är konstruerade för dialys på sjukhus där personalen tar hand om krångliga problem som kan uppstå. Svårigheten för oss är att hitta en maskin som både personal och patienter känner sig trygga med det vill säga en driftsäker maskin med ett enkelt handhavande. Tyvärr är det nog så att tillverkarna inte satsar på hemhemodialysmaskiner och dess utveckling då det inte är en tillräckligt stor marknad. Men trots allt är det populärt med hemdialys idag och jag hoppas därför att tillverkarna framöver satsar mer på produktutveckling gällande hembehandling och att de även uppmärksammar behandlingens fördyrning vid bostadsanpassning med nödvändiga vattenrenare, håltagning i väggar, jordade nätuttag med jordfelsbrytare och ibland badrumsrenovering. Det är också ganska mycket pyssel med vattenrenarna, provtagning och kemisk des-»för många är det ju som bekant en vinstlott att själv få sköta sin dialys i hemmet«infektion. En del potentiella hemdialyspatienter bor väldigt trångt och det är svårt att få större lägenheter i till exempel Stockholm. Som patient får man inte förtur till större bostad för att underlätta genomförandet av eventuell hemdialys. Jag önskar också att 2011 blir året då vi får säkra hemodialysmaskiner som larmar då vennålen lossnar. Det talas mycket om att nya tekniker för nållarm utvecklats, men jag har ännu inte fått se någon prototyp. På en och samma vecka förlorade två patienter hos oss mycket blod då deras vennål lossnade. Och jag läste rätt nyligen i min lokaltidning om en patient som förlorade så mycket blod att hon svimmade. Tursamt hade hon en personlig assistent med sig vid behandlingen som slog larm. Personalen hade inte upptäckt att vennålen lossnat under täcket Danderyds sjukhus firar det nya året med start av Norrtälje dialysmottagning! En militär kasernbyggnad har byggts om till en fin dialysmottagning. Dialysmaskinerna kopplas in till en svängbar»dialystubbe«som underlättar bland annat städningen då slangarna inte ligger på golvet och avloppsvattnet inte stänker ut ur avloppstratten. Vill du se hur vi har det? Kontakta oss gärna för ett studiebesök i vår. Gunnar Malmström, ordförande i Medicin Teknisk Förening Dialys Vill du bli medlem i MTFD? Betala då medlemsavgiften och aktivera ditt medlemskap genom att fylla i dina kontaktuppgifter på vår hemsida Medlemskapet innebär att man får ett brett kontaktnät med»dialysingenjörer«i Sverige. Dessutom får du tidningen Dialäsen. Se mer information om att bli medlem: DIALÄSEN

13 Njurkonferens i Umeå i februari Norra Sverige ska synas mer på njurkartan Njurföreningen i Västerbotten har tillsammans med tre andra föreningar tagit initiativet till en två dagar lång njurkonferens i Umeå i februari. Det är dags att få med norra Sverige på njurkartan, säger Bill Svanborg, vice ordförande i Västerbotten. På lång sikt hoppas föreningen på ett nytt forskningscentrum i Umeå. På kort sikt är tanken att sprida kunskap om njursjukvård och att få uppmärksamhet för aktuella frågor. Konferensen i Umeå, den februari, vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra personer som arbetar inom njursjukvården, som kuratorer, dietister och sjukgymnaster. Men det är patientföreningarna i norra Sverige som står bakom satsningen. Njurföreningen i Västerbotten finansierar arrangemanget, i huvudsak med hjälp av donationer som har kommit in genom arv. Bill Svanborg tycker att det är naturligt att föreningen kan bidra till arrangemanget för vårdpersonal. Han ser det som ett sätt att gynna de njursjuka patienterna i förlängningen. Patienterna får nytta av att nya kunskaper sprids inom 40 vården. På lång sikt är också tanken att arbeta för ett nytt forskningscentrum i Umeå, säger han. Tanken med ett nytt forskningscentrum är förstås att ge ytterligare stöd åt forskningen inom området. Men det finns också andra skäl till att njurföreningen engagerar sig i frågan. Ett nytt forskningscentrum kanske kan stimulera intresset för att utbilda sig till specialist. Vi behöver fler nefrologer. Förhoppningsvis skulle ett forskningscentrum också bidra till att fler läkare tycker att det är intressant att stanna kvar och arbeta i den här regionen, säger Bill Svanborg. Han tycker att ett forskningscentrum är ett realistiskt mål på längre sikt. Det finns redan ett embryo här med en adjungerad professor och en forskningssjuksköterska på halvtid. Men det skulle behöva formaliseras, och det behövs lite mer ekonomiska resurser. Det är inte orimligt, tycker Bill Svanborg. Fyra länsföreningar, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrland, står bakom konferensen som innehåller både föreläsningar och debatter. Förutom vårdpersonal och styrelserepresentanter från de fyra regionerna så är också landstingspolitiker inbjudna. Programmet innehåller både föreläsningar och debatter. Men politikerna ska inte vara med och debattera. DIALÄSEN

14 Nej, vi har bjudit in dem för att vi vill att de ska vara med och lyssna och lära. Efter valet har det kommit in många nya landstingspolitiker som inte har varit med tidigare, säger Bill Svanborg. Konferensen är ett engångsarrangemang där ett av målen är att väcka uppmärksamhet för frågor som rör njursjukvård. Vi har alltid varit lite uppkäftiga här, men vi tycker verkligen att vi har blivit lite bortglömda. Det är självklart naturligt att de orter som har transplantationer också har professurer, men vi känner att vi har blivit lite bortglömda. Det bedrivs forskning även här i Umeå, säger Bill Svanborg. Planerna för konferensen har funnits under flera års tid, efter ett initiativ från Harry Strandberg som är ordförande i Västerbottensföreningen. Njurföreningarna har sedan samarbetat med vården när programmet har spikats. Magnus Lindblom, en av två planeringssjuksköterskor på dialysen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är med i arbetsgruppen. Han är också med som vårdens representant i Njurföreningen Västerbottens styrelse. Han tycker att patientföreningarnas engagemang ger vården möjligheter som annars inte hade varit tillgängliga. Landstingen har ju ganska ansträngd ekonomi. Patientföreningarnas initiativ ser vi som en chans att ordna någonting som gör att vi kan utvecklas. Vi får chans att lyssna på olika föreläsningar både om njursjukvård och om organisationsfrågor, säger han. Njurkonferensen ger också vårdpersonal från de fyra nordligaste länen en chans att träffas vid sidan av det vardagliga arbetet. Vi har redan ett samarbete sedan tidigare men det här ger oss en möjlighet att fördjupa kontakterna, säger Magnus Lindblom. Anita Hedlund, avdelningschef dialysbehandlingen och Marlene Brännlund, avdelningschef njuravdelning och mottagning på Norrlands universitetssjukhus, är två av de andra vårdrepresentanterna som har varit med och planerat innehållet. De ser också positivt på patientföreningarnas engagemang. Vi har ett etablerat samarbete med Njurföreningen som fungerar jättebra. Njurföreningen har drivande och engagerade företrädare här uppe, vilket gör att vi också får mycket synpunkter och mycket stöd från dem, säger Anita Hedlund. Det är viktigt med ett öppet klimat, och att välkomna patientföreningarnas engagemang, konstaterar hon. Vi har också samarbete i njurskolan och genom att föreningen får möjlighet att vara synlig på avdelningen.»ett nytt forskningscentrum kanske kan stimulera intresset för att utbilda sig till specialist. Vi behöver fler nefrologer«några av arrangörerna och deltagarna av Njurmöte i Norr är Anita Hedlund, Magnus Lindblom, Marlene Brännlund, Maria Burström och Helen Wall. Alla anställda på njurmedicin vid Norrlands universitetssjukhus. arbetat med att utveckla och förbättra omhändertagandet när en ny patient startar hemodialys. En del i detta är att regelbundet planera enskilda samtal med både patienten och närstående. Projektet är ännu inte färdigt, men delar av resultatet kommer att presenteras på konferensen. En annan av programpunkterna handlar om det arbete transplantationssjuksköterskorna, Maria Burström och Petra Vickman, gör. Efter två års arbete konstaterar vi att deras arbetsinsatser är en viktig del i samordningen och omhändertagandet av de njurtransplanterade patienterna, säger Marlene Brännlund. Den två dagar långa konferensen innehåller i övrigt ett blandat innehåll. Professor Bernd Stegmayr från Norrlands universitetssjukhus inleder med att ge en överblick över njursjukvården i de norra regionerna. Därefter berörs en rad olika vårdfrågor i andra programpunkter, till exempel frågan om levande givare, IVA-vård och hur man kan främja organdonation: Dag två delas programmet upp i två delar, där den ena delen i första hand vänder sig till läkare och den andra delen i första hand vänder sig till sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. På programmet då finns till exempel frågan vilken roll transplantationssjuksköterskor har och exempel på egenvårdsprojekt från Skellefteå. Konferensen tar dessutom upp frågan om effektivare organisation inom vården, det omtalade LEAN begreppet. Helena Teglund från Memeologen (utvecklingsenhet för kvalitetsfrågor) på Norrlands universitetssjukhus talar på temat hur vårdpersonal kan förändra sitt tankesätt och arbetssätt för att få bättre flyt i vården. Föreläsarna kommer från hela Sverige. Ett annat exempel på hur föreningen i Västerbotten samarbetar med vården är ett projekt som genomförs av två dialyssköterskor, Helen Wall och Anna-Maria Jakobsson. De har Text Susanne Rydell DIALÄSEN

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Velphoro Tuggtablett 500 mg Burk, 90 tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Velphoro Tuggtablett 500 mg Burk, 90 tabletter 1 (6) SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB Box 548 192 51 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Fosfor/fosfat. Vårmöte 2016

Fosfor/fosfat. Vårmöte 2016 Fosfor/fosfat Vårmöte 2016 Vad är fosfor P Fosfor (P) är ett grundämne P förekommer inte i fri form i kroppen eller naturen. P är mycket reaktivt Fosfat H2PO4 - och HPO4 2- är den joniserad form av P Fosfat

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

abbvie VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Förekomsten av sekundär hyperparatyreos (SHPT) antyds av höga koncentrationer av paratyreoideahormon (PTH) i blodet.

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sara Lundström, leg dietist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Bakgrund Riktlinjer för nutrition

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel Läkarens namn Telefon E-post Informera

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Physioneal 23.3.2015, Version 1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst I Europa drabbas många människor

Läs mer

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel:

Fallprevention. Dietist Magnus Eriksson Tel: Fallprevention Dietist Magnus Eriksson Magnus.Eriksson9@Eskilstuna.se Tel: 016-710 51 11 Vem är jag? 33 år Karlstad Vof- Eskilstuna Legitimerad dietist Motorcross Hur mycket mat äter vi under en livstid?

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

En liten bok om mjölk

En liten bok om mjölk En liten bok om mjölk Om mjölk till barn Faktamaterial till film Faktamaterial om mjölk och mjölkens positiva egenskaper för våra barns hälsa. Materialet finns även i A4-format på medföljande DVD och på:

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar

Mat för att hålla sig frisk på äldre dar Mat för att hålla sig frisk på äldre dar vad säger forskningen och vilka rekommendationer finns? Anja Saletti, leg dietist, PhD anja.saletti@pubcare.uu.se Innehåll Rekommendationer skillnader frisk, skör,

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning /2004 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE AMGEN AB Box 34107 100 26 Stockholm Företrädare: Johan Bondestam SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING

LIQUIDS NÄRINGSLÖSNINGAR FÖR SONDMATNING LIQUIDS AR FÖR SONDMATNING KONVALESCENS INTENSIVVÅRD RENAL DIETARY MANAGEMENT ADAPTED ENERGY kcal COMPLETE NUTRITION ANTIOXIDANT COMPLEX Sammansatt för att stödja njurfunktionen vid njurinsufficiens: högkvalitativt

Läs mer

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Patientinformation. Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Patientinformation Bendamustine medac 100 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bendamustine medac 25 mg bendamustinhydroklorid. Pulver till koncentrat till infusionsvätska,

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Handledare skall utses vid tjänstgöringens start och bör medverka till att uppsatta mål nås. För att uppnå dessa mål behövs i normalfallet 2-3

Läs mer

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS

TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS MED TRIDEPOS VARFÖR HAR DU FÅTT TRIDEPOS? Din läkare har förskrivit Tridepos till dig för att behandla osteoporos, även kallat benskörhet. Tridepos är en kombinationsförpackning

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Nutritionspärm Region Skåne

Nutritionspärm Region Skåne Nutritionspärm Region Skåne Kapitel 13 Kost efter transplantation Kost efter njurtransplantation, hjärt- och/eller lungtransplantation och allogen stamcellstransplantation 134 Nutritionspärm kap 13 134

Läs mer

Lena Martin, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 1

Lena Martin, Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 1 NUTRITIONSBEHANDLINGS PROCESSEN - och tillhörande terminologi Användarkonferens 2013, DRF Linda Ersten, Lena Martin Disposition Genomgång av Mål Nutritionsordination Åtgärd Nutritionsuppföljning Genomgång

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus

Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus Mellersta Österbottens centralsjukhus MÖCS Välkommen till Dialysavdelningen/Njurpolikliniken på Mellersta Österbottens Centralsjukhus MÖCS Dialysavdelningen tel. 06-8264590 Njurpolikliniken tel. 06-8264592

Läs mer

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurmedicinska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och CLINTEC Karolinska Institutet Glomerulär filtration Med hjälp

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION INNEHÅLL Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige

Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige Data från det s.k. Stockholmsregistret som startades 1999 har överförts till SNR där patienterna fortsättningsvis följs tillsammans med övriga CKD-patienter

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Renagel 400 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 400 mg sevelamer. För fullständig förteckning över

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab).

Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Denna information har du fått av din läkare/sjuksköterska och är till dig som behandlas med Prolia (denosumab). Den här broschyren vänder sig till dig som får behandling med Prolia mot postmenopausal osteoporos

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Barn med njursjukdom Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har ditt barn en njursjukdom? Vad innebär det? Vad är njursvikt? Är det en livshotande sjukdom? Njurarnas uppgift är bland annat att utsöndra

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Patofysiologi vid kronisk njursvikt Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Nefronet, njurarnas funktionella enhet Ca 1 Mio per njure Överkapacitet ca 50% Kan adaptera

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Comfora 595 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En filmdragerad tablett innehåller glukosaminsulfat-kaliumklorid motsvarande 595 mg glukosamin.

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Christers njurar återhämtade sig DIALÄSEN 6.2009 1

Christers njurar återhämtade sig DIALÄSEN 6.2009 1 NR. 6.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Självdialys: I Jönköping får alla chansen Kvalitetsarbete för bättre handläggning Christers njurar återhämtade

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Mineralet för kraft och energi

Mineralet för kraft och energi Vetenskap Magnesium Magnesium hjälper oss att få mer energi, mer ork och bättre förmåga att motstå flera sjukdomar. Susanna Larsson, forskare på Karolinska Institutet i Solna, berättar att 24 000 personer

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer