Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)"

Transkript

1 Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) (Strömfors, Lappträsk, Lovisa, Pernå och LiljendaI). Av K. a. Karlsson. Strömfors. l. Petter johansson, född 1795 p~ Skarins hemman i Virby _ by av Strömfors socken var av gammal odalma nnasläkt. Petters förfäder hade redan innehaft godset i flere led. Något puckelryggig och ytterst fantasirik hade' han i unga år skaffat sig violin samt uppövat sig till en allmogespelman av, första rang, Numera kan icke utredas, vem som varit hans lärare. Denne vitt berömde' allmogespelman har eftervärlden att! acka för de av Hans Jakob Hansson spelade värdefulla stycken, varom mera längre fram.- Pekka, som han ka ll ades, slog sig även på folkpoesi och diktade skämtvisor. I Tessiö by torde ännu finnas en i behåll i form aven kungörelse. Trovärdiga, sägner av bland andra en 92-åring, benämnd Jönsas Mommo, vllken som ung dansade efter Pek kas låtar och sedermera efter- Jonas, försäkrade, att den senare ovillkorligen hade förlorat i tävlan med Pekka. Han kom sedermera i beröring med högtstående ryska militärer, vilke! gjorde, att han inbjöds åtskilliga gånger o att spela pa storre fester l den ryska metropolen, samt reste alltid I) För någon tid sedan anmodade jag spelmannen K. G, Karlsson att. n,edskriva de notiser han kände om sina kolleg~r i Östra Nyland. Han åtog sig detta uppdrag, och har,nu, und,er sma, vandringar genom de angivna sockna,rna lyc~ats samla det. m ~ terial, vi1ke~ har med någon omredigering, offentliggores. Fodelse-,o~h dodsar ha erhållits ur kyrkoböckerna genom respektive prästerskaps valvilliga medverkan, Författarens uttryckssätt har såvitt möjligt bibehållits. O, A, med egen häst- och sin yngre broder som skjutskarl. Därifrån erhöll' han en dyrbar violin som skänk. Många sägner hava under en förgången tid varit i omlopp om denne efter den tidens omdömen. ovanligt begåvade man, bland annat att han härmade fågelkvitter~ någon förmenar att ryktet kan härleda sig från hans dyrbara instrument, vi lket; enligt en,sägen gängse inom hans släkt, skulle spelat på väggen efter Pekkas död. Huru som helst, Pekka samlade från vida nejder all mogelåtar och gav dem åt andra. Hans kamrat var bland andra den i östra NyJands bygder berömde brofogden Blomkvist från Pyttis, som även han skattat åt förgängelsen för lång tid sedan. Petter dog den 15 maj 1833, den tid när fågelsången, som han försökte härma i toner, ekade i de urgamla träden kring hans bostad.. 2. j onas j ohansson föddes den 27 api'il 1836 å Petas hemman i Påvalsby by av Pernå socken. Han började spela fiol i unga år tillsammans med sin bror Wilhelm, vilken blåste klarinett. Wil~ helm dog av 'fattigdom, 'som det sades. Jonas sattes i skomakarlära i Antby by av Pernå socken. När pojken först spelade på danser och bröllop, räckte inte hans fötter till golvet. En förmögen slaktare, Sergej från Lovisa stad, fäste sig vid den efter åldern ovanligt lille och klene pojken samt bekostade hans undervisning i violinspei en längre (tid hos en till den i Lovisa stad förlagda ryska mil itären hörande löjtnant Essenberg, östersjöprovinsare och tysk till börden, vilken spelade i bygderna nä mast staden för billigt, när det bestods skjuts. Jonas gifte sig ung med en s, k. Nyströms Edla, samt avreste sedan till den ryska huvudstaden. Han vistades där en längre tid, arbetande i skomakarverkstäder och även spelande violin vid behov; därifrån avreste ' han till Systerbäck varest han vistades en tid. Sedan den första hustrun avlid it, som 'ryktet vi sste berätta, av ett slag med en ölflaska - saken är icke bevisad och fö rföll i glömska, blott hennes anförvanter talade ännu därom för några år tillbaka - gifte han sig för ancj'ra gången med en till åren kommen kvinna. På gamla dagar höll Jonas småbarnsskola i V,irby by i Strömfors socken samt sjöng vid begravningar, även Vid begravningsplatsen i Kungsböle by i nämnda socken, vi lken låg en halv kilometer från hans sluga. Denna stuga. anskaffade han, då ~an för ungefär 35 år sedan flyttade till Strömfors. Han var häftig bli lynnet. Vänskapen var snart slut med den kamrat, som icke benämnde honom farbror; med detta namn mente Jonas att mall erkände hans ovanliga överlägsenhet. Nedskrivaren av detta var ofta hans kamrat vid bröllop sedan 25 år tillbaka. Och ett är säkert: vi kunna icke numera bedöma den först omnämnde Petters talanger, som hör till det förgångna, men i vida bygder, där Jonas träf-

2 fade de yppersta, var han oändligt överlägsen dem alla och fick överallt namnet himmelsspelman, emedan han där han kom var den bästa. Detta framstod genast klart för var och en. Han hade ingen, som gjorde honom äran stridig. Godlynt var han mot den, som visste ställa sig väl med honom. Hans från början kans~e rena stycken hava nu under tidernas lopp mycket förvanskats. Overallt i bygderna märker man snart förändringen. Med prästerskapet och de styrande ville Jonas icke komma överens. En gång gick han till fots till huvudstaden och framförde klagomål, att kommunalförvaltningen handlade illa med folkets kassor; han lär icke hava åstad- ~ kommit någon ändring. En annan gång, när han sammanträffade med vår beri:i.mde landsman Lindberg, medgav gubben,! att denne var notfastare, men renare spelade han icke. Hans violin är i behåll hos dottersonen, vilken också börjat spela fiol. _ Jonas dog för egen hand genom hängning den 22 februari 1909 i ' sin stuga. 'Ingen vet vad som kom åt honom, endast katten smekte hans stelnade ben när folk kom tillstädes. Saknad spridde 'sig genast i de Irakter där ' han verkade som allmogespelman. När musiken var tyst, underhöll han gästerna med sägner och roligt tal. De yngre, vilka upptogo den fallnes mantel, förmådde icke närmelsevis fylla den lucka, som uppkom gf;!nom hans bortgång. Han dansade och spelade med violin på nacken ännu sextio år gammal. \ 3. Matts Peckola. Matts föddes den 20 augusti 1835 på. Peckola hemman i Svenskb by av Strömfofts socken. Han- härstammade från en gammal speimanssläkt. Matts farfar torde redan varit byspelman. Släkten bevarar ännu samma "arv-violin ", vilken i ingen händelse bortslumpas. Matts var lång och reslig man med värdig hållning, tystlåten, lugn och eftertänksam. ~ Han svarade fö,l?a om någon ställde värdelösa frågor till honom. I sällskap med sm yngre broder, vilken här nedan närmare kommer att beskrivas, strövade han kring bygderna och kallades särskilt till sådana ställen, där Jonas ansågs för dyr. Han levde ogift, överlämnade hemmanet åt sin yngre broder, dog den 20 oktober Erik Peckola föddes den 22 februari 1844 på nämnda hemman vilket han övertog efter brodern. Han strövade sedermera o~kring med Jonas i Itis, Anjala, Strömfors och delvis i Lapptr.äsk,.. spelade ytterst rent och vackert, övergick från den b~ukliga rent finska s. k. "furuspelningen " till den av Jonas brukliga; liknade fullkomligt sin broder i växt, uppförande och hållning. Undertecknad var även i tillfälle att ett par gånger vara kamrat med honom. Han dog den 12 april 190 l, efterlämnande en dotter. Peckolas violin hänger ännu på väggen som ett minne. Det är onödigt att fråga vad den kpstar. "Den skall hänga där den är", blir svaret. \ Ståtligare allmogespelmän än dessa bröder fick man söka efter när de ~ingo i teten f?r bruflparet med gråsprängt, välvårdat skägg, modiga tre alnar langa. Falska toner voro fullkomligt uteslutrw i deras spel, efter sådana fick man fåfängt vänta. De bråkade icke heller efter stort skränljud. De sökte det gedigna, vilket de också funno. 5. johan Gabrielsson föddes på Hagas hemman i Tessiö bv av Strömfors socken den 18 maj Om honom kan man säga: robust gubbe, höll sträng räfst, när han på morgonkvisten kom något röd om näsan, 'hem till de sina. Han var gift och had~ tvänne döttrar. Han verkade som spelman sällan utom sin hemby' var saktmodig om han icke var supen, varför hans hustru ofta fan~ fi'i r gott att gömma violinen i säkerhet. Då rådde god fred i hemmet. Johan dog den 8 mars Hans kamrat var' den godmodige Skobisa Petter. 6. Wilhelm Gustafson föddes på Sko by rusthåll 1839' reste icke myck~t vitt omkring, men spelade avsevärt bättre än Gabrielsson och sin granne Petter, vilken här nedan skall omnämnas. Hans vio lin står icke heller för något pris till salu. Willi, som han benämndes, var en grovbygd och stark man och allvarlig till sinnes. Han inhämtade sin lärdom dels från Pyttis, dels frän sin hemsocken samt även från Lappträsk. Dog år.1900, efterlämnade tvänne söner: Hans granne. 7. Petter föddes 1821 å samma rusthåll. Denne var gladly nt, godmodig, något halt. När höslåttern på rusthållet begynte - det bestod av tre hemman - skulle var och en anskaffa lika ~å n ga unga kraftiga män från bygderna. Ängarna voro tegvis den tiden. Alla borde hinna lika fort, att icke grannen skulle köra över höet i oläglig tid. Det var således brådska. Men varje afton var det dans. Då var det som Wilhelms och Petters instrument skulle vara spända till det högsta möjliga. De äldre klagade att höet hade växt goda två alnar långt, men dagspenningen blott med marken (en mark). Men de yngre voro mer än nog nöjda. Kosten var god och glädjen stod varje afton högt i tak. Skoby låg dessutom ett gott stycke åt sidan om länsman Holmströms allfarsväg. Om gamla Stava saknades Någon kväll, så visste alla, vad Stava sysslade med: trollkonster, som höllo modet uppe, om icke så mycket kraften. Petter dog 1905, var gift och hade flera barn. 8

3 Lappträsk. ~ Hindersby. 8. Hans jakob Hansson föddes den 22 november 1836.i Strömfors skärgård på den s. k. "Marknan backen". Han lärde sig; vid 8 års ålder hantera violin, överflyttade till Hindersby vid 12 års ålder och uppträdde på bröllop redan vid denna tid. Hans var gladlynt och god modig, en den bä~ta männi.skovän man kan tänka sig. Han samlade allmogedanser vida omknng. Många av de ~. k. b-dursstyckena, som förekommo i Hans spelning, spelades mangsidigt, men icke alldeles rent. Han var kvick att anamoma de styck~.n, som andra spelade, om de voro av värde. Emellanat sammantraffade han med en HenrIk Rönn, vilken var född i Lappträ~k, sedermera dragon och varvsmed i Lovisa, en sjöman BergkvIst m. fl. Och gråhårige vise sjöngo för Hans även mål~ ga av först~ämnde Peckas stycken. Han yvdes icke över sin konst, kom bra overens med alla, yttrade sig skrattande om de högfä~diga i y~ket. "Ja ~~r saat åt Joan son så mang gangor, att när du mt kan fa b-durstytt]m riktiga, så kråkel int meddom aus, så ä' e' mytjy beter". Den Johansson bodde i hans hemby och spelade ganska rent, mycket renare än Hans men apade efter alla och förvrängde även alla stycken, ibland nästan till oigenkänlighet med sin försköning, som han själv påstod. Hans mening var däremot alla tider, att stycken ~kull~ spelas såsom de spelades av de äldre, och han fann endast v~rde I det oförfalskade vilket naturligtvis var rätt. Med vemod mmnes man ännu denn~ veteran, hur man trädde innanför tröskeln i hans ytterst lilla, förfallna stuga och huru den kvicke, glade mannen kon: en till mötes. Han levde i umbäranden och dog den 15 augusti Vid Abborfors Hans vagga var, där älvens bölja flöt fram klar, och laxen stred mot strömmen. Min hembygds saga är ej lång, så talte gubben mången gång, den är som barnadrömmen. 9. Anders johansson föddes den 20 maj 1840 i Labby by av Lappträsk socken, överflyttade sedan vid mogen ålder till Hindersby, livnärde sig. med fiske, jakt samt 1!1ed timmermansarbete. Men huvudinkomsten gav spelmannayrket. Aven denne spelman for vida omkring i bygderna. Den tidens sed var att det skulle h~llas bättre balet i varje by flere gånger om året, och Anders var en lång tid mycket anlitad vid desq,mma. Han hörde icke till de s. k. "furuspelmännerna ". Han var högfärdig och falsk med sin konst höll sig.gärna som den bästa, men aktade sig emellertid noga att komma I kontakt med Jonas, smeden Rönn samt Hartis Gustafsson. Då va~ det nämligen genast ute med honom. Bjöds han att spela moed nagon av o dem, sade han sig vara sjuk eller måste nödvändigt pa resa, men ~ag helt enkelt och metade fisk vid Hindersby dessa dagar. Han Vlsst~ vad som hade hänt, emedan han baktalade dem,. och detta kom till deras kännedom. Han spelade till sena ålderdomen..men på ett bröllop i hans hem backe hände det en gång, att han fick en kamrat med harmonika. Johansson samspelade icke med denna skränapparat, menade han. Han fick således spela i tur med. den andre. Och då han, fann att ungdo men dansade till harmo nikan. o~h sutto och sågo, när han spelade, då tog han helt enkelt sm fiol, lade den på golvet, trampade grundligt sönder den med båda fötterna, gick hem och tänkte aldrig mera på en annan. Han avled den?9 juni 1900 och efterlämnade1lera barn. Oräkne-. lig~ äro de steg, som han trampat över skogar och genstigar han anlitade sällan häst, var skicklig jägare o. s. v. '.. 9. Mårten Bosas föddes den 6 juni Bosas spelade ungefar samma stycken som Hans och Anders, men visste också - h.an var d.eras läromästare i mångt och mycket, - begagna si~ av sm myndighet. Bosen fick ljud i strängarna, sades det, emedan h~n drog av alla krafter med stråken över dem alla på en gång. FIolen torde haft ovanlig grov stämma; tu tal behövdes icke om ve~n som ovar den bäste, menades det. Den tideij. förstod sig ickemangen. pa annat än att ljudet var stort, det var allt som behövdes. Ibland spelade Bosen mycket med Pecka och andra gamla och förvärvade således vidsträcktare kunskap. En gång blev han illa ut; han :este med en. viss Loh man.från Pernå för att spela på ett bröllop I Porlom by I Lappträsk. Aven i denna by fanns en så kallad n:usikant Ande.rsson, vilken hade varit soldat vid finska gardet och VId gardesmusiken. Och då mannen hade varit ovanligt framstående, hade han av någon av befälet bekostats till Italien och Tyskland för att lära sig spela fiol, vilket även lyckades. Men han drack upp såväl fiolen som kläder, om någon skänkte sådana. Mitt i bröllopsdansen vid ovannämnda tillfälle ropade någon; "Musikantti tulee". Detta var som ett slag över Bosens violin. Dansen stannade, och inföstes en i gammal ryss-schinell klädd, vacker man. Men mannen menade, att han icke ville komma och störa de andra spelmännen, han ville blott vara som övriga brud siare. Detta hjälpte icke. Först fördes han i inre rummen för att supas

4 full, schinellen togs bort och lånad rock sattes på. Han började spela och visade en begåvning, som gränsade till det underbara, varom mera längre fram. Bosen var befriad från att spela denna gång. Så berättades för mig av Anders Erik Lindblom från Andersby by i Liljendals kapell, vilken var närvarande, emedan det var Andersby smeden Pärlströms bröllop, vilken gifte sig från Porlom by. Mårten Bosas dog den 13 mars 1884, var även gift och av gammal odalmannasläkt. 10. Mårten Nissas föddes den ' 10 september 18 I 3. Han spelade lugnt och vackrare än Bosen. Var en allvarlig och tänkande man. Gjorde resor i bygderna än med den ena, än med andra. Om denne odalman är icke mycket ah säga. Han var gift. Dog den 16 april 188 I och efterlämnade flera barn, vilka ännu inneha Nissas hemman i Hindersby. Men sin konst lämnade han icke i arv åt någon av sina söner. Bäckby. I l. Anders johan, född 8 oktober Anders var en glad och livlig man. Han levde ' mera obemärkt och reste icke ofta längre vägar. Hans förfäder hade innehaft jossas hemman från urminnes tider. En av hans sonsöner spelade även violin, men gick i döden, på samma sätt som jonas. Violinen såldes åt en avlägsen släkting. Denna violin torde vara den älsta på orten. Anders dog den 26 juni Labby. 12. johan Karlsson föddes 7 september Hans stuga står ännu kvar på en vacker kulle. I denna stuga berättades sägner av allehanda slag. Karlsson gjorde sig violin av alträ och spelade själv, men fäste sig icke mycket vid denna näring. Han lärde sin son, den ovannämnde Anders Johansson från Hindersby, de första grunderna i violinspel. Pojken måste emellertid ut som vallgosse. Senare kom han i beröring med spelmän från sydöstra och nord- - västra Pernå, bland andra Gustaf jakob Brandt och använde sin Konst som ovan är sagt. fadern var en ytterst kunnig man i jakt och fiske samt snickare. Han reste omkring i bygderna och gjorde sängar, bord och stolar m. m. Varje kväll var stugan, där han för tillfället arbetade, halv av lyssnare, vilka med andakt sutto och åhörde gubbens berättelse om duster med vargar och om de knep, som måste användas för att orren säkert skulle komma tiii bulvanen eller kojan. Män sådana som han finnas icke mera i dessa bygder. I Skada att dessa berättelser och sägner gått i graven med berättaren. Han avled den 10 februari Han mindes mycket denne man i honom hjelten man.strax fan;, som prövat tidens öden. De sägner gubben samlat har finns ej i någons minne kvar de gingo med honom i döde~. - Pockarby. 13. Otto Henriksson,. född 8 oktober Han gick i skola hos jonas, ~pelaod~ samma stycken som denne och spelade dem rent, :ne~.. slo~ Sl~ pa Jord?rukarens värv. Han avled den 8 maj 1880 I. hjarnhlilnelilflammahon. I händelse jonas den tiden skuiie tiii Ihs soc~en eller l~ngre bort, då skulle Otto med. Då var nämligen jonas sa.ker ~tt k~mpa med de berömde His spelmännen, Kajander?ch 0 ahn, vilk~.. lcke voro att leka med. Mången dust utkämpades aven I dessa najder. Och de torde ha slutat tiii jonas förmån, e?uru de andra hade avsevärt bättre instrument. Henriksson var gift och efterlämnade tvänne barn. 14. Emil Wallin, född I oktober 1858, gick tidigt i klockarskola och lärde sig s~mtidigt violinspel. Han spelade drägligt rent, men ho~gy.ttrade allt I en vassa, båqe dugligt och odugligt. Wallen spelade I sm hembygd på bröiiop och danser och även någon gång langre bort. Han lever i den dag som är. Lindkoski by. IS. Henrik Stormarkus, född den 30 mars 1799, spelade väldigt enligt vad sägnen förtäljer. Efter hans brukliga uttryck "spel på qvinten" fick han namnet "qvinten ", vilket han fick bära så länge han levde. Han dog 14 februari 1863; var gift. Ingermansby. 16. johan Reinhold Skogsbacka, född 2 november 1864' lä.rde sig spela av sin fader, som dock icke var någon spelman a~ VIkt. Han reste flitigt omkring med Anders johansson från Hindersby och spelade ungefär som denne. ~.

5 - 118 Porlom by. 17. Stefan Käckis, född 10 augusti 1790 på Käckis hemman i nämnda by; reste icke nämnvärt långa vägar, men torde spelat väl i sällskap med nedanstående; död den 2 augusti 1872, gift. 18. johan Lö], född 26 december 1816; spelade alltid i sällskap med ovannämnde Käckis. be två lära ha varit ett par eniga, fridsamma -män, lugna, men ömma om sin konst, värdiga den tidens sed. Löf dog den 21 januari 1890, efterlämnande enka. 19. Musikern Andersson. Denne hade varit medlem av gardesmusiken. Någon av överbefälet bekostade honom till Ifalien - och Tyskland på någon tid. Då han sedan kom hem, och blev bosatt på landet, vann han ett stort rykte och skulle kunnat vara de andras skräck Men mannen var fredli g, han spelade sjufalt bättre än vanliga spelmän, men dryckenskapslasten övervann denne så begåvade man, varom ovan nämnts. Han var även en kunnig murare. I Viborg hölls en gång vad om vem som skuile vinna, musikern Andersson eller sex stycken hornblåsare. _ En dyrbar violin anskaffades. Andersson bestod ]3rovet. Ehuru han var så skicklig, kunde han icke på egen hand livnära sig, utan var tvungen att t;lga tjänst som Glräng på Porl om gård. Han dog i sin bästa ålder Allt det som sagts om honom är antecknat efter trovärdiga ögonvittnens berättelser, således fullt faktiskt. Lov-isa stad. 20. Henrik johan R.önn föddes 1782 i Lappträsk socken, blev dragon vid finska militären, slog sig sedan ned i Lovisa som varvsmed. Den tiden byggdes ' smärre skepp på varvet tvänne kilometer söder om staden. Enligt grånade gamlas berättelser var mannen grovlemmad, bister och tvär. Gud nåde den som rörde gubbens strängar. Sådan var även hans son Petrus, som här nedan skall skildras. Rönn torde icke spelat så rent som sedermera hans son, enligt Jonas påstående. Han dog den 4 september Hans son 21. Petter johan R.önn föddes den 21 mars 1830, hade faderns egenskaper och var även smed, men spelade ovillkorligen rent. Undertecknad var även 4 timmar i lära hos denne bistre man. Vi togo ihop med Gubben -Noak, men gubben blev för sträng. Knäpparna med den väldiga stråken på pojkens fingrar voro icke välkomna. Därför blev det bäst att lämna fältet i tid, vilket också skedde. Petter var en tid fredrikshamn, men kom åter tillbaka och dog i staden Han var gift, men hans släkt torde i det närmaste vara utdöd. 22. johan Gustafsson, född 21 augusti 1834 i Pernå; lärde sig från unga år violinspel tillsammans med sin broder Gustaf vilken spelade avsevärt bättre. Johan visste nog huru han skulle tå ljud i violinen, han höll den icke under hakan, utan den låg på armen och slängdes hit och dit av alla krafter för att den skulle passa för stråken. Johan blev berömd, fast han spelade ganska falskt ibland, innehåde ölfqrsäljningsrättighet i lång tid, avled 17 mars 1913 efterlämnande en fosterdotter. ~ Ibland skall det ha komm it till örlig emellan Rönn och Gustafsson. Den förra stack icke under bänken i händelse han blev retad, och det hände att de kommo från kalaset med var sin häst, ehuru vägen var densamma. 23. Målaren Alexis Oskar Strömberg föddes den 11 februari 1866 å Murarbacken i Lappträsk. Han började i späda barndomen spela. Reste en tid vida,omkring i Lovisa, StrömfofS och Pernå skärgård. Sedan han flyttade till staden, har han icke kunnat uppnå - de äldres färdighet, emedan han är något döv; fördenskull kommo också styckena att av honom bliva misstolkade. Pernå socken. Sarvlaks. 24. Karl Henrik Axelsson född es den 19 juli 1814 på landbondestället Äfogdas. Han var en stor och grov man. Som kunnig allmogespelman var han en bland de främste. Även han reste vida i bygderna, var ibland månadtal borta på bröllopsresor. Hans värdefulla violin, som gått genom många släktled, äges nu av undertecknad. Ungdomen behövde inte vänta, au Karl skulle svara att han glömt den eller den dansen: Du fick begära vad d u ville, gubben var färdig. Han var gift, efterlämnade barn, dog 4 januari När legojorden ibland slog fel, som mången gång visst hände, och adelsmannens syn var vred, när Karl kring bygden rände, till örs -ej baronen ville gå, ty Karl hade mod Qch styrka mot två, därför ingenting sen hände. 25: johan Axelsson Fjeldars var den sistnämndes bror, född den 18 februari 1810: Han spelade med sin broder i sällskap,

6 120 reste icke så vitt omkring som denne och kunde icke heller uppnå så stor färdighet; dog den 16 augusti 1868, var även gift. Hard'om by. 26. Karl johansson Pesus, född 1795 å Pesus hemman i Hardom by, var icke särdeles framstående spelman, men gälde det sång, då var han den främste i byn. Om någon dog i byn, så skulle Kalle fram, ty den tiden var den såkallade likvakan allmän; också dans var han mer än vuxen. Han dog som backstugusittare den 28 augusti Köpbacka.' 27. Gustaf Gustafsson föddes på Hartis hemman i Köpbacka by, lärde sig i unga år spela fiol och spelade med Jonas och andra framstående spelmän. Gustaf spelade mycket bättre än brodern Johan i Lovisa. När Jonas omnämnde Gustaf, sade han: "gå inte dit pojkar, han är gammal musikus och har knipit bra många av mina stycken, vilka han spelar utmärkt". Han dog den 22 januari 1903; var gift och efterlämnade en dotter. Erlandsböle. 28. Karl johan Karlsson, född den 12 oktober Han tjänade dräng mest i all sin tid å Backas hemman i nämnda by, vilket ställe var gästgiveri. Han var någorlunda inkommen i violinspel; dog den 10 februari 1911 på fattiggården i Pernå. Gräggböle. 29. Gustaf jakob Brandt föddes den 5 juni 1842 i Borgå socken. Han.spelade från unga år, erhöll medelmåttig färdighet, spelade icke högt, men någorlunda vackert. Gustaf hade som taxa fem mark för balen, några mente att det var dyrt. Den ena kjingstrykaren efter den andra kom till forsby sågen, vilken icke låg långt från hans bostad, med skränapparat eller illa stämd harmonika och trängde sig in på Brandtens område. Då brände han helt enkelt upp sln violin, men köpte nog sedan senare en annan, vilken han nu äger. Brandt är en glad lynt och vän lig man- och lever nu lugn på sina fordna mödor. Jag tillfrågade honom, om han kände en. viss Jonas. "Joo", mente Gustaf, "men han spelade kråkelstyck, mte kan man spela med honom bra". Brandt är gift och har en dotter. Strömmen. 30. johan Karlsson, född den 14 augusti 1865, innehade en tid ett torp i Sarflaks skärgård; spelade blott i egen näjd; reste icke vitt omkring; dog den 5 december Han var gift och hans efterkommande odla torpet. Lappnor. 31, Karl Viktor Karlsson föddes den 10 mars Han var.iivad och g~ad som ung man; skutskeppare till yrket; allmogemusiker med själ och hjärta. Angenämt är att komma till hans bostad på en udde ute vid havet. Tvänne halvilskna hundar komma genast en till mötes, men så mycket bättre mottagen blir man sedan man kommit inom hans tröskel. Trevlig och välmenande. Snygghet råder i stugan. flere fioler hänga på väggen. Allt är i bästa ordning. Han har en städad hustru, men är barnlös. frågar man honom, varför han und erh åller tvänne hundar, svarar han: "gumman väsnas ibland, men jag vill icke bära hand på någon av dem, därför få de leva ". Härkäpä. 32. j ohan Winkvist inflyttade från Borgå socken; spelade fiol i bygden. Men den som kom med söndrigt "harmonickljud" skulle passa opp för Winkvist. Han var annars fredlig, men en gång kom kniven fram; han mente, att det som ingenting var värt kunde helt enkelt skäras i bitar. Han dog barnlös Pernå kyrkoby. 33. Gabriel R.obert Karlsson, född den 15 juli En livad man, icke någon särdeles renspelare, men mera mångsidig. fiolen måste hänga på sin gamla plats. "Byta kan man", menade ha n, "men sälja inte". Omgiven aven rask fami lj berättade han många sägner om sina resor, bragder och äventyr. 34. johan Gabriel Lindström föddes den 24 april 1831 ; var,,

7 snickare; tillverkade och reparerade violiner; reste mindre omkring; dog 7 oktober 1896, efterlämnande sonen Oskar,. s.om var mera inkommen än fadern; spelar bland annat även altvloli~ Karl Viktor Fredriksson föddes den 20. ap ni 1862; a~~de sin fars tycke för violinspel, men. u~öv.ade det Icke mycke~ s!alv. Han har tvänne pojkar, som lära sig Ivngt och ha ren kommit langt på vägen. Pitkäpä. 36. Fredrik Öllstajsson föddes den 11 d~cember 1833 ; var häradsnämdeman; spelade i all sin tid träget viohn n å.go rlu~da r~nt. Hans violin, som ' han ärvt av sin fader, är betydhgt nott knng halsen. Gustafsson dog Liljendals kapell. Drombom by. 37. Karl Karlsson föddes den 31 oktober 1 ~43. I:Ian sammanträffade under spelningen med Anders Jo~an ~so.n fran Lappträsk, är en livlig man och kan än~u ta.tag I vloili1en, om h~.n träffar på någon, själv har han nämhgen li1gen num.~ra. Han ar en odalman av rätta slaget, är gift, har stolta, raska soner, har ock hemmanet väl i ordning. Säfträsk by. 38. Ofto Holmberg föddes den 1"1 november 1859, gick :om ung i klockariära hos kantor Liljekvist, vilken också spelade. n~got fiol men flyttade sedan till Mörskom. Holmberg brydde sig Icke om' klockartjänst, utan blev allmogespelma~.. Det var ~ålig t be~täl~t,, vad dessa angick i kapellet. Otto blev Icke ~eller n~.go n sklckhg spelman. Han fick hålla sig tillbaka mycket for lapptr~~kgubbarna, men han gjorde vad han kunde och är i det hela I1ltJsk som en god hyfsad allmogeman. Han är gift och har flere barn. I bragetävlingen var han även med. Eskilom by. 39. Aron Sandkvist föddes den 20 december Denone var skomakare till yrket. Han drog på sin violin hår d are än mangen annan, men med renheten gick det ibland sämre. Aron brydde sig icke om detta, blptt det var ljud i skällan. Han höll ljud i norden och basen så att det ekade, när han spelade efter, eller andra fiol som det sades. Något finger dugde sällan sticka dit, det gjorde blott ett hiskeligt oljud. Gubben kände icke till vilken oktav som svarade, men det gick ändå. Hans omgivning var icke van vid annat. De försäkrade, att skomakarn var god. Han tänkte också på bragetävlingen, men när han aftonen förut gick till folkskolelokalen och prövade sina talanger, så. mente han själv, som de andra, att hah hade ovanligt försämrat sig på sista tiden. Det hjälpte icke att gubben var tjock och fet som en prost, det borde gå litet bättre, mente de erfarnaste, och på den grund blev han hemma. När de andra hemkomrno, var gubben färdig att föras till graven. Han dog den 6 juni 1907, var gift och hade barn.. Hopom by. 40. johan Ersas föddes 1836; var ivrig jordbrukare och lämnade senare fiolen åsido. - Seglade ~om ung nog också sjöman en tid, men skötte sedan sitt hemman, som det anstår en man med heder; var gift; dog Agart Nordström från Pernå Fasarby, föddes den 12 mars Hans spelsätt är icke mycket känt; han vistas i yttersta skärgården. Nästan aldrig' brukar han komma högre upp i socknen. Mannen lär vara läraktig och tillmötesgående. Lappträsk. 42. Karl Gllstaj Karlsson, född i Pernå Tavastby den 9 juli 1 ~64. Vid 20 års ålder vaknade först intresset för violinspelning ; gick sju veckor i lära hos Jonas i Strömfors Virby samt följde en tid honom i bygderna. Flyttade 1889 till Rudom by i Lappträsk och är där ännu kyrkskriven. Strövade sedan på egen hand kring i tio socknar och började komma överens med vilka spelmän som helst, oberoende av om kamraten hade ett eller annat instrument, blott det hade ljud. Han förstår att stämma sin fiol på lämpligaste. sätt; kände personligen de flesta i denna skrivelse skildrade allmogemän. Det skulle bliva stoff till en historisk roman om alla anekdoter och omständigheter skulle nedskrivas, därför ha blott det viktigaste antecknats.

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Han var murare, målare, tapetserare, urmakare, ja, en riktig tusenkonstnär enligt Alfred Andersson i Lövnäs som var en av Lindbloms fiolelever.

Han var murare, målare, tapetserare, urmakare, ja, en riktig tusenkonstnär enligt Alfred Andersson i Lövnäs som var en av Lindbloms fiolelever. SPEL OCH DANS FRÅN FÖRR Ur Andra boken om LOTORP. ABF i Finspång, utan år: "Risinge socken har varit en dansande socken beroende på de stora bruken som fanns på den tiden vid Finspång och Lotorp. Det var

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Den dumma. bondpojken

Den dumma. bondpojken q Den dumma bondpojken d Sagan är satt med typsnittet Odense Neon, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Snövit. Klassiska sagor. efter bröderna Grimm

Snövit. Klassiska sagor. efter bröderna Grimm Klassiska sagor Snövit efter bröderna Grimm Illustrerad av Anna Friberger Det var mitt i vintern och snön föll som dun från himmelen. Vid fönstret, som hade karmar av svartaste ebenholts, satt drottningen

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö

Det bibliska landet. Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Pilgrimsvandring på Tosterö Det bibliska landet Vid starten: Visa mig Herre din väg, och gör mig villig att vandra den. (Heliga Birgitta) Betlehem: Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Jonatan 5C Ht-15. Kapitel 1 Drakägget Drakens mysterier Av Jonatan Wiman Hej detta är en bok som kommer att handla om medeltiden. Där jag kommer att hitta nya vänner och hitta på mysterier. Men det kommer också hända hemska saker. 1 Kapitel

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA

GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA GRANSÄMJA och GRANNSÄMJA Ett julaftonsbestyr Min gode vän Oskar på Höjden kom hem till mig en kväll på höstkanten, och vi satt och småpratade en stund om gamla tider. Eftersom det inte var så långt kvar

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska

Selma Fingal, torparhustru och tvätterska Selma Fingal, torparhustru och tvätterska I Glimtar från 2005 finns en artikel som bygger på en intervju med Selma Fingal som gjordes på Hagagården 1982 av Elsie Lindholm och Ulla Nygren Selma som barn,

Läs mer

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea.

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. MONSTRET Kapitel 1- Ljuden - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. De var på lektion i hemkunskapen. Lisa bakade

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas

Greven av Monte Cristo. Av Alexandre Dumas Ur Greven av Monte Cristo Av Alexandre Dumas 1 2 1 Slottet If En smal strimma dagsljus silade in genom den lilla gluggen till en av de underjordiska fängelsehålorna på slottet If, den dystra gamla fästningen

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Mimmi. Hennes hund, Bonita, rymmer efter att ha blivit rädd när en polisbil kör förbi, med sirenerna på. Polisbilen jagar en motorcykel. Mimmis mamma berättar,

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift Maskinbefälet Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Med anledning av Eder uppmaning i novembernumret lämnar jag härmed följande data ur mitt liv: Född i Skyttorp, Tensta församling

Läs mer

Kap 1 hej. Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan.

Kap 1 hej. Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan. Kap 1 hej Hej jag heter William Peterson. Jag är 10 år gammal och jag är cool. Jag bor i Alafors och jag har 5 syskon. Jag går på MK- skolan. Min bästa vän heter Emil, Emil gillar fotboll och innebandy.

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

En kristen i byn. Kapitel 3

En kristen i byn. Kapitel 3 Kapitel 3 En kristen i byn halvdan skyndade bort mot ragnars gård. ragnar var känd för sitt häftiga humör. Många kunde berätta om hur han slog och sparkade dem som inte lydde honom. hövdingagården låg

Läs mer

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky

Gubben i stubben (Rim) Batmansången Honkey tonky Gubben i stubben (Rim) 1. Uti skogen i en stubbe 1. Händerna flata mot varandra 2. bor en rolig liten gubbe 2. Håll upp en tumme 3. om du smyger fram så tyst 3. Två fingrar går på tex. Golv eller ben utan

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

"Navigare necesse est" (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid.

Navigare necesse est (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid. "Navigare necesse est" (det är nödvändigt att segla), sa romarna på sin tid. Men frågan är: Finns det en vattenväg mellan Barrud i Sverige och Valparaiso i Chile? Det får vi svar på här. September 2015

Läs mer

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund

Lärarhandledning. Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund Lärarhandledning Folke och Frida Fridas nya värld Frida Åslund www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

mysteriet Torsten Bengtsson

mysteriet Torsten Bengtsson mysteriet med fuskarna Torsten Bengtsson Mysteriet med fuskarna av Torsten Bengtsson Illustrerad av Katarina Strömgård Ett hot Jag är hemma i vår trädgård. Där har jag byggt ett fotbollsmål. Nu spelar

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö

En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö En berättelse om mina förfäder Tecknad av Eva Eriksson, född Karlsson, Räveln, Sör-Nedansjö Min mormor Maria Kangas föddes 1872 i byn Lajkola i Finland. Min morfar Johan Erik Kangas var två år yngre och

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer