Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I)"

Transkript

1 Anteckningar om spelmän i Östra Nyland. I) (Strömfors, Lappträsk, Lovisa, Pernå och LiljendaI). Av K. a. Karlsson. Strömfors. l. Petter johansson, född 1795 p~ Skarins hemman i Virby _ by av Strömfors socken var av gammal odalma nnasläkt. Petters förfäder hade redan innehaft godset i flere led. Något puckelryggig och ytterst fantasirik hade' han i unga år skaffat sig violin samt uppövat sig till en allmogespelman av, första rang, Numera kan icke utredas, vem som varit hans lärare. Denne vitt berömde' allmogespelman har eftervärlden att! acka för de av Hans Jakob Hansson spelade värdefulla stycken, varom mera längre fram.- Pekka, som han ka ll ades, slog sig även på folkpoesi och diktade skämtvisor. I Tessiö by torde ännu finnas en i behåll i form aven kungörelse. Trovärdiga, sägner av bland andra en 92-åring, benämnd Jönsas Mommo, vllken som ung dansade efter Pek kas låtar och sedermera efter- Jonas, försäkrade, att den senare ovillkorligen hade förlorat i tävlan med Pekka. Han kom sedermera i beröring med högtstående ryska militärer, vilke! gjorde, att han inbjöds åtskilliga gånger o att spela pa storre fester l den ryska metropolen, samt reste alltid I) För någon tid sedan anmodade jag spelmannen K. G, Karlsson att. n,edskriva de notiser han kände om sina kolleg~r i Östra Nyland. Han åtog sig detta uppdrag, och har,nu, und,er sma, vandringar genom de angivna sockna,rna lyc~ats samla det. m ~ terial, vi1ke~ har med någon omredigering, offentliggores. Fodelse-,o~h dodsar ha erhållits ur kyrkoböckerna genom respektive prästerskaps valvilliga medverkan, Författarens uttryckssätt har såvitt möjligt bibehållits. O, A, med egen häst- och sin yngre broder som skjutskarl. Därifrån erhöll' han en dyrbar violin som skänk. Många sägner hava under en förgången tid varit i omlopp om denne efter den tidens omdömen. ovanligt begåvade man, bland annat att han härmade fågelkvitter~ någon förmenar att ryktet kan härleda sig från hans dyrbara instrument, vi lket; enligt en,sägen gängse inom hans släkt, skulle spelat på väggen efter Pekkas död. Huru som helst, Pekka samlade från vida nejder all mogelåtar och gav dem åt andra. Hans kamrat var bland andra den i östra NyJands bygder berömde brofogden Blomkvist från Pyttis, som även han skattat åt förgängelsen för lång tid sedan. Petter dog den 15 maj 1833, den tid när fågelsången, som han försökte härma i toner, ekade i de urgamla träden kring hans bostad.. 2. j onas j ohansson föddes den 27 api'il 1836 å Petas hemman i Påvalsby by av Pernå socken. Han började spela fiol i unga år tillsammans med sin bror Wilhelm, vilken blåste klarinett. Wil~ helm dog av 'fattigdom, 'som det sades. Jonas sattes i skomakarlära i Antby by av Pernå socken. När pojken först spelade på danser och bröllop, räckte inte hans fötter till golvet. En förmögen slaktare, Sergej från Lovisa stad, fäste sig vid den efter åldern ovanligt lille och klene pojken samt bekostade hans undervisning i violinspei en längre (tid hos en till den i Lovisa stad förlagda ryska mil itären hörande löjtnant Essenberg, östersjöprovinsare och tysk till börden, vilken spelade i bygderna nä mast staden för billigt, när det bestods skjuts. Jonas gifte sig ung med en s, k. Nyströms Edla, samt avreste sedan till den ryska huvudstaden. Han vistades där en längre tid, arbetande i skomakarverkstäder och även spelande violin vid behov; därifrån avreste ' han till Systerbäck varest han vistades en tid. Sedan den första hustrun avlid it, som 'ryktet vi sste berätta, av ett slag med en ölflaska - saken är icke bevisad och fö rföll i glömska, blott hennes anförvanter talade ännu därom för några år tillbaka - gifte han sig för ancj'ra gången med en till åren kommen kvinna. På gamla dagar höll Jonas småbarnsskola i V,irby by i Strömfors socken samt sjöng vid begravningar, även Vid begravningsplatsen i Kungsböle by i nämnda socken, vi lken låg en halv kilometer från hans sluga. Denna stuga. anskaffade han, då ~an för ungefär 35 år sedan flyttade till Strömfors. Han var häftig bli lynnet. Vänskapen var snart slut med den kamrat, som icke benämnde honom farbror; med detta namn mente Jonas att mall erkände hans ovanliga överlägsenhet. Nedskrivaren av detta var ofta hans kamrat vid bröllop sedan 25 år tillbaka. Och ett är säkert: vi kunna icke numera bedöma den först omnämnde Petters talanger, som hör till det förgångna, men i vida bygder, där Jonas träf-

2 fade de yppersta, var han oändligt överlägsen dem alla och fick överallt namnet himmelsspelman, emedan han där han kom var den bästa. Detta framstod genast klart för var och en. Han hade ingen, som gjorde honom äran stridig. Godlynt var han mot den, som visste ställa sig väl med honom. Hans från början kans~e rena stycken hava nu under tidernas lopp mycket förvanskats. Overallt i bygderna märker man snart förändringen. Med prästerskapet och de styrande ville Jonas icke komma överens. En gång gick han till fots till huvudstaden och framförde klagomål, att kommunalförvaltningen handlade illa med folkets kassor; han lär icke hava åstad- ~ kommit någon ändring. En annan gång, när han sammanträffade med vår beri:i.mde landsman Lindberg, medgav gubben,! att denne var notfastare, men renare spelade han icke. Hans violin är i behåll hos dottersonen, vilken också börjat spela fiol. _ Jonas dog för egen hand genom hängning den 22 februari 1909 i ' sin stuga. 'Ingen vet vad som kom åt honom, endast katten smekte hans stelnade ben när folk kom tillstädes. Saknad spridde 'sig genast i de Irakter där ' han verkade som allmogespelman. När musiken var tyst, underhöll han gästerna med sägner och roligt tal. De yngre, vilka upptogo den fallnes mantel, förmådde icke närmelsevis fylla den lucka, som uppkom gf;!nom hans bortgång. Han dansade och spelade med violin på nacken ännu sextio år gammal. \ 3. Matts Peckola. Matts föddes den 20 augusti 1835 på. Peckola hemman i Svenskb by av Strömfofts socken. Han- härstammade från en gammal speimanssläkt. Matts farfar torde redan varit byspelman. Släkten bevarar ännu samma "arv-violin ", vilken i ingen händelse bortslumpas. Matts var lång och reslig man med värdig hållning, tystlåten, lugn och eftertänksam. ~ Han svarade fö,l?a om någon ställde värdelösa frågor till honom. I sällskap med sm yngre broder, vilken här nedan närmare kommer att beskrivas, strövade han kring bygderna och kallades särskilt till sådana ställen, där Jonas ansågs för dyr. Han levde ogift, överlämnade hemmanet åt sin yngre broder, dog den 20 oktober Erik Peckola föddes den 22 februari 1844 på nämnda hemman vilket han övertog efter brodern. Han strövade sedermera o~kring med Jonas i Itis, Anjala, Strömfors och delvis i Lapptr.äsk,.. spelade ytterst rent och vackert, övergick från den b~ukliga rent finska s. k. "furuspelningen " till den av Jonas brukliga; liknade fullkomligt sin broder i växt, uppförande och hållning. Undertecknad var även i tillfälle att ett par gånger vara kamrat med honom. Han dog den 12 april 190 l, efterlämnande en dotter. Peckolas violin hänger ännu på väggen som ett minne. Det är onödigt att fråga vad den kpstar. "Den skall hänga där den är", blir svaret. \ Ståtligare allmogespelmän än dessa bröder fick man söka efter när de ~ingo i teten f?r bruflparet med gråsprängt, välvårdat skägg, modiga tre alnar langa. Falska toner voro fullkomligt uteslutrw i deras spel, efter sådana fick man fåfängt vänta. De bråkade icke heller efter stort skränljud. De sökte det gedigna, vilket de också funno. 5. johan Gabrielsson föddes på Hagas hemman i Tessiö bv av Strömfors socken den 18 maj Om honom kan man säga: robust gubbe, höll sträng räfst, när han på morgonkvisten kom något röd om näsan, 'hem till de sina. Han var gift och had~ tvänne döttrar. Han verkade som spelman sällan utom sin hemby' var saktmodig om han icke var supen, varför hans hustru ofta fan~ fi'i r gott att gömma violinen i säkerhet. Då rådde god fred i hemmet. Johan dog den 8 mars Hans kamrat var' den godmodige Skobisa Petter. 6. Wilhelm Gustafson föddes på Sko by rusthåll 1839' reste icke myck~t vitt omkring, men spelade avsevärt bättre än Gabrielsson och sin granne Petter, vilken här nedan skall omnämnas. Hans vio lin står icke heller för något pris till salu. Willi, som han benämndes, var en grovbygd och stark man och allvarlig till sinnes. Han inhämtade sin lärdom dels från Pyttis, dels frän sin hemsocken samt även från Lappträsk. Dog år.1900, efterlämnade tvänne söner: Hans granne. 7. Petter föddes 1821 å samma rusthåll. Denne var gladly nt, godmodig, något halt. När höslåttern på rusthållet begynte - det bestod av tre hemman - skulle var och en anskaffa lika ~å n ga unga kraftiga män från bygderna. Ängarna voro tegvis den tiden. Alla borde hinna lika fort, att icke grannen skulle köra över höet i oläglig tid. Det var således brådska. Men varje afton var det dans. Då var det som Wilhelms och Petters instrument skulle vara spända till det högsta möjliga. De äldre klagade att höet hade växt goda två alnar långt, men dagspenningen blott med marken (en mark). Men de yngre voro mer än nog nöjda. Kosten var god och glädjen stod varje afton högt i tak. Skoby låg dessutom ett gott stycke åt sidan om länsman Holmströms allfarsväg. Om gamla Stava saknades Någon kväll, så visste alla, vad Stava sysslade med: trollkonster, som höllo modet uppe, om icke så mycket kraften. Petter dog 1905, var gift och hade flera barn. 8

3 Lappträsk. ~ Hindersby. 8. Hans jakob Hansson föddes den 22 november 1836.i Strömfors skärgård på den s. k. "Marknan backen". Han lärde sig; vid 8 års ålder hantera violin, överflyttade till Hindersby vid 12 års ålder och uppträdde på bröllop redan vid denna tid. Hans var gladlynt och god modig, en den bä~ta männi.skovän man kan tänka sig. Han samlade allmogedanser vida omknng. Många av de ~. k. b-dursstyckena, som förekommo i Hans spelning, spelades mangsidigt, men icke alldeles rent. Han var kvick att anamoma de styck~.n, som andra spelade, om de voro av värde. Emellanat sammantraffade han med en HenrIk Rönn, vilken var född i Lappträ~k, sedermera dragon och varvsmed i Lovisa, en sjöman BergkvIst m. fl. Och gråhårige vise sjöngo för Hans även mål~ ga av först~ämnde Peckas stycken. Han yvdes icke över sin konst, kom bra overens med alla, yttrade sig skrattande om de högfä~diga i y~ket. "Ja ~~r saat åt Joan son så mang gangor, att när du mt kan fa b-durstytt]m riktiga, så kråkel int meddom aus, så ä' e' mytjy beter". Den Johansson bodde i hans hemby och spelade ganska rent, mycket renare än Hans men apade efter alla och förvrängde även alla stycken, ibland nästan till oigenkänlighet med sin försköning, som han själv påstod. Hans mening var däremot alla tider, att stycken ~kull~ spelas såsom de spelades av de äldre, och han fann endast v~rde I det oförfalskade vilket naturligtvis var rätt. Med vemod mmnes man ännu denn~ veteran, hur man trädde innanför tröskeln i hans ytterst lilla, förfallna stuga och huru den kvicke, glade mannen kon: en till mötes. Han levde i umbäranden och dog den 15 augusti Vid Abborfors Hans vagga var, där älvens bölja flöt fram klar, och laxen stred mot strömmen. Min hembygds saga är ej lång, så talte gubben mången gång, den är som barnadrömmen. 9. Anders johansson föddes den 20 maj 1840 i Labby by av Lappträsk socken, överflyttade sedan vid mogen ålder till Hindersby, livnärde sig. med fiske, jakt samt 1!1ed timmermansarbete. Men huvudinkomsten gav spelmannayrket. Aven denne spelman for vida omkring i bygderna. Den tidens sed var att det skulle h~llas bättre balet i varje by flere gånger om året, och Anders var en lång tid mycket anlitad vid desq,mma. Han hörde icke till de s. k. "furuspelmännerna ". Han var högfärdig och falsk med sin konst höll sig.gärna som den bästa, men aktade sig emellertid noga att komma I kontakt med Jonas, smeden Rönn samt Hartis Gustafsson. Då va~ det nämligen genast ute med honom. Bjöds han att spela moed nagon av o dem, sade han sig vara sjuk eller måste nödvändigt pa resa, men ~ag helt enkelt och metade fisk vid Hindersby dessa dagar. Han Vlsst~ vad som hade hänt, emedan han baktalade dem,. och detta kom till deras kännedom. Han spelade till sena ålderdomen..men på ett bröllop i hans hem backe hände det en gång, att han fick en kamrat med harmonika. Johansson samspelade icke med denna skränapparat, menade han. Han fick således spela i tur med. den andre. Och då han, fann att ungdo men dansade till harmo nikan. o~h sutto och sågo, när han spelade, då tog han helt enkelt sm fiol, lade den på golvet, trampade grundligt sönder den med båda fötterna, gick hem och tänkte aldrig mera på en annan. Han avled den?9 juni 1900 och efterlämnade1lera barn. Oräkne-. lig~ äro de steg, som han trampat över skogar och genstigar han anlitade sällan häst, var skicklig jägare o. s. v. '.. 9. Mårten Bosas föddes den 6 juni Bosas spelade ungefar samma stycken som Hans och Anders, men visste också - h.an var d.eras läromästare i mångt och mycket, - begagna si~ av sm myndighet. Bosen fick ljud i strängarna, sades det, emedan h~n drog av alla krafter med stråken över dem alla på en gång. FIolen torde haft ovanlig grov stämma; tu tal behövdes icke om ve~n som ovar den bäste, menades det. Den tideij. förstod sig ickemangen. pa annat än att ljudet var stort, det var allt som behövdes. Ibland spelade Bosen mycket med Pecka och andra gamla och förvärvade således vidsträcktare kunskap. En gång blev han illa ut; han :este med en. viss Loh man.från Pernå för att spela på ett bröllop I Porlom by I Lappträsk. Aven i denna by fanns en så kallad n:usikant Ande.rsson, vilken hade varit soldat vid finska gardet och VId gardesmusiken. Och då mannen hade varit ovanligt framstående, hade han av någon av befälet bekostats till Italien och Tyskland för att lära sig spela fiol, vilket även lyckades. Men han drack upp såväl fiolen som kläder, om någon skänkte sådana. Mitt i bröllopsdansen vid ovannämnda tillfälle ropade någon; "Musikantti tulee". Detta var som ett slag över Bosens violin. Dansen stannade, och inföstes en i gammal ryss-schinell klädd, vacker man. Men mannen menade, att han icke ville komma och störa de andra spelmännen, han ville blott vara som övriga brud siare. Detta hjälpte icke. Först fördes han i inre rummen för att supas

4 full, schinellen togs bort och lånad rock sattes på. Han började spela och visade en begåvning, som gränsade till det underbara, varom mera längre fram. Bosen var befriad från att spela denna gång. Så berättades för mig av Anders Erik Lindblom från Andersby by i Liljendals kapell, vilken var närvarande, emedan det var Andersby smeden Pärlströms bröllop, vilken gifte sig från Porlom by. Mårten Bosas dog den 13 mars 1884, var även gift och av gammal odalmannasläkt. 10. Mårten Nissas föddes den ' 10 september 18 I 3. Han spelade lugnt och vackrare än Bosen. Var en allvarlig och tänkande man. Gjorde resor i bygderna än med den ena, än med andra. Om denne odalman är icke mycket ah säga. Han var gift. Dog den 16 april 188 I och efterlämnade flera barn, vilka ännu inneha Nissas hemman i Hindersby. Men sin konst lämnade han icke i arv åt någon av sina söner. Bäckby. I l. Anders johan, född 8 oktober Anders var en glad och livlig man. Han levde ' mera obemärkt och reste icke ofta längre vägar. Hans förfäder hade innehaft jossas hemman från urminnes tider. En av hans sonsöner spelade även violin, men gick i döden, på samma sätt som jonas. Violinen såldes åt en avlägsen släkting. Denna violin torde vara den älsta på orten. Anders dog den 26 juni Labby. 12. johan Karlsson föddes 7 september Hans stuga står ännu kvar på en vacker kulle. I denna stuga berättades sägner av allehanda slag. Karlsson gjorde sig violin av alträ och spelade själv, men fäste sig icke mycket vid denna näring. Han lärde sin son, den ovannämnde Anders Johansson från Hindersby, de första grunderna i violinspel. Pojken måste emellertid ut som vallgosse. Senare kom han i beröring med spelmän från sydöstra och nord- - västra Pernå, bland andra Gustaf jakob Brandt och använde sin Konst som ovan är sagt. fadern var en ytterst kunnig man i jakt och fiske samt snickare. Han reste omkring i bygderna och gjorde sängar, bord och stolar m. m. Varje kväll var stugan, där han för tillfället arbetade, halv av lyssnare, vilka med andakt sutto och åhörde gubbens berättelse om duster med vargar och om de knep, som måste användas för att orren säkert skulle komma tiii bulvanen eller kojan. Män sådana som han finnas icke mera i dessa bygder. I Skada att dessa berättelser och sägner gått i graven med berättaren. Han avled den 10 februari Han mindes mycket denne man i honom hjelten man.strax fan;, som prövat tidens öden. De sägner gubben samlat har finns ej i någons minne kvar de gingo med honom i döde~. - Pockarby. 13. Otto Henriksson,. född 8 oktober Han gick i skola hos jonas, ~pelaod~ samma stycken som denne och spelade dem rent, :ne~.. slo~ Sl~ pa Jord?rukarens värv. Han avled den 8 maj 1880 I. hjarnhlilnelilflammahon. I händelse jonas den tiden skuiie tiii Ihs soc~en eller l~ngre bort, då skulle Otto med. Då var nämligen jonas sa.ker ~tt k~mpa med de berömde His spelmännen, Kajander?ch 0 ahn, vilk~.. lcke voro att leka med. Mången dust utkämpades aven I dessa najder. Och de torde ha slutat tiii jonas förmån, e?uru de andra hade avsevärt bättre instrument. Henriksson var gift och efterlämnade tvänne barn. 14. Emil Wallin, född I oktober 1858, gick tidigt i klockarskola och lärde sig s~mtidigt violinspel. Han spelade drägligt rent, men ho~gy.ttrade allt I en vassa, båqe dugligt och odugligt. Wallen spelade I sm hembygd på bröiiop och danser och även någon gång langre bort. Han lever i den dag som är. Lindkoski by. IS. Henrik Stormarkus, född den 30 mars 1799, spelade väldigt enligt vad sägnen förtäljer. Efter hans brukliga uttryck "spel på qvinten" fick han namnet "qvinten ", vilket han fick bära så länge han levde. Han dog 14 februari 1863; var gift. Ingermansby. 16. johan Reinhold Skogsbacka, född 2 november 1864' lä.rde sig spela av sin fader, som dock icke var någon spelman a~ VIkt. Han reste flitigt omkring med Anders johansson från Hindersby och spelade ungefär som denne. ~.

5 - 118 Porlom by. 17. Stefan Käckis, född 10 augusti 1790 på Käckis hemman i nämnda by; reste icke nämnvärt långa vägar, men torde spelat väl i sällskap med nedanstående; död den 2 augusti 1872, gift. 18. johan Lö], född 26 december 1816; spelade alltid i sällskap med ovannämnde Käckis. be två lära ha varit ett par eniga, fridsamma -män, lugna, men ömma om sin konst, värdiga den tidens sed. Löf dog den 21 januari 1890, efterlämnande enka. 19. Musikern Andersson. Denne hade varit medlem av gardesmusiken. Någon av överbefälet bekostade honom till Ifalien - och Tyskland på någon tid. Då han sedan kom hem, och blev bosatt på landet, vann han ett stort rykte och skulle kunnat vara de andras skräck Men mannen var fredli g, han spelade sjufalt bättre än vanliga spelmän, men dryckenskapslasten övervann denne så begåvade man, varom ovan nämnts. Han var även en kunnig murare. I Viborg hölls en gång vad om vem som skuile vinna, musikern Andersson eller sex stycken hornblåsare. _ En dyrbar violin anskaffades. Andersson bestod ]3rovet. Ehuru han var så skicklig, kunde han icke på egen hand livnära sig, utan var tvungen att t;lga tjänst som Glräng på Porl om gård. Han dog i sin bästa ålder Allt det som sagts om honom är antecknat efter trovärdiga ögonvittnens berättelser, således fullt faktiskt. Lov-isa stad. 20. Henrik johan R.önn föddes 1782 i Lappträsk socken, blev dragon vid finska militären, slog sig sedan ned i Lovisa som varvsmed. Den tiden byggdes ' smärre skepp på varvet tvänne kilometer söder om staden. Enligt grånade gamlas berättelser var mannen grovlemmad, bister och tvär. Gud nåde den som rörde gubbens strängar. Sådan var även hans son Petrus, som här nedan skall skildras. Rönn torde icke spelat så rent som sedermera hans son, enligt Jonas påstående. Han dog den 4 september Hans son 21. Petter johan R.önn föddes den 21 mars 1830, hade faderns egenskaper och var även smed, men spelade ovillkorligen rent. Undertecknad var även 4 timmar i lära hos denne bistre man. Vi togo ihop med Gubben -Noak, men gubben blev för sträng. Knäpparna med den väldiga stråken på pojkens fingrar voro icke välkomna. Därför blev det bäst att lämna fältet i tid, vilket också skedde. Petter var en tid fredrikshamn, men kom åter tillbaka och dog i staden Han var gift, men hans släkt torde i det närmaste vara utdöd. 22. johan Gustafsson, född 21 augusti 1834 i Pernå; lärde sig från unga år violinspel tillsammans med sin broder Gustaf vilken spelade avsevärt bättre. Johan visste nog huru han skulle tå ljud i violinen, han höll den icke under hakan, utan den låg på armen och slängdes hit och dit av alla krafter för att den skulle passa för stråken. Johan blev berömd, fast han spelade ganska falskt ibland, innehåde ölfqrsäljningsrättighet i lång tid, avled 17 mars 1913 efterlämnande en fosterdotter. ~ Ibland skall det ha komm it till örlig emellan Rönn och Gustafsson. Den förra stack icke under bänken i händelse han blev retad, och det hände att de kommo från kalaset med var sin häst, ehuru vägen var densamma. 23. Målaren Alexis Oskar Strömberg föddes den 11 februari 1866 å Murarbacken i Lappträsk. Han började i späda barndomen spela. Reste en tid vida,omkring i Lovisa, StrömfofS och Pernå skärgård. Sedan han flyttade till staden, har han icke kunnat uppnå - de äldres färdighet, emedan han är något döv; fördenskull kommo också styckena att av honom bliva misstolkade. Pernå socken. Sarvlaks. 24. Karl Henrik Axelsson född es den 19 juli 1814 på landbondestället Äfogdas. Han var en stor och grov man. Som kunnig allmogespelman var han en bland de främste. Även han reste vida i bygderna, var ibland månadtal borta på bröllopsresor. Hans värdefulla violin, som gått genom många släktled, äges nu av undertecknad. Ungdomen behövde inte vänta, au Karl skulle svara att han glömt den eller den dansen: Du fick begära vad d u ville, gubben var färdig. Han var gift, efterlämnade barn, dog 4 januari När legojorden ibland slog fel, som mången gång visst hände, och adelsmannens syn var vred, när Karl kring bygden rände, till örs -ej baronen ville gå, ty Karl hade mod Qch styrka mot två, därför ingenting sen hände. 25: johan Axelsson Fjeldars var den sistnämndes bror, född den 18 februari 1810: Han spelade med sin broder i sällskap,

6 120 reste icke så vitt omkring som denne och kunde icke heller uppnå så stor färdighet; dog den 16 augusti 1868, var även gift. Hard'om by. 26. Karl johansson Pesus, född 1795 å Pesus hemman i Hardom by, var icke särdeles framstående spelman, men gälde det sång, då var han den främste i byn. Om någon dog i byn, så skulle Kalle fram, ty den tiden var den såkallade likvakan allmän; också dans var han mer än vuxen. Han dog som backstugusittare den 28 augusti Köpbacka.' 27. Gustaf Gustafsson föddes på Hartis hemman i Köpbacka by, lärde sig i unga år spela fiol och spelade med Jonas och andra framstående spelmän. Gustaf spelade mycket bättre än brodern Johan i Lovisa. När Jonas omnämnde Gustaf, sade han: "gå inte dit pojkar, han är gammal musikus och har knipit bra många av mina stycken, vilka han spelar utmärkt". Han dog den 22 januari 1903; var gift och efterlämnade en dotter. Erlandsböle. 28. Karl johan Karlsson, född den 12 oktober Han tjänade dräng mest i all sin tid å Backas hemman i nämnda by, vilket ställe var gästgiveri. Han var någorlunda inkommen i violinspel; dog den 10 februari 1911 på fattiggården i Pernå. Gräggböle. 29. Gustaf jakob Brandt föddes den 5 juni 1842 i Borgå socken. Han.spelade från unga år, erhöll medelmåttig färdighet, spelade icke högt, men någorlunda vackert. Gustaf hade som taxa fem mark för balen, några mente att det var dyrt. Den ena kjingstrykaren efter den andra kom till forsby sågen, vilken icke låg långt från hans bostad, med skränapparat eller illa stämd harmonika och trängde sig in på Brandtens område. Då brände han helt enkelt upp sln violin, men köpte nog sedan senare en annan, vilken han nu äger. Brandt är en glad lynt och vän lig man- och lever nu lugn på sina fordna mödor. Jag tillfrågade honom, om han kände en. viss Jonas. "Joo", mente Gustaf, "men han spelade kråkelstyck, mte kan man spela med honom bra". Brandt är gift och har en dotter. Strömmen. 30. johan Karlsson, född den 14 augusti 1865, innehade en tid ett torp i Sarflaks skärgård; spelade blott i egen näjd; reste icke vitt omkring; dog den 5 december Han var gift och hans efterkommande odla torpet. Lappnor. 31, Karl Viktor Karlsson föddes den 10 mars Han var.iivad och g~ad som ung man; skutskeppare till yrket; allmogemusiker med själ och hjärta. Angenämt är att komma till hans bostad på en udde ute vid havet. Tvänne halvilskna hundar komma genast en till mötes, men så mycket bättre mottagen blir man sedan man kommit inom hans tröskel. Trevlig och välmenande. Snygghet råder i stugan. flere fioler hänga på väggen. Allt är i bästa ordning. Han har en städad hustru, men är barnlös. frågar man honom, varför han und erh åller tvänne hundar, svarar han: "gumman väsnas ibland, men jag vill icke bära hand på någon av dem, därför få de leva ". Härkäpä. 32. j ohan Winkvist inflyttade från Borgå socken; spelade fiol i bygden. Men den som kom med söndrigt "harmonickljud" skulle passa opp för Winkvist. Han var annars fredlig, men en gång kom kniven fram; han mente, att det som ingenting var värt kunde helt enkelt skäras i bitar. Han dog barnlös Pernå kyrkoby. 33. Gabriel R.obert Karlsson, född den 15 juli En livad man, icke någon särdeles renspelare, men mera mångsidig. fiolen måste hänga på sin gamla plats. "Byta kan man", menade ha n, "men sälja inte". Omgiven aven rask fami lj berättade han många sägner om sina resor, bragder och äventyr. 34. johan Gabriel Lindström föddes den 24 april 1831 ; var,,

7 snickare; tillverkade och reparerade violiner; reste mindre omkring; dog 7 oktober 1896, efterlämnande sonen Oskar,. s.om var mera inkommen än fadern; spelar bland annat även altvloli~ Karl Viktor Fredriksson föddes den 20. ap ni 1862; a~~de sin fars tycke för violinspel, men. u~öv.ade det Icke mycke~ s!alv. Han har tvänne pojkar, som lära sig Ivngt och ha ren kommit langt på vägen. Pitkäpä. 36. Fredrik Öllstajsson föddes den 11 d~cember 1833 ; var häradsnämdeman; spelade i all sin tid träget viohn n å.go rlu~da r~nt. Hans violin, som ' han ärvt av sin fader, är betydhgt nott knng halsen. Gustafsson dog Liljendals kapell. Drombom by. 37. Karl Karlsson föddes den 31 oktober 1 ~43. I:Ian sammanträffade under spelningen med Anders Jo~an ~so.n fran Lappträsk, är en livlig man och kan än~u ta.tag I vloili1en, om h~.n träffar på någon, själv har han nämhgen li1gen num.~ra. Han ar en odalman av rätta slaget, är gift, har stolta, raska soner, har ock hemmanet väl i ordning. Säfträsk by. 38. Ofto Holmberg föddes den 1"1 november 1859, gick :om ung i klockariära hos kantor Liljekvist, vilken också spelade. n~got fiol men flyttade sedan till Mörskom. Holmberg brydde sig Icke om' klockartjänst, utan blev allmogespelma~.. Det var ~ålig t be~täl~t,, vad dessa angick i kapellet. Otto blev Icke ~eller n~.go n sklckhg spelman. Han fick hålla sig tillbaka mycket for lapptr~~kgubbarna, men han gjorde vad han kunde och är i det hela I1ltJsk som en god hyfsad allmogeman. Han är gift och har flere barn. I bragetävlingen var han även med. Eskilom by. 39. Aron Sandkvist föddes den 20 december Denone var skomakare till yrket. Han drog på sin violin hår d are än mangen annan, men med renheten gick det ibland sämre. Aron brydde sig icke om detta, blptt det var ljud i skällan. Han höll ljud i norden och basen så att det ekade, när han spelade efter, eller andra fiol som det sades. Något finger dugde sällan sticka dit, det gjorde blott ett hiskeligt oljud. Gubben kände icke till vilken oktav som svarade, men det gick ändå. Hans omgivning var icke van vid annat. De försäkrade, att skomakarn var god. Han tänkte också på bragetävlingen, men när han aftonen förut gick till folkskolelokalen och prövade sina talanger, så. mente han själv, som de andra, att hah hade ovanligt försämrat sig på sista tiden. Det hjälpte icke att gubben var tjock och fet som en prost, det borde gå litet bättre, mente de erfarnaste, och på den grund blev han hemma. När de andra hemkomrno, var gubben färdig att föras till graven. Han dog den 6 juni 1907, var gift och hade barn.. Hopom by. 40. johan Ersas föddes 1836; var ivrig jordbrukare och lämnade senare fiolen åsido. - Seglade ~om ung nog också sjöman en tid, men skötte sedan sitt hemman, som det anstår en man med heder; var gift; dog Agart Nordström från Pernå Fasarby, föddes den 12 mars Hans spelsätt är icke mycket känt; han vistas i yttersta skärgården. Nästan aldrig' brukar han komma högre upp i socknen. Mannen lär vara läraktig och tillmötesgående. Lappträsk. 42. Karl Gllstaj Karlsson, född i Pernå Tavastby den 9 juli 1 ~64. Vid 20 års ålder vaknade först intresset för violinspelning ; gick sju veckor i lära hos Jonas i Strömfors Virby samt följde en tid honom i bygderna. Flyttade 1889 till Rudom by i Lappträsk och är där ännu kyrkskriven. Strövade sedan på egen hand kring i tio socknar och började komma överens med vilka spelmän som helst, oberoende av om kamraten hade ett eller annat instrument, blott det hade ljud. Han förstår att stämma sin fiol på lämpligaste. sätt; kände personligen de flesta i denna skrivelse skildrade allmogemän. Det skulle bliva stoff till en historisk roman om alla anekdoter och omständigheter skulle nedskrivas, därför ha blott det viktigaste antecknats.

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007

Måndag 27 december. Publicerat med tillstånd Vingmuttern - min allra bästa vän Text Viveca Lärn Bild Eva Eriksson Rabén & Sjögren 2007 Måndag 27 december Så fort jag vaknade i morse, tänkte jag: Jag är så glad. Så särskilt glad. Varför är jag så glad idag? Julaftonen var ju över för tusen år sen. Inte hade jag tappat några nya tänder.

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Pojken, som åt kapp med jätten

Pojken, som åt kapp med jätten q Pojken, som åt kapp med jätten p Sagan är satt med typsnittet Valdemar, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typografe rats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita

Pjäs till Piratresan En drake på besök Piratresan 31 st Rekvisita Pjäs till Piratresan I pjäsen En drake på besök träffar ni 29 pirater samt måsarna Mårten och Måns. Hela gänget håller till på Alfabetsön när de inte seglar runt på de sju haven på skeppet Salta Maria.

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Nötklasen och den gröna riddaren

Nötklasen och den gröna riddaren q Nötklasen och den gröna riddaren r Sagan är satt med typsnittet Miramar kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer