Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys 13 Balansräkning 14 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter till de finansiella rapporterna 18 Underskrifter 29 Revisionsberättelse 30 Ledande befattningshavare, styrelse 31 Våra värderingar 32 Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Öland avger härmed årsredovisning för 2014, bolagets 179:e verksamhetsår. Väckelsångs m.fl. socknars brandstodsbolag, som numera ingår i Dina Försäkringar Öland genom fusion, bildades Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan på Vida Museum. Ekonomisk information Ola Bergman och Ulrika Englund Koncept, text och form Harlem Reklambyrå och Anders Byström Foto Martina Wärenfeldt, M-Studio Tryck Lenanders, Kalmar 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

3 Året i korthet Årets största skada, brand i grisstall. Fyra villabränder. En fastighetsbrand. Nytt Karlskronakontor. Nytt Kalmarkontor. Två nya företagssäljare. En ny lantbrukssäljare. Allt strängare Solvens 2-regelverk. Bra skadeår totalt sett. Bästa totalresultatet någonsin. Ytterligare förstärkning av bolaget inför framtidens regelkrav. Nu uppgår konsolideringsgraden till 213% (173%). FAKTA OM DINA FÖRSÄKRINGAR ÖLAND Företagsnamn och organisationsnummer Dina Försäkringar Öland, Org nr Företagsform Ömsesidigt bolag, det vill säga försäkringstagarna är kunder samtidigt som man är ägare till bolaget. Den ömsesidiga bolagsformen är den ursprungliga formen för alla försäkringsbolag och var den klart dominerande ägarformen fram tills i början av 90-talet. Grundat Väckelsångs m.fl. socknars brandstodsbolag, som numera ingår i Dina Försäkringar Öland genom fusion, bildades Dina Försäkringar Öland är en sammanslagning av Ölands Försäkringsbolag, Dina Försäkringar Södra Småland och Dina Försäkringar Kalmarsund. Bolagets säte Kalmar. Lokalkontor Borgholm, Färjestaden, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås och Linneryd. Produktområden Villa-, hem-, fritidshus-, fordons-, båt-, fastighets-, företags-, lantbruks-, häst-, hund-, katt-, gröda-, skogs-, barn-, olycksfalls- och ansvarsförsäkringar. Hemsida E-post Telefon Postadress Storgatan Färjestaden ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 3

4 VD HAR ORDET Ett värdefullt år 2014 blev det bästa året i bolagets historia. Det innebär att vi stärkt kapitalbasen ytterligare och står bra rustade för att möta de allt strängare regelverken i Solvens 2. Solvens 2 slår igenom med full kraft 2016 och inför detta är det viktigt att bolaget har en stark kapitalbas så att vi kan leva upp till de ställda kraven. Bolagets strategi de senaste 7 8 åren har varit att trygga kapitalet. Denna strategi har aldrig fått äventyras och styrelsens direktiv för verksamheten har varit att försäkringsverksamheten ska vara lönsam över tiden. Årets totala resultat, drygt 38 miljoner innebär att konsolideringsgraden stigit från 173 % till 213 %. År 2006 informerades om det EU-baserade Solvens 2, vilket blev känt som ett ganska strängt regelverk. Konsolideringsgraden för bolaget var då låga 86 %. Styrelsen satte vid denna tidpunkt upp som mål att inom 7 8 år uppnå minst 150 % i konsolideringsgrad, för att därigenom kunna möta kända och okända framtida krav. Efter en tid blev kraven allt tydligare varför målet höjdes till 200 % i konsolideringsgrad. Det var ett djärvt mål, som nu har uppnåtts. Att stärkas ytterligare är viktigt. Framtida krav är långt ifrån kända. Då vi är ett ömsesidigt försäkringsbolag där alla försäkringstagare är delägare ligger det i vårt intresse att bolaget är långsiktigt starkt till gagn för försäkringstagarna. MARKNADEN 2014 är mitt 10:e verksamhetsår. Siffrorna har lyckligtvis under alla dessa år pekat i rätt riktning. Alla parter, såväl personal, styrelse och försäkringstagare, har starkt bidragit till den fina utvecklingen. Hur verksamheten ska bedrivas framåt är en frågeställning som ständigt diskuteras. Vi har haft en trygg strategi och vi är fortsatt trygga i det vi gör, och alla steg som tas är alltid noga genomtänkta. Det som dock kräver extra kraft är hur vi ska förhålla oss till alla de utomstående förändringar som sker, samt hur våra kunder ställer sig till dessa förändringar. Skaderobot för behandling av inträffade skador istället för mänsklig handpåläggning och kontakt är en av alla externa förändringar. Telefonsvarare, knapptryckningar och väntetider en annan. Att kunden i allt större utsträckning ska utföra sina ärenden digitalt är en fråga som tål att utvärderas. Många tycker att den digitala utvecklingen är både nödvändig och bra, men det finns också en annan framtid att reflektera över. Idag är 40 % av sjukskrivningarna stressrelaterade. Hur ser sambanden ut? När vi så småningom beaktar och bättre förstår konsekvenserna av den allt snabbare tillvaron kan det också uppstå en våg av förändringar eller rent av en tillbakagång till något som fanns. Det gamla sättet. I så fall finns vi redan där. Vår utveckling handlar om att balansera klokt mellan det nya och det gamla. FRAMTIDEN OCH VÅR AFFÄRSIDÉ Dina Försäkringar Öland står nu beredda att utmana branschens förändringar. Till grund för denna utmaning är alla våra lojala kunder. Vi har bestämt oss för att på ett tydligt sätt kämpa för den ömsesidiga tanken. I denna tanke är det mänskliga mötet en förutsättning. Det handlar om att bry sig, visa omtanke, vara rätt försäkrad utifrån sina behov och att få hjälp när skadan är framme. I det ömsesidiga bolaget försvinner ingen vinst utan stärker hela tiden bolagets möjligheter att ta hand om kundernas skador och att tillse att man blir rättvist behandlad. Om kunden ska kunna välja rätt försäkringsbolag måste vi vara tydliga i att kommunicera hur vi tänker och hur vi vill ha det. Om kunden ska kunna välja rätt försäkringsbolag måste vi vara tydliga i att kommunicera hur vi tänker och hur vi vill ha det. En av de stora förändringar som skett inom försäkringsbranschen är att en kund uppmanas att köpa försäkring via nätet. Den egna individen ska helt enkelt ta eget ansvar att bli rätt försäkrad, vilket är praktiskt taget omöjligt att avgöra via den information som finns att tillgå. Och hur ska kunden veta vilka behov som egentligen finns? Det är miltals bort från det gamla sättet att teckna försäkring. Att teckna försäkring kräver en proffsig försäkringskunskap. Det kräver mänsklig kontakt för att kunden slutligen ska känna och kunna lita på att man har fått rätt försäkringsskydd utifrån sitt speciella behov. Att ha kunnig personal är därför oerhört viktigt. Att kommunicera försäkringar på den digitala vägen och att människor/företag gör sig alltmer otillgängliga skapar ibland problem för kunden. Vår affärsidé är att vara tillgängliga, samt att alltid erbjuda ett mänskligt bemötande med tillhörande kunnig rådgivning. 4 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

5 MÅL OCH SYFTEN Vårt mål för 2015 är att öka intresset för bolaget genom att vara det bolag som genom mänskligt bemötande tar hand om sina kunder och är måna om att kunden får ett rätt och anpassat skydd. Att visa att vi vill optimera antalet mänskliga möten, gärna på våra kontor eller ringa om man så föredrar. Genom denna personliga kontakt kan vi förmedla våra värderingar och framhålla värdet av att träffas. Kundens upplevelse ska vara att det är det personliga mötet som leder till att man bättre förstår att försäkringsfrågor löser man bäst i samförstånd. Vårt mål är att man ska känna sig omhändertagen och trygg när vi skiljs åt. Vi vill under 2015 öka intresset och berätta om våra värderingar och vad vi står för. Genom att: Ytterligare positionera oss som det bolag som vill känna sina kunder. I vår kommunikation övertyga om att ett mänskligt möte är avgörande för att fånga upp rätt behov och rätt försäkringsskydd. Ge alla kunder som så önskar en personlig rådgivare. Visa ännu mer att vi står upp för våra ledord, vi bryr oss. Med hjärtat uppmuntra kunderna till att inse vikten av ett personligt möte. Benny Sigurdsson, VD ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 5

6 LOTTA & MARYS Öländsk eldsjäl Vi tittar in hos Lotta & Marys på hamnplan i Färjestaden och pratar en stund med Lotta Sjöberg. Samtidigt som hon driver en framgångsrik keramikverkstad, är hon den absoluta eldsjälen vad gäller utvecklingen av ortens hamnområde. Något som under senare år drastiskt har omvandlats till det bättre, vilket uppskattas av såväl fastboende som turister och kalmariter. 6 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

7 Lotta är en inbiten ölänning med rötterna djupt förankrade i Färjestaden startade hon tillsammans med Mary Engholm (därav namnet Lotta & Marys) tillverkning av keramik. Lotta hade då genomgått sin utbildning i keramik på Kapellagården i Vickleby. Efter ett antal år flyttades verksamheten till hamnområdet, där verkstaden numera är belägen. Parallellt har hennes engagemang för Färjestadens utveckling länge varit betydande. Hon som så många andra tvingades konstatera att samhället nästan dog när Ölandsbron blev färdig. Snarare än att landstiga i Färjestaden styrde nu de flesta bilburna besökarna kosan norrut mot Borgholm. En hamn är en oerhörd tillgång för vilket samhälle som helst, säger Lotta. Men det kändes som att beslutsfattarna i Mörbylånga kommun hade förbisett detta. Jag kunde inte stillatigande se på hur vår lilla ort dog ut. Under åren har hon sålunda initierat och drivit det ena projektet efter det andra köpte hon den gamla hamnmästarbostaden. Sedan övertog hon den tidigare hamntoaletten, renoverade densamma och öppnade ett kafé, som efter några år förärades öl- och vinrättigheter. Men det var alls inte slut där. Hon övertalade allt fler företagare att flytta till hamnområdet, däribland Ölandschoklad, hela tiden med målet att få mer folk till området, att skapa en attraktiv mötesplats. Hon var också med om att starta Färjestadens Företagsgrupp med den övergripande målsättningen att skapa goda förutsättningar för att leva, bo och verka på orten. Att öppna en fungerande färjeförbindelse med Kalmar var ett av målen. Efter 3 års arbete i gruppen startades slutligen en ny färjelinje till Kalmar, efter 39 års uppehåll. Lotta poängterar att samarbetet med Kalmar, Mörbylånga och Trafikverket var mycket gott. Lotta och hennes svägerska Carina Sjöberg erhöll dessutom Entreprenörspriset en kort tid därefter. Med facit i hand kan man påstå att Lotta sannerligen har lyckats. I dag är hamnområdet en välbesökt mötesplats, framför allt sommartid, med restauranger, butiker, hotell, marina och en inbjudande badstrand. Över hälften av gästerna lär faktiskt komma från Kalmar. Det känns som att proppen har gått ur vad gäller hamnen, om man får uttrycka sig så, skrattar hon. Men det är långt ifrån färdigt. Företag står på kö för att öppna butik här, därför måste en utvidgning ske. Och det är på gång. Men åter till hennes kärnverksamhet; keramiken. Alla hennes produkter tillverkas i verkstaden i Färjestaden. Lotta drejar det mesta själv och står helt och hållet för designarbetet. Och inte utan framgångar, måste man säga. Via olika mässor säljer hon till butiksledet. Hon levererar keramik till restauranger som Halltorp och Solliden. Och hennes alster har även kunnat ses i populära TV-program som Hela Sverige bakar och Grillmästarna. Och givetvis handlar turisterna mängder av hennes alster sommartid i butiken i hamnen. Sedan lång tid tillbaka har hon varit försäkrad hos Dina Försäkringar Öland, som hon hela tiden har haft mycket god kontakt med. Jag känner mig fullständigt trygg med Dina Försäkringar Öland, understryker hon. De är förstående, samarbetet fungerar utmärkt. Det personliga bemötandet och deras tillmötesgående är något jag uppskattar. Man kan helt enkelt lita på dem råkade hon dessvärre ut för en brand, en kassaapparat Det känns som att proppen har gått ur vad gäller hamnen, om man får uttrycka sig så. Men det är långt ifrån färdigt. Företag står på kö för att öppna butik här, därför måste en utvidgning ske. som började brinna visade sig vara boven i dramat. Lotta uttrycker tacksamhet för sättet som Dina Försäkringar Öland tog hand om skaderegleringen. Hon ringde, de var blixtsnabbt på plats, gjorde en grundlig men snabb bedömning och hjälpte henne att på kort tid komma igång med verksamheten igen. Nämnas kan att hon har alla sina försäkringar hos Dina Försäkringar Öland, bil, villa-hem, företag och vissa av barnens försäkringar. Vid vårt besök, tidig vår, har säsongen ännu inte kommit igång. Aktiviteten i verkstaden går likväl på högvarv. Men trots att Lotta driver ett framgångsrikt företag, tycks hon allra helst vilja prata om Färjestadens framtid och möjligheter. Idéerna är många kring hur man kan fortsätta utveckla området kring hamnen. Och med tanke på allt som har genomförts under senare år ser vi med spänning fram emot vad som komma skall. Och vi rekommenderar alla och en var att svänga av söderut efter Ölandsbron och njuta en stund i det hamnområde som nuförtiden är fullt av liv och rörelse. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 7

8 DET PERSONLIGA MÖTET Dina Försäkringar Öland har valt sin egen väg. Snarare än att fjärma sig från kunderna, som så många andra företag och organisationer gör i dagens samhälle, tar man steg efter steg i den motsatta riktningen. Ännu mer tillgänglighet. Djupare mänsklig kontakt. I stället för att gömma sig bakom centrala telefonnummer, uppmuntrar man i ännu högre grad till möten mellan människor. Ett agerande som går stick i stäv mot trenderna i samhället i övrigt. Att våga sticka ut Vi samlade några av företagets medarbetare på det nya kontoret i Kalmar för en liten pratstund om vilka fördelar detta arbetssätt innebär för det dagliga arbetet, för kunderna och för verksamheten som sådan. Vi inledde med frågan: VET FÖRSÄKRINGSTAGAREN VILKET SKYDD MAN HAR I DAG? Det är lite olika, inleder Marie Björk från Kalmarkontoret. När det gäller teckning av försäkring via nätet varierar kunskapen från kund till kund, beroende på hur väl man tagit till sig informationen som ges på hemsidan och hur väl insatt man är i försäkringsfrågor. En del kunder tecknar sig för nästan allt, andra för minst möjliga. I båda fallen är det viktigt att man är medveten om vilket skydd man faktiskt skaffar sig. Att detta är riktigt bekräftar Seth Fransson, ansvarig för privatmarknaden. Samtidigt understryker han att man inte ska överdramatisera. Han förklarar: Webben är ju bekväm och allt fler väljer den vägen. Men det innebär samtidigt att man riskerar att förbise viss information och kunskap. Av det skälet ringer vi som regel upp så snart en kund har tecknat en villa- eller hemförsäkring via hemsidan, för att komplettera, dubbelkolla och eventuellt korrigera. Att vi tar en sådan kontakt uppskattas av i princip alla kunder. Det är oerhört viktigt att vi informerar om vilket skydd kunden bör ha, inflikar Ola Bergman, vice VD. Därför är det optimalt om vi kan träffa honom eller henne på kontoret. Det är det absolut bästa sättet att skapa trygghet och tydlighet, att få kunden att inse vad försäkringen innehåller, och vad den inte innehåller, framför allt då det gäller hem, villa/hem och fritidshus. Av dessa skäl kommer Dina Försäkringar Öland att under 2015 löpa linan ut och ta några annorlunda grepp. På olika sätt kommer man att öka sina ansträngningar att få in kunderna på de olika kontoren. Till och med planeras kontaktförmåner för sådana kunder som tar personlig kontakt, antingen via besök eller telefonsamtal, när de står i begrepp att teckna försäkring. Men det ska betonas att man på företaget inte är negativt inställda till internet, det handlar inte alls om det. Marie, som är webbansvarig, understryker att man inte är ute efter att försöka förändra folks beteenden och vanor. Men likväl har Dina Försäkringar Öland skyldighet att upplysa om, och få kunderna att förstå, att det är mycket viktigt att sätta sig in i försäkringsvillkoren. Och att ett felaktigt klick på hemsidan kan göra att man missar något väsentligt, vilket kan få negativa konsekvenser när något sedermera inträffar. Att teckna en försäkring så billigt som möjligt kan vara ett vågspel, säger Stefan Nilsson, skadechef. Kanske har man exempelvis missat tillägget för djurkollision i fordonsförsäkringen, vilket kan medföra att man får betala en högre självrisk om olyckan är framme. Det är ett typexempel på något man kan undvika genom att vi ställer en enkel fråga vid ett personligt möte. Svårare än så är det faktiskt inte. SÅ DEN PERSONLIGA KONTAKTEN ÄR FORTFARANDE AVGÖRANDE? Absolut. Hemskt vore det väl annars, kommenterar Niklas Nilsson, ansvarig för fordonssidan. Närheten till kunden är oerhört viktig för oss, personkännedomen har stor betydelse både vid tecknandet av försäkring och vid skada. För tillfället håller vi på att utarbeta en ny, mer diversifierad, tariff för bilförsäkringar, som bland annat tar hänsyn till om man parkerar bilen på tomten, om det är en diesel, om den är automatväxlad. Det är en stor fördel om vi kan föra en dialog kring detta direkt med kunden i fråga. Att ytterligare förstärka de personliga relationerna med kunderna står således väldigt högt på Dina Försäkringar Ölands prioritetslista. Och det handlar inte bara om nivån på premien, utan också om att 8 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

9 Att teckna en försäkring så billigt som möjligt kan vara ett vågspel. Stefan Nilsson, skadechef få möjlighet att bedöma kunden, ställa de rätta frågorna, vägleda, informera om villkor och innehåll, berätta om skadeförebyggande åtgärder samt hur man värnar om sin egendom, och mycket annat. Allt sådant som sannolikt inte framkommer på samma sätt via nätet. Dina Försäkringar Öland är som bekant ett ömsesidigt bolag, försäkringstagarna äger företaget kollektivt, det är med andra ord allas ansvar att försöka hålla nere kostnaderna. Om något händer får ju de andra vara med och betala. TVÅ VÄRLDAR I SYMBIOS Samtliga medarbetare kring bordet poängterar att det ena inte utesluter det andra. Dina Försäkringar Ölands hemsida är välbesökt, vilket naturligtvis är mycket positivt. Cirka 70% av alla fordonsförsäkringar tecknas exempelvis över nätet, statistiken säger att merparten sker under kvällstid eller till och med nattetid. Och det är ingen större skillnad vad gäller ålder eller kön, internet nyttjas av såväl ung som gammal, man och kvinna. Men att teckna försäkring via hemsidan ställer definitivt större krav på försäkringstagaren, påminner Marie. Man tvingas ta fler egna beslut, man måste jämföra, läsa igenom villkoren noggrant, tänka till ordentligt. Vissa människor klarar detta galant, medan andra tycker det är jobbigt och komplicerat. För vi måste ju tillstå att vår bransch är ganska komplex, att köpa exempelvis en bok över nätet kräver inte lika många ställningstaganden. De två världarna måste leva i en slags symbios, filosoferar Ola Bergman. Och vi ska helst vara bäst i båda. I den fysiska världen ska vi kunna erbjuda de bästa och mest personliga genomgångarna, och i den digitala världen ska vi förenkla för kunden på bästa sätt och vara tydliga. Vi som individer utför allt fler aktiviteter via internet och det är en utveckling vi som företag ska acceptera och hänga med i. Men likväl tål det att upprepas ännu en gång; Det personliga mötet, öga mot öga eller i telefon, är det överlägset säkraste sättet när man vill skaffa sig rätt och skräddarsytt försäkringsskydd. Dina Försäkringar Ölands synsätt skiljer sig därmed från de flesta konkurrenternas i branschen. Att i dagens samhälle satsa brett på utökad öppenhet, mer tillgänglighet och fördjupad personlig kontakt med kunden, får nästan anses unikt. Så när man tänker efter, är det kanske inte bara konkurrenterna man särskiljer sig ifrån snarare är det majoriteten av de större företagen och organisationerna i dagens samhälle. Skulle man säga att Dina Försäkringar Öland går mot strömmen? Tja, varför inte? Och bevisligen är det ett mycket stort antal kunder som uppskattar deras sätt att arbeta. Så det finns sannerligen fog för påståendet att Dina Försäkringar Öland sticker ut. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dina Försäkringar Öland, org nr , avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2014, bolagets 179:e verksamhetsår. Dina Försäkringar Öland bedriver verksamhet i associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag och har sitt säte i Kalmar kommun. VERKSAMHETEN Dina Försäkringar Öland meddelar direkt försäkring mot brand och annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets verksamhetsområde är Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Skånes, Gotlands och Kronobergs län. Genom Dina Försäkring AB tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där bolaget saknar egen koncession. Motorfordonsförsäkringar förmedlas sålunda till Dina Försäkring AB. Vid årsskiftet hade försäkringar motsvarande en premievolym å tkr ( tkr) förmedlats. Bolaget säljer i denna affär tjänster avseende försäkrings- och skadeadministration motsvarande nio heltidstjänster till Dina Försäkring AB. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från Dina Försäkring AB. STRUKTUR OCH ORGANISATION Dina Försäkringar Öland är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna. Bolaget är tillsammans med 11 andra Dina-bolag medlem i Dina-Federationen och delägare i Dina Försäkring AB, som bland annat svarar för att gruppens försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade, vilket sker både externt och inom bolagsgruppen. Bolaget deltar i Dina-gruppens interna återförsäkringssystem, som innebär att man även mottar andelar av Dina Försäkring AB:s och gruppens återförsäkring genom förmedling av Dina Försäkring AB. STYRELSE OCH PERSONAL Styrelsen har under 2014 bestått av 7 ledamöter. Antal anställda uppgår till 34, omräknat till heltidstjänster. För information om ersättningar, förmåner och sociala kostnader hänvisas till not 37. RESULTAT Premieintäkterna för året slutade på tkr ( tkr), varav direkt försäkring tkr ( tkr) och indirekt försäkring tkr ( tkr). Den indirekta försäkringens andel av de totala premierna har minskat jämfört med föregående år eftersom Dina Försäkring AB har sänkt andelen som återförsäkras hos Dina-bolagen. Jämför man premieintäkt för egen räkning i direkt affär 2014 med 2013 föreligger en minskning å 1 % (+1 %). Skadeprocenten för 2014 uppgår till 59 % (65 %). Driftskostnaderna i försäkringsrörelsen tar i anspråk 26 % (27 %) av premieintäkter för egen räkning. Sammantaget blir bolagets totalkostnadsprocent 84 % (92 %). Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till tkr ( tkr) varav tkr ( tkr) härrör från försäkringsrörelsen medan resterande del tkr ( tkr) är finansrörelsens resultat. Djurförsäkringsaffären, häst, hund och katt har fortsatt visat tillväxt, men visar negativt tekniskt resultat. Sex skador med skadekostnader över bolagets självbehåll på en miljon kronor har inträffat. Av dessa skador är alla sex brandskador. Skadeprocenten är nu under 60 % och för de senaste åren strax över 60 %. Av finansrörelsens resultat utgör tkr (4 530 tkr) värdeförändring på bolagets aktier i Dina Försäkring AB. Därutöver har börsens positiva utveckling under 2014 tillsammans med en målmedveten placeringsstrategi skapat finansrörelsens goda resultat. Bolagets kapitalförvaltning har givit bra utveckling för de placerade medlen. Direktavkastningen (utdelningar och räntor) är 0,9 % (1,3 %). Totalavkastningen (inkluderande även värdetillväxt) är 7,6 % (6,6 %). Bolaget tillämpar en medvetet hållen låg riskprofil i placeringarna. Detta för att säkerställa att bolaget långsiktigt skall klara de solvenskrav som kommer att gälla framgent. Efter avsättning till periodiseringsfond och av skatter blir årets redovisade resultat tkr (4 470 tkr). RISKER Bolaget är exponerat för risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen utgörs av tecknings- respektive reservsättningsrisker. De finansiella riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Styrelsen är ytterst ansvarig för riskhanteringen och beslutar om styrdokument samt tillsätter funktioner. Dessa har till uppgift att utföra riskkontroller och rapportera till styrelsen. Risker och riskhanteringen beskrivs närmare i not 3. LIKVIDITETS- OCH KAPITALBEHOV Dina Försäkringar Ölands likviditets- och kapitalbehov är med hänsyn till bolagets nuvarande försäkringsverksamhet väl tillgodosett. Konsolideringsgraden har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 213 %. Det är av avgörande betydelse att bolaget kan behålla sin starka ekonomiska ställning inför kommande införande av solvens 2. SOLVENS 2, STYRNING OCH INTERN KONTROLL Under 2014 har det hos Dina Försäkring AB och inom hela gruppen fortsatt arbetats med att förbereda bolagen till det kommande Solvens 2-regelverket. Under året har beslut tagits att Solvens 2-regelverket kommer att införas från och med 1 januari Detta har inneburit att förberedelserna med Solvens 2 implementeringen intensifierades under 2014 och fortsätter lika intensivt under Dina Försäkringar Ölands externa Compliance Officer (regelefterlevnadsansvarig) arbetar fortlöpande med en genomgång och uppdatering av interna policys och rutiner för regelefterlevnad samt med styrelseutveckling för att kunna möta Solvens 2-regelverkets krav Härutöver finns funktioner för riskkontroll och intern oberoende granskning i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Arbetet med Solvens 2 under 2014 har präglats av framtagning av en egen riskbedömningsrapport ORSA (Own Risk Solvency Assesment). ÖVRIGA HÄNDELSER Under 2014 har bolaget anskaffat ny lokal i Kalmar. Denna har genomgått en större ombyggnation och renovering. Nu huserar vi på Larmgatan 36 i Kalmar i mycket fräscha, ändamålsenliga och moderna lokaler. Tre personer har anställts under året för att säkerställa kunskapsnivån inom bolagets försäljningsorganisation inför kommande naturliga avgångar under RESULTATDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserat resultat ,67 Årets resultat , ,62 Styrelsen föreslår att vinsten disponeras på följande sätt: I ny räkning balanseras ,62 10 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

11 Femårsöversikt Belopp i tkr ) ) RESULTAT Premieintäkt (f e r) Premieinkomst (f e r) Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar (f e r) Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat EKONOMISK STÄLLNING Placeringstillgångar (verkligt värde) Försäkringstekniska avsättningar (f e r) Konsolideringskapital (härav uppskjuten skatt) Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal NYCKELTAL RESULTAT AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Skadeprocent (f e r) % Driftskostnadsprocent (f e r) % Totalkostnadsprocent (f e r) % RESULTAT AV KAPITALFÖRVALTNINGEN Direktavkastning % 2) 0,9 1,3 1,6 1,1 0,7 Totalavkastning % 3) 7,6 6,6 7,9-0,4 1,5 EKONOMISK STÄLLNING Konsolideringsgrad % 4) ) Uppgifterna ovan för åren avser Dina Försäkringar Öland före samgåendet med Dina Försäkringar Kalmarsund och Dina Försäkringar Södra Småland, vilket skedde ) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 3) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde på Placeringstillgångar och Kassa och bank. 4) Konsolideringsgrad är ett soliditetsmått och mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. Konsolideringsgraden bör överstiga Skadeprocent (f e r) Totalkostnadsprocent (f e r) Konsolideringsgrad Skadeprocent (fer) Totalkostnadsprocent (fer) Konsolideringsgrad ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 11

12 Resultaträkning Belopp i kr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN PREMIER Premieinkomst från försäkringsavtal Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Efter återförsäkrares andel Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader 7, 8, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Resultat före bokslutsdispositioner och skatt BOKSLUTSDISPOSITIONER Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Årets övrigt totalresultat ÅRETS TOTALRESULTAT ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

13 Resultatanalys 2014 Totalt Direkt försäkring svenska risker Summa Mottagen Hem & Husdjur Företag & direkt återför- Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) Avvecklingsresultat (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen Totalt Direkt försäkring svenska risker Summa Mottagen Hem & Husdjur Företag & direkt återför- Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring PREMIEINTÄKTER (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR (EFTER AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 13

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Not IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Systemutvecklingskostnader PLACERINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ÅTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Oreglerade skador FORDRINGAR Fordringar avseende direkt försäkring Övriga fordringar ANDRA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar Kassa och bank FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna ränteintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

15 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Belopp i kr Not EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Andra fonder Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat OBESKATTADE RESERVER Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador ANDRA AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Aktuell skatteskuld SKULDER Skulder avseende direkt försäkring Skuld avseende återförsäkring Derivat Övriga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 15

16 Rapport över förändringar i eget kapital Belopp i kr Bundet Fritt eget kapital Totalt eget kapital eget kapital Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital Belopp i kr Bundet Fritt eget kapital Totalt eget kapital eget kapital Balanserat Årets Reservfond resultat resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Årets resultat Årets övrigt totalresultat Utgående eget kapital ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

17 Kassaflödesanalys Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2) Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av tillgångar och skulder Investeringar i finansiella placeringstillgångar, netto Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring Förändring rörelsefordringar Förändring rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella tillgångar 3) Investeringar i materiella tillgångar 4) Försäljning materiella tillgångar 4) 95 Kassaflöde från investeringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut (Likvida medel består av kassa och bank.) 1) DIREKTAVKASTNING Ränteinbetalningar Ränteutbetalningar -4-6 Erhållen utdelning ) JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ INGÅR I KASSAFLÖDET Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar Avskrivningar Förändring försäkringstekniska avsättningar f e r Förändring förutbetalda anskaffningskostnader 0 Förlust vid försäljning/utrangering inventarier 5 55 Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet ) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Utbetalningar för förvärv ) MATERIELLA TILLGÅNGAR Utbetalningar för förvärv Inbetalningar från försäljning 95 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 17

18 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning omfattar räkenskapsåret och är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26), och dess ändringsföreskrifter samt Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2. Bolaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolagets redovisning inte har någon väsentlig inverkan på redovisningen. Dotterbolaget bedriver ingen verksamhet. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp redovisas i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar som värderas till verkligt värde. Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar brand och annan skada på egendom (försäkringsklass e), landfordon (klass 3) med begränsning till självgående skörde tröskor eller andra självgående lantbruksmaskiner, fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar samt annan förmögenhetsskada (klass 16). Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Retroaktiva ändringar som påverkar per ingången av jämförelsåret finns ej. Ändrade eller nya IFRS med ikraftträdande från och med 2014 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Nyutkomna eller reviderade IFRS och tolkningsuttalanden Redovisningsstandarder och tolkningsuttalanden som träder ikraft och senare har inte förtidstillämpats vid upprättandet av årsredovisningen. Sådana beslutade förändringar torde framgent inte påverka bolagets redovisning i någon väsentlig grad. Utländsk valuta Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i förekommande fall netto på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader. REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsavtal redovisas enligt IFRS 4. Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till bolaget. Vid en genomgång av bolagets försäkringskontrakt har samtliga klassificerats som försäkringsavtal. Premieinkomst/Premieintäkt Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Premieinkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier. Försäkringstekniska avsättningar Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker samt Avsättning för oreglerade skador. Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka företagets ansvarighet för skador driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden för löpande försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar enligt ingångna avtal oavsett om dessa helt eller delvis avser senare försäkringsperioder. Vid beräkningen görs en uppskattning av de förväntade kostnaderna för skador som kan komma att inträffa under dessa försäkringars återstående löptid samt driftskostnaderna under denna tid. Kostnadsuppskattningar bygger på bolagets erfarenhet men hänsyn tas också till såväl den observerade som den prognostiserade utvecklingen av relevanta kostnader. Avsättningen för beräknas normalt tidsproportionerligt enligt pro rata temporis och sammantaget för försäkringsföretagets totala verksamhet. Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att täckas av ej intjänade premier och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång. Om så bedöms vara fallet förstärks avsättningar med ett tillägg för kvardröjande risker (nivåtillägg). Avsättning för oreglerade skador Avsättningen för oreglerade skador avser att täcka kvarvarande kostnader för inträffade skador, och beräknas individuellt. Avsättning för oreglerade skador som inträffat men inte anmäld per balansdagen (sk IBNR-avsättning) och för skaderegleringskostnader beräknas på erfarenhetsmässig grund. I de fall en återförsäkrare har ett delansvar i förpliktelserna enligt ingångna försäkringsavtal redovisas detta som en tillgång under balansposten Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar. Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal redovisas som tillgång. Aktiverade anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt är hänförliga till tecknandet eller förnyelsen av försäkringsavtal såsom provisioner och rörliga lönedelar för säljpersonal. Anskaffningskostnader aktiveras bara för försäkringsavtal som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda anskaffningskostnader avskrivs på tolv månader på ett sätt som motsvarar periodisering av den intjänade premien. Avskrivningsplanen tar hänsyn till förväntade annulleringar. Tillgången testas för nedskrivningsbehov varje år för att säkerställa att avtalen bedöms generera en marginal som minst täcker tillgången. Övriga kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när de uppstår. Driftskostnader Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader för skaderegleringen redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader i finansförvaltningen redovisas under Kapitalavkastning kostnader. Återstående driftskostnader redovisas som Driftskostnader i försäkringsrörelsen. Avgiven återförsäkring Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal. Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet avser. REDOVISNING AV KAPITALAVKASTNING Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning och genomsnittlig premieintäkt i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som motsvarar räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer med durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Räntesatsen uppgick för 2014 till 0,4 %. Kapitalavkastning, intäkter Posten Kapitalavkastning intäkter, avser avkastning på placeringstillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter samt realisationsvinster. Kapitalavkastning, kostnader Under Kapitalavkastning kostnader, redovisas kostnader för placeringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader samt realisationsförluster. Realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet. Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar. 18 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

19 SKATTER Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen. Hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. Skatter redovisas i resultatet i posten skatt på årets resultat. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt. Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Utgifter för program och utveckling av Dina-gruppens försäkringssystem och affärssystem redovisas här. Avskrivning sker under 8 respektive 5 år. Ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar framgår av not 15. BYGGNADER OCH MARK Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolaget äger två fastigheter, den ena belägen i Borgholm, den andra i Linneryd, Tingsryds kommun. Bolaget utnyttjar 30 % av ytan i Borgholmsfastigheten och 50 % av ytan i Linnerydsfastigheten i den egna verksamheten och fastigheterna redovisas därför som rörelsefastigheter. Värdering sker till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet baseras på värdering utförd av oberoende värderingsman. Värdering görs normalt vartannat år. Det verkliga värdet fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara köp och avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde för fastigheten. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i balansräkningen Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen, som utgör den dagen då bolaget förbinder sig att förvärva eller att avyttra tillgången. Fordringar i direkt försäkring tas upp i balansräkningen när de aviseras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheter i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Klassificering IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att bolaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Värdering Aktier och räntebärande värdepapper Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Innehav i onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt verkligt värde ej kan fastställas. Andra räntebärande tillgångar För lånefordringar med en kvarvarande livslängd på mindre än tolv månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Lånefordringar med en livslängd överstigande tolv månader beräknas med en diskontering av förväntade kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till aktuell marknadsränta. Andra finansiella tillgångar I denna kategori ingår bl a Depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Fordringar samt Kassa och Bank. Dessa värderas till anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet. Finansiella skulder Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde vilket även motsvarar det verkliga värdet. Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning enligt IAS 36. MATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt. Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när några framtida ekonomiska fördelar inte väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Avskrivning av inventarier sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod som är 5 år. ANSVARSFÖRBINDELSER (eventualförpliktelser) En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. ANDRA AVSÄTTNINGAR OCH KOSTNADER En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en befintlig juridisk eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. Bolagets förpliktelser avseende pensionskostnader är bestämda genom avgiftsbestämda avtal. Kostnaden tas i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt bolaget. För ersättningar till anställda hänvisas till not 37. Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnader när de relaterade tjänsterna erhölls. För av bolaget leasade tillgångar redovisas erlagda avgifter under driftskostnader försäkringsrörelsen. I not 8 anges de avgifter man bundit upp sig för. Bolaget har inga väsentliga leasingavtal. Not 2 VÄSENTLIGA ÖVERVÄGANDEN OCH BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNINGEN AV BOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Värdering placeringstillgångar IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför att företaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis av verkliga värden. Med undantag för innehav i Dina Försäkring AB och Dina Försäkringar Mälardalen AB grundas värderingen i allt väsentligt på observerbara marknadsnoteringar. Bolagets bedömning är att värdering till verkligt värde utgör den bästa presentationen av bolagets placeringstillgångar. Försäkringstekniska avsättningar Avsättningen för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redovisas kommande år. Eventuella förstärkningar för okända skadekostnader inkluderas i posten Avsättning för oreglerade skador. Reservsättningsrisker kommenteras i not 3. Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bl a uppskattningar av framtida skadefrekvens. Några sådana förstärkningar av reserverna har ej gjorts i 2014 års bokslut. ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland 19

20 Not 3 UPPLYSNINGAR OM RISKER OCH RISKHANTERING Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifiera, mäta och styra samtliga risker som man är exponerad för, såväl försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte är också att tillse att bolaget har en betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är exponerat för. Bolagets riskhanteringsorganisation Huvudansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som beslutar om riktlinjer för riskhantering och riskrapportering. Styrelsen tillsätter funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad, skaderevision och intern oberoende granskning för kontroll och uppföljning. Samtliga funktioner rapporterar till styrelsen. FÖRSÄKRINGSRISKER Teckningsrisker Teckningsrisker är risken för felbedömning och fel i kvantifieringen av de avtal som tecknas. Teckningsrisker begränsas genom riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker. Riskbedöming och riskkontroll sker enligt fastställda regelverk och riskurval. Bolaget tecknar egendomsförsäkring som löper under ett år, vilket ger möjlighet att ompröva förlängning eller att ändra pris och villkor vid förlängning. Bolagets verksamhetsområde är koncentrerat till Kalmar och Blekinge län. Risker för naturkatastrofer begränsas genom återförsäkring hos Dina Försäkring AB. Uppföljning av premier och skador sker löpande under året. Reservsättningsrisker Reservsättningsinstruktioner har beslutats av styrelsen. Reservsättningsrisken, d v s risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till för att reglera inträffade skador, undviks genom en noggrann uppföljning av anmälda skador liksom avvecklingsresultat. Uppföljningen underlättas av att skadehandläggningen normalt är avslutad inom ett år. Riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring begränsas konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Bolagets återförsäkring tecknas hos Dina Försäkring AB som i sin tur avger affären internt som riskutjämnad återförsäkring inom Dina-federationen och externt hos svenska och internationella återförsäkrare, med högsta kreditvärdighet. Bolagets skadekostnad per enskild risk och skadehändelse begränsas genom en excessåterförsäkring hos Dina Försäkring AB. För skogsskador har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad till högst 90 % av skogspremieintäkten. Därtill har bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolaget totala skadekostnad för övrig egendom. Bolaget mottager återförsäkring från Dina Försäkring AB som efter avgiven externåterförsäkring återförsäkrar sin direktförsäkringsaffär hos Dina-federationen. Känslighetsanalys försäkringstekniska avsättningar Om bolagets genomsnittliga skadekostnad i direkt försäkring brutto skulle öka med 10 % skulle bolagets resultat före bokslutsdispositioner minska med 3,8 Mkr (3,7 Mkr). Av femårsöversikten på sidan 11 framgår att bolagets skadekostnadsprocent har varit ganska stabil, drygt 60 %, de senaste åren. Finansiella risker Styrelsen fastställer placeringsriktlinjer. Dessa anger i vilka tillgångar och till vilken omfattning placering kan ske. Bolagets innehav av finansiella instrument syftar till att matcha placeringstillgångarna mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och till att inom den ramen uppnå en tillfredsställande avkastning. Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att tillfredsställande avkastning på kapitalet skall uppnås genom ett balanserat innehav av aktier och räntebärande värdehandlingar utan väsentliga engagemang i mera riskfyllda eller komplexa instrument. I den verksamheten utgör bolagets placeringar i stats- och kommunpapper samt i aktier och andelar viktiga instrument. Tabellen nedan visar allokeringen av placeringstillgångar: Tkr % Tkr % Byggnader och mark ,3% ,4% Aktier och andelar ,2% ,9% Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,3% ,8% Övriga lån 40 0,0% 40 0,0% Depåer hos företag som avgivit återförsäkring ,2% ,0% ,0% ,0% Kreditrisker Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet. Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg. Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Det finns ej heller några nedskrivna finansiella tillgångar. Kreditrisk i fordringar på återförsäkrare Samtliga fordringar avseende återförsäkring avser Dina Försäkring AB som mottager återförsäkring från Dina-federationen. Dina Försäkring AB:s återförsäkring avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare. Dina Försäkring AB placerar sin externåterförsäkring hos bolag med lägst A-rating. Eftersom idén bakom Dina-federationens återförsäkringssystem är att så mycket som möjligt av kapitalet skall stanna kvar inom federationen så har Dina Försäkring AB:s mottagna affär, efter extern återförsäkring, retrocederats tillbaka till de lokala bolagen. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för att kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder och finansiella skulder. Den genomsnittliga durationen på bolagets försäkringstekniska avsättningar avseende oreglerade skador i direkt försäkring uppgår till ca 6 månader. Skulder avseende försäkringstekniska avsättningar i mottagen återförsäkring motsvaras av fordran i depå hos företag som avgivit återförsäkring, det vill säga Dina AB. I normalfallet är löptiden på bolagets finansiella tillgångar och skulder < 6 månader. Om löptiden överstiger 12 månader finns detta angivet i not. Marknadsrisker Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet på fastförräntade tillgångar sjunker när marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk ökar med tillgångens löptid. Exponeringen för valutarisker är begränsad till innehavet i aktier och andelar som noteras i utländsk valuta. Vid årsskiftet uppgick placeringar i fastförräntade tillgångar och aktier noterade i utländsk valuta till begränsade belopp. Aktiekursrisken är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering sjunker till följd av företagsspecifika eller samhällsekonomiska faktorer. Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på bolagets resultat och eget kapital. Nettopåverkan Årets resultat Föreoch eget kapital gående år Ränteförändring +/- 1% +/- 0,1 Mkr +/- 0,1 Mkr Förändring verkligt värde aktier -10% -2,1 Mkr -2,8 Mkr Valutakursförändring -10% -0,1 Mkr -0,1 Mkr Förändring fastighetsvärde -10% -0,2 Mkr -0,2 Mkr 20 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer