ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder 12 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 24 Revisionsberättelse 25 Granskningsrapport 26 Ledningsgruppen 27 Styrelsen 27

3 Detta är Eksjö Energi AB I en ingår Eksjö Energi AB som moderbolag till Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. Eksjö Energi AB är dotterbolag till Eksjö stadshus AB som är helägd av Eksjö kommun. et bedriver fjärrvärmeverksamhet i Eksjö stad, Mariannelunds och Ingatorps samhälle samt svarar för renhållning, vatten och avlopp sam underhåll av gator inom kommunen. Dotterbolagen svarar för elnätsverksamheten inom tätorten, samt elhandels- och datakommunikationsverksamheten inom hela kommunen. Eksjö kommun Eksjö Stadshus AB Eksjö Energi AB Eksjö Elnät AB Eksjö Energi ELIT AB Distributionsvolymer (MWh) Antal kunder per nyttighet Fjärrvärme (MWh) Elnät (MWh) Elhandel (MWh) 0 Fjärrvärme Renhållning VA Elnät Elhandel Bredband ÅRSREDOVISNING 2014

4 VD-ORDET I stort är jag mycket nöjd med Hur skulle jag kunna vara annat? Vi har en verksamhet som fungerar bra, våra kunder har stort förtroende för oss och medarbetarna är (enligt undersökning och som jag uppfattar det) nöjda. Givetvis finns det alltid massor med saker att förbättra men i stort är jag som sagt helnöjd. Under året som gått har vi gjort en del mindre investeringar i verksamheten. Den enskilt största investeringen är vindkraftverket som är placerat i Vetlanda. Det är en vindkraftspark med sex stycken vindkraftverk som samägs av 14 stycken ägare. Bland delägarna både privatpersoner och lokala företag. Driftstart av elproduktionen startade som planerat i oktober Elpriserna har under året varit lägre än under Den stora skillnaden tycker jag dock är att de har varit mycket mer stabila 2014 än under Dock så är det fortfarande stora variationer på timpriset under året. I Sverige hade vi inget timpris på eller under noll men den 27 e oktober klockan två på natten var priset nere i fem öre per kwh och den 26 e juni var priset uppe i nästan en krona klockan elva. Här finns en utmaning för oss som elleverantör att sätta korrekta priser till konsument för att säkra oss mot dessa prissvängningar samtidigt som vi inte får ligga för högt säkrade. Ekonomiskt blev 2014 ett år då vi resultatmässigt följde vår budget. Omsättningsmässigt hamnade vi på en väldigt låg nivå pga. låg försäljning av fjärrvärme. Produktion och försäljning av fjärrvärme beror naturligtvis på väderlek. Vi har stora fasta kostnader och därför är det med stor nöjdhet som jag kan konstatera att vi lyckats hålla de påverkbara kostnaderna nere, så att resultatet är i nivå med budget. Inom koncernen har vatten- och avlopps-verksamheten gett ett resultat över budget. Det har sin orsak i att vi ligger lite efter i planeringen när det gäller utbyggnaden av VA-nätet. Men vi har en förmåga att gasa också, så det får VA-verksamheten ägna sig åt under Energibranschen står som de flesta branscher inför nya utmaningar. Vi ser en stor utmaning hos oss vad det gäller kommunikation. Det gäller både mänsklig kommunikation likväl som datakommunikation. Utvecklingen går med rasande fart och för oss alla gäller det att hänga med och utnyttja de fördelar som finns. Vi ser vår uppgift som byggare och förvaltare av viktig infrastruktur i kommunen. Vi har ett långsiktigt tänk och en långsiktighet i vårt arbete som få andra företag kan unna sig. I jämförelse med andra energibolag så kan vi konkurrera med de bästa. Det beror till största delen tack vare motiverade och kunniga medarbetare. Mitt mål är att ha en företagskultur som underlättar förändring och är öppen för förbättringar. Allt för att bolaget ska fortsätta tillhöra de bästa. Ett starkt bolag är det bästa sättet för oss att kunna gynna kommunens invånare. Mårten Hermansson VD, Eksjö Energi AB Eksjö, ÅRSREDOVISNING

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och Verkställande direktören Eksjö Energi AB, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Kraftvärmeverk Under 2014 har vi haft hög tillgänglighet på samtliga produktionsanläggningar. Året har varit väldigt milt och vi har tappat intäkter, men samtidigt sparat på framför allt förbrukning av flis och olja. Årets revisionsarbeten gick enligt plan. Det var betydligt mindre att utföra än planerat vilket medförde en kostnadsbesparing. På Avfallspannan uppmätte vi den bästa drifttiden sedan starten 2005, trots ett par oplanerade stopp. Produktionen av el har däremot varit lite sämre än planerat på grund av ett elfel i styrningen som har varit väldigt svårt att lokalisera. Produktion Eksjö 2014 Totalt 131 GWh Eksjö 2013 Totalt 143 GWh Flis, 9,3% Flis, 17,4% Olja, 0,04% Olja, 0,1% Avfall, 70,9% Avfall, 62,5% Hetvatten, 1,7% Hetvatten, 0,8% Turbin, 9,0% Turbin, 10,3% RKG rökgaskond. 8,9% RKG rökgaskond. 8,5% Ekonomiser, 0,1% Ekonomiser, 0,4% Mariannelund 2014 Totalt 17 GWh Flis, 99,8% Mariannelund 2013 Totalt 19 GWh Flis, 99,8% Olja, 0,2% Olja, 0,2% Ingatorp 2014 Totalt 3 GWh Flis, 98,8% Olja, 1,2% Ingatorp 2013 Totalt 4 GWh Flis, 98,5% Olja, 1,5% 5 ÅRSREDOVISNING 2014

6 Fjärrvärmedistribution Etapp tre gällande utbyte av huvudmatningsledning är slutförd. I samband med bytet ökar vi dimensionen från Dn350 till Dn400, samt iordningställer kulvertlarm längs ledningen. Nytt kulvertlarm i Ingatorp är installerat. Under 2014 anslöts ett 20-tal fastigheter samt ett 15- tal villor fick sina kundcentraler utbytta. Vi har utfört 12 reparationer på nätet. Utflödet var under 2014 det lägsta på många år. Anslutna kunder till vårt distributionsnät är styck. Fördelat enligt Eksjö 1530, Mariannelund 191 samt Ingatorp 69 kunder. Kundunderlag och försäljning fjärrvärme Antal kunder Försäljning MWh Miljö- och renhållning Vår nya renhållningsentreprenör har arbetat hårt med att få igång entreprenaden. Den fungerar väldigt bra. Till det kommunala renhållningssamarbetet har även Aneby anslutit. Vi är nu, förutom Eksjö, Uppvidinge, Sävsjö, Vetlanda och Aneby som samarbetar fullt ut. I vissa avfallsfrågor är även Nässjö och Vaggeryd med. Kundunderlag renhållning Antal kunder VA-verksamheten VA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun. Anläggningen omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät. Ansluten folkmängd uppgår till ca personer eller personekvivalenter. VA-verket är skyldigt att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av regnvatten samt utsläppskontroll i recipienterna. Vi är 11 personer som arbetar med vatten och avlopp. Inom VA-verksamheter sköter egenanställd personal all drift. I vår verksamhet styr Livsmedelsverkets normer vilka föreskriver att all personal måste ha diplomutbildning. Utbyggnad Projektet med att bygga ut kommunalt VA till Mycklaflon är påbörjat. 1,5 mil ledning ska läggas och ansluta ett 70 tal nya fastigheter. Beslutet från Länsstyrelsen har överklagats och funnit gehör, markägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter. Länsstyrelsen har begärt komplettering av ansökan. Eksjö Energi AB har bemött och besvarat kompletterande frågor. Vi planerar att återuppta projektet under Genomförda åtgärder - Grenadjärgatan säkerställs av översvämningsrisk samt sanering av gamla ledningar. - Lillhemsgatan omlagda ledningar ca 200m inkl. spolbrunnar och serviser. - Påbörjat saneringsplan hittills har ett 50 tal objekt identifierats. - En torrslampumpningsanläggning har byggts för pumpning av avvattnat slam för mellanlagring på 3 av Eksjö reningsverk innan transport till Gyesjötippen som täckmaterial. - För Eksjö reningsverk har styrsystemet vid kemdelen bytts ut. - Fastighetsunderhåll har utförts vid vatten och reningsverken i Hult och Hjältevad. Kundunderlag VA-verksamheten Antal kunder Försäljning kbm Nyckeltal VA Läckor 5 12 Stopp Renoverad ledning Gatuavdelningen Vad gäller vårt drift och underhållsuppdrag har det inte varit några större avvikelser eller händelser. Kostnader för vinterväghållningen 2014 understiger budget, däremot har asfaltsarbetena fått ökade kostnader. Statusen på vårt asfaltsbestånd fortsätter ändå att försämras. Räknar man på årets läggning av asfalt har vi nu en återasfalteringstakt i Eksjö kommun på över 300 år!! Det har varit mycket fel och reparationer av gatljusanläggningen, vilket beror på att den är gammal och många kablar är i dåligt skick. Budgetmässigt vägs detta upp med låga kostnader för elförbrukningen, tack vare att elpriset varit lågt under 2014, Projekt som vi genomfört är - Ny gång och cykelbana (GC) i Mariannelund längs Parkgatan. - Ny GC-bro vid Centralskolan i Mariannelund. - Stenbeläggningen på Norra Storgatan har Handikappanpassats. - Ny infart till Sjukhusparkeringen från Breviksvägen. - Västanågatan har stängts av för genomfartstrafik. - Tre nya parkeringar vid Fågelsångsvägen har byggts. - I Värne har vi ersatt gamla belysningsstolpar av trä till nya säkra stolpar. ÅRSREDOVISNING

7 Vägkapitalutveckling Konsekvensanalys Mkr Utveckling Budget 6 milj Budget 3 milj Budget 2 milj (Nuvarande budget) Av utvecklingen i Eksjö kommuns infrastruktur förväntar vi oss växa till största delen med utbyggnad av fibernätet. en är genom sin verksamhet exponerad för olika risker. Avseende finansiella risker är vi främst exponerade för förändringar i energipriser (bränsle och el) samt räntenivåer för finansiering. Övriga finansiella risker som kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisker är av lägre påverkansgrad. De finansiella transaktionerna och riskerna hanteras av moderbolagets ekonomienhet. Operativa risker är att det uppstår skador eller sabotage på våra distributionsnät. De operativa riskerna hanteras av respektive verksamhet. Eksjö Energi AB ser inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer som urskiljer sig inför Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken Moderföretag Eksjö Energi AB bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet. Nedanstående verksamheter är tillstånds- eller anmälningspliktiga: Värmeverket : Hela verksamheten är tillståndspliktig. ÅVC: Hela verksamheten är tillståndspliktig. (Återvinningscentral) Gata : Har tillstånd för Sjöviksdeponin. VA: Har tillstånd för Eksjö, Mariannelund och Ingatorps reningsverk övriga reningsverk och alla vattenverken är anmälningspliktiga. Alla berörda verksamheter har godkända tillstånd och anmälningar, för värmeverket inväntas slutgiltiga villkor från länsstyrelsen på utsläpp till vatten från rökgaskondenseringen samt på utgående spillvatten efter oljeavskiljaren. De tillstånds och anmälningspliktiga verksamheterna utgör ca 80 % av bolagets totala omsättning och där är Värmeverket störst och utgör 50 % av bolagets totala omsättning. Miljöpåverkan från bolagets olika avdelningar är enligt följande: Värmeverket: I huvudsak genom utsläpp till luft men även utsläpp till vatten förekommer. VA: I huvudsak genom utsläpp till vatten. ÅVC: I huvudsak genom det insamlade avfallet från kommuninvånarna. Gata: I huvudsak genom det material som förvaras på deras deponi. internt mellanhavande Eksjö Elnät AB har ersatt moderbolaget med (1 600) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 602 (611) kkr. Eksjö Energi ELIT AB har ersatt moderbolaget med 900 (750) kkr för administration och service. Ränta på långfristigt lån med 391 (290) kkr. et har ersatt Eksjö Elnät AB med (1 713) kkr för nättjänster och Eksjö Energi ELIT AB med 233 (221) kkr för provision av el och bredbandsintäkter. Årets konstaterade kundförluster i moderbolaget uppgår till 106 (110) kkr. Disposition av bolagets vinst Belopp i kr Balanserat resultat Årets resultat med hänsyn till erhållna och lämnade koncernbidrag Summa Styrelsen föreslår att till förfogande stående ansamlade förluster behandlas enligt följande: i ny räkning balanseras Summa et har erhållit kkr i koncernbidrag från Elnät samt 214 kkr från Eksjö Energi ELIT AB. et har lämnat 1700 kkr i koncernbidrag till Stadshus AB. et visar en vinst med kkr efter finansiella poster. en visar en vinst med kkr efter finansiella poster. et har gjort följande investeringar Fjärrvärmeanläggningar Kraftvärmeverk Aktivering av rökgaskondensering Miljö- Renhållning Vatten- och avlopp Vindkraftverk Inventarier, verktyg och fordon Byggnader Summa Pågående arbete Rökgaskondensering Pågående arbete Vatten-Avlopp Summa ÅRSREDOVISNING 2014

8 Investeringar Belopp i Mkr Summa Eksjö Energi AB Byggnader Inventarier, verktyg och fordon Vatten- avloppsverk Miljö- Renhållning Aktivering av Rökgaskondensering Kraftvärmeverk Fjärrvärmeanläggningar utbyggnad Vindkraft Nyckeltal Belopp i kkr Eksjö Energi AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 12,6 10,7 10,4 9,3 9,5 Avkastning på totalt kapital (%) 4,9 3,0 4,6 2,7 5,3 Avkastning på eget kapital (%) 16,0-0,4 14,5-9,6 20,5 Eksjö Elnät AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 33,6 26,2 26,8 26,8 27,1 Avkastning på totalt kapital (%) 9,2 7,8 7,2 5,6 8,1 Avkastning på eget kapital (%) 22,3 23,4 119,8 13,2 16,9 Eksjö Energi ELIT AB Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 21,8 20,7 18,5 17,9 14,7 Avkastning på totalt kapital (%) 7,7 3,0 6,0 6,2 9,0 Avkastning på eget kapital (%) 30,8 10,8 28,9 30,6 11,0 Eksjö Energi en Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 14,4 12,2 11,3 10,7 10,8 Avkastning på totalt kapital (%) 5,5 3,3 5,0 3,1 6,1 Avkastning på eget kapital (%) 19,3 4,2 18,5-2,32 26,15 Flerårsöversikt moderbolaget (kkr) Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansräkning Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till balansomslutning Avkastning på eget kapital Nettoresultat i förhållande till eget justerat kapital ÅRSREDOVISNING

9 Installation av vindkraftverk Här lyfts rotorn på plats. Alltid ett vanskligt moment i ett vindkraftsprojekt eftersom det inte får blåsa mer än 2 m/s och vindkraftsverk är alltid placerade på blåsiga platser. Fotograf: Bengt Ljunggren, Grafica Layout Här ser vi fyra av de totalt sex verk som ingår i vindkraftsparken. Sista rotorn är snart på plats. Tornen är ca 100 m höga och rotorbladen är ca 50 m långa. Fotograf: Bengt Ljunggren, Grafica Layout 9 ÅRSREDOVISNING 2014

10 RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december Belopp i kkr Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Närförluster Transiteringsavgifter Råvaror och förnödenheter Övriga rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 7,8,9,10,11,12, Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultat poster Räntekostnader och liknande resultatposter 2, Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 25, bidrag Resultat före skatt Årets skatt ÅRETS RESULTAT ÅRSREDOVISNING

11 BALANSRÄKNING 1 januari - 31 december Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete nyanläggning Byggnader och mark Fjärrvärmeanläggningar Avfallsbehandlingsanläggningar Vatten- och avloppsanläggningar Ledningsnät och andra tekniska anläggningar Centralutrustning Datakommunikation Inventarier, verktyg och maskiner Vindkraftverk Erikhester Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager, förnödenheter mm. Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING 2014

12 1 januari - 31 december Belopp i kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 24 Bundet eget kapital Aktiekapital antal aktier Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Balanserat resultat inkl. årets resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar 28 Avsättningar för pensioner Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 27 Skuld till moderbolag Stadshus AB Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (32 mkr) Skuld till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Företagshypotek Ansvarsförbindelser Inga Inga ÅRSREDOVISNING

13 KASSAFLÖDESANALYS 1 januari - 31 december Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av varulager Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordring Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut ÅRSREDOVISNING 2014

14 NOTER Not 1, Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från retroaktiv tillämpning: koncernbidrag som tidigare inte redovisats som bokslutsdisposition. Övergången har inte medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp som avser anläggningsregistret, vilka sedan tidigare är uppdelade i betydande komponenter efter uppskattad nyttjandeperiod. Övriga berörda jämförelsesiffror är omräknade. Nyckeltalen för 2013 har ej räknats om. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: År Värmeverk Byggnader 30 Fjärrvärmeledningar 30 Abonnentcentraler 20 Utrustning i panncentraler 15 Maskiner och med högre slitage 10 Värmemätare 10 Pannor 20 Vatten- och reningsverk Vattenverk 25 Avloppsreningsverk 25 Pumpstationer 25 Verktyg och maskiner 10 Elnät AB Värmemätare 18 Datorutrustning 5 Elanläggningar 25 Elit AB Bredband 25 Datorutrustning 3-5 Avfallsverk Maskineri med högre slitage 10 Maskineri med lägre slitage 20 Miljö- återvinningsstationer 10 Övrigt Datorutrustning 5 Vindkraftverk 20 Skärmtak 5 Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värde, skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedången är bestående. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. redovisning I koncernredovisningen ingår två dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. ens bokslut är upprättat enligt förvärvmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvet. K3 har följts vid upprättandet av koncernredovisningen. Härvid har obeskattade reserver uppdelats i 22 % uppskjuten skatteskuld och 78 % eget kapital. Varulager Varulager värderas, med tillämpning av först in- först utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. ÅRSREDOVISNING

15 Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. De materiella anläggningstillgångar som har bedömts vara väsentliga är uppdelade i komponenter. Dessa tillgångar skrivs av separat med eget anläggningsnummer. Intäkter Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta. Intäkter för utbyggnaden av vatten- avloppsledningens till Talludden-Långanäs intäktsförs under anläggningens nyttjandeperiod (25 år) start år Skatt Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag interna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. bidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Se Not 1 Övergång till K3. Not 2 Finansiella instrument och riskhantering Derivat och finansiell riskhantering Säkring av ränterisk en tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultatet som en följd av säkring av ränterisker. Omvärdering sker ej av den säkrade posten om det finns en motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet. en innehar ränteswappar för att säkra kassaflöden hänförligt till lån som löper med rörlig ränta. Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen ränta på säkringsinstrumentet i samma period som räntan på säkrade posten redovisas. ens samtliga ränteswappar som innebär att rörlig ränta swappas till fast ränta är identifierade som kassaflödessäkringar, innebärande säkring av koncernens kassaflöde hänförligt till lån som löper med rörlig ränta. Ränteswappar innebärande att fast ränta swappas till rörlig ränta är identifierade som verkligt värdesäkringar, innebärande säkring av ränterisken i lån som löper med fast ränta. Värdet av ränteswapparna uppgår till tkr ( tkr). 15 ÅRSREDOVISNING 2014

16 Not 3, Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Belopp i kkr Fjärrvärmeavdelning intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Vatten- och avloppsavdelningen intäkter Anslutningsavgifter Långanäs-Talludden Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Miljö- och Renhållningsavdelningen intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Gatuavdelningen intäkter Kommunalt driftbidrag Rörelsens kostnader Interna intäkter Interna kostnader Beräknat resultat Adm-Kundtjänst intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Interna kostnader Beräknat resultat Eksjö Elnät AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat Eksjö Energi ELIT AB intäkter Rörelsens kostnader Finansiella poster Beräknat resultat I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår serviceersättning från Elnät AB med kkr och från ELIT AB med 900 kkr. ÅRSREDOVISNING

17 Not 4, Arvode och kostnadsersättning till revisorer Deloitte AB Lekmannarevisor Summa Not 5, Anställda och personalkostnader Dotterbolagen Män Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag Elnät AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) Dotterbolag ELIT AB Övriga anställda Summa Sociala kostnader övriga anställda (varav pensionskostnader) en Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterbolagets kostnader för styrelse och VD ingår i den serviceavgift som betalas till moderbolaget. Vid uppsägning av VD från företagets sida utgår 1 årslön. 17 ÅRSREDOVISNING 2014

18 Könsfördelning i styrelse och företagsledning Andel kvinnor i Styrelsen 14,3 % 14,3 % Andel kvinnor i företagsledning 12,5 % 12,5 % Personal sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,9 % 0,4 % Långtidssjukfrånvaro 0,4 % - % Sjukfrånvaro för män 0,8 % 0,3 % Sjukfrånvaro för kvinnor 0,1 % 0,7 % Anställda -29 år 0,1 % 0,8 % Anställda år 0,1 % 0,4 % Anställda 50- år 0,7 % 0,3 % Not 6, Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 7, Byggnader och mark Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 8, Fjärrvärmeanläggningar Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring/utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Avyttring/utrangering Redovisat värde vid årets slut ÅRSREDOVISNING

19 Not 9, Miljö- och Renhållning Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 10, Vatten och avloppsledningsanläggningar Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 11, Ledningsnät och andra tekniska Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Avyttring och utrangering Redovisat värde vid årets slut Not 12, Central utrustning - Datakommunikation Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut ÅRSREDOVISNING 2014

20 Not 13, Inventarier och verktyg Fjärrvärmeanläggningar Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttring och utrangering Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttring och utrangering Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14, Vindkraftverk Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 15, Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter koncernbolag Summa Not 16, Andelar i koncernbolag Ackumulerad anskaffningsvärden: Vid årets början Utgående bokfört värde Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag: Dotterbolag Org.nr Säte Kapitalandel Bokfört värde Eksjö Elnät AB Eksjö 100 % Eksjö Energi ELIT AB Eksjö 100 % ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI ELIT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI ELIT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI ELIT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrifter 15 Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Styrelse

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB 2010 Foto Annelie Sjöberg EKSJÖ ENERGI AB Innehållsförteckning: Sida Organisation-nyckeltal VD: s kommentar 2 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer