Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2007"

Transkript

1 MISSIV Utbildningsdepartementet Stockholm (1) Dnr 2008:1013 Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2007 Skolverket skall, enligt regleringsbrevet för 2007, senast den 1 april rapportera utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna. Skolverket redovisar härmed uppdraget. På Skolverkets vägnar Anna Westerholm T f Avdelningschef Avdelningen för utbildningsfrågor Pär Millstam Undervisningsråd Enheten för utbildningsstatistik Postadress: Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: vx Fax:

2

3 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2007 Skolverket ska, enligt regleringsbrevet för 2007, senast den 1 april 2008 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar under Av redogörelsen ska bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Alla uppgifter ska vara fördelade på ålder och kön. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget. Kompletterande utbildningar statligt stöd En kompletterande utbildning är en utbildning som anordnas av en enskild fysisk eller juridisk person och antingen utgör ett komplement till gymnasieskolan eller motsvarande utbildningar eller har lägst genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller viss yrkeserfarenhet som antagningskrav men som inte kan anses vara jämförbar med en högskoleutbildning enligt högskolelagen. Kompletterande utbildningar kan enligt bestämmelserna i förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar få statligt stöd genom att utbildningen 1. ställs under statlig tillsyn, 2. förklaras berättiga eleverna till studiestöd enligt studiestödsförordningen (2000:655), om utbildningen är värdefull från nationell synpunkt, eller 3. berättigas till statsbidrag, om utbildningen är särskilt värdefull från nationell synpunkt. Insamling av uppgifter om kompletterande utbildningar Insamling av data om de studerande i kompletterande utbildningar har skett enligt Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från skolhuvudmän (SKOLFS 2007:36). Uppgifterna har bearbetats och sammanställts i denna rapport redovisade på form av statligt stöd samt på utbildningskategori.

4 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Vid redovisning av utbildningsstatistiken har uppgifterna strukturerats efter stödform enligt ovan samt efter utbildningskategori, uppdelat på följande kategorier - Dans, teater, musik - Design, mode - Djurvård - Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media - Flyg - Hantverk - Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö - Konst - Teknik Antal studerande på kompletterande utbildningar fördelad efter stödform, antal utbildningar och kön Av tabell 1 a och b framgår hur många studerande som deltog i utbildning under våren respektive hösten Studerande som genomgått en utbildning på mer än ett halvår kan finnas med i underlaget för såväl våren som hösten, varför antalet studerande i tabellerna inte går att addera för de två halvåren. Tabell 1 a. Antal studerande på kompletterande utbildningar våren 2007 Antal Antal Antal studerande skolor utbildningar Totalt Kvinnor Män Kompletterande utbildningar totalt Därav med Tillsyn Tillsyn + studiestöd Tillsyn + studiestöd + statsbidrag Tillsyn + statsbidrag Tabell 1 b. Antal studerande på kompletterande utbildningar hösten 2007 Antal Antal Antal studerande skolor utbildningar Totalt Kvinnor Män Kompletterande utbildningar totalt Därav med Tillsyn Tillsyn + studiestöd Tillsyn + studiestöd + statsbidrag Tillsyn + statsbidrag

5 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Antalet skolor med statligt stöd ökade från 99 skolor hösten 2006 till 101 skolor hösten Även antalet utbildningar med statligt stöd har ökat. Hösten 2007 fick 230 utbildningar statligt stöd mot 218 utbildningar hösten 2006, en ökning med knappt sex procent. Diagram 1. Antal studerande per stödform hösten 2003 till hösten Tillsyn+statsbidrag Tillsyn+studiestöd+ statsbidrag Tillyn+studiestöd Tillsyn Vid jämförelse mellan tabell 1a + 1b och tabell 4 framgår att antalet utbildningar för helåret 2007 är högre än för respektive halvår. Orsaken till denna diskrepans är att vissa utbildningar endast genomförs på våren, andra endast på hösten, medan samtliga utbildningar finns med i helårsstatistiken i tabell 4. I förhållande till hösten 2006 minskade antalet studerande hösten 2007 med fem procent. Antalet studerande i utbildningar med statligt stöd i form av enbart tillsyn var oförändrat, utbildningar med tillsyn+ studiestöd minskade med tre procent, utbildningar med tillsyn + studiestöd + statsbidrag minskade med tre procent och utbildningar med tillsyn + statsbidrag minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Andelen kvinnor minskade med två procentenheter jämfört med hösten 2006 och var hösten procent. Andelen kvinnor har varit tämligen konstant de senaste åren.

6 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Antal studerande på kompletterande utbildningar fördelat efter stödform och ålder De studerandes medelålder var 28 år för kompletterande utbildningar totalt. 1 Lägst var medelåldern för utbildningar med tillsyn + studiestöd samt tillsyn + studiestöd + statsbidrag, 25 år, och högst för de med tillsyn + statsbidrag, 43 år. Den sistnämnda gruppen omfattar framför allt kortkurser som bedrivs på kvällar, helger och sommartid, vilket kan vara en förklaring till den högre åldern hos deltagarna. Tabell 2. Åldersfördelning på kompletterande utbildningar hösten 2007 Kompletterande Ålder Medel- Medianutbildning ålder ålder Samtliga hösten hösten år år år år år år år Samtliga 1) Därav med tillsyn tillsyn + studiestöd tillsyn + studiestöd + statsbidrag tillsyn + statsbidrag ) Uppgift om ålder saknas för 123 elever, 82 i utbildning med enbart tillsyn, 18 i utbildning med tillsyn och studiestöd, 20 i utbildning med tillsyn, studiestöd och statsbidrag, samt 3 i utbildning med tillsyn och statsbidrag. Tabell 3. Könsfördelning och åldersfördelning på kompletterande utbildningar hösten 2007 Kompletterande Ålder Medel- Medianutbildning ålder ålder Samtliga hösten hösten år år år år år År år Samtliga 1) Kvinnor Män ) Uppgift om ålder saknas för 123 elever 1 För några utbildningar saknas uppgift om de studerandes ålder. Sammanlagt saknas uppgift om ålder för 123 studerande hösten 2007, motsvarande drygt två procent av samtliga studerande. På grund av att dessa uppgifter saknas blir tabellerna med ålder något missvisande.

7 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Diagram 2. Åldersfördelning hösten 2007 fördelat på stödform Tillsyn+sb Tillsyn+ss+sb Tillsyn+ss Tillsyn Liksom föregående år var majoriteten, 69 procent, av de studerande under 30 år. Högst andel studerande under 30 år fanns i utbildningar som berättigar till tillsyn + studiestöd + statsbidrag, 86 procent, medan 29 procent av de studerande var under 30 år i utbildningar med tillsyn + statsbidrag. Andelen under 30 år var högre för män, 72 %, än för kvinnor, 67 %. Av de studerande var 67 procent kvinnor. Högst var andelen kvinnor i åldersgruppen över 55 år, 82 %, och lägst i åldersgruppen år, där 57 procent av de studerande var kvinnor.

8 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Diagram 3. Könsfördelning och åldersfördelning på kompletterande utbildningar hösten Kvinnor Män Antal studerande på kompletterande utbildningar fördelat efter stödform, utbildningskategori och ålder Antalet utbildningar kalenderåret 2007 ökade med fyra utbildningar till 241 jämfört med De utbildningskategorier som ökade var Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media (+8 utbildningar), Djurvård (+2 utbildningar) och Design, mode, Flyg och Hantverk (+1 utbildning). De utbildningskategorier som noterade minskningar 2007 jämfört med året innan var Dans, teater, musik (-6 utbildningar), Teknik (-2 utbildningar) och Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö (-1 utbildning). Utbildningskategorin Konst hade oförändrat antal utbildningar under 2007 jämfört med Flest antal utbildningar genomfördes inom Hantverk (55 utbildningar), följt av Konst (47 utbildningar). Det minsta antalet utbildningar genomfördes i kategorin Teknik där endast tre utbildningar genomfördes under 2007.

9 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Tabell 4 Antal utbildningar per utbildningskategori 2007, antal studerande i genomsnitt per utbildningskategori samt medelålder hösten 2007 Utbildning Kategori Totalt Antal elever i Antal elever i Medelantal genomsnitt genom- ålder utbildn- för vilka upp- snitt 2007 hösten ningar gift finns om 2007 ålder Totalt Totalt , ,0 28 Dans, teater, musik ,5 800,5 24 Design, mode ,0 266,0 24 Djurvård 6 128,5 148,5 32 Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media ,0 886,5 28 Flyg ,0 201,0 29 Hantverk , ,0 34 Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö ,5 963,0 31 Konst ,0 952,0 25 varav med Teknik 3 168,0 169,5 28 Tillsyn Totalt , ,0 31 Dans, teater, musik ,5 159,0 27 Design, mode 3 36,5 41,0 25 Djurvård 4 108,5 128,5 34 Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media ,0 453,0 30 Flyg 5 12,5 18,0 35 Hantverk 4 129,0 139,5 31 Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö ,0 911,5 31 Konst 5 57,5 57,5 33 Tillsyn Totalt , ,0 25 studiestöd Dans, teater, musik ,5 250,5 22 Design, mode ,0 147,5 23 Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media ,5 236,0 27 Flyg 7 176,5 183,0 28 Hantverk 3 24,5 28,5 29 Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö 3 51,5 51,5 25 Konst 8 195,0 197,0 25 Tillsyn Totalt , ,0 25 studiestöd+ Dans, teater, musik ,5 360,5 23 statsbidrag Design, mode 7 74,5 77,5 26 Djurvård 2 20,0 20,0 23 Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media 5 197,5 197,5 25 Hantverk ,5 513,5 26 Konst ,0 684,0 24 Teknik 2 47,5 49,0 30 Tillsyn Totalt ,0 538,0 43 statsbidrag Dans, teater, musik 3 30,0 30,5 44 Hantverk ,0 373,5 51 Konst 1 13,5 13,5 22 Teknik 1 120,5 120,5 27

10 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Det totala antalet studerande minskade med en procent till kalenderåret 2007 jämfört med föregående år. Störst var minskningen i kategorin Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö (-15 procent) följt av Design, mode (-10 procent) och Konst (-6 procent). Bland de utbildningskategorier som hade ett ökat antal studerande märks främst Djurvård (+69 procent) följt av Flyg (+61 procent) och Teknik (+49 procent). Flest studerande fanns 2007 inom Hantverk med 1 055, Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö med 963 och inom Konst med 952 studerande. Djurvård hade det lägsta antalet studerande, 149 stycken. Medelåldern för samtliga studerande var 28 år. Högst medelålder hade de studerande inom Hantverk, 34 år, medan de studerande inom Dans, teater, musik och Design, mode var yngst, 24 år. Vid jämförelser mellan antal utbildningar och antal studerande av olika kategorier bör hänsyn tas till att de flesta av de hantverksutbildningar som har tillsyn och statsbidrag omfattar kortare kurser, upp till fyra veckor, medan de övriga utbildningarna i regel omfattar 30 till 120 veckor. Diagram 4. Antal utbildningar per utbildningskategori under åren Dans m fl Design, mode Djurvård Ekonomi m fl Flyg Hantverk Hudvård m fl Konst Teknik Det stora antalet utbildningar 2003 beror på att Skolverket det året gjorde en omfattande översyn av det statliga stödet till kompletterande utbildningar. Översynen innebar att många huvudmän gjorde om sina utbildningar helt eller delvis. Under 2003 pågick därför utbildningar som påbörjats under tidigare år, enligt gamla kurs-

11 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 planer, samtidigt som nya utbildningar påbörjades. Som framgår av diagram 1 var antalet studerande relativt oförändrat mellan åren 2003 och I diagram 5 visas könsfördelningen per utbildningskategori. Andelen kvinnor var störst inom Djurvård, 93 procent och Design, mode, 91 procent, medan andelen män var störst inom Teknik, 93 procent, och Flyg 92 procent (se även tabell 5). Diagram 5 Antalet studerande i genomsnitt per utbildningskategori, fördelat på män och kvinnor, Kvinnor Män Dans m fl Design, mode Djurvård Ekonomi m f l Flyg Hantverk Hudvård m f l Konst Teknik Studerande som fullföljt utbildningen Fullföljt utbildningen innebär att en studerande har avslutat den utbildning den påbörjat och därigenom erhållit betyg eller intyg. En utbildning redovisas som fullföljd först när hela utbildningen är avslutad. Utbildningarna är olika långa. I en utbildning på en termin kan samtliga studerande fullfölja utbildningen samma halvår, medan i en utbildning på tre år är det bara de studerande som avslutar termin sex som kan rapporteras som fullföljande. Eftersom tabellen inte innehåller uppgift om utbildningarnas längd så kan uppgiften om fullföljt antal studerande inte ställas direkt mot antal studerande i utbildningen. Eftersom insamling av uppgifter för hösten 2007 sker redan 15 oktober är det endast en mindre del av utbildningarna som hunnit bli avslutade under hösten. I tabell 5 redovisas därför uppgift om fullföljt antal endast för våren I Bilaga 1 finns en fullständig förteckning över alla utbildningar med uppgift om antalet studerande

12 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 som fullföljt utbildning även på hösten. Uppgifterna omfattar dock endast dem som fullföljt före den 15 oktober Tabell 5 Fullföljt antal studerande i kompletterande utbildningar 2007 samt andel kvinnor i procent Utbildning Kategori Antal studerande Fullföljt antal studerande Andel % Andel % Vår Höst kvinnor Vår kvinnor Totalt Totalt Dans, teater, musik Design, mode Djurvård Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media Flyg Hantverk Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö Konst varav med Teknik Tillsyn Totalt Dans, teater, musik Design, mode Djurvård Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media Flyg Hantverk Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö Konst Tillsyn + Totalt studiestöd Dans, teater, musik Design, mode Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media Flyg Hantverk Hudvård, hårvård, hälsa, friskvård, miljö Konst Tillsyn Totalt studiestöd + Dans, teater, musik statsbidrag Design, mode Djurvård Ekonomi, konsumentekonomi, kommunikation, media Hantverk Konst Teknik Tillsyn + Totalt statsbidrag Dans, teater, musik Hantverk Konst Teknik

13 Redovisning av regeringsuppdrag (11) Dnr 2008:1013 Av redovisningen framgår att studerande har fullföljt sin utbildning inom kompletterande utbildning under våren 2007, en ökning med 15 procent jämfört med Av dem som fullföljt sin utbildning har studerande, 33 procent, deltagit i utbildning med statligt stöd i form av endast tillsyn, 870 studerande, 22 procent, i utbildning som berättigar till tillsyn + studiestöd samt studerande, 29 procent, i utbildning som berättigar till tillsyn + studiestöd + statsbidrag och 613 studerande, 16 procent, i utbildning som berättigar till tillsyn + statsbidrag. Andelen kvinnor utgör 68 procent av de studerande i samtliga utbildningar, medan andelen kvinnor som fullföljt utbildning var 69 procent. 2 2 Redovisningen avser andelen kvinnor som fullföljt under våren.

14

15 Bilaga. Kompletterande utbildningar 2007, redovisning av antal elever som deltagit vår och/eller höst samt antal elever som fullföljt utbildningen. Dnr 2008:1013 Samtliga utbildningar med statligt stöd Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Balettakademien Sthlm KU0017 Förberedande Danslinje, nivå 1, 2 och 3, 1 år Dans, teater, musik Balettakademien Sthlm KU0409 Dansarutbildning, 107 veckor Dans, teater, musik Beckmans skola KU0410 Kvällsskola Reklam, 30 veckor Kommunikation, media Beckmans skola KU0411 Kvällsskola Mode, 30 veckor Design, mode Beckmans skola KU0412 Kvällsskola Form, 30 veckor Design, mode Berghs School of Communication KU0413 Marknadskommunikation, 40 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0414 Media Communications-Reklam, 80 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0415 Mediedesign, 80 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0416 Script, manus och text, 40 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0744 Strategisk information 40 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0745 Interaktiv kommunikation 40 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0751 Produktionsledning - operativ produktionsledning, 40 v Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0781 Interaktiv kommunikation - webbkreatör, 40 v Kommunikation, media Handarbetets Vänners skola KU0470 Högre hemslöjdsutbildning, 80 veckor Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0471 Textil hantverksutbildning, 120 veckor Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0475 Bildväv grundkurs, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0476 Bildväv fortsättningskurs I, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0477 Bildväv fortsättningskurs II, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0478 Konstsömnad grundkurs I, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0479 Konstsömnad fortsättningskurs I, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0480 Stickning grundkurs, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0481 Stickning fortsättningskurs I, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0484 Träslöjd grundkurs, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0643 Konstsömnad fortsättningskurs II, 80 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0644 Vävning grundkurs 120 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0645 Vävning, fortsättningskurs I 120 timmar Hantverk Handarbetets Vänners skola KU0721 Stickresan genom Sverige Hantverk Gerlesborgsskolan Stockholm KU0453 Konstutbildning, grundläggande, 68 veckor Konst Gerlesborgsskolan Stockholm KU0454 Konstutbildning grundläggande, 34 veckor Konst Konstskolan Idun Lovén KU0506 Konstnärlig utbildning i målning, 68 veckor Konst Konstskolan Idun Lovén KU0507 Konstnärlig utbildning i skulptur, 68 veckor Konst Pernbys målarskola KU0587 Grundläggande konstnärlig utbildning, 2 år, 74 veckor Konst Grafikskolan i Stockholm KU0668 Konstgrafik grundutbildning, 76 veckor Konst Grafikskolan i Stockholm KU0669 Konstgrafik fortsättning inriktning Artist Books, 38 veckor Konst Konstskolan Basis KU0503 Konstnärlig grundutbildning, 36 veckor Konst Konstskolan Basis KU0504 Konstnärlig fördjupningsår, 36 veckor Konst

16 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Stockholms Tillskärarakademi KU0603 Basår, 36 veckor Design, mode Stockholms Tillskärarakademi KU0604 Mönsterkonstruktör, 18 veckor Design, mode Stockholms Tillskärarakademi KU0606 Skrädderi Klänning, 18 veckor Design, mode Stockholms Tillskärarakademi KU0608 Skrädderi Gesäll Dam Klänning, 38 veckor Design, mode Konstskolan i Stockholm KU0306 Förberedande konstnärlig utbildning, kvällstid Konst Konstskolan i Stockholm KU0505 Grundläggande konstnärlig utbildning, 34 veckor Konst Kulturama KU0512 Jazz, Rock/soul sångare och musiklinje 1år heltid 37 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0516 Danslinje år 1 och 2 heltid, 74 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0517 Filmlinjen - år 1 heltid, 37 veckor Kommunikation, media Kulturama KU0518 Filmproduktion 1 år heltid, 37veckor Kommunikation, media Kulturama KU0519 Fotolinjen - år 1, 37 veckor Konst Kulturama KU0520 Högre fotografisk utbildning, heltid, 37 veckor Konst Kulturama KU0524 Komposition och musikproduktionslinje - år 1, 37 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0531 Operastudio steg 1, 30 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0679 Klassisk sång och musiklinje år 1 och 2 heltid, 74 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0680 Musikallinje år 1 och 2, 74 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0681 Operastudio år, heltid Dans, teater, musik Kulturama KU0704 Operastudio steg 4 deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0761 Filmlinje grundkurs deltid, 15 veckor Kommunikation, media Kulturama KU0762 Fotolinje grundkurs, deltid, 12 veckor Kommunikation, media Kulturama KU0763 Jazz-rock/soullinje grund, deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0764 Jazz-rock/soulartister fortbildning deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0787 Teaterlinje år 1 och 2 heltid, 74 v Dans, teater, musik Kulturama KU0788 Artist- och Musikproducent, yrkeslinjen, 37 v Dans, teater, musik Nyckelviksskolan KU0579 Konsthantverk och formgivning, Allmän, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0580 Konst och formgivning, Tredimensionell form, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0581 Textil form, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0582 Keramisk form, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0583 Metall - form och hantverk, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0584 Trä - form och hantverk, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0585 Bild och grafisk form, 40 veckor Hantverk Nyckelviksskolan KU0586 Hantverkspedagogisk yrkesutbildning, 80 veckor Hantverk IUC i Katrineholm KU0496 Lärlingsutbildning VVS, 16 veckor Teknik Capellagården KU0417 Textil, 40 veckor Hantverk Capellagården KU0419 Ekologisk trädgårdsodling, 40 veckor Hantverk Capellagården KU0420 Keramik, 40 veckor Hantverk Capellagården KU0422 Möbel- och inredningssnickeri, 40 veckor Hantverk Gotlands Konstskola KU0456 Konstnärlig grundutbildning: inr projektkonst, 40 veckor Konst Gotlands Konstskola KU0457 Konstnärlig grundutbildning, 37 veckor Konst

17 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Gotlands Konstskola KU0773 Konstnärlig grundutbildning: inriktning skulptur, 37 v Konst Lunds Konst och Designskola KU0547 Lunds Konst och designskola, 68 veckor Konst Falkenbergs konstskola KU0437 Konstskola på nätet I, 34 veckor Konst Falkenbergs konstskola KU0438 Konstskola på nätet II, 34 veckor Konst Gerlesborgsskolan Bohuslän KU0452 Konstnärlig grundutbildning, 68 veckor Konst Domen konstskola KU0576 MÅLERI grundläggande konstnärlig utb, 64 veckor Konst Domen konstskola KU0577 GRAFIK grundläggande konstnärlig utb, 64 veckor Konst Domen konstskola KU0578 SKULPTUR grundläggande konstnärlig utb, 64 veckor Konst Göteborgs Konstskola KU0463 Konstnärlig idégestaltning, 33 veckor Konst Göteborgs Konstskola KU0464 Konstnärlig grundutbildning i skulptur, 66 veckor Konst Göteborgs Konstskola KU0465 Konstnärlig grundutbildning i grafik, 66 veckor Konst Göteborgs Konstskola KU0466 Konstnärlig grundutbildning i måleri, 66 veckor Konst Kv. Konstskola KU0541 Konstnärlig grundläggande utbildning I, 37 veckor Konst Kv. Konstskola KU0542 Konstnärlig grundläggande utbildning II, 37 veckor Konst Kv. Konstskola KU0543 Bild och rumsgestaltning, 37 veckor Konst Balettakademien Göteborg KU0407 Danslinjen, 105 veckor Dans, teater, musik Balettakademien Göteborg KU0408 Musikallinjen, 105 veckor Dans, teater, musik Stenebyskolan KU0599 Förb./kompl. utbildning för konsthantverk och design, 80 v Hantverk Stenebyskolan KU0600 Yrkesinr. utb. Finsnickeri och Möbelrestaurering, 80 veckor Hantverk Stenebyskolan KU0601 Yrkesinriktad utbildning Läder-skinn-pälshantverk, 80 veckor Hantverk Nordisk Designskola KU0573 Designutbildning, 40 veckor Design, mode Nordisk Designskola KU0656 Skodesignutbildning, 40 veckor Design, mode Formakademin i Lidköping AB KU0499 Keramisk hantverksutbildning, 37 veckor, år 1 Hantverk Formakademin i Lidköping AB KU0500 Keramisk hantverksutbildning, 37 veckor, år 2 Hantverk Formakademin i Lidköping AB KU0790 Grafisk Hantverksteknik, 40 v Hantverk Skara Skolscen KU0641 Förberedande scenisk utbildning, 52 veckor Dans, teater, musik Örebro Konstskola KU0634 Konstnärlig grundutbildning A, 66 veckor Konst Örebro Konstskola KU0792 Konstnärlig grundutb B, Konstskola på teckenspråk Konst Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0614 Folkligt smide grundår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0615 Trä - form och tradition grundår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0616 Folklig väv grundår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0617 Sömnad - folkligt mode grundår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0618 Slöjd och hantverkstekniker 1-5 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0619 Folklig väv fördjupningsår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0620 Sömnad - folkligt mode fördjupningsår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0621 Folkligt smide fördjupningsår, 40 veckor Hantverk Sätergläntan Hemslöjdens Gård KU0622 Trä - form och tradition fördjupningsår, 40 veckor Hantverk Sundsvalls Konstskola KU0611 Sundsvalls konstskola basår, 35 veckor Konst Sundsvalls Konstskola KU0612 Sundsvalls konstskola utvecklingsår, 35 veckor Konst

18 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Umeå Konstskola KU0775 Grundläggande konstutbildning, 34 v Konst Umeå Konstskola KU0776 Konstnärlig fördjupning, 34 v Konst Medieskolan KU0559 TV journalistik, 20 veckor Kommunikation, media Medieskolan KU0561 Cross Media Producer, 40 veckor Kommunikation, media Medieskolan KU0562 Digital design, 40 veckor Kommunikation, media Medieskolan KU0564 Grafisk kommunikation, 40 veckor Kommunikation, media Medieskolan KU0565 Webbredaktör Kommunikation, media Medieskolan KU0754 Grundläggande TV-utbildning, 38 v Kommunikation, media Medieskolan KU0772 Copywriter/manusförfattare, 40v Kommunikation, media Fotoskolan i Stockholm KU0449 Yrkeslinjen inriktning fotografi, 80 veckor Konst Österlenskolan Konst o Design KU0635 Grundutbildning i Konst och Design, 72 veckor Konst Konstskolan Linnea KU0508 Konstskolan LINNEA, 3 år Konst Gotlands Tonsättarskola KU0459 Kompositionslinje, 74 veckor Dans, teater, musik Gotlands Tonsättarskola KU0687 Komposition - Fri konst, 34 veckor Dans, teater, musik Tillskärarakademin i Göteborg KU0623 Mönsterkonstruktion med sömnad, 38 veckor Design, mode Tillskärarakademin i Göteborg KU0625 Modist, 76 veckor Design, mode Tillskärarakademin i Göteborg KU0626 Direktris 38 veckor Design, mode Tillskärarakademin i Göteborg KU0627 Teaterkostym/Historiska dräkter, 76 veckor Design, mode Tillskärarakademin i Göteborg KU0731 Skrädderi/konfektion, 76 veckor Design, mode Västerås Konstskola KU0633 Konstnärlig grundutbildning, 68 veckor Konst Malmö Tillskärarakademi KU0548 Yrkesinr. utbildning i mönsterkonst. och modeteckning, 36 v Design, mode Malmö Tillskärarakademi KU0549 Avancerad mode och produktionsteckning, 17 veckor Design, mode Studio Blue KU0609 Ljudtekniker/Producentlinjen, 64 veckor Teknik Forsbergs skola KU0447 Grafisk Design, 64 veckor Kommunikation, media Forsbergs skola KU0448 Copywriting, 64 veckor Kommunikation, media Forsbergs skola KU0735 Rörlig Grafisk Design Kommunikation, media Forsbergs skola KU0736 Mode Design, 64 veckor Design, mode SAE Institute KU0257 AED Audio Engineer Diploma, deltid, 72 veckor Kommunikation, media SAE Institute KU0796 Audio Diploma Program, 48 v Kommunikation, media SAE Institute KU0797 Film Making Diploma Program, 48 veckor Kommunikation, media Ingvar Strandhs Blomsterskola KU0692 Florist, grundutbildning, 40 veckor Hantverk Ingvar Strandhs Blomsterskola KU0693 Florist Gesällutbildning, 23 veckor Hantverk Göteborgs gymnastiska institut KU0461 Friskvårdsterapeututbildning, 1 termin Hälsa, friskvård, miljö Medicinskt kursforum S&P AB KU0782 Massageterapeut, 20 v Hälsa, friskvård, miljö Skrivarakademin i Stockholm KU0688 Skrivarlinjen 60 veckor Kommunikation, media Skrivarakademin i Stockholm KU0791 Skrivarlinjen, distans, 32 v Kommunikation, media IHM Business School, Göteborg KU0111 DIHM ekonomi, 2 år Ekonomi, konsumentek IHM Business School, Göteborg KU0112 DIHM marknadsföring, 2 år Kommunikation, media Hantverkscentrum i Tibro KU0741 Förgyllare, 60 veckor Hantverk

19 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0403 Massageterapeut, 636 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0405 Axelsons Naturkosmetisk hudvårdsterapeut, 280 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0406 Massör, 359 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0757 Basmedicinsk utbildning, distans Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0798 Massör Distans, 311 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst./gbg KU0642 Medicinsk fotvård -yrkesutbildning, 22 veckor Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/malmö KU0402 Massör, 359 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/malmö KU0743 Axelsons Massageterapeut, 636 timmar Hälsa, friskvård, miljö Sadelmakeriskolan KU0592 Sadelmakeriutbildning grundutbildning, 80 veckor Hantverk Sadelmakeriskolan KU0593 Sadelmakeriutbildning, 1 år, Gesällutbildning Hantverk Privatskolan för Hudvård & SPA KU0588 Hudterapeututbildning, 57 veckor Hudvård, hårvård TEC Travel Education Centre KU0628 Resebranschutb. Int. IATA/UFTAA-diplom, Amadeus, 30V Ekonomi, konsumentek Studiefrämjandet i Stockholm KU0640 Bildpsykoterapiutbildning steg 1, 68 veckor Konst Svensk Pilotutbildning KU0613 Trafikflygarutb. med modulerna PPL, IR, CPL o ATPL, 110 v Flyg Svensk Pilotutbildning KU0702 Trafikflygarutbildning Helikopter, 88 veckor Flyg Svensk Pilotutbildning KU0770 Flyglärarutbildning (FI), 44 veckor Flyg Airways flygutbildning KU0401 Trafikflygare (CPL), 32 veckor Flyg Proflight Nordic KU0694 Trafikflygarutbildning PPL/CPL, 30 veckor Flyg Proflight Nordic KU0695 Trafikflygarutbildnig PPL/CPL IR Flyg Proflight Nordic KU0696 Trafikflygarutbildning IR, 10 veckor Flyg Kungsair Training ku0540 Trafikpilotutbildning, praktisk del, 10 veckor Flyg Elisabethskolan i Stockholm KU0430 Fullständig hudterapeututbildning, 43 veckor Hudvård, hårvård Eric Sahlström Institutet KU0431 Folkmusik med särskild inriktning på nyckelharpsspel, 32 v Dans, teater, musik Eric Sahlström Institutet KU0432 Distanskurs i nyckelharpspel, 96 timmar Dans, teater, musik Eric Sahlström Institutet KU0433 Distanskurs i nyckelharpsbygge, 404 timmar Hantverk Eric Sahlström Institutet KU0648 Grundl pedagogisk utbildning i folkdans, 34 veckor Dans, teater, musik Eric Sahlström Institutet KU0653 Korttidskurser i folkmusik, -sång, och -dans Dans, teater, musik Eric Sahlström Institutet KU0728 Distansutbildning i folklig sång och berättande Dans, teater, musik Eric Sahlström Institutet KU0730 Distansutbildning i folkmusik på fiol Dans, teater, musik Flyguppdraget KU0439 Trafikflygarutbildning (CPL), 21 mån Flyg Flyguppdraget KU0440 Flyginstruktör (FI), 12 månader Flyg Hundens Hus, Stockholm KU0800 Hundinstruktör Djurvård Hundens Hus, Stockholm KU0801 Specialicerad Hundpsykolog Djurvård Ideum KU0491 Tekniskt nyskapande, 32 veckor Teknik Int. Beauty School of Sweden KU0777 Hud- och Spaterapeututbildning Heltid, 42 v Hudvård, hårvård Int. Beauty School of Sweden KU0778 Hud- och Spaterapeututbildnign Deltid, 42 v Hudvård, hårvård Komplementärmedicinska högsk. KU0501 Medicinsk massageterapeut, 40 veckor Hälsa, friskvård, miljö Komplementärmedicinska högsk. KU0502 Diplomerad massageterapeut - deltid Hälsa, friskvård, miljö Bergqvist Massage & Friskv.utb KU0373 Massageterapeututbildn med friskvård, 18 veckor Hälsa, friskvård, miljö

20 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Bergqvist Massage & Friskv.utb KU0701 Massageterapeut, kompletteringsutbilning, 15 veckor Hälsa, friskvård, miljö Sthlms Elementära Teaterskola KU0271 Teaterutbildning, 1 år Dans, teater, musik Dansforum /PAS KU0426 Performing Arts School, 105 veckor Dans, teater, musik Dansforum /PAS KU0427 Förberedande artistutbildning vid Dansforum, 1 år Dans, teater, musik Elisabethskolan i Göteborg KU0429 Fullständig hudterapeututbildning, 43 veckor Hudvård, hårvård IHM Business School, Sthlm KU0344 DIHM ekonomi, 2 år S Ekonomi, konsumentek IHM Business School, Sthlm KU0345 DIHM marknadsföring, 2 år S Kommunikation, media IHM Business School, Malmö KU0337 DIHM marknadsföring, 2 år M Kommunikation, media Urmakarskolan KU0630 Urmakareutbildning grundutbildning, 80 veckor Hantverk Urmakarskolan KU0631 Urmakareutbildning gesällutbildning, 40 veckor Hantverk Skånska Målarskolan KU0746 Estetisk grundutb i bild, färg och form 30 veckor Konst Sturup IFR Center KU0610 Modulindelad flygutb. med modulerna PPL, IR o CPL, 40 v Flyg Designskolan i Malmö KU0670 Textil designutbildning 36 veckor Design, mode Designskolan i Malmö KU0677 Produktutbildning, 18 veckor Design, mode Diagonalakademien KU0428 Animation och experimentfilm, 80 veckor Kommunikation, media Balettakademien Umeå/Folkuniv. KU0747 Yrkesförberedande danslinje 1 år heltid Dans, teater, musik Smedja Volund KU0598 Smidesutbildning, 38 veckor Hantverk Munkeröds utbc. Stenungsund KU KU0569 Munkeröds Floristutbildning, 44 veckor Hantverk Munkeröds utb.center i Håbo KU KU0571 Munkeröds Floristutbildning, 44 veckor Håbo Hantverk Flora Dekor Blomsterskola KU KU0056 Blomsterdekoratörsutbildning med ekologisk inriktning, 1 år Hantverk Kulturcentrum Skåne KU0539 Kulturcentrum Skåne, 3 år Dans, teater, musik Scandinavian Hair Academy KU0734 Frisörutbildning, 3 terminer Hudvård, hårvård Fotoskolan Skåne KU0450 Foto Skåne, grundutbildning, 34 veckor Konst Fotoskolan Skåne KU0451 Fotoskolan Skåne, projektår, 17 veckor Konst Floristutbildarna KU0748 Grundutbildning till florist, 40 veckor Hantverk Floristutbildarna KU0749 Fördjupningsutbildning till florist, 40 veckor Hantverk Danscenter Stockholm KU0733 Danslinje med street, heltid 35 veckor Dans, teater, musik Danscenter Stockholm KU0799 Yrkesförberedande danslinje med street, halvtid 30 v Dans, teater, musik Axelsons Spa School KU0404 Spa-terapeut, 270 timmar Hälsa, friskvård, miljö Ridskolan Strömsholm KU0649 Islandshästutbildning, 40 veckor Djurvård Gotlands Dansutbildningar KU0647 Dans och gestaltlinje, 74 veckor Dans, teater, musik Teaterskolan Boris KU0672 Teaterutbildning 32 veckor Dans, teater, musik Art College KU0673 Mode och design, 37 veckor Design, mode Art College KU0689 Inredning och design, 37 veckor Design, mode Palm Fine Arts utb.center KU0676 Måleridesign, 74 veckor Konst Hellefors Design College KU0678 Förberedande Industri Design Utbildning FIDU, 40 veckor Konst Hälsoteket, Malmö KU0684 Diplomerad massageterapeut Hälsa, friskvård, miljö Studiefrämjandet Musiklinjen KU0445 Musiklinje nivå 1, 34 veckor Dans, teater, musik Studiefrämjandet Musiklinjen KU0446 Musiklinje nivå 2, 34 vekor Dans, teater, musik

21 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Fashion College KU0750 Design Design, mode Skogshästen KU KU0742 Kuskutbildning, bruks- och skogskörning 60 veckor Djurvård L Akademien Music Pre-college KU0739 Lilla akademins Diplomutbildn i Musik, 36 veckor Dans, teater, musik BF Scandinav. Aviation Academy KU0753 Flyginstruktörer, 40 veckor 445 timmar Flyg Atelier Stockholm KU0760 Traditionell Realistisk Konstnärsutbildning, 108 veckor Konst Naprapathögskolan Stockholm KU KU0786 Naprapathögskolans yrkesutbildning till massör Hälsa, friskvård, miljö Dansstudion Karlstad KU0758 Förberdande dansutb med inriktning street, 30 v Dans, teater, musik Design konstruktion och sömnad KU0779 Designutbildning - konstruktion och sömnad, Design, mode Hundens Hus, Uppsala KU0803 Hundinstruktör, 32 v Djurvård Hundens Hus, Göteborg KU0803 Hundinstruktör, 32 v Djurvård Hundens Hus, Göteborg KU0804 Specialiserad Hundpsykolog, 40 Djurvård

22

23 Bilaga. Kompletterande utbildningar 2007, redovisning av antal elever som deltagit vår och/eller höst samt antal elever som fullföljt utbildningen. Dnr 2008:1013 Utbildningar med tillsyn Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Balettakademien Sthlm KU0017 Förberedande Danslinje, nivå 1, 2 och 3, 1 år Dans, teater, musik Beckmans skola KU0410 Kvällsskola Reklam, 30 veckor Kommunikation, media Beckmans skola KU0411 Kvällsskola Mode, 30 veckor Design, mode Beckmans skola KU0412 Kvällsskola Form, 30 veckor Design, mode Berghs School of Communication KU0745 Interaktiv kommunikation 40 veckor Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0751 Produktionsledning - operativ produktionsledning, 40 v Kommunikation, media Berghs School of Communication KU0781 Interaktiv kommunikation - webbkreatör, 40 v Kommunikation, media Grafikskolan i Stockholm KU0669 Konstgrafik fortsättning inriktning Artist Books, 38 veckor Konst Konstskolan i Stockholm KU0306 Förberedande konstnärlig utbildning, kvällstid Konst Kulturama KU0531 Operastudio steg 1, 30 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0704 Operastudio steg 4 deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0761 Filmlinje grundkurs deltid, 15 veckor Kommunikation, media Kulturama KU0762 Fotolinje grundkurs, deltid, 12 veckor Kommunikation, media Kulturama KU0763 Jazz-rock/soullinje grund, deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Kulturama KU0764 Jazz-rock/soulartister fortbildning deltid, 32 veckor Dans, teater, musik Medieskolan KU0565 Webbredaktör Kommunikation, media Medieskolan KU0754 Grundläggande TV-utbildning, 38 v Kommunikation, media SAE Institute KU0257 AED Audio Engineer Diploma, deltid, 72 veckor Kommunikation, media Göteborgs gymnastiska institut KU0461 Friskvårdsterapeututbildning, 1 termin Hälsa, friskvård, miljö IHM Business School, Göteborg KU0111 DIHM ekonomi, 2 år Ekonomi, konsumentek IHM Business School, Göteborg KU0112 DIHM marknadsföring, 2 år Kommunikation, media Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0403 Massageterapeut, 636 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0405 Axelsons Naturkosmetisk hudvårdsterapeut, 280 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0406 Massör, 359 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0757 Basmedicinsk utbildning, distans Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/sthlm KU0798 Massör Distans, 311 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst./gbg KU0642 Medicinsk fotvård -yrkesutbildning, 22 veckor Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/malmö KU0402 Massör, 359 timmar Hälsa, friskvård, miljö Axelson gymnastiska inst/malmö KU0743 Axelsons Massageterapeut, 636 timmar Hälsa, friskvård, miljö Privatskolan för Hudvård & SPA KU0588 Hudterapeututbildning, 57 veckor Hudvård, hårvård TEC Travel Education Centre KU0628 Resebranschutb. Int. IATA/UFTAA-diplom, Amadeus, 30V Ekonomi, konsumentek

24 Skolid Skolans namn StvKod UtbildningsNamn Kategori Antal elever Fullföljt antal elever Vår Höst Kvinnor Män Vår Höst Kvinnor Män Svensk Pilotutbildning KU0770 Flyglärarutbildning (FI), 44 veckor Flyg Proflight Nordic KU0694 Trafikflygarutbildning PPL/CPL, 30 veckor Flyg Proflight Nordic KU0695 Trafikflygarutbildnig PPL/CPL IR Flyg Proflight Nordic KU0696 Trafikflygarutbildning IR, 10 veckor Flyg Elisabethskolan i Stockholm KU0430 Fullständig hudterapeututbildning, 43 veckor Hudvård, hårvård Eric Sahlström Institutet KU0653 Korttidskurser i folkmusik, -sång, och -dans Dans, teater, musik Hundens Hus, Stockholm KU0800 Hundinstruktör Djurvård Hundens Hus, Stockholm KU0801 Specialicerad Hundpsykolog Djurvård Int. Beauty School of Sweden KU0777 Hud- och Spaterapeututbildning Heltid, 42 v Hudvård, hårvård Int. Beauty School of Sweden KU0778 Hud- och Spaterapeututbildnign Deltid, 42 v Hudvård, hårvård Komplementärmedicinska högsk. KU0502 Diplomerad massageterapeut - deltid Hälsa, friskvård, miljö Bergqvist Massage & Friskv.utb KU0373 Massageterapeututbildn med friskvård, 18 veckor Hälsa, friskvård, miljö Bergqvist Massage & Friskv.utb KU0701 Massageterapeut, kompletteringsutbilning, 15 veckor Hälsa, friskvård, miljö Sthlms Elementära Teaterskola KU0271 Teaterutbildning, 1 år Dans, teater, musik Dansforum /PAS KU0427 Förberedande artistutbildning vid Dansforum, 1 år Dans, teater, musik Elisabethskolan i Göteborg KU0429 Fullständig hudterapeututbildning, 43 veckor Hudvård, hårvård IHM Business School, Sthlm KU0344 DIHM ekonomi, 2 år S Ekonomi, konsumentek IHM Business School, Sthlm KU0345 DIHM marknadsföring, 2 år S Kommunikation, media IHM Business School, Malmö KU0337 DIHM marknadsföring, 2 år M Kommunikation, media Skånska Målarskolan KU0746 Estetisk grundutb i bild, färg och form 30 veckor Konst Munkeröds utbc. Stenungsund KU KU0569 Munkeröds Floristutbildning, 44 veckor Hantverk Munkeröds utb.center i Håbo KU KU0571 Munkeröds Floristutbildning, 44 veckor Håbo Hantverk Flora Dekor Blomsterskola KU KU0056 Blomsterdekoratörsutbildning med ekologisk inriktning, 1 år Hantverk Fotoskolan Skåne KU0451 Fotoskolan Skåne, projektår, 17 veckor Konst Floristutbildarna KU0748 Grundutbildning till florist, 40 veckor Hantverk Danscenter Stockholm KU0799 Yrkesförberedande danslinje med street, halvtid 30 v Dans, teater, musik Axelsons Spa School KU0404 Spa-terapeut, 270 timmar Hälsa, friskvård, miljö Hälsoteket, Malmö KU0684 Diplomerad massageterapeut Hälsa, friskvård, miljö Fashion College KU0750 Design Design, mode BF Scandinav. Aviation Academy KU0753 Flyginstruktörer, 40 veckor 445 timmar Flyg Atelier Stockholm KU0760 Traditionell Realistisk Konstnärsutbildning, 108 veckor Konst Naprapathögskolan Stockholm KU KU0786 Naprapathögskolans yrkesutbildning till massör Hälsa, friskvård, miljö Dansstudion Karlstad KU0758 Förberdande dansutb med inriktning street, 30 v Dans, teater, musik Hundens Hus, Uppsala KU0803 Hundinstruktör, 32 v Djurvård

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2008

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2008 MISSIV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (1) Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2008 Skolverket ska, enligt regleringsbrevet för 2009, senast den 1 april rapportera

Läs mer

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2009

Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2009 MISSIV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (1) Utbildningsstatistik rörande kompletterande utbildningar under 2009 Skolverket ska, enligt regleringsbrevet för 2010, senast den 1 april rapportera

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar MYHFS

Läs mer

Kommenterad statistik för kompletterande utbildningar 2010.

Kommenterad statistik för kompletterande utbildningar 2010. Kommenterad statistik för kompletterande utbildningar 2010. Myndigheten för yrkeshögns återrapportering 2011 1 (20) Datum: 2011-03-31 Dnr: YH 2011/286 Kommenterad statistik om kompletterande utbildningar

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar MYHFS

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871)

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar; MYHFS

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871)

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871)

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Förteckning över utbildningar som beviljats statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar MYHFS

Läs mer

Årsrapport 2015 tabellbilaga Kompletterande utbildning. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 tabellbilaga Kompletterande utbildning. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 tabellbilaga Kompletterande utbildning Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-37-3 Dnr: MYH 2015/982 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (62) Datum: 2015-04-28

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar Kompletterande utbildningar. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar Kompletterande utbildningar. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar Kompletterande utbildningar Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (8) Dnr 2013:335 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre

Läs mer

Statligt stöd till kompletterande utbildningar år 2001

Statligt stöd till kompletterande utbildningar år 2001 1 () Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1 STOCKHOLM Statligt stöd till kompletterande utbildningar år 1 Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att senast den 15 maj redovisa en bedömning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (1973:418); SFS 1999:796 Utkom från trycket den 9 november 1999 utfärdad den 21 oktober 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap.

Läs mer

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan.

Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (165) Datum:

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (8) Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån

Läs mer

Vuxenutbildning Kompletterande utbildningar. Livet är som att spela fiol inför publik och lära sig instrumentet medan man håller på.

Vuxenutbildning Kompletterande utbildningar. Livet är som att spela fiol inför publik och lära sig instrumentet medan man håller på. Foto: Pressens Bild Livet är som att spela fiol inför publik och lära sig instrumentet medan man håller på. Samuel Butler, 1835 1902 Vuxenutbildning Kompletterande utbildningar 342 Kompletterande utbildningar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag 1 (1) Dnr 2012:119 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år har i

Läs mer

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2009

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2009 Missiv Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 37-2007:830 Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2009 har enligt tidigare års regleringsbrev redovisat kommenterad statistik avseende statligt

Läs mer

Redovisning regeringsuppdrag

Redovisning regeringsuppdrag Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning regeringsuppdrag 1 (10) Redovisning av uppdrag om statsbidrag till kommuner för som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning

Läs mer

Guide till designutbildningar 2007-12-07 Senast uppdaterad 2010-08-05

Guide till designutbildningar 2007-12-07 Senast uppdaterad 2010-08-05 Guide till designutbildningar 2007-12-07 Senast uppdaterad 2010-08-05 Försörj dig på din passion. Här är en guide till några av de bästa designutbildningarna i Sverige, med inriktning på modedesign textil,

Läs mer

Teaterförbundet för scen och film - medlemsgrundande utbildningar 2018

Teaterförbundet för scen och film - medlemsgrundande utbildningar 2018 Teaterförbundet för scen och film - medlemsgrundande utbildningar 2018 Falun Högskolan Dalarna Film- och TV- produktion Ljud och Musikproduktionsprogrammet Manus för film och TV, kandidatprogram Gamleby

Läs mer

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2007

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2007 Missiv Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2008-03-17 Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2007 Skolverket ska enligt regleringsbrevet för 2007, senast den 1 april 2008 redovisa kommenterad

Läs mer

MISSIV. På Skolverkets vägnar. Anna Westerholm. Utbildningsdepartementet Stockholm (1) Dnr :941

MISSIV. På Skolverkets vägnar. Anna Westerholm. Utbildningsdepartementet Stockholm (1) Dnr :941 MISSIV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (1) Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2006 Skolverket skall enligt regleringsbrevet för 2006, senast den 1 april 2007 rapportera statistik

Läs mer

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan?

Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Pilotutbildning i yrkeshögskolan Utredning om att inordna kompletterande utbildningar i yrkeshögskolan vad händer sedan? Margareta Landh 2011-11-16 Innehåll Bakgrund Nuläge Myndighetens förslag om pilotutbildning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (1973:418); SFS 1998:656 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 a,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag 1 (1) Dnr 2010:01634 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år. har

Läs mer

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2015:812. På Skolverkets vägnar. Eva Durhán Avdelningschef

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2015:812. På Skolverkets vägnar. Eva Durhán Avdelningschef Missiv Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2014

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag 1 (1) Dnr 2010:01634 Redovisning av uppdrag om statsbidrag för ökade kostnader till följd av satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år. har

Läs mer

Redovisning av uppdrag om slutbetyg årskurs 9 efter prövning fram till början av augusti

Redovisning av uppdrag om slutbetyg årskurs 9 efter prövning fram till början av augusti Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 1 (9) Redovisning av uppdrag om slutbetyg årskurs 9 efter prövning fram till början av augusti Dnr U2014/3115/S Härmed redovisas den första delen i uppdraget

Läs mer

Redovisning av uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9 Dnr U2014/3115/S

Redovisning av uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9 Dnr U2014/3115/S Enheten för utbildningsstatistik 0 (6) Redovisning av uppdrag om förslag till insamling av betyg satta under sommaruppehållet efter årskurs 9 Dnr U2014/3115/S Härmed redovisas uppdraget om förslag till

Läs mer

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs

En uppföljning av studenters aktivitet på kurs EFFEKTIVITETSANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2016-02-16 2016/1 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se En uppföljning av studenters aktivitet på kurs Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2014:119. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2014:119. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef Missiv Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret

Läs mer

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2016:1068. På Skolverkets vägnar. Eva Durhán Avdelningschef

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr 2016:1068. På Skolverkets vägnar. Eva Durhán Avdelningschef Missiv Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2015

Läs mer

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik

Plushögskolan AB - Affärshögskolan besöksnäringen Norrtälje Samhällsbyggnad och VVS-Projektör byggteknik Botkyrka Kultur, media och Expo-, skylt- och storbildsproducent Botkyrka kommun, Xenter Botkyrka Botkyrka Teknik och tillverkning Hisstekniker - installation, reparation och service Botkyrka kommun, Xenter

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2006

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2006 Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2006 Skolverket skall enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 redovisa en bedömning

Läs mer

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr :721. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef

Missiv. Regeringen Utbildningsdepartementet Stockholm Dnr :721. På Skolverkets vägnar. Staffan Lundh Avdelningschef Missiv Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret

Läs mer

Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2010/11

Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2010/11 Enheten för utbildningsstatistik 2011-02-24 Dnr 71-2011:00014 1 (11) Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2010/11 Elevminskningen fortsätter i gymnasieskolan. Trots att antalet elever minskar så

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan ska i ett första steg

Myndigheten för yrkeshögskolan ska i ett första steg Regeringsbeslut I:20 2009-12-17 U2009/7341/SV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 VÄSTERÅS Uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan att utreda förutsättningarna för

Läs mer

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning

Årsrapport. Statistik över. yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Årsrapport 2013 Statistik över yrkeshögskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och kompletterande utbildning Diarienummer: YH 2013/346 Årsrapport 2013 Förord Den viktigaste slutsatsen att dra av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Förberedande konstskolor. och konstnärliga yrkeshögskoleutbildningar

Förberedande konstskolor. och konstnärliga yrkeshögskoleutbildningar Vad gör du om tio år? Förberedande konstskolor och konstnärliga yrkeshögskoleutbildningar Konstnärliga studier är livets startbana! Vad gör du om 10 år? Designar Drottning Victorias klänning till Nobelfesten.

Läs mer

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2008

Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2008 Missiv Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-03-26 Dnr 37-2007:830 Statligt finansierade påbyggnadsutbildningar år 2008 ska enligt regleringsbrevet för 2008, senast den 1 april 2009 redovisa kommenterad

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2005

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2005 Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, budgetåret 2005 Skolverket skall enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006 redovisa en bedömning

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 (anslag 1:8, ap.1)

Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 (anslag 1:8, ap.1) Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (1) Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2009 (anslag 1:8, ap.1) Dnr U2009/7241/SAM Härmed

Läs mer

Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan Avd/Enhet/Arbetsgrupp, etc Handläggare/Författare RAPPORT 14--1 1(12) Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i gymnasieskolan Denna rapport redovisar utifrån registerdata studiedeltagande och studieresultat

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET

MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMET Kurskod Titel Hp Ort och takt Typ av kurs Kursveckor Kurstid Platser Urval 1/2 Budget Erbjuda vt 16 MUSIK 1MU311 Den bärande rösten 7,5 V 25 % Fristående 3-22 Kväll 15 20/20 15 x 1MU324 Låtinspelning med

Läs mer

PM Version 2: Rättelse gjord på sid. 1, sista stycket. första meningen. Utbildningsstatistik (6) Dnr :04

PM Version 2: Rättelse gjord på sid. 1, sista stycket. första meningen. Utbildningsstatistik (6) Dnr :04 Version 2: Rättelse gjord på sid. 1, sista stycket. första meningen. Utbildningsstatistik 2010-08-25 1 (6) Elever och studieresultat i komvux kalenderåret 2009 Kommunal vuxenutbildning (komvux) består

Läs mer

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Statistisk analys Thomas Furusten Analysavdelningen 08-563 085 12 thomas.furusten@hsv.se www.hsv.se 2008-09-23, Analys nr 2008/10 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2007 Resurstilldelningssystemet

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 8 Utbildningar inom smala yrken inom yrkeshögskolan 2012-2018 2016 Februari 2019 Dnr: MYH 2019/7 Innehåll 1 Utbildningar och utbildningsinriktningar... 3 2 platser... 4 3 Ansökningar

Läs mer

Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018

Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018 1 (11) Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2018 I denna promemoria beskrivs den officiella statistiken om elever, kursdeltagare och studieresultat

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008

Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2009-11-10 2009/8 Klassificering av kurser vid universitet och högskolor 2008 Hur universitet och högskolor

Läs mer

Folkhögskolans pedagogiska personal

Folkhögskolans pedagogiska personal Folkhögskolans pedagogiska personal 2018 www.folkbildningsradet.se Folkbildningsrådet 2019 FÖRORD Fram till 1994 ingick folkhögskolans pedagogiska personal i Skolverkets Lärarregister och insamlingen av

Läs mer

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018 1 (7) Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2018 I denna promemoria redovisar uppdraget att följa upp vilka utbildningar statsbidraget

Läs mer

Hantverksprogrammet UPPFÖLJNING AV GYMNASIESKOLAN 2019

Hantverksprogrammet UPPFÖLJNING AV GYMNASIESKOLAN 2019 Hantverksprogrammet UPPFÖLJNING AV GYMNASIESKOLAN 2019 Denna publikation är ett utdrag ur Skolverkets rapport "Uppföljning av gymnasieskolan 2019". Rapporten publiceras årligen och finns i sin helhet i

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:

Läs mer

Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 (anslag 1:8, ap.1)

Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 (anslag 1:8, ap.1) Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (1) Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 (anslag 1:8, ap.1) Dnr U2010/7682/SAM/S Härmed

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2015:509 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2009/10

Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2009/10 Enheten för utbildningsstatistik 2010-02-25 Dnr 71-2010:00004 1 (8) Skolor och elever i gymnasieskolan, läsåret 2009/10 Gymnasieskolan står nu inför en kraftig elevminskning, som inleds detta läsår med

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Skillnader i kursklassificering spelar en liten roll för lärosätenas möjligheter att nå sina takbelopp

Skillnader i kursklassificering spelar en liten roll för lärosätenas möjligheter att nå sina takbelopp STATISTIK & ANALYS Ingeborg Landgren 2004-11-22 Skillnader i kursklassificering spelar en liten roll för lärosätenas möjligheter att nå sina takbelopp Resurstilldelningssystemet för grundläggande utbildning

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Yttrande angående Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Yttrande angående Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-10-18 Diarienummer 170581 Landstingsstyrelsen Yttrande angående Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Kvalitetsgranskning av konstoch kulturutbildningar Granskningsrapport 2016

Kvalitetsgranskning av konstoch kulturutbildningar Granskningsrapport 2016 Kvalitetsgranskning av konstoch kulturutbildningar 2016 Granskningsrapport 2016 Förord Denna rapport innehåller det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar av konst- och kulturutbildningar

Läs mer

Elever och studieresultat i komvux läsåret 2008/09

Elever och studieresultat i komvux läsåret 2008/09 Enheten för utbildningsstatistik 2010-01-21 Dnr 71-2010:00004 1 (6) Elever och studieresultat i komvux läsåret 2008/09 Antalet elever i kommunal vuxenutbildning (komvux) läsåret 2008/09 är i stort sett

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Uppgången för inresande studenters prestationsgrad fortsätter En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /14

Uppgången för inresande studenters prestationsgrad fortsätter En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /14 STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2016-10-11/8 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning år 2016

Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning år 2016 Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning år 2016 I denna promemoria beskriver vi officiell statistik om elever, kursdeltagare och studieresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 14 november 2013. SFS 2013:872 Utkom från trycket den 26 november 2013 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Elever och studieresultat i komvux 2012

Elever och studieresultat i komvux 2012 Utbildningsstatistikenheten 2013-06-25 1 (8) Elever och studieresultat i komvux 2012 I denna beskriver vi statistik om kommunal vuxenutbildning (komvux) år 2012. Syftet är att ge en beskrivning av komvux

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 9 Utbildningar inom yrkeshögskolan efter studieform 2012 2018 2016 Maj 2019 Dnr: MYH 2019/7 Innehåll Utbildningar inom yrkeshögskolan uppdelat på studieform... 4 1 Utbildningar

Läs mer

Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017

Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017 Enheten för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik 1 (10) Elever, kursdeltagare och studieresultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning år 2017 I denna promemoria beskrivs den officiella statistiken

Läs mer

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan

Studieomdöme, behörighet och avbrott. i folkhögskolan Studieomdöme, behörighet och avbrott i folkhögskolan 2011-2012 2 Studieomdöme, behörighet och avbrott i folkhögskolan Innehåll Sammanfattning 4 Studieomdömen 5 Avvikelser och deras orsak 6 Omdömen till

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Elever och studieresultat i komvux 2013

Elever och studieresultat i komvux 2013 Utbildningsstatistikenheten 2014-06-24 1 (8) Elever och studieresultat i komvux 2013 I denna beskriver vi statistik om kommunal vuxenutbildning (komvux) år 2013. Syftet är att ge en beskrivning av komvux

Läs mer

Elever och studieresultat i komvux läsåret 2007/08

Elever och studieresultat i komvux läsåret 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2009-01-22 Dnr 71-2009:73 1 (5) Elever och studieresultat i komvux läsåret 2007/08 Antalet elever i kommunal vuxenutbildning (komvux) fortsatte att minska läsåret 2007/08.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 6 Sökande till utbildningar inom yrkeshögskolan 2017 2016 Maj 2018 Dnr: MYH 2017/1049 Innehåll Sökande till utbildningar inom yrkeshögskolan 2017... 3 1 Antal sökande... 3 1.1

Läs mer

Hantverksprogrammet (HV)

Hantverksprogrammet (HV) 124 gymnasieskola 2011 (HV) Examensmål för hantverksprogrammet Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket,

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011

Senaste lydelse av. SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Senaste lydelse av SKOLFS 2011:159 Utkom från trycket den 15 december 2011 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; beslutade

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:159 Utkom från

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2018

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2018 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 100.0 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 143.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö

Läs mer

En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2002

En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2002 MISSIV 2003-07-04 Dnr: 2003:1168 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm En bedömning av kostnaderna för barnomsorg, skola och vuxenutbildning budgetåret 2002 Skolverket skall enligt regleringsbrevet

Läs mer