Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)"

Transkript

1 Stödmaterial in lönerevision Medieetag Union (fd Mia-Sif)

2 Löneprocess gemsamt ansvar Enligt löneavtalet tjänstemän (Mia-Sif) mellan Medieetag Union ska lön sättas individuellt i i löneprocess. Medieetag n n har har gemsamt tagit fram dna vägledning Unio- ge ge ett ett exempel på på hur löneavtalet kan tillämpas hur hur d d årliga löneprocess kan utformas. Varje etag är är unikt. Där är är det det viktigt löneprocess anpassas till till de de utsättningar som gäller på varje varje etag. Löneavtalet innehåller regler hur löneprocess lönesättning ska ska gå gå till. Om Om facklig represtation saknas på arbetsplats Där Där lokal lokal Unionreprestant Unionreprestant (Unioneklubb (Unioneklubb eller eller Arbetsplatsombud) Arbetsplatsombud) saknas saknas utgör utgör Unions Unions regionala regionala ombudsmän ombudsmän lokal lokal part. part. Vid Vid dessa dessa arbetsplatser arbetsplatser kommer kommer tillämpning tillämpning av av löneavtalet löneavtalet skilja skilja sig sig från från process process på på arbetsplatser arbetsplatser där där arbetsgivare arbetsgivare trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsord- lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsordning) om Unionmedlemmarna så begär, ning) om Unionmedlemmarna så begär, handlar arbetsgivar Unionregion om handlar arbetsgivar Unionregion om löneökningarna. I dna situation kommer steg 2 löneökningarna. I dna situation kommer steg (Riktlinjer) infalla efter lönesamtal. För (Riktlinjer) lönesättning infalla ska ske efter så smidigt lönesamtal. som möjligt För är det lönesättning lämpligt arbetsgivar ska ske så smidigt in lönehandling som möjligt är det lämpligt med region arbetsgivar bereder in underlag lönehandling i form av löneuppgifter, med region lönestruktur, bereder lönepolicy underlag i form lönekriterier. av löneuppgifter, lönestruktur, lönepolicy lönekriterier. 2 2 Om inte Union begär handling om lönerna motiveras utbetalas de i lönesamtal eslagna nya lönerna. 1. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet bör hållas kort tid efter medarbetars nya lön meddelats. Avsikt med samtalet är lönesättande chef medarbetare tillsammans blickar framåt tydliggör sina väntningar på varandra vad som är viktigt tänka på det kommande året. Från lönesamtalet som hållits in lönehandlingarna ska dokumtation finnas som beskriver medarbetars arbetsinsats det gångna året. Dokumtation kan användas som utgångspunkt utvecklingssamtalet. Det Det är är viktigt viktigt både både chef chef medarbetare medarbetare bereder bereder sig sig in in samtalet samtalet tillräcklig tillräcklig tid tid avsätts avsätts gomandet. För medarbetar ska veta gomandet. För medarbetar ska veta vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig chef etagets behov av kompets på kort chef etagets behov av kompets på kort lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om utveckling i arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka utveckling arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka mål som ska ställas upp d kommande period mål som ska ställas upp d kommande period vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också vik- vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också viktigtigt ta upp. För säkerställa kvalitet på samtalet kla ta upp. uppföljning För säkerställa skrivs kvalitet överskomna på samtalet mål kla kompetsutvecklingsinsatser uppföljning skrivs överskomna ner i ett gemsamt mål kompetsutvecklingsinsatser dokumt. Checklista utvecklingssamtal, ner i ett gemsamt se Bilaga dokumt. 1. Checklista utvecklingssamtal, se Bilaga 1.

3 2. 2. Riktlinjer Riktlinjer lönearbetet lönearbetet I detta I detta arbete arbete lägger lägger etaget etaget Unionklubb Unionklubb grund grund hela hela lönearbetet. lönearbetet. Ju Ju mer mer kraft kraft som som läggs läggs på på detta detta arbete arbete desto desto bättre bättre kommer kommer hela hela löneprocessecess fungera fungera lönebildning kan kan utgöra lönepro- viktig viktig faktor faktor i i utveckling utande av av etagets verksamhet. Det Det ctrala löneavtalet Lokala parter går går gemsamt igom det ctrala löneavtalets olika delar tolkar dessa. Förutsättningar Till Till utsättningarna hör situation inom bransch, framtidsutsikter, ekonomiska resultat, marknadsutsättningar, behov av investeringar i verksamhet, utrymme löneökningar teknisk utveckling m.m. Lönepolicy Lönepolicyn ska ska beskriva etagets strategi hur lönesättning ska ska stödja verksamhet. En tydlig konkret lönepolicy tydliggör medarbetarna vad vad som som är är viktigast göra bra bra verksamhet ska ska gå gå bra. bra. Checklista lönepolicy, Bilaga 2. Lönestruktur För För underlätta underlätta lönearbetet lönearbetet är är det det värdefullt ha ha gemsam gemsam syn syn på på hur hur önskvärd önskvärd lönestruktur lönestruktur ska ska se se ut ut i etaget. i etaget. Dna Dna kan kan utgöra utgöra bild bild av av inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. När ni bygger upp bild av önskad lönestruktur ni är bygger det lämpligt upp bild börja av med önskad definition lönestruk- av olika När tur grupperingar är det lämpligt av befningar börja med som definition är relevanta av olika det grupperingar egna etaget av t befningar ex. säljningsavdelning, som är relevanta ekonomiavdelning, etaget t ex. teknisk säljningsavdelning, support. Alternativt kan ekono- ni det egna miavdelning, utgå från olika teknisk befningstyper support. såsom Alternativt chefer, kan säljare, ni utgå administratörer, från olika befningstyper it-tekniker m fl. såsom Vår partsgemsamma lönestatistik it-tekniker är också m grupperad fl. Vår partsgem- utifrån olika chefer, säljare, administratörer, samma befningstyper lönestatistik är dessa också kan grupperad också hjälpa utifrån er olika befningstyper hitta struktur på grupperingar dessa kan också i er hjälpa lönestruktur. er hitta Statistik struktur ger också på grupperingar grov bild i av er hur lönestruktur. marknadslöneläget ser ger ut också inom tjänsteetag grov bild av hur medieetag marknadslö- Statistik neläget vilk ser kan ut vara inom till hjälp tjänsteetag när ni ska definiera medieetag de intervall lönerna kan vara bör till ligga hjälp inom. när ni Framtagandet ska definiera av de önsk- inter- vilk vall värd lönerna lönestruktur bör ligga handlar inom. inte Framtagandet om skilda av individers önskvärd löner lönestruktur säger inget handlar om inte hur stor om skilda löneökning individers bör löner vara skilda säger inget medarbetare. om hur stor löneökning bör vara skilda medarbetare. När d önskvärda lönestruktur är är upprättad är är det dags jäma dna med aktuell lönestruktur. Evtuella avvikelser från d önskade struktur kan därvid uppmärksammas över tid tid korrigeras vid kommande lönehandlingar. Lokala parter behöver komma övers om hur hur dna information hanteras. Lönekriterier För lönesättande chefer chefer medarbetare ska ska få tydlig tydlig bild bild av av vilka vilka faktorer faktorer i i arbetet arbetet som som är är viktiga viktiga understödja understödja verksamhet verksamhet som som ska ska bedömas bedömas när när löneökning löneökning varje varje medarbetare medarbetare ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. Planering Lönearbetet Planering planeras i tid innehåll. En tydlig planering Lönearbetet behövs planeras i tid hela löneprocess innehåll. En ska tydlig fungera planering bra behövs alla inblandade hela löneprocess ska veta vad som ska ska fungera bra när. alla inblandade ska veta vad som ska göras göras när. 3. Information 3. Information Lokala parter informerar lönesättande chefer medarbetare Lokala parter om informerar tidsplan lönesättande årets lönerevision. chefer Gemsam medarbetare information om tidsplan ökar ståels årets lönerevision. tilltro Gemsam löneprocess. information Ju tydligare ökar ståels dna information tilltro är till till desto löneprocess. bättre. Information Ju tydligare bör dna innehålla; information är desto bättre. Information bör innehålla; Datum när uppgifter ska utas vara klara Datum när uppgifter ska utas vara Relevanta klara lönekriterier Stödmaterial Relevanta lönekriterier utvecklingssamtal lönesamtal Stödmaterial utvecklingssamtal lönesam- Tillgängligt tal löneökningsutrymme Tillgängligt löneökningsutrymme 3 3

4 4. Lönesamtal Detta samtal hålls mellan lönesättande chef medarbetare. Här diskuteras främst hur arbetet gått sedan utvecklingssamtalet hölls. Dokumtation från detta utgör underlag samtalet. Vidare diskuteras medarbetars lön i hållande till etagets lönepolicy bedömning av uppfyllelse av lönesättningskriterierna. Samtalet, etagets medarbetars tankar om aktuell önskad position i lönestruktur utgör ett stöd lönesättande chef göra saklig bedömning av medarbetars arbetsinsats. Medarbetar får också möjlighet ge sin bild av hur arbetet gått vilka utsättningar som kan bättras. Det är viktigt både chef medarbetare bereder sig in samtalet tillräcklig tid avsätts gomandet. Möjlighet chef eslå rätt lön medarbetar ökar om underlaget samtalet är bra om båda är öppna ärliga. Lönekriteriernas koppling till lön, se Bilaga Lönehandling / Avstämning Arbetsgivar Unionklubbs lönehandlare träffas efter lönesamtal är gomda, sluta årets lönehandlingar. Målsättning är komma övers om nya löner samtliga Unionmedlemmar uppnå d struktur på lönerna inom etaget som är önskvärd. Ju bättre man lyckats med beredelser instruktioner till lönesättande chefer medarbetare desto lättare är det komma övers om de nya lönerna. Kommer parterna övers om nya löner tar både arbetsgivar klubb ansvar de nya lönerna vilket gör medarbetarna kan uppfa lönesättning som rätt riktig. Kommer parterna inte övers är det arbetsgivar som beslutar om de nya lönerna. Åtgärdsplan Löneavtal har från med 2014 ing garanterad löneökning varje Unionmedlem uttryckt i kronor. Istället innehåller löneavtalet hantering innebärande om lokala parter dast kan motivera märkbart lägre löneökning (än andra medarbetare som gjort ett fullgott arbete) till följd av brister i medlems arbetsinsats, ska åtgärdsplan tas fram i samarbete med d berörda medarbetar. Dna hantering kan vara aktuell undantagsvis när någon medarbetare av eller annan anledning tappat sug man bör ställa sig frågan - vad kan vi göra hjälpa dig göra bra arbetsinsats ig? Åtgärdsplan ska upprättas skriftlig följas upp kontinuerligt. Syftet är få berörd medarbetare åter gör fullgod arbetsinsats i nästa lönerevision få bra lönehöjning ig. Exempel på åtgärdsplan Bilaga Lönebesked Efter de nya lönerna är fastställda meddelar lönesättande chef varje skild medarbetare dnes nya lön. Här är det viktigt löneökning motiveras. Detta underlättas av prestation av de bedömningar som gjorts av de lönesättningskriterier som tillämpas d lönestruktur som eftersträvas. Medarbetar får då tydlig bild av vilk löneutveckling som kan uppnås gom bättringar i arbetssätt utveckling till mer kvalificerade arbetsuppgifter. 7. Utbetalning av ny lön När lönebesked lämnats betalas de nya lönerna ut. 8. Utvärdering av löneprocess Arbetsgivar Unionklubb träffas kort tid efter nya lönerna är klara utvärdera löneprocess Parterna går helt kelt igom noterar vad som fungerat bra vad som fungerat mindre bra samt vilka bättringar som kan göras in nästa löneår. Medlemmarnas återkoppling till klubb är värdefull ta till vara. Lönekonsultation. Om lokala parter kört fast under löneprocess kan Medieetag Union ställa upp bidra med lönekonsultation. Detta kan gemsamt begäras när som helst under process. Klubb kontaktar Union arbetsgivar Medieetag. Ctrala parterna kommer då tillsammans ut lyssnar in vilka problem som uppstått söker bidra till forts bra löneprocess gom tips råd. Lönekonsultation är inte någon handling utan gemsam hjälp de lokala parterna ska komma vidare. Om detta inte löser problem finns alltid möjlighet dera av de lokala parterna begära ctral handling. Detta kan vara aktuellt om någon anser d andra part inte följer löneavtalet. 4

5 Bilaga 1 Checklista in utvecklingssamtalet Här är några punkter som chef medarbetare kan utgå från vid beredelserna. Självklart lägger ni till drar ifrån utifrån hur det passar er. Tillbakablick Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad har du lärt dig? Framtid Mål? Egna planer? Ömsesidiga väntningar? Krav? Svårigheter? Utmaningar? Behov av kompetsutveckling på kort lång sikt. Allmän trivsel Stämning i arbetsgrupp? Samarbete? Vad behöver bättras? Din återkoppling till chef Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre bra? Hur kan var bidra? Arbetsmiljö Bra/dåligt? Stress? Delaktighet? Vad kan bättras? Hur? Uppföljning Samtalet bör avslutas med ni gör individuell utvecklingsplan medarbetar överskommelse om hur ni ska följa upp plan. Glöm inte följa upp goma vad ni har kommit övers om. Avsätt tid planera in kompetsutveckling. 5

6 Bilaga 2 Checklista ta fram lönepolicy Lönepolicyn visar på sambandet mellan etagets affärsidé, framgångsfaktorer medarbetars lön. Dna checklista syftar till underlätta arbetet ta fram lönepolicy. 1. Vilk är vår affärsidé våra övergripande mål? 2. Vilka är våra framgångsfaktorer? 3. Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på medarbetarna? 4. Vad kännetecknar etagets bästa medarbetare? 5. Vilka kriterier ska vi använda bedöma hur väl medarbetarna uppfyller det som anges under punkt 3 4? 6. Hur ska löneprocess gå till? 7. Hur ska lönepolicyn kommuniceras till alla anställda? 8. Hur ska vi följa upp/utvärdera lönepolicyn? 6

7 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Bedömning ligt lönekriterierna Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Under lönesamtalet görs bedömning av av hur hur väl väl medarbetar uppfyller lönekriterierna samt helhetsvärdering av av hur väl väl medarbetar uppfyller samtliga lönekriterier. 7 7

8 Bilaga 4 Checklista åtgärdsplan Verksamhets mål krav Utfallet av saste utvecklingssamtal Vad har medarbetar inte gjort eller gjort på ett felaktigt sätt? Hur ska resultatet bättras? Engagemang Komptsutveckling Chefstöd Uppföljning Exempel I lönehandlingarna är chefs slag till klubb Lisa inte ska få någon löneökning. När lönerevisions är avslutad blir det också resultatet. Lisa är säljare har varit anställd på etaget i fyra år. Hon har bart fast lön. Det saste året har hnes säljningsresultat rasat hon har dast uppnått 45 proct av sin säljbudget. Övriga 11 säljare har uppnått mellan proct av sin budget. Kunderna har klagat på Lisa är otrevlig okunnig om etagets produkter. Hon är kort i ton avslutar samtal väldigt snabbt. Hon verkar ovillig hitta kundanpassade lösningar. På grund av detta har Lisa inte fått någon löneökning i år. Chef informerar klubb åtgärdsplan Lisa behöver tas fram. Hon vill klubbordand ska vara med på hnes chefs möte det är han.. Chef frågar Lisa var hon tappat stinget vad som kan vara orsak till det. Lisa själv har ing bra klaring mer än hon känner sig trött på jobbet. Hon är inte sjuk har inga privata problem. Chef Lisa pratar om vad det kan bero på hon känner sig så trött på jobbet. En kunskapsinvtering görs det visar sig Lisa inte gått färdigt utbildning i det saste säljsystemet. Hon blir där irriterad stressad när hon inte kan lägga ordrar så snabbt som hon skulle önska. Det går ut över kunderna. Hon har också missat hålla sig uppdaterad om produktsortimtets ändringar. Chef eslår Lisa accepterar gå ny grundkurs om etagets produkter. D är vecka lång nästa tillfälle är om månad. När det gäller säljsystemet är kollegan Tommy väldigt duktig på det han har stor pedagogisk måga. Lisa Tommy bokar in två tillfäll när Tommy i lugn ro ska gå igom det med Lisa. Om det inte räcker ska Lisa skickas på extern utbildning. Chef Lisa går igom etagets policy om kundbemötande. Chef frågar Lisa vem hon tycker är d bästa trevligaste säljar på etaget. Lisa tycker det är Anna. Chef eslår Lisa ska sitta ha medlyssning på Annas säljsamtal. När chef Lisa utrett orsaker kompetsutvecklingsbehov upprättar de i samstånd följande: 8

9 Åtgärdsplan Åtgärdsplan Lisa Lisa Larsson Larsson mars mars Chef, Lisa klubb bokar in uppföljning två månader sare. Då visar det sig Lisa sålt proct av sin budget. Hon verkar mycket gladare inga ytterligare kundklagomål har inkommit. 9

10

11

12 Tnr: Union januari 2014

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen. (tjänstemän vid dagstidningar m fl)

Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen. (tjänstemän vid dagstidningar m fl) Stödmaterial inför lönerevision Medieföretagen Unionen (tjänstemän vid dagstidningar m fl) Löneprocessen gemensamt ansvar Enligt löneavtalet för tjänstemän mellan Medieföretagen och Unionen (för tjänstmän

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Hur löneprocessen är tänkt att fungera

Hur löneprocessen är tänkt att fungera Hur löneprocessen är tänkt att fungera Tips och idéer till det lokala arbetet 1 2015 INLEDNING 4 Bra löneprocesser 4 Lönen ska sättas i en dialog 5 Vi hjälper gärna till 5 LÖNEAVTALET ANGER INGET UTRYMME

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid:

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag. Giltighetstid: AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING IT-företag Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 5 2 Övergripande mål för lönebildningen... 5 3 Löneprocessen... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Almega Serviceföretagen och Kommunal

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Almega Serviceföretagen och Kommunal Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet Almega Serviceföretagen och Kommunal Inledning Lön har stor betydelse för både företag och anställda. För serviceföretagen

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal

Den lokala. löneprocessen. och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet. Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal Den lokala löneprocessen och individuell lönesättning Tips och idéer för lönearbetet Friskolorna inom Almega Tjänsteföretagen och Kommunal Inledning Lön har stor betydelse för både företag och anställda.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Gemensam kommentar till RALS

Gemensam kommentar till RALS Gemensam kommentar till RALS 2013-2016 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Version 2.0 Innehåll Ingress... 4 Centrala parters stöd till lokala parter 5 Processtöd... 5 Obligatorisk konsultation...

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Lönesamtal. transportgruppen.se

Lönesamtal. transportgruppen.se Lönesamtal transportgruppen.se Lönsam lönesättning - Sätt rätt lön TransportGruppen, februari 2014 Lönesamtal INLEDNING LÖNESÄTTNING ÄR EN DEL I CHEFSKAPET UTVECKLINGS- OCH LÖNESAMTAL BRA LÖNESAMTAL Lönesamtal

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig?

Lönesamtal. Hur förbereder jag mig? Lönesamtal Hur förbereder jag mig? 20 50 10 30 60 LÖNESAMTAL Lönesystemen i kommuner, landsting, stat och hos enskilda arbetsgivare förutsätter i grunden att lönesamtal förs mellan den enskilde arbetstagaren

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid:

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen. Giltighetstid: LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Unionen 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Avtal om löner avseende lönerevisioner 2017-2019 Innehåll A. Konstruktion... 2 Löneavtal B... 4 Förutsättningar...

Läs mer

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn

HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn VÅRDFÖRBUNDET avdelning Västra Götaland HÖK11, LOK11 och årlig löneöversyn Checklista för förtroendevald med mandat att förhandla lön JL, RJ, GE, OS 2011-05-09 Viktigt angående LOK 11 Våren 2011 träffade

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF

Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Löneavtal Fastigo - Unionen, AiF Bilaga A Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Unionen samt AiF är ense om följande löneavtal från den 1 april 2016 till den 31 mars 2019. 1 Lönebildning

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef

Utvecklingssamtal. mellan chef och underordnad chef Utvecklingssamtal mellan chef underordnad chef Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklings- plan Februari 2014 2(5) En av chefers viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016

Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Bemanningsavtal, Medieföretagen 2013-2016 Journalistförbundets kommentarer till förändringar i allmänna villkor, Löneavtal, Rekommendation till löneprocess 2013-2016 och Utvecklingsavtal Bilaga 2, Allmänna

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Avtal om löner och lönebildning

Avtal om löner och lönebildning AVTAL OM LÖNER OCH LÖNEBILDNING Avtal om löner och lönebildning 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till Almega Tjänsteförbundens avtalsområde

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen

LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen LÖNEAVTAL Arkitekt-, Teknikkonsult- och Industrikonsultföretag STD Svenska Teknik&Designföretagen Giltighet: 2011-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 3 2 Övergripande mål för lönebildningen

Läs mer

Avtal om lönebildning

Avtal om lönebildning Avtal om lönebildning för fristående skolor och förskolor samt uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 1 maj 2007 31 dec 2009 SKTF, 1 maj 2007 31 dec

Läs mer

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy

BRA LÖNEBILDNING. Lönepolicy BRA LÖNEBILDNING Lönepolicy EN LÖNEPOLICYS HUVUDPUNKTER Affärsidé Övergripande mål Grundläggande värderingar Framgångsfaktorer och strategier Vad ska lönen stimulera? Principer för lönesättning Löneprocessen

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

1.1 Övergripande mål för lönebildningen

1.1 Övergripande mål för lönebildningen Löneavtal 1. Löner 1.1 Övergripande mål för lönebildningen Lönebildningen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, bra resultat och individuell utveckling. Därigenom bidrar lönebildningen till måluppfyllnad,

Läs mer

Lönesamtalet

Lönesamtalet www.lr.se Lönesamtalet Lönesamtalet Samtliga löneavtal för Lärarnas Riksförbunds medlemmar bygger på principen individuell och differentierad lön. Under de senaste åren finns en tydlig tendens att avtalen

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Ledaravtalets tillämpning i praktiken

Ledaravtalets tillämpning i praktiken Ledaravtalets tillämpning i praktiken 1 Innehållsförteckning LEDARAVTALET Ledaravtalet sid 3 Löneprocessen och lönekriterier sid 4 De lokala parternas samverkan sid 6 Dialogen chef - medarbetare sid 7

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän

Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän Supplement/Löneavtal SLA Naturvetarna / Sveriges Ingenjörer Skogsbruk tjänstemän 1 april 2012 31 maj 2013 Lo neavtal Skog SLA Naturvetarna/Sveriges Ingenjo rer LÖNEBILDNINGEN I FÖRETAGET SLA och Naturvetarna/Sveriges

Läs mer

Löneprocessen för förtroendevald på arbetsplatsen.

Löneprocessen för förtroendevald på arbetsplatsen. Löneprocessen för förtroendevald på arbetsplatsen. Förbered Dig innan du träffar lönesättande chef i ett inledande samtal om lön genom att läsa: *Utvecklad lokal lönebildning en förenklad version av Löneavtal

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer