Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)"

Transkript

1 Stödmaterial in lönerevision Medieetag Union (fd Mia-Sif)

2 Löneprocess gemsamt ansvar Enligt löneavtalet tjänstemän (Mia-Sif) mellan Medieetag Union ska lön sättas individuellt i i löneprocess. Medieetag n n har har gemsamt tagit fram dna vägledning Unio- ge ge ett ett exempel på på hur löneavtalet kan tillämpas hur hur d d årliga löneprocess kan utformas. Varje etag är är unikt. Där är är det det viktigt löneprocess anpassas till till de de utsättningar som gäller på varje varje etag. Löneavtalet innehåller regler hur löneprocess lönesättning ska ska gå gå till. Om Om facklig represtation saknas på arbetsplats Där Där lokal lokal Unionreprestant Unionreprestant (Unioneklubb (Unioneklubb eller eller Arbetsplatsombud) Arbetsplatsombud) saknas saknas utgör utgör Unions Unions regionala regionala ombudsmän ombudsmän lokal lokal part. part. Vid Vid dessa dessa arbetsplatser arbetsplatser kommer kommer tillämpning tillämpning av av löneavtalet löneavtalet skilja skilja sig sig från från process process på på arbetsplatser arbetsplatser där där arbetsgivare arbetsgivare trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsord- lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsordning) om Unionmedlemmarna så begär, ning) om Unionmedlemmarna så begär, handlar arbetsgivar Unionregion om handlar arbetsgivar Unionregion om löneökningarna. I dna situation kommer steg 2 löneökningarna. I dna situation kommer steg (Riktlinjer) infalla efter lönesamtal. För (Riktlinjer) lönesättning infalla ska ske efter så smidigt lönesamtal. som möjligt För är det lönesättning lämpligt arbetsgivar ska ske så smidigt in lönehandling som möjligt är det lämpligt med region arbetsgivar bereder in underlag lönehandling i form av löneuppgifter, med region lönestruktur, bereder lönepolicy underlag i form lönekriterier. av löneuppgifter, lönestruktur, lönepolicy lönekriterier. 2 2 Om inte Union begär handling om lönerna motiveras utbetalas de i lönesamtal eslagna nya lönerna. 1. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet bör hållas kort tid efter medarbetars nya lön meddelats. Avsikt med samtalet är lönesättande chef medarbetare tillsammans blickar framåt tydliggör sina väntningar på varandra vad som är viktigt tänka på det kommande året. Från lönesamtalet som hållits in lönehandlingarna ska dokumtation finnas som beskriver medarbetars arbetsinsats det gångna året. Dokumtation kan användas som utgångspunkt utvecklingssamtalet. Det Det är är viktigt viktigt både både chef chef medarbetare medarbetare bereder bereder sig sig in in samtalet samtalet tillräcklig tillräcklig tid tid avsätts avsätts gomandet. För medarbetar ska veta gomandet. För medarbetar ska veta vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig chef etagets behov av kompets på kort chef etagets behov av kompets på kort lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om utveckling i arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka utveckling arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka mål som ska ställas upp d kommande period mål som ska ställas upp d kommande period vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också vik- vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också viktigtigt ta upp. För säkerställa kvalitet på samtalet kla ta upp. uppföljning För säkerställa skrivs kvalitet överskomna på samtalet mål kla kompetsutvecklingsinsatser uppföljning skrivs överskomna ner i ett gemsamt mål kompetsutvecklingsinsatser dokumt. Checklista utvecklingssamtal, ner i ett gemsamt se Bilaga dokumt. 1. Checklista utvecklingssamtal, se Bilaga 1.

3 2. 2. Riktlinjer Riktlinjer lönearbetet lönearbetet I detta I detta arbete arbete lägger lägger etaget etaget Unionklubb Unionklubb grund grund hela hela lönearbetet. lönearbetet. Ju Ju mer mer kraft kraft som som läggs läggs på på detta detta arbete arbete desto desto bättre bättre kommer kommer hela hela löneprocessecess fungera fungera lönebildning kan kan utgöra lönepro- viktig viktig faktor faktor i i utveckling utande av av etagets verksamhet. Det Det ctrala löneavtalet Lokala parter går går gemsamt igom det ctrala löneavtalets olika delar tolkar dessa. Förutsättningar Till Till utsättningarna hör situation inom bransch, framtidsutsikter, ekonomiska resultat, marknadsutsättningar, behov av investeringar i verksamhet, utrymme löneökningar teknisk utveckling m.m. Lönepolicy Lönepolicyn ska ska beskriva etagets strategi hur lönesättning ska ska stödja verksamhet. En tydlig konkret lönepolicy tydliggör medarbetarna vad vad som som är är viktigast göra bra bra verksamhet ska ska gå gå bra. bra. Checklista lönepolicy, Bilaga 2. Lönestruktur För För underlätta underlätta lönearbetet lönearbetet är är det det värdefullt ha ha gemsam gemsam syn syn på på hur hur önskvärd önskvärd lönestruktur lönestruktur ska ska se se ut ut i etaget. i etaget. Dna Dna kan kan utgöra utgöra bild bild av av inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. När ni bygger upp bild av önskad lönestruktur ni är bygger det lämpligt upp bild börja av med önskad definition lönestruk- av olika När tur grupperingar är det lämpligt av befningar börja med som definition är relevanta av olika det grupperingar egna etaget av t befningar ex. säljningsavdelning, som är relevanta ekonomiavdelning, etaget t ex. teknisk säljningsavdelning, support. Alternativt kan ekono- ni det egna miavdelning, utgå från olika teknisk befningstyper support. såsom Alternativt chefer, kan säljare, ni utgå administratörer, från olika befningstyper it-tekniker m fl. såsom Vår partsgemsamma lönestatistik it-tekniker är också m grupperad fl. Vår partsgem- utifrån olika chefer, säljare, administratörer, samma befningstyper lönestatistik är dessa också kan grupperad också hjälpa utifrån er olika befningstyper hitta struktur på grupperingar dessa kan också i er hjälpa lönestruktur. er hitta Statistik struktur ger också på grupperingar grov bild i av er hur lönestruktur. marknadslöneläget ser ger ut också inom tjänsteetag grov bild av hur medieetag marknadslö- Statistik neläget vilk ser kan ut vara inom till hjälp tjänsteetag när ni ska definiera medieetag de intervall lönerna kan vara bör till ligga hjälp inom. när ni Framtagandet ska definiera av de önsk- inter- vilk vall värd lönerna lönestruktur bör ligga handlar inom. inte Framtagandet om skilda av individers önskvärd löner lönestruktur säger inget handlar om inte hur stor om skilda löneökning individers bör löner vara skilda säger inget medarbetare. om hur stor löneökning bör vara skilda medarbetare. När d önskvärda lönestruktur är är upprättad är är det dags jäma dna med aktuell lönestruktur. Evtuella avvikelser från d önskade struktur kan därvid uppmärksammas över tid tid korrigeras vid kommande lönehandlingar. Lokala parter behöver komma övers om hur hur dna information hanteras. Lönekriterier För lönesättande chefer chefer medarbetare ska ska få tydlig tydlig bild bild av av vilka vilka faktorer faktorer i i arbetet arbetet som som är är viktiga viktiga understödja understödja verksamhet verksamhet som som ska ska bedömas bedömas när när löneökning löneökning varje varje medarbetare medarbetare ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. Planering Lönearbetet Planering planeras i tid innehåll. En tydlig planering Lönearbetet behövs planeras i tid hela löneprocess innehåll. En ska tydlig fungera planering bra behövs alla inblandade hela löneprocess ska veta vad som ska ska fungera bra när. alla inblandade ska veta vad som ska göras göras när. 3. Information 3. Information Lokala parter informerar lönesättande chefer medarbetare Lokala parter om informerar tidsplan lönesättande årets lönerevision. chefer Gemsam medarbetare information om tidsplan ökar ståels årets lönerevision. tilltro Gemsam löneprocess. information Ju tydligare ökar ståels dna information tilltro är till till desto löneprocess. bättre. Information Ju tydligare bör dna innehålla; information är desto bättre. Information bör innehålla; Datum när uppgifter ska utas vara klara Datum när uppgifter ska utas vara Relevanta klara lönekriterier Stödmaterial Relevanta lönekriterier utvecklingssamtal lönesamtal Stödmaterial utvecklingssamtal lönesam- Tillgängligt tal löneökningsutrymme Tillgängligt löneökningsutrymme 3 3

4 4. Lönesamtal Detta samtal hålls mellan lönesättande chef medarbetare. Här diskuteras främst hur arbetet gått sedan utvecklingssamtalet hölls. Dokumtation från detta utgör underlag samtalet. Vidare diskuteras medarbetars lön i hållande till etagets lönepolicy bedömning av uppfyllelse av lönesättningskriterierna. Samtalet, etagets medarbetars tankar om aktuell önskad position i lönestruktur utgör ett stöd lönesättande chef göra saklig bedömning av medarbetars arbetsinsats. Medarbetar får också möjlighet ge sin bild av hur arbetet gått vilka utsättningar som kan bättras. Det är viktigt både chef medarbetare bereder sig in samtalet tillräcklig tid avsätts gomandet. Möjlighet chef eslå rätt lön medarbetar ökar om underlaget samtalet är bra om båda är öppna ärliga. Lönekriteriernas koppling till lön, se Bilaga Lönehandling / Avstämning Arbetsgivar Unionklubbs lönehandlare träffas efter lönesamtal är gomda, sluta årets lönehandlingar. Målsättning är komma övers om nya löner samtliga Unionmedlemmar uppnå d struktur på lönerna inom etaget som är önskvärd. Ju bättre man lyckats med beredelser instruktioner till lönesättande chefer medarbetare desto lättare är det komma övers om de nya lönerna. Kommer parterna övers om nya löner tar både arbetsgivar klubb ansvar de nya lönerna vilket gör medarbetarna kan uppfa lönesättning som rätt riktig. Kommer parterna inte övers är det arbetsgivar som beslutar om de nya lönerna. Åtgärdsplan Löneavtal har från med 2014 ing garanterad löneökning varje Unionmedlem uttryckt i kronor. Istället innehåller löneavtalet hantering innebärande om lokala parter dast kan motivera märkbart lägre löneökning (än andra medarbetare som gjort ett fullgott arbete) till följd av brister i medlems arbetsinsats, ska åtgärdsplan tas fram i samarbete med d berörda medarbetar. Dna hantering kan vara aktuell undantagsvis när någon medarbetare av eller annan anledning tappat sug man bör ställa sig frågan - vad kan vi göra hjälpa dig göra bra arbetsinsats ig? Åtgärdsplan ska upprättas skriftlig följas upp kontinuerligt. Syftet är få berörd medarbetare åter gör fullgod arbetsinsats i nästa lönerevision få bra lönehöjning ig. Exempel på åtgärdsplan Bilaga Lönebesked Efter de nya lönerna är fastställda meddelar lönesättande chef varje skild medarbetare dnes nya lön. Här är det viktigt löneökning motiveras. Detta underlättas av prestation av de bedömningar som gjorts av de lönesättningskriterier som tillämpas d lönestruktur som eftersträvas. Medarbetar får då tydlig bild av vilk löneutveckling som kan uppnås gom bättringar i arbetssätt utveckling till mer kvalificerade arbetsuppgifter. 7. Utbetalning av ny lön När lönebesked lämnats betalas de nya lönerna ut. 8. Utvärdering av löneprocess Arbetsgivar Unionklubb träffas kort tid efter nya lönerna är klara utvärdera löneprocess Parterna går helt kelt igom noterar vad som fungerat bra vad som fungerat mindre bra samt vilka bättringar som kan göras in nästa löneår. Medlemmarnas återkoppling till klubb är värdefull ta till vara. Lönekonsultation. Om lokala parter kört fast under löneprocess kan Medieetag Union ställa upp bidra med lönekonsultation. Detta kan gemsamt begäras när som helst under process. Klubb kontaktar Union arbetsgivar Medieetag. Ctrala parterna kommer då tillsammans ut lyssnar in vilka problem som uppstått söker bidra till forts bra löneprocess gom tips råd. Lönekonsultation är inte någon handling utan gemsam hjälp de lokala parterna ska komma vidare. Om detta inte löser problem finns alltid möjlighet dera av de lokala parterna begära ctral handling. Detta kan vara aktuellt om någon anser d andra part inte följer löneavtalet. 4

5 Bilaga 1 Checklista in utvecklingssamtalet Här är några punkter som chef medarbetare kan utgå från vid beredelserna. Självklart lägger ni till drar ifrån utifrån hur det passar er. Tillbakablick Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad har du lärt dig? Framtid Mål? Egna planer? Ömsesidiga väntningar? Krav? Svårigheter? Utmaningar? Behov av kompetsutveckling på kort lång sikt. Allmän trivsel Stämning i arbetsgrupp? Samarbete? Vad behöver bättras? Din återkoppling till chef Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre bra? Hur kan var bidra? Arbetsmiljö Bra/dåligt? Stress? Delaktighet? Vad kan bättras? Hur? Uppföljning Samtalet bör avslutas med ni gör individuell utvecklingsplan medarbetar överskommelse om hur ni ska följa upp plan. Glöm inte följa upp goma vad ni har kommit övers om. Avsätt tid planera in kompetsutveckling. 5

6 Bilaga 2 Checklista ta fram lönepolicy Lönepolicyn visar på sambandet mellan etagets affärsidé, framgångsfaktorer medarbetars lön. Dna checklista syftar till underlätta arbetet ta fram lönepolicy. 1. Vilk är vår affärsidé våra övergripande mål? 2. Vilka är våra framgångsfaktorer? 3. Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på medarbetarna? 4. Vad kännetecknar etagets bästa medarbetare? 5. Vilka kriterier ska vi använda bedöma hur väl medarbetarna uppfyller det som anges under punkt 3 4? 6. Hur ska löneprocess gå till? 7. Hur ska lönepolicyn kommuniceras till alla anställda? 8. Hur ska vi följa upp/utvärdera lönepolicyn? 6

7 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Bedömning ligt lönekriterierna Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Under lönesamtalet görs bedömning av av hur hur väl väl medarbetar uppfyller lönekriterierna samt helhetsvärdering av av hur väl väl medarbetar uppfyller samtliga lönekriterier. 7 7

8 Bilaga 4 Checklista åtgärdsplan Verksamhets mål krav Utfallet av saste utvecklingssamtal Vad har medarbetar inte gjort eller gjort på ett felaktigt sätt? Hur ska resultatet bättras? Engagemang Komptsutveckling Chefstöd Uppföljning Exempel I lönehandlingarna är chefs slag till klubb Lisa inte ska få någon löneökning. När lönerevisions är avslutad blir det också resultatet. Lisa är säljare har varit anställd på etaget i fyra år. Hon har bart fast lön. Det saste året har hnes säljningsresultat rasat hon har dast uppnått 45 proct av sin säljbudget. Övriga 11 säljare har uppnått mellan proct av sin budget. Kunderna har klagat på Lisa är otrevlig okunnig om etagets produkter. Hon är kort i ton avslutar samtal väldigt snabbt. Hon verkar ovillig hitta kundanpassade lösningar. På grund av detta har Lisa inte fått någon löneökning i år. Chef informerar klubb åtgärdsplan Lisa behöver tas fram. Hon vill klubbordand ska vara med på hnes chefs möte det är han.. Chef frågar Lisa var hon tappat stinget vad som kan vara orsak till det. Lisa själv har ing bra klaring mer än hon känner sig trött på jobbet. Hon är inte sjuk har inga privata problem. Chef Lisa pratar om vad det kan bero på hon känner sig så trött på jobbet. En kunskapsinvtering görs det visar sig Lisa inte gått färdigt utbildning i det saste säljsystemet. Hon blir där irriterad stressad när hon inte kan lägga ordrar så snabbt som hon skulle önska. Det går ut över kunderna. Hon har också missat hålla sig uppdaterad om produktsortimtets ändringar. Chef eslår Lisa accepterar gå ny grundkurs om etagets produkter. D är vecka lång nästa tillfälle är om månad. När det gäller säljsystemet är kollegan Tommy väldigt duktig på det han har stor pedagogisk måga. Lisa Tommy bokar in två tillfäll när Tommy i lugn ro ska gå igom det med Lisa. Om det inte räcker ska Lisa skickas på extern utbildning. Chef Lisa går igom etagets policy om kundbemötande. Chef frågar Lisa vem hon tycker är d bästa trevligaste säljar på etaget. Lisa tycker det är Anna. Chef eslår Lisa ska sitta ha medlyssning på Annas säljsamtal. När chef Lisa utrett orsaker kompetsutvecklingsbehov upprättar de i samstånd följande: 8

9 Åtgärdsplan Åtgärdsplan Lisa Lisa Larsson Larsson mars mars Chef, Lisa klubb bokar in uppföljning två månader sare. Då visar det sig Lisa sålt proct av sin budget. Hon verkar mycket gladare inga ytterligare kundklagomål har inkommit. 9

10

11

12 Tnr: Union januari 2014

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision

Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Bilaga 1 Löner Kollektivavtal om lönebildning i fristående skolor och förskolor samt för uppdragsutbildning mellan Almega Tjänsteföretagen, IDEA och Vision Detta avtal gäller för medlemmar i Vision som

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

LÖNEAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare LÖNEAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Kollektivavtal om lönebildning i fristående

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter

LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN. Bakgrund och utgångspunkter FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 7 1 (8) LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen 2007-03-06, 59 Bakgrund och utgångspunkter Organisationen skall ge förutsättningar för en välgrundad resursfördelning,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal

Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap. För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap För chefer som leder samtal Du som är chef har ett spännande, utmanande och inte minst tufft jobb. Som chef och ledare är du strategiskt viktig för både

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet Lönebildningsavtal 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Löneavtal Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling 5 maj 2013 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbets givarorganisation,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen

DITT LÖNESAMTAL. guide till löneförhandlingen DITT LÖNESAMTAL guide till löneförhandlingen Juseks stöd inför lönesamtalet För medlemmar www.jusek.se Innehåll Ditt lönesamtal guide till löneförhandlingen... 3 Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet...

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30

LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30 LÖNEAVTAL Tjänstemän 2013-05-01 2016-04-30 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Jusek. Jusek uppträder under innevarande avtalsperiod som gemensam representant för Akademikerförbunden.

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen. Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31

LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen. Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 LÖNEAVTAL Revisions- och konsultföretagen 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts av Civilekonomerna. Civilekonomerna uppträder under innevarande

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Medarbetarinformation Lönesättande samtal

Medarbetarinformation Lönesättande samtal Medarbetarinformation Lönesättande samtal 2014 Syftet med informationen idag Vad lönesättande samtal innebär Hur du kan förbereda dig Faktorer som påverkar vid lönerevisionen Varför lönesättande samtal?

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.69. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna Tandvård

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten 13.69. Avtal 2013 inom Almega Vårdföretagarna Tandvård A-CIRKULÄR -- Till Klubbar och arbetsplatsombud inom Föreningen Vårdföretagarna Tandvård Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-09-24 Gunilla Bäcklund, Avtalsenheten

Läs mer

Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen

Chefen och lönerna. Ett modernt synsätt på lönesättning. Chefens roll i lönebildningen Chefen och lönerna Charlotte Sandelius är personalchef på social tjänsten i Sundsvall. Mitt främsta uppdrag är att stödja cheferna i deras arbetsgivarroll. I jobbet ingår också att arbeta strategiskt med

Läs mer

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna

Arbetsgivarfrågor. Nr 4 Februari 2009. Lönerevision 2009. Avtal för tjänstemän. Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Arbetsgivarfrågor Nr 4 Februari 2009 Lönerevision 2009 Avtal för tjänstemän Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna Under våren 2007 träffades treåriga löneavtal med Sif (nuvarande Unionen), Sveriges

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

PM nr 1 inför löneöversyn 2015

PM nr 1 inför löneöversyn 2015 KUB1000, v2.0, 2012-05-23 PM nr 1 inför löneöversyn 2015 Detta PM är avsett att vara ett stöd för organisationen och lönesättande chefer inför och under löneöversyn 2015. Varje förvaltningschef och HR

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Konsult och service Plats Parter KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer