Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmaterial inför lönerevision. Medieföretagen Unionen (fd Mia-Sif)"

Transkript

1 Stödmaterial in lönerevision Medieetag Union (fd Mia-Sif)

2 Löneprocess gemsamt ansvar Enligt löneavtalet tjänstemän (Mia-Sif) mellan Medieetag Union ska lön sättas individuellt i i löneprocess. Medieetag n n har har gemsamt tagit fram dna vägledning Unio- ge ge ett ett exempel på på hur löneavtalet kan tillämpas hur hur d d årliga löneprocess kan utformas. Varje etag är är unikt. Där är är det det viktigt löneprocess anpassas till till de de utsättningar som gäller på varje varje etag. Löneavtalet innehåller regler hur löneprocess lönesättning ska ska gå gå till. Om Om facklig represtation saknas på arbetsplats Där Där lokal lokal Unionreprestant Unionreprestant (Unioneklubb (Unioneklubb eller eller Arbetsplatsombud) Arbetsplatsombud) saknas saknas utgör utgör Unions Unions regionala regionala ombudsmän ombudsmän lokal lokal part. part. Vid Vid dessa dessa arbetsplatser arbetsplatser kommer kommer tillämpning tillämpning av av löneavtalet löneavtalet skilja skilja sig sig från från process process på på arbetsplatser arbetsplatser där där arbetsgivare arbetsgivare trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara trodevalda samverkar kontinuerligt. Utvecklingssamtalet lönesamtalet kommer här vara de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar de ctrala delarna i löneprocess. Arbetsgivar lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsord- lämnar här slag till löneökningar i lönesamtal (se tidpunkter i löneavtalets handlingsordning) om Unionmedlemmarna så begär, ning) om Unionmedlemmarna så begär, handlar arbetsgivar Unionregion om handlar arbetsgivar Unionregion om löneökningarna. I dna situation kommer steg 2 löneökningarna. I dna situation kommer steg (Riktlinjer) infalla efter lönesamtal. För (Riktlinjer) lönesättning infalla ska ske efter så smidigt lönesamtal. som möjligt För är det lönesättning lämpligt arbetsgivar ska ske så smidigt in lönehandling som möjligt är det lämpligt med region arbetsgivar bereder in underlag lönehandling i form av löneuppgifter, med region lönestruktur, bereder lönepolicy underlag i form lönekriterier. av löneuppgifter, lönestruktur, lönepolicy lönekriterier. 2 2 Om inte Union begär handling om lönerna motiveras utbetalas de i lönesamtal eslagna nya lönerna. 1. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet bör hållas kort tid efter medarbetars nya lön meddelats. Avsikt med samtalet är lönesättande chef medarbetare tillsammans blickar framåt tydliggör sina väntningar på varandra vad som är viktigt tänka på det kommande året. Från lönesamtalet som hållits in lönehandlingarna ska dokumtation finnas som beskriver medarbetars arbetsinsats det gångna året. Dokumtation kan användas som utgångspunkt utvecklingssamtalet. Det Det är är viktigt viktigt både både chef chef medarbetare medarbetare bereder bereder sig sig in in samtalet samtalet tillräcklig tillräcklig tid tid avsätts avsätts gomandet. För medarbetar ska veta gomandet. För medarbetar ska veta vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig vad som är viktigt fokusera på beskriver lämplig chef etagets behov av kompets på kort chef etagets behov av kompets på kort lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om lång sikt samt vilka faktorer som påverkar lönesättning. Medarbetar beskriver sina önskemål om utveckling i arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka utveckling arbetet. Tillsammans diskuterar de vilka mål som ska ställas upp d kommande period mål som ska ställas upp d kommande period vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också vik- vilk evtuell kompetsutveckling som behövs. Frågor om trivsel arbetsmiljö är också viktigtigt ta upp. För säkerställa kvalitet på samtalet kla ta upp. uppföljning För säkerställa skrivs kvalitet överskomna på samtalet mål kla kompetsutvecklingsinsatser uppföljning skrivs överskomna ner i ett gemsamt mål kompetsutvecklingsinsatser dokumt. Checklista utvecklingssamtal, ner i ett gemsamt se Bilaga dokumt. 1. Checklista utvecklingssamtal, se Bilaga 1.

3 2. 2. Riktlinjer Riktlinjer lönearbetet lönearbetet I detta I detta arbete arbete lägger lägger etaget etaget Unionklubb Unionklubb grund grund hela hela lönearbetet. lönearbetet. Ju Ju mer mer kraft kraft som som läggs läggs på på detta detta arbete arbete desto desto bättre bättre kommer kommer hela hela löneprocessecess fungera fungera lönebildning kan kan utgöra lönepro- viktig viktig faktor faktor i i utveckling utande av av etagets verksamhet. Det Det ctrala löneavtalet Lokala parter går går gemsamt igom det ctrala löneavtalets olika delar tolkar dessa. Förutsättningar Till Till utsättningarna hör situation inom bransch, framtidsutsikter, ekonomiska resultat, marknadsutsättningar, behov av investeringar i verksamhet, utrymme löneökningar teknisk utveckling m.m. Lönepolicy Lönepolicyn ska ska beskriva etagets strategi hur lönesättning ska ska stödja verksamhet. En tydlig konkret lönepolicy tydliggör medarbetarna vad vad som som är är viktigast göra bra bra verksamhet ska ska gå gå bra. bra. Checklista lönepolicy, Bilaga 2. Lönestruktur För För underlätta underlätta lönearbetet lönearbetet är är det det värdefullt ha ha gemsam gemsam syn syn på på hur hur önskvärd önskvärd lönestruktur lönestruktur ska ska se se ut ut i etaget. i etaget. Dna Dna kan kan utgöra utgöra bild bild av av inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga inom vilka tänkta intervaller lönerna bör ligga olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan olika kategorier i etaget. Ur lönestruktur kan tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar tänkta lönekarriärer tas fram. Lönestruktur svarar på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka på frågan vilka medarbetare som ska kunna påverka sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella sin lön på ett likartat sätt. Det underlättar fastställande av löner när nyrekryteringar är aktuella handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. handlingarna om hur befintliga löner bör utvecklas. När ni bygger upp bild av önskad lönestruktur ni är bygger det lämpligt upp bild börja av med önskad definition lönestruk- av olika När tur grupperingar är det lämpligt av befningar börja med som definition är relevanta av olika det grupperingar egna etaget av t befningar ex. säljningsavdelning, som är relevanta ekonomiavdelning, etaget t ex. teknisk säljningsavdelning, support. Alternativt kan ekono- ni det egna miavdelning, utgå från olika teknisk befningstyper support. såsom Alternativt chefer, kan säljare, ni utgå administratörer, från olika befningstyper it-tekniker m fl. såsom Vår partsgemsamma lönestatistik it-tekniker är också m grupperad fl. Vår partsgem- utifrån olika chefer, säljare, administratörer, samma befningstyper lönestatistik är dessa också kan grupperad också hjälpa utifrån er olika befningstyper hitta struktur på grupperingar dessa kan också i er hjälpa lönestruktur. er hitta Statistik struktur ger också på grupperingar grov bild i av er hur lönestruktur. marknadslöneläget ser ger ut också inom tjänsteetag grov bild av hur medieetag marknadslö- Statistik neläget vilk ser kan ut vara inom till hjälp tjänsteetag när ni ska definiera medieetag de intervall lönerna kan vara bör till ligga hjälp inom. när ni Framtagandet ska definiera av de önsk- inter- vilk vall värd lönerna lönestruktur bör ligga handlar inom. inte Framtagandet om skilda av individers önskvärd löner lönestruktur säger inget handlar om inte hur stor om skilda löneökning individers bör löner vara skilda säger inget medarbetare. om hur stor löneökning bör vara skilda medarbetare. När d önskvärda lönestruktur är är upprättad är är det dags jäma dna med aktuell lönestruktur. Evtuella avvikelser från d önskade struktur kan därvid uppmärksammas över tid tid korrigeras vid kommande lönehandlingar. Lokala parter behöver komma övers om hur hur dna information hanteras. Lönekriterier För lönesättande chefer chefer medarbetare ska ska få tydlig tydlig bild bild av av vilka vilka faktorer faktorer i i arbetet arbetet som som är är viktiga viktiga understödja understödja verksamhet verksamhet som som ska ska bedömas bedömas när när löneökning löneökning varje varje medarbetare medarbetare ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram ska fastställas, är det viktigt dessa tas fram tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga tydliggörs. Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Olika lönekriterier kan vara olika viktiga ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan ges olika stor betydelse. Exempel på lönekriterier kan vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. vara kompets, gagemang, måluppfyllelse, ansvar. Planering Lönearbetet Planering planeras i tid innehåll. En tydlig planering Lönearbetet behövs planeras i tid hela löneprocess innehåll. En ska tydlig fungera planering bra behövs alla inblandade hela löneprocess ska veta vad som ska ska fungera bra när. alla inblandade ska veta vad som ska göras göras när. 3. Information 3. Information Lokala parter informerar lönesättande chefer medarbetare Lokala parter om informerar tidsplan lönesättande årets lönerevision. chefer Gemsam medarbetare information om tidsplan ökar ståels årets lönerevision. tilltro Gemsam löneprocess. information Ju tydligare ökar ståels dna information tilltro är till till desto löneprocess. bättre. Information Ju tydligare bör dna innehålla; information är desto bättre. Information bör innehålla; Datum när uppgifter ska utas vara klara Datum när uppgifter ska utas vara Relevanta klara lönekriterier Stödmaterial Relevanta lönekriterier utvecklingssamtal lönesamtal Stödmaterial utvecklingssamtal lönesam- Tillgängligt tal löneökningsutrymme Tillgängligt löneökningsutrymme 3 3

4 4. Lönesamtal Detta samtal hålls mellan lönesättande chef medarbetare. Här diskuteras främst hur arbetet gått sedan utvecklingssamtalet hölls. Dokumtation från detta utgör underlag samtalet. Vidare diskuteras medarbetars lön i hållande till etagets lönepolicy bedömning av uppfyllelse av lönesättningskriterierna. Samtalet, etagets medarbetars tankar om aktuell önskad position i lönestruktur utgör ett stöd lönesättande chef göra saklig bedömning av medarbetars arbetsinsats. Medarbetar får också möjlighet ge sin bild av hur arbetet gått vilka utsättningar som kan bättras. Det är viktigt både chef medarbetare bereder sig in samtalet tillräcklig tid avsätts gomandet. Möjlighet chef eslå rätt lön medarbetar ökar om underlaget samtalet är bra om båda är öppna ärliga. Lönekriteriernas koppling till lön, se Bilaga Lönehandling / Avstämning Arbetsgivar Unionklubbs lönehandlare träffas efter lönesamtal är gomda, sluta årets lönehandlingar. Målsättning är komma övers om nya löner samtliga Unionmedlemmar uppnå d struktur på lönerna inom etaget som är önskvärd. Ju bättre man lyckats med beredelser instruktioner till lönesättande chefer medarbetare desto lättare är det komma övers om de nya lönerna. Kommer parterna övers om nya löner tar både arbetsgivar klubb ansvar de nya lönerna vilket gör medarbetarna kan uppfa lönesättning som rätt riktig. Kommer parterna inte övers är det arbetsgivar som beslutar om de nya lönerna. Åtgärdsplan Löneavtal har från med 2014 ing garanterad löneökning varje Unionmedlem uttryckt i kronor. Istället innehåller löneavtalet hantering innebärande om lokala parter dast kan motivera märkbart lägre löneökning (än andra medarbetare som gjort ett fullgott arbete) till följd av brister i medlems arbetsinsats, ska åtgärdsplan tas fram i samarbete med d berörda medarbetar. Dna hantering kan vara aktuell undantagsvis när någon medarbetare av eller annan anledning tappat sug man bör ställa sig frågan - vad kan vi göra hjälpa dig göra bra arbetsinsats ig? Åtgärdsplan ska upprättas skriftlig följas upp kontinuerligt. Syftet är få berörd medarbetare åter gör fullgod arbetsinsats i nästa lönerevision få bra lönehöjning ig. Exempel på åtgärdsplan Bilaga Lönebesked Efter de nya lönerna är fastställda meddelar lönesättande chef varje skild medarbetare dnes nya lön. Här är det viktigt löneökning motiveras. Detta underlättas av prestation av de bedömningar som gjorts av de lönesättningskriterier som tillämpas d lönestruktur som eftersträvas. Medarbetar får då tydlig bild av vilk löneutveckling som kan uppnås gom bättringar i arbetssätt utveckling till mer kvalificerade arbetsuppgifter. 7. Utbetalning av ny lön När lönebesked lämnats betalas de nya lönerna ut. 8. Utvärdering av löneprocess Arbetsgivar Unionklubb träffas kort tid efter nya lönerna är klara utvärdera löneprocess Parterna går helt kelt igom noterar vad som fungerat bra vad som fungerat mindre bra samt vilka bättringar som kan göras in nästa löneår. Medlemmarnas återkoppling till klubb är värdefull ta till vara. Lönekonsultation. Om lokala parter kört fast under löneprocess kan Medieetag Union ställa upp bidra med lönekonsultation. Detta kan gemsamt begäras när som helst under process. Klubb kontaktar Union arbetsgivar Medieetag. Ctrala parterna kommer då tillsammans ut lyssnar in vilka problem som uppstått söker bidra till forts bra löneprocess gom tips råd. Lönekonsultation är inte någon handling utan gemsam hjälp de lokala parterna ska komma vidare. Om detta inte löser problem finns alltid möjlighet dera av de lokala parterna begära ctral handling. Detta kan vara aktuellt om någon anser d andra part inte följer löneavtalet. 4

5 Bilaga 1 Checklista in utvecklingssamtalet Här är några punkter som chef medarbetare kan utgå från vid beredelserna. Självklart lägger ni till drar ifrån utifrån hur det passar er. Tillbakablick Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vad har du lärt dig? Framtid Mål? Egna planer? Ömsesidiga väntningar? Krav? Svårigheter? Utmaningar? Behov av kompetsutveckling på kort lång sikt. Allmän trivsel Stämning i arbetsgrupp? Samarbete? Vad behöver bättras? Din återkoppling till chef Vad fungerar bra i samarbetet? Vad fungerar mindre bra? Hur kan var bidra? Arbetsmiljö Bra/dåligt? Stress? Delaktighet? Vad kan bättras? Hur? Uppföljning Samtalet bör avslutas med ni gör individuell utvecklingsplan medarbetar överskommelse om hur ni ska följa upp plan. Glöm inte följa upp goma vad ni har kommit övers om. Avsätt tid planera in kompetsutveckling. 5

6 Bilaga 2 Checklista ta fram lönepolicy Lönepolicyn visar på sambandet mellan etagets affärsidé, framgångsfaktorer medarbetars lön. Dna checklista syftar till underlätta arbetet ta fram lönepolicy. 1. Vilk är vår affärsidé våra övergripande mål? 2. Vilka är våra framgångsfaktorer? 3. Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på medarbetarna? 4. Vad kännetecknar etagets bästa medarbetare? 5. Vilka kriterier ska vi använda bedöma hur väl medarbetarna uppfyller det som anges under punkt 3 4? 6. Hur ska löneprocess gå till? 7. Hur ska lönepolicyn kommuniceras till alla anställda? 8. Hur ska vi följa upp/utvärdera lönepolicyn? 6

7 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Lönekriteriernas koppling till lön Bilaga 3 Bedömning ligt lönekriterierna Lönekriterierna bestäms utifrån lönepolicyn. Under lönesamtalet görs bedömning av av hur hur väl väl medarbetar uppfyller lönekriterierna samt helhetsvärdering av av hur väl väl medarbetar uppfyller samtliga lönekriterier. 7 7

8 Bilaga 4 Checklista åtgärdsplan Verksamhets mål krav Utfallet av saste utvecklingssamtal Vad har medarbetar inte gjort eller gjort på ett felaktigt sätt? Hur ska resultatet bättras? Engagemang Komptsutveckling Chefstöd Uppföljning Exempel I lönehandlingarna är chefs slag till klubb Lisa inte ska få någon löneökning. När lönerevisions är avslutad blir det också resultatet. Lisa är säljare har varit anställd på etaget i fyra år. Hon har bart fast lön. Det saste året har hnes säljningsresultat rasat hon har dast uppnått 45 proct av sin säljbudget. Övriga 11 säljare har uppnått mellan proct av sin budget. Kunderna har klagat på Lisa är otrevlig okunnig om etagets produkter. Hon är kort i ton avslutar samtal väldigt snabbt. Hon verkar ovillig hitta kundanpassade lösningar. På grund av detta har Lisa inte fått någon löneökning i år. Chef informerar klubb åtgärdsplan Lisa behöver tas fram. Hon vill klubbordand ska vara med på hnes chefs möte det är han.. Chef frågar Lisa var hon tappat stinget vad som kan vara orsak till det. Lisa själv har ing bra klaring mer än hon känner sig trött på jobbet. Hon är inte sjuk har inga privata problem. Chef Lisa pratar om vad det kan bero på hon känner sig så trött på jobbet. En kunskapsinvtering görs det visar sig Lisa inte gått färdigt utbildning i det saste säljsystemet. Hon blir där irriterad stressad när hon inte kan lägga ordrar så snabbt som hon skulle önska. Det går ut över kunderna. Hon har också missat hålla sig uppdaterad om produktsortimtets ändringar. Chef eslår Lisa accepterar gå ny grundkurs om etagets produkter. D är vecka lång nästa tillfälle är om månad. När det gäller säljsystemet är kollegan Tommy väldigt duktig på det han har stor pedagogisk måga. Lisa Tommy bokar in två tillfäll när Tommy i lugn ro ska gå igom det med Lisa. Om det inte räcker ska Lisa skickas på extern utbildning. Chef Lisa går igom etagets policy om kundbemötande. Chef frågar Lisa vem hon tycker är d bästa trevligaste säljar på etaget. Lisa tycker det är Anna. Chef eslår Lisa ska sitta ha medlyssning på Annas säljsamtal. När chef Lisa utrett orsaker kompetsutvecklingsbehov upprättar de i samstånd följande: 8

9 Åtgärdsplan Åtgärdsplan Lisa Lisa Larsson Larsson mars mars Chef, Lisa klubb bokar in uppföljning två månader sare. Då visar det sig Lisa sålt proct av sin budget. Hon verkar mycket gladare inga ytterligare kundklagomål har inkommit. 9

10

11

12 Tnr: Union januari 2014

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling

Arbetsvärdering. en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering en skrift i serien Arbetsplatsutveckling Arbetsvärdering BAKGRUND Förbundsmötet beslutade om verksamhetsplanen och målsättningen Bra och rättvisa löner. Ett av projekten för att förverkliga

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer