Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014

2 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI 1. Delårsrapport mars 2014 Diarienummer RUN Återföring av projektmedel Diarienummer RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyskapande 3. Gaming Göteborg nätverk för att stärka spelindustrin Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Hållbar energi % biogas i Västra Götalandsregionens egna fordon Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) Regionala styrkeområden - Maritimt 5. Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udedevalla Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Besöks och upplevelsenäring 6. Saab Bilmuseum Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Livsmedel och gröna näringar 7. Överenskommelse mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Västra Götalandsregionen (VGR) om framtidssatsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för gröna näringar Diarienummer RUN Etablering av ett jordbrukstekniskt institut i Skara Diarienummer RUN Agrovästs Klustermotor Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Övrigt 10. Chalmers Grafen. Innovation och industrialisering; Grafen innovationslaboratorium Diarienummer RUN Kompetensförsörjning 11. Insats för att motverka ungdomsarbetslöshet projektplan och budget Diarienummer RUN Mångfald 12. Mamas Retro Gårdsten Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 13. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RUN ÖVRIGT 14. Förtroendeuppdrag styrelseledamot i REVES Diarienummer RUN Mobility for Regional Excellence (MoRE) Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) 16. Västra Götalandsregionens Brysselkontor Diarienummer RUN Medverkan i politiker veckan i Almedalen Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 19. Återrapportering av slutredovisade projekt mars-april 2014 Diarienummer RUN Anmälan av ordförandebeslut (brådskande ärenden) på delegation Diarienummer RUN Anmälan av projektbeslut på delegation Diarienummer RUN Anmälan av beslut på delegation om företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2014 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) YTTRANDEN OCH MOTIONSSVAR 23. Yttrande över remiss från regionkansliet Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen Diarienummer RUN Yttrande över remiss från Vänersamarbetet Kunskapscentrum för Vänerfrågor (omedelbar justering) Diarienummer RUN Yttrande över remiss från Näringsdepartementet Fossilfrihet på väg (omedelbar justering) Diarienummer RUN Yttrande-Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders Högmark (M) om Innovationspris Diarienummer RUN UTGÅR 28. Yttrande-Motion av Gunilla Levén (M) om genomlysning av VGR:s internationella åtaganden Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) 29. Yttrande-Motion av Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå Diarienummer RUN TILLKOMMANDE ÄRENDE 30. Yttrande över remiss från Trafikverket Förfrågan om yttrande på förslag om att revidera Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (2004:629) (omedelbar justering) Diarienummer RUN Bilagor till ärende Informationsärenden a) Information om planerad satsning Sweden Game Arena (Skövde kommun, Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen), Kristina Eklöf, näringslivschef Skövde kommun, Patric Ericsson, VD Gothia Science Park och Jörgen Hansson, professor och prefekt på institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde (kl. kl inkl frågor) b) Information om Strategiskt forskningssamarbete Högskolan Väst och Göteborgs Universitet, Jan Teliander, prorektor Högskolan Väst (kl inkl frågor) c) Information om Sahlgrenska Science Park, Helena L Nilsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Information om Innovationsslussen, Marika Hellqvist Greberg, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) e) Allmän information, Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet, (kl ) f) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

6 Ärende 1

7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Förslag till delårsrapport mars 2014 för regionutvecklingsnämnden Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapport mars Bakgrund: Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingen samt ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos. Syftet med rapporterna är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Bilagor: Utöver delårsrapporten för regionutvecklingsnämnden lämnas följande bilagor: Bilaga 1 Externa kostnader för konsult mm Bilaga BD Bokslutsdokument regionutvecklingsnämnden Bilaga Avs Avsättning projektbeslut Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Karin Stadig Roswall Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

8 Sida 1(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport mars Sammanfattning Strategin Västra Götaland 2020 (VG 2020) är en gemensam vägvisare för arbetet med tillväxt och utveckling i Västra Götaland mellan år , och en av regionutvecklingsnämndens viktigaste utgångspunkter. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan. Insatserna inom handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science fortsätter och ligger i linje med mål och prioriteringar i VG I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren Bland annat fick Västra Götaland en kraftfull satsning på E20. Västsvenska paketet närmar sig en intensiv fas då flera större byggen ska genomföras samtidigt. Även arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Samtliga kommuner har fått erbjudande om att gå med i ett regionalt nätbolag som ska arbeta för en stark bredbandsutveckling i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i nya lokaler och det pågår en översyn av kontorets bemanning och uppdrag. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras och arbetet pågår med att hitta kontorslokal i Stockholm. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionutvecklingsnämndens återrapporterar regionfullmäktiges mål i samband med årsredovisningen 2014.

9 Sida 2(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetens övergripande uppdrag En utgångspunkt i regionutvecklingsnämndens arbete är de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland; ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Regionfullmäktiges budget, detaljbudgeten för nämnden samt den nyligen antagna strategin Västra Götaland 2020 är nämndens viktigaste styrinstrument. Genom att analysera och beskriva nuläge och framtida utmaningar, ta initiativ till dialog, bygga nätverk, skapa mötesplatser och förmedla kontakter, liksom att initiera, finansiera och driva projekt främjar regionutvecklingsnämnden ett starkt och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Det görs i samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och organisationer. Arbetet är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten nationella och internationella i företagsnätverk och kluster. Kompetensförsörjning är ett annat centralt arbetsområde, liksom att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll får möjlighet till internetuppkoppling med god kapacitet. Genom att ta fram statistik och genomföra analyser ökar kunskapen om Västra Götalands utveckling och förutsättningar. I detta arbete ingår bland annat kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläge, näringslivsstruktur, kompetensförsörjning, konjunkturläge och demografiska förutsättningar. Nämnden svarar även för uppdrag, uppföljning och utvärdering till ett antal utförarverksamheter. På gång inom verksamhetsområdet Näringsliv, Forskning, utbildning och utveckling Ett prioriterat uppdrag i regionutvecklingsnämndens detaljbudget är att genomföra handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science. Dessa insatser ligger i linje med mål och prioriteringar i VG En ledande kunskapsregion; kraftsamling inom regional styrkeområden. Insatser inom kompetensförsörjning är kopplat till En region för alla; effektiv kompetensförsörjning. Life science En prioriterad insats inom handlingsprogrammet är att samarbeta nationellt för att stärka sektorn. Under perioden har Västra Götalandsregionen medverkat till två nationella ansökningar inom VINNOVAs program strategiska innovationsområden. Dels inom området folksjukdomar och dels inom medicinteknik. Regionutvecklingsnämnden har under perioden medfinansierat projektet Bio X som är en nationell metod för att stödja nya innovativa idéer

10 Sida 3(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN inom life science, med Sahlgrenska Science Park som regional utförare. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat om ett projekt för att stödja företagsetableringar och investeringar i Västra Götaland. Hållbara transporter Inom handlingsprogrammet för hållbara transporter har regionutvecklingsnämnden tagit beslut om att finansiera en öppen projektplattform för satsningen ElectriCity. Syftet är att bjuda in utvecklingsaktörer att bidra till nya tjänster inom elektrifierad kollektivtrafik. I februari arrangerade Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park ett välbesökt seminarium med över 100 personer från industri, akademi och institut. Regionutvecklingsnämnden har också beslutat om fortsatt stöd till arena för transporteffektivitet, CLOSER, där VINNOVA är huvudfinansiär. Energi I början av året arrangerade Västra Götalandsregionen ett välbesökt seminarium i riksdagen om havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten har utsett Västra Götalandsregionen till nationell nod för näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Inom havsbaserad vind har Västra Götalandsregionen initierat Nationellt havsvindforum med medverkan från bland andra Region Skåne och Region Blekinge. Västra Götalandsregionen är också delaktiga i satsningar på biogas i Skaraborg. Marin energi är ett annat prioriterat område, och det finns ett stort utrymme för energieffektivisering inom sjöfarten. Dyrare bränslen med lägre utsläpp leder till efterfrågan på energieffektiviseringslösningar, vilket avspeglas i fler utvecklingsprojekt på området. Chalmers bedriver även utveckling kring förnybar energi, till exempel i form av vindkraftverk ombord. Livsmedel/gröna näringar Västra Götalandsregionen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om en gemensam framtidssatsning på forskning, utveckling och kompetensförsörjning som ska stärka jordbruksnäringen och ge förbättrade förutsättningar för de gröna näringarna. Prioriterade områden för insatserna är: hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, precisionsodling, ett fossilfritt jordbruk och kunskapsförmedling till lantbruket. Arbete pågår med att i ett nästa steg ta fram en överenskommelse mellan parterna där insatserna konkretiserats. Ärendet kommer upp i regionutvecklingsnämnden den 8 maj. För att förbättra utvecklingsstödet till medelstora företag har Västra Götalandsregionen varit delaktig i att starta upp LivsmedelsAcceleratorn, som är ett komplement till Lokalproducerat i Väst som stödjer de små livsmedelsföretagen. Interreg-projektet Food Best har påbörjats, med målet att förbereda danska och svenska partners att delta i en kommande så kallad KIC (Knowledge Innovation Communities) inom livsmedelsområdet. Hållbar stadsutveckling I januari 2014 tog Västra Götalandsregionen över ordförandeskapet i konsortierådet för Mistra Urban Futures. Kopplat till detta arrangerades i februari ett heldagsseminarium för politiker

11 Sida 4(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN och tjänstemän i Västra Götalandsregionen på temat hållbar stadsutveckling. Cirka 70 personer deltog och fick ta del av resultat från Västra Götalandsregionens engagemang i Mistra Urban Futures samt delta i en dialog om strategier framåt. Kulturella och kreativa näringar (KKN) I uppstarten av handlingsprogrammet för utveckling av kulturella och kreativa näringar har en tyngdpunkt legat på informationsaktiviteter till bland andra kommunalförbund, kommuner, nationella myndigheter, affärsstödsystem och målgruppen. Fyra separata förstudier har genomförts om: kompetenshöjning av affärsstödjare och kulturföretagare, utveckling av affärsidétävlingen My Mission, nätverk och aktiviteter för noderna liksom kommunikationsstrategi och stöd för internationellt arbete. Därutöver har de regionala konsultcheckarna anpassats till KKN-företagens specifika behov. Internationella forsknings- och innovationssamarbeten Under perioden har drygt 20 EU-kortsansökningar beviljats. EU-kortet syftar till att underlätta deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Science Parks i Västra Götaland har färdigställt sina strategier om Horisont 2020, som medfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Resultaten presenterades på ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel. Den 15 februari startade regionutvecklingsnämndens program för forskarmobilitet - MoRE. Första utlysningen är öppen från 15 februari till 1 september. Kompetensförsörjning Genom medfinansiering från Tillväxtverket har Västra Götalandsregionen, tillsammans med de fyra kommunalförbunden, påbörjat arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen. Bland annat genom att utveckla metoder för kvalitetssäkring samt en gemensam webplattform med statistik och verktyg. Verktyget för utbildningsplanering (VUP) har bytt namn till REKAS och finns nu tillgängligt på Tillsammans med VINNOVA har Västra Götalandsregionen inlett arbetet med att utveckla en modell för kompetenskartläggning, vilken kommer att testas på Life Science-sektorn under våren. Övriga aktuella händelser På uppdrag av regeringen har regionutvecklingsnämnden beslutat om ett regionalt serviceprogram (RSP) för landsbygd och glesbygd Syftet med programmet är att säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv. Under det första kvartalet 2014 har även regionstyrelsens uppdrag till regionutvecklingsnämnden att undersöka möjligheterna att inrätta en investeringsfond för barns och ungas framtida utveckling och hälsa återrapporterats. Regionstyrelsen godkände förslagets och gav också regionutvecklingsnämnden i uppdrag att, i bred samverkan, koordinera genomförandet. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan.

12 Sida 5(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Infrastruktur I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen, som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren Utöver tidigare kända satsningar fick Västra Götaland en extra satsning på E20. Slutlig finansieringslösning av extrasatsningen på E20 är i dagsläget inte klar. Västsvenska paketet närmar sig det skede då flera större byggen ska genomföras samtidigt. För att detta ska fungera har arbetet med att planera trafiken under byggtiden gått in i en intensiv fas beräknas flera av de stora centrala projekten påbörja sina byggarbeten. Under vintern har planeringen för en del av Götalandsbanan startat. Sträckan Göteborg - Borås har delats in i tre etapper som drivs parallellt för att komma vidare i planeringen mot en höghastighetsjärnväg. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att samtidigt med trafikverkets extra underhållsinsats även passa på att tillföra medel för standardhöjande åtgärder på ett flertal av regionens järnvägar. Arbetet med den regionala cykelplanen är klar med nulägesanalysen och kommer nu att gå vidare in i nästa steg. Arbetet har påbörjats med att ta fram en arbetsmodell för hur Västra Götalandsregionen ska utveckla en regional framtidsbild som stödjer en hållbar utveckling i Västra Götaland. IT-bredband Arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Över 45 kommuner arbetar nu med eller är färdiga med sitt bredbandstrategiarbete och de upphandlar successivt nya fiberpunkter i fiberföreningsområden som ligger i de 150 besvärligaste bristområdena för bredband. Drygt 80 av dessa bristområden är just nu under planering och genomförande med hjälp av Västra Götalandsregionens medfinansiering. I cirka 40 av kvarvarande bristområden pågår fiberföreningsverksamhet på planeringsstadiet. Utöver Västra Götalandsregionens stöd till kommuner har fiberföreningarna i länet erhållit cirka 70 procent av Jordbruksverkets nationella pott pengar i Landsbygdsprogrammet. Drygt 90 föreningar fick beslut om stöd år 2013, vilket betyder att det ska byggas cirka mil fiber i Västra Götaland under Engagemanget för fiberföreningar är fortsatt stort och det finns för närvarande cirka 110 föreningar i kö. I april gick ett erbjudande ut till alla kommuner i Västra Götaland om att gå med i ett regionalt nätbolag (Netwest). Netwest är tänkt att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Vid tillräckligt stort intresse kan vi till hösten ta beslut om att starta bolaget.

13 Sida 6(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Externa relationer I det externa arbetet pågår flera processer. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i samma lokal som Göteborgs stad. En översyn görs av kontorets bemanning och uppdrag. Dessutom pågår en diskussion med kommunalförbunden kring hur samverkan mellan region och kommuner i EU-arbetet kan stärkas. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras med tydliga budskap, målgruppsanalyser och aktivitetsplan. På regionstyrelsens uppdrag söker sekretariatet kontorslokal i Stockholm. Analys och uppföljning Under perioden har följande analys- och utvärderingsrapporter publicerats: Branschöverskridande kompetensknippen - Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Uppföljning av Vision Västra Götaland (SOM-institutet) Utvärdering av insatser inom företagsfinansering i Västra Götaland Utvärderingar eller djupare uppföljningar har påbörjats av följande insatser: Johanneberg Science park Reväst Transfer Idéum Analysprojekt pågår inom följande områden: Demografi och urbanisering i Västra Götaland Integration på arbetsmarknaden Kompetensförsörjning inom Life Science Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har under våren fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för folkhögskolorna. Detta har bland annat resulterat i ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i Västra Götalandsregionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i att ta fram ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom planerar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT-projekt tillsammans med Göteborgs Botaniska Trädgård och naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Västra Götalandsregionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser, liksom arbetet med att fortbilda läkare i svenska och samhällsorientering tillsammans med Närhälsan fortsätter och utvecklas.

14 Sida 7(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 3. Personal 3.1 Lönestruktur Under första kvartalet har handlingsplanerna från resultatet av medarbetarenkäten slutförts och sekretariatets enheter kommer att samordna de aktiviteter som planeras. De nya gemensamma lönekriterierna kommer utvärderas när löneöversynen är slutförd. Regionutvecklingssekretariatet har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gör utbetalning med lönen i april. Lönekartläggning görs förvaltningsgemensamt utifrån BAS, vårt system för befattningsvärdering. Dessutom bryts den ner per verksamhet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. För regionutvecklingssekretariatet har respektive prioritering gjorts gemensamt i ledningsgruppen och hanterats inom löneöversynsutrymmet. Utrymmet har varit 2,5 %. Prioriteringen inom alla centrala kanslier har varit att titta på kvinnors lön i förhållande till männens lön. Planen för jämställdhet och mångfald ( ) ska göras känd hos samtliga medarbetare. 3.3 Personalvolym Anställda och årsarbetare per personalgrupp Mars 2014 Mars 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare Administration 67 65, ,0 Summa 67 65, ,0 Mars 2013: 10 visstidsanställda. Mars 2014: 4 visstidsanställda varav 1 på timbasis. Antalet anställda är i stort sett lika jämfört med föregående år. Dock har andelen visstidsanställda förändrats då flertalet visstidsanställningar har övergått till tillsvidareanställningar. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,8 0,8 Män 0,4 0,5 Totalt 0,6 0,7

15 Sida 8(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,3 1,7 Män 0 0 Totalt 0,1 1,0 Sjukfrånvaron har minskat, både den korta som den långa sjukfrånvaron. 4. Övrigt 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 1,8 1,6 1,8 0,2 6,4 6,4 7,1 0,0 Övriga intäkter 12,9 11,6 3,1 1,3 46,6 46,6 16,2 0,0 Verksamhetens intäkter 14,7 13,2 4,9 1,5 53,0 53,0 23,3 0,0 Personalkostnader -13,7-12,6-12,6-1,1-51,1-51,1-50,3 0,0 Övriga kostnader -114,0-180,2-100,0 66,2-667,3-697,3-544,4 30,0 Verksamhetens kostnader -127,7-192,8-112,6 65,1-718,4-748,4-594,7 30,0 Regionbidrag 164,6 164,6 154,6 0,0 658,4 658,4 618,5 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 1,5 1,8 1,7-0,3 7,0 7,0 4,9 0,0 Resultat 53,1-13,2 48,6 66,3 0,0-30,0 52,0 30,0 Stort plusresultat mot periodens budget Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat på 53,1 mnkr för perioden januarimars Mot periodens budget (-13,2 mnkr) är den positiva avvikelsen ännu större; 66,3 mnkr.

16 Sida 9(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Avvikelsen beror på projektmedel Den helt dominerande orsaken till att avvikelsen har uppkommit beror på posten projektmedel. Under årets första månader har 73 projektbeslut tagits av regionutvecklingsnämnden till en total kostnad på drygt 40 mnkr. Av dessa har knappt hälften bokats mot nämndens statliga anslag som redovisas direkt till Tillväxtverket. Av resterande beslut på 21 mnkr har några projekt (2,3 mnkr) regioninterna projektägare vilket innebär att kostnader i projektet belastar resultatet i den takt de upparbetas till skillnad från externa projektägare där hela projektbeslutet kostnadsförs vid beslutstillfället (s k avsättning). Återstående projektbeslut (18,7 mnkr) med externa projektägare har kostnadsförts mot det regionala anslaget. Budgeten för projektmedel har periodiseras i 12:tedelar eftersom det vid budgeteringstillfället är svårt att förutse när på året olika typer av projektbeslut kommer att tas. Eftersom flera parametrar spelar in på var och hur kostnaden kan bokas har vi valt att periodisera budgeten jämt över året. Att periodens budget visar ett så stort minus (-13,2 mnkr) beror till stor del på beslutet att disponera 30 mnkr av eget kapital för komplettering till regional plan. Av nämndens tillkommande budget på 30 mnkr för underhåll av naturbruksskolor har inga kostnader bokats under perioden januari-mars. Periodens budget uppgår till 7,5 mnkr. Budgeten för projektmedlen inom infrastruktur och bredband uppgår till 90 mnkr Av dessa är 30 mnkr beviljat eget kapital för kompletterande åtgärder inom den regionala planen. Bedömningen är att kostnader för ändamålet inte kommer att uppstå under 2014 utan istället 2015 och framåt. (Mer finns skrivet om det under rubrik 5.3 Eget kapital). Av resterande projektmedel har endast 1 mnkr bokats hittills i år. Periodens budget ligger på 22,5 mnkr vilket ger en avvikelse på 21,5 mnkr. Utfallet för periodens projektmedel är i samma storleksordning som föregående år. Nämndens utökade budget både för underhåll på naturbruksskolor (30 mnkr) och infrastruktur (30 mnkr) där inga kostnader har uppkommit under perioden gör att avvikelsen mot periodens budget blir högre än Nollprognos Prognosen för året är att nämnden kommer att utnyttja hela sitt ordinarie budgetanslag. Bedömningen är att beviljat eget kapital på 30 mnkr för kompletterande åtgärder inom regional plan inte kommer att tas i anspråk under Externa kostnader för konsult, information och kurs/konferens I budget 2014 reducerades regionutvecklingsnämndens regionbidrag med ytterligare 1,7 mnkr riktat mot externa kostnader för konsulter, trycksaker, information och PR och kurser och konferenser. Reduceringen startade 2013 med 4,5 mnkr. Reduceringen riktas mot externa leverantörer (enligt benämningen motpart 100).

17 Sida 10(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Kostnader för konsulter utgör mellan 80 och 90% av kostnaderna av de aktuella kostnadsslagen. Av dessa uppstår knappt hälften av kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Det är således en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Ytterligare 25 % av konsultkostnaderna används inom området analys/utredning bland annat för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Användningen av konsulter ska säkerställa att en objektiv bedömning görs i arbetet med utvärdering. Detaljerad uppföljning av utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2013 och 2014 visas i Bilaga 1. Eftersom besparingen riktas mot motpart 100 visas utfall både totalt och för motpart 100 de båda åren. I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt, VVG-medel/Marknadsföring, Analys/utredning i de fall där det är relevant. När det gäller prognosen för året är den mycket osäker. Det är i nuläget svårt att bedöma hur användningen kommer att se ut resterande del av året eftersom det är beroende på vilka projekt som kommer att vara aktuella och vilka utvärderingar som kommer att göras som kräver extern kompetens. Prognos för motpart 100 sätts därför i nivå med utfall Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 2,2 mnkr 10,5 mnkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 0,1 mnkr 0,4 mnk Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 0,1 mnkr 0,9 mnkr 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämnden har inget underskott i sikte. 5.3 Eget kapital Regionutvecklingsnämnden har historiskt haft mycket eget kapital, i många fall kopplade till stora projekt bland annat inom infrastrukturen. Hanteringen av eget kapital har förändrats och i de fall nämnden framöver behöver utökad ram kommer regionstyrelsen att pröva behovet mot medel som nämnden lämnat till koncernen. Vid 2014-års ingång pekar nämnden på behov av eget kapital på dryg 140 mnkr de närmaste åren. För finansieringen hänvisas till ingående poster i det egna kapitalet. Se nedanstående tabell.

18 Sida 11(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Regionstyrelsen beslutade i januari att bevilja regionutvecklingsnämnden 30 mnkr av eget kapital för komplettering av den regionala planen för transportinfrastrukturen. Medlen ska användas för det mindre vägnätet och även kunna nyttjas till järnväg och cykelsatsningar. En plan för användningen kommer att föreläggas regionutvecklingsnämnden den 26 juni-14. Föreslagna åtgärder kommer att kunna utföras Att planen presenteras först i juni beror på att vi behövde vänta in Trafikverkets översyn av lågtrafikerade järnvägar. Nu har frågan kring de lågtrafikerade järnvägarna lösts med stöd av den regionala planens ordinarie medel. Nämnden föreslår därför att beslutet om 30 mnkr för finansiering av regional plan återgår för Nämnden avser att återkomma med begäran om medel I den mån nämnden kommer att behöva ta i anspråk eget kapital 2014 för att utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara tas en ny diskussion upp med regionstyrelsen. Ingående EGET KAPITAL mnkr Förskottering Partihallsförbindelsen 27 Förskottering del av Lundbyleden+Torslandavägen 50 Kvar enl "2%-regeln" Överskott Ingående värdel Begäran om EGET KAPITAL mnkr Utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara (2014) -40 Förskottering/medfinansiering infrastruktur ( ) -102 RS beslut om 30 mnkr varav 77mnkr omdisponering av tidigare beslut om Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden o Torslandavägen Summa disponering Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med specifikation bifogas regionala planen Bilaga bokslutsdokument RUN 1403 Bilaga avsättning RUN 1403

19

20

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) :

Totalt Miljö (722) : Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden. varav projektkostnader (ans31900) : Miljösekretariatet Bilaga konsultkostnader delårsrapport mars 2015 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011-2014 och 2015 (motpart 100) (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303

Bokslutsdokument RR KF BR. Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 1403 1303 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 143 133 Verksamhetens intäkter Not 1 2 5 939 Verksamhetens kostnader Not 2-16 11-13 131 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 maj 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 20 maj 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 20 maj 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 20 maj 2015 Plats: Radison Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan

Läs mer

Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden Sida 1(11) Delårsrapport mars 2013 Regionutvecklingsnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Nämndens arbete är främst inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten Så fungerar Västra Götalandsregionen Politiskt styrd VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09

Bilaga 1 Dnr KTN 09-2014 2014-09-09 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi

Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Prioriteringar 2015 Program för social ekonomi Insatsområden 1. Social innovation och socialt entreprenörskap 2. Opinionsarbete, kunskapsspridning och kompetensutveckling 3. Sociala ekonomins förutsättningar

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10)

Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) Delårsrapport augusti 2014 Västsvenska Turistrådet AB 1 (10) 2 (10) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, augusti 2014 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 31 januari 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2014 Plats: Hotell Dalsland, Dals-Ed Tid: Kl. 09.00

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson

Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige. Reglab, Jobbregionen, Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Från EU 2020 till fondsamordning i Västsverige Reglab, Jobbregionen, 2016-03-10 Lena Andreasson och Cecilia Nilsson Strukturfondspartnerskapet Västsverige Lag om Strukturfondspartnerskap Prioritera bland

Läs mer