Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014

2 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI 1. Delårsrapport mars 2014 Diarienummer RUN Återföring av projektmedel Diarienummer RUN PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyskapande 3. Gaming Göteborg nätverk för att stärka spelindustrin Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Hållbar energi % biogas i Västra Götalandsregionens egna fordon Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) Regionala styrkeområden - Maritimt 5. Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udedevalla Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Besöks och upplevelsenäring 6. Saab Bilmuseum Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Handlingsprogram för Livsmedel och gröna näringar 7. Överenskommelse mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Västra Götalandsregionen (VGR) om framtidssatsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för gröna näringar Diarienummer RUN Etablering av ett jordbrukstekniskt institut i Skara Diarienummer RUN Agrovästs Klustermotor Diarienummer RUN Regionala styrkeområden Övrigt 10. Chalmers Grafen. Innovation och industrialisering; Grafen innovationslaboratorium Diarienummer RUN Kompetensförsörjning 11. Insats för att motverka ungdomsarbetslöshet projektplan och budget Diarienummer RUN Mångfald 12. Mamas Retro Gårdsten Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 13. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RUN ÖVRIGT 14. Förtroendeuppdrag styrelseledamot i REVES Diarienummer RUN Mobility for Regional Excellence (MoRE) Diarienummer RUN

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) 16. Västra Götalandsregionens Brysselkontor Diarienummer RUN Medverkan i politiker veckan i Almedalen Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) 19. Återrapportering av slutredovisade projekt mars-april 2014 Diarienummer RUN Anmälan av ordförandebeslut (brådskande ärenden) på delegation Diarienummer RUN Anmälan av projektbeslut på delegation Diarienummer RUN Anmälan av beslut på delegation om företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2014 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) YTTRANDEN OCH MOTIONSSVAR 23. Yttrande över remiss från regionkansliet Överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen Diarienummer RUN Yttrande över remiss från Vänersamarbetet Kunskapscentrum för Vänerfrågor (omedelbar justering) Diarienummer RUN Yttrande över remiss från Näringsdepartementet Fossilfrihet på väg (omedelbar justering) Diarienummer RUN Yttrande-Motion av Magnus Palmlöf (M) och Anders Högmark (M) om Innovationspris Diarienummer RUN UTGÅR 28. Yttrande-Motion av Gunilla Levén (M) om genomlysning av VGR:s internationella åtaganden Diarienummer RUN

5 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (4) 29. Yttrande-Motion av Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå Diarienummer RUN TILLKOMMANDE ÄRENDE 30. Yttrande över remiss från Trafikverket Förfrågan om yttrande på förslag om att revidera Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt (2004:629) (omedelbar justering) Diarienummer RUN Bilagor till ärende Informationsärenden a) Information om planerad satsning Sweden Game Arena (Skövde kommun, Gothia Science Park, Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen), Kristina Eklöf, näringslivschef Skövde kommun, Patric Ericsson, VD Gothia Science Park och Jörgen Hansson, professor och prefekt på institutionen för informationsteknologi Högskolan i Skövde (kl. kl inkl frågor) b) Information om Strategiskt forskningssamarbete Högskolan Väst och Göteborgs Universitet, Jan Teliander, prorektor Högskolan Väst (kl inkl frågor) c) Information om Sahlgrenska Science Park, Helena L Nilsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Information om Innovationsslussen, Marika Hellqvist Greberg, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) e) Allmän information, Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet, (kl ) f) Övriga frågor Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

6 Ärende 1

7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Förslag till delårsrapport mars 2014 för regionutvecklingsnämnden Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner delårsrapport mars Bakgrund: Delårsrapporter ska lämnas per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingen samt ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos. Syftet med rapporterna är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Bilagor: Utöver delårsrapporten för regionutvecklingsnämnden lämnas följande bilagor: Bilaga 1 Externa kostnader för konsult mm Bilaga BD Bokslutsdokument regionutvecklingsnämnden Bilaga Avs Avsättning projektbeslut Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Karin Stadig Roswall Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

8 Sida 1(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Delårsrapport mars Sammanfattning Strategin Västra Götaland 2020 (VG 2020) är en gemensam vägvisare för arbetet med tillväxt och utveckling i Västra Götaland mellan år , och en av regionutvecklingsnämndens viktigaste utgångspunkter. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan. Insatserna inom handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science fortsätter och ligger i linje med mål och prioriteringar i VG I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren Bland annat fick Västra Götaland en kraftfull satsning på E20. Västsvenska paketet närmar sig en intensiv fas då flera större byggen ska genomföras samtidigt. Även arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Samtliga kommuner har fått erbjudande om att gå med i ett regionalt nätbolag som ska arbeta för en stark bredbandsutveckling i hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i nya lokaler och det pågår en översyn av kontorets bemanning och uppdrag. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras och arbetet pågår med att hitta kontorslokal i Stockholm. 2. Verksamheten 2.1 Regionfullmäktiges mål Regionutvecklingsnämndens återrapporterar regionfullmäktiges mål i samband med årsredovisningen 2014.

9 Sida 2(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Verksamhetens övergripande uppdrag En utgångspunkt i regionutvecklingsnämndens arbete är de tre dimensionerna av Vision Västra Götaland; ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Regionfullmäktiges budget, detaljbudgeten för nämnden samt den nyligen antagna strategin Västra Götaland 2020 är nämndens viktigaste styrinstrument. Genom att analysera och beskriva nuläge och framtida utmaningar, ta initiativ till dialog, bygga nätverk, skapa mötesplatser och förmedla kontakter, liksom att initiera, finansiera och driva projekt främjar regionutvecklingsnämnden ett starkt och konkurrenskraftigt Västra Götaland. Det görs i samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och organisationer. Arbetet är inriktat på att stimulera entreprenörskap och företagande, stärka innovationer och kunskapsöverföring till små och medelstora företag, öka tillgången till riskkapital och skapa samarbeten nationella och internationella i företagsnätverk och kluster. Kompetensförsörjning är ett annat centralt arbetsområde, liksom att medverka till att infrastrukturen för vägar, järnvägar och kollektivtrafik byggs ut och att företag och hushåll får möjlighet till internetuppkoppling med god kapacitet. Genom att ta fram statistik och genomföra analyser ökar kunskapen om Västra Götalands utveckling och förutsättningar. I detta arbete ingår bland annat kontinuerlig bevakning av arbetsmarknadsläge, näringslivsstruktur, kompetensförsörjning, konjunkturläge och demografiska förutsättningar. Nämnden svarar även för uppdrag, uppföljning och utvärdering till ett antal utförarverksamheter. På gång inom verksamhetsområdet Näringsliv, Forskning, utbildning och utveckling Ett prioriterat uppdrag i regionutvecklingsnämndens detaljbudget är att genomföra handlingsprogrammen för gröna näringar/livsmedel, hållbara transporter, energi och life science. Dessa insatser ligger i linje med mål och prioriteringar i VG En ledande kunskapsregion; kraftsamling inom regional styrkeområden. Insatser inom kompetensförsörjning är kopplat till En region för alla; effektiv kompetensförsörjning. Life science En prioriterad insats inom handlingsprogrammet är att samarbeta nationellt för att stärka sektorn. Under perioden har Västra Götalandsregionen medverkat till två nationella ansökningar inom VINNOVAs program strategiska innovationsområden. Dels inom området folksjukdomar och dels inom medicinteknik. Regionutvecklingsnämnden har under perioden medfinansierat projektet Bio X som är en nationell metod för att stödja nya innovativa idéer

10 Sida 3(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN inom life science, med Sahlgrenska Science Park som regional utförare. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat om ett projekt för att stödja företagsetableringar och investeringar i Västra Götaland. Hållbara transporter Inom handlingsprogrammet för hållbara transporter har regionutvecklingsnämnden tagit beslut om att finansiera en öppen projektplattform för satsningen ElectriCity. Syftet är att bjuda in utvecklingsaktörer att bidra till nya tjänster inom elektrifierad kollektivtrafik. I februari arrangerade Västra Götalandsregionen och Lindholmen Science Park ett välbesökt seminarium med över 100 personer från industri, akademi och institut. Regionutvecklingsnämnden har också beslutat om fortsatt stöd till arena för transporteffektivitet, CLOSER, där VINNOVA är huvudfinansiär. Energi I början av året arrangerade Västra Götalandsregionen ett välbesökt seminarium i riksdagen om havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten har utsett Västra Götalandsregionen till nationell nod för näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Inom havsbaserad vind har Västra Götalandsregionen initierat Nationellt havsvindforum med medverkan från bland andra Region Skåne och Region Blekinge. Västra Götalandsregionen är också delaktiga i satsningar på biogas i Skaraborg. Marin energi är ett annat prioriterat område, och det finns ett stort utrymme för energieffektivisering inom sjöfarten. Dyrare bränslen med lägre utsläpp leder till efterfrågan på energieffektiviseringslösningar, vilket avspeglas i fler utvecklingsprojekt på området. Chalmers bedriver även utveckling kring förnybar energi, till exempel i form av vindkraftverk ombord. Livsmedel/gröna näringar Västra Götalandsregionen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om en gemensam framtidssatsning på forskning, utveckling och kompetensförsörjning som ska stärka jordbruksnäringen och ge förbättrade förutsättningar för de gröna näringarna. Prioriterade områden för insatserna är: hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter, precisionsodling, ett fossilfritt jordbruk och kunskapsförmedling till lantbruket. Arbete pågår med att i ett nästa steg ta fram en överenskommelse mellan parterna där insatserna konkretiserats. Ärendet kommer upp i regionutvecklingsnämnden den 8 maj. För att förbättra utvecklingsstödet till medelstora företag har Västra Götalandsregionen varit delaktig i att starta upp LivsmedelsAcceleratorn, som är ett komplement till Lokalproducerat i Väst som stödjer de små livsmedelsföretagen. Interreg-projektet Food Best har påbörjats, med målet att förbereda danska och svenska partners att delta i en kommande så kallad KIC (Knowledge Innovation Communities) inom livsmedelsområdet. Hållbar stadsutveckling I januari 2014 tog Västra Götalandsregionen över ordförandeskapet i konsortierådet för Mistra Urban Futures. Kopplat till detta arrangerades i februari ett heldagsseminarium för politiker

11 Sida 4(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN och tjänstemän i Västra Götalandsregionen på temat hållbar stadsutveckling. Cirka 70 personer deltog och fick ta del av resultat från Västra Götalandsregionens engagemang i Mistra Urban Futures samt delta i en dialog om strategier framåt. Kulturella och kreativa näringar (KKN) I uppstarten av handlingsprogrammet för utveckling av kulturella och kreativa näringar har en tyngdpunkt legat på informationsaktiviteter till bland andra kommunalförbund, kommuner, nationella myndigheter, affärsstödsystem och målgruppen. Fyra separata förstudier har genomförts om: kompetenshöjning av affärsstödjare och kulturföretagare, utveckling av affärsidétävlingen My Mission, nätverk och aktiviteter för noderna liksom kommunikationsstrategi och stöd för internationellt arbete. Därutöver har de regionala konsultcheckarna anpassats till KKN-företagens specifika behov. Internationella forsknings- och innovationssamarbeten Under perioden har drygt 20 EU-kortsansökningar beviljats. EU-kortet syftar till att underlätta deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Science Parks i Västra Götaland har färdigställt sina strategier om Horisont 2020, som medfinansierats av regionutvecklingsnämnden. Resultaten presenterades på ett seminarium i Europaparlamentet i Bryssel. Den 15 februari startade regionutvecklingsnämndens program för forskarmobilitet - MoRE. Första utlysningen är öppen från 15 februari till 1 september. Kompetensförsörjning Genom medfinansiering från Tillväxtverket har Västra Götalandsregionen, tillsammans med de fyra kommunalförbunden, påbörjat arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen. Bland annat genom att utveckla metoder för kvalitetssäkring samt en gemensam webplattform med statistik och verktyg. Verktyget för utbildningsplanering (VUP) har bytt namn till REKAS och finns nu tillgängligt på Tillsammans med VINNOVA har Västra Götalandsregionen inlett arbetet med att utveckla en modell för kompetenskartläggning, vilken kommer att testas på Life Science-sektorn under våren. Övriga aktuella händelser På uppdrag av regeringen har regionutvecklingsnämnden beslutat om ett regionalt serviceprogram (RSP) för landsbygd och glesbygd Syftet med programmet är att säkerställa tillgången till kommersiell och offentlig service för boende och näringsliv. Under det första kvartalet 2014 har även regionstyrelsens uppdrag till regionutvecklingsnämnden att undersöka möjligheterna att inrätta en investeringsfond för barns och ungas framtida utveckling och hälsa återrapporterats. Regionstyrelsen godkände förslagets och gav också regionutvecklingsnämnden i uppdrag att, i bred samverkan, koordinera genomförandet. Under våren fortsätter dialogen med kommunalförbunden om fyra delregionala genomförandeplaner som ska bidra till att konkretisera strategin. Den 22 maj anordnas en uppstartskonferens som ska inspirera till engagemang och fortsatt god samverkan.

12 Sida 5(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Infrastruktur I april tog regeringen beslut om den nationella transportplanen, som även innefattar den regionala infrastrukturplanen för åren Utöver tidigare kända satsningar fick Västra Götaland en extra satsning på E20. Slutlig finansieringslösning av extrasatsningen på E20 är i dagsläget inte klar. Västsvenska paketet närmar sig det skede då flera större byggen ska genomföras samtidigt. För att detta ska fungera har arbetet med att planera trafiken under byggtiden gått in i en intensiv fas beräknas flera av de stora centrala projekten påbörja sina byggarbeten. Under vintern har planeringen för en del av Götalandsbanan startat. Sträckan Göteborg - Borås har delats in i tre etapper som drivs parallellt för att komma vidare i planeringen mot en höghastighetsjärnväg. Trafikverket och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att samtidigt med trafikverkets extra underhållsinsats även passa på att tillföra medel för standardhöjande åtgärder på ett flertal av regionens järnvägar. Arbetet med den regionala cykelplanen är klar med nulägesanalysen och kommer nu att gå vidare in i nästa steg. Arbetet har påbörjats med att ta fram en arbetsmodell för hur Västra Götalandsregionen ska utveckla en regional framtidsbild som stödjer en hållbar utveckling i Västra Götaland. IT-bredband Arbetet med den digitala infrastrukturen fortskrider, där utgångspunkten är den regionala bredbandsstrategin som pekar på såväl vikten av utbyggt bredband som att bättre utnyttja den digitala tekniken. Över 45 kommuner arbetar nu med eller är färdiga med sitt bredbandstrategiarbete och de upphandlar successivt nya fiberpunkter i fiberföreningsområden som ligger i de 150 besvärligaste bristområdena för bredband. Drygt 80 av dessa bristområden är just nu under planering och genomförande med hjälp av Västra Götalandsregionens medfinansiering. I cirka 40 av kvarvarande bristområden pågår fiberföreningsverksamhet på planeringsstadiet. Utöver Västra Götalandsregionens stöd till kommuner har fiberföreningarna i länet erhållit cirka 70 procent av Jordbruksverkets nationella pott pengar i Landsbygdsprogrammet. Drygt 90 föreningar fick beslut om stöd år 2013, vilket betyder att det ska byggas cirka mil fiber i Västra Götaland under Engagemanget för fiberföreningar är fortsatt stort och det finns för närvarande cirka 110 föreningar i kö. I april gick ett erbjudande ut till alla kommuner i Västra Götaland om att gå med i ett regionalt nätbolag (Netwest). Netwest är tänkt att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Vid tillräckligt stort intresse kan vi till hösten ta beslut om att starta bolaget.

13 Sida 6(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Externa relationer I det externa arbetet pågår flera processer. Västra Götalandsregionens Brysselkontor har just flyttat in i samma lokal som Göteborgs stad. En översyn görs av kontorets bemanning och uppdrag. Dessutom pågår en diskussion med kommunalförbunden kring hur samverkan mellan region och kommuner i EU-arbetet kan stärkas. Den nationella påverkansagenda som regionstyrelsen antog i februari håller på att konkretiseras med tydliga budskap, målgruppsanalyser och aktivitetsplan. På regionstyrelsens uppdrag söker sekretariatet kontorslokal i Stockholm. Analys och uppföljning Under perioden har följande analys- och utvärderingsrapporter publicerats: Branschöverskridande kompetensknippen - Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur Uppföljning av Vision Västra Götaland (SOM-institutet) Utvärdering av insatser inom företagsfinansering i Västra Götaland Utvärderingar eller djupare uppföljningar har påbörjats av följande insatser: Johanneberg Science park Reväst Transfer Idéum Analysprojekt pågår inom följande områden: Demografi och urbanisering i Västra Götaland Integration på arbetsmarknaden Kompetensförsörjning inom Life Science Folkhögskolekansliet Folkhögskolekansliet har under våren fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för folkhögskolorna. Detta har bland annat resulterat i ett samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i Västra Götalandsregionens förvaltningar. Vidare deltar kansliet i att ta fram ett nytt nationellt administrativt system för alla folkhögskolor i Sverige. Dessutom planerar folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT-projekt tillsammans med Göteborgs Botaniska Trädgård och naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Västra Götalandsregionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser, liksom arbetet med att fortbilda läkare i svenska och samhällsorientering tillsammans med Närhälsan fortsätter och utvecklas.

14 Sida 7(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 3. Personal 3.1 Lönestruktur Under första kvartalet har handlingsplanerna från resultatet av medarbetarenkäten slutförts och sekretariatets enheter kommer att samordna de aktiviteter som planeras. De nya gemensamma lönekriterierna kommer utvärderas när löneöversynen är slutförd. Regionutvecklingssekretariatet har klarat 2014 års löneöversyn under första kvartalet och gör utbetalning med lönen i april. Lönekartläggning görs förvaltningsgemensamt utifrån BAS, vårt system för befattningsvärdering. Dessutom bryts den ner per verksamhet. Vid lika arbete sker kartläggning utifrån avdelning och enhet. För regionutvecklingssekretariatet har respektive prioritering gjorts gemensamt i ledningsgruppen och hanterats inom löneöversynsutrymmet. Utrymmet har varit 2,5 %. Prioriteringen inom alla centrala kanslier har varit att titta på kvinnors lön i förhållande till männens lön. Planen för jämställdhet och mångfald ( ) ska göras känd hos samtliga medarbetare. 3.3 Personalvolym Anställda och årsarbetare per personalgrupp Mars 2014 Mars 2013 Anställda Årsarbetare Anställda Årsarbetare Administration 67 65, ,0 Summa 67 65, ,0 Mars 2013: 10 visstidsanställda. Mars 2014: 4 visstidsanställda varav 1 på timbasis. Antalet anställda är i stort sett lika jämfört med föregående år. Dock har andelen visstidsanställda förändrats då flertalet visstidsanställningar har övergått till tillsvidareanställningar. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,8 0,8 Män 0,4 0,5 Totalt 0,6 0,7

15 Sida 8(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) Jan-mars 2014 Jan-mars 2013 Kvinnor 0,3 1,7 Män 0 0 Totalt 0,1 1,0 Sjukfrånvaron har minskat, både den korta som den långa sjukfrånvaron. 4. Övrigt 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 1,8 1,6 1,8 0,2 6,4 6,4 7,1 0,0 Övriga intäkter 12,9 11,6 3,1 1,3 46,6 46,6 16,2 0,0 Verksamhetens intäkter 14,7 13,2 4,9 1,5 53,0 53,0 23,3 0,0 Personalkostnader -13,7-12,6-12,6-1,1-51,1-51,1-50,3 0,0 Övriga kostnader -114,0-180,2-100,0 66,2-667,3-697,3-544,4 30,0 Verksamhetens kostnader -127,7-192,8-112,6 65,1-718,4-748,4-594,7 30,0 Regionbidrag 164,6 164,6 154,6 0,0 658,4 658,4 618,5 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 1,5 1,8 1,7-0,3 7,0 7,0 4,9 0,0 Resultat 53,1-13,2 48,6 66,3 0,0-30,0 52,0 30,0 Stort plusresultat mot periodens budget Regionutvecklingsnämnden redovisar ett positivt resultat på 53,1 mnkr för perioden januarimars Mot periodens budget (-13,2 mnkr) är den positiva avvikelsen ännu större; 66,3 mnkr.

16 Sida 9(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Avvikelsen beror på projektmedel Den helt dominerande orsaken till att avvikelsen har uppkommit beror på posten projektmedel. Under årets första månader har 73 projektbeslut tagits av regionutvecklingsnämnden till en total kostnad på drygt 40 mnkr. Av dessa har knappt hälften bokats mot nämndens statliga anslag som redovisas direkt till Tillväxtverket. Av resterande beslut på 21 mnkr har några projekt (2,3 mnkr) regioninterna projektägare vilket innebär att kostnader i projektet belastar resultatet i den takt de upparbetas till skillnad från externa projektägare där hela projektbeslutet kostnadsförs vid beslutstillfället (s k avsättning). Återstående projektbeslut (18,7 mnkr) med externa projektägare har kostnadsförts mot det regionala anslaget. Budgeten för projektmedel har periodiseras i 12:tedelar eftersom det vid budgeteringstillfället är svårt att förutse när på året olika typer av projektbeslut kommer att tas. Eftersom flera parametrar spelar in på var och hur kostnaden kan bokas har vi valt att periodisera budgeten jämt över året. Att periodens budget visar ett så stort minus (-13,2 mnkr) beror till stor del på beslutet att disponera 30 mnkr av eget kapital för komplettering till regional plan. Av nämndens tillkommande budget på 30 mnkr för underhåll av naturbruksskolor har inga kostnader bokats under perioden januari-mars. Periodens budget uppgår till 7,5 mnkr. Budgeten för projektmedlen inom infrastruktur och bredband uppgår till 90 mnkr Av dessa är 30 mnkr beviljat eget kapital för kompletterande åtgärder inom den regionala planen. Bedömningen är att kostnader för ändamålet inte kommer att uppstå under 2014 utan istället 2015 och framåt. (Mer finns skrivet om det under rubrik 5.3 Eget kapital). Av resterande projektmedel har endast 1 mnkr bokats hittills i år. Periodens budget ligger på 22,5 mnkr vilket ger en avvikelse på 21,5 mnkr. Utfallet för periodens projektmedel är i samma storleksordning som föregående år. Nämndens utökade budget både för underhåll på naturbruksskolor (30 mnkr) och infrastruktur (30 mnkr) där inga kostnader har uppkommit under perioden gör att avvikelsen mot periodens budget blir högre än Nollprognos Prognosen för året är att nämnden kommer att utnyttja hela sitt ordinarie budgetanslag. Bedömningen är att beviljat eget kapital på 30 mnkr för kompletterande åtgärder inom regional plan inte kommer att tas i anspråk under Externa kostnader för konsult, information och kurs/konferens I budget 2014 reducerades regionutvecklingsnämndens regionbidrag med ytterligare 1,7 mnkr riktat mot externa kostnader för konsulter, trycksaker, information och PR och kurser och konferenser. Reduceringen startade 2013 med 4,5 mnkr. Reduceringen riktas mot externa leverantörer (enligt benämningen motpart 100).

17 Sida 10(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Kostnader för konsulter utgör mellan 80 och 90% av kostnaderna av de aktuella kostnadsslagen. Av dessa uppstår knappt hälften av kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Det är således en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Ytterligare 25 % av konsultkostnaderna används inom området analys/utredning bland annat för uppföljnings- och utvärderingsinsatser. Användningen av konsulter ska säkerställa att en objektiv bedömning görs i arbetet med utvärdering. Detaljerad uppföljning av utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2013 och 2014 visas i Bilaga 1. Eftersom besparingen riktas mot motpart 100 visas utfall både totalt och för motpart 100 de båda åren. I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt, VVG-medel/Marknadsföring, Analys/utredning i de fall där det är relevant. När det gäller prognosen för året är den mycket osäker. Det är i nuläget svårt att bedöma hur användningen kommer att se ut resterande del av året eftersom det är beroende på vilka projekt som kommer att vara aktuella och vilka utvärderingar som kommer att göras som kräver extern kompetens. Prognos för motpart 100 sätts därför i nivå med utfall Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 2,2 mnkr 10,5 mnkr Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 0,1 mnkr 0,4 mnk Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 100 0,1 mnkr 0,9 mnkr 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämnden har inget underskott i sikte. 5.3 Eget kapital Regionutvecklingsnämnden har historiskt haft mycket eget kapital, i många fall kopplade till stora projekt bland annat inom infrastrukturen. Hanteringen av eget kapital har förändrats och i de fall nämnden framöver behöver utökad ram kommer regionstyrelsen att pröva behovet mot medel som nämnden lämnat till koncernen. Vid 2014-års ingång pekar nämnden på behov av eget kapital på dryg 140 mnkr de närmaste åren. För finansieringen hänvisas till ingående poster i det egna kapitalet. Se nedanstående tabell.

18 Sida 11(11) Datum Diarienummer RUN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Regionstyrelsen beslutade i januari att bevilja regionutvecklingsnämnden 30 mnkr av eget kapital för komplettering av den regionala planen för transportinfrastrukturen. Medlen ska användas för det mindre vägnätet och även kunna nyttjas till järnväg och cykelsatsningar. En plan för användningen kommer att föreläggas regionutvecklingsnämnden den 26 juni-14. Föreslagna åtgärder kommer att kunna utföras Att planen presenteras först i juni beror på att vi behövde vänta in Trafikverkets översyn av lågtrafikerade järnvägar. Nu har frågan kring de lågtrafikerade järnvägarna lösts med stöd av den regionala planens ordinarie medel. Nämnden föreslår därför att beslutet om 30 mnkr för finansiering av regional plan återgår för Nämnden avser att återkomma med begäran om medel I den mån nämnden kommer att behöva ta i anspråk eget kapital 2014 för att utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara tas en ny diskussion upp med regionstyrelsen. Ingående EGET KAPITAL mnkr Förskottering Partihallsförbindelsen 27 Förskottering del av Lundbyleden+Torslandavägen 50 Kvar enl "2%-regeln" Överskott Ingående värdel Begäran om EGET KAPITAL mnkr Utveckla alternativ efter SLU:s flytt från Skara (2014) -40 Förskottering/medfinansiering infrastruktur ( ) -102 RS beslut om 30 mnkr varav 77mnkr omdisponering av tidigare beslut om Partihallsförbindelsen och del av Lundbyleden o Torslandavägen Summa disponering Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med specifikation bifogas regionala planen Bilaga bokslutsdokument RUN 1403 Bilaga avsättning RUN 1403

19

20

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 31 januari 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 31 januari 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 31 januari 2014 Plats: Hotell Dalsland, Dals-Ed Tid: Kl. 09.00

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

För att stärka västerhavets miljö genomförs Västerhavsveckan i augusti i samverkan med andra aktörer.

För att stärka västerhavets miljö genomförs Västerhavsveckan i augusti i samverkan med andra aktörer. Sida 1(8) Delårsrapport mars 2013 Miljönämnden 1. Sammanfattning och slutsats Miljöinsatser inom tillväxt och utveckling Miljönämndens verksamhet måste vara långsiktig om beslutade insatser ska kunna skapa

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 oktober 2011 Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 oktober 2011 Plats: Tid: Teknologiska Institutet,

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer