Avtalspartner är Fello AB, , Box 19078, Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalspartner är Fello AB, 556921-7648, Box 19078, 400 12 Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent )."

Transkript

1 Allmänna villkor Avtalspartner är Fello AB, , Box 19078, Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent ). 1. ALLMÄNT Dessa Allmänna villkor (Allmänna Villkor) reglerar villkoren för fysisk persons (Abonnent) abonnemang (Abonnemanget) samt övriga produkter (Varan) som Abonnenten beställer och som levereras av Leverantören (Fello). Abonnenten har möjlighet att nyttja Abonnemanget i den omfattning, som följer av Fello:s vid var tid gällande samarbetsavtal med 4G/3G/GSM-nätoperatör i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster, som Abonnenten beställer vid ingående av Abonnemangsavtal (Avtalet) eller vid efterbeställning. Avtalet är personligt för Abonnenten. Det innebär att Abonnenten ansvarar för att Avtalet följs. Abonnenten kan inte utan skriftligt tillstånd från Fello överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan fysisk eller juridisk person. Avtalet består av: 1) orderbekräftelse (Orderbekräftelsen) 2) prislista (Prislistan), och 3) abonnemangsvillkor som skickas med Orderbekräftelsen eller hänvisas till via länk till Fello:s hemsida (Allmänna Villkor) Vid händelse av konflikt gäller de uppgifter som framgår av Orderbekräftelsen. Utöver vad som anges i dessa Allmänna Villkor kan speciella bestämmelser gälla i samband med ett visst erbjudande. Sådana speciella bestämmelser informerar Fello om separat och bestämmelserna äger företräde framför dessa Allmänna Villkor. Abonnemangsavtalet Abonnentens rätt att nyttja Abonnemanget regleras av dessa Allmänna Villkor, som utgör del av Avtalet. Abonnenten är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt Avtalet. Avtalet är ingånget när Fello godkänt Abonnents beställning genom Orderbekräftelsen. Till dess att Abonnentens beställning godkänts av Fello genom Orderbekräftelse och SIM-kort mottagits av Abonnent samt aktiverats av denne, kan Abonnemanget inte nyttjas av Abonnent. I de fall kreditbedömning av Abonnent genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Abonnent ombes att inom viss tid ställa säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. I sådant fall är Abonnemanget tillfälligt till dess begärd säkerhet ställts. Det innebär att Abonnent under denna period endast har rätt att i begränsad omfattning nyttja Abonnemanget (t.ex. inte för betaltjänster eller för samtal till eller från utlandet) och i vissa fall att Abonnenten endast kan nyttja Abonnemanget upp till ett i förväg fastställt belopp för upplupna samtalsavgifter (Kreditbelopp). Under denna period har Fello rätt att med omedelbar verkan annullera sådant tillfälligt abonnemang. Besked om att Abonnents beställning av Abonnemang inte godkänts, lämnas skriftligen av Fello till innehavaren av tillfälligt abonnemang på Abonnentens folkbokföringsadress eller annan av Abonnenten vid beställning uppgiven adress. Abonnenten anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande Abonnemanget sju (7) dagar efter avsändande per post skett till Abonnentens folkbokföringsadress eller annan av Abonnenten vid beställning uppgiven adress. 2. ANVÄNDNING AV UTRUSTNING Abonnent svarar för att utrustning, som ansluts till 4G/3G/GSM-nätet, uppfyller de tekniska krav som finns för sådan utrustning samt de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver. Vid misstanke om att utrustningen orsakar störningar i 4G/3G/GSM-nätet, ska Abonnent hålla utrustningen tillgänglig för

2 undersökning. Abonnenten är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning, som stör teletrafik. Anslutningen till 4G/3G/GSM-nätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att Fello eller annan förorsakas avsevärda olägenheter. 2.1 Anslutning, begränsningar och avbrott Fello är en fristående mobiloperatör som opererar i Telias mobila nät. Fello kan inte garantera att Abonnemanget kommer att fungera felfritt utan störningar. Abonnemanget är beroende av mobilnätet för att det ska fungera. Den täckning som erbjuds är således påverkad av vilken täckning som finns på plats för kommunikation vid varje givet tillfälle samt av vilken belastning som förekommer i nätet. Från tid till annan kan det därför inträffa omständigheter som gör att Abonnemanget inte blir tillgängligt eller att kvaliteten och kapaciteten i nätet påverkas även vid plats där täckning generellt finns. 3. ÄNDRINGAR I DE ALLMÄNNA VILLKOREN Fello kan komma att ändra de Allmänna Villkor som gäller för Abonnenten. Sådana ändringar kommer att meddelas Abonnent via sms eller e-post samt på Fello:s hemsida senast en månad före ändringarna träder i kraft. Abonnenten har vid fall av meddelande om ändring rätt att säga upp Avtalet. Om Abonnenten fortsätter använda Fello:s Varor och abonnemang efter ändringarnas ikraftträdande tolkar Fello detta som att Abonnenten accepterat ändringarna i de Allmänna Villkoren. Fello förbehåller sig rätten att ändra pris eller avgift för Abonnemang eller samtal som gäller för de olika Abonnemangsformerna. Sådana ändringar får göras tidigast trettio (30) dagar efter det att Kunden meddelats ändringen genom sms eller e-post och meddelande om ändringen gjorts allmänt tillgänglig på Fello:s hemsida. Övriga priser och avgifter får vid varje tid ändras genom att ändringen införs i prislista som hålls allmänt tillgänglig på Fello:s hemsida. 4. LEVERANS Leverans av Abonnemang och Vara sker i de flesta fall direkt efter att Abonnenten lagt en beställning. Efter beställning skickas en bekräftelse till Abonnentens angivna adress eller e-postadress. Normal leveranstid om Abonnenten har lagt sin beställning via Fello:s hemsida eller annan distansförsäljningskanal är fem till tio (5-10) arbetsdagar. Om nummerflytt (portering) beställts av Abonnenten kan ytterligare leveransdagar tillkomma. Om det inte råder normal leveranstid för Abonnentens beställning ska Abonnenten i förtid informeras om att en fördröjning av leveransen kommer att ske. Om Fello inte kan leverera inom avtalad leveranstid ska Fello utan dröjsmål informera Abonnenten om anledningen till förseningen samt upplysa Abonnenten om en ny leveranstidpunkt. Abonnenten har då rätt att häva köpet utan extra kostnad. 4.1 Portering Fello kan endast portera mobilnummer om numren är registrerade på av Abonnenten angivet personnummer. Uppstår komplikationer avseende nummerportering ansvarar Abonnenten för att kontrollera med både tillträdande operatör och föregående operatör vad som behöver åtgärdas. Utför Abonnenten inte de åtgärder som krävs kan Fello fakturera Abonnenten de kostnader som åsamkats Fello. Fello är fö ansvarig för annan aktörs agerande eller underlåtelse. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor godkänner Abonnenten att Fello å dennes vägnar porterar in telefonnummer till Fello från nuvarande operatör. Detta medför att Abonnemanget hos nuvarande operatör avslutas. Abonnenten är medveten om att de förhinder/ skyldigheter som avtalats med nuvarande (avlämnande) operatör kan vara gällande, vilket kan medföra att Abonnenten även efter portering kan erhålla fakturor från nuvarande (avlämnande) operatör. Fello lämnar inte ersättning för eventuell slutfaktura som Abonnenten erhållit från sin tidigare operatör. Abonnenten ansvarar själv för att kontrollera detta med avlämnande operatör. När den av Abonnenten angivna bindningstiden (om någon) hos avlämnande operatör upphör, startas Abonnemanget med ett tillfälligt nummer. Detta sker dock senast 12 månader efter Abonnentens orderdatum enligt Orderbekräftelsen.

3 5. ABONNENTENS BETALNINGSANSVAR För anslutningen till Fello och användningen av 4G/3G/GSM-nätet och beställda teletjänster, är Abonnenten skyldig att erlägga betalning enligt vid var tid gällande prislista. Nyttjas Abonnemanget över eventuellt fastställt kreditbelopp är Abonnenten skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan efter omprövning ändras. Abonnenten äger inte rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. Fello har rätt att debitera en faktureringsavgift för alla tryckta fakturor. Abonnentens betalningsansvar för Abonnemanget uppstår när SIM-kort registreras av Fello. Detta gäller oavsett om nummer har blivit inporterat eller Vara blivit levererad vid detta datum. Abonnent ska från och med detta datum erlägga betalning för Abonnemanget. Ett preliminärt sådant startdatum framgår av Orderbekräftelsen. 6. BETALNING OCH FAKTURERING Betalning för nyttjande av Abonnemang sker månadsvis mot faktura. Fasta avgifter faktureras i förskott och rörliga avgifter för nyttjande av Abonnemang, faktureras i efterskott. Abonnenten har möjlighet att betala via autogiro. Abonnenten har även möjlighet att välja att få fakturan via såväl e-post som i pappersform. För pappersfakturor tar Fello ut en faktureringsavgift. Fello anlitar Intrum Justitia AB för hantering av kundreskontran. Ytterligare praktisk information kring betalning återfinns på Fello:s hemsida. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning ska göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller plusgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på det angivna bank- eller plusgirokontot. Sker betalningen på annat sätt, än med bifogat inbetalningskort, ska fakturanumret anges. Om så inte sker anses betalningen fullgjord när Fello haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. Invändning mot faktura ska framställas inom skälig tid, dock senast två (2) månader efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Fello medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp ska dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen ska betala. Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio (10) dagar efter skriftlig påminnelse, har Fello rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av Abonnemanget till dess full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Fello rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av Abonnemanget till dess full betalning erlagts och kräva omgående betalning. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Abonnenten är även om Avtalet sagts upp av Fello på grund av Abonnentens avtalsbrott skyldig att betala de månadsavgifter som är utestående fram till upphörandedagen. Samtliga priser som anges på Fello:s hemsida är angivna inklusive mervärdesskatt. Om fel Vara eller för många Varor levererats jämfört med Abonnentens order, ska detta utan dröjsmål anmälas till Fello:s kundtjänst, varvid Fello:s kundtjänst lämnar ett returnummer. Kontaktuppgifter till Fello:s kundtjänst återfinns här. Om Abonnent uteblir med anmälan och håller inne Varor som inte motsvarar Abonnentens order kan Abonnent bli betalningsskyldig för det som levererats till Abonnenten. Rättigheterna till felaktigt levererade Varor kvarblir hos Fello och Fello har rätt att vidta rättsliga åtgärder mot Abonnent som kvarhåller felaktigt levererad Vara utan att erlägga betalning för denna. 7. ABONNENTENS ÅTAGANDE OCH ANSVAR För att kunna lägga en beställning om Varor och Abonnemang måste Abonnent vara 18 år eller ha målsmans godkännande då Fello annars inte säljer Varor eller Abonnemang till person under 18 år. Genom att ingå Avtal med Fello om leverans av Varor och Abonnemang under dessa Allmänna Villkor, intygar Abonnent att de uppgifter som Kund lämnar om sig själv är sanna och riktiga. Det är inte tillåtet att ange eller använda annan persons identitet i samband med beställning.

4 Abonnenten tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Abonnenten tillgång till de tjänster som från tid till annan omfattas av Abonnemanget. Det åligger Abonnenten att vara aktsam om SIMkortet så att det inte skadas och hantera SIM-kortet och koder på ett sådant sätt att kortet inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnenten är ensam ansvarig för nyttjandet av Abonnemanget om Abonnenten valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnenten är ensam ansvarig för hantering och nyttjande av alla Abonnemang och Varor som omfattas av Avtalet. Fello har inget ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Abonnentens kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar utnyttjandet. Abonnenten är ansvarig för Fello:s kostnader som uppkommer på grund av vårdslös hantering av Varan och SIM- kortet. Det åligger Abonnenten att omedelbart informera Fello:s kundtjänst vid förlust av Vara eller SIM-kort så att Fello kan spärra Vara eller SIM-kort. Efter sådan anmälan skett ansvarar Abonnenten inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till Abonnemanget. För undanröjande av tvivel kvarstår Abonnentens betalningsansvar avseende fasta avgifter för Abonnemanget oförändrat vid förlust av Vara eller SIM-kort, inberäknat utestående delbetalning för Vara. Fello ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka Fello:s självkostnad, se aktuell prislista på Fello:s hemsida. Alla tilläggstjänster som Abonnenten ansluter som inte är tilläggstjänster från Fello ansvarar Abonnenten själv för. Fello kan inte garantera att sådana tilläggstjänster fungerar. 8. ÖVERLÅTELSE AV ABONNEMANGSAVTALET M.M. Abonnent får inte överlåta Abonnemanget eller annan del av Avtalet utan att först ha inhämtat Fello:s skriftliga godkännande därtill. I samband med en sådan av Fello skriftligen godkänd överlåtelse har den Abonnent som tar över Abonnemanget accepterat de Allmänna Villkor som gäller för Abonnemanget och Abonnentens skyldigheter under Avtalet. Kreditprövning kommer att utföras på den nya Abonnent som önskar överta Abonnemanget. Avgift i samband med överlåtelse kan komma att tas ut, se aktuell prislista för överlåtelseavgift på Fello:s hemsida. Överlåtelsen ska ske skriftligen och undertecknas av den som innehar Abonnemanget och den som önskar överta Abonnemanget och överlåtelsen genomförs när Fello fått del av denna skriftliga bekräftelse (Överlåtelsetidpunkten). Frånträdande Abonnent är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter Överlåtelsetidpunkten och den tillträdande Abonnenten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före Överlåtelsetidpunkten. Fello har rätt att överlåta Abonnemanget och sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Abonnentens samtycke. Abonnenten ska utan dröjsmål informeras om sådan överlåtelse. I samband med sådan överlåtelse har Abonnenten även rätt att säga upp Avtalet i enlighet med de uppsägningsregler som gäller för Avtalet. 9. PERSONUPPGIFTER Personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Fello avser att behandla uppgifter såsom namn, adress telefonnummer m.m. beträffande Abonnenten för nummerupplysningsändamål, innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning, registervård, innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register samtmarknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt skickas till Abonnenten. För detta ändamål kan uppgifter om Abonnenten också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda produkter och tjänster av intresse för Abonnenten. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan direktmarknadsföring att skickas till Abonnent via e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att ingå detta Avtal med Fello om Abonnemang och Vara samtycker Abonnenten till att Fello behandlar uppgifter beträffande Abonnenten för sådana ändamål. Abonnent har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket Abonnent gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till Fello eller använda sig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som Fello eller Fello:s samarbetspartners skickar till Abonnent.

5 Abonnenten har rätt att begära att uppgifter beträffande Abonnenten rättas. Abonnenten har också rätt att en gång per år få information om hur uppgifter beträffande Abonnenten används. Begäran om rättelse eller information ska sändas skriftligen till Fello AB, Box 19078, Göteborg. Abonnenten är skyldig att meddela Fello om namn, adress, eller kontaktuppgifter ändras. Om sådana ändrade förhållanden inte meddelas ansvarar Abonnenten för att information som kan påverka Abonnentens nyttjande av Abonnemanget och Varan inte kommer Abonnenten till handa. Abonnenten kan komma att bli betalningsskyldig för eventuella merkostnader som åsamkats till följd av utebliven ändringsanmälan. 10. UPPGIFTER OM ABONNENTEN Abonnenten tilldelas ett telefonnummer för identifikation av Abonnemanget. Nummer kan inte skyddas vid SMS. Tilldelat telefonnummer eller annan identifikation kan ändras om det är påkallat av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Abonnenten meddelas i sådant fall i god tid. 11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Abonnemanget och Varor som ägs av Fello eller dennes samarbetspartner kvarblir hos Fello eller dennes samarbetspartner oavsett Abonnentens köp av Varor och Abonnemang under Avtalet. Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material (Innehåll) som publiceras av Fello på dennes hemsida eller i marknadsföringsmaterial är skyddat av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål är förbjuden och förutsätter tillstånd av Fello. v äger samtliga rättigheter till varumärket Fello och Fello:s logotyp och användning av dessa utan Fello:s tillstånd är förbjuden. 12. FORCE MAJEURE Fello är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna Villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och Abonnenter negativt, t.ex. beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden. 13. AVSTÄNGNING Abonnemang kan tills vidare stängas av för såväl utgående som inkommande telemeddelande om Abonnent 1) inte återsänder undertecknat Avtal inom sju (7) dagar efter det att Abonnent anslutits till 4G/3G/GSM-nätet 2) underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs för anslutning av Abonnenten till 3G/GSM-nätet, 3) inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller olägenhet i enlighet med punkt 2, 4) efter påminnelse därom inte erlägger betalning enligt faktura, 5) ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd, 6) begår inte oväsentligt avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Abonnenten kommer

6 att begå sådant avtalsbrott 7) under perioden då Abonnemanget är tillfälligt, nyttjar det utöver fastställt Kreditbelopp, 8) inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 7 i dessa Allmänna Villkor eller 9) lämnar oriktiga personuppgifter. Om förutsättning för avstängning inte längre föreligger ska anslutningen på Abonnentens begäran öppnas mot särskild avgift. 14. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING AV ABONNEMANGSAVTAL Abonnemanget gäller tillsvidare och utan uppsägningstid. Uppsägning ska meddelas Fello:s kundtjänst per telefon eller skriftligen till Fello:s kundtjänst. Erlagd betalning för Vara (mobiltelefoner etc.) och för Abonnemang för tid innan uppsägning har skett återbetalas inte. Abonnemanget upphör vid utgången av den period som betalning har erlagts för. Abonnent som har delbetalning på Vara är betalningsskyldig för belopp som kvarstår på delbetalningen av Varan oberoende av Abonnemangets upphörande. Vid uppsägning innan Varan är slutligt betald återgår den eventuella rabatt som Abonnenten fått vid beställning av Varan i kombination med Abonnemang. Abonnent ska vid uppsägning av Abonnemang innan Varan är slutligt betald betala ordinarie pris för Varan. Abonnent kan välja att få en slutfaktura på återstående belopp av delbetalningen för Varan och således betala de fasta avgifter som återstår och rörliga kostnader såsom samtalstrafik och utlandssamtal som uppstår fram till dess att delbetalningsperioden löpt ut. Vid delbetalning upphör Avtalet att gälla när Abonnemanget har sagts upp och slutbetalning av Varan har skett. Upphör Avtalet att gälla enligt punkt 16 i dessa Allmänna Villkor eller om Fello hindras att fullgöra sina förpliktelser på grund av omständighet enligt punkt 15, har Fello rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande. Om delbetalning för Varan återstår vid denna tidpunkt äger Fello rätt att slutfakturera Abonnenten för återstående belopp så att Varan blir slutbetald. 15. ÅNGERRÄTT Abonnent har ångerrätt i fjorton (14) dagar enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Abonnent utövar sin ångerrätt genom att kontakta Fello:s kundtjänst per telefon eller skriftligen till Fello:s kundtjänst, varvid Abonnent erhåller returnummer, returadress samt övriga instruktioner för utövande av ångerrätten. Kontaktuppgifter till kundtjänst återfinns här. I samband med att Abonnent utövar sin ångerrätt har Abonnent möjlighet att använda sig av konsumentverkets ångerblankett vilken återfinns här. Vid köp av Vara börjar ångerfristen löpa från den dag Kunden mottagit Varan. En förutsättning för utnyttjande av ångerrätten är dock att Varan återsänds i ett väsentligen oförändrat skick. Abonnent har därvid rätt att, med iakttagande av försiktighet och inom rimliga gränser, öppna Varans förpackning för att kontrollera att och hur Varan fungerar. Varan får dock inte användas ovårdat.. Vid utövande av ångerrätt erhåller Abonnent ett returnummer. Returnummer är giltigt under fjorton (14) arbetsdagar under vilken tid Varan ska ha kommit Fello till handa. Observera att erhållande av returnummer inte utgör ett godkänt återköp. Vid återsändandet av Varan står Abonnent för returfrakten. Ordersedel, faktura (om sådan mottagits) och uppgift om giltigt returnummer ska medfölja. Vid retur ska Varan vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Vid retur av Vara där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när Varan är använd, utöver sådan användning som är nödvändig för att undersöka Varan, har v rätt att göra avdrag på Abonnentens rätt till återbetalning i den utsträckning som står i proportion till Varans värdeminskning. Ångerrätten gäller inte för programprodukter, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t.ex. serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för Abonnentens räkning. Datorer/handdatorer och liknande varor vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats omfattas inte av ångerrätten.

7 Vid försäljning av Abonnemang har Abonnenten rätt att utnyttja ångerrätten från den dag då köpeavtalet ingås. Om nyttjande av Abonnemanget har påbörjats innan ångerfristen på (14) dagar har gått ut har Fello rätt till ersättning i den utsträckning som Abonnemanget har utnyttjats vid tidpunkten då Abonnenten ångrat sitt köp. 16. REKLAMATION GARANTI M.M. Abonnenten har tre års reklamationsrätt i enlighet med konsumentköplagen (1990:932). Abonnenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag Reklamation avseende Vara Vid reklamation av Vara ska Abonnent kontakta Fello:s kundtjänst varvid returnummer, returadress samt övriga reklamationsinstruktioner erhålles. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner Abonnenten erhåller av Fello. Kontaktuppgifter till Fello:s kundtjänst återfinns här. Observera att erhållande av returnummer inte är att likställa med en godkänd reklamation. Returnummer är giltigt i fjorton (14) arbetsdagar under vilken tid Vara ska ha kommit Fello tillhanda. Abonnent har rätt till ersättning för eventuella fraktkostnader samt andra kostnader som uppkommit i samband med reklamationen, till exempel bensinkostnader, parkeringskostnader, telefonkostnader och liknande. Abonnent har rätt till ersättning endast om reklamationen godkänts eller om Varan omfattas av garanti. Reklamationer utan returnummer accepteras inte. Varan ska vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Reklamationer som inkommer till Fello i kuvert eller utan godkänt ytteremballage eller om frakten inte är betald eller om returnummer eller annan handling saknas, returneras till Abonnenten utan åtgärd då försändelsen inte kan godkännas för reklamation. Kostnadsfri ersättningsartikel Varan omfattas av garanti från tillverkaren Reklamation avseende Abonnemang Har Abonnemanget inte kunnat användas på grund av ett fel i 4G/3G/GSM-nätet, vilket omöjliggjort förbindelse, har Abonnenten rätt att få ersättning för skälig utgift som föranletts av skadan i förhållande till felets varaktighet, räknat från den tidpunkt felet anmälts till Fello:s kundtjänst. Fello ansvarar inte för fel i annan operatörs nät. Avdrag enligt denna punkt gäller istället för skadestånd på grund av att Abonnemanget inte kunnat användas. Om inte Fello och Abonnent kommit överens om annat ska prisavdrag utgå med maximalt följande belopp: 1. a) tvåhundra (200) kronor om felet eller förseningen varat minst fem (5) dygn i följd; 2. b) femhundra (500) kronor om felet eller förseningen varat minst tio (10) dygn i följd; 3. c) åttahundra (800) kronor om felet eller förseningen varat minst femton (15) dygn i följd. Abonnentens rätt till ersättning är begränsat till de belopp som framgår av denna punkt oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året och oavsett antalet berörda Abonnemang. Abonnenten ska framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd av innehavet av Abonnemanget till Fello:s kundtjänst. Kontaktuppgifter återfinns här. Krav på avdrag ska framställas inom skälig tid, dock senast två (2) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnenten rätten att göra kravet gällande Garantier Fello tillämpar de garantier för Varor som gäller i förhållande till respektive tillverkare. Garantisedel bifogas vid leverans av Varan och Abonnenten uppmanas spara denna tillsammans med orderbekräftelsen som bekräftar Varans inköpsdatum. Alla garantiåtaganden görs mot uppvisande av garantisedeln och utförs av respektive tillverkares serviceställe. Fello hjälper Abonnenten att komma i kontakt med sådant serviceställe. Garantin för

8 Varor följer tillverkarens garantivillkor enligt garantisedeln. Vid ärenden gällande fel som omfattas av garanti anmäls detta till Fello:s kundtjänst, varvid Fello förser Abonnenten med vidare instruktioner. Kontaktuppgifter till Fello:s kundtjänst återfinns här. 17. ANSVARSBEGRÄNSNING Abonnenten har, med de begränsningar som anges i punkt 12, rätt till skälig ersättning för direkt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som Fello, eller någon för vilken Fello svarar för, orsakat genom vårdslöshet. Sådan ersättning utgår i regel genom avdrag på fakturan och annars genom insättning till Abonnents bankkonto enligt punkt 12 i dessa Allmänna Villkor. Har Abonnent eller annan användare av Abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2 i dessa Allmänna Villkor, är Abonnent ansvarig för skada som därigenom uppkommer. Abonnent är skyldig att hålla Fello skadelös för all skada som Fello åsamkas med anledning av Abonnentens, eller annan abonnemangsanvändares, nyttjande av Abonnemanget i strid med dessa Allmänna Villkor. Ersättning utgår inte i något fall för indirekta skador. Abonnenten har inte rätt till ersättning för skada som orsakats av att användningen av Abonnemanget hindrats eller försvårats till följd av åtgärd, som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Fello ansvarar inte för programvara eller onlinetjänster som utvecklats av annan än Fello. Begränsningarna av Fello:s ansvar enligt dessa Allmänna Villkor gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag. 18. ÅTERBETALNING Vid utövande av ångerrätt för såväl Abonnemang som Vara har Abonnenten rätt att återfå betalning inom fjorton (14) dagar från den dag då Fello mottagit meddelande från Abonnenten att denne önskar utnyttja sin ångerrätt. Fello är dock inte skyldigt att vidta återbetalning avseende Vara innan dess att Varan kommit åter eller till dess att Kunden uppvisat ett bevis på att Varan återsänts, det som sker först. När så har skett återbetalas snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten). Om Fello vidtar omleverans eller avhjälpande vid reklamation av Vara ska eventuella fraktkostnader som Abonnenten betalat återbetalas inom fjorton (14) dagar från den dag Fello mottog den reklamerade Varan. Retur av Vara samt återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål. Återbetalning sker med samma betalningssätt som vid köptillfället. Om Abonnenten betalat mot faktura överförs pengarna till Abonnentens bankkonto. Om Abonnenten har rätt till avdrag på grund av fel i 4G/3G/GSM-nätet sker sådant avdrag genom avdrag på faktura och annars, om Abonnent sagt upp Abonnemanget till följd av sådan skada, genom insättning på Abonnents bankkonto. Abonnenten ska upplysas om Fello tillämpar en annan metod för återbetalning än vad som gällde vid köptillfället. Andra metoder för återbetalning får inte ske utan Abonnentens godkännande. 19. TVIST Tvist i anledning av detta avtal ska slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk lag är tillämplig. Vid eventuell tvist har Abonnent även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden ( ARN ). Fello åtar sig att följa ARN:s rekommendation.

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Köpvillkor Priser Beställning

Köpvillkor Priser Beställning Priser Alla priser på våra klockor är angivna i SEK inklusive moms. Frakten är gratis inom Sverige. Frakt till Norge, Danmark eller Finland kostar 180 kr, och för utlandsbeställningar godtar vi endast

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för tjänster till företag - Storkund Giltiga fr o m 2012-04-25

Allmänna villkor för tjänster till företag - Storkund Giltiga fr o m 2012-04-25 Sida 1 av 7 Allmänna villkor för tjänster till företag - Storkund Giltiga fr o m 2012-04-25 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Telenor Sverige AB, organisationsnummer 556421-0309, (Telenor

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello?

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello? ALLMÄNNA VILLKOR 1. Definitioner Gällde från 2017-04-27 till 2017-10-31 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar:

Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Denna text innehåller köpvillkor och består av följande delar: Betalningsalternativ och säkerhet Företagsinformation Butik Bijou - org.nr, moms.nr, bankgiro nr, adress, tnr, mejl Support Priser Leverans

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Om KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

Det betyder: Här står det vad som gäller mellan dig och Fello.

Det betyder: Här står det vad som gäller mellan dig och Fello. Villkor Fello AB 1. Definitioner Gäller från och med 2018-05-24 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7 1/7 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort

Kontobestämmelser för euroshell Företagskort 1. Parter/Definition St1: St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, tillika kortutgivare, kreditgivare och kontohållare. Konto: Kontohavarens konto hos St1 för vilket ett kreditutrymme beviljats som Kortinnehavare

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8 1/8 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/8 1/8 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen.

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen. Dessa Standardvillkor tillämpas på ACN:s tjänster som beskrivs i Punkt 2. Ytterligare villkor kan gälla för tillhandahållande av vissa specifika ACN-tjänster. Definitioner 1. Vid tillämpningen av detta

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra

TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra TioHundraförvaltningen Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2010 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem TioHundra 2010 Sidan 1 av 6 Kap 2. Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan 1. TioHundranämnden

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten

Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten AVTAL Bilaga 5 SN-2014/259 Utförande av tjänster inom Knivsta kommuns valfrihetssystem inom hemtjänsten ALLMÄNNA KONTRAKTSVILLKOR 1.1 Parter och kontaktpersoner Beställare Knivsta kommun, socialnämnden

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Licensvillkor 2011 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

För mer information kontakta Research Online Nordic AB. Tel 0737416052 eller www.telemarketingron.com

För mer information kontakta Research Online Nordic AB. Tel 0737416052 eller www.telemarketingron.com Avtalsvillkor Research Online Nordic AB Research Online Nordic AB 151215 31 maj 2012 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Research Online Nordic AB Sverige AB, org.

Läs mer

ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO

ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO ANMÄLAN ÖVERLÅTELSE HOS FELLO Här kan du ladda ner en blankett för överlåtelse. Blanketten fyller både du som står på abonnemanget idag och du som önskar stå på abonnemanget när överlåtelsen är klar i.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/17

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/17 1/17 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval

Budstransporter. Licensvillkor 1 mars 2016. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. 1 Definitioner. 2 Rättigheterna till Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budstransporter Licensvillkor 1 mars 2016 ALLMÄNNA VILLKOR 2016-03-01 1 Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor - För att kunna ingå avtal och slutföra köp av samtliga tjänster som tillhandahålls av Coach M måste du vara minst 18 år och myndig samt ha full

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna.

Köpare och Säljare benämns nedan gemensamt Parterna. KÖPEAVTAL FÖR LÄROMEDEL LÄSÅRET 2016-2017 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Köpare ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer