Abstract. Gunilla Molin. Press, USA, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abstract. Gunilla Molin. Press, USA, s. 253 2 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s."

Transkript

1

2 Abstract The glass ceiling is; A caste-system in Corporate America of men at the top and woman lower down (Hymowitz & Schellhardt). 1 Photos have built its own language, which helps us to see and understand the world. Media s describe of the reality is increasingly affected on us. The culture we live in, where media is presenting the reality, also decide what we are going to think about men and woman in management positions. The purpose of the study is to describe how woman in top management in Sweden, in the business paper; Dagens Industri, is shown. The author give expression to how the woman is presented in the photos, compared to the manly structure in management. The questions is: How does the woman in the pictures look like? What hidden messages can be found in the pictures? What sorts of different conventions and standards does the pictures show? What is the meaning of the messages? What effect has the pictures on a receiver, in a society? I clarify the pictures meaning in a big view, with the intention to make sense in a society perspective. The method used in this paper, is Panofskys, Iconography method, and the hermeneutic swing is combined with the social science. The result is presented in three levels: The practical experience factual and expressional meaning. The conventional subject matter the world of images, stories and allegories. The deeper sense symbolical values, unknown to the photograph himself, and the picture, as a symptom of something else. This study is one way to make a different in the gender, equal debate. Hopefully will everything that writes in the subject, make a change for the future. Its not all about searching the troth, more important is to stimulate social change.. 2 Gunilla Molin 1 Grunig, Larissa A., Toth, Elizabeth Lance, Hon, Linda Childers, Women in Public Relations (2001) Guilford Press, USA, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s. 290

3 Förord Tack Charlie, för att du finns, och för att du gör det så roligt och inspirerande att vara mamma. Tack Börje Alström, min handledare till denna D-uppsats, för de intressanta resonemang och reflektioner Du erbjudit mig i samband med handledningstillfällena. Gunilla Molin Mittuniversitetet, Sundsvall 2005

4 Innehåll 1. INLEDNING 1 Maktstrukturer 1 Medier som skapare av verklighet 2 2. PROBLEMBAKGRUND 3 Glastaket vs Glasbranten 3 Kvinnor vs kvinnligt 4 3. TIDIGARE FORSKNING 5 Det sociologiska vetenskapsområdet 5 Patriarkatet 5 Human Capital Theory 6 Social Capital Theory 6 Sammanfattningsvis; 6 4. PROBLEMFORMULERING 7 Hur framställer Dagens Industri VD- och styrelsekvinnor? 7 Syfte & frågeställning 7 5. TEORI 7 Hermeneutik 7 Kultur 8 Kulturen och makten 9 Ikonografi och ikonologi 10 Diskursbegreppet 11 Retorik 12 Semiotik 12 Text och-/kontra bild 13 Framställning/visualisering METODEN 14 Hur leder synsätten fram till metoden? 14 Metod vilken? 14 Statistisk och strategisk metod 14 Urval 14 Det icke sannolika urvalets omfattning 15

5 7. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT METOD 16 Analysverktyg 16 Det konkreta innehållet i bilden primär betydelse 17 Bildens associationer sekundär betydelse 18 Den inre betydelsen symboliskt värde 20 Bildernas bruk och funktioner 20 I praktiken METODPROBLEM 21 Sant eller falskt? 23 Vetenskapens relevans 23 Fördelar/nackdelar med metodval 24 Panofskys metod en kritisk syn 24 Om forskaren som en del av fältet 25 Förtydligande om författarens förhållningssätt 26 Stil AVGRÄNSNINGAR 27 Män 27 Feminism DEFINITIONER 28 Definitionernas omfång resonerande 28 Kommunikation 29 Organisation vad är det? 29 Organisationskultur 29 Ledarskap och Public Relation 30 Public Relation vad är det? 30 Ledarskap och organisation 30 Ledarskap och medier 30 Medier och journalism vad är det? 30 Dagens Industri vad är det? 31 Kvoteringshot 31 Kön 31 Genus 31

6 11. ANALYS & RESULTAT MED TEORIKOPPLING 31 Bild 1 32 Bild 8 46 Bild Bild 2 34 Bild 9 48 Bild Bild 3 36 Bild Bild Bild 4 38 Bild Bild Bild 5 40 Bild Bild Bild 6 42 Bild Bild Bild 7 44 Bild Bild Bild SLUTSATS 76 Hur ser kvinnorna i bilderna ut? 77 Vilka dolda budskap finns i bilderna? 77 Vad betyder de samlade budskapen? 78 Vilka olika konventioner och normer skildras i bilderna 78 Vilken påverkan har bilderna, på mottagaren, i ett samhälleligt synsätt? EGNA REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING 81 Kvinnors utsikter 81 Nätverkande och mentorskap 82 The Velvet ghetto 83 Intresseväckare om männens roll 83 Mediers och journalisters roll i framtiden 84 Avslutningsvis om bildens betydelse för samhället KÄLLFÖRTECKNING 86 Litteratur 86 Artiklar 87 Elektroniska källor 87 Muntlig källa 87 Bilagor 87 Bilaga I: Sammanställda artiklar ur Dagens Industri, föremål för analys.

7 1. INLEDNING Kvinnor ses som defekta män; 3 om hur männen i näringslivstoppen ser på kvinnor. Thomas Franzén, fd chef för Riksgäldskontoret Maktstrukturer Bildningsförbundets debattbok Krossa glastaket av redaktören Herngren m fl menar att kvinnornas intåg i exempelvis politiken, har lett till ett humanare samhälle. Det är kvinnorna som slagits för vård, omsorg, barn, undervisning, miljö och jämställdhet. Men detta är inget som har lett till något genomgripande ingrepp i den manliga maktstrukturen. 4 Assistant professor in communication, Aldoory säger i The gender challenge to media, att istället för att kvinnorna ska använda manliga verktyg, är det bättre att förändra hela systemet. 5 Exempel på manliga verktyg ger den amerikanska journalisten och författaren, Helgesen; identifikation med sitt arbete, svårigheter att dela med sig av information, invecklade kontaktnät, representation, tid med andra företagsledare, arbetskamrater och kunder, arbete i hård takt, med mera. 6 Professor of Business Administration, Kanter, pratar om en manlig etik, och säger att det bara är män som har de rätta kvalitéerna för det nya rationella ledarskapet en tuff syn på problem, hög analytisk förmåga, kapacitet att foga personliga behov till syfte att lösa uppgifter, samt en kognitiv överlägsenhet i problemlösning. 7 För att öka mångfalden i organisationer är det viktigt med rätt man på rätt plats, alltså rätt egenskaper för ledarrollen. Professor Tannen menar att, att prata är för männen ett sätt att upprätthålla en hierarkisk, social status. Kvinnor konverserar för att etablera och upprätthålla kontakter med andra, samt för att förhandla om relationer. Dessa skillnader i kommunikationsstil upprätthåller stereotypen för kvinnan som den vilken supportar (teknikerns roll). Männen verkar mer passande för ledarskap med sitt sätt att uttrycka sina åsikter och tala auktoritärt i stora grupper. 8 Aldoory illustrerar ett scenario när en kvinna missade sin chans till karriär, eftersom tillsättandet av posten gjordes upp på basketbollplanen. Den här typen av informell interaktion mellan män, leder till att män rekommenderar män. Systemet leder till att kvinnor exkluderas från iside information och beslut, för att de står utanför själva organisationskulturen. 9 Ph Dr 3 Skingsley, Cecilia, Riksgäldens chef vänder ryggen åt byråkratin ( /25) Dagens Industri, Weekendbilagan, s. 4 4 Herngren, Maria m fl Krossa glastaket Makthandbok för kvinnor (1998) Utbildningsförlaget Brevskolan, s Toth, Elizabeth L. & Aldoory, Linda, The gender challenge to media (2001) Hamptom Press. Inc. New Jersey, s Helgessen, Sally, Ledarskap på kvinnors vis (1990), Svenska Dagbladets Förlag, s Kanter, Rosabeth Moss, Men and Women of the Corporation (1977; republished in 1993), I: Collinson, David L. and Hearn, Jeff Men as Managers, Managers as Men (1996) Sage, s Tannen, Deborah, You just don t understand: Woman and men in conversation. (1990), I: Grunig, Larissa A., Toth, Elizabeth Lance, Hon, Linda Childers, Women in Public Relations (2001) Guilford Press, USA, s Toth, Elizabeth L. & Aldoory, Linda, The gender challenge to media (2001) Hamptom Press. Inc. New Jersey, s

8 and professor of Public Relation, Toth, säger i Handbook of Public Relations, att hjärna och kompetens räcker bara för att komma till en punkt. Sedan gäller andra lagar, då handlar det om att högsta ledningen (männen) väljer den de känner sig bekväm med, den som har passerat osynliga tester har ett bra temperament och en bra ledarstil. 10 Mycket intressant är det faktum att många kvinnor på högre chefsposter är barnlösa, det kanske är kombinationen av kvinna och barn, snarare än kvinnan i sig, som förklarar mycket av de svårigheter eller det begränsade intresse för att nå chefsbefattningar och andra karriärjobb, kvinnor har. 11 Kvinnor misskrediteras i hierarki och lön, för att de ses som den där som inte stannar en timme extra efter arbetstid. Ett förslag är att kvinnor startar eget företag, som de kan sköta hemifrån. Majoriteten av dessa hemarbetande mödrar, värderar möjligheten att vara med sina barn högst. 12 Vad som sker är att kvinnorna förskjuts ännu längre från att ta del av ledarskap i organisationer. Organizational consultant, Rutherford, menar att kulturen med att arbeta över, har en patriarkal mening att exkludera kvinnorna från maktpositioner i organisationer. 13 Medier som skapare av verklighet Mediers beskrivning av verkligheten blir allt mer avgörande för hur vi definierar världen omkring oss. Vi lever i en kultur där medierna presenterar föreställningar om det samhälle vi alla är en del av. Därför är det också den medieala världen, som bestämmer vilken syn vi har på kvinnor och män. 14 Fotografier har byggt upp ett eget språk, vilket hjälper oss att se och förstå världen. 15 Detta en studie av bilder i affärstidningen Dagens Industri, vilka visar kvinnor, som också är ledare, där uttolkaren tränger djupare in i kulturella betydelser i bilderna. Alltså en tolkning av hur kvinnor framställs, kontra de manliga ledarattributen som härskar i dagens samhälle, för att belysa en helhetsbild av det budskap och de signaler som medierna förmedlar. Lärare och forskare Lindhoff och Mårtensson menar i Medierummet, att ekonomin får en allt större plats i journalistiken. Det handlar inte om att det ekonomiska materialet har fått större utrymme, det är ett slags ekonomiskt förnuft, vilket i allt högre grad präglar en mängd områden, exempelvis politik, sport och kultur. Den tid vi lever i är avregleringarnas, privatiseringarnas och marknadiseringens. Den helhetsbild vilken journalister förmedlar via medier, såväl kunskapsmässigt, som ideologiskt, bidrar till att forma mediepublikens föreställningar om den ekonomi, vilken svarar mot marknadens förväntningar. 16 Därför är det intressant att studera problemet ur affärstidningen Dagens Industris perspektiv. Det är ingen studie om mediernas roll inom problemet, men undersökningen låter sig ändock inte göras utan ett visst mått av sändar- och mottagarperspektiv. Mediernas roll är allt för omfattande för 10 Toth, Elisabeth, The glass ceiling (2001), I: Heath, Robert L., Handbook of Public Relations (2001) Sage, s Moe, Karine S. Editor, Woman, Family, and Work (2003) Blackwell Publ Ltd USA, s Grunig, Larissa A., Toth, Elizabeth Lance, Hon, Linda Childers, Women in Public Relations (2001) Guilford Press, USA, s Rutherford, Sarah, Are you going home already? (2001) Time and society vol. 10, No. 2/3, s Hirdman, Anja, Tilltalande bilder (2001) Atlas, Stockholm, s Hirdman, Anja, Tilltalande bilder (2001) Atlas, Stockholm, s Becker, Karin (red), Medierummet (1996) Carlssons Bokförlag, Stockholm, s

9 att rymmas inom syftet för denna studie, om hur kvinnor på ledande positioner framställs i tidningen Dagens Industri, därav det smala sändarperspektivet. Studien är ett sätt att belysa problemet med få kvinnor på ledande positioner, vilket förhoppningsvis kommer att medverka till att utgöra en förändring i fördelningen mellan kvinnor och män på ledande poster i framtiden. Eller som organisationsforskare Alvesson och docent Sköldberg säger; Det handlar inte bara om att söka Sanningen, utan än viktigare är att stimulera social förändring PROBLEMBAKGRUND Då trycket har varit stort från politiskt håll att minska skillnaderna i antal mellan män och kvinnor på ledande poster, spekuleras i om det är ett kvoteringshot som ligger bakom ökningen av kvinnor på VD-poster och i styrelser. I Dagens Industri görs tolkningen att kvoteringshotet gett avsedd verkan, då antalet kvinnor ökade från 6,1 procent, till 11,3 procent, från 2002 till juni 2004, alltså en ökning med 85 procent. Enligt Dagens Industri, ett tydligt tecken på att företagens ägare förstått allvaret bakom kravet. 18 Alternativt, så kan man anta att den ökade effekten kommer av den debatt som förts i medierna och på bolagsstämmor, vilket motiverat de rekryteringsansvariga att öka ansträngningarna att hitta kvinnor till posterna. 19 Bland annat före detta jämställdhetsminister Mona Sahlin har figurerat i samtlig press med sina kvoteringshot, om fler kvinnor på ledande poster. Den allmänna opinionen har uteblivit. Det arbete som den tidigare jämställdhetsministern Magaretha Winberg påbörjade för sex år sedan, vilket Sahlin intensifierade, antas nu hotas av jämställdhetsministern Jens Orback, vilken tillträdde sin post På grund av Orbacks vaghet inför jämställdhetsfrågan kommer, potentiellt sett, trycket att minska från politiskt håll. Den 30 oktober anklagades Orback kraftfullt i tidningen Dagens Nyheters debattsida 20, för sin vaga syn i frågan 21. Problemet med den låga andelen kvinnor på ledande poster, har förutom en vid, ekonomisk dimension, även en ideologisk sådan, och på grund av ovanstående faktorer är det intressant att studera problemet ur en affärstidnings perspektiv. Ett exempel på en sådan tidning är Dagens Industri. Glastaket vs Glasbranten Glastaket kan syfta på såväl ras som kön. I denna studie avses alltid ett genusperspektiv, och innebörden är den osynliga, kulturella barriären, vilken fängslar kvinnor under styrelsetröskeln 22. Glastaket analyserar hur taket kan spräckas, exempelvis genom traditionella metoder som mentorskap, nätverkande, ledarskapsutbildningar för kvinnor, samt kvotering till posterna, 17 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s Ledaren, Se det positiva, Mona Sahlin ( ) Dagens Industri, s Petrelius Karlberg, Pernilla, Kvinnor i koncernstyrelser (2003) SNS Förlag, s Bergstrand, Mats, Utnämningen av Orback ett slag mot feminismen ( ) Dagens Nyheter 21 TT, Orback ifrågasätts ( ) Sundsvalls Tidning 22 Gherardi, Silvia, Gender, Symbolism and Organizational Cultures (1995) Sage Publ USA, s. 9 3

10 med mera. Bortom Glastaket ser Glasbranten 23, vilken visar på ett samband mellan svaga resultat i organisationer och utnämnandet av kvinnor på ledande positioner. Det är professor Alex Haslan & doctor Michelle Ryan, vilka presenterar ett helt nytt synsätt, där kvinnors sätt att leda, kontra männens spelar en indirekt roll. Tankar om begreppet Glasbranten verkar rimlig för mig, då många respondenter i undersökningar inte verkar veta riktigt vad som ligger bakom ökningen av andelen kvinnor på ledande poster. Exempel på luddiga antaganden, finner jag i rapporten Kvinnor i koncernstyrelser, där en okänd styrelseordförande menar att svaret på ökningen är, citat; Det är svårt att urskilja vad som gett vad. Det har skett så många initiativ på olika håll. Det ligger i luften som man säger. Andra respondenter påstår, exempelvis, att det är en trend som pågått under en längre tid. Det föreligger alltså faktorer, vilka skulle behöva redas ut för att över huvud taget kunna angripa problemet med hur man ökar andelen kvinnor på ledande poster. 24 Kvinnor vs kvinnligt Att reda ut begreppen kring kvinnor och kvinnligt är grundläggande för att veta vad det är som undersöks. Det är en fundamental skillnad mellan de bägge begreppen. Om jag utreder det kvinnliga ledarskapet, menar jag att det är skillnad på det kvinnliga- respektive det manliga ledarskapet, vilket gör att den grammatiska formen är genusbestämd. Att studera kvinnors ledarskap, lämnar öppet för att ledarskap kan vara såväl individinriktat, som genusbestämt. Synsättet i denna studie har bland annat ett kvinnoperspektiv (kontra den feministiska ståndpunkten 25 ), vilket framhåller starkt politisk relevans, något som står i paritet med denna undersökning. Även assistant professor Grunig, Toth & assistant professor Hon sysselsätter sig med samma spekulationer. Grunig, Toth & Hon kommer fram till att det är pluralisformen av woman, alltså women, de studerar och inte woman i form av kvinnlig. Även de anammar formen women, alltså kvinnors ledarskap. 26 På ett förenklat sätt beskriver Alvesson och Sköldberg skillnaden i kvinna och kvinnligt. De menar att det är i högsta grad diskutabelt huruvida kvinnors erfarenheter är uniforma. De säger att kvinnor skiljer sig kraftigt åt när det gäller å ena sidan etnicitet, nation, klasstillhörighet, ålder, profession, sexuell läggning med mera, å andra sidan den individuella bakgrunden, livsstilen, livsbanan, samt ställningstaganden i såväl politiska som etiska frågor. Anspråken på att tala i kvinnors namn, leder i själva verket till att det är en överhängande risk för att forskningen tar fasta på föreställningar om kvinnors konkreta och gemensamma erfarenheter BBC News Introducing the glass cliff ( ) Economic & Social Research Council How pride and prejudice blur mens view of the glass cliff ( ) 24 Petrelius Karlberg, Pernilla, Kvinnor i koncernstyrelser (2003) SNS Förlag, s se Avgränsningar, kap 9 Feminism. 26 Grunig, Larissa A., Toth, Elizabeth Lance, Hon, Linda Childers, Women in Public Relations (2001) Guilford Press, USA, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s

11 3. TIDIGARE FORSKNING Alvesson & lektor Due Billing refererar till de sociala krafter som verkar bakom ryggen på de individuella aktörerna. Därför måste även en sociologiskt-strukturell (språket som ett strukturellt spel med tecken 28 ) förklaring biläggas problematiken. Om Human Capital Theory 29 innehåller individuella aspekter, så är den sociologiska-strukturella påverkansfaktorn av mer omgivande karaktär, där ett exempel är det manliga broderskapet som hindrar kvinnorna från att tävla om privilegierade positioner. Grundregeln är att kvinnor är underordnade män; män styr, kvinnor lyder. 30 Alltså samhället som helhet och de normer och värderingar som styr där. Det sociologiska vetenskapsområdet Sociologi avser i denna studie ett övergripande vetenskapsteoretiskt synsätt. Finns det konventioner för hur kvinnor (och män) skildras i bild? Konventioner kan vara en länk till ett sociologiskt synsätt i en medieanalys. Inom sociologin studeras regler och normer utifrån ett samhällsteoretiskt perspektiv. På samma sätt som det inte behöver vara någon motsättning mellan kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ forskning 31, behöver det inte heller vara någon konflikt mellan det sociologiska synsättet och hermeneutiken. I fråga om samhällsammanhang är perspektivet sociologiskt, själva analysen av bilden är humanistiskt inriktad, alltså hermeneutiken, vilken har sina rötter i humanismen. Humanismen är viktig för studien, då de största beröringspunkterna med en av de metoder jag använder, ikonologen Panofskys metod, finns just här. 32 Flera synsätt kombineras därför i metoden. 33 Det sociologiska perspektivet kommer att vara betydelsefullt i analysen, på grund av problemets art. Patriarkatet Konceptet med patriarkat tyder på ett system med sociala strukturer och praktiker där män dominerar kvinnor. 34 Professor in social sciences, Woodward, menar att det är den patriarkala logiken som har framkallat det stereotypa och matcho-maskulina ledarskapet, genom pressen från det strikta idealet i den byråkratiska strukturen inom Europeiska institutioner. Ur detta ledarskap utkristalliserades en maskulin organisationskultur, med ett speciellt manligt språk och symboler. 35 Motstånd finns även inbyggt i kvinnorna själva, genom att undvika att framstå som framgångsrika, för att bete sig på ett socialt godkänt sätt. Kvinnor uppfostras till att inte vara självsäkra, aggressiva eller maktlystna, samt att inta en beroendeställning gentemot män Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s Schwartz, F.N. Management women and the new facts of life (1989) Harvard Business Review, jan-feb, s Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne, Kön och organisation (1999) Studentlitteratur, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Boström, Hans-Olof (professor), Panofsky och ikonologin (2003) Karlstad University Press, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Rutherford, Sarah, Are you going home already? (2001) Time and society vol. 10, No. 2/3, s Woodward, Alison E., Multinational Masculinities and European Bureaucraies (1996), I: Collinson, David L. and Hearn, Jeff Men as Managers, Managers as Men (1996) Sage, s Cooper, Cary & Davidson, Marilyn, Kvinnor som ledare (1984) Norstedts, s

12 Genus kan i princip läsas in överallt. Vetenskap har traditionellt sett bedrivits av män, därför präglas resultaten i undersökningar av manligt färgade antaganden, vetenskapsideal och metodologier. Därav en uppfattning att principer och regler för vetenskap uppfattas som en del av den patriarkala dominansen. Detta leder till att det blir viktigt att ge kvinnor en röst i forskningen, att beskriva och tolka den sociala verkligheten utifrån det tidigare nonchalerade perspektivet, kvinnornas. 37 Human Capital Theory Teorin är förhållandevis gammal. Seriösa referenser står att finna i ekonomiska skrifter så långt tillbaka som Den moderna tolkningen inom Human Capital Theory är daterad till Teorin är använd av många ekonomer som en individuellt orienterad teori, och i dag är tolkningen av Human Capital Theory någon form av allt som kan översättas till högre produktivitet, inklusive fysisk trim och allmänt god hälsa. 38 Alvesson & Due Billing, redovisar att det i genomförda studier har uppvisats minimala skillnader, eller inga alls, mellan kvinnor och män, samt deras val till ledarpost. Av resultaten kan teoretikerna anse att psykologiska egenskaper inte kan förklara variationen mellan män och kvinnor i chefsjobb. Många forskare betonar att det finns rikliga belägg för att kvinnor och män i chefspositioner har liknande aspirationer, värderingar och andra personlighetsdrag, samt färdigheter och beteenden som har med arbetet att göra. 39 Vissa kvinnor gör precis som män, de sätter karriären främst. De är beredda att göra samma kompromisser som män traditionellt gjort i sin strävan efter ledande positioner. 40 Social Capital Theory Vissa forskare anser att Social Capital är viktigare än Human Capital när det gäller att komma ända upp till toppen. Human Capital är vikt, anser de, för lägre poster i hierarkin. Exempel på Human Capital kan vara utbildning och arbetslivserfarenhet, medan Social Capital kan vara socialt nätverkande och mentorskap, vilket skulle leda kvinnor till den högsta ledningen. Faktum är att det inte finns några som helst empiriska belägg för att varken den ena eller den andra skolan skulle vara den rätta. 41 Sammanfattningsvis; Den samlade bakgrunden visar att problemet är förankrat såväl till den inomvetenskapliga debatten (i relation till tidigare forskning och empiri inom området), som till samhällsdebatten (forskningsproblemet har relevans för en samhällsfråga) Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s Moe, Karine S. Editor, Woman, Family, and Work (2003) Blackwell Publ Ltd USA, s Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne, Kön och organisation (1999) Studentlitteratur, s Schwartz, F.N. Management women and the new facts of life (1989) Harvard Business Review, jan-feb, s Metz, Isabel & Tharenou, Phyllis, Womens career advancement (2001) Group & Organization Management vol. 26, No. 3, s Esaiasson, Peter m fl Metodpraktikan (2004) Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 30 6

13 4. PROBLEMFORMULERING Hur framställer Dagens Industri VD- och styrelsekvinnor? Varför är det en viktig fråga ur ett samhällsperspektiv? Därför att det är eliten i affärsvärlden som läser denna tidning och att det är HÄR arbetet måste påbörjas för att starta en trend mot fler kvinnor på ledande poster. Att ingen allmän opinion har väckts i frågan, leder det till att pressen måste hitta nya vägar att framställa kvinnorna? Är bilden ett användbart vapen i kampen för kvinnors rättighet till VD- och styrelseposter? Syfte & frågeställning Syftet med studien är att beskriva hur (/på vilket sätt) kvinnor på ledande positioner framställs i bild, i affärstidningen Dagens Industri. Hur ser kvinnorna i bilderna ut? Vilka dolda budskap finns i bilderna? Vilka olika konventioner och normer skildras i bilderna? Vad betyder de samlade budskapen? Vilken påverkan har bilderna, på mottagaren, i ett samhälleligt synsätt? Jag klarlägger alltså bildernas helhetsbetydelse 43, för att skapa mening i ett samhälleligt perspektiv. 5. TEORI Hermeneutik Textanalysen (bild-) ställer inte krav på objektivitet. Som i hermeneutiken 44 kommer min förförståelse, eller mina fördomar, att spela väsentlig roll för min tolkning. 45 Hermeneutiken har sin förankring i humaniora och växte fram under 1800-talet, som ett sätt att analysera bland annat bibliska texter. 46 Ett huvudtema för hermeneutiken har från början varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. I exemplet med bibliska texter, kan texten endast förstås om den sätts i samband med hela Bibeln. 47 Såväl delarna som helheten har med tiden genomgått förändringar. 48 I dag tillämpas hermeneutiken på alla kulturella fenomen och betraktas som en skola inom den moderna filosofin. 49 Den hermeneutiska tolkningsmetoden har kommit att omfatta såväl alla skrivna texter över huvud taget, som även det talade ordet. När det gäller helheten omfattas även författaren bakom ett verk, författaren i en samhällelig kontext, samt i hela sin historiska bakgrund. I sista hand blir helheten hela den världshistorie i vilken man måste referera till för att förstå en del, eller en enskildhet Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Det hermeneutiska synsättet, kontra det positivistiska, där hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, där forskarrollen är öppen, subjektiv och engagerad. 45 Östbye, Helge m fl., Metodbok för medievetenskap (2004) Liber AB, Malmö, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s

14 Allt berättande, bland annat inom medier, består av tolkningar. Såväl för forskaren som för publiken. 51 Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, samt en öppen, subjektiv, synlig och engagerad forskare. Förförståelse, tankar, intryck, känslor och den kunskap forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. 52 Alvesson och Sköldberg menar att förståelsen är en skapande och reproduktiv akt och ingen mekanisk avspegling, samt att forskaren alltid har med sina egna referensramar i bagaget, och därmed oundvikligen gör tolkningar i enlighet med dessa. Tolkning och förståelse ses som empati, ett sätt på vilket en uttolkare lever sig in i en situation. 53 Inom hermeneutiken närmar jag mig mitt material med tanken att det kan finnas något dolt eller underliggande i texten (bilden), det vill säga att det finns en diskrepans mellan det som är synligt 54, bildens manifesta budskap 55, och det som inte syns 56, det latenta budskapet 57, i bilden. Det kan vara något som kommer fram vid studie av ett större och fylligare material, att ett mönster skönjs. Ett direkt överförbart exempel, på min studie, är ideologiska dimensioner 58, där en samhällsfråga kan presenteras av politiker (före detta jämställdhetsminister Sahlin) i medierna (Dagens Industri) som neutralt och tekniskt, när det i själva verket handlar om en normativ fråga (kvinnors ledarskap) som folk bör ta politisk ställning till (är det vettigt att hälften av Sveriges befolkning, det vill säga kvinnorna, ska förvägras rätten till högre VD- och styrelseposter). 59 Kultur En kultur verkar som ett sorts betydelseklister, som håller ihop samhället, genom att vi delar många av de betydelser som utgör just denna kultur. Trots att ett gemensamt språk är ett viktigt utgångsläge för en kultur, är det ändå ingen garanti för att folks tolkningar överensstämmer. 60 Olika kulturer i samhället kommunicerar sin identitet genom språk, ritualer och objekt, kläder och livsstil. 61 Artefakter är de kulturuttryck vilka samtliga är de synbara fenomen som till exempel arkitektur, språk, teknologi, konst, stil, kläder (dresscode) av medlemmarna i exempelvis en organisation. Det som är mest speciellt med denna nivå är att den är lätt att observera, men mycket svår att avkoda. 62 Professor Schein uttrycker artefakter, som, förutom ovanstående, synliga ämnen, öppna för observation. 63 Civilekonom och psykologen, Bang, beskriver 51 Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Patel, Runa & Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder (1994) Studentlitteratur, s Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion (1994) Studentlitteratur, s. 121 och Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Esaiasson, Peter m fl Metodpraktikan (2004) Norstedts Juridik AB, Stockholm, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Esaiasson, Peter m fl Metodpraktikan (2004) Norstedts Juridik AB, Stockholm, s Som jag ser det står inte ideologikritiken i konflikt med diskursen, därför beskriver jag de båda inriktningarna. ( Metodpraktikan av Esiason m fl, s ) 59 Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Jarlbro, Gunilla (red.) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? (2000) Studentlitteratur, s Ekström, Mats & Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) Studentlitteratur, s Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership, 1992, Jossey-Bass Inc. California, s Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership, 1985, Jossey-Bass Inc. California, s. 14 8

För att komma till källan måste man simma mot strömmen

För att komma till källan måste man simma mot strömmen LiU Norrköping För att komma till källan måste man simma mot strömmen En studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap Linda Lundberg Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och

Läs mer

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening

Effektiv intern kommunikation En studie av kommunikation mellan värdar och värdledare i en idrottsförening Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2005 Effektiv intern kommunikation En studie

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek

Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:80 ISSN 1404 0891 Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen?

Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Hur marknadsför personalchefer sina idéer till företagsledningen? Personalchefers upplevelser av en fungerande kommunikation mellan dem och företagsledningen. Elisabeth Angarth och Christine Malmer Kandidatuppsats

Läs mer

Att lova guld och grön energi

Att lova guld och grön energi Att lova guld och grön energi En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter Sofia Asknert Emma Persson C-uppsats 15 hp Inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande?

Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? Ekonomihögskolan Linnéuniversitet, Växjö Ledarskapsutbildning till nytta eller nöje för Kommunstyrelsens ordförande? En uppsats om betydelsen av ledarskapsutbildning Examensarbete G3 i företagsekonomi,

Läs mer

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv.

Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur ett genusperspektiv. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:1 Bland bovar och banditer. En analys av fyra deckare för barn ur

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap

Hur man gör en chef. En intervjustudie med sex manliga mellanchefer. Södertörns högskola Genusvetenskap Södertörns högskola Genusvetenskap Hur man gör en chef En intervjustudie med sex manliga mellanchefer Uppsats PK VT 2005 Malin Emond och Malin Siegfelt Handledare: Sophie Linghag Sammanfattning Vi vill

Läs mer

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem?

Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? Ekonomiprogrammet 2011 vad och för vem? - En textanalys av gymnasieskolors broschyrer Maria-Eva Bernengo och Kajsa Venström Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen

Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen - Fakta om projekt En kritisk granskning av den vedertagna projektdiskursen Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Maria Lindquist Lovisa Silfverberg Handledare: Elena Raviola Juni

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kvinnors Företagande

Kvinnors Företagande Arbetsrapport R2007:007 Kvinnors Företagande En internationell forskningsöversikt Karin Berglund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax

Läs mer

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det.

Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Kvinna föds inte till man, kvinna blir det. Daniel Samuelsson Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Genus Självständigt arbete - UC301P (15 hp) VT -terminen 2011 Handledare: Adrian

Läs mer

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör

Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Barn gör inte som du säger, de gör som du gör Lärarstudenters syn på fritidspedagogens roll för fostran av barn på fritidshem

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen

APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS. Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen APPLE INC. EN MARKNADSDRIVEN ORGANISATION MED STEVE JOBS I FOKUS Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Zachariah Abulkheir Liyah Chen VT 2012: CE26 I Title: Apple Inc. A market-driven

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer