Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process Tuula Tapper Dnr: Fax TN/2008:94 Tekniska nämnden Revidering av tekniska nämndens delegationsförteckning Ärendebeskrivning På grund av förändringar i Teknik & Fastighets organisation bör tekniska nämndens delegationsförteckning revideras. En omfördelning av arbetsuppgifter har skett och komplettering av delegater föreslås i ärendegrupperna: 4.3 Avtala om tillfällig upplåtelse av kommunal mark för en tid av högst ett år. 6 Speciallagstiftning En del paragrafer i kolumnen Hänvisning, kommentar har uppdaterats. Dessutom behövs viss komplettering av delegationsförteckningen i ärendegrupp 5 Ekonomi på grund av att det saknas delegation som fanns med i tidigare förteckning. De förändringar som skett är markerade i rött i bifogade förslag till delegationsförteckning. Teknik & Fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden antar Teknik & Fastighets förslag till ny delegationsförteckning. 2. Delegationsförteckningen gäller från och med 1december Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet Bilaga: Förslag till ny delegationsförteckning 1

3 Delegationsförteckning Tekniska nämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Tekniska nämndens ansvar och uppgifter Tekniska nämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt av kommunfullmäktige Delegat Kommunallagen ger i 6 kap 33 möjlighet för en nämnd/styrelse att delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till: - utskott inom nämnden/styrelsen - ledamot eller ersättare inom nämnden/styrelsen - anställd hos kommunen Delegationsförbud Följande slag av ärenden får inte delegeras enligt 6 kap. 34 kommunallagen: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden/styrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Beslutsfattare I denna delegationsordning anges endast till vem/vilka som tekniska nämnden har delegerat rätten att fatta beslut i nämndens ställe. I kommunstyrelsens delegationsordning framgår dessutom vilka ärendegrupper som kommunstyrelsen delegerat och som skall gälla samtliga nämnder/styrelser. Det gäller främst personalfrågor resp. ekonomiska frågor. 1 (9)

4 Delegationsförteckning Beslutanderätten Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt bl. a. mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra ekonomiska frågor av avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Det som är en viktig och för den kommunala ekonomin avgörande fråga i en kommun, behöver inte vara det i en annan kommun. Det finns möjlighet för delegaten att hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande om ärendet skulle visa sig vara en viktigare ekonomisk eller principiell fråga. Alla beslut som fattas genom delegation skall följa givna budgetramar. Beslutanderätten kan när som helst återkallas av nämnden om nämnden inte är nöjd med delegatens sätt att fullfölja uppdraget. Vidaredelegering Med stöd av 6 kap. 37 kommunallagen överlåter tekniska nämnden till chefen för Teknik & Fastighet att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta istället för chefen i de ärenden som tekniska nämnden delegerat till denne med stöd av 6 kap. 33 i kommunallagen. Beslut som fattas efter vidaredelegering skall anmälas till chefen för Teknik & Fastighet och tekniska nämnden. Beslutanderätten kan när som helst återkallas av chefen eller av tekniska nämnden om de inte är nöjd med delegatens sätt att fullgöra uppdraget. Ersättare för delegat vid jäv När jäv föreligger för delegaten skall ärendet överlämnas och beslut fattas av närmast överordnad som getts beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas skall beslut fattas av nämnden. Ersättare för delegat vid förfall Vid förfall för avdelningscheferna inom Teknik & Fastighet inträder chefen för Teknik & Fastighet. I delegationsordningen anges lägsta nivå för delegation, vilket innebär att vid förfall för underställd personal, inträder närmast överordnad chef. Beslutets giltighet Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av nämnden. Det kan inte återtas eller omprövas av nämnden, men kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. 2 (9)

5 Delegationsförteckning Dokumentering av beslut Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. I regel kan detta ske på en för detta ändamål avsedd blankett. Beslutsdokument skall alltid innehålla uppgifter om: - vem som fattat beslutet - när beslutet fattades - vilket beslut som fattas - vad beslutet avser. Beslutsdokument skall vara arkivbeständigt. Anmälan av beslut Alla beslut som har fattats med stöd av delegation skall återrapporteras/anmälas till nämnden. Anmälan av beslut skall ske vid det sammanträde som infaller närmast efter att beslutet fattats. Beslut som fattats med hjälp av vidarereglering skall anmälas till chefen för Teknik & Fastighet. Delegationsbeslut skall anmälas till nämndsekreteraren som ansvarar för att besluten eller en förteckning över fattade beslut finns tillgängliga vid sammanträdet i en särskild delegationspärm. Förteckningen skall innehålla beslutande, beslut samt datum för beslut. Klagotid vid laglighetsprövning (kommunalbesvär) Den tidpunkt vid vilken klagotiden börjar löpa vid delegationsbeslut beror på om särskilt protokoll förts över beslutet eller inte. Om särskilt protokoll inte förts, justerats och anslagits, räknas klagotiden, 3 veckor, från den dag anslag skedde, om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. Klagotid vid förvaltningsbesvär Klagotiden är 3 veckor från det att parten eller annan besvärsberättigad fått del av beslutet. Om nämnden inte har något bevis för när dessa fått del av beslutet, t. ex. genom mottagningsbevis, fortsätter klagotiden med andra ord att löpa. 3 (9)

6 Delegationsförteckning Förklaringar till delegationsförteckningen Kolumn: Ärendegrupp/Ärende Typ av ärende är förtecknade i denna kolumn. Kolumn: Delegat Här anges till vem nämnden delegerat rätten att besluta.. Kolumn: Hänvisning, Kommentar Här anges dels lagar, avtal, riktlinjer m.m. som är gällande för olika ärenden, dels anges eventuella villkor eller liknande. Förkortningar för delegater Använda förkortningar för delegat betyder följande: FC T&F AC NS KD DC Tf FaC = Chef T&F (tillika förvaltningschef) = Avdelningschef = Nämndsekreterare = Kommundirektör = Driftchef = Tillförordnad fastighetschef Övriga förkortningar KF KS KLK TF SekrL = Kommunfullmäktige = Kommunstyrelse = Kommunledningskontor = Tryckfrihetsförordningen = Sekretesslagen 4 (9)

7 Delegationsförteckning Ärendegrupp Delegat Hänvisning, kommentar 1 Personalfrågor och arbetsmiljöfrågor se kommunstyrelsens delegationsförteckning. 2 Organisationsfrågor - Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild - Övergripande organisationsförändringar 3 Anskaffning av varor och tjänster 3.1 Upphandling av varor och tjänster Upphandling inom givna anslag till ett värde av högst kronor kronor 3.2 Försäljning/avyttring av maskiner och inventarier inom T&F Sälja varor och tjänster för högst FC T&F NS FC T&F FC T&F, Tf FaC AC Arbetsuppgifter kan delegeras til AC, Tf FaC, DC (se vidaredelegationsförteckning från chefen för Teknik & Fastighet gällande personalfrågor) TF 2 kap, 14 SekrL 15 kap, 6 Entreprenader av samtliga slag ingår i begreppet tjänsteupphandling. Upphandling skall ske enligt kommunens policy för upphandling Direktupphandling av varor om max 2 basbelopp resp av tjänster om max 3 basbelopp anses som ren verkställighet i enlighet med policy och riktlinjer för upphandling i Upplands Väsby kommun kronor FC 5 (9)

8 Delegationsförteckning Ärendegrupp Delegat Hänvisning, kommentar kronor AC 3.3 Säkerhet Godkänna säkerhet för fullgörande av leveranser eller andra utfästelser enligt avtal AC teknisk planering och miljöledning Tf FaC Besluta om nedsättning och dödande av säkerhet 4 In- och uthyrning av lokaler, fastigheter och mark AC teknisk planering och miljöledning Tf FaC 4.1 Inhyrning av lokaler och fastigheter - högst 5 år - högst 3 år FC T&F Tf FaC 4.2 Uthyrning av lokaler och fastigheter - högst 5 år - högst 3 år 4.3 Avtala om tillfällig upplåtelse av kommunal mark för en tid av högst ett år - cirkus - loppmarknad - containrar på allmän plats - upplåtelse av gatu- och vägområde i samband med marknader m.m - hänvisningsskyltar - torghandel - byggetableringar - byggreklamskyltar - uteserveringar - idrottsevenemang, orientering, bilrallyn och liknande - husvagnsuppställning FC T&F Tf FaC Trafikingenjör Entreprenadingenjör Ersättare: AC Teknisk planering och miljöledning 6 (9)

9 Delegationsförteckning Ärendegrupp Delegat Hänvisning, kommentar - lastbilsparkering - schakttillstånd - TA-planer (trafikanordningsplaner) 5 EKONOMISK ADMINISTRATION Teckna leasingavtal och dylikt Utse beslutsattestanter 5.1 Försäkringar Godkänna erbjuden försäkringsersättning - för skador i fastighet kr FC T&F, Tf FaC, AC FC T&F FC T&F Tf FaC Attestreglemente antagen av kommunfullmäktige , reviderad av kommunstyrelsen SPECIALLAGSTIFTNING Tillstånd att uppsätta sådan skylt som anges i 5 och tillsyn över att sådant tillstånd finns (avvisning från område, som är av betydelse för friluftslivet) Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Lag ( 1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Lokala trafikföreskrifter om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjningsplikt och stopplikt, hastighet, stannande och parkering m m på väg Lokala trafikföreskrifter om fordonstrafik, parkering i terräng Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Trafikförordning 1998: kap Trafikförordning 1998: kap 3 Föreskrifter för viss vägsträcka om Trafikingenjör Trafikförordning 7 (9)

10 Delegationsförteckning Ärendegrupp Delegat Hänvisning, kommentar förbud mot trafik med fordon av visst Ersättare: 1998: kap 14 slag eller mot omkörning, om AC teknisk planering påbjuden körriktning, lägre hastighet och miljöledning än som annars gäller eller om stannande eller parkering m m Undantag som får medges från regler om parkering och stannande, begränsning av fordonstrafik m m i terräng Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Trafikförordning 1998: kap 3 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Trafikförordning 1998: kap 8 Avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade AC teknisk planering och miljöledning Ersättare: FC T&F Trafikförordning 1998: kap 8 Kommunens uppgifter enligt sjötrafikförordningen Flyttning av fordon i vissa fall Trafikingenjör Ersättare: AC teknisk planering och miljöledning Anläggningsarbetare Ersättare: Anläggningsingenjör Sjötrafikförordningen Lag 1982:129, 1982:198 Avge yttranden till polismyndigheten då ansökan inkommit till polismyndigheten om att få ta i anspråk en offentlig plats Trafikingenjör Ersättare: AC Teknisk planering och miljöledning Ordningslagen (SFS 1993:1617) 3 kap 2 8 (9)

11 Delegationsförteckning Ärendegrupp Delegat Hänvisning, kommentar Anmälan om användning av behållare som inte tillhandahålls av kommunen Anmälan om gemensam behållare vid en- och tvåbostadshus Anmälan om användning av utrustning som inte tillhandahålls av kommunen Hämtning från anläggning som inte kan hänföras till någon av kategorierna i 8.1 a- d Anmälan om särskilt utrymme för farligt avfall i flerbostadshus Fastställa taxor motsvarande kommunens självkostnad för arbete och tjänster, som till sin art eller utformning, skiljer sig från de i taxan upptagna Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Utredningsingenjör Renhållningsingenjör Avfallsföreskrifterna 7.4 Avfallsföreskrifterna 7.5 Avfallsföreskrifterna 7.6 Avfallsföreskrifterna 8.1e Avfallsföreskrifterna 8.6 Avfallstaxan Besluta om avhysning i hyresärenden Tf FaC Hyreslagen Beslut om att verkställa rivning av byggnad som saknar kulturhistoriskt värde och som utgör hinder eller annars är olämplig att bevara Avtala om tillfällig upplåtelse på fastighetsmark Att i brådskande fall fatta beslut i nämndens ställe Tf FaC Tf FaC Ordföranden Kommunallagen 6 kap 36 9 (9)

12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process Tuula Tapper Dnr: Fax TN/2009:10 Tekniska nämnden Anmälan av beslut i delegationsärenden Delegationsbesluten finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet. Chef Teknik & Fastighet Beslutsattestanter utsedda Utredningsingenjör Beviljande av gemensam sophämtning enligt 7 i avfallsföreskrifterna. Trafikingenjör Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 11 st Kortnummer: Chef teknisk planering och miljöledning Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, Industrivägen Tillståndet gäller klockan TN/2009: Godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) för tillfällig avstängning på Frestavägen södergående färdriktning under perioden TN/2009:

13 Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, Älvhagsvägen och Sanda ängar i sydlig och sydvästlig färdriktning. Tillståndet gäller oktober november 2009 TN/2009: Godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) för tillfällig avstängning på Sandavägen österut under perioden TN/2009: Godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) för tillfällig avstängning under perioden TN/2009: Godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) för tillfällig avstängning på Älvhagsvägen södergående färdriktning under perioden TN/2009: Godkännande av trafikanordningsplan (TA-plan) för tillfällig avstängning på Älvhagsvägen vid Skattebondevägen under perioden TN/2009: Schaktningstillstånd för arbeten i kommunal mark, Älvhagsvägen vid Skattebondevägen, gång- och cykelväg. Tillståndet gäller TN/2009:13 24 Teknik & Fastighets förslag till beslut Delegationsbesluten meddelas och läggs till handlingarna. Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet 2

14 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process Tuula Tapper Dnr: Fax TN/2009:11 Tekniska nämnden Meddelanden Inkomna skrivelser 1. Kommunfullmäktige, , 113, Valärenden (KS/2009:42) 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, , 60, Lokalförsörjningsplan för kommunens administrativa lokaler (MHN/2009:28) Teknik & Fastighets förslag till beslut Meddelandena läggs till handlingarna Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet 1

15 Tjänsteutlåtande Stöd & Process Anna Carin Leffler Dnr: Fax TN/2008:80 Tekniska nämnden Utformning av kvalitetsgarantier inom tekniska nämndens verksamhetsområde Ärendebeskrivning I kommunfullmäktiges flerårsplan med budget ( , rev ) var ett av fullmäktiges mål att införa kvalitetsgarantier inom kommunens verksamheter. Kvalitetsgarantier ska möjliggöra för medborgarna att enkelt se vad de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen finansierar och vem de ska kontakta för att få svar på frågor. Samtliga nämnder ska ha minst en kvalitetsgaranti i drift från och med 1 januari Tekniska nämnden beslutade 18 november 2008 att införa kvalitetsgaranti inom område klottersanering. Från och med finns kvalitetsgarantin Klottersanering vardagar inom 24 timmar i centrala Upplands Väsby och inom 48 timmar i hela Upplands Väsby. Klottersanering finns även som ett prioriterat nämndmål som följs upp inom ramen för kommunens ledningssystem. I kommunfullmäktiges flerårsplan med budget (KF ) anges att verksamheter som infört kvalitetsgarantier under år 2010 ska uppgå till 75%. Tekniska nämnden gav vid sammanträdet den 27 oktober Teknik & Fastighet i uppdrag att arbeta vidare med förslag till utformning av kvalitetsgaranti för vatten och avlopp och kvalitetsgaranti avseende förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Utgångspunkter i utformningen och formuleringen av kvalitetsgarantin har varit följande: beskrivning av garantin vad medborgaren kan förvänta sig, dvs. vad som lovas garantins gräns - vad som inte ingår vad som kan förväntas av medborgaren för att garantin ska gälla vart man som medborgare vänder sig, om inte kvalitetsgarantin uppfylls Teknik & Fastighet föreslår utformning av kvalitetsgaranti vatten och avlopp samt kvalitetsgaranti förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, enligt bilagor 1

16 Teknik & Fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden antar Teknik & Fastighets förslag till utformning av kvalitetsgarantier 2. Kvalitetsgarantierna ska gälla från 1 januari 2010 Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet Bilagor: Kvalitetsgaranti Vatten och avlopp Kvalitetsgaranti Förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2

17 Vatten och avlopp LOGGA Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens arbete med vatten- och avloppstjänster Sammanfattning av kvalitetsgarantin Vid driftstopp: leverans av vatten inom 24 timmar Vid avbrott i vattenleverans: anvisning av tappställe inom 2 timmar Vid vattenläcka inom kommunens ledningsnät: reparationsarbete påbörjas inom 2 respektive 3 timmar Information Telefon: Besöksadress: Smedbyvägen 4 E-post: UVK LOGGA

18 Teknik & Fastighet Vår verksamhet Vi ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark. Vi ansvarar för kommunens byggnader och lokaler. Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och trivsam kommun att bo och vistas i. Att hålla en hög kvalitet på våra vatten- och avloppstjänster är en viktig del av arbetet. Beskrivning av tjänsten Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens arbete med vattenoch avloppstjänster Vi garanterar att: -Ingen enskild va-abonnent ska behöva sakna vatten p.g.a. akuta driftstopp eller arbeten i kommunens ledningsnät i mer än 24 timmar -Vid avbrott i vattenleveransen skall man kunna hämta dricksvatten vid ett anvisat tappställe inom 2 timmar. -Om en vattenläcka inom kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid påbörjar vi reparationsarbetet inom 2 timmar. - Om en läcka upptäcks på annan tid påbörjar vår beredskapsstyrka arbetet inom 3 timmar. Avgränsning Garantin omfattar endast kommunens ledningsnät. Vad vi förväntar oss av dig Att du omgående anmäler de fel du upptäcker till oss. Hjälp oss att bli bättre, säg vad du tycker Detta kan du göra på flera sätt: Webb: (Etjänster/Felanmälan/synpunkter) Mobil: wap.upplandsvasby.se E-post: Telefon: Vad händer om vi inte håller vad vi lovar Vi följer omgående upp alla avvikelser. Du får en återkoppling. Verksamhetsansvarig nås via kommunens växel tfn

19 Förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens handläggning av förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad Sammanfattning av kvalitetsgarantin Förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska utfärdas inom fem arbetsdagar Information Telefon: Besöksadress: Smedbyvägen 4 E-post:

20 Teknik & Fastighet Vår verksamhet Vi ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark. Vi ansvarar för kommunens byggnader och lokaler. Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och trivsam kommun att bo och vistas i. Beskrivning av tjänsten Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens handläggning av förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad Vi garanterar att: Förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska utfärdas inom fem arbetsdagar. Avgränsning Garantin gäller under förutsättning att samtliga begärda handlingar inkommit och att du uppfyller kraven enligt reglerna i Trafikförordningen 13 kap 8. Vad vi förväntar oss av dig Vi förväntar oss av dig att din ansökan om förlängt parkeringstillstånd ska vara fullständig Hjälp oss att bli bättre, säg vad du tycker Detta kan du göra på flera sätt: Webb: (Etjänster/Felanmälan/synpunkter) Mobil: wap.upplandsvasby.se E-post: Telefon: Vad händer om vi inte håller vad vi lovar Vi följer omgående upp alla avvikelser. Du får en återkoppling. Verksamhetsansvarig nås via kommunens växel tfn

21 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Carl Bachman Dnr: Fax TN/2009:78 Tekniska nämnden Investeringsanmälan - Gator, parker, parkeringar och VA i kvarteret Messingen Ärendebeskrivning I samband med byggandet av Väsby gymnasium och de nya fastigheterna i kvarteret Messingen måste kommunen ordna med infrastrukturen i området. Detta innebär att bygga om gator, parker, parkeringar och vatten och avlopp på Centralvägen, Optimusvägen, Anton Tamms väg, Industrivägen samt lokalgator inom området. Eftersom vi befinner oss i ett tidigt skede i processen så är de kalkyler som dessa investeringar bygger på ganska grova. För att tidplanen med anläggandet av det nya gymnasiet skall hålla är det av största vikt att dessa arbeten kommer igång under januari Teknik & Fastighet anmäler av denna anledning investeringen men vill samtidigt påpeka att medel för detta ej finns i Tekniska nämndens flerårsplan. Utbyggnaden är tänkt att ske i etapper och det anläggs inte mer i respektive etapp än vad som är nödvändigt för att infrastrukturen i området skall fungera tillfredställande. Delar av anläggningarna skall bekostas av exploatören för Messingen och andra närliggande fastighetsägare. Teknik & Fastighets förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatören) under 2010 för att anlägga gator, parkeringar och parker inom kvarteret Messingen. 2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatören)under 2010 för att anlägga vatten och avlopp inom kvarteret Messingen. 3. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatö- 1

22 ren) under 2011 för att anlägga gator, parkeringar och parker inom kvarteret Messingen. 4. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatören) under 2011 för att anlägga vatten och avlopp inom kvarteret Messingen. 5. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatören) under 2012 för att anlägga gator, parkeringar och parker inom kvarteret Messingen. 6. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk investeringsmedel om kr (varav kr kommer att faktureras exploatören) under 2012 för att anlägga vatten och avlopp inom kvarteret Messingen. Den totala investeringsvolymen som hamnar på kommunen för infrastruktur inom kvarteret Messingen under åren blir för gator, parkeringar och parker: och för VA: kr. Bakgrund Nedan följer en detaljerad beskrivning av föreslagna utbyggnadsetapper rörande gator, parker, parkeringar och VA inom kvarteret Messingen. Varje föreslagen etapp redovisas med grov tidplan, åtgärder och ekonomiska konsekvenser. 1. Delområde Centralvägen När ledningsflytten av VA är genomförd från kv Messingen till Centralvägen (pågående arbete klart januari/februari KS beslutade om en Investeringsanmälan den 14 april 2009 som omfattade kr och som belastar VA-kollektivet) och Centralvägen är återställd så skall Centralvägen enligt detaljplanen för Norra Messingen rustas upp vad avser gångytor, planteringar, belysning, gatumöblering och kantstensparkering. Dessutom krävs det att Centralvägen sänkes med 28 cm för att man skall kunna anpassa höjden för entréer mm till Väsby nya gymnasium. Den tidigare fastighetsägaren på Norra sidan av Centralvägen, AB Väsbyhem, har pumpat bort grundvatten från sin fastighet (man har ett underjordiskt garage under det högsta huset i kv) helt emot vad avtalen säger för detta område. Denna pumpning har enligt T&F orsakat sättningar på gångytorna under arkaden på AB Väsbyhems tidigare ägda fastighet längs Centralvägen (sedan 27 maj 2009 en Brf) så därför behöver även denna gångyta rustas upp. Kostnaden för ombyggnad och upprustning av Centralvägen uppgår till ca 7,1 mkr enligt Bjerkings kalkyl varav ca 5,4 mkr under 2010 och ca 1,7 mkr under AB Väsbyhem bör betala ca 1 mkr som ersättning för de skador som deras pumpning av grundvattnet på sin tidigare fastighet förorsakat och som nu leder till att vi måste byta ut betongplattorna under arkaden. Gata Belopp: 2010: kr (Varav kr bör belasta AB Väsbyhem) 2011: kr 2

23 Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2011 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Väsbyhems del frånräknad) (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden VA Belopp: 2010: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2010 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Inga ökade driftkostnader Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar VAverksamheten. 2. Delområde Torg och Parkering På torget och den blivande kulturhustomten skall det ordnas temporära parkeringar, entrén till Väsby Nya Gymnasium och torget framför skall också iordningställas. Kostnaden för detta uppgår enligt Bjerkings kalkyl till ca 3,0 mkr varav 2,1 avser 2010 och ca 0,9 mkr avser En översyn för att få plats med mer p-platser pågår, cykelparkeringen i detta läge utgår. Torg & Parkering Belopp: 2010: kr 2011: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2011 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2010: kr (Intern ränta 4,0 %) 2011: kr 2012: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden VA Belopp: 2010: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2010 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2010: kr 3

24 (Intern ränta 4,0 %) Övriga driftkostnader: Driftkostnaden belastar: 2011: kr 2012: kr Inga ökade driftkostnader Kapitaltjänstkostnaden belastar VAverksamheten. 3. Delområde Optimusvägen Optimusvägen kan delas upp i tre etapper. Dels enligt detaljplan för Norra och Södra Messingen, dels genom att särskilja östra och västra sidan av vägen. Enligt Bjerkings programhandling så kommer Optimusvägen att rustas upp med betongplattor på gångytor, ny plantering av träd, man kan ordna 22 helt nya p- platser genom kanststensparkering samt gångytor på båda sidor av vägen. Enligt kalkylen så kommer kostnaden för hela Optimusvägen uppgå till ca 13,6 mkr. Det som fördyrat projektet sedan exploateringsavtalet träffades är att man rustar upp båda sidorna av hela vägen från Centralvägen fram till Anton Tamms väg. Detta för att erhålla en ökad stadsmässighet. T&F föreslår att man under 2010 och 2011 gör i ordning den östra sidan av Optimusvägen från Centralvägen till Dp gräns Norra Messingen. Under 2011 görs sedan den östra sidan från Dp gräns Norra Messingen till Anton Tamms väg samt den västra sidan från Centralvägen till Dp gräns. Under 2012 görs den västra sidan från Dp gräns till Anton Tamms väg. Kostnaderna för de olika etapperna framgår av den ekonomiska redovisningen nedan. Gata Belopp: 2010: kr 2011: kr 2012: kr Nyinvestering Typ av investering: Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: VA Belopp: Kapitaltjänstkostnader belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden 2010: kr 2011: kr 2012: kr Nyinvestering Typ av investering: Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten. 4

25 4. Delområde Parken intill Väsby Nya Gymnasium Enligt detaljplanen för Norra Messingen skall en park anläggas alldeles intill Väsby Nya Gymnasium. Enligt den programhandling White Arkitekter redovisat och den kalkyl som tagits fram så uppgår kostnaden exkl. projektering till ca 7,0 mkr varav 5,6 mkr avser själva parken och 1,4 mkr belastar gymnasiefastigheten. Projekteringskostnaden uppgår till ca 0,9 mkr. Kostnaden för parkfastigheten 5,6 mkr + 0,8 mkr = 6,4 mkr belastar enligt exploateringsavtalet kommunen med 80% och exploatören (Peab) med 20% d v s kommunen skall stå för ca 5,1 mkr och Peab för ca 1,3 mkr. Kostnaden för gymnasiefastigheten uppgår till ca 1,4 mkr + 0,1 mkr = 1,5 mkr och belastar det bolag som uppför gymnasiebygganden. Helst skall totalkostnaden minska till ca 7,5 mkr varav ca 4,9 avser 2010 och ca 2,6 mkr avser För detta delområde skall diskussioner föras vidare om mindre förändringar av utförandet, b l a synpunkter från den politiska styrgruppen för Väsby Nya Gymnasium. Park Belopp: 2010: kr (varav faktureras exploatören) 2011: kr (varav faktureras exploatören) Nyinvestering Typ av investering: Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2011 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Exploatörens del frånräknad) (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden VA Belopp: 2010: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2010 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten. 5. Delområde Industrivägen Enligt Bjerkings programhandling kommer Industrivägen att kosta ca 10 mkr att utföra i två etapper under 2011 och 2012 med hälften av kostnaden vardera året. Förslaget från T&Fs sida är att under 2011 bygga klart mot gymnasiesidan i 5

26 en ev. något enklare standard och mot andra sidan sätta kantsten för att skapa ca tillfälliga p-platser innan inriktningen för detaljplan 3 i kv Messingen klarnar. När det gäller Industrivägen i övrigt så återkommer vi med nya kalkyler efter att detaljplan 3 antagits. Gata Belopp: 2011: kr 2012: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2011 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2012: kr (Intern ränta 4,0 %) 2013: kr Övriga driftkostnader: kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden VA Belopp: 2010: kr 2011: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2011 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2011: kr (Intern ränta 4,0 %) 2012: kr 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten. 6. Delområde Antons Tamms väg Enligt Bjerkings programhandling uppgår kostnaden till ca 4,5 mkr varav exploatören Peab skall bidra med 25% av kostnaden och fastighetsägaren till Kv Optimus söder om Optimusvägen bör bidra med ca 25%. Kommunens kostnad skulle då bli ca 2 mkr för Anton Tamms väg. T&F bedömer att den utbyggnaden bör ske Gata Belopp: 2012: kr (varav expl. + fastighetsägaren söder om faktureras kr) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2012 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2013: kr (Intern ränta 4,0 %) 2014: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. Driftkostnaden belastar Tekniska nämnden VA Belopp: 2012: kr (varav expl. + fastighetsäga- 6

27 ren söder om faktureras kr) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2012 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 2012: kr (Intern ränta 4,0 %) 2013: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader belastar VA-verksamheten. 7. Delområde Parken i södra Messingen Enligt exploateringsavtalet så uppgår en mycket grov kostnadsuppskattning av denna parkyta intill det planerade p-huset, till ca 2,5 mkr varav exploatören skall betala 50% (Peab) och kommunen 50%. Utbyggnaden bedöms ske under 2011 och 2012 med ca 1,1 mkr respektive 1,4 mkr. Park Belopp: 2011: kr (varav 50% faktureras expl.) 2012: kr (varav 50% faktureras expl.) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2011 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2012: kr (Intern ränta 4,0 %) 2013: kr 2014: kr Övriga driftkostnader: Ca kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur. 8. Delområde Lokalgator norra Messingen Enligt Bjerkings programhandlig så kommer lokalgatorna att innehålla gångytor med betongplattor, planteringar, belysning samt kantstensparkering på den ena sidan av gatan. Dessa byggs ut i takt med utbyggnaden av kvarteren under Bjerking bedömer att kostnaden kommer att uppgå till ca 9,9 mkr som skall betalas av exploatören (Peab). Gata Belopp: 2010: kr (Faktureras exploatören) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December 2010 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 0 kr Övriga driftkostnader: kr/år Driftkostnaden belastar: Tekniska nämnden VA Belopp: 2010: kr (Faktureras exploatören) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2010 Beräknad färdigtidpunkt: December

28 Avskrivningstid: Kapitaltjänstkostnad: Övriga driftkostnader: Driftkostnaden belastar: 50 år 0 kr kr/år VA-verksamheten. 9. Delområde Lokalgator södra Messingen Enligt Bjerkings programhandlig så kommer lokalgatorna att innehålla gångytor med betongplattor, planteringar, belysning samt kantstensparkering på den ena sidan av gatan. Dessa byggs ut i takt med utbyggnaden av kvarteren under Bjerking bedömer att kostnaden kommer att uppgå till ca 9,2 mkr som skall betalas av exploatören (Peab). Gata Belopp: 2011: kr (Faktureras exploatören) 2012: kr (Faktureras exploatören) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2011 Beräknad färdigtidpunkt: December 2011 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 0 kr Övriga driftkostnader: kr/år Driftkostnaden belastar: Tekniska nämnden VA Belopp: 2011: kr (Faktureras exploatören) 2012: kr (Faktureras exploatören) Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: Januari 2011 Beräknad färdigtidpunkt: December 2012 Avskrivningstid: 50 år Kapitaltjänstkostnad: 0 kr Övriga driftkostnader: kr/år Driftkostnaden belastar: VA-verksamheten. 10. Generellt rörande VA Utbyggnaden av va för ovanstående områden beräknas totalt uppgå till ca 5,8 mkr varav 2,6 mkr avser 2010, 1,4 mkr avser 2011 samt 1,8 mkr avser Kostnaden belastar va-kollektivet och skall täckas av va-taxan. För detta område innebär dock avtalet från 2002 att kvm BTA bostadsyta skall räknas av från va-avgiften i hela kv Messingen. Exploatören skall dock betala vaavgift som vanligt för de ytor som överstiger kvm. Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet 8

29 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Carl Bachman Dnr: Fax TN/2009:82 Tekniska nämnden Investeringsanmälan - Gator och torg inom område Norr Kyrkvägen Ärendebeskrivning I samband med Brabos byggande av bostäder inom område Norr Kyrkvägen åligger det Upplands Väsby kommun att anlägga en ny vägförbindelse mellan Kyrkvägen och Skolvägen samt två torgytor, dels en i korsningen Centralvägen Skolvägen och dels en i korsningen Dragonvägen Kyrkvägen. Medel till denna investering tas från exploateringsbudget Belopp: kr Typ av investering: Nyinvestering Beräknad starttidpunkt: April 2010 Beräknad färdigtidpunkt: Oktober 2010 Avskrivningstid: 33 år Kapitaltjänstkostnad: 2010: kr (Intern ränta 4,0 %) 2011: kr 2012: kr Övriga driftkostnader: kr/år Driftkostnaden belastar: Kapitaltjänstkostnaden belastar infrastruktur, övriga driftkostnader belastar tekniska nämnden. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk kr av budgeterade medel inom Exploateringsbudgeten 2010 för ny vägförbindelse och två torgytor inom område Norr Kyrkvägen. Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet 1

30 Tjänsteutlåtande Teknik & Fastighet Niclas Sandberg Dnr: Fax TN/ Tekniska nämnden Investeringsanmälan utökning av skollokaler i Frestaby Bakgrund Med anledning av utvecklingen i östra Väsby finns idag en överinskrivning av elever i Frestaskolan då behovet överskrider tillgången med drygt 10 elever i Frestaskolan. I lokalförsörjningsplanen anges ett behov av ytterligare skolplatser inom Frestaskolan de närmaste 5 åren med upp till 90 platser. För att möjliggöra en större kapacitet i skolan förvärvades i somras grannfastigheten vilken senaste tiden fungerat som lagerlokaler för ett byggföretag. Förvärvet togs på delegation av kommundirektören och omfattade en köpeskilling om 2,8 Mkr. Ärendebeskrivning Byggnaden som ligger i direkt anslutning till Frestaskolan byggs om innehållande tre stycken undervisningssalar samt grupprum och hygienutrymmen. Efter ombyggnaden ökar kapaciteten med ca 75 elever i skolan. För den tillkommande undervisningsytan uppnås en teoretisk lokaleffektivitet om 5 kvm/elev vid fullt utnyttjande. Investerings- och driftkostnadskonsekvens I flerårsplan finns upptaget 7 Mkr för en tillbyggnad av Frestaskolan under Investeringen fördelas med 2,8 Mkr avseende det genomförda fastighetsförvärvet samt 4,2 Mkr för iordningställandet av lokalerna till undervisning. Kapitaltjänstkostnaderna samt driftkostnaderna som följer med fastigheten skall täckas av hyran för lokalerna som initialt bestäms enligt självkostnadsprincipen enligt tidigare beslut och regelverk i kommunen. Avskrivningstiden sätts till 33 år avseende fastighetsförvärvet och till 25 år för ombyggnaden. Den årliga kapitaltjänstkostnaden beräknat enligt annuitetsmetoden samt driftkostnaderna uppgår till ca kr per år vilket behöver täckas via en hyreskostnad. Hyreskostnaden motsvarar ca kr/kvm 1

31 och år vilket är högre än de befintliga lokalerna men fullt utnyttjat understiger lokalkostnaden kr per elev och år vilket är detsamma som för nuvarande lokaler i Frestaskolan. Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att få ta i anspråk 7 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för genomfört fastighetsförvärv samt ombyggnaden av lokalerna till undervisningslokaler. Den ökade driftkostnaden finansieras genom hyra för nyttjaren. Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef 2

32 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Carl Bachman Dnr: Fax TN/2009:79 Tekniska nämnden Yttrande över detaljplan för område Infra City östra delen i Upplands Väsby kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade i november 2008 att uppdra åt byggnadsnämnden och dess förvaltning att pröva möjligheten till en ny detaljplan för östra delen av området Infra City. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till fler och andra byggrätter för olika användningssätt såsom, volymhandel, kontor, industri, företagslägenheter samt förbättra vistelseytor och gång- och cykelförbindelser. Stadsbyggnadskontoret har fått byggnadsnämndens uppdrag att samråda om ett förslag till detaljplan. Teknik & Fastighets synpunkter Teknik och fastighet har deltagit i framtagandet av denna plan och enhetens synpunkter har efterhand arbetats in i materialet varför vi nu endast har begränsade kompletteringar av densamma. När det gäller förutsättningarna för dagvattenhantering i området så är det klart begränsade varför anläggandet av en dagvattendamm söder om området i Sollentuna kommun är nödvändig. Kapitlet Teknisk försörjning dagvatten behandlar mycket av dessa förutsättningar men saknar bakgrundsinformation. Teknik & Fastighet föreslår att kapitlet kompletteras med information om tidigare beslut om dagvattenhantering i samband med E4s breddning enligt följande text: När Vägverket breddade E4 förbi Infra City skulle, enligt gällande arbetsplan, en dagvattendamm anläggas i område C enligt kartbild på sidan 19. En senare utredning visade att en större damm söder om Breddens arbetsområde skulle få en större positiv påverkan på dagvattnet. En överenskommelsen tecknades mellan Vägverket och Sollentuna kommun där Vägverket bidrog med kr för byggandet av en dagvattendamm i detta nya läge. 1

33 Teknik & Fastighets förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner Teknik & Fastighets yttrande rörande detaljplan för område Infra City östra delen i Upplands Väsby kommun och överlämnar det till byggnadsnämnden. Teknik & Fastighet Håkan Widholm Chef Teknik & Fastighet Bilaga: Genomförandebeskrivning, detaljplaneförslag och plankarta för Infra City Öst (Radion 1 m fl) 2

34 Samrådshandling Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Planen handläggs med normalt planförfarande. Tidplan Samråd över planen sker under perioden oktober tom november i Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Planutställningen beräknas äga rum under det första kvartalet Detaljplanen beräknas antas av Kommunfullmäktige i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner under det andra kvartalet En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits. Genomförandetid Genomförandetiden är 12 år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden har bedömts som en rimlig avvägning med tanke på omfattningen av detaljplanens rättigheter och skyldigheter. Under genomförandetiden får planen bara ändras mot berörda fastighetsägares vilja om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid planläggningen. Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägaren få rätt till ersättning från kommunen för den skada han lider. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men ändras eller upphävs planen finns ingen rätt till ersättning för de rättigheter som går förlorade (se Plan och Bygglagen kap 14 5.).

35 Den aktuella planen ersätter till vissa delar Detaljplan för område Breddens Trafikplats II i InfraCity och Älvsunda Upplands Väsby kommun och i Rotsunda Sollentuna kommun för vilken genomförandetiden utgår Huvudmannaskap Kommunerna är huvudman för allmän platsmark inom planområdet vilka utgörs av HUVUDGATA - Breddenvägen och PARK Grönytan i norra delen av planområdet invid E4. Avtal Med exploatören för området skall, före antagande av planen, tecknas exploateringsavtal med Upplands Väsby kommun respektive i förekommande fall Sollentuna kommun som reglerar åtaganden, och kostnadsfördelning berörande bla följande frågor: - lantmäteriåtgärder såsom fastighetsregleringar, ledningsrätter, servitut mm - genomförande av gång- och cykelbana - ombyggnad av Breddenvägen - dagvattenhantering inom planområdet - genomförande enligt gestaltningsavsnittet i planbeskrivningen - drift och underhållsfrågor FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Berörda fastigheter och rättigheter I planområdet ingår och berörs följande fastigheter: Fastighet Fastighetsägare Inom Upplands Väsby kommun Grimsta 5:557 ORI INFRA AB Grimsta 51:10 E. ON ELNÄT STOCKHOLM AB Grimsta 5:87 Upplands Väsby kommun Grimsta 8:1 Upplands Väsby kommun Grimsta 41:1 Upplands Väsby kommun Grimsta 51:1 ORI INFRA AB Hammarby-Smedby S:4 Upplands Väsby kommun 12/13 Privatägd fastighet 1/13 Inom Sollentuna kommun Radion 1 ORI INFRA AB Rotebro 4:26 Sollentuna kommun 2(6)

36 Fastighetsbildning Del av Grimsta 5:87, 41:1 och 51:1 (Upplands Väsby) planeras överföras till blivande kvartersmark Grimsta 5:557. Del av Rotebro 4:26 (Sollentuna) planeras överföras till Radion 1. Markerat på nedanstående karta. Hammarby- Smedby S:4 Grimsta 41:1 Grimsta 51:1 Grimsta 5:87 Grimsta 5:557 Grimsta 51:10 Grimsta 51:1 Rotebro 4:26 Radion 1 Rött område betecknar kommunal mark, Upplands Väsby. Lila område betecknar kommunal mark Sollentuna.Lljusgrått område betecknar privatägd mark. Rutigt raster (del av Grimsta 5:87, 41:1, 51:1 och Rotebro 4:26) är i kommunal ägo och betecknar område som planeras överlåtas till exploatören (Grimsta 5:557 och Radion 1). 3(6)

37 Gemensamhetsanläggning, servitut odyl Sedan tidigare belastas fastigheten Grimsta 5:557 avseende: 1. Servitut, gång- och cykelväg 2. Servitut, väg 3. Ledningsrätt, vatten- och avloppsledningar 4. Ledningsrätt, elledningar 5. Ledningsrätt, fjärrvärmeledningar Om flera fastigheter för industriändamål bildas kan det krävas att tillfarten till verksamheterna löses gemensamt. Gemensam rätt till infart över angränsande fasighet till 51:10 (E. ON ELNÄT STOCKHOLM AB) säkras genom servitut. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Detaljplanearbetet bekostas enligt upprättat plankostnadsavtal mellan Infracity AB och Upplands Väsbys kommuns stadsbyggnadskontor. Markförvärv Delar av fastigheterna Grimsta 5:87, 41:1 och 51:1 som idag tillhör Upplands Väsby kommun och ligger på kvartersmark i planförslaget kommer att överlåtas till Infracity. Delar av fastigheterna Rotebro 4:26 som idag tillhör Sollentuna kommun och ligger på kvartersmark i planförslaget kommer att överlåtas till Infracity. Avgifter och taxor VA-taxa VA-avgifter för anslutning av nytillkommande byggnadsytor betalas enligt den för tidpunkten gällande taxan. Nya anslutningspunkter debiteras också enligt gällande taxa. Elavgift Kostnad för ny anslutning eller flyttning av elserviser betalas enligt leverantörens gällande taxa. Nätstationer och elledningar Planerade nybyggnationer kan innebära att befintliga markförlagda elledningar; såväl högspännings- som servisledningar, kan behöva flyttas. Kostnader som medförs av sådana omflyttningar bekostas av exploatören. För att trygga elförsörjningen till den östra delen av planområdet kan ytterligare nätstation krävas med en placering på kvartersmark. Utrymme för detta regleras i avtal mellan fastighetsägare och elleverantör. Fjärrvärme Kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet debiteras efter taxa. Bygglovavgift Kostnader för bygglov och bygganmälan och därtill hörande nybyggnadskarta betalas enligt gällande taxa. Ett plankostnadsavtal är upprättat mellan exploatören och Upplands Väsby kommun vilket befriar från planavgift i samband med bygglov för den bebyggelse som ska ske inom området enligt denna detaljplan. 4(6)

38 Fastighetsbildningsåtgärder För lantmäteriets åtgärder uttas avgift enligt myndighetens taxa. TEKNISKA FRÅGOR Utredningar Följande utredningar har tagits fram i samband med planarbetet: - Dagvattenutredning InfraCity Öst, , WSP. - PM Geoteknik underlag för detaljplan , WSP. - Luftkvalitetsutredning, 2009:12, SLB-analys. - Riskanalys, (bilaga: Detaljerad riskanalys, Brandskyddslaget 2009) 2009, Structor. - Bullerutredning, (bilaga: Bullerutredning transformatorstation 2009), Ramböll akustik. Dokumentation och kontroll Kontrollprogram för grundvattennivå och sättningar enligt Geotekniskt PM (PM Geoteknik Infra City Öst ) skall genomföras. ANSVARIGA Exploatören ansvarar för utbyggnaden av området i de delar som ligger inom kvartersmark. Bygglov, marklov och rivningslov söks hos byggnadsnämnden i Upplands Väsby kommun respektive miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun. Lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen och anläggningslagen söks hos Lantmäteriet Stockholms län. Tekniska nämnden i Upplands Väsby kommun föreslås ansvara för utbyggnad av allmänna gator, allmänna vatten- och avloppsledningar inom planområdet, samt för drift och underhåll av allmänna vatten- och avloppsledningar inom planområdet. Avtal om detta tecknas mellan Upplands Väsby kommun och Sollentuna Energi. 5(6)

39 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Upplands Väsby Fredrik Drotte Elisabet Eriksson Mats Olsson Ingvar Häll Birgitta Hillblom Maria Svanholm Carl Bachman Nils Halvares Christer Jonsson Sollentuna David Saveros Stadsbyggnadskontoret, Planchef Stadsbyggnadskontoret, plan Stadsbyggnadskontoret, trafik Stadsbyggnadskontoret, exploatering Miljö- och hälsoskyddskontoret miljö- och hälsoskyddskontoret Teknik och fastighet, Chef Teknik och fastighet, VA Stadsbyggnadskontoret, bygglov Plan- och fastighetskontoret, plan För framtagandet av detaljplan medverkande konsulter: för Upplands Väsby kommun: Petter Lindencrona White Arkitekter Karolina Embring White Arkitetker Anders Danielsson White Arkitekter för Infra City: Robert Martin Jan-Åke Lindgren Arosgruppen Arkitekter Arosgruppen Arkitekter Undertecknat September 2009 Upplands Väsby kommun, Stadsbyggnadskontoret Elisabet Eriksson, Planarkitekt Sollentuna kommun, kommunledningskontoret, plan- och fastighetsavdelningen David Saveros, Planarkitekt 6(6)

40 Samrådshandling Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustrationer Bilagor: 1. Dagvattenutredning InfraCity Öst, WSP juli PM Geoteknik, underlag för detaljplan , WSP 3. Luftkvalitetsutredning, SLBanalys 2009:12 4. Riskanalys, Structor2009, samt bilaga: Detaljerad riskanalys, Brandskyddslaget Bullerutredning, Ramböll akustik, samt bilaga: Bullerutredning transformatorstation Ramböll akustik (59)

41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING...1 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...4 PLANENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖBALKEN...4 PLANDATA...4 Läge...4 Areal...4 Markägoförhållanden...5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN...5 Riksintressen...5 Översiktliga planer...5 Kommunplanen Upplands Väsby... 6 Översiktsplan Sollentuna... 6 Kommunala program i Upplands Väsby...6 Handelsutredning Upplands Väsby... 7 Detaljplan och förordnanden...7 Detaljplaner... 7 Förordnande... 8 Program för planområdet...8 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER...9 Hållbarhet...9 Landskap/stadsbild...10 Överordnade rum...10 Stadsrum Naturmiljö...12 Mark...12 Geotekniska förhållanden Radon Vatten...14 EU:s ramdirektiv Miljökvalitetsnormer Skyddsområde för grundvattentäkt Grundvatten Dagvattenpolicy Grönstruktur och rekreation...15 Park, vistelseytor, grönområden Friluftsliv Barriärverkan Kultur...17 Byggnadskultur Fornlämningar Naturminnen Bebyggelseområden...18 Planstruktur Bebyggelse Arbetsplatser...19 Kommersiell service...20 Tillgänglighet...20 Bostäder...20 Planbestämmelser...21 Gång-, cykel- och mopedtrafik Kollektivtrafik (bild s. 23) (59)

42 Biltrafik Parkering Teknisk försörjning...27 Vatten och avlopp Dagvatten Värme samt energianvändning Avfall Störningar, risk och säkerhet...30 Skyddsavstånd elförsörjning Transporter med farligt gods Insatstid och framkomlighet för räddningstjänsten Risk för översvämning, sättningar och skred Buller och vibrationer Luft GESTALTNING...41 Mål, syfte och status...41 Underlag Tre stadsrum...42 E4-rummet Vistelse- och kommunikationsrum ADMINISTRATIVA FRÅGOR...52 Planens handläggning Genomförandetid...52 Bygglovpliktens omfattning Medverkande tjänstemän MILJÖBEDÖMNING...53 Behovsbedömning...53 Platsen Påverkan Planen Ställningstagande om betydande miljöpåverkan BEGREPPSFÖRKLARINGAR...59 REVIDERINGAR...Fel! Bokmärket är inte definierat. BILAGOR, förteckning (59)

43 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planen syftar till att utreda en utveckling av befintliga verksamheter samt möjliggöra nya byggnader för handel, kontorsändamål samt företagslägenheter för tidsbegränsat boende. Planen möjliggör ny g/c-väg och anslutning till planerad g/c-bro över E4:an samt upprustning av ytor för rekreation och vistelse. Planen syftar vidare till att ersätta gällande befintliga detaljplaner med en ny mer ändamålsenlig. Planområdet sträcker sig över kommungränsen mellan Upplands Väsby och Sollentuna och planprocessen har simultant genomförts i dessa bägge kommuner. PLANENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖBALKEN Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitlet avseende lämplig användning av mark och vatten. 5 kapitlet miljökvalitetsnormer: Miljökvalitetsnormen för partiklar PM10 överskrids för området närmast E4 (ca 70 m från vägbanekant). Överskridandet berör byggnaderna 59, 63, 65,66 och 74 samt två av de i detaljplaneförslaget föreslagna nya byggnaderna. Normen för kväveoxid underskrids. Nya miljökvalitetsnormer för PM2,5 är under framtagande men riskerna för att de överskrids i gaturum utan att PM10 gör det är obetydliga. Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs inte. PLANDATA Läge Planområdet ligger två mil norr om Stockholm i Upplands Väsby och Sollentuna kommuner. Det sträcker sig 800 meter längs med E4:an, från trafikplats Bredden fram till strax söder om Bendans bro. Området avgränsas i öster av de korsande vägarna Bendans väg och Breddenvägen, och i väster av motorvägen. Sydvästra hörnet av planen, mot motorvägen, ligger inom Sollentunas kommun. Avgränsning av planområdet har skett med hänsyn till befintliga detaljplaner och planerad bebyggelse och åtgärder. Areal Planområdet omfattar ca 19 ha. 4(59)

44 Markägoförhållanden Större delen av omkringliggande vägområden ägs av Upplands Väsby kommun (röd markering). Markområdet för E4:an med dess vägramper och vägkanter/slänter ägs till större delen av InfraCity. Fastighet för fastighet är ägarförhållandena följande: Markägoförhållanden, nuläge. Rött/mörkgrått område betecknar kommunal mark Upplands Väsby; lila/mellangrått område betecknar kommunal mark Sollentuna, ljusgrått område betecknar privatägd mark. Inom Uppland Väsby kommun: Grimsta 5:557, Ori Infra AB Grimsta 51:10, Eon elnät Stockholm AB Grimsta 5:87, Upplands Väsby kommun Grimsta 8:1, Upplands Väsby kommun Grimsta 41:1, Upplands Väsby kommun Grimsta 51:1, Upplands Väsby kommun Hammarby-Smedby s:4, 13 fastigheter ingår varav 12 kommunägda och en privatägd Inom Sollentuna kommun: Radion 1, Ori Infra AB Rotebro 4:26 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Riksintresse för kommunikationer E4:an invid planområdet utgör riksintresse för kommunikationer enl. 3 kap 8 MB. Översiktliga planer Detta förslag till detaljplan överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplaner. 5(59)

45 Kommunplanen Upplands Väsby Kommunplanen består av en utvecklingsplan, som anger kommunens utveckling i ett vidare perspektiv, och en översiktsplan som visar mark- och vattenanvändningen. Utvecklingsplanen har sex s.k. utvecklingsområden, som beskriver vad kommunen vill satsa extra på under planperioden. Det utvecklingsområde som starkast berör denna plan är Kunskap och tillväxt i Upplands Väsby, delmål 3 och 4: Delmål 3: Stort arbetsplatsutbud, Förtätning och utveckling av arbetsplatsområden: Kommunen är generellt sett väl försedd med arbetsplatsområden men områden för viss typ av verksamhet som t.ex. småindustri och lager behöver skapas. De nuvarande arbetsplatsområdena längs E4:an och järnvägen bör om möjligt förtätas, både med tanke på de goda kommunikationslägena och på att en tätare bebyggelse kan fungera som bullerskärm för bakomliggande bostadsbebyggelse. Delmål 4, Rätt företag på rätt plats: Gestaltningskrav som lokaliseringsfaktor: Stråken längs med E4:an och järnvägen och infarterna är viktiga för intrycket av kommunen och skall planeras med stor omsorg. De verksamheter som tillkommer där bör vara profilarbetsplatser med estetiskt tilltalande utformning. Översiktsplanen inleds med redovisning av en rad strategier som legat till grund för framtagandet av planen. Den av dessa som tydligast berör denna detaljplan är Förtätning av verksamhetsområden och omvandling av delar av områden utmed järnvägen och E4. Vidare beskrivs planens huvuddrag och där står om arbetsplatsområden: Betydande tillväxtpotentialer finns inom nuvarande arbetsplatsområden, t.ex. E4 vid InfraCity, Vilundaparken och Johanneslunds Business Campus. I samma avsnitt finns också strategierna bra cykelförbindelser, viss upprustning och avlastning av Breddenvägen, liksom värnandet av sjöar och vattendrag och skyddandet av dricksvattnet, också dessa kan räknas som strategier som särskilt berör denna detaljplan. Översiktsplan Sollentuna Översiktsplanen i Sollentuna, antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002, anger Breddens verksamhetsområde som område för näringsverksamheter. Kommunala program i Upplands Väsby De kommunala program som främst berör planeringen av InfraCity Öst är 1. Handelsutredning Upplands Väsby, framtagen på uppdrag av Upplands Väsby kommun 2006 (se nedan); 2. Gestaltningsprogram för E4:an i Upplands Väsby, samrådshandling, samråd avslutat Dagvattenpolicy, Gemensamma riktlinjer för hanteringen av dagvatten i tätort, gemensamt framtagen för Upplands Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Täby och Sollentuna kommuner och antagen i kommunfullmäktige september (59)

46 4. Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle (antagen av kommunfullmäktige i Upplands Väsby ) Handelsutredning Upplands Väsby 2006 gjordes på uppdrag av Upplands Väsby kommun en handelsutredning som visar på en önskvärd långsiktig utveckling av ny och befintlig handel i kommunen. Dess slutsatser är att om InfraCity byggs ut för volymhandel inom sällanköpsvaruhandel samt viss storskalig dagligvaruhandel, så kommer detta att ge Upplands Väsbys invånare ett närliggande alternativ för extern volymhandel. Om man istället avstår en sådan utbyggnad så kommer troligtvis grannkommunernas utbyggnadsplaner för sina respektive handelscentra (exempelvis Häggvik/Stinsen, Barkaby, Täby centrum m.fl.) att tillvarata Upplands Väsbys och norra Sollentunas efterfrågan för sådan service. De omfattande investeringar i ny handel som pågår och som planeras i regionen innebär att det bedöms finnas en överetablering av handel i regionen från år 2012, oavsett utbyggnad av handeln i InfraCity. Denna kommer enligt utredningen att under de påföljande åren att försvinna då efterfrågetillväxten kommer ifatt. I utredningens slutsatser förordas en fortsatt utbyggnad av Upplands Väsby centrum med detaljhandel av shoppingkaraktär, alltmedan InfraCity och Glädjenområdet planeras för fortsatt utbyggnad av volymhandel. På så vis förhindras ett nettoutflöde av inköpsströmmarna från kommunen i tider av hårdnande konkurrens i regionen, och kommunens invånare bibehåller detaljhandel och service i sitt närområde. Detta detaljplaneförslag överensstämmer i huvudsak med slutsatserna i programmen, även om viss detaljhandel och service för närområdet förekommer i området. Detaljplan och förordnanden Detaljplaner Åtta detaljplaner och ett tillägg till en av planerna täcker området idag. En av planerna ligger i Sollentuna kommun. Upplands Väsby kommun: Nr 83, fastställd Nr 149, laga kraft , genomförandetid: 5 år. Nr 169, laga kraft , genomförandetid: 10 år. Nr 188, laga kraft , genomförandetid: 10 år plus 5. Nr 204, laga kraft , genomförandetid: 5 år. Nr 212, laga kraft , genomförandetid: 15 år, tillägg till 149. Nr 267, laga kraft , genomförandetid: 10 år. Nr 289, (nr. 498 i Sollentuna kommun) laga kraft , genomförandetid: 15 år. Nr 1345, laga kraft , genomförandetid: 5 år. Sollentuna kommun: Nr 498, (289 i Upplands Väsby kommun) laga kraft , genomf.tid:15 år. 7(59)

47 Befintliga planer inom detaljplaneområdet före antagande av denna detaljplan. Förordnande Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för vattenförsörjningen, enligt gällande föreskrifter för Hammarby och Rotsunda reservvattentäkter (01 FS 1981:151 och 01 FS 1974:132). Program för planområdet Planen innebär en komplettering och förtätning av ett befintligt handels- och verksamhetsområde. Området är detaljplanelagt och pågående markanvändning avviker inte från översiktsplanen. Något programarbete har inte bedömts vara nödvändigt. 8(59)

48 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet sluttar svagt mot söder, bilden är tagen mot norr med E4:an i väst. Hållbarhet Ansvarsfull planering bör göra avvägningar och bedömningar för om projektet är förenlig med långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Hållbar utveckling innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö (ekologi). I fall där motstridiga hållbarhetsintressen står mot varandra får sammanvägning mellan olika intressen göras. Inom InfraCity finns möjlighet att förtäta området utan att ta jungfrulig mark i anspråk. På så sätt utnyttjas befintliga system som ledningsnät och gator effektivare. Dessutom förbättras underlag för såväl kollektivtrafik som handel och annan service. Dagvattnet rinner idag nästan helt orenat ut i Norrviken. Detaljplanen ger förutsättningar för en förbättrad hantering av det förorenade dagvattnet. Transportsektorn är en stor miljöbov i samhället. För att kunna minska bilanvändandet måste förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Det finns även en viktig trygghetsaspekt att ta hänsyn till när det gäller hur man skapar miljöer i anslutning till arbetsplatsområden som ofta upplevs som ogästvänliga, i synnerhet kvällstid och nattetid. 9(59)

49 Landskap/stadsbild Överordnade rum Området kan indelas i två överordnade rum, landskapsrummet och höghastighetsrummet. Landskapsrummet. InfraCity ligger i en dalsänka i det landskapsrum som skapas av tre åsryggar där Stockholmsåsen är den förhärskande i nord-sydlig riktning. Landskapsrummet är vidsträckt och planområdet svagt sydvänt på grund av höjdskillnaderna mellan södra och norra delen. Den nord-sydliga riktningen förstärks av trafikflödet. Landskapsrummet accentueras av bebyggelsens struktur, med den högre hotellbyggnaden i den bakre raden och övriga byggnader stegvis trappandes ner mot motorvägen. Norra delen av planområdet, E4 i förgrunden, Fylgiaskogen i bakgrunden Höghastighetsrummet. Längs E4:an och genom höghastighetsrummet färdas ca fordon per dygn. Den höga hastighet man färdas med längs med E4:an präglar upplevelsen av rummet. InfraCity ligger strategiskt precis norr om kommungränsen och utgör sålunda det första man ser av Upplands Väsby när man kommer på motorvägen från söder. Dock förblir entrén till Upplands Väsby otydlig trots närheten till kommunens centrala delar. Olika verksamheter exponerar sig med varierande intensitet, och det sammanfattande intrycket är splittrat. Till skillnad från upplevelsen längs vissa sträckor genom Solnas och Sollentunas kommuner finns längs E4:an genom Upplands Väsby kommun kontakt mellan väg och omgivande landskap, något som kan tas tillvara i en mer medveten gestaltning av höghastighetsrummet. 10(59)

50 Bebyggelsen i InfraCity kan delas in i fyra huvudsakliga områden med sinsemellan skiljda egenskaper och förutsättningar. Stadsrum Planområdet delas in i två större bebyggelsegrupper, mellanrummet mellan dessa, (vistelse- och kommunikationsrummet), samt motorvägsrummet. Ny bebyggelse bör koncentreras till bebyggelseområdena. I vistelse- och trafikrummet renodlas detta syfte. Utveckling i InfraCity Öst bör ske i enlighet med detta tankesätt så att respektive huvudsyfte kan förstärkas. På så sätt kan detaljplanen göras generell och tillåtande utan att riskera vissa grundläggande värden, vilket borgar för en hållbar plan som inte behöver ändras på många år. Bebyggelse: Bebyggelsen finns koncentrerad till två större områden. Byggnaderna är storskaliga och kvarterens gränser ibland otydliga. Detaljplanen syftar till att med hjälp av förtätning och tillägg skapa sammanhållna kvarter och ordnade fasadlinjer mot gator och omgivande områden. 11(59)

51 Grönyta och allén längs Kanalvägen mellan bebyggelsekvarteren. Vistelse- och kommunikationsrum: Platsen mellan bebyggelsekvarteren är omsluten och har en tydlig rumslighet. Flera av byggnaderna däribland Scandic vänder naturligt sina entréer mot detta stadsrum. I södra delen finns en grönyta. Planens intention är att bevara och förädla stadsrummets öppenhet och potential för vistelse, lek, rekreation och kommunikation. E4-rummet: Planområdets fasader ger ett splittrat och oordnat intryck för de som färdas längs E4:an och det kan vara svårt att utläsa områdets avgränsning. Planen ger möjlighet att förtydliga områdets gränser genom att placera byggrätter i det södra respektive norra hörnet mot motorvägen. Planen ger också förutsättning för att för att med hjälp av fasadernas utformning skapa en ökad enhetlighet samt förbättra samordningen av skyltning mot E4:an. Naturmiljö Inom planområdet finns idag endast begränsade naturvärden avseende växt- och djurliv. Dock finns vissa mindre grönytor inom området och längs de kringliggande gatorna, och en allé med fem trädrader längs Kanalvägen inom området. Nordöst om planområdet ligger Fylgiaskogen och sydöst om planområdet ligger Bollstanässkogen som är utmarkerad som promenadområde i Upplands Väsbys översiktsplan. En del av skogsområdet är i Sollentunas översiktsplan utmarkerad som område för rekreation och rörligt friluftsliv. Mark Föroreningar i mark och byggnader Några kända föroreningar i mark eller byggnader finns inte inom området. Befintliga byggnader är resta på jungfrulig mark. Föroreningar kan emellertid finnas i påförda massor och utfyllnader. Vid alla schaktarbeten ska man vara observant på tecken som tyder på förorening. 12(59)

52 Geotekniska förhållanden Området är relativt väldokumenterat sedan tidigare. En geoteknisk sammanställning som baseras på tidigare utförda geotekniska utredningar från det aktuella området har genomförts i samband med det aktuella planarbetet (PM Geoteknik, underlag för detaljplan , WSP). Texten nedan är utdrag från utredningen. Markytan är svagt lutande med nivåer varierande mellan ca +11 och +13. I alla riktningar avgränsas området av höjdpartier. Jorden inom planområdet utgörs huvudsakligen av lera ovan friktionsjord. I söder och öster avgränsas området av moräntäckta höjdpartier. Berg i dagen förekommer inom höjdpartierna. Höjdpartiet väster om området består av åsmaterial (Stockholmsåsen). Lerans lagertjocklek bedöms i huvudsak variera mellan 10 och 12 m inom planområdet. Leran underlagras av ca 1 25 m tjocka lager av friktionsjord, huvudsakligen sand och grovsilt. I anslutning till höjdpartierna förekommer även utsvallade sand och siltskikt ovan leran. Kanalvägen är delvis utförd med lättfyllning (leca) för att reducera sättningar. Det pågår marksättningar inom området. Sättningarna varierar mellan några mm/år till någon cm/år på grund av konsolidering i leran och kommer att pågå under en lång tid. Vid markuppfyllnader ska en kompensation skapas för att inte öka belastningen. Förändringar av grundvattennivån ökar risken för sättningar. Det är därför viktigt är att såväl övre som undre grundvattenytans naturliga nivå bibehålls. Leran är mycket lös till lös vilket innebär att större uppfyllnader kan ge upphov till stabilitetsproblem dvs. lokala skred. Djupa schakt som t.ex. ledningsschakt mm kan behöva utföras inom spont. För att bestämma erforderliga släntlutningar, maximala schaktdjup utan spont mm erfordras stabilitetsutredning. Nya byggnader inom området rekommenderas grundläggas med pålar. Vid entréer o dyl. rekommenderas länkplattor. Sättningskänsliga ledningar rekommenderas grundläggas med pålplattor alternativt kan ledningsgraven förstärkas med kalkcementpelare. Detta medför att spontbehoven minskar eller utgår. För gator, vägar eller parkeringar där marknivån måste höjas, rekommenderas att markförstärkning eller lastkompensation utförs. Minskad eller reducerad belastning kan erhållas genom sänkning av nuvarande marknivå alternativt genom att befintlig jord byts mot lättfyllning. Förstärkning kan utföras med kalkcementpelare eller genom vertikaldränering. I båda fallen krävs en förbelastning med liggtiden ca 3-4 mån för kalkcementpelare och ca 1 år för vertikaldränering. I ett senare skede bör även en riskanalys avseende markarbeten upprättas. Ett kontrollprogram för grundvattennivå och sättningsmätningar bör upprättas. Inför genomförande av planen bör en riskanalys avseende markarbeten upprättas och kompletterande geotekniska undersökningar för att bl.a. bestämma lerans egenskaper och pållängder. 13(59)

53 Radon Enligt översiktlig bedömning ligger delar av planområdet inom högriskområde för radon, men större delen av området är lågriskområde för radon. Mer detaljerad undersökning av områdets markradonsituation ska redovisas vid bygglovansökan som visar att markradonvärdena underskrider gällande riktvärden. Om sådan undersökning inte genomförs ska byggnaderna uppföras radonsäkra för att förhindra att markradon tränger in i utrymmen där människor stadigvarande vistas. Vatten EU:s ramdirektiv EU:s ramdirektiv för vatten och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön innebär bland annat att miljökvalitetsnormer ska fastställas för yt- och grundvatten. Arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten pågår. Syftet med åtgärderna är att förhindra en försämring, förbättra och återställa statusen i ytvattenförekomster, uppnå en god kemisk och ekologisk status för dessa och minska förorening som orsakas av utsläpp och av farliga ämnen, skydda, förbättra och återställa grundvatten, förebygga förorening och försämring samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse, bevara de skyddade områdena. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är bland annat styrande vid fysisk planering. Den planerade exploateringen får inte försvåra möjligheterna att med olika åtgärder uppnå god vattenstatus. Skyddsområde för grundvattentäkt Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för vattenförsörjningen, enligt gällande föreskrifter för Hammarby och Rotsunda reservvattentäkter (01 FS 1981:151 och 01 FS 1974:132). För skyddsområdena gäller speciella skyddsföreskrifter. Restriktionerna rör förvaring, transport och hantering av bl.a. brandfarliga varor, oljor och kemikalier. De innehåller också bestämmelser om att exempelvis grundläggningsföretag inte får ske djupare än 1 meter ovanför grundvattennivån och att dagvatten och eventuellt oljespill från fordon måste samlas upp och avledas utan infiltration till marken. (Länsstyrelsen kan dock medge undantag från denna föreskrift.). Föreskrifterna kräver vidare ett kontrollerat omhändertagande av dagvatten inom planområdet för att skydda grundvattentäkterna. Ett förslag till omarbetade föreskrifter prövas sen en tid tillbaka av Länsstyrelsen och beräknas vara klara inom det närmaste året. I förslaget till föreskrifter föreslås krav på tillstånd för ny bebyggelse som kan påverka vattenresursen negativt. Åtgärder som kan påverka yt- och grundvattenavrinningen negativt föreslås också regleras. 14(59)

54 Grundvatten Grundvattennivån är enligt en utredning gjord om dagvattenhanteringen i planområdet (Dagvattenutredning InfraCity Öst, WSP juli ) uppdelad i två våningar. Vattennivån i den övre grundvattenvåningen finns i torrskorpelerans spricksystem och bestäms av dagvattensystemets dräneringsnivåer i regnvattenbrunnar och av dräneringar kring byggnader. Avrinning sker till Rotsundatunneln vilken avbördar dag- och dräneringsvatten till sjön Norrviken i söder. Statusklassningen av kvaliteten i vattenmiljön i sjön Norrviken är måttlig status. Vattenkvaliteten får inte försämras, utan på sikt ska den förbättras till miljökvalitetsnormen god status. På den övervägande delen av planområdet sker mkt begränsad infiltration av dagvatten på grund av markens lerlager. Grundvattentillrinningen sker från dalen i söder (Bergkällavägen), från grusåsen i väster och från morän-bergsluttningen i öster. För att behålla grundvattennivån i den övre grundvattenvåningen är det viktigt att bibehålla tillflödet genom dagvatteninfiltration i ej hårdgjorda ytor i anslutning till bergsluttningen i öster. Den undre grundvattenvåningen i friktionsjorden under leran avrinner med svag gradient mot norr. Grundvattnet avrinner till grusåsen i nordvästligaste delen av planområdet. En tröskel eller förträngning håller grundvattenytan ovan nivån ca +10 m i planområdet. Uppmätta nivåer 1994 låg mellan + 11,51 i söder till +10,28 i norr. Normalt ligger trycknivån i den undre grundvattenvåningen 1,5-2,5 m under markytan. Det bedöms inte råda någon risk att förändra de geohydrologiska förhållandena genom grundläggningspålning eftersom den lösa lerans kohesion (vidhäftning) hindrar vattenströmning längs pålarna. Dagvattenpolicy Upplands Väsby kommun ingår i Oxunda vattensamverkan och har anslutit sig till den dagvattenpolicy som är framtagen för avrinningsområdet. Dagvattenpolicyn följer väl de ambitioner som kan formuleras enligt vattendirektivet för att skydda yt- och grundvatten och inte rubba vattenbalanser. Dagvattenutredningen som är framtagen har i syfte att se till att dagvattenpolicyn följs. Hanteringen av dagvatten för planområdet och omgivande områden är beskriven under rubriken Dagvatten på sid 27. Grönstruktur och rekreation Park, vistelseytor, grönområden Förutsättningar Tillgången på grönområden och vistelseytor inom planområdet är relativt god men kan upprustas och förbättras. I planområdets södra del, mellan östra och västra bebyggelsekvarteret finns en relativt outnyttjad grönyta. Den generösa allén längs med Kanalvägen utgör också ett positivt inslag med sittmöbler, markbeläggning med plattor och grönska. 15(59)

55 Kanalvägen, entrén till Scandic skymtar till höger. Förändringar Detaljplanen medger en utveckling av grönytan som parkyta och lekplats i en relativt skyddad del av området. Syftet är att den ska utgöra en naturdominerad plats för vistelse och avkoppling. Parkdelen innehåller även möjlig plats för en dagvattenanläggning. Grönytan mellan bebyggelsekvarteren är idag dåligt utnyttjad resurs för planområdet. Bild tagen från Breddenvägen i söder. Friluftsliv Förutsättningar Söder om planområdet finns ett skogsområde, Bollstanässkogen, som i Upplands Väsbys kommunplan är angivet som strövområde och i Sollentunas översiktsplan angiven som område för rekreation och rörligt friluftsliv. Kopplingen mellan planområdet och rekreationsområdet kan förbättras. Infrawalk är resultatet av ett nu avslutat tioårigt samarbete mellan Upplands Väsby kommun, Sigtuna kommun och Stockholms läns Landsting. Projektet bestod bl.a. av anläggande av promenadstigar och tillhandahållande av informationsmaterial, kartor, 16(59)

56 informationstavlor och foldrar, som skulle uppmuntra till regelbunden, lättare motion för anställda inom InfraCity-området. Materialet finns delvis kvar och är uppskattat. Barriärverkan Förutsättningar E4:an utgör idag en kraftig barriär för gång- och cykeltrafik. Det är lätt att ta sig till InfraCity och mellan InfraCitys båda områden på olika sidor av motorvägen med bil, men svårt om man går eller cyklar. Idag saknas förbindelse för gång och cykel på en längre sträcka av motorvägen från Bendanbron och söderut. Förändringar Detaljplanen möjliggör en mindre överbryggning av E4-barriären genom att ge förutsättning för anslutning till en planerad g/c-bro över E4:an. Bron förväntas uppföras i samband med att Älvsundadalen blir bebyggd. Kultur Byggnadskultur 66) samt de tre byggnaderna bakom dessa (57, 58 och 71) är alla byggda mellan 1974 och Husen 65 och 74 är byggda efter 1985 har ett mer uttrycksfullt postmodernistiskt formspråk och materialen är generellt sett mer påkostade. Området utgör inte en kulturhistoriskt värdefull miljö men hus nummer 68 (Scandic) ( ) kan betraktas som ett landmärke från sin tid. Bebyggelsen i området är uppförd under 70-, 80- och 90-talet. De enklare lagerlokalerna närmast motor-vägen (59, 63 och 17(59)

57 Fornlämningar Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. Naturminnen Inga naturminnen finns inom planområdet. Bebyggelseområden Planstruktur Planområdet kan funktionellt indelas i fyra olika områden (se bild s. 11): 1. Bebyggelseområdet öster om vägen utgör en högre rygg inom området med hotellbyggnaden som högsta punkt. 2. Bebyggelseområdet väster om Kanalvägen är lägre och sluttar stegvis ner mot E4:an. De tre handelsbyggnaderna närmast motorvägen (byggnader 59, 63, 66) föreslås få en ny, enhetlig fasadutformning med förbättrad och ordnad skyltning. 3. Vistelse- och kommunikationsrummet avgränsas av dessa båda bebyggelseområden. 4. E4:an samt omgivande fasader utgör motorvägsrummet. Planförslaget syftar till att renodla, förädla och förstärka karaktären och funktionerna i de olika delarna. De nya volymerna föreslås få en höjd som följer det befintliga mönstret. Bebyggelse Förutsättningar Bebyggelsen i området är uppförd under 70-, 80- och 90-talet. Den lägre bebyggelsen närmast E4 innehåller huvudsakligen volymhandel och lager. I anslutning till handelshusen i öster ligger en något högre bebyggelse med framförallt kontor och lager, men lokaler finns också för butiker och utbildningsverksamhet. På 80-talet kompletterades handelshusen med en byggnad norr om Kastanjetorget (se karta) med volymhandel och service för närområdet. 18(59)

58 Nya byggrätter och befintlig bebyggelse Öster om Kanalvägen är bebyggelsen högre och utgör en rygg för resten av området. Det mest framträdande huset på denna sida vägen är Scandic som är områdets avsevärt högsta byggnad och beklädd med spegelglas. Hotellet uppfattas som ett landmärke och består av 22 våningar. Hotellbyggnaden omges av en mäss- och konferensanläggning om 10 våningar. Norr om denna ligger ett kontorshus på 8 våningar och en indragen nionde våning. En industribyggnad och parkeringshus är sammanbyggd med kontorshuset. Arbetsplatser Förutsättningar Det största arbetsplatsområdet i Upplands Väsby kommun är InfraCity. Där arbetar ca 2500 personer i de ca 145 företagen. Arbetsplatserna finns huvudsakligen inom handel och service ( m 2 ), kontor ( m 2 ) och hotell, mässa, konferens ( m 2 ) men här finns också laboratorier, utbildningsverksamhet, öppenvård, lager och lätt industri ( m 2 ). Några restauranger finns också inom området (4000 m 2 ). Förändringar Inom planområdet ges förutsättningar för ett betydligt tillskott av minst 1000 arbetsplatser inom främst handel och kontor, men också utbildning och öppenvård. 19(59)

59 Kommersiell service Förutsättningar I befintliga byggnader inom planområdets västra del bedrivs idag främst volymhandel 1 med låg personalintensitet i förhållande till byggnadsytorna, men här finns också en relativt utbyggd dagligvaruhandel 2. Detaljhandel och kommersiell service för närområdets behov finns också här, såsom restauranger, glasmästare och frisör. I de östra delarna finns lokaler för hotell, konferens och mässverksamhet. Avståndet till Väsby centrum, med ett brett utbud av kommersiell och offentlig service samt kommunens huvudbibliotek, är ca 2,5 km. Förändringar Planförslaget medger ett tillskott av handel om ca m 2. Konsekvenser Utökade ytor för volymhandel innebär möjlighet för ett mer allsidigt område med stort utbud som bättre kan konkurrera med andra externa handelsetableringar. Tillgänglighet Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov- och byggsamrådsskedet. Planområdet är relativt plant vilket ger förutsättningar för god tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Tillgängligheten mellan parkering och verksamheter i övrigt bedöms överlag som god. Bostäder Planen möjliggör etablering av företagslägenheter där riktvärdena för buller klaras inomhus och där en acceptabel boendemiljö kan uppnås med tillgång till uteplats med god akustisk och visuell kvalitet. Riktvärdet 55 dba ekvivalent ljudnivå överskrids vid fasad mot Bendanvägen och Breddenvägen. Åtgärder skall vidtas för att minska ljudutbredningen från vägarna. Alternativt skall byggnaden förses med bullerreducerande, inglasade loftgångar som ger acceptabla värden vid lägenhetsfasad, dvs. ger en sådan ljuddämpning att ljudnivån inte överstiger 55 dba ekvivalentnivå utanför lägenhetsdörr och lägenhetsfasad. Fönster till boningsrum skall placeras mot gårdssidan. 1 Med volymhandel menar vi: Varor som är skrymmande och har stort ytkrav per såld enhet, t.ex. byggvaror, vitvaror, bilar, båtar, möbler, större elektronik. 2 Med dagligvaruhandel menar vi varor som fyller konsumentens dagliga behov av livsmedel, t.ex. bröd och mjölk, tidningar och tobak. 20(59)

60 Planbestämmelser Planbestämmelse K 1 - hus 57, 58, 71 (se s. 17): Kontor. Öppenvård. Gymnasial och eftergymnasial utbildning i begränsad omfattning. I bottenvåning medges även handel och service för närområdet 3. Förändringar i byggnadernas yttermått planeras inte. Planbestämmelse K 2, J 1 - hus 68 (se s. 17): Kontor. Öppenvård. Gymnasial och eftergymnasial utbildning i begränsad omfattning. I bottenvåning medges även handel och service för närområdet. Hotell och mässa. Ej störande verksamhetslokaler. Lager. Laboratorier. För hus 68 och 74 utökas byggrätten mot Bendanvägen i öster för att möjliggöra en tillbyggnad. För den norra byggrätten (A) (se s. 18) medger planförslaget en byggnadsarea om ca 5200 m 2 åtta våningar. För hus 68 utökas byggrätten med en yta på ca 50 m 2 vid södra fasaden för att klimatskydda inlastning och logistikfunktioner. Planbestämmelse J 1,P: Ej störande verksamhetslokaler. Lager. Laboratorier. Parkering. Planbestämmelse K 3 - byggrätt B (se s. 17): Kontor. Öppenvård. Gymnasial och eftergymnasial utbildning i begränsad omfattning. I bottenvåning medges handel och service för närområdet. Tidsbegränsat boende. Byggrätten B medger en byggnadsarea om ca 8400 m 2 som kan fördelas på flera byggnadskroppar. Byggnadshöjden medger åtta våningar. Byggrätten ersätter en byggrätt i gällande detaljplan som är ca två tredjedelar av vad som föreslås i den aktuella planen. Företagslägenheter för tidsbegränsat boende medges. Ett hundratal enheter planeras. Boende tillåts endast under förutsättning att riksdagens gränsvärden för buller kan klaras. Utomhus vid lägenhetsfasad ska en dygnsekvivalent bullernivå på max 55 dba uppnås (se avsnitt om buller och vibrationer s. 35). För en begränsad del av byggrätten (BYA 600 m2) tillåts en högre byggnadsdel. Byggnadshöjden i denna del begränsas till några våningar lägre än Scandic i syfte att inte konkurrera höjdmässigt. 3 Med handel och service för närområdet avses sådan handel och service som servar planområdet och dess närmaste omgivning. Enligt strategierna i Handelsutredning Upplands Väsby (Rapport ) är det viktigt att inte denna handel och service riskerar att konkurrera med detaljhandeln i centrala Upplands Väsby. Handelsutredningen anger också att InfraCity-området ska inriktas på volymhandel. 21(59)

61 Planbestämmelse H 1, K 4 J 1, P - hus 59, 63, 66, 65 och Byggrätt C (se s. 17,18): Storskalig volym- och detaljhandel. Kontor. Öppenvård. I bottenvåning medges handel och service för närområdet. Ej störande verksamhetslokaler. Lager. Laboratorier. Parkering. Byggnaderna 66, 63, 59 tillåts byggas på med ett tredje våningsplan. Husen ska upplevas som tvåvåningsbyggnader från marken genom att den tredje våningen är indragen. Den tredje våningen ska vara indragen minst 5 m mot väster och minst 3 m på sidorna mot norr och söder. Tredje våningen ska ges ett nedtonat och diskret uttryck för att kunna läsas ihop med bakomvarande bebyggelse lika mycket som med handelshusen. I samband med en utbyggnad med ett nytt våningsplan förväntas p- behovet öka så mycket att en del av byggnaderna tas i anspråk för parkering i upp till tre plan. På vistelseytan på Kanalvägens västra sida medges två mindre paviljongbyggnader om 150 m 2 för caféverksamhet, närservice eller dyl. En paviljong ska uppfattas som en mindre byggnad och underordnas grönskan. Placeringen ska stödja torgrum eller parkrum och socialt liv. Planen medger en fri placering inom parkområdet. Byggrätten C ersätter en något mindre byggrätt i gällande detaljplan. Ca 3000 m 2 medges och byggnaden kan uppföras i två våningar. Byggnaden kommer att fungera som ett entrémotiv tack vare sitt exponerade läge vid E4 och i Breddenvägens början. Byggnaden bör därför ges en utformning och fasadgestaltning med en tydlig profil. Planbestämmelse K 4, J 1 - hus 74 och Byggrätt A (se s. 17,18): Kontor. Öppenvård. I botten medges handel och service för närområdet. Ej störande verksamhetslokaler. Lager. Laboratorier. Gång-, cykel- och mopedtrafik Förutsättningar: Cykel- och gångvägar finns till och inom området men behöver kompletteras med avseende på tillgänglighet inom området samt över E4. Befintlig cykelväg söder om Bendanbron går ca 300 meter utmed E4 genom en miljö med höga halter av luftföroreningar. Cykelbanor så nära en föroreningskälla vill man av hälsoskäl helst undvika. Sträckan är dock begränsad och rimliga alternativ finns inte. Bendanvägen är smal och svårtillgänglig för gång- och cykeltrafik. Rörelse till fots inom området sker till stor del utefter fasaderna till Hus 57, 58 och 71, längs med Kanalvägen och till byggnaderna mot motorvägen (hus 59,63, 65 och 66). Fotgängarstråk rund handelshusen och till Kanalvägen husen är idag bristfälliga. 22(59)

62 Cykelvägar och lokalbussar i anslutning till planområdet Cykelvägen ner mot planområdet från Bendans bro Förändringar Detaljplanen ger förutsättning för anslutning till den g/c-bro över E4:an som planlagts i detaljplanen för västra delen av InfraCity. Bron kommer att länka samman befintlig 23(59)

63 bebyggelse i InfraCity öst med InfraCity väst och den planerade bebyggelsen i Älvsundadalen. Ny g/c-väg föreslås från Kanalvägen längs med östra sidan av fasaderna på hus 57, 58, 71, anslutande via övergångsställe till Bergkällavägen söder om Breddenvägen och vidare i Sollentuna (se karta s. 23). En breddning av Bendanvägen är önskvärd för att förbättra situationen för gång- och cykeltrafiken, men kostnaderna för denna åtgärd har i relation till vinsterna inte bedömts ekonomiskt försvarbara. Kollektivtrafik (bild s. 23) Med buss Området är relativt välförsett med bussförbindelser till Upplands Väsby station, Rotebro och Täby centrum: Till/från Rotebro och Upplands Väsby går ca 12 bussar i timmen vid högtrafik. Bussarna kör Kanalvägen genom området med något undantag. Restid ca 7-11 minuter. Till/från Täby Centrum går fyra bussar i timmen vid högtrafik. Restid ca 20 minuter. För närvarande pågår ett arbete mellan olika intressenter om att under år 2009 etablera en direktbussförbindelse mellan Stockholm C och Upplands Väsby (InfraCity). Bussar går även till Kallhäll, Jakobsberg, Barkarby och Kista. Med pendeltåg Närmaste stationer är Rotebro och Upplands Väsby. Restid från Stockholm minuter. Spårtaxi Det finns idéer om att förbinda InfraCity med Upplands Väsby centrum med s.k. spårtaxi. På grund av mycket stora initiala kostnader har ett genomförande inte bedömts realistiskt i närtid. Biltrafik Planområdet är väl försörjt med kommunikationer för biltrafik. Vägen E4 direkt väster om planområdet är en av Stockholmsregionens allra mest trafikerade och knyter samman Stockholm med Arlanda flygplats. Planområdet nås med bil från E4:an och Stockholmsvägen via Breddenvägen och Bendanvägen. 24(59)

64 Trafiksiffror: Vitt: antal fordon / årsvardagsmedeldygn år 2008 Rött: Bedömd trafik år 2020 Norra infarten till planområdet, från Bendanvägen i november Två entréer till planområdet finns på Breddenvägen, och en på Bendanvägen. Breddenvägen är hårt belastad under rusningstrafik, i synnerhet i korsningen med Bergkällavägen. Breddenvägen föreslås kompletteras med vänstersvängfält i korsningen med Bendanvägen/Bjursvägen och med vänstersvängfält och ljusreglering i korsningen vid Bergkällavägen i syfte att öka kapaciteten. Bendanvägen kantas av en hög brant i nordost. Den är smal och svårtillgänglig för gång- och cykeltrafik. 25(59)

65 Parkering Befintliga parkeringsplatser i planområdet Förutsättningar: InfraCity Öst har idag 3475 p-platser varav 1675 på mark och 1800 i p-hus. Hela området huserar i huvudsak verksamheter som kontor, handel, produktion/lager, hotell och restaurang och företagslägenheter för korttidsboende. Ytan ökar med ca m 2 till m 2, och parkeringsbehovet ökar därmed också. Det finns en viss obalans i dispositionen av parkeringsresurser. Den största mängden p-platser finns i östra delen av området, men det största behovet kommer att finnas i västra delen: mellan hus 59, 63, 66 och E4:an. Den föreslagna nyexploateringen sker i huvudsak på tomter som idag används som markparkering. Bortfallet av p-yta måste kompenseras i än högre grad än det direkta antalet p-platser som försvinner då verksamheterna i de nya byggnaderna i sig genererar ett ännu större behov av p-platser. Parkering för handeln Parkeringsbehovet på ca 1280 p-platser som bör ligga på bekvämlighetsavstånd för en fungerande och attraktiv handel. Idag finns ca 700 p-platser på sådant avstånd. Underskottet med ca 550 platser kan kompenseras med ett nytt p-hus, förslagsvis med delvis ombyggnad av befintliga byggnader. Parkeringsbehovet för ny handel i den sydvästra byggrätten tillgodoses med markparkering i direkt anslutning till byggnaden. Parkering för kontors- och hotellverksamhet P-huset i anslutning till Scandic-byggnaden har idag överkapacitet med sina 1800 p- platser. Det kan svälja både det nya parkeringsbehovet som nybyggnad av kontor och företagslägenheter i det sydöstra hörnet genererar, samt kompensera för bortfallet av markparkering på tomten. 26(59)

66 Den norra byggrätten är ett nytt kontorshus vars parkeringsbehov kan lösas med p-däck i källare. Notera att på sikt kommer Parkering Breddenvägen att försvinna vilket ökar behovet av långsiktiga parkeringslösningar inom området. Parkering för företagslägenheter Parkeringar för boende i företagslägenheterna kan lösas i p-huset i anslutning till Scandic-byggnaden. Dessa parkeringsplatser måste av trygghets- och säkerhetsskäl vara avskilda från övriga parkeringar. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Förutsättningar Huvudledningen för VA inom området är kommunal och löper utmed hus 57,58, 71, under E4:an vid Kanalvägens norra del och under Breddenvägen i Kanalvägens södra ände (se bild). InfraCitys ledningar ansluter vid flera punkter till denna huvudledning. Övriga ledningar ägs av Vägverket. Förändringar Ny bebyggelse ansluts till det allmänna ledningsnätet. Dagvatten Förutsättningar För planområdet gäller föreskrifter gällande yttre skyddszon för grundvattentäkt. Området är också beläget inom föreslaget gemensam sekundär skyddszon för två vattentäkter. Dagvatten från ny bebyggelse och nya anläggningar skall följa Oxundaåns vattensamverkans Dagvattenpolicy, (policy 2001 med bilaga 2007). Den gemensamma dagvattenpolicyn är framtagen för kommunerna som berörs av Oxundaåns avrinningsområde dit Upplands Väsby och Sollentuna hör. Policyn innehåller målformuleringar och riktlinjer för omhändertagande av dagvatten inom allmänplatsmark, kvartersmark, samt för trafikerade ytor. Dagvattenpolicyn anger som huvudprincip att den naturliga vattenbalansen ska påverkas så lite som möjligt, förorening av dagvatten ska förhindras, åtgärder för fördröjning ska eftersträvas och miljöpåverkan av dagvatten begränsas. Dagvatten ska dessutom utnyttjas som en positiv resurs i samhället. Bilagan från 2007 fokuserar på skyddsområdet för grundvattentäkt och anger att dagvattenhanteringen skall utredas för varje detaljplaneområde utifrån områdets förutsättningar och projektets art. Dagvattnet inom planområdet avbördas i huvudsak söderut med hjälp av den kommunala huvudledningen som ligger centralt i området. Ledningen leder till Rotsundatunneln i Sollentuna kommun och vidare söder ut i Norrviken. Dagvatten tillförs planområdet från västra sidan om E4 via en kulvert under vägen. Dagvatten från kvartersmark avleds huvudsakligen i slutna rörledningar utan flödesutjämning och ansluter till huvudledningen på nio punkter. En del av ytorna längs med samt öster om Kanalvägen leds till ett dag- och dränvattensystem som är anlagt i Kanalvägen. Parkeringsytan i områdets södra del vid E4an är ansluten till dagvattennätet via en 27(59)

67 oljeavskiljare och ett dike. Övriga parkeringsytor är inte anslutna till olje- och slamavskiljare. Dagvatten från E4 samlas upp i två separata system med diken och rörledningar. Dikena är i mittremsan tätade med asfalt förbi hela InfraCity öst. Kantdikena är tätade med duk vid trafikplats Bredden och norr om planområdet i syfte att dagvatten från vägen inte skall kunna infiltreras och nå grundvattentäkten. Det är därför av vikt att inga fysiska åtgärder, exempelvis grävningsarbeten under byggprojekt, görs inom vägområdet som kan skada tätningen. Dagvatten från den norra delen samlas upp och leds till ett avsättningsmagasin beläget inom planområdet, i närheten av kulverten under E4. Efter rening i magasinet avleds vägvattnet via den allmänna dagvattenanläggningen genom InfraCity. Dagvatten från den södra delen av E4 avleds utan rening via det allmänna systemet i Breddenvägen till Rotsundatunneln och Norrviken. Vägverket är huvudman för dessa system fram till respektive anslutningspunkt mot det allmänna systemet. Norrviken ligger ca 1,5 km från planområdet och hit tar dagvattnet vägen. I Sollentuna kommun pågår detaljplanearbete för en utvidgning av Breddens industriområde åt söder. Ett av syftena med arbetet är att ordna en större dagvattenanläggning för rening och fördröjning av dagvattnet från det avrinningsområde i vilket både Breddens industriområde och InfraCity Öst ingår. I samband med detta arbete genomförs en övergripande dagvattenutredning med syfte att få en samlad bild av dagvattnet som hamnar i Norrviken. Norrviken är hårt belastad av föroreningar från dagvatten. Kvalitén når inte upp till gällande miljökvalitetsnorm varför kommunerna är ålagda att ta fram förbättrande åtgärder. Dagvatten från InfraCity utgör en betydande del av dagvattnet som ska ledas till den planerade anläggningen. Förändringar: WSP har tagit fram en dagvattenutredning för det aktuella planområdet för att föreslå åtgärder (Dagvattenutredning InfraCity Öst ). I utredningen har det ingått att göra flödesmätningar av nederbörd för att bl.a. fastställa flödesmängder, funktion av befintligt system och dimensioneringar av föreslagna anläggningar. Det har inte 28(59)

68 bedömts lämpligt att infiltrera dagvatten lokalt p.g.a. markens lerlager samt för att skydda grundvattentäkten. Åtgärderna är därför främst inriktade på rening av parkeringsytor, utjämning av flödestoppar samt att öka källsorteringen av rent och förorenat dagvatten. Förutsättningar finns att installera olje- och slamavskiljare för ca 75 % av de befintliga parkeringsytorna mellan E4 och Kanalvägen. Nya p-ytor med fler är 10 parkeringsplatser skall förses med olje- och slamavskiljare. Ny bebyggelse och bebyggelse som genomgår större ombyggnader skall förses med växttak i syfte att rena och fördröja flödet. Dagvatten från dessa takytor skall avledas separat från förorenat dagvatten. Ytterligare flödesmätningar skall genomföras inför detaljplanens utställningsskedet i syfte att klargöra ytterligare behov av flödesutjämning samt dimensionering av utjämningsmagasin inom planområdet. Konsekvenser Nuvarande dagvattenhantering innebär att den största delen av dagvattnet från området utan rening och fördröjning leds till ledningssystemet och vidare till Norrviken. Planförslaget innebär att storleken på de sammanlagda takytorna ökar mot idag. Detta bedöms inte öka flödesbelastningen på ledningssystemet eftersom växttak i kombination med utjämning och perkolation av dagvatten från nya takytor föreslås. I planförslaget minskas de oskyddade parkeringsytorna vilket minskar de beräknade föroreningsmängderna. Till detta kommer effekten av rening genom olje- och slamavskiljare. Planförslaget kommer vid genomförande av dessa åtgärder att innebära minskade föroreningsmängder i dagvattnet, mindre flödestoppar under måttliga nederbördstillfällen samt ett förbättrat skydd för olyckshändelser som läckande drivmedelstanker eller spill av farligt gods. Föroreningsmässigt är det främst oljeföroreningar och suspenderade som avskiljs via olje- och slamavskiljare. Växttak kommer förutom att reducera flödet också att fånga upp finpartikulärt material. Planförslaget innebär även att erforderlig kapacitet i systemet säkerställs samt att flera grundläggande steg tas mot ett framtida vidareutvecklat dagvattensystem med källsortering i olika fraktioner. Resultatet av den samlade lösningen för dagvattenhantering inom området kommer att innebära minskade utsläpp av föroreningar till Norrviken. Värme samt energianvändning Ny bebyggelse ansluts lämpligen till befintligt fjärrsystem för värme och kyla. Fjärrvärmen till Upplands Väsby kommer huvudsakligen från Fortums biobränsleeldade verk i Märsta, Bristaverket. Vilundaverket, i Upplands Väsby, ger, vid behov, kompletterande värme. Vid Vilunda eldas i huvudsak biobränsle, men viss spetsvärme kommer från oljeeldning. Kylan kommer från Mälarvatten. Avfall Varje kommun är enligt Miljöbalken (15 kap 11 ) skyldig att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: 29(59)

69 1. Avfallsföreskrifter I föreskrifterna beskrivs de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. 2. Avfallsplan I avfallsplanen beskrivs vilka mål kommunen har för avfallshanteringen i framtiden. Planen omfattar både sådant avfall som kommunen ansvarar för, men även annat avfall som företag och producenter har ansvar för. Från den 1 januari 2009 har Upplands Väsby en ny avfallsplan som är gemensam för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020 och med delmål till år Vägledande för planen är att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRABkommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Störningar, risk och säkerhet 70 kv-ledningen löper utmed planområdets södra gräns. Inom detaljplaneområdet finns sju elstationer. Elstationen i det sydöstra hörnet är den största. Skyddsavstånd elförsörjning Längs planområdets södra gräns löper en 70-kV-ledning. För befintlig ledning ÄL9-S4 har Vattenfall en ledningsrätt Akt: /48.1. I den står att gällande starkströmsföreskrifter skall gälla och de säger att avståndet till närmaste byggnad skall vara minst 10 meter. I ledningsrätten står också att förändrad markanvändning vid Vattenfalls ledningar alltid skall föregås av ett i god tid inhämtat tillstånd av ledningsägaren. Vattenfall bedömer att området där man bör hämta in tillstånd skall 30(59)

70 ligga på ca: 25 meter från ledningen (horisontellt) för t.ex. schaktning och andra markarbeten, uppsättande av stängsel, fälla/plantera träd m.m. så att Vattenfall med sakkunnig personal kan anvisa hur man skall gå tillväga för att inte skada ledningen eller utsätta person eller egendom för risk. El-stationen i planområdets sydöstra hörn Inom planområdet finns sju el-stationer. I närheten av korsningen Breddenvägen / Bendanvägen finns en större fördelningsstation för ett antal högspänningskablar, i stationen finns också en mindre belägen som fördelar till ett lågspänningsnät. Brandskyddsavstånd till transformatorstationen är 5 meter. Avståndet regleras i Högspänningshandboken SS (Högspänningsguiden) och gäller transformatorn i byggnaden. Elektromagnetisk strålning. För närvarande har Sverige inte några gränsvärden för statiska eller kraftfrekventa magnetfält, varken i arbetsmiljön eller för allmänheten. I likhet med många andra kommuner har Upplands Väsby ett planeringsmål som innebär att den magnetiska fältstyrkan mot byggnader och platser där människor stadigvarande vistas bör uppgå till högst 0,2 µt, och detta ska eftersträvas i denna detaljplan. Sollentunas kommun har i sin översiktsplan (aktualitetsförklarad 2002) upprättat riktlinjer för magnetfält som innebär att den magnetiska fältstyrkan från kraftledning vid nybyggnad av bostäder och institutioner för barn och ungdom ej får överstiga 0,2 µt vid fasad och på lekplats. Under hösten 2009 är dock en ny översiktsplan för Sollentuna kommun ute på samråd i vilken riktvärdet är 0,4 µt. El-stationen: På större avstånd än tio meter från stationsområdets staket beräknas årsmedelvärdet av flödestätheten hos magnetfältsbidraget från stationsanläggningen inte överskrida värdet 0,2 µt. I det beräknade beloppet är inte inräknat bidrag från yttre magnetfältskällor t.ex. kraftledningar. 31(59)

71 Kraftledningen vid planområdets södra gräns Magnetfält från 70 kv-ledningen från vägkorsning Breddenvägen/Bend anvägen till E4 Kraftledningen: Av grafen ovan kan utläsas följande: Gränsen för acceptabel nivå på magnetisk fältstyrka (0,2 µt (se stycke ovan)) enligt Upplands Väsby kommuns planeringsmål går vid ca 30 meter från ledningen. Transporter med farligt gods Länsstyrelsens rekommendationer: Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med länsstyrelsen i Skåne och Västra Götalands tagit fram en policy för riskhantering i detaljplaneprocessen ( Riskhantering i detaljplaneprocessen, Länsstyrelserna Skåne län, Västra Götalands län, Stockholms län, september 2006). Riskhanteringen sker enligt denna policy i tre steg (riskhanteringsprocessen): riskanalys, riskvärdering och riskreducering. Riskhanteringsprocessen beaktas enligt denna policy i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från farligt godsled. 32(59)

72 Riskanalys. Planområdet gränsar till E4:an som är en primär transportled för farligt gods. En riskanalys har utförts av Structor ( ). Tillkommande byggnader kommer att vara belägna något närmare E4:an än befintliga byggnader, på ett avstånd mellan ca m från vägkanten. Detta kommer att medföra att fler människor än i nuläget kommer att uppehålla sig i närheten av transportled för farligt gods. 25 m närmast transportleden lämnas byggnadsfritt. Parkeringar kommer, liksom idag, att vara belägna mellan byggnader och E4:an, på ett avstånd om ca m från vägkant. Förslaget innebär att två byggnader med personintensiv verksamhet föreslås på ett avstånd av mellan 45 och 100 m från ovan nämnda riskkälla. Detta medför att vissa risker kan uppkomma för de byggnader och människor som befinner sig i området. Riskerna beror av sannolikheten för, samt konsekvenserna av, oplanerade händelser såsom kollisioner, urspårning och läckage av miljö- och hälsofarliga ämnen. Individrisk: Beräkningar av sannolikheter för att en olycka av ett visst slag ska inträffa har utförts. Individrisknivån inomhus, både för planerad och befintlig bebyggelse, hamnar på acceptabel nivå. Utifrån de beräkningar och bedömningar som utförts har behovet av åtgärder, med hänsyn till individrisknivån i utemiljön, enbart bedömts föreligga vid eventuell förändring av områden inom ca 50 meter från E4:an som idag utgör parkeringsplatser. Förändringar som kan medföra behov av åtgärder är sådana som bedöms innebära mer stadigvarande vistelse, t.ex. uteserveringar, utomhusförsäljning eller lekplatser. Sådana aktiviteter är dock inte aktuella inom detta avstånd från vägen. Samhällsrisk: Avseende samhällsrisk har bebyggelsen inom planområdet bedömts kunna medföra att risknivån vid mer omfattande olyckscenarier. Åtgärder rekommenderas som begränsar sannolikheten för spridning av gas vid ett eventuellt utsläpp på vägen. Följande åtgärdsförslag rekommenderas vid ny bebyggelse inom planområdet Infracity Öst: Obebyggda områden inom minst 20 meter från Uppsalavägen (E4) ska utföras så att de ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Utrymningsstrategin för nya byggnader inom planområdet ska dimensioneras med placering av utrymningsvägar så att dessa går att utrymma bort från E4:an om olycka inträffar på vägen. Byggnaders ventilationssystem ska utformas med hänsyn tagen till risk för spridning av gaser vid olycka på E4:an. Detta innebär att: Friskluftintag ska placeras så långt bort från vägen som möjligt placerade på skyddad sida. Central nödavstängning av ventilationen bör finnas i byggnader inom 100 meter från vägen. 33(59)

73 Planbestämmelser: Tilluftsdon för vistelseytor i byggnader inom 75 m från E4 får ej placeras på platser exponerade för väg E4. Central nödavstängning av ventilation skall finnas i byggnader inom 100 m från E4. Utrymningsvägar i byggnader inom planområdet ska placeras från E4. Insatstid och framkomlighet för räddningstjänsten Den nya bebyggelsen ska planeras så att förhållandena inte försämras. Insatstiden kan komma att förändras vid ny brandstationsstruktur. Den nya bebyggelsen ska planeras så att insatstid och framkomlighet inte försämras. Risk för översvämning, sättningar och skred Sättningsriskerna har behandlats av Bo Orre Markråd & CO AB i ett utlåtande Enligt detta utlåtande är det klarlagt att med nuvarande uppfyllnader (1999) pågår det marksättningar inom området. Sättningarna varierar mellan några mm/år på grund av konsolidering i leran och kommer att pågå under en lång tid. Sättningsstorleken beror på uppfyllnadens och lerlagrets tjocklek. Ökas belastningen på marken ökar även sättningarnas storlek och även tiden det tar för sättningarna att bildas. Det är viktigt att såväl övre som undre grundvattenytans naturliga nivå bibehålls. Vidare att en kompensation sker i samband med justering av marknivån genom att befintliga tunga massor byts mot lätta. Denna princip har tillämpats vid Kanalvägens anläggning på 90- talet vilket varit framgångsrikt. Eftersom leran är mycket lös till lös kan större uppfyllnader ge upphov till stabilitetsproblem (lokala skred). Djupa schakt (ledningsschakt mm) behöver troligen utföras inom spont. För att bestämma erforderliga släntlutningar, maximala schaktdjup utan spont mm erfordras stabilitetsutredning. Buller och vibrationer Buller Planområdet är starkt påverkat av buller från E4, men också från Bendanvägen och Breddenvägen, som avgränsar detaljplanen i söder och öster. Området ligger utanför nuvarande riksintresset buller från Arlanda flygplats. Större delen av planområdet utgör och kommer att utgöra ett arbetsplats- och handelsområde. I det sydöstra hörnet föreslås företagslägenheter för tidsbegränsat boende. I samma del finns en transformatorstation som ger ifrån sig ett ljud som kan uppfattas som störande. Riksdagens riktvärden: Riktvärden för buller återfinns i den av riksdagen antagna propositionen 1996/97:53 "Infrastrukturinriktning för framtida transporter". I den finns riktvärden för de för planområdet aktuella industribuller. Dygnsekvivalent (dba) Maximal (dba) 34(59)

74 Inomhus Utomhus vid fasad (frifältsvärde) 55 - Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad - 70 Tabell: Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Naturvårdsverkets Råd och riktlinjer 1978:5 för nyetablering av industri, för externt industribuller: För buller från verksamhet som transformatorstationen och bilverkstaden gäller riktvärdena för industribuller enligt Naturvårdsverkets Råd och Riktlinjer 1978:5. I SNV RR1978:5 (rev.1983) står dessutom följande klausul: Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dba-enheter lägre tillämpas. Naturvårdsverkets förslag på riktvärden för rekreationsområden i tätbebyggelse: För vägtrafikbuller i rekreationsområden i tätbebyggelse: 55 db(a) ekvivalentnivå. Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Enligt dessa föreskrifter skall på arbetsplatser med stora krav på stadigvarande koncentration, dit kontorsbyggnader hör, den ekvivalenta ljudnivån högst uppgå till 40 d(b)a inomhus under arbetsdagen. 35(59)

75 Beräkningsresultat för vägtrafikbuller : Ekvivalent ljudnivå 20 m ö mark. Vägtrafik, B(A) frifält Maximal ljudnivå 2 m ö mark. Vägtrafik, db(a)frifält Flygtrafik: I utfallet för år 2008, beräknas av Luftfartsverket en flygbullernivå (FBN) lägre än 50 dba och en maximal ljudnivå lägre än 70 dba för det aktuella området. Vid full belastning enligt influensområdesberäkningar för det framtida trafikfallet (480 tusen rörelser och 5 banor) beräknas en FBN under 55 dba och en maximal ljudnivå strax under 70 dba. 36(59)

76 Rekreationsområde: Behovet av rekreationsytor är stort i området. Detaljplanen föreslår upprustning och utbyggnad för vistelse och rekreation på grönytan mellan Kanalvägen och Hus 57, 58 och 71. Förslag till utformning av rekreationsytan (Aros Arkitetker). Ljudnivån på denna rekreationsyta överskrider delvis de av naturvårdsverket föreslagna riktvärdena för uteplats men behovet av rekreationsmöjligheter inom området är stort varför anläggandet av vistelseytan är motiverad. Möjlighet till rekreation i tystare områden finns på promenadavstånd från planområdet: Bollstanässkogen söder om Breddenvägen, i Upplands Väsbys kommunplan angiven som promenadområde, och i Sollentunas översiktsplan angiven som område för rekreation och rörligt friluftsliv. Boende: I det sydöstra hörnet föreslås företagslägenheter för tidsbegränsat boende för vilket riksdagens riktvärden för bostäder gäller (se bild följande sida). Det skissade förslaget har ca 100 lägenheter à 50 kvm fördelat på två rum och kök, trapphusentréer mot gården och inglasade loftgångar utmed Breddenvägen och Bendanvägen. Lägenheterna störs av en hög nivå av trafikbuller från E4, Breddenvägen, och Bendanvägen. 37(59)

77 Exempel på utformning av ny byggnad med företagslägenheter vid korsningen Breddenvägen/ Bendanvägen. Den gula byggnaden är en befintlig transformatorstatio n. (illustration Aros arkitekter) Den främsta bullerkällan är trafiken på Bendanvägen och Breddenvägen såväl för de ekvivalenta som de maximala ljudnivåerna. De ekvivalenta ljudnivåerna ligger på mellan 55 och 63 dba högst upp för fasaderna som vetter mot dessa vägar, mest bullerstörd är fasaden mot Bendanvägen. Runtom byggrätten överskrids riktvärdet, bortsett från en del som vetter mot väster. Detaljplanen förutsätter att riksdagens riktvärden uppnås vid lägenhetsfasad. Dessa kan uppnås genom att inglasade bullerreducerande loftgångar placeras mot de omgivande större vägarna. De boende i företagslägenheterna skall ha tillgång till uteplats, egen eller gemensam, med ljudnivåer som inte överstiger riktvärdena. Inom området där företagslägenheterna planeras finns också en transformatorstation som medför ett visst buller. Ljudet från transformatorstationen bedöms innehålla en tonkomponent vid 100 Hz, vilket innebär att riktlinjen för industribuller skärps med 5 db. Därmed får ljudnivån vid bostadsbebyggelsen inte överskrida 35 dba nattetid Med den utförda ljudmätning som underlag beräknas ljudnivåbidraget från anläggningen till 35 dba vid fasad av planerad bebyggelse. Därmed uppfylls riktlinjen för industribuller nattetid vid det planerade bostadshuset. Vibrationer För befintlig bebyggelse finns enligt uppgift inte problem med vibrationer. Inför exploatering krävs ytterligare utredning/utlåtande beträffande risk för vibrationer. Luft Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter, vilka har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. Vid planering och planläggning ska kommuner och 38(59)

78 myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormerna gäller för utomhusluft i områden där människor vistas med undantag av arbetsplatser där allmänheten inte har tillträde. Miljökvalitetsnormen tillämpas inte heller för den luft som gående och cyklister exponeras för vid korsande av väg. Analys av luftkvaliteten Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB analys) har genomfört spridningsberäkningar för luftföroreningshalter i området vid E4:an i syfte att utreda luftkvaliteten i nuläget, vid ett 0-alternativ, (dvs. år 2020, utan utbyggnad) och när detaljplanen byggts ut fullt år SLB analys har på grundval av dessa beräkningar gjort en bedömning av luftföroreningshalterna. Luftkvaliteten har bedömts utifrån halterna av inandningsbara partiklar, s.k. PM10 och kvävedioxidhalten (NO2) i luften. Förutom effekter av ökade trafikflöden och förändrad fordonspark har hänsyn tagits till att den nya bebyggelsen kan påverka halterna genom försämrad utvädring. Spridningskartorna är dock relativt trubbiga, vilket innebär att gränsen för hälsofara inte heller är skarp. MKN gäller inte för renodlade arbetsplatsområden, däremot för handel. Det aktuella detaljplaneförslaget innehåller en övervägande del arbetsplatser, men också handel. Syftet med utredningen är främst att avgöra hur den nya detaljplanen påverkar luftföroreningssituationen och om miljökvalitetsnormer kommer att klaras. Resultat analys kväveoxid: Kväveoxidhalterna år 2020 beräknas sjunka jämfört med dagsläget på grund av effekter av redan beslutade avgaskrav. Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av kväveoxid (NO2), 60 µg/m3, bedöms underskridas i såväl 0- alternativet som utbyggnadsalternativet. Resultat analys PM 10: Beräkningsresultatet visar att miljökvalitetsnormen för inandningsbara partiklar (PM10) överskrids längs E4:an, både i nuläget år 2008 samt i nollalternativet och i utbyggnadsalternativet år Överskridande sker ca 70 m från vägen vilket innebär att delar av detaljplaneområdet InfraCity Öst berörs. Ny bebyggelse som planeras meter från E4:an beräknas därmed få partikelnivåer över miljökvalitetsnorm (se bild sid. 41, Utbyggnadsalternativ PM10 år 2020 ). Skillnaden i halter är dock liten mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet. I större delen av detaljplaneområdet är partikelhalterna under miljökvalitetsnormen. De tillkommande handelsytorna kommer att innebära att antalet transporter troligtvis kommer att öka till och från planområdet jämfört med idag vilket medför ökade utsläpp. 39(59)

79 Nuläge PM10. Beräknad halt PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde. Halter 2 m ovan mark. Nollalternativ PM10 år Beräknad halt PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde. Halter 2 m ovan mark. Utbyggnadsalternativ PM10 år Beräknad halt PM10 som 90-percentil dygnsmedelvärde. Halter 2 m ovan mark. Vita polygoner visar planerade byggnader. 40(59)

80 Slutsatser och åtgärder Utomhus: Genom att föreslå två nya byggrätter inom ett område där MKN överskrids riskerar planförslaget bidra till att fler människor exponeras för hälsorisker. Utomhusvistelse i zonen mellan motorvägen och bebyggelsen bör minimeras pga. luftkvaliteten, risken och bullret. I detta område placeras till övervägande delen parkeringsytor och andra trafikytor. Utformningen ska inte uppmuntra till vistelse. Ett parkområde för vistelse skapas istället på grönytan mellan de två bostadskvarteren, där såväl risk- och bullermiljön som luftkvaliteten är bättre. Detta delvis i syfte att uppmuntra människor i området att välja att vistas här snarare än på den sida av bebyggelsen som vänder sig mot E4:an. Viss del av parkeringarna för handeln är lokaliserade i ett område där MKN överskrids. Bedömningen är dock att människor uppehåller sig i denna miljö mycket kortvarigt. Vidare möjliggör detaljplanen nya parkeringar i bakkanten av hus nummer 63 och 66. Detta kommer att innebära att handeln i dessa byggnader samt byggnad 59 kan nås internt. Nya attraktiva g/c-vägar föreslås inom planområdet. Detta bedöms bidra till att öka cyklande och gående till och inom området generellt och minska biltrafiken. Dessutom förenklas för cyklister som vill genomfara området söderut att välja vägen genom området istället för att åka längs med E4:an. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft gäller inte för miljön vid gång- och cykelbro som planeras över E4. Människor kan antas uppehålla sig här mycket kortvarigt. I enlighet med dagvattenutredningen som gjorts i samband med denna detaljplan föreslås som en åtgärd för att förbättra dagvattenhanteringen inom området att nya byggnader inom detaljplaneområdet förses med gröna tak, något som vid ombyggnation även gäller befintlig bebyggelse. Denna takvegetation kan även bidra till en renare luft i området genom att binda och ta upp partiklar. Inomhus: För att få så bra luftkvalitet som möjligt inomhus föreskrivs i detaljplanen att tilluft till vistelsezoner i byggnader ska tas från den sida av byggnaden som ligger längst från E4. GESTALTNING Mål, syfte och status Målet med planbeskrivningens gestaltningskapitel är: att säkra en bestämd kvalitetsnivå i främst det allmänna och offentliga rummet att alla parter, kommunerna, vägverk, markägare och andra medverkande skall ha en gemensam bild av kraven på utformning av den framtida stadsmiljön. att göra andra intressenter medvetna om dessa kvalitetskrav. 41(59)

81 Syftet är att lägga fast en kvalitetsnivå för gestaltning av områdets allmänna rum, den s.k. offentliga miljön. Denna formas av byggnadernas väggar, fasader, vegetation, murar och av stadsrummets golv som utgörs av gator, parkeringsytor och platser etc. Gestaltningskraven utgör en del av planhandlingen och skall följas för utnyttjande av de rättigheter som detaljplanen ger. De ska utgöra ett stöd i handläggandet av bygglovsärenden i området. Underlag Dokument som ligger till underlag för gestaltningskapitlet är: Vackrare motorväg gestaltningsprogram för E4:an genom Upplands Väsby, samrådsförslag februari 2009 Nya landskapselement i InfraCity, examensarbetet av Camilla Engström, SLU Alnarp Tre stadsrum Planområdet delas in i tre olika stadsrum: två större bebyggelsegrupper (blå färg), mellanrummet mellan dessa, s.k. vistelse- och kommunikationsrummet, (gul färg), samt E4-rummet (röd färg) (se bild s. 11). Ny bebyggelse bör koncentreras till bebyggelseområdena och i vistelse- och kommunikationsrummet renodlas detta syfte. De tre stadsrummen (se sammanfattande bild s.11) kan delas in i mera detaljerade delar. 42(59)

82 E4-rummet Vid E4:an eftersträvas ett landskap med en påtaglig kontakt mellan InfraCitys delar på båda sidor om vägen. Marken mellan byggnaderna och vägen bör ges en samlad gestaltning och skötsel på båda sidor av E4:an. Vägslänterna mellan InfraCity Öst och E4:an. I vägslänterna är det viktigt att bevara landskapets öppenhet, inga höga träd eller höga buskage bör planteras. Däremot kan planteringar av lägre buskar och växter länka samman östra och västra InfraCity och öka attraktionskraften i området. Planteringar kan också binda det nedsmutsande vägdammet från E4:an. Växterna bör planteras i större fält för att man ska hinna uppfatta dem i hög hastighet. Växtvalet bör anpassas till årstidsväxlingarna. Inspiration kan hämtas ur examensarbetet Nya landskapselement i InfraCity av Camilla Engström, SLU Alnarp Bländskydden som finns mot parkeringarna idag bör ersättas för att bevara E4rummets öppenhet och förstärka dess grönska. Parkeringar synliga från E4:an bör förmedla en grön och omhändertagen miljö genom markbehandling, trädplanteringar och belysning. Bländskydden som finns mot parkeringarna idag bör ersättas med planteringar eller andra sorters avskärmningar såsom vallar för att bevara E4-rummets öppenhet och förstärka dess grönska. Vistelse- och kommunikationsrum Vistelse- och kommunikationsrummet fungerar i kraft av sitt både centrala och mer skyddade läge som offentligt rum mellan bebyggelsegrupperna. Detta rum skall vara välkomnande och ge upplevelser för biltrafikanter såväl som gång- och cykeltrafikanter. Utformningen har avgörande betydelse för människors möjlighet att mötas och vistas tillsammans, att uppleva och ta emot impulser. Känslan av variation, helhet och enskilda platser och gatans proportioner påverkar graden av välbefinnande. Detta har 43(59)

83 betydelse vår förmåga att orientera oss i staden och för vår upplevelse av trygghet. Bottenvåningarna är viktiga, fasaderna mot det offentliga rummet måste präglas av stor transparens för att skapa kontakt mellan inne och ute. Kastanjetorget en viktig del av vistelse- och kommunikationsru mmet i InfraCity Belysning: En god allmän belysning är en förutsättning för en trygg och trivsam offentlig miljö. Gatornas belysning utformas med hänsyn till karaktären av stadsgata och behovet av god allmän belysning. För att förstärka ljusbilden längs gång- och cykelstråk kan belysning kompletteras med ljuskälla på en lägre höjd. Skyltning: Befintliga skyltar på hotellet och kontorshusen är väl anpassade till arkitekturen. Fasaderna på den förutvarande industribyggnaden, numera affärsbyggnad, har klätts med ett stort antal skyltar. Informationsmängden är stor och texterna alltför små för att uppfattas av trafikanterna. På marken finns stora skyltar, flaggstänger och andra reklamanordningar som skymmer byggnaden och bidrar till en oordnad situation. 44(59)

84 Förslag på utformning av skyltningen på fasader mot E4:an (illustration Aros arkitekter) Reklamskyltar ska utgöra ett väsentligt element för att skapa en kommersiell och vital atmosfär i området. Separat mer detaljerat skyltprogram bör tas fram för InfraCity. Följande principer beskriver övergripande hur skyltning ska ordnas inom området: Området närmast E4:an ska hållas fritt från skyltar och flaggor. Skyltar på handelsbebyggelsen ska ordnas på begränsade ytor på fasaderna och ska ordnas i ett band där skyltarna har samma höjd och består av fristående bokstäver. På tillbyggnaderna på byggnadernas 59, 63 och 66 skall ej skyltning förekomma. På kontors- och hotellbyggnaderna placeras skyltarna på takfoten. 45(59)

Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun

Detaljplan för InfraCity Öst, Upplands Väsby kommun och Radion 1 m.m., Rotsunda, Sollentuna kommun 598 Laga kraft 2012-01-27 Gäller delen inom Sollentuna kommun Antagandehandling Upprättad maj, 2010 reviderad augusti 2010 Dnr BN/2006:141 (Upplands Väsby) Dnr 2009/270 KS 203 (Sollentuna) Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun

Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun Underrättelsehandling nr. 2 Enkelt planförfarande Dnr: BN/2009:505 Detaljplan för InfraCity Nordväst i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska,

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen. Godkännande/antagandehandling Upprättad oktober 2010 Detaljplan för SIGMA i Vilunda i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samrådshandling Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun

Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Östra Frestaby i Fresta i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken

Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken Antagandehandling Detaljplan för Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning Antagandehandling 2014-05-27 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer