FÖRORD DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN

2 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning MÖTESSTADEN Strategier Uppföljning EVENEMANGSSTADEN Strategier Uppföljning NLG KOMMUNIKATION DEFINITIONER Byggsten: För att veta vart vi ska måste ingångsvärdet vara definierat, dvs vad har byggt destinationens framgång, respektive turist-mötes-evenemangsstadens framgång. Det kallar vi byggstenar, de centrala element som utgör framgångsfaktorerna till dags datum. Målbild: Jubileet 2021 ger oss en bra tidslinje att sträva mot, dvs målbilden beskriver i vilken riktning verksamheten kan och bör utvecklas för att även i fortsättningsvis kunna vara konkurrenskraftig. Hållbarhet: När vi talar om hållbarhet menas specifikt hållbarhet inom besöksnäringen. Hållbar turism definieras runt ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande.

3 INNOVATION, SAMVERKAN OCH HÅLLBARHET Ambitionen med destinationen Göteborgs samlade strategier är att Göteborg ska återta sin ledande position i Europa och vara en föregångare vad gäller innovativa lösningar inom besöksnäringen. Genom att skapa synergier mellan de tre segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden kommer destinationen att få ökad attraktionskraft. Vi ska utmana och hitta nya vägar där besöksnäringen skapar tillväxt och bidrar till att utveckla en hållbar destination. Vi ser som ett stort ansvar att föra ut nyttan och effekten av besöksnäringen både till aktörer och allmänhet, vara lyhörda för förändrade krav och snabbt kunna justera utifrån nya förutsättningar i vår omvärld. OBRUTEN TILLVÄXT I 23 ÅR Det djärva målet inför affärsplaneperioden 2012/2014 var att vi 2014 skulle nå 4 miljoner kommers iella gästnätter på våra hotell och vandrarhem. Tillväxt uppnåddes också alla tre åren detta förstås som ett resultat av samlade insatser inom destinationen Göteborg. Genom detta har Göteborg upplevt absolut tillväxt inom besöksnäringen varje enskilt år sedan 1991 vilket är unikt i Europa. Vi uppnådde drömgränsen genom en stark slutspurt. Ett fantastiskt resultat! Tre prioriterade frågor lyftes fram för åren ; utvecklad regional sam verkan, utveckling av ett kommunikationskoncept i partnerskap, One Voice, och skapa förutsättningar för att ansöka om VM i friidrott 2021 i Göteborg. Det regionala samarbetet har tagit stora steg framåt och ett antal projekt är realiserade, lanserade och/eller under utveckling. Det gäller bland annat Skärgårds projektet, Göteborgs Lustgårdar och Cykelturism. Vårt gemensamma kommunikationskoncept One Voice har realiserats och utvecklats fortlöpande. Förstudien för VM i friidrott är genomförd och med utgången av beslut för VM 2019 till Doha, finns förutsättningar för Europa att vara en kandi dat för Grunden är lagd och arbetet fortsätter. 3

4 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR GÖTEBORG BARA VÄXER Antalet övernattande på camping och övriga kommer - siella gästnätter via nya boendeformer kommer under 2014 sannolikt att överstiga 1 miljon och antalet ickeövernattande dagsbesökande turister är minst det dubbla. Tillsammans med de 4 miljonerna kommersiella gästnätterna innebär detta minst 12 miljoner besökare år Sammanlagt genererade de 23 miljarder i extra förflyttad konsumtionskraft till Göteborg. Ytterst syftar turismen till att öka livskvaliteten bland människor som lever och verkar i vår region genom ett brett och attraktivt utbud. Den bygger broar mellan människor, ger inkomster för många företag och skapar sysselsättning. I Sverige har besöksnäringen års sysselsatta, vilket är mer än Sveriges tolv största företag har tillsammans. I Göteborg har besöksnäringen mer än helårsarbetstillfällen, vilket är fler anställda än Volvo Lastvagnar och Volvo Person vagnar tillsammans. Lägg därtill att turismen skapar många nya jobb till särskilt utsatta grupper på dagens arbetsmarknad, som ungdomar, lågutbildade och invandrargrupper. MORGONDAGENS DESTINATIONER MÅSTE VARA HÅLLBARA Insikten om vikten av att bygga ett hållbart samhälle fortsätter att öka på alla samhällsnivåer och leder till nya förhållningssätt. Hållbar turism definieras som ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande. Vår övertygelse är att morgondagens framgångsrika destinationer, regioner och städer, inom den globala besöksnäringen måste vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. För mötes- och evenemangsstaden är detta redan ett faktum och Göteborg har redan en konkurrensfördel. För turiststaden vill vi gå i bräschen och driva utvecklingen. TILLVÄXTEN KOMMER INTE AV SIG SJÄLVT Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärldens krav förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om när förändringar i omvärlden gör att den turistiska kartan måste ritas om. Vi måste hitta nya samarbetsformer. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. Destinationens beroende av såväl turist- som mötesoch evenemangsstaden kan inte nog understrykas. Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som gör att vi kommer att kunna stå ut i det myller av destinationer som slåss för att vara morgondagens attraktiva resmål. AFFÄRSPLAN MED SIKTE MOT 2021 Vi presenterar nu nya strategier för Destinationen Göteborg för åren med sikte på året 2021 och stadens 400-års jubileum. Vi står redo att driva utvecklingen vidare, och har en idé om hur det ska gå till. Det blir en stimulerande utmaning att tillsammans ytterligare stärka besöks näringens utveckling, att finna nya innovativa lösningar och ta till vara de perspektiv och de kompetenser som finns i Göteborg och regionen. Camilla Nyman VD 4

5 DESTINATIONEN GÖTEBORG Besöksnäringen skapar arbetstillfällen, stora ekonomiska värden och bidrar till att bygga bilden av Göteborg. Hållbarhet i dess tre dimensioner är avgörande för resmålens framtida konkurrenskraft. Den hårda internationella konkurrensen medför att samspelet mellan turist-, mötes- och evenemangsstaden blir allt viktigare för att maximera den samlade attraktionskraften. VISION Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att vara: En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva, bo och verka i, samt att besöka. UPPDRAG Att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. KÄRNVÄRDEN Mänskligt, inspirerande och pluralistiskt. MÅLBILD 2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. BYGGSTENAR NÄRHETSKONCEPTET GÖTEBORGARNA STAD & NATUR MIXEN; TURIST-, MÖTES- & EVENEMANGSSTADEN 5

6 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKANSPLATTFORM Globalisering, ny teknik, ny lagstiftning samt besöks näringens allt mer betydelsefulla roll för samhällets utveckling, gör att nästa stora steg i Göteborgs destinationsutveckling blir att initi era och implementera en ny övergripande modell för samverkan. Ny innovativ modell för privat-offentlig samverkan i destinationen Modellen ska stimulera dialog och samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Den ska även inkludera aktörer inom närliggande sektorer. Inrätta VD-råd för klustret Turism, Kultur och Evenemang Inom destinationen skapas en ny ledningsgrupp för den samlade verksamheten inom klustrets bolag. Syftet är att maximera helhetseffekten av verksamheterna. Utveckla samverkan med Göteborgsregionen inom besöksnäringen Skapa övergripande samverkansstrukturer för att utveckla och förbättra produkter och tillgänglighet för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Stadens strategier och hållbarhetsarbete kommer att anpassas och implementeras i destinationens besöksnäring. Samtliga tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social, kommer att beaktas. Hållbarhetsprincipen ska genomsyra det strategiska arbetet och vägas in vid beslut om satsningar och prioriteringar Destinationen ska säkerställa att hållbarhetsstrategin får genomslag och implementeras i alla typer av samverkansprojekt samt även i rollen som kravställare vid upphandlingar och partneravtal. Befintliga projekt ska användas för innovation och test I de sammanhang där staden agerar huvudman ska nya idéer och tillvägagångssätt som syftar till hållbar utveckling testas. Utveckla modeller och format för hållbarhetsarbete att användas av partner i nätverket Prövade idéer och tillvägagångssätt ska standardiseras och spridas inom samverkansnätverket. SÄKERSTÄLLA OCH UTVECKLA TILLGÄNGLIGHETEN En utbyggd, diversifierad och kapacitetsstark transportinfrastruktur, liksom en god digital tillgänglighet, är avgörande för besöksnäringens utveckling. Arbetet med att säkerställa och utveckla destinationens tillgänglighet i samverkan med berörda partner på lokal, regional, nationell och internationell nivå, skall intensifieras. Ökad digital tillgänglighet och användbarhet Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati och en angelägenhet för alla i sam hället. Dagens besökare förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor och hela sin vistelse online. Stärka och utveckla samarbetet inom Go Connect Arbetet med att utveckla tillgängligheten till och från Göteborg via flygförbindelser blir allt viktigare i den intensifierade globala konkurrensen. Initiera och utveckla samarbete inom övriga transportslag Att utveckla hållbara transporter och alternativ, såväl till och från som inom destinationen Göteborg, är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Tydlig kommunikation och distribution av information måste uppgraderas. FRÅN GENOMFÖRARE TILL MÖJLIGGÖRARE I en näring där utbudet av attraktiva produkter och destinationer ständigt ökar behövs fler aktörer som bidrar till att skapa långsiktig konkurrenskraft. Rollen för ett destinationsbolag blir därför att leda, sam ordna och kommunicera kring möjligheter utifrån ett destinationsperspektiv samt att bistå med spetskompetens. Stimulera aktiv destinationsutveckling Entreprenörer, företag och organisationer med intressanta idéer och uppslag för genomförande av nya projekt, eller etablerandet av nya produkter, behöver ofta kunskaps- och kompetensstöd vid initiering, planering och genomförande. Via samverkansplattformen kan support och nätverkskontakter erbjudas. Gäller inom såväl turist-, mötes-, som evenemangsstaden. Skapa och leda utvecklingslabb för innovation och kreativitet inom partnernätverket I syfte att finna nya produkter och tillvägagångssätt vid skapandet av ytterligare attraktionskraft för destinationen skall samverkansnätverk med olika typer av aktörer etableras för att strukturellt kreera och om möjligt omvandla idéer till handling. Utveckla exit-strategi vid uppstart av nya och befintliga projekt där så är tillämpbart Flera nya projekt initieras och implementeras inom ramen för offentliga strukturer. När dessa blir kommersiella och bärkraftiga på privat marknad skall de om möjligt slussas ut för att bereda plats för nya satsningar. 6

7 MÅL DESTINATION MÅL DESTINATION* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BNP prognos 1,9 %** 2,9 %** 2,7 %*** - % Tillväxt Turism i förhl till BNP 1 2 % över 7 % 4,9 % 4,7 % 3,8 % Gästnätter HSV -hotell, stugor, vandrarhem, (kalenderjusterat BNP) Tillväxt gästnätter ,1% ( ) 13,8 % Internationella gästnätter Norge Tyskland Storbritannien Marknadsandel gästnätter 10,7 % 10,7 % 10,8 % 10,8 % Turismomsättning Tillväxt ,5 % Sysselsättning Tillväxt ,4 % VERKSAMHET Verksamhet Göteborg & Co Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Enligt Konjunkturinstitutet *** Enligt SEB 7

8 TURISTSTADEN Turiststaden utgör den breda basen av aktörer och utbud i destinationen. Turiststadens utveckling är därför också en viktig del i skapandet av destinationens attraktivitet. En hållbar och innovativ utveckling av Turiststadens produkter är avgörande för destinationens långsiktiga konkurrenskraft. UPPDRAG Samordna, utveckla och marknadsföra destinationen Göteborg mot privatresesegmentet i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till hållbar tillväxt. Bidra till ett gott värdskap genom att möta besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg. MÅLBILD En av Europas mest innovativa hållbara resmål med en unik kombination av stad och natur. BYGGSTENAR HELA STADENS KULTUR OCH SJÄL UNGA STADEN STAD & NATUR LISEBERG MATEN 8

9 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKAN STAD REGION Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. Det kräver ökat fokus på samverkan där stad och region stärker varandra. Här har Göteborg sin framtida konkurrenskraft. Implementera samverkansavtal med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige Detta genomförs genom samverkan och implementering av Masterplan på prioriterade marknader. Fördjupa samverkan med Göteborgsregionen i syfte att stärka destinationen och skapa mervärden Utveckla samarbetet med regionens kommuner med fokus på affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet. Verka för samverkan med näringslivet i staden med fokus på privatresesegmentet Bygga vidare och utveckla den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Turiststaden och de privata aktörerna. STIMULERA TILL NYA RESEANLEDNINGAR ÅRET RUNT Ytterligare konceptualisering och nyttjande av initiativ för att öka det kommersiella utbudet, exempelvis skärgårdens erbjudande och Halloween på Liseberg som en del av Göteborg som höstlovsstad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv året-runt-destination och därmed en ökad konkurrenskraft. Öka kännedomen om Göteborg som attraktiv, innovativ och hållbar turistdestination på prioriterade marknader Sättet att resa, boka och söka information genomgår stora förändringar, det blir följaktligen viktigt att vara redo för snabba omställningar och, utifrån kunskap om kundens behov, skapa kommunikativa budskap. Stimulera till utveckling av befintliga och nya reseanledningar med utgångspunkt i stad och natur Att initiera och bidra till att utveckla upplevelseorienterade och bokningsbara produkter och erbjudanden utifrån fast slagen position och målbild är avgörande för destinationens fortsatta tillväxt. FORTSATT UTVECKLING AV SYNERGIER MELLAN PRIVATTURISM, MÖTEN OCH EVENEMANG Evenemang och möten är viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och synlighet och ger viktiga tillskott till besöksnäringen. Många av dem kan även fungera som en reseanledning ur ett privatreseperspektiv och stärker destinationens totala attraktionskraft. Utveckla och marknadsföra nischade reseanledningar mot specifika målgruppers intresse Det kan innebära exempelvis trädgård, cykel och segling med utgångspunkt i större evenemang, möten och attraktioner. Utveckla användandet av evenemang och möten som skyltfönster i marknadsföringen av destinationen. Större evenemang och möten ökar intresset och stärker destinationens attraktionskraft. Addera erbjudanden i samband med evenemang eller möten i syfte att förhöja upplevelsen samt stärka bilden av Göteborg som ett attraktivt och mångfasetterat resemål. Besökaren och arrangören ska mötas av service i toppklass. EN ÖKAD DIGITAL UTVECKLING Den digitala utvecklingen innebär att produkter, strategier och affärsmodeller ständigt utvecklas, att gränserna mellan marknadsföring och försäljning suddas ut och att kunden får en mycket mer direkt roll i affärsutvecklingen. Vidareutveckla och implementera digitala tjänster och produkter Syftet är att skapa ökad tillgänglighet till turiststadens utbud av produkter och tjänster. Skapa affärsstrategier och tjänstepaketering online för privatresemarknaden Den digitala utvecklingen gör det möjligt att effektivisera marknadsföringen och skapa en större närhet till kund. Utveckla och realisera framtidens besöksservice Att koppla ihop den virtuella världen med den fysiska blir ett viktigt verktyg och kommer att skapa möjligheter att kommunicera och interagera med besökaren vid rätt tid, plats och tillfälle. 9

10 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning (4 ggr/år) Nollmätning 6,0 6,1 Besökarundersökning Kryssningsresenärer Nollmätning 6,0 6,1 NKI Besöksservice (1 gång/år) INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI produktpartners Nollmätning 6,2 6,5 NKI Externa intressenter och partners Nollmätning 6,2 6,5 VERKSAMHET (urval) Initiera nya reseanledningar Digitalisera tjänsteutbudet 25 % 30 % 40 % Antal dygn City Card Antal Fam trips Antal kryssningsanlöp 73** Antal kryssningsresenärer Antal sålda Göteborgspaket Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Generell minskning av kryssningsanlöp men med nästan lika många passagerare. 10

11 MÖTESSTADEN Mötesstaden skapar ekonomisk tillväxt och profilerar stadens forskning, innovationer och företag vilket stärker positionen som en attraktiv plats att bo, studera, verka och investera i. Konkurrensen och utbudet ökar drastiskt och det krävs därför nytänkande i alla delar av värvningsarbetet. UPPDRAG Marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella möten, politiska möten samt större företagsmöten. MÅLBILD Globalt ledande destination för hållbara möten. BYGGSTENAR SUSTAINABLE GOTHENBURG HELA STADEN SOM MÖTESARENA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI 11

12 STRATEGIER UTVECKLA HÅLLBARHETSDIMENSIONERNA FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT Göteborg är Nordens ledande destination för gröna möten. För att ta positionen som globalt ledande destination för hållbara möten måste nu nästa steg tas med utvecklingen av de två andra hållbarhetsdimensionerna de sociala och de ekonomiska. Utveckla den öppna och integrerade mötesstaden Genom att skapa koncept för publika arrangemang under möten får allmänheten ta del av de senaste forskningsrönen som presenteras. Hela staden kan användas som mötesarena genom att arrangera satellitmöten i stadsdelarna. Mötets ämnesområde ska skapa ett mervärde för organisationen likväl som för staden och dess invånare. Fokusera på möten som skapar tillväxt Hänsyn skall tas till områdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt, samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för näringslivet. VIDAREUTVECKLA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI TRIPLE HELIX Samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademin är en av de viktigaste nycklarna till Göteborgs framgångar som mötesstad och ska därför utvecklas vidare. Etablera forum för samverkan i värvning av strategiska möten Strategiska partners från det offentliga, näringslivet och akademin skall i olika forum enas om gemensamma åtgärder som gagnar mötesstaden. Samverka med Turistrådet Västsverige i arbetet med Mötesindustrirådet Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd uppmuntrar regionens och andra aktörer att bjuda in till möten. Turistrådet Västsverige har ett regionalt uppdrag i Mötesindustrirådet. Genom att samverka och vidareutveckla detta arbete gynnas Göteborgs värvningsarbete. Utveckla former för förfinansiering, förlustgarantier samt former för stöd till möten Den hårda konkurrensen har lett till att organisationer allt oftare efterfrågar olika former av stöd och ekonomiska subventioner, Göteborg måste under kommande affärsplaneperiod adressera frågan. KRAFTSAMLA KRING VÄRVNING AV MÖTEN INOM PROFILOMRÅDEN Fokuseringen på stadens profilområden ger ytterligare möjligheter till att skapa fler möten. Det offentliga, näringslivet och akademin har gemensamt identifierat vilka globala utmaningar som områdena ska ta sig an. Ta fram en topplista för strategiskt viktiga möten Enas kring en topplista med möten som ska värvas och förläggas till Göteborg med hänsyn tagen till att de gagnar stadens utveckling och med profilområdena som bas. Nyttja evenemangen och temaåren inför 2021 i kombination med profilområdena Skapa mervärde och dra nytta av evenemang och temaår inför 2021 när det gäller att värva möten och skapa koncept. VIDAREUTVECKLING AV MÖTESAMBASSADÖRSKONCEPTET Mötesambassadörerna har en avgörande roll i värvnings arbetet. Deras kompetens och renommé är grundläggande för att vetenskapliga möten ska förläggas till Göteborg. Det befintliga mötesambassadörsprogrammet bör därför utvecklas och ytterligare formaliseras. Utveckla mötesstrategi tillsammans med ledningarna på stadens lärosäten Universitets- och högskoleledningarna har en viktig roll som möjliggörare för den enskilde forskarens förutsättningar att engagera sig i arbetet att kandidera för ett möte. Det ska vara meriterande att vinna och genomföra möten. Rekrytering av mötesambassadörer och mentorskap Färre i den yngre generationen forskare är villiga att engagera sig i de internationella organisationernas styrelser. För att säkra återväxten krävs en rad olika åtgärder i ett utvecklat program för mötesambassadörer. Uppmärksamma och bekräfta mötesambassadörers engagemang och insatser officiellt Genom erkännande stärks mötesambassadören i sitt uppdrag. Därför bör ett årligt arrangemang etableras dit ambassadörer inbjuds och uppmärksammas. Konceptutveckla och skapa ny attraktiv paketering Nya kreativa koncept gör Göteborg mer attraktivt hos mötesarrangörer. En modell skall utvecklas tillsammans med berörda parter från värdstaden. 12

13 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 ICCA-rankning för andrastäder i Europa Hållbarhetsindex Norden** 2013 Nr BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning, kongressdelegater (fyra kongresser per år ) 6,4 6,4 6,5 6,5 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 Nollmätning Nöjdhet Mötesambassadör Nollmätning NKI Arrangörer inkl hållbarhetsfrågor Nollmätning 6,5 NKI Intressenter o.partners Nollmätning 6,5 VERKSAMHET (urval) Antal värvade delegatdygn*** Antal delegatdygn Delegatomsättning ( ) ( ) msek ( ) ( ) msek Antal bud**** Antal site visits Antal värvade möten*** Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Idag existerar endast ett nordiskt index, tanken är att i samarbete med FN utveckla ett globalt index *** Värvas under perioden Men kan falla ut senare. **** Corporate, kompletteringar och sammanfattningar ej medräknade. Ej heller nyskrivna/uppdaterade grundanbud. 13

14 EVENEMANGSSTADEN Evenemang är betydelsefulla för destinationens attraktionskraft och det långsiktiga varumärkesbyggandet. De bidrar med omedelbara effekter för besöksnäringen och erbjuder invånarna en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Stora evenemang fungerar som katalysator och motor för regional utveckling. Alla evenemang som genomförs ska stärka stadens varumärke och profil och leda mot målbilden Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. UPPDRAG Evenemangsstaden ska värva, utveckla och genom föra utvalda evenemang, med syfte att stärka Göteborgs spetskompetens och konkurrenskraft. Detta ska också bidra till att idéer och utvecklingsprojekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. MÅLBILD Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. BYGGSTENAR IDROTT & MUSIK TILLÅTANDE ÖPPET STADSRUM INTERNATIONELL ATTRAKTIV MÖTESPLATS FÖR UNGA 14

15 STRATEGIER VÄRVA VÄRLDSEVENEMANG Göteborg skall, i sin strävan mot att vara en ledande evenemangsstad, verka för att årligen stå värd för ett internationellt evenemang med hög status, vilka ger internationellt genomslag, är profilerande för staden och i hög grad bidrar till en hållbar tillväxt. Säkerställa systematisk och planerad kunskapsinhämtning för att vara på valbar plats bland internationella aktörer Positionera Göteborg på den globala evenemangskartan genom en aktiv omvärldsbevakning och ett utvecklat nätverksarbete. Arbeta långsiktigt och i bred samverkan För att kunna värva världsevenemang krävs att staden uppträder som en enig och kraftfull aktör, med en gemensam strategi, att staden fortsätter att arbeta innovativt i evenemangsarbetet och att beslutsfattare, näringsliv och göteborgarna involveras på ett effektivt sätt. Värva mindre evenemang som leder till större Att strategiskt och systematiskt identifiera och värva mindre evenemang, som exempelvis SM, kan långsiktigt leda till större evenemang. Det vill säga evenemang som EM och VM. Addera hållbara värden till arrangörens mål och ambitioner Med hållbara och innovativa lösningar ska vi erbjuda konkurrenskraftiga upplägg vad gäller arenor, logi, transporter etc. Vi ska också påverka hållbarhetsarbetet i förhandlingar och avtal hos förbund och externa arrangörer. EVENEMANGSSTRÅKET EN UNIK TILLGÅNG Evenemangsstråket är en stor tillgång i värvningsarbetet. För arrangörer bidrar det med ett adderat värde som ger evenemangen ett kraftfullt genomslag i stadsbilden samtidigt som den geografiska närheten är positiv ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utveckla stråkets innebörd Destinationens arenor, som Scandi navium, Nya och Gamla Ullevi och Svenska Mässan utgör grunden i evenemangsstråket. För att ge stråket ytterligare innebörd och konkurrenskraft bör fler aktörer, som Universeum, Liseberg och Världskulturmuseet, inkluderas i begreppet och kopplas till framtida erbjudanden. Verka för stråkets utveckling Vi ska delta aktivt i det strategiska arbetet som verkar för att Evenemangsstråket utvecklas och levandegörs på både kort och lång sikt. VIDAREUTVECKLA HELA STADEN SOM ARENA Göteborg har sedan länge på ett kreativt och nyskapande sätt använt stadsrummet som arena för evenemang. Denna förmåga är en tydlig del av evenemangsstadens framgång och konkurrenskraft. Öka förståelsen för evenemangens roll i stadsutvecklingen Det behövs närmare samverkan och en gemensam kommunikationsplattform med exempelvis Stadsbyggnadskontoret och Park & Natur. Samverkan skapar en ökad förståelse för evenemangens roll i stadsrummet och deras bidrag till en stads hållbara utveckling. Därmed stärks viljan att identifiera och möjliggöra nya evenemangsplatser. BREDDAD EVENEMANGSMIX Både stora och små evenemang, med olika intresseområden, stärker Göteborg som evenemangsstad och bidrar till ökad omsättning och nya arbetstillfällen. Evenemangsmixen måste kontinuerligt underhållas och utvecklas. Ett brett och levande utbud är en förutsättning för engagemang och bidrar till att skapa reseanledningar året runt. Bidra till en innovativ och hållbar utveckling av stadens evenemangsutbud Göteborgs evenemangsutbud ska erbjuda något för alla och ha potential att tillföra evenemangsstaden nya och hållbara värden. Därför är det viktigt att bidra till utvecklingen av en breddad mix. Initiera evenemang med potential att utvecklas För att en breddad evenemangsmix ska ha betydelse ur ett konkurrensperspektiv behöver Göteborg agera möjliggörare för nytänkande och innovation, och ibland agera testarena. För att lyckas krävs mod men också ett systematiserat arbete för att definiera vilka evenemang som är strategiska i utvecklingen av evenemangsstaden. Möjliggöra gränsöverskridande samarbeten genom nätverk Stimulera gränsöverskridande samarbeten genom att skapa eller delta i nätverk mellan segment (såsom idrott, musik och kultur) där kreativitet och kunskapsutbyte uppmuntras. VIDAREUTVECKLA OCH NYTTJA ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE EVENEMANG De årligen återkommande evenemangen är, ur ett destinationsperspektiv, ett betydande verktyg för utveckling och tillväxt. Inte minst inom den sociala dimensionen. Genom de årligen återkommande evenemangen kan metoder och kreativa lösningar testas samtidigt som effektiva rutiner utvecklas. Framhålla evenemangens betydelse för destinationen Göteborg har en ovärderlig tillgång i de stora och årligen återkommande evenemangen och det är viktigt att tydligare kommunicera värdet för evenemangsstadens hållbara utveckling och framgång. Bättre nyttja evenemangen för destinationsmarknadsföring Utveckla och utöka nyttjandet av de årligen återkommande evenemangen som skyltfönster och plattformar för nationell och internationell destinationsmarknadsföring. Verka för och bidra till förbättrad myndighetsutövning Genom proaktiv samverkan med stadens berörda myndigheter och förvaltningar ska Göteborg bli bäst i landet på myndighetsutövning i samband med evenemang och alltid uppträda synkroniserat och med samma agenda. 15

16 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning egna evenemang 6,0 6,1 6,3 Besökarundersökning externa evenemang Nollmätning 6,1 6,3 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI Arrangörer Nollmätning 6,3 NKI Intressenter och partners Nollmätning 6,3 VERKSAMHET (urval) Värva världsevenemang 1 st 1 st 1 st Andel arrangörer av externa årligen återkommande evenemang som anser att samarbetet bidragit i positiv riktning 75 % 80 % 85 % Värva evenemang med evenemangsstråket som argument Värva och nyetablera evenemang på nya platser i stadsrummet Evenemangsmixen fördelning avseende idrotts- och kulturevenemang 5 st 6 st 7 st 5 st 5 st 5 st 60/40 % 60/40 % 55/45 % 50/50 % Nöjd medarbetarindex (NMI) Evenemang Nöjd medarbetarindex (NMI) Ev.Produktion *All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna 16

17 NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. UPPDRAG/AFFÄRSIDÉ Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co ska vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola, i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. LEDORD Samarbete, Gemensamt engagemang, Handlingskraft PRIORITERADE OMRÅDEN Näringsliv, Kunskapsmiljö, Evenemang & Kultur MÅLBILD/VISION Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. STRATEGIER Uppmärksamma och stödja utvecklingen av företag inom Göteborgsregionen Medverka i utvecklingen av Göteborg som en stark entreprenörsregion Med kontinuitet genomföra undersökningar inom gruppens prioriterade områden Initiera projekt och profilera Göteborg utifrån resultaten av genomförda undersökningar Bidra till att tillsammans med Göteborg & Co värva och producera evenemang inom samtliga prioriterade områden Medverka i utvecklingen av kulturprojekt i Göteborg Arbeta för att Göteborgsregionen är attraktiv året runt Bidra till att utveckla Göteborg till en attraktiv student-, forskningsoch kunskapsstad 17

18 KOMMUNIKATION Kommunikationen ska bidra till att stärka destinationen Göteborgs varumärke. Bilden av den hållbara destinationen skall kommuniceras enhetligt och konsekvent genom integrerad kommunikation med digitalt fokus. UPPDRAG Stärka och utveckla bolaget och destinationens varumärken. Ansvara för bolagets externa och interna kommunikation i alla kanaler. Ansvara för PR- och mediefrågor. MÅLBILD Med sikte på 2021 skall en tydlig bild av destinationen skapas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. STRATEGIER ÖKAT FOKUS PÅ DIGITAL KOMMUNIKATION Med nya goteborg.com som ett starkt nav kommer vi att utveckla vår kommunikation. Skapa och utveckla digitala mötesplatser med ett attraktivt innehåll som andra vill dela Digitaliseringen har förändrat sättet att söka information, beställa och boka. Transparensen är total, man litar mer på omdömen från likasinnade och deras omdömen finns tillgängliga överallt. Utveckla användargenererat innehåll i syfte att tala med målgrupperna istället för till dem Idag är inte användarna passiva konsumenter utan aktiva producenter och allt fler webbplatser låter användarna delta med innehåll. Skapa nya kanaler i syfte att lyfta och kommunicera besöksnäringens betydelse Ett krympande medielandskap (både nationellt och lokalt i Göteborg) medför att fler plattformar måste skapas för att kommunicera besöksnäringens betydelse. STÄRKA OCH UTVECKLA BILDEN AV DESTINATIONEN I den hårda konkurrensen behöver bilden av Göteborg stärkas och bli tydlig i besökarnas medvetande för att staden ska vara en attraktiv och valbar destination. Skapa berättelser om stadens själ, historia och kultur Berättelser om en stad är det mest kraftfulla marknadsföringsverktyg en destination har. Genom att börja berätta saker som intresserar våra målgrupper och erbjuda dem ett värde kan vi skapa engagemang. Fortsatt utveckling av One voice One voice utvecklas vidare som en gemensam budskapsplattform för destinationen Göteborg med fokus på digitala verktyg som exempelvis rörlig bild. Spegla olika delar av stad och natur som är attraktiva för besökaren Kommunikationen ska spegla turiststadens utveckling av nya upplevelseorienterade reseanledningar. Öka satsningen på destinations-pr på prioriterade marknader PR är vår mest trovärdiga och kostnadseffektiva kanal mot potentiella resenärer på utlandsmarknader. KOMMUNICERA EN STARK HÅLLBARHETSPROFIL SOCIALT, EKOLOGISKT, EKONOMISKT Kommunicera beslutade stadens mål - Göteborg en hållbar stad öppen för världen samt destinationens målbild mot 2021 Säkerställa en mångfald i bolagets och destinationens kommunikation Kommunikationen ska visa och tillgängliggöra en sann och äkta bild av staden i bild, text och tonalitet. Utveckla och tillhandahålla verktyg för bolaget att förmedla hållbarhetskommunikation med bas i varumärket Att arbeta med hållbarhet innebär i förlängningen stora kommunikativa möjligheter. För att lyckas med hållbarhetskommunikation krävs rätt uppsättning kunskap och verktyg. 18

19 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Antal besökare på goteborg.com/år % Besökarnöjdhet goteborg.com ** % % Följare sociala kanaler/år*** % +15 % +15 % Interaktion sociala kanaler/månad**** % +15 % +15 % Sökmotoroptimering/år***** 55 % 60 % 65 % 70 % Värde internationell PR****** i Norge, Tyskland och Storbritannien No: 31 mkr Ty: 63 mkr UK: 68 mkr No: 33 mkr Ty: 69 mkr UK: 75 mkr No: 35 mkr Ty: 76 mkr UK: 83 mkr No: 37 mkr Ty: 83 mkr UK: 91 mkr Värde internationell PR****** potentialmarknader USA: 29 mkr Kina: 1 mkr USA: 31 mkr Kina: 1,25 mkr USA: 34 mkr Kina: 1, 5 mkr USA: 37 mkr Kina: 1,75 mkr Minskad trycksaksproduktion ******* 3,5 mkr -15 % -15 % -15 % NKI ** Nöjd medarbetarindex (NMI)******** * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna. ** Nollmätning görs *** Totalt alla sociala kanaler. Dessa kan variera över tid. **** Genomsnittlig engagement dvs. likes, comments, share etc. per månad. ***** Besökare som kommer från organiskt sök. ****** PR-värdet är baserat på tidigare mätningar, kan fluktuera p.g.a fler införande i digitalamedier. ******* Avser bolagets kommunikation. Evenemang med extern arrangör ej inräknad. ******** Avser ett samlat resultat för kommunikationsavdelningen. 19

20 Rapport Utfärdat Diarienummer 1721/11 Repronummer 80/14 Stadsledningsstaben Hans Olsson Telefon E-post: Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namnför Göteborg & Co Kommunintressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av befintliga anläggningar som Got Event AB idag har driftansvar för i syfte att renodla ansvaret i förhållande till idrotts- och föreningsnämnden. 3. Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske. 4. Styrelsen för Liseberg AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Staden planera för en avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden och återkomma med förslag till kommunfullmäktige för ställningstagande och därvid också belysa konsekvenserna av en eventuellt förändrad framtida inriktning av verksamheten inom Lisebergsparken. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 5. De iakttagelser och förslag som redovisas i detta tjänsteutlåtande utgör samtidigt redovisning av kommunstyrelsens lagstadgade skyldighet att bedöma huruvida verksamheten under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Bilagor Bilaga 1. Ny bolagsstruktur för Stadens bolag fr o m 2014 Expedieringskrets: Stadens nämnder och bolag Delägare Göteborg & Co Träffpunkt AB 1(24)

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer