FÖRORD DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN

2 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning MÖTESSTADEN Strategier Uppföljning EVENEMANGSSTADEN Strategier Uppföljning NLG KOMMUNIKATION DEFINITIONER Byggsten: För att veta vart vi ska måste ingångsvärdet vara definierat, dvs vad har byggt destinationens framgång, respektive turist-mötes-evenemangsstadens framgång. Det kallar vi byggstenar, de centrala element som utgör framgångsfaktorerna till dags datum. Målbild: Jubileet 2021 ger oss en bra tidslinje att sträva mot, dvs målbilden beskriver i vilken riktning verksamheten kan och bör utvecklas för att även i fortsättningsvis kunna vara konkurrenskraftig. Hållbarhet: När vi talar om hållbarhet menas specifikt hållbarhet inom besöksnäringen. Hållbar turism definieras runt ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande.

3 INNOVATION, SAMVERKAN OCH HÅLLBARHET Ambitionen med destinationen Göteborgs samlade strategier är att Göteborg ska återta sin ledande position i Europa och vara en föregångare vad gäller innovativa lösningar inom besöksnäringen. Genom att skapa synergier mellan de tre segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden kommer destinationen att få ökad attraktionskraft. Vi ska utmana och hitta nya vägar där besöksnäringen skapar tillväxt och bidrar till att utveckla en hållbar destination. Vi ser som ett stort ansvar att föra ut nyttan och effekten av besöksnäringen både till aktörer och allmänhet, vara lyhörda för förändrade krav och snabbt kunna justera utifrån nya förutsättningar i vår omvärld. OBRUTEN TILLVÄXT I 23 ÅR Det djärva målet inför affärsplaneperioden 2012/2014 var att vi 2014 skulle nå 4 miljoner kommers iella gästnätter på våra hotell och vandrarhem. Tillväxt uppnåddes också alla tre åren detta förstås som ett resultat av samlade insatser inom destinationen Göteborg. Genom detta har Göteborg upplevt absolut tillväxt inom besöksnäringen varje enskilt år sedan 1991 vilket är unikt i Europa. Vi uppnådde drömgränsen genom en stark slutspurt. Ett fantastiskt resultat! Tre prioriterade frågor lyftes fram för åren ; utvecklad regional sam verkan, utveckling av ett kommunikationskoncept i partnerskap, One Voice, och skapa förutsättningar för att ansöka om VM i friidrott 2021 i Göteborg. Det regionala samarbetet har tagit stora steg framåt och ett antal projekt är realiserade, lanserade och/eller under utveckling. Det gäller bland annat Skärgårds projektet, Göteborgs Lustgårdar och Cykelturism. Vårt gemensamma kommunikationskoncept One Voice har realiserats och utvecklats fortlöpande. Förstudien för VM i friidrott är genomförd och med utgången av beslut för VM 2019 till Doha, finns förutsättningar för Europa att vara en kandi dat för Grunden är lagd och arbetet fortsätter. 3

4 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR GÖTEBORG BARA VÄXER Antalet övernattande på camping och övriga kommer - siella gästnätter via nya boendeformer kommer under 2014 sannolikt att överstiga 1 miljon och antalet ickeövernattande dagsbesökande turister är minst det dubbla. Tillsammans med de 4 miljonerna kommersiella gästnätterna innebär detta minst 12 miljoner besökare år Sammanlagt genererade de 23 miljarder i extra förflyttad konsumtionskraft till Göteborg. Ytterst syftar turismen till att öka livskvaliteten bland människor som lever och verkar i vår region genom ett brett och attraktivt utbud. Den bygger broar mellan människor, ger inkomster för många företag och skapar sysselsättning. I Sverige har besöksnäringen års sysselsatta, vilket är mer än Sveriges tolv största företag har tillsammans. I Göteborg har besöksnäringen mer än helårsarbetstillfällen, vilket är fler anställda än Volvo Lastvagnar och Volvo Person vagnar tillsammans. Lägg därtill att turismen skapar många nya jobb till särskilt utsatta grupper på dagens arbetsmarknad, som ungdomar, lågutbildade och invandrargrupper. MORGONDAGENS DESTINATIONER MÅSTE VARA HÅLLBARA Insikten om vikten av att bygga ett hållbart samhälle fortsätter att öka på alla samhällsnivåer och leder till nya förhållningssätt. Hållbar turism definieras som ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande. Vår övertygelse är att morgondagens framgångsrika destinationer, regioner och städer, inom den globala besöksnäringen måste vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. För mötes- och evenemangsstaden är detta redan ett faktum och Göteborg har redan en konkurrensfördel. För turiststaden vill vi gå i bräschen och driva utvecklingen. TILLVÄXTEN KOMMER INTE AV SIG SJÄLVT Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärldens krav förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om när förändringar i omvärlden gör att den turistiska kartan måste ritas om. Vi måste hitta nya samarbetsformer. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. Destinationens beroende av såväl turist- som mötesoch evenemangsstaden kan inte nog understrykas. Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som gör att vi kommer att kunna stå ut i det myller av destinationer som slåss för att vara morgondagens attraktiva resmål. AFFÄRSPLAN MED SIKTE MOT 2021 Vi presenterar nu nya strategier för Destinationen Göteborg för åren med sikte på året 2021 och stadens 400-års jubileum. Vi står redo att driva utvecklingen vidare, och har en idé om hur det ska gå till. Det blir en stimulerande utmaning att tillsammans ytterligare stärka besöks näringens utveckling, att finna nya innovativa lösningar och ta till vara de perspektiv och de kompetenser som finns i Göteborg och regionen. Camilla Nyman VD 4

5 DESTINATIONEN GÖTEBORG Besöksnäringen skapar arbetstillfällen, stora ekonomiska värden och bidrar till att bygga bilden av Göteborg. Hållbarhet i dess tre dimensioner är avgörande för resmålens framtida konkurrenskraft. Den hårda internationella konkurrensen medför att samspelet mellan turist-, mötes- och evenemangsstaden blir allt viktigare för att maximera den samlade attraktionskraften. VISION Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att vara: En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva, bo och verka i, samt att besöka. UPPDRAG Att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. KÄRNVÄRDEN Mänskligt, inspirerande och pluralistiskt. MÅLBILD 2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. BYGGSTENAR NÄRHETSKONCEPTET GÖTEBORGARNA STAD & NATUR MIXEN; TURIST-, MÖTES- & EVENEMANGSSTADEN 5

6 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKANSPLATTFORM Globalisering, ny teknik, ny lagstiftning samt besöks näringens allt mer betydelsefulla roll för samhällets utveckling, gör att nästa stora steg i Göteborgs destinationsutveckling blir att initi era och implementera en ny övergripande modell för samverkan. Ny innovativ modell för privat-offentlig samverkan i destinationen Modellen ska stimulera dialog och samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Den ska även inkludera aktörer inom närliggande sektorer. Inrätta VD-råd för klustret Turism, Kultur och Evenemang Inom destinationen skapas en ny ledningsgrupp för den samlade verksamheten inom klustrets bolag. Syftet är att maximera helhetseffekten av verksamheterna. Utveckla samverkan med Göteborgsregionen inom besöksnäringen Skapa övergripande samverkansstrukturer för att utveckla och förbättra produkter och tillgänglighet för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Stadens strategier och hållbarhetsarbete kommer att anpassas och implementeras i destinationens besöksnäring. Samtliga tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social, kommer att beaktas. Hållbarhetsprincipen ska genomsyra det strategiska arbetet och vägas in vid beslut om satsningar och prioriteringar Destinationen ska säkerställa att hållbarhetsstrategin får genomslag och implementeras i alla typer av samverkansprojekt samt även i rollen som kravställare vid upphandlingar och partneravtal. Befintliga projekt ska användas för innovation och test I de sammanhang där staden agerar huvudman ska nya idéer och tillvägagångssätt som syftar till hållbar utveckling testas. Utveckla modeller och format för hållbarhetsarbete att användas av partner i nätverket Prövade idéer och tillvägagångssätt ska standardiseras och spridas inom samverkansnätverket. SÄKERSTÄLLA OCH UTVECKLA TILLGÄNGLIGHETEN En utbyggd, diversifierad och kapacitetsstark transportinfrastruktur, liksom en god digital tillgänglighet, är avgörande för besöksnäringens utveckling. Arbetet med att säkerställa och utveckla destinationens tillgänglighet i samverkan med berörda partner på lokal, regional, nationell och internationell nivå, skall intensifieras. Ökad digital tillgänglighet och användbarhet Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati och en angelägenhet för alla i sam hället. Dagens besökare förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor och hela sin vistelse online. Stärka och utveckla samarbetet inom Go Connect Arbetet med att utveckla tillgängligheten till och från Göteborg via flygförbindelser blir allt viktigare i den intensifierade globala konkurrensen. Initiera och utveckla samarbete inom övriga transportslag Att utveckla hållbara transporter och alternativ, såväl till och från som inom destinationen Göteborg, är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Tydlig kommunikation och distribution av information måste uppgraderas. FRÅN GENOMFÖRARE TILL MÖJLIGGÖRARE I en näring där utbudet av attraktiva produkter och destinationer ständigt ökar behövs fler aktörer som bidrar till att skapa långsiktig konkurrenskraft. Rollen för ett destinationsbolag blir därför att leda, sam ordna och kommunicera kring möjligheter utifrån ett destinationsperspektiv samt att bistå med spetskompetens. Stimulera aktiv destinationsutveckling Entreprenörer, företag och organisationer med intressanta idéer och uppslag för genomförande av nya projekt, eller etablerandet av nya produkter, behöver ofta kunskaps- och kompetensstöd vid initiering, planering och genomförande. Via samverkansplattformen kan support och nätverkskontakter erbjudas. Gäller inom såväl turist-, mötes-, som evenemangsstaden. Skapa och leda utvecklingslabb för innovation och kreativitet inom partnernätverket I syfte att finna nya produkter och tillvägagångssätt vid skapandet av ytterligare attraktionskraft för destinationen skall samverkansnätverk med olika typer av aktörer etableras för att strukturellt kreera och om möjligt omvandla idéer till handling. Utveckla exit-strategi vid uppstart av nya och befintliga projekt där så är tillämpbart Flera nya projekt initieras och implementeras inom ramen för offentliga strukturer. När dessa blir kommersiella och bärkraftiga på privat marknad skall de om möjligt slussas ut för att bereda plats för nya satsningar. 6

7 MÅL DESTINATION MÅL DESTINATION* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BNP prognos 1,9 %** 2,9 %** 2,7 %*** - % Tillväxt Turism i förhl till BNP 1 2 % över 7 % 4,9 % 4,7 % 3,8 % Gästnätter HSV -hotell, stugor, vandrarhem, (kalenderjusterat BNP) Tillväxt gästnätter ,1% ( ) 13,8 % Internationella gästnätter Norge Tyskland Storbritannien Marknadsandel gästnätter 10,7 % 10,7 % 10,8 % 10,8 % Turismomsättning Tillväxt ,5 % Sysselsättning Tillväxt ,4 % VERKSAMHET Verksamhet Göteborg & Co Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Enligt Konjunkturinstitutet *** Enligt SEB 7

8 TURISTSTADEN Turiststaden utgör den breda basen av aktörer och utbud i destinationen. Turiststadens utveckling är därför också en viktig del i skapandet av destinationens attraktivitet. En hållbar och innovativ utveckling av Turiststadens produkter är avgörande för destinationens långsiktiga konkurrenskraft. UPPDRAG Samordna, utveckla och marknadsföra destinationen Göteborg mot privatresesegmentet i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till hållbar tillväxt. Bidra till ett gott värdskap genom att möta besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg. MÅLBILD En av Europas mest innovativa hållbara resmål med en unik kombination av stad och natur. BYGGSTENAR HELA STADENS KULTUR OCH SJÄL UNGA STADEN STAD & NATUR LISEBERG MATEN 8

9 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKAN STAD REGION Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. Det kräver ökat fokus på samverkan där stad och region stärker varandra. Här har Göteborg sin framtida konkurrenskraft. Implementera samverkansavtal med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige Detta genomförs genom samverkan och implementering av Masterplan på prioriterade marknader. Fördjupa samverkan med Göteborgsregionen i syfte att stärka destinationen och skapa mervärden Utveckla samarbetet med regionens kommuner med fokus på affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet. Verka för samverkan med näringslivet i staden med fokus på privatresesegmentet Bygga vidare och utveckla den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Turiststaden och de privata aktörerna. STIMULERA TILL NYA RESEANLEDNINGAR ÅRET RUNT Ytterligare konceptualisering och nyttjande av initiativ för att öka det kommersiella utbudet, exempelvis skärgårdens erbjudande och Halloween på Liseberg som en del av Göteborg som höstlovsstad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv året-runt-destination och därmed en ökad konkurrenskraft. Öka kännedomen om Göteborg som attraktiv, innovativ och hållbar turistdestination på prioriterade marknader Sättet att resa, boka och söka information genomgår stora förändringar, det blir följaktligen viktigt att vara redo för snabba omställningar och, utifrån kunskap om kundens behov, skapa kommunikativa budskap. Stimulera till utveckling av befintliga och nya reseanledningar med utgångspunkt i stad och natur Att initiera och bidra till att utveckla upplevelseorienterade och bokningsbara produkter och erbjudanden utifrån fast slagen position och målbild är avgörande för destinationens fortsatta tillväxt. FORTSATT UTVECKLING AV SYNERGIER MELLAN PRIVATTURISM, MÖTEN OCH EVENEMANG Evenemang och möten är viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och synlighet och ger viktiga tillskott till besöksnäringen. Många av dem kan även fungera som en reseanledning ur ett privatreseperspektiv och stärker destinationens totala attraktionskraft. Utveckla och marknadsföra nischade reseanledningar mot specifika målgruppers intresse Det kan innebära exempelvis trädgård, cykel och segling med utgångspunkt i större evenemang, möten och attraktioner. Utveckla användandet av evenemang och möten som skyltfönster i marknadsföringen av destinationen. Större evenemang och möten ökar intresset och stärker destinationens attraktionskraft. Addera erbjudanden i samband med evenemang eller möten i syfte att förhöja upplevelsen samt stärka bilden av Göteborg som ett attraktivt och mångfasetterat resemål. Besökaren och arrangören ska mötas av service i toppklass. EN ÖKAD DIGITAL UTVECKLING Den digitala utvecklingen innebär att produkter, strategier och affärsmodeller ständigt utvecklas, att gränserna mellan marknadsföring och försäljning suddas ut och att kunden får en mycket mer direkt roll i affärsutvecklingen. Vidareutveckla och implementera digitala tjänster och produkter Syftet är att skapa ökad tillgänglighet till turiststadens utbud av produkter och tjänster. Skapa affärsstrategier och tjänstepaketering online för privatresemarknaden Den digitala utvecklingen gör det möjligt att effektivisera marknadsföringen och skapa en större närhet till kund. Utveckla och realisera framtidens besöksservice Att koppla ihop den virtuella världen med den fysiska blir ett viktigt verktyg och kommer att skapa möjligheter att kommunicera och interagera med besökaren vid rätt tid, plats och tillfälle. 9

10 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning (4 ggr/år) Nollmätning 6,0 6,1 Besökarundersökning Kryssningsresenärer Nollmätning 6,0 6,1 NKI Besöksservice (1 gång/år) INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI produktpartners Nollmätning 6,2 6,5 NKI Externa intressenter och partners Nollmätning 6,2 6,5 VERKSAMHET (urval) Initiera nya reseanledningar Digitalisera tjänsteutbudet 25 % 30 % 40 % Antal dygn City Card Antal Fam trips Antal kryssningsanlöp 73** Antal kryssningsresenärer Antal sålda Göteborgspaket Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Generell minskning av kryssningsanlöp men med nästan lika många passagerare. 10

11 MÖTESSTADEN Mötesstaden skapar ekonomisk tillväxt och profilerar stadens forskning, innovationer och företag vilket stärker positionen som en attraktiv plats att bo, studera, verka och investera i. Konkurrensen och utbudet ökar drastiskt och det krävs därför nytänkande i alla delar av värvningsarbetet. UPPDRAG Marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella möten, politiska möten samt större företagsmöten. MÅLBILD Globalt ledande destination för hållbara möten. BYGGSTENAR SUSTAINABLE GOTHENBURG HELA STADEN SOM MÖTESARENA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI 11

12 STRATEGIER UTVECKLA HÅLLBARHETSDIMENSIONERNA FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT Göteborg är Nordens ledande destination för gröna möten. För att ta positionen som globalt ledande destination för hållbara möten måste nu nästa steg tas med utvecklingen av de två andra hållbarhetsdimensionerna de sociala och de ekonomiska. Utveckla den öppna och integrerade mötesstaden Genom att skapa koncept för publika arrangemang under möten får allmänheten ta del av de senaste forskningsrönen som presenteras. Hela staden kan användas som mötesarena genom att arrangera satellitmöten i stadsdelarna. Mötets ämnesområde ska skapa ett mervärde för organisationen likväl som för staden och dess invånare. Fokusera på möten som skapar tillväxt Hänsyn skall tas till områdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt, samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för näringslivet. VIDAREUTVECKLA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI TRIPLE HELIX Samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademin är en av de viktigaste nycklarna till Göteborgs framgångar som mötesstad och ska därför utvecklas vidare. Etablera forum för samverkan i värvning av strategiska möten Strategiska partners från det offentliga, näringslivet och akademin skall i olika forum enas om gemensamma åtgärder som gagnar mötesstaden. Samverka med Turistrådet Västsverige i arbetet med Mötesindustrirådet Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd uppmuntrar regionens och andra aktörer att bjuda in till möten. Turistrådet Västsverige har ett regionalt uppdrag i Mötesindustrirådet. Genom att samverka och vidareutveckla detta arbete gynnas Göteborgs värvningsarbete. Utveckla former för förfinansiering, förlustgarantier samt former för stöd till möten Den hårda konkurrensen har lett till att organisationer allt oftare efterfrågar olika former av stöd och ekonomiska subventioner, Göteborg måste under kommande affärsplaneperiod adressera frågan. KRAFTSAMLA KRING VÄRVNING AV MÖTEN INOM PROFILOMRÅDEN Fokuseringen på stadens profilområden ger ytterligare möjligheter till att skapa fler möten. Det offentliga, näringslivet och akademin har gemensamt identifierat vilka globala utmaningar som områdena ska ta sig an. Ta fram en topplista för strategiskt viktiga möten Enas kring en topplista med möten som ska värvas och förläggas till Göteborg med hänsyn tagen till att de gagnar stadens utveckling och med profilområdena som bas. Nyttja evenemangen och temaåren inför 2021 i kombination med profilområdena Skapa mervärde och dra nytta av evenemang och temaår inför 2021 när det gäller att värva möten och skapa koncept. VIDAREUTVECKLING AV MÖTESAMBASSADÖRSKONCEPTET Mötesambassadörerna har en avgörande roll i värvnings arbetet. Deras kompetens och renommé är grundläggande för att vetenskapliga möten ska förläggas till Göteborg. Det befintliga mötesambassadörsprogrammet bör därför utvecklas och ytterligare formaliseras. Utveckla mötesstrategi tillsammans med ledningarna på stadens lärosäten Universitets- och högskoleledningarna har en viktig roll som möjliggörare för den enskilde forskarens förutsättningar att engagera sig i arbetet att kandidera för ett möte. Det ska vara meriterande att vinna och genomföra möten. Rekrytering av mötesambassadörer och mentorskap Färre i den yngre generationen forskare är villiga att engagera sig i de internationella organisationernas styrelser. För att säkra återväxten krävs en rad olika åtgärder i ett utvecklat program för mötesambassadörer. Uppmärksamma och bekräfta mötesambassadörers engagemang och insatser officiellt Genom erkännande stärks mötesambassadören i sitt uppdrag. Därför bör ett årligt arrangemang etableras dit ambassadörer inbjuds och uppmärksammas. Konceptutveckla och skapa ny attraktiv paketering Nya kreativa koncept gör Göteborg mer attraktivt hos mötesarrangörer. En modell skall utvecklas tillsammans med berörda parter från värdstaden. 12

13 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 ICCA-rankning för andrastäder i Europa Hållbarhetsindex Norden** 2013 Nr BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning, kongressdelegater (fyra kongresser per år ) 6,4 6,4 6,5 6,5 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 Nollmätning Nöjdhet Mötesambassadör Nollmätning NKI Arrangörer inkl hållbarhetsfrågor Nollmätning 6,5 NKI Intressenter o.partners Nollmätning 6,5 VERKSAMHET (urval) Antal värvade delegatdygn*** Antal delegatdygn Delegatomsättning ( ) ( ) msek ( ) ( ) msek Antal bud**** Antal site visits Antal värvade möten*** Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Idag existerar endast ett nordiskt index, tanken är att i samarbete med FN utveckla ett globalt index *** Värvas under perioden Men kan falla ut senare. **** Corporate, kompletteringar och sammanfattningar ej medräknade. Ej heller nyskrivna/uppdaterade grundanbud. 13

14 EVENEMANGSSTADEN Evenemang är betydelsefulla för destinationens attraktionskraft och det långsiktiga varumärkesbyggandet. De bidrar med omedelbara effekter för besöksnäringen och erbjuder invånarna en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Stora evenemang fungerar som katalysator och motor för regional utveckling. Alla evenemang som genomförs ska stärka stadens varumärke och profil och leda mot målbilden Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. UPPDRAG Evenemangsstaden ska värva, utveckla och genom föra utvalda evenemang, med syfte att stärka Göteborgs spetskompetens och konkurrenskraft. Detta ska också bidra till att idéer och utvecklingsprojekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. MÅLBILD Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. BYGGSTENAR IDROTT & MUSIK TILLÅTANDE ÖPPET STADSRUM INTERNATIONELL ATTRAKTIV MÖTESPLATS FÖR UNGA 14

15 STRATEGIER VÄRVA VÄRLDSEVENEMANG Göteborg skall, i sin strävan mot att vara en ledande evenemangsstad, verka för att årligen stå värd för ett internationellt evenemang med hög status, vilka ger internationellt genomslag, är profilerande för staden och i hög grad bidrar till en hållbar tillväxt. Säkerställa systematisk och planerad kunskapsinhämtning för att vara på valbar plats bland internationella aktörer Positionera Göteborg på den globala evenemangskartan genom en aktiv omvärldsbevakning och ett utvecklat nätverksarbete. Arbeta långsiktigt och i bred samverkan För att kunna värva världsevenemang krävs att staden uppträder som en enig och kraftfull aktör, med en gemensam strategi, att staden fortsätter att arbeta innovativt i evenemangsarbetet och att beslutsfattare, näringsliv och göteborgarna involveras på ett effektivt sätt. Värva mindre evenemang som leder till större Att strategiskt och systematiskt identifiera och värva mindre evenemang, som exempelvis SM, kan långsiktigt leda till större evenemang. Det vill säga evenemang som EM och VM. Addera hållbara värden till arrangörens mål och ambitioner Med hållbara och innovativa lösningar ska vi erbjuda konkurrenskraftiga upplägg vad gäller arenor, logi, transporter etc. Vi ska också påverka hållbarhetsarbetet i förhandlingar och avtal hos förbund och externa arrangörer. EVENEMANGSSTRÅKET EN UNIK TILLGÅNG Evenemangsstråket är en stor tillgång i värvningsarbetet. För arrangörer bidrar det med ett adderat värde som ger evenemangen ett kraftfullt genomslag i stadsbilden samtidigt som den geografiska närheten är positiv ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utveckla stråkets innebörd Destinationens arenor, som Scandi navium, Nya och Gamla Ullevi och Svenska Mässan utgör grunden i evenemangsstråket. För att ge stråket ytterligare innebörd och konkurrenskraft bör fler aktörer, som Universeum, Liseberg och Världskulturmuseet, inkluderas i begreppet och kopplas till framtida erbjudanden. Verka för stråkets utveckling Vi ska delta aktivt i det strategiska arbetet som verkar för att Evenemangsstråket utvecklas och levandegörs på både kort och lång sikt. VIDAREUTVECKLA HELA STADEN SOM ARENA Göteborg har sedan länge på ett kreativt och nyskapande sätt använt stadsrummet som arena för evenemang. Denna förmåga är en tydlig del av evenemangsstadens framgång och konkurrenskraft. Öka förståelsen för evenemangens roll i stadsutvecklingen Det behövs närmare samverkan och en gemensam kommunikationsplattform med exempelvis Stadsbyggnadskontoret och Park & Natur. Samverkan skapar en ökad förståelse för evenemangens roll i stadsrummet och deras bidrag till en stads hållbara utveckling. Därmed stärks viljan att identifiera och möjliggöra nya evenemangsplatser. BREDDAD EVENEMANGSMIX Både stora och små evenemang, med olika intresseområden, stärker Göteborg som evenemangsstad och bidrar till ökad omsättning och nya arbetstillfällen. Evenemangsmixen måste kontinuerligt underhållas och utvecklas. Ett brett och levande utbud är en förutsättning för engagemang och bidrar till att skapa reseanledningar året runt. Bidra till en innovativ och hållbar utveckling av stadens evenemangsutbud Göteborgs evenemangsutbud ska erbjuda något för alla och ha potential att tillföra evenemangsstaden nya och hållbara värden. Därför är det viktigt att bidra till utvecklingen av en breddad mix. Initiera evenemang med potential att utvecklas För att en breddad evenemangsmix ska ha betydelse ur ett konkurrensperspektiv behöver Göteborg agera möjliggörare för nytänkande och innovation, och ibland agera testarena. För att lyckas krävs mod men också ett systematiserat arbete för att definiera vilka evenemang som är strategiska i utvecklingen av evenemangsstaden. Möjliggöra gränsöverskridande samarbeten genom nätverk Stimulera gränsöverskridande samarbeten genom att skapa eller delta i nätverk mellan segment (såsom idrott, musik och kultur) där kreativitet och kunskapsutbyte uppmuntras. VIDAREUTVECKLA OCH NYTTJA ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE EVENEMANG De årligen återkommande evenemangen är, ur ett destinationsperspektiv, ett betydande verktyg för utveckling och tillväxt. Inte minst inom den sociala dimensionen. Genom de årligen återkommande evenemangen kan metoder och kreativa lösningar testas samtidigt som effektiva rutiner utvecklas. Framhålla evenemangens betydelse för destinationen Göteborg har en ovärderlig tillgång i de stora och årligen återkommande evenemangen och det är viktigt att tydligare kommunicera värdet för evenemangsstadens hållbara utveckling och framgång. Bättre nyttja evenemangen för destinationsmarknadsföring Utveckla och utöka nyttjandet av de årligen återkommande evenemangen som skyltfönster och plattformar för nationell och internationell destinationsmarknadsföring. Verka för och bidra till förbättrad myndighetsutövning Genom proaktiv samverkan med stadens berörda myndigheter och förvaltningar ska Göteborg bli bäst i landet på myndighetsutövning i samband med evenemang och alltid uppträda synkroniserat och med samma agenda. 15

16 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning egna evenemang 6,0 6,1 6,3 Besökarundersökning externa evenemang Nollmätning 6,1 6,3 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI Arrangörer Nollmätning 6,3 NKI Intressenter och partners Nollmätning 6,3 VERKSAMHET (urval) Värva världsevenemang 1 st 1 st 1 st Andel arrangörer av externa årligen återkommande evenemang som anser att samarbetet bidragit i positiv riktning 75 % 80 % 85 % Värva evenemang med evenemangsstråket som argument Värva och nyetablera evenemang på nya platser i stadsrummet Evenemangsmixen fördelning avseende idrotts- och kulturevenemang 5 st 6 st 7 st 5 st 5 st 5 st 60/40 % 60/40 % 55/45 % 50/50 % Nöjd medarbetarindex (NMI) Evenemang Nöjd medarbetarindex (NMI) Ev.Produktion *All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna 16

17 NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. UPPDRAG/AFFÄRSIDÉ Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co ska vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola, i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. LEDORD Samarbete, Gemensamt engagemang, Handlingskraft PRIORITERADE OMRÅDEN Näringsliv, Kunskapsmiljö, Evenemang & Kultur MÅLBILD/VISION Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. STRATEGIER Uppmärksamma och stödja utvecklingen av företag inom Göteborgsregionen Medverka i utvecklingen av Göteborg som en stark entreprenörsregion Med kontinuitet genomföra undersökningar inom gruppens prioriterade områden Initiera projekt och profilera Göteborg utifrån resultaten av genomförda undersökningar Bidra till att tillsammans med Göteborg & Co värva och producera evenemang inom samtliga prioriterade områden Medverka i utvecklingen av kulturprojekt i Göteborg Arbeta för att Göteborgsregionen är attraktiv året runt Bidra till att utveckla Göteborg till en attraktiv student-, forskningsoch kunskapsstad 17

18 KOMMUNIKATION Kommunikationen ska bidra till att stärka destinationen Göteborgs varumärke. Bilden av den hållbara destinationen skall kommuniceras enhetligt och konsekvent genom integrerad kommunikation med digitalt fokus. UPPDRAG Stärka och utveckla bolaget och destinationens varumärken. Ansvara för bolagets externa och interna kommunikation i alla kanaler. Ansvara för PR- och mediefrågor. MÅLBILD Med sikte på 2021 skall en tydlig bild av destinationen skapas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. STRATEGIER ÖKAT FOKUS PÅ DIGITAL KOMMUNIKATION Med nya goteborg.com som ett starkt nav kommer vi att utveckla vår kommunikation. Skapa och utveckla digitala mötesplatser med ett attraktivt innehåll som andra vill dela Digitaliseringen har förändrat sättet att söka information, beställa och boka. Transparensen är total, man litar mer på omdömen från likasinnade och deras omdömen finns tillgängliga överallt. Utveckla användargenererat innehåll i syfte att tala med målgrupperna istället för till dem Idag är inte användarna passiva konsumenter utan aktiva producenter och allt fler webbplatser låter användarna delta med innehåll. Skapa nya kanaler i syfte att lyfta och kommunicera besöksnäringens betydelse Ett krympande medielandskap (både nationellt och lokalt i Göteborg) medför att fler plattformar måste skapas för att kommunicera besöksnäringens betydelse. STÄRKA OCH UTVECKLA BILDEN AV DESTINATIONEN I den hårda konkurrensen behöver bilden av Göteborg stärkas och bli tydlig i besökarnas medvetande för att staden ska vara en attraktiv och valbar destination. Skapa berättelser om stadens själ, historia och kultur Berättelser om en stad är det mest kraftfulla marknadsföringsverktyg en destination har. Genom att börja berätta saker som intresserar våra målgrupper och erbjuda dem ett värde kan vi skapa engagemang. Fortsatt utveckling av One voice One voice utvecklas vidare som en gemensam budskapsplattform för destinationen Göteborg med fokus på digitala verktyg som exempelvis rörlig bild. Spegla olika delar av stad och natur som är attraktiva för besökaren Kommunikationen ska spegla turiststadens utveckling av nya upplevelseorienterade reseanledningar. Öka satsningen på destinations-pr på prioriterade marknader PR är vår mest trovärdiga och kostnadseffektiva kanal mot potentiella resenärer på utlandsmarknader. KOMMUNICERA EN STARK HÅLLBARHETSPROFIL SOCIALT, EKOLOGISKT, EKONOMISKT Kommunicera beslutade stadens mål - Göteborg en hållbar stad öppen för världen samt destinationens målbild mot 2021 Säkerställa en mångfald i bolagets och destinationens kommunikation Kommunikationen ska visa och tillgängliggöra en sann och äkta bild av staden i bild, text och tonalitet. Utveckla och tillhandahålla verktyg för bolaget att förmedla hållbarhetskommunikation med bas i varumärket Att arbeta med hållbarhet innebär i förlängningen stora kommunikativa möjligheter. För att lyckas med hållbarhetskommunikation krävs rätt uppsättning kunskap och verktyg. 18

19 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Antal besökare på goteborg.com/år % Besökarnöjdhet goteborg.com ** % % Följare sociala kanaler/år*** % +15 % +15 % Interaktion sociala kanaler/månad**** % +15 % +15 % Sökmotoroptimering/år***** 55 % 60 % 65 % 70 % Värde internationell PR****** i Norge, Tyskland och Storbritannien No: 31 mkr Ty: 63 mkr UK: 68 mkr No: 33 mkr Ty: 69 mkr UK: 75 mkr No: 35 mkr Ty: 76 mkr UK: 83 mkr No: 37 mkr Ty: 83 mkr UK: 91 mkr Värde internationell PR****** potentialmarknader USA: 29 mkr Kina: 1 mkr USA: 31 mkr Kina: 1,25 mkr USA: 34 mkr Kina: 1, 5 mkr USA: 37 mkr Kina: 1,75 mkr Minskad trycksaksproduktion ******* 3,5 mkr -15 % -15 % -15 % NKI ** Nöjd medarbetarindex (NMI)******** * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna. ** Nollmätning görs *** Totalt alla sociala kanaler. Dessa kan variera över tid. **** Genomsnittlig engagement dvs. likes, comments, share etc. per månad. ***** Besökare som kommer från organiskt sök. ****** PR-värdet är baserat på tidigare mätningar, kan fluktuera p.g.a fler införande i digitalamedier. ******* Avser bolagets kommunikation. Evenemang med extern arrangör ej inräknad. ******** Avser ett samlat resultat för kommunikationsavdelningen. 19

20 Rapport Utfärdat Diarienummer 1721/11 Repronummer 80/14 Stadsledningsstaben Hans Olsson Telefon E-post: Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namnför Göteborg & Co Kommunintressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av befintliga anläggningar som Got Event AB idag har driftansvar för i syfte att renodla ansvaret i förhållande till idrotts- och föreningsnämnden. 3. Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske. 4. Styrelsen för Liseberg AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Staden planera för en avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden och återkomma med förslag till kommunfullmäktige för ställningstagande och därvid också belysa konsekvenserna av en eventuellt förändrad framtida inriktning av verksamheten inom Lisebergsparken. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 5. De iakttagelser och förslag som redovisas i detta tjänsteutlåtande utgör samtidigt redovisning av kommunstyrelsens lagstadgade skyldighet att bedöma huruvida verksamheten under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Bilagor Bilaga 1. Ny bolagsstruktur för Stadens bolag fr o m 2014 Expedieringskrets: Stadens nämnder och bolag Delägare Göteborg & Co Träffpunkt AB 1(24)

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer