FÖRORD DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10"

Transkript

1 AFFÄRSPLAN

2 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning MÖTESSTADEN Strategier Uppföljning EVENEMANGSSTADEN Strategier Uppföljning NLG KOMMUNIKATION DEFINITIONER Byggsten: För att veta vart vi ska måste ingångsvärdet vara definierat, dvs vad har byggt destinationens framgång, respektive turist-mötes-evenemangsstadens framgång. Det kallar vi byggstenar, de centrala element som utgör framgångsfaktorerna till dags datum. Målbild: Jubileet 2021 ger oss en bra tidslinje att sträva mot, dvs målbilden beskriver i vilken riktning verksamheten kan och bör utvecklas för att även i fortsättningsvis kunna vara konkurrenskraftig. Hållbarhet: När vi talar om hållbarhet menas specifikt hållbarhet inom besöksnäringen. Hållbar turism definieras runt ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande.

3 INNOVATION, SAMVERKAN OCH HÅLLBARHET Ambitionen med destinationen Göteborgs samlade strategier är att Göteborg ska återta sin ledande position i Europa och vara en föregångare vad gäller innovativa lösningar inom besöksnäringen. Genom att skapa synergier mellan de tre segmenten turist-, mötes- och evenemangsstaden kommer destinationen att få ökad attraktionskraft. Vi ska utmana och hitta nya vägar där besöksnäringen skapar tillväxt och bidrar till att utveckla en hållbar destination. Vi ser som ett stort ansvar att föra ut nyttan och effekten av besöksnäringen både till aktörer och allmänhet, vara lyhörda för förändrade krav och snabbt kunna justera utifrån nya förutsättningar i vår omvärld. OBRUTEN TILLVÄXT I 23 ÅR Det djärva målet inför affärsplaneperioden 2012/2014 var att vi 2014 skulle nå 4 miljoner kommers iella gästnätter på våra hotell och vandrarhem. Tillväxt uppnåddes också alla tre åren detta förstås som ett resultat av samlade insatser inom destinationen Göteborg. Genom detta har Göteborg upplevt absolut tillväxt inom besöksnäringen varje enskilt år sedan 1991 vilket är unikt i Europa. Vi uppnådde drömgränsen genom en stark slutspurt. Ett fantastiskt resultat! Tre prioriterade frågor lyftes fram för åren ; utvecklad regional sam verkan, utveckling av ett kommunikationskoncept i partnerskap, One Voice, och skapa förutsättningar för att ansöka om VM i friidrott 2021 i Göteborg. Det regionala samarbetet har tagit stora steg framåt och ett antal projekt är realiserade, lanserade och/eller under utveckling. Det gäller bland annat Skärgårds projektet, Göteborgs Lustgårdar och Cykelturism. Vårt gemensamma kommunikationskoncept One Voice har realiserats och utvecklats fortlöpande. Förstudien för VM i friidrott är genomförd och med utgången av beslut för VM 2019 till Doha, finns förutsättningar för Europa att vara en kandi dat för Grunden är lagd och arbetet fortsätter. 3

4 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR GÖTEBORG BARA VÄXER Antalet övernattande på camping och övriga kommer - siella gästnätter via nya boendeformer kommer under 2014 sannolikt att överstiga 1 miljon och antalet ickeövernattande dagsbesökande turister är minst det dubbla. Tillsammans med de 4 miljonerna kommersiella gästnätterna innebär detta minst 12 miljoner besökare år Sammanlagt genererade de 23 miljarder i extra förflyttad konsumtionskraft till Göteborg. Ytterst syftar turismen till att öka livskvaliteten bland människor som lever och verkar i vår region genom ett brett och attraktivt utbud. Den bygger broar mellan människor, ger inkomster för många företag och skapar sysselsättning. I Sverige har besöksnäringen års sysselsatta, vilket är mer än Sveriges tolv största företag har tillsammans. I Göteborg har besöksnäringen mer än helårsarbetstillfällen, vilket är fler anställda än Volvo Lastvagnar och Volvo Person vagnar tillsammans. Lägg därtill att turismen skapar många nya jobb till särskilt utsatta grupper på dagens arbetsmarknad, som ungdomar, lågutbildade och invandrargrupper. MORGONDAGENS DESTINATIONER MÅSTE VARA HÅLLBARA Insikten om vikten av att bygga ett hållbart samhälle fortsätter att öka på alla samhällsnivåer och leder till nya förhållningssätt. Hållbar turism definieras som ansvar för naturresurser, respekt för kulturella och sociala värden samt långsiktigt ekonomiskt agerande. Vår övertygelse är att morgondagens framgångsrika destinationer, regioner och städer, inom den globala besöksnäringen måste vara hållbara socialt, ekonomiskt och ekologiskt. För mötes- och evenemangsstaden är detta redan ett faktum och Göteborg har redan en konkurrensfördel. För turiststaden vill vi gå i bräschen och driva utvecklingen. TILLVÄXTEN KOMMER INTE AV SIG SJÄLVT Under många år har destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärldens krav förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans skapar en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om när förändringar i omvärlden gör att den turistiska kartan måste ritas om. Vi måste hitta nya samarbetsformer. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. Destinationens beroende av såväl turist- som mötesoch evenemangsstaden kan inte nog understrykas. Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som gör att vi kommer att kunna stå ut i det myller av destinationer som slåss för att vara morgondagens attraktiva resmål. AFFÄRSPLAN MED SIKTE MOT 2021 Vi presenterar nu nya strategier för Destinationen Göteborg för åren med sikte på året 2021 och stadens 400-års jubileum. Vi står redo att driva utvecklingen vidare, och har en idé om hur det ska gå till. Det blir en stimulerande utmaning att tillsammans ytterligare stärka besöks näringens utveckling, att finna nya innovativa lösningar och ta till vara de perspektiv och de kompetenser som finns i Göteborg och regionen. Camilla Nyman VD 4

5 DESTINATIONEN GÖTEBORG Besöksnäringen skapar arbetstillfällen, stora ekonomiska värden och bidrar till att bygga bilden av Göteborg. Hållbarhet i dess tre dimensioner är avgörande för resmålens framtida konkurrenskraft. Den hårda internationella konkurrensen medför att samspelet mellan turist-, mötes- och evenemangsstaden blir allt viktigare för att maximera den samlade attraktionskraften. VISION Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att vara: En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva, bo och verka i, samt att besöka. UPPDRAG Att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes-, och evenemangsstad. KÄRNVÄRDEN Mänskligt, inspirerande och pluralistiskt. MÅLBILD 2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. BYGGSTENAR NÄRHETSKONCEPTET GÖTEBORGARNA STAD & NATUR MIXEN; TURIST-, MÖTES- & EVENEMANGSSTADEN 5

6 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKANSPLATTFORM Globalisering, ny teknik, ny lagstiftning samt besöks näringens allt mer betydelsefulla roll för samhällets utveckling, gör att nästa stora steg i Göteborgs destinationsutveckling blir att initi era och implementera en ny övergripande modell för samverkan. Ny innovativ modell för privat-offentlig samverkan i destinationen Modellen ska stimulera dialog och samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Den ska även inkludera aktörer inom närliggande sektorer. Inrätta VD-råd för klustret Turism, Kultur och Evenemang Inom destinationen skapas en ny ledningsgrupp för den samlade verksamheten inom klustrets bolag. Syftet är att maximera helhetseffekten av verksamheterna. Utveckla samverkan med Göteborgsregionen inom besöksnäringen Skapa övergripande samverkansstrukturer för att utveckla och förbättra produkter och tillgänglighet för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN Stadens strategier och hållbarhetsarbete kommer att anpassas och implementeras i destinationens besöksnäring. Samtliga tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social, kommer att beaktas. Hållbarhetsprincipen ska genomsyra det strategiska arbetet och vägas in vid beslut om satsningar och prioriteringar Destinationen ska säkerställa att hållbarhetsstrategin får genomslag och implementeras i alla typer av samverkansprojekt samt även i rollen som kravställare vid upphandlingar och partneravtal. Befintliga projekt ska användas för innovation och test I de sammanhang där staden agerar huvudman ska nya idéer och tillvägagångssätt som syftar till hållbar utveckling testas. Utveckla modeller och format för hållbarhetsarbete att användas av partner i nätverket Prövade idéer och tillvägagångssätt ska standardiseras och spridas inom samverkansnätverket. SÄKERSTÄLLA OCH UTVECKLA TILLGÄNGLIGHETEN En utbyggd, diversifierad och kapacitetsstark transportinfrastruktur, liksom en god digital tillgänglighet, är avgörande för besöksnäringens utveckling. Arbetet med att säkerställa och utveckla destinationens tillgänglighet i samverkan med berörda partner på lokal, regional, nationell och internationell nivå, skall intensifieras. Ökad digital tillgänglighet och användbarhet Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati och en angelägenhet för alla i sam hället. Dagens besökare förväntar sig att kunna hitta information, boka och betala sina resor och hela sin vistelse online. Stärka och utveckla samarbetet inom Go Connect Arbetet med att utveckla tillgängligheten till och från Göteborg via flygförbindelser blir allt viktigare i den intensifierade globala konkurrensen. Initiera och utveckla samarbete inom övriga transportslag Att utveckla hållbara transporter och alternativ, såväl till och från som inom destinationen Göteborg, är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Tydlig kommunikation och distribution av information måste uppgraderas. FRÅN GENOMFÖRARE TILL MÖJLIGGÖRARE I en näring där utbudet av attraktiva produkter och destinationer ständigt ökar behövs fler aktörer som bidrar till att skapa långsiktig konkurrenskraft. Rollen för ett destinationsbolag blir därför att leda, sam ordna och kommunicera kring möjligheter utifrån ett destinationsperspektiv samt att bistå med spetskompetens. Stimulera aktiv destinationsutveckling Entreprenörer, företag och organisationer med intressanta idéer och uppslag för genomförande av nya projekt, eller etablerandet av nya produkter, behöver ofta kunskaps- och kompetensstöd vid initiering, planering och genomförande. Via samverkansplattformen kan support och nätverkskontakter erbjudas. Gäller inom såväl turist-, mötes-, som evenemangsstaden. Skapa och leda utvecklingslabb för innovation och kreativitet inom partnernätverket I syfte att finna nya produkter och tillvägagångssätt vid skapandet av ytterligare attraktionskraft för destinationen skall samverkansnätverk med olika typer av aktörer etableras för att strukturellt kreera och om möjligt omvandla idéer till handling. Utveckla exit-strategi vid uppstart av nya och befintliga projekt där så är tillämpbart Flera nya projekt initieras och implementeras inom ramen för offentliga strukturer. När dessa blir kommersiella och bärkraftiga på privat marknad skall de om möjligt slussas ut för att bereda plats för nya satsningar. 6

7 MÅL DESTINATION MÅL DESTINATION* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BNP prognos 1,9 %** 2,9 %** 2,7 %*** - % Tillväxt Turism i förhl till BNP 1 2 % över 7 % 4,9 % 4,7 % 3,8 % Gästnätter HSV -hotell, stugor, vandrarhem, (kalenderjusterat BNP) Tillväxt gästnätter ,1% ( ) 13,8 % Internationella gästnätter Norge Tyskland Storbritannien Marknadsandel gästnätter 10,7 % 10,7 % 10,8 % 10,8 % Turismomsättning Tillväxt ,5 % Sysselsättning Tillväxt ,4 % VERKSAMHET Verksamhet Göteborg & Co Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarengagemang (HME) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Enligt Konjunkturinstitutet *** Enligt SEB 7

8 TURISTSTADEN Turiststaden utgör den breda basen av aktörer och utbud i destinationen. Turiststadens utveckling är därför också en viktig del i skapandet av destinationens attraktivitet. En hållbar och innovativ utveckling av Turiststadens produkter är avgörande för destinationens långsiktiga konkurrenskraft. UPPDRAG Samordna, utveckla och marknadsföra destinationen Göteborg mot privatresesegmentet i syfte att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till hållbar tillväxt. Bidra till ett gott värdskap genom att möta besökarna, informera och förmedla bilden av Göteborg. MÅLBILD En av Europas mest innovativa hållbara resmål med en unik kombination av stad och natur. BYGGSTENAR HELA STADENS KULTUR OCH SJÄL UNGA STADEN STAD & NATUR LISEBERG MATEN 8

9 STRATEGIER UTÖKAD SAMVERKAN STAD REGION Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med närhet till natur och andra upplevelser. Det kräver ökat fokus på samverkan där stad och region stärker varandra. Här har Göteborg sin framtida konkurrenskraft. Implementera samverkansavtal med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige Detta genomförs genom samverkan och implementering av Masterplan på prioriterade marknader. Fördjupa samverkan med Göteborgsregionen i syfte att stärka destinationen och skapa mervärden Utveckla samarbetet med regionens kommuner med fokus på affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet. Verka för samverkan med näringslivet i staden med fokus på privatresesegmentet Bygga vidare och utveckla den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Turiststaden och de privata aktörerna. STIMULERA TILL NYA RESEANLEDNINGAR ÅRET RUNT Ytterligare konceptualisering och nyttjande av initiativ för att öka det kommersiella utbudet, exempelvis skärgårdens erbjudande och Halloween på Liseberg som en del av Göteborg som höstlovsstad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv året-runt-destination och därmed en ökad konkurrenskraft. Öka kännedomen om Göteborg som attraktiv, innovativ och hållbar turistdestination på prioriterade marknader Sättet att resa, boka och söka information genomgår stora förändringar, det blir följaktligen viktigt att vara redo för snabba omställningar och, utifrån kunskap om kundens behov, skapa kommunikativa budskap. Stimulera till utveckling av befintliga och nya reseanledningar med utgångspunkt i stad och natur Att initiera och bidra till att utveckla upplevelseorienterade och bokningsbara produkter och erbjudanden utifrån fast slagen position och målbild är avgörande för destinationens fortsatta tillväxt. FORTSATT UTVECKLING AV SYNERGIER MELLAN PRIVATTURISM, MÖTEN OCH EVENEMANG Evenemang och möten är viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och synlighet och ger viktiga tillskott till besöksnäringen. Många av dem kan även fungera som en reseanledning ur ett privatreseperspektiv och stärker destinationens totala attraktionskraft. Utveckla och marknadsföra nischade reseanledningar mot specifika målgruppers intresse Det kan innebära exempelvis trädgård, cykel och segling med utgångspunkt i större evenemang, möten och attraktioner. Utveckla användandet av evenemang och möten som skyltfönster i marknadsföringen av destinationen. Större evenemang och möten ökar intresset och stärker destinationens attraktionskraft. Addera erbjudanden i samband med evenemang eller möten i syfte att förhöja upplevelsen samt stärka bilden av Göteborg som ett attraktivt och mångfasetterat resemål. Besökaren och arrangören ska mötas av service i toppklass. EN ÖKAD DIGITAL UTVECKLING Den digitala utvecklingen innebär att produkter, strategier och affärsmodeller ständigt utvecklas, att gränserna mellan marknadsföring och försäljning suddas ut och att kunden får en mycket mer direkt roll i affärsutvecklingen. Vidareutveckla och implementera digitala tjänster och produkter Syftet är att skapa ökad tillgänglighet till turiststadens utbud av produkter och tjänster. Skapa affärsstrategier och tjänstepaketering online för privatresemarknaden Den digitala utvecklingen gör det möjligt att effektivisera marknadsföringen och skapa en större närhet till kund. Utveckla och realisera framtidens besöksservice Att koppla ihop den virtuella världen med den fysiska blir ett viktigt verktyg och kommer att skapa möjligheter att kommunicera och interagera med besökaren vid rätt tid, plats och tillfälle. 9

10 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning (4 ggr/år) Nollmätning 6,0 6,1 Besökarundersökning Kryssningsresenärer Nollmätning 6,0 6,1 NKI Besöksservice (1 gång/år) INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI produktpartners Nollmätning 6,2 6,5 NKI Externa intressenter och partners Nollmätning 6,2 6,5 VERKSAMHET (urval) Initiera nya reseanledningar Digitalisera tjänsteutbudet 25 % 30 % 40 % Antal dygn City Card Antal Fam trips Antal kryssningsanlöp 73** Antal kryssningsresenärer Antal sålda Göteborgspaket Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Generell minskning av kryssningsanlöp men med nästan lika många passagerare. 10

11 MÖTESSTADEN Mötesstaden skapar ekonomisk tillväxt och profilerar stadens forskning, innovationer och företag vilket stärker positionen som en attraktiv plats att bo, studera, verka och investera i. Konkurrensen och utbudet ökar drastiskt och det krävs därför nytänkande i alla delar av värvningsarbetet. UPPDRAG Marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella möten, politiska möten samt större företagsmöten. MÅLBILD Globalt ledande destination för hållbara möten. BYGGSTENAR SUSTAINABLE GOTHENBURG HELA STADEN SOM MÖTESARENA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI 11

12 STRATEGIER UTVECKLA HÅLLBARHETSDIMENSIONERNA FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT Göteborg är Nordens ledande destination för gröna möten. För att ta positionen som globalt ledande destination för hållbara möten måste nu nästa steg tas med utvecklingen av de två andra hållbarhetsdimensionerna de sociala och de ekonomiska. Utveckla den öppna och integrerade mötesstaden Genom att skapa koncept för publika arrangemang under möten får allmänheten ta del av de senaste forskningsrönen som presenteras. Hela staden kan användas som mötesarena genom att arrangera satellitmöten i stadsdelarna. Mötets ämnesområde ska skapa ett mervärde för organisationen likväl som för staden och dess invånare. Fokusera på möten som skapar tillväxt Hänsyn skall tas till områdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, vetenskaplig kvalitet och möjligheterna att bidra till övergripande mål som hållbar tillväxt, samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft för näringslivet. VIDAREUTVECKLA SAMVERKAN; OFFENTLIG/ NÄRINGSLIV/AKADEMI TRIPLE HELIX Samverkan mellan det offentliga, näringslivet och akademin är en av de viktigaste nycklarna till Göteborgs framgångar som mötesstad och ska därför utvecklas vidare. Etablera forum för samverkan i värvning av strategiska möten Strategiska partners från det offentliga, näringslivet och akademin skall i olika forum enas om gemensamma åtgärder som gagnar mötesstaden. Samverka med Turistrådet Västsverige i arbetet med Mötesindustrirådet Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd uppmuntrar regionens och andra aktörer att bjuda in till möten. Turistrådet Västsverige har ett regionalt uppdrag i Mötesindustrirådet. Genom att samverka och vidareutveckla detta arbete gynnas Göteborgs värvningsarbete. Utveckla former för förfinansiering, förlustgarantier samt former för stöd till möten Den hårda konkurrensen har lett till att organisationer allt oftare efterfrågar olika former av stöd och ekonomiska subventioner, Göteborg måste under kommande affärsplaneperiod adressera frågan. KRAFTSAMLA KRING VÄRVNING AV MÖTEN INOM PROFILOMRÅDEN Fokuseringen på stadens profilområden ger ytterligare möjligheter till att skapa fler möten. Det offentliga, näringslivet och akademin har gemensamt identifierat vilka globala utmaningar som områdena ska ta sig an. Ta fram en topplista för strategiskt viktiga möten Enas kring en topplista med möten som ska värvas och förläggas till Göteborg med hänsyn tagen till att de gagnar stadens utveckling och med profilområdena som bas. Nyttja evenemangen och temaåren inför 2021 i kombination med profilområdena Skapa mervärde och dra nytta av evenemang och temaår inför 2021 när det gäller att värva möten och skapa koncept. VIDAREUTVECKLING AV MÖTESAMBASSADÖRSKONCEPTET Mötesambassadörerna har en avgörande roll i värvnings arbetet. Deras kompetens och renommé är grundläggande för att vetenskapliga möten ska förläggas till Göteborg. Det befintliga mötesambassadörsprogrammet bör därför utvecklas och ytterligare formaliseras. Utveckla mötesstrategi tillsammans med ledningarna på stadens lärosäten Universitets- och högskoleledningarna har en viktig roll som möjliggörare för den enskilde forskarens förutsättningar att engagera sig i arbetet att kandidera för ett möte. Det ska vara meriterande att vinna och genomföra möten. Rekrytering av mötesambassadörer och mentorskap Färre i den yngre generationen forskare är villiga att engagera sig i de internationella organisationernas styrelser. För att säkra återväxten krävs en rad olika åtgärder i ett utvecklat program för mötesambassadörer. Uppmärksamma och bekräfta mötesambassadörers engagemang och insatser officiellt Genom erkännande stärks mötesambassadören i sitt uppdrag. Därför bör ett årligt arrangemang etableras dit ambassadörer inbjuds och uppmärksammas. Konceptutveckla och skapa ny attraktiv paketering Nya kreativa koncept gör Göteborg mer attraktivt hos mötesarrangörer. En modell skall utvecklas tillsammans med berörda parter från värdstaden. 12

13 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 ICCA-rankning för andrastäder i Europa Hållbarhetsindex Norden** 2013 Nr BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning, kongressdelegater (fyra kongresser per år ) 6,4 6,4 6,5 6,5 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 Nollmätning Nöjdhet Mötesambassadör Nollmätning NKI Arrangörer inkl hållbarhetsfrågor Nollmätning 6,5 NKI Intressenter o.partners Nollmätning 6,5 VERKSAMHET (urval) Antal värvade delegatdygn*** Antal delegatdygn Delegatomsättning ( ) ( ) msek ( ) ( ) msek Antal bud**** Antal site visits Antal värvade möten*** Nöjd medarbetarindex (NMI) * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna ** Idag existerar endast ett nordiskt index, tanken är att i samarbete med FN utveckla ett globalt index *** Värvas under perioden Men kan falla ut senare. **** Corporate, kompletteringar och sammanfattningar ej medräknade. Ej heller nyskrivna/uppdaterade grundanbud. 13

14 EVENEMANGSSTADEN Evenemang är betydelsefulla för destinationens attraktionskraft och det långsiktiga varumärkesbyggandet. De bidrar med omedelbara effekter för besöksnäringen och erbjuder invånarna en attraktiv stad att bo, leva och verka i. Stora evenemang fungerar som katalysator och motor för regional utveckling. Alla evenemang som genomförs ska stärka stadens varumärke och profil och leda mot målbilden Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. UPPDRAG Evenemangsstaden ska värva, utveckla och genom föra utvalda evenemang, med syfte att stärka Göteborgs spetskompetens och konkurrenskraft. Detta ska också bidra till att idéer och utvecklingsprojekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. MÅLBILD Norra Europas ledande hållbara evenemangsstad. BYGGSTENAR IDROTT & MUSIK TILLÅTANDE ÖPPET STADSRUM INTERNATIONELL ATTRAKTIV MÖTESPLATS FÖR UNGA 14

15 STRATEGIER VÄRVA VÄRLDSEVENEMANG Göteborg skall, i sin strävan mot att vara en ledande evenemangsstad, verka för att årligen stå värd för ett internationellt evenemang med hög status, vilka ger internationellt genomslag, är profilerande för staden och i hög grad bidrar till en hållbar tillväxt. Säkerställa systematisk och planerad kunskapsinhämtning för att vara på valbar plats bland internationella aktörer Positionera Göteborg på den globala evenemangskartan genom en aktiv omvärldsbevakning och ett utvecklat nätverksarbete. Arbeta långsiktigt och i bred samverkan För att kunna värva världsevenemang krävs att staden uppträder som en enig och kraftfull aktör, med en gemensam strategi, att staden fortsätter att arbeta innovativt i evenemangsarbetet och att beslutsfattare, näringsliv och göteborgarna involveras på ett effektivt sätt. Värva mindre evenemang som leder till större Att strategiskt och systematiskt identifiera och värva mindre evenemang, som exempelvis SM, kan långsiktigt leda till större evenemang. Det vill säga evenemang som EM och VM. Addera hållbara värden till arrangörens mål och ambitioner Med hållbara och innovativa lösningar ska vi erbjuda konkurrenskraftiga upplägg vad gäller arenor, logi, transporter etc. Vi ska också påverka hållbarhetsarbetet i förhandlingar och avtal hos förbund och externa arrangörer. EVENEMANGSSTRÅKET EN UNIK TILLGÅNG Evenemangsstråket är en stor tillgång i värvningsarbetet. För arrangörer bidrar det med ett adderat värde som ger evenemangen ett kraftfullt genomslag i stadsbilden samtidigt som den geografiska närheten är positiv ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utveckla stråkets innebörd Destinationens arenor, som Scandi navium, Nya och Gamla Ullevi och Svenska Mässan utgör grunden i evenemangsstråket. För att ge stråket ytterligare innebörd och konkurrenskraft bör fler aktörer, som Universeum, Liseberg och Världskulturmuseet, inkluderas i begreppet och kopplas till framtida erbjudanden. Verka för stråkets utveckling Vi ska delta aktivt i det strategiska arbetet som verkar för att Evenemangsstråket utvecklas och levandegörs på både kort och lång sikt. VIDAREUTVECKLA HELA STADEN SOM ARENA Göteborg har sedan länge på ett kreativt och nyskapande sätt använt stadsrummet som arena för evenemang. Denna förmåga är en tydlig del av evenemangsstadens framgång och konkurrenskraft. Öka förståelsen för evenemangens roll i stadsutvecklingen Det behövs närmare samverkan och en gemensam kommunikationsplattform med exempelvis Stadsbyggnadskontoret och Park & Natur. Samverkan skapar en ökad förståelse för evenemangens roll i stadsrummet och deras bidrag till en stads hållbara utveckling. Därmed stärks viljan att identifiera och möjliggöra nya evenemangsplatser. BREDDAD EVENEMANGSMIX Både stora och små evenemang, med olika intresseområden, stärker Göteborg som evenemangsstad och bidrar till ökad omsättning och nya arbetstillfällen. Evenemangsmixen måste kontinuerligt underhållas och utvecklas. Ett brett och levande utbud är en förutsättning för engagemang och bidrar till att skapa reseanledningar året runt. Bidra till en innovativ och hållbar utveckling av stadens evenemangsutbud Göteborgs evenemangsutbud ska erbjuda något för alla och ha potential att tillföra evenemangsstaden nya och hållbara värden. Därför är det viktigt att bidra till utvecklingen av en breddad mix. Initiera evenemang med potential att utvecklas För att en breddad evenemangsmix ska ha betydelse ur ett konkurrensperspektiv behöver Göteborg agera möjliggörare för nytänkande och innovation, och ibland agera testarena. För att lyckas krävs mod men också ett systematiserat arbete för att definiera vilka evenemang som är strategiska i utvecklingen av evenemangsstaden. Möjliggöra gränsöverskridande samarbeten genom nätverk Stimulera gränsöverskridande samarbeten genom att skapa eller delta i nätverk mellan segment (såsom idrott, musik och kultur) där kreativitet och kunskapsutbyte uppmuntras. VIDAREUTVECKLA OCH NYTTJA ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE EVENEMANG De årligen återkommande evenemangen är, ur ett destinationsperspektiv, ett betydande verktyg för utveckling och tillväxt. Inte minst inom den sociala dimensionen. Genom de årligen återkommande evenemangen kan metoder och kreativa lösningar testas samtidigt som effektiva rutiner utvecklas. Framhålla evenemangens betydelse för destinationen Göteborg har en ovärderlig tillgång i de stora och årligen återkommande evenemangen och det är viktigt att tydligare kommunicera värdet för evenemangsstadens hållbara utveckling och framgång. Bättre nyttja evenemangen för destinationsmarknadsföring Utveckla och utöka nyttjandet av de årligen återkommande evenemangen som skyltfönster och plattformar för nationell och internationell destinationsmarknadsföring. Verka för och bidra till förbättrad myndighetsutövning Genom proaktiv samverkan med stadens berörda myndigheter och förvaltningar ska Göteborg bli bäst i landet på myndighetsutövning i samband med evenemang och alltid uppträda synkroniserat och med samma agenda. 15

16 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 BESÖKARE Skalsteg 1 7 Besökarundersökning egna evenemang 6,0 6,1 6,3 Besökarundersökning externa evenemang Nollmätning 6,1 6,3 INTRESSENTER Skalsteg 1 7 NKI Arrangörer Nollmätning 6,3 NKI Intressenter och partners Nollmätning 6,3 VERKSAMHET (urval) Värva världsevenemang 1 st 1 st 1 st Andel arrangörer av externa årligen återkommande evenemang som anser att samarbetet bidragit i positiv riktning 75 % 80 % 85 % Värva evenemang med evenemangsstråket som argument Värva och nyetablera evenemang på nya platser i stadsrummet Evenemangsmixen fördelning avseende idrotts- och kulturevenemang 5 st 6 st 7 st 5 st 5 st 5 st 60/40 % 60/40 % 55/45 % 50/50 % Nöjd medarbetarindex (NMI) Evenemang Nöjd medarbetarindex (NMI) Ev.Produktion *All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna 16

17 NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. UPPDRAG/AFFÄRSIDÉ Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co ska vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola, i arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. LEDORD Samarbete, Gemensamt engagemang, Handlingskraft PRIORITERADE OMRÅDEN Näringsliv, Kunskapsmiljö, Evenemang & Kultur MÅLBILD/VISION Näringslivsgruppen ska bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt besöka. STRATEGIER Uppmärksamma och stödja utvecklingen av företag inom Göteborgsregionen Medverka i utvecklingen av Göteborg som en stark entreprenörsregion Med kontinuitet genomföra undersökningar inom gruppens prioriterade områden Initiera projekt och profilera Göteborg utifrån resultaten av genomförda undersökningar Bidra till att tillsammans med Göteborg & Co värva och producera evenemang inom samtliga prioriterade områden Medverka i utvecklingen av kulturprojekt i Göteborg Arbeta för att Göteborgsregionen är attraktiv året runt Bidra till att utveckla Göteborg till en attraktiv student-, forskningsoch kunskapsstad 17

18 KOMMUNIKATION Kommunikationen ska bidra till att stärka destinationen Göteborgs varumärke. Bilden av den hållbara destinationen skall kommuniceras enhetligt och konsekvent genom integrerad kommunikation med digitalt fokus. UPPDRAG Stärka och utveckla bolaget och destinationens varumärken. Ansvara för bolagets externa och interna kommunikation i alla kanaler. Ansvara för PR- och mediefrågor. MÅLBILD Med sikte på 2021 skall en tydlig bild av destinationen skapas som öppen, hållbar, mänsklig och attraktiv. STRATEGIER ÖKAT FOKUS PÅ DIGITAL KOMMUNIKATION Med nya goteborg.com som ett starkt nav kommer vi att utveckla vår kommunikation. Skapa och utveckla digitala mötesplatser med ett attraktivt innehåll som andra vill dela Digitaliseringen har förändrat sättet att söka information, beställa och boka. Transparensen är total, man litar mer på omdömen från likasinnade och deras omdömen finns tillgängliga överallt. Utveckla användargenererat innehåll i syfte att tala med målgrupperna istället för till dem Idag är inte användarna passiva konsumenter utan aktiva producenter och allt fler webbplatser låter användarna delta med innehåll. Skapa nya kanaler i syfte att lyfta och kommunicera besöksnäringens betydelse Ett krympande medielandskap (både nationellt och lokalt i Göteborg) medför att fler plattformar måste skapas för att kommunicera besöksnäringens betydelse. STÄRKA OCH UTVECKLA BILDEN AV DESTINATIONEN I den hårda konkurrensen behöver bilden av Göteborg stärkas och bli tydlig i besökarnas medvetande för att staden ska vara en attraktiv och valbar destination. Skapa berättelser om stadens själ, historia och kultur Berättelser om en stad är det mest kraftfulla marknadsföringsverktyg en destination har. Genom att börja berätta saker som intresserar våra målgrupper och erbjuda dem ett värde kan vi skapa engagemang. Fortsatt utveckling av One voice One voice utvecklas vidare som en gemensam budskapsplattform för destinationen Göteborg med fokus på digitala verktyg som exempelvis rörlig bild. Spegla olika delar av stad och natur som är attraktiva för besökaren Kommunikationen ska spegla turiststadens utveckling av nya upplevelseorienterade reseanledningar. Öka satsningen på destinations-pr på prioriterade marknader PR är vår mest trovärdiga och kostnadseffektiva kanal mot potentiella resenärer på utlandsmarknader. KOMMUNICERA EN STARK HÅLLBARHETSPROFIL SOCIALT, EKOLOGISKT, EKONOMISKT Kommunicera beslutade stadens mål - Göteborg en hållbar stad öppen för världen samt destinationens målbild mot 2021 Säkerställa en mångfald i bolagets och destinationens kommunikation Kommunikationen ska visa och tillgängliggöra en sann och äkta bild av staden i bild, text och tonalitet. Utveckla och tillhandahålla verktyg för bolaget att förmedla hållbarhetskommunikation med bas i varumärket Att arbeta med hållbarhet innebär i förlängningen stora kommunikativa möjligheter. För att lyckas med hållbarhetskommunikation krävs rätt uppsättning kunskap och verktyg. 18

19 UPPFÖLJNING NYCKELTAL* PROGNOS 2014 MÅL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Antal besökare på goteborg.com/år % Besökarnöjdhet goteborg.com ** % % Följare sociala kanaler/år*** % +15 % +15 % Interaktion sociala kanaler/månad**** % +15 % +15 % Sökmotoroptimering/år***** 55 % 60 % 65 % 70 % Värde internationell PR****** i Norge, Tyskland och Storbritannien No: 31 mkr Ty: 63 mkr UK: 68 mkr No: 33 mkr Ty: 69 mkr UK: 75 mkr No: 35 mkr Ty: 76 mkr UK: 83 mkr No: 37 mkr Ty: 83 mkr UK: 91 mkr Värde internationell PR****** potentialmarknader USA: 29 mkr Kina: 1 mkr USA: 31 mkr Kina: 1,25 mkr USA: 34 mkr Kina: 1, 5 mkr USA: 37 mkr Kina: 1,75 mkr Minskad trycksaksproduktion ******* 3,5 mkr -15 % -15 % -15 % NKI ** Nöjd medarbetarindex (NMI)******** * All uppföljning inkluderar hållbarhetsdimensionerna. ** Nollmätning görs *** Totalt alla sociala kanaler. Dessa kan variera över tid. **** Genomsnittlig engagement dvs. likes, comments, share etc. per månad. ***** Besökare som kommer från organiskt sök. ****** PR-värdet är baserat på tidigare mätningar, kan fluktuera p.g.a fler införande i digitalamedier. ******* Avser bolagets kommunikation. Evenemang med extern arrangör ej inräknad. ******** Avser ett samlat resultat för kommunikationsavdelningen. 19

20 Rapport Utfärdat Diarienummer 1721/11 Repronummer 80/14 Stadsledningsstaben Hans Olsson Telefon E-post: Förslag om framtida inriktning för bolag inom Göteborg Stad Turism, Kultur och Evenemang Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att beakta vad som sägs i detta tjänsteutlåtande som en komplettering av kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utarbeta ägardirektiv, bolagsordning samt nytt namnför Göteborg & Co Kommunintressent AB samt genomföra en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av befintliga anläggningar som Got Event AB idag har driftansvar för i syfte att renodla ansvaret i förhållande till idrotts- och föreningsnämnden. 3. Uttala att Liseberg AB ska tillämpa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och uppdra åt Bolaget att inom ramen för kommande ägardialog med Stadshus AB lämna en redogörelse för hur och när en sådan tillämpning i praktiken kan ske. 4. Styrelsen för Liseberg AB ges i uppdrag att i nära samverkan med Staden planera för en avyttring av fastigheten Hotell Liseberg Heden och återkomma med förslag till kommunfullmäktige för ställningstagande och därvid också belysa konsekvenserna av en eventuellt förändrad framtida inriktning av verksamheten inom Lisebergsparken. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 5. De iakttagelser och förslag som redovisas i detta tjänsteutlåtande utgör samtidigt redovisning av kommunstyrelsens lagstadgade skyldighet att bedöma huruvida verksamheten under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna Bilagor Bilaga 1. Ny bolagsstruktur för Stadens bolag fr o m 2014 Expedieringskrets: Stadens nämnder och bolag Delägare Göteborg & Co Träffpunkt AB 1(24)

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar.

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. 2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar. DESTINATIONEN GÖTEBORGS MÅLBILD MED SIKTE PÅ 2021 1 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer i besöksnäringsutveckling, mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag

Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Wallin Carl Datum 2016-11-16 Diarienummer KSN-2016-0572 Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion

Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB genom en s k omvänd fusion Bilaga G Styrelsen 215-11-2 1 Diarienummer: 31/14 Handläggare: Anna Liedholm Tel: 31-368 54 59 E-post: anna.liedholm@gshab.goteborg.se Ställningstagande rörande sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB Bolagets syfte Halmstad & Co AB skall enligt bolagsordningen Bolagets har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116)

Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil (H 2002:26, P 2002-02-28 13) (KF 2015-09-10, 21, H 116) (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil - Vision/program/plan N010G00357 Version:

Läs mer

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB

Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co Kommunintressent AB Bilaga E Styrelsen 2017-03-20 1 Diarienummer: 0031/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Fusion mellan Göteborg & Co Träffpunkt AB och Göteborg & Co

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Yttrande detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning (0638/11)

Yttrande detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning (0638/11) Bilaga 9 Sida 1 Styrelsen 2016-06-07 Diarienummer: 0146/16 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 40 18 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Yttrande detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan Bilaga F Styrelsen 2017-02-06 1 Diarenummer: 0003/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Ägardialog Summering och handlingsplan Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra

Vision. Värderingar. Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Vision - En galoppör i varje stall Värderingar Professionalism - Alla aktiviteter präglas av att vi jobbar utifrån ett brett kompetensregister och lyssnar på varandra Respekt Vi tillåter olika åsikter,

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft

Var med och säkra besöksnäringens växtkraft Var med och säkra besöksnäringens växtkraft 1 Foto: istockphoto Därför är besöksnäringen vår viktigaste framtidsnäring > den är arbetsintensiv > den är geografiskt spridd > den stärker attraktionskraften

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Strategisk näringslivsdialog

Strategisk näringslivsdialog Bilaga G Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0001/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Strategisk näringslivsdialog Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer