Kursplan för Fotoskolan i Stockholm: Yrkeslinjen inriktning digital bildbehandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för Fotoskolan i Stockholm: Yrkeslinjen inriktning digital bildbehandling."

Transkript

1 1(9) Bilaga 9 Kursplan för Fotoskolan i Stockholm: Yrkeslinjen inriktning digital bildbehandling. Huvudmomenten i kursplanen ger en översikt över de olika delmomentens innehåll och omfattning. De olika momenten kan givetvis ges ett större eller mindre utrymme och behandlas mer eller mindre ingående, varvid elevernas kunskaper och intresse ska vara utgångspunkt. Undervisningen bedrivs till i så stora delar som möjligt i projektform som undervisningsblock. Under utbildningens fyra terminer kommer mellan sex och åtta undervisningsblock att genomföras Tidsmässigt kan ett undervisningsblock variera mellan ca 2 veckor och flera månader. I undervisningsblocken integreras olika kurser och delkurser. I projektform ska eleverna arbeta med verklighetsbaserade case som sammanfattar den digitala bildbehandlarens dagliga arbete. Under termin 3 äger en yrkespraktik rum som på ett väl strukturerat sätt genomförs, dels under den lärarledda självstudietiden och i mindre utsträckning i samband med kurserna i digitalt bildarbete. Yrkespraktiken omfattar totalt tio veckor och äger rum på arbetsplatser som arbetar med digital bildbehandling på kvalificerad nivå. Det är utbildningsanordnarens ansvar att se till att samtliga elever får tillgång till kvalificerade praktikplatser. Yrkespraktikens syfte är att ge en god inblick hos en eller flera arbetsplatser inom den digitala bildbehandlingens yrkesområde och möjliggör för eleven att mäta sina egna kunskaper mot de kunskaper branschen kräver. Utvärdering av huvudmomenten i kursplanen görs i anslutning till att varje moment avslutas. En skriftlig och muntlig utvärdering utförs. Kurser: Digital bildarbete grundkurs (Digital bild A och B) Huvudsakligt innehåll Grundläggande moment och kunskap inom bildfångst, digital korrigering, och retusch, digital leverans för utskrift, web och tryck, digital arkivering, färgkalibrering och digital representation. Programhantering av de inom digital bildbehandling viktigaste programmen, som Photoshop, InDesign, Acrobat, etc, ingår i kursen.

2 2(9) Målsättning: Att eleven ska behärska grunderna inom digital bildbehandling. Undervisningsformer Digitalt bildarbete grundkurs : Seminarier, laborationer, föreläsningar, självstudier, projekt, Digitalt bildarbete fortsättningskurs (Digital bild C) Huvudsakligt innehåll: Utökade och specialiserade kunskaper inom bildfångst, digital korrigering och retusch, digital leverans för utskrift, web och tryck, digital arkivering, färgkalibrering och digital representation. I kursen ingår även grundläggande kunskaper i grafisk teknik som är nödvändiga för yrkesområdet Målsättning: Att eleven ska ha en bred kunskapsgrund i kvalificerad digitalt bildarbete, behärska digitala arbetsflöden och grundläggande arbetsuppgifter som förekommer inom digital bildproduktion Undervisningsformer Digitalt bildarbete fortsättningskurs : Seminarier, laborationer, föreläsningar, självstudier, projekt. Digitalt bildarbete fortsättningskurs Digitala arbetsflöden Prepress Fotografisk bevarandeteknik Huvudsakligt innehåll: Grundläggande kunskap om bevarandefrågor rörande fotografiska originalmaterial och digitala utskrifter samt digital arkivering och förvaring. Målsättning: Att eleven ska vara medveten om de vetenskapligt belagda metoderna för långtidsförvaring och hantering av fotografiska originalmaterial samt ha kunskap om olika metoder att lagra material digitalt. Materialkunskap ingår i kursen som även ger kunskaper i att identifiera äldre fotografiska förfaranden. Undervisningsformer Fotografisk bevarandeteknik : Seminarier, laborationer, föreläsningar, självstudier, projekt. Bevarandetekniker av fotografiskt originalmaterial Digital arkivering

3 3(9) Fotografi Huvudsakligt innehål:lfotografisk teknik, ljusbehandling och fotografisk metod ur ett orienterande perspektiv. Utveckla en egen grundläggande kunskap i att sätta samman och bygga upp en bild på individuell och självständig väg samt bemästra skärpa och skärpedjup; fotograferingsteknik, bildkomposition, gestaltlagar, perspektiv och avbildningsskala. Målsättning: Att eleven ska behärska grundläggande fotografisk teknik, ljussättning, studioarbete samt känna till fotografiskt metodarbete. Vidare ska eleven få grundläggande tillgång till och kontroll över ett utvecklat fotografiskt bildspråk. Kunskaperna är en förutsättning för samverkan med fotografiska kreatörer. Undervisningsformer Fotografi : Föreläsningar, seminarium, grupparbeten, självstudier, projekt. Fototeknik Studioarbete och ljusbehandling Fotografisk metod Kvalificerade digitala utskrifter och provtryck Huvudsakligt innehåll: Materiallära, teknikteori, service och underhåll av utskriftssystem samt praktiskt arbete med olika digitala utskriftstekniker.. Målsättning: Att eleven ska behärska de förekommande systemen för digital bildutskrift och provtryck, såväl teoretiskt som praktiskt, som förekommer i fotografi/prepress/tryckeri samt självständigt kunna arbeta med ett antal typer av digitala bildskrivare. Undervisningsformer Kvalificerade digitala utskrifter och provtryck : Seminarier, laborationer, föreläsningar, självstudier, projekt. Materiallära Teknikteori Utskriftssystem

4 4(9) Juridik, marknadsföring och ekonomi Företagsekonomi Huvudsakligt innehåll: Fakturering, företagsformer, F-skatt och momsredovisning, anställningsförhållanden. Försäkringar. Företagandets villkor. Målsättning: Att ge eleven kunskaper i företagsekonomi och redovisning samt informera om olika metoder att ta betalt för fotografiska arbetsuppgifter. Juridik och etik Huvudsakligt innehåll: Upphovsrättslagen och andra tillämpliga lagar, copyrightbegreppet. Etiska grundfrågor som berörs inom digital bildbehandling. Målsättning: Att göra eleven medveten om sina rättigheter och skyldigheter när det gäller lagar och bestämmelser som är väsentliga inom det fotografiska området samt i detalj känna till den fotografiska bildrätten/upphovsrätten. Skapa en god fotografisk etik och moral hos den enskilde eleven. Marknadsföring Huvudsakligt innehåll: Olika tjänster och uppdrag inom digital bildbehandling. Grundläggande kurs i marknadsanalys med inriktning mot det digitalt bildbehandlade yrkesområdet. Målsättning: Att göra eleven medveten om de möjligheter en väl anpassad marknadsföring av en tjänst ger samt att påvisa vilka kommersiella möjligheter som finns inom den digitala bildbehandlingen ger. Undervisningsformer Juridik, marknadsföring och ekonomi : Seminarier, grupparbeten, självstudier Juridik med upphovsrätt för mediaområdet Företagsekonomi Grundläggande marknadsföring Bildkommunikation Huvudsakligt innehåll: Grunderna i bildanalys, kommunikationsbegrepp, koordination i media av text och bild och viss reklamhistoria. Målsättning: Att eleven ha förståelse för och kunna använda olika kommunikativa instrument.

5 5(9) Bildanalys Kommunikationsbegrepp Utställningsproduktion Huvudsakligt innehåll: Utställningsteknik ur såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Olika sätt att visa fotografiska bilder; portfolios, böcker, installationer, webbpublicering, interaktiva digitala produktioner. Utställningsteknik, PRkontakter och yttre arbete när man gör en utställning. I samband med arbetet med slutpresentationen av det egna projektet termin fyra, får eleverna praktisk träning i marknadsföring och säljarbete. Besök på fotografiska och andra utställningar. Mycket grundläggande grafisk formgivning tas upp i ett orienterande perspektiv. Målsättning: Att eleven ska behärska samtliga moment i en utställningsproduktion samt självständigt kunna utföra en mindre utställning. Undervisningsformer Utställningsproduktion : Föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner. Delar av undervisningen bedrivs i projektform i undervisningsblock. Delar av undervisningen integreras med undervisningen i grafisk form. Utställningsteknik Utställningsproduktion Egen utställningsproduktion Arbetsmiljö, yrkesorientering och egna projekt Arbetsmiljö Huvudsakligt innehåll: Hantering av kemikalier, batterier, film, fotopapper och andra typer av inom fotografi och digital bildbearbetning använda miljöfarliga produkter, med tanke på dess miljöpåverkan. Återvinning av kemikalier och material. Miljölagstiftning, diskussioner och analys av miljövänlighet i fråga om valda arbetsmetoder. Skyddsåtgärder för att undgå arbetsskador genom ex. kemisk påverkan eller ett ergonomiskt felaktigt arbetssätt. Utformning av olika typer av arbetsplatser. Målsättning: Eleven ska få kunskap om de miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter som är av betydelse för arbetet inom det digitala bildbehandlingsområdet samt kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

6 6(9) Yrkesorientering Huvudsakligt innehåll: Studiebesök på arbetsplatser med anknytning till den digitala bilden reklamfotostudio, tidningsredaktion, produktionsbolag bildbyrå, reklambyrå, fotolabb, museum samt hos fotografer med olika yrkesinriktning. Information om och studiebesök på högskoleutbildningar med inriktning mot fotografisk bild och konst. Arbetstid avsätts och individuell handledning ges vid framställning av arbetsprover till ansökningar till högre utbildningar Målsättning: Att orientera eleverna om arbetsmarknaden inom området digital bild och möjligheterna till utbildning inom områdena fotografi och konst på högskolenivå. Undervisningsformer Arbetsmiljö och yrkesorientering : Föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner, textuppgifter. Delar av undervisningen bedrivs i projektform i undervisningsblock. Egna projekt Huvudsakligt innehåll: Eleven förväntas att under lärarhandledning planera, genomföra och redovisa kortare egna projekt under termin ett till och med tre. Under termin fyra genomförs ett större eget projekt omfattande minst 8 veckor. Det större projektet redovisas offentligt vid en utställning. Det större projektet bör vara relaterat till ett rent kommersiellt projekt där den digitala bildbehandlingen ingår som ett dominerande element. Vid det individuella arbetet läggs stor vikt vid genomförande och arbetsplanering. Undervisning och handledning ges i projekt, metoder, planering och utvärderingsmetoder. Målsättning: Att ge eleven frihet att under lärarhandledning fördjupa sig inom fotografiska discipliner, tekniker, metoder eller inriktningar, Eleven har stöd och hjälp av både grupp- och enskild handledning/coachning. Färg och form Färglära Huvudsakligt innehåll: Färglära; komplementfärger, kontrasterande färger, varma och kalla färger, färgperspektiv. Färgens psykologi; färgupplevelse, ögats färgseende, de olika färgernas karaktär, färgkonstans. Genomgång av färgernas olika symbolvärden och teorierna kring färgsammansättning.

7 7(9) Målsättning: Att träna eleven i att förstå hur färger kan fungera och hur färg kan användas som betydelsebärande element i bilder. Komposition Huvudsakligt innehåll: Grundläggande kompositionslära. Olika utsnitt och vinklar. Perspektiv och rörelse. Målsättning: Att eleverna ska lära sig komponera bilder och förstå de möjligheter bildkompositionen skapar. Undervisningsformer Färg och form : Föreläsningar, workshops, bildanalys, handledning, färganalys, arbets- och bilduppgifter, gruppdiskussioner. Delar av undervisningen bedrivs i projektform i undervisningsblock. Vissa delar av undervisningen samordnas med grundläggande undervisning i digital bild. Fotografins historia Huvudsakligt innehåll: Grundlig redogörelse för fotografiets bildmässiga och tekniska historia från dess begynnelse till idag. Studier av olika fototeoretiska perspektiv och bildanalysmetoder. Stor vikt läggs vid samtida fotografi. Viss beskrivning av videokonstens historia. Beaktande av fotohistorien ur ett genusperspektiv. Målsättning: Att ge eleven goda kunskaper om fotografins historia och att känna till ett stort antal fotografer, såväl historiska som samtida personer, och fotografiska riktningar samt få bred orientering videokonstens historia. Att inom fotografisk och konstbaserad teoribildning orientera eleven om samtida tendenser och teoretiska diskussioner inom fotografiet och konsten. Den samtida fotografidebatt och strömningar bland dagens fotografer. Undervisningsformer Fotografisk historia och teori : Föreläsningar, seminarier, bildanalys, text- och bilduppgifter, gruppdiskussioner. Delar av undervisningen bedrivs i projektform i undervisningsblock Projektledning

8 8(9) Huvudsakligt innehåll: Grunderna i projektledning med inriktning på egna kreativa processer och gruppdynamiska projekt Målsättning: Att eleven ska behärska grunderna i projektledning samt kunna tillämpa kunskaperna inom sitt kommande yrke. Undervisningsformer Projektledning : Föreläsningar, workshops, gruppdiskussioner, text- och bilduppgifter. Delar av undervisningen bedrivs i projektform i undervisningsblock. Engelska för digitala bildbearbetare Huvudsakligt innehåll: Specialiserad engelska för ökad språklig förståelse av ett allt mer internationaliserat arbetsområde. Tonvikt på kommunikativa processer kring bildproduktion och beställning av bildbearbetning samt förståelse av engelskspråkig kurslitteratur. Målsättning: Att eleven ska få ökade kunskaper i för sitt blivande yrkesområde, specialiserad engelska. Undervisningsformer Engelska för digitala bildbearbetare : Föreläsningar, seminarium, grupparbeten, självstudier Mental träning, ergonomi och gruppmetodik Gruppmetodik Huvudsakligt innehåll: Träna kreativa och skapande processer på olika nivåer i större och mindre grupper; grupprocesser, gruppens psykologi, grupparbete. Öva arbete med utvärderingsinstrument och grundläggande handledning i skapande processer. Målsättning: Öka elevens förmåga att arbeta med skapande processer tillsammans med andra. Ge en grund i arbete under handledning. Undervisningsformer Gruppmetodik : Föreläsning, grupparbeten, praktiska övningar. Ergonomi Huvudsakligt innehåll: Få grundläggande kunskap kring ergonomins betydelse för ett stillasittande arbete. Öka självinsikten kring behovet av träning, paus och arbetsplatsens utformning. Målsättning: Öka elevens förmåga att både under utbildningen och i ett framtida yrke få en insikt i ett ergonomiskt förhållningssätt. Undervisningsformer "Ergonomi": Föreläsning, praktiska övningar.

9 9(9) Mental träning Huvudsakligt innehåll:orientering om och ökad insikt vad gäller stresshantering, självutvärdering, frågeställningar, visualisering, problemlösningsövningar Målsättning: Att ge en utökad och mot det fotografiska yrkesområdet tillämpad utökad mental grundförmåga Undervisningsformer Mental träning : Föreläsningar, handledning, workshops och praktiska övningar.

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer