Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och är en följd av goda insatser från engagerade medarbetare. Tillsammans kan vi redovisa ett förvaltningsresultat på 168 Mkr (152 Mkr). En värdegrund med vision har mejslats fram och förankrats. Inom miljöområdet har vi sänkt energiförbrukningen och fattat beslut om att välja certifieringen Miljöbyggnad vid nybyggnation av kontor samt eftersträva Green Building vid nybyggnation inom samtliga segment. I Uppsala har den nya handelsplatsen BolandCity invigts och fått en god start. Här har vi investerat 160 Mkr under de två sista etapperna. I anlutning till handelsplatsen och vårt övriga bestånd i Boländerna samt i centralt belägna Fyrislund förvärvade vi under slutet av 2011 fyra fastigheter för 109 Mkr. I Västerås har förnyelsen av Kopparlunden fortsatt. Rivning har skett och beslut om nybyggnation av Koppartorgets första etapp har fattats. Investeringen kommer att ytterligare stärka områdets attraktivitet. I Örebro har den sista etappen av kv Inköparen på Aspholmen startat. Här tillförs Örebro cirka kvm kontor samt butikslokaler. De påbörjade och genomförda investeringarna kommer att ge oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inte minst mot bakgrund av att vi under 2011 stärkt organisationen med enheter för projektutveckling inom samtliga marknadsområden. Också det värdegrundsarbete som genomförts, syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt. Vår nya vision Vår framgång delad glädje är nära knuten till den Goda cirkeln. Nöjda och motiverade medarbetare skapar förutsättningar för nöjda kunder. Nöjda kunder skapar tillväxt. Tillväxten investeras i vår verksamhet och vår framgång blir till glädje för alla för företaget, för medarbetarna och inte minst för våra hyresgäster. För att mäta såväl hyresgästernas som medarbetarnas syn på Aspholmen fastigheter genomförs regelbundna NKI/ NMI-mätningar års mätningar visar att företagets relationer till såväl medarbetarna som till hyresgästerna är fortsatt goda. Men vi slår oss inte till ro i vår strävan att skapa ömsesidig tillväxt och glädje. Den utvecklingspotential som finns ska vi ta vara på! Under 2011 har vi förutom förvärv investerat 248 Mkr i ny-, till- och ombyggnationer. Huvuddelen har använts till att bygga om lokaler åt hyresgästerna samt för att sänka förbrukningen av energi. Den har under året minskat med hela åtta procent! Med det har vi tagit ett stort steg mot vårt mål att under perioden minska energiförbrukningen med nio procent jämfört med Den framgången är speciellt trevlig att notera och visar vilka betydande insatser fastighetsbranschen kan göra för att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Claes Larsson, VD Nöjda kunder på framsidan, från vänster: Matz från Bravida. Helena från Women Wellness och Eric från Grolls.

3 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning 2011 (Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år) 2011 års verksamhet Förvaltningsresultatet uppgick till 168 Mkr (152) Årsvärdet av hyresintäkterna uppgick till 509 Mkr (451) Investeringar i ny-, till- och ombyggnation uppgick till 248 Mkr (203) Förvärv av kvm i Uppsala till en köpeskilling av 109 Mkr Etapp 3 av nybyggnation i Kvarteret Inköparen 1 i Örebro startades Beslut om en första Etapp av nybyggnad i Kopparlunden Verkstaden 14, Västerås Innehåll En kort presentation... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Definitioner Fastighetsförteckning Invigning av den nya Gallerian i Bolandcity, Uppsala gjordes den 27 oktober Nyckeltal* Hyresintäkter, (årsvärde), Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Förvaltningsresultat, Mkr Resultat efter skatt, Mkr Fastigheternas bokförda värde, Mkr Total uthyrningsbar yta, tkvm Investeringar, Mkr Medelantal anställda *Definitioner se sid 17 Mkr Hyresintäkter Förvaltningsresultat 3

4 Förvaltningsberättelse (Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år) Allmänt om verksamheten Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Aspholmens uppgift är att förvalta, förvärva och utveckla kommersiella fastigheter i Mälardalen. Verksamheten är koncentrerad till de tre universitets- och högskoleorterna Örebro, Uppsala och Västerås. Till marknadsområde Uppsala hör även ett samlat fastighetsbestånd i Märsta. Huvudkontoret för bolaget ligger i Örebro med lokalkontor i Uppsala, Västerås och Örebro. En grundsten i bolaget är att vara en nära och attraktiv partner i lokalfrågor med god kännedom om marknaden och kundens verksamhet. Ett långsiktigt samarbete medför nöjda kunder och minimum av avflyttningar. Fastighetsbestånd Vid årets utgång ägde koncernen 120 fastigheter med en total yta av kvm och ett bokfört värde om Mkr. Orterna Örebro, Västerås och Uppsala svarar för cirka 97 procent av hyresvärdet. Hyresvärdet har under året ökat med 41 Mkr till 550 Mkr. Fastighetsbeståndet värderas årligen internt och uppgick per till Mkr. Fastighetsbeståndets fördelning efter hyresvärde. Fastighetsbeståndets förändring Bokfört värde, Mkr Antal Bestånd Investeringar i ny-, till- och ombyggnation Förvärv Avskrivningar 45 Nedskrivningar 27 Bestånd Aspholmens fastighetsbestånd Antal fastigheter januari december 2011 Yta tkvm Bokfört värde Mkr Bokfört värde kr/kvm Hyresvärde Mkr Hyresvärde kr/kvm Hyresintäkter Mkr Fastighetskostnader Mkr Ekon. uthyrningsgrad Fastighetskostnader kr/kvm Driftsöverskott Mkr Kontor/butik Uppsala ,2% Örebro ,7% Västerås ,7% Sigtuna ,7% Summa kontor/butik ,3% Lager/industri Uppsala ,9% Örebro ,8% Västerås ,1% Sigtuna ,4% Summa lager/industri ,7% Summa ,6% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Obebyggd mark Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Aspholmen-koncernen ägde per 31 december Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 320 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 303 Mkr förklaras av att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 17 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 4

5 Resultatutveckling Mkr Driftsöverskott Förvaltningsresultat Kontraktsförfallostruktur Mkr Antal kontrakt Kontraktsvärde Antal kontrakt Hyresvärde, hyresintäkter Mkr Hyresvärde Hyresintäkter Intäkter och resultat ens hyresintäkter uppgick till 487 Mkr (433) och den ekonomiska uthyrningsgraden var 93 procent (91). Driftsöverskottet före uthyrning och fastighetsadministration uppgick till 335 Mkr (294). Uthyrning och fastighetsadministration uppgick till 32 Mkr (28). Avskrivningar enligt plan blev 45 Mkr (43). Centrala administrationskostnader uppgick till 7 Mkr (7). Finansnettot uppgick till 128 Mkr ( 106). ens förvaltningsresultat uppgick till 168 Mkr (152). Investeringar och försäljningar en har under året gjort förvärv av fastigheter med 109 Mkr (265). Investeringar i ny-, till- och ombyggnader har under året uppgått till 248 Mkr (203). Inga försäljningar har gjorts under året. Likviditet och kassaflöde ens likvida medel uppgick vid årets slut till 8 Mkr (2). Överskottet i likviditeten amorteras löpande mot de räntebärande lånen från Castellum AB. en hade vid årets slut en fordran i Castellum ABs koncernkonto om 81 Mkr (71). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 368 Mkr (127). Finansiering ens räntebärande lån uppgick vid årets slut till Mkr (3 122), innebärande en belåningsgrad om 63 procent. en finansieras av lån från moderbolaget Castellum AB och uppgick till Mkr (3 107). Räntevillkoren för dessa lån bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellum ABs genomsnittliga upplåningskostnad. Per den 31 december 2011 var den genomsnittliga effektiva räntan 4,0 procent och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 2,7 år. Castellum AB administrerar och hanterar bolagets ränte- och kreditrisk i enlighet med finanspolicyn. en har ett eget kapital om 610 Mkr (693). Kontraktsstruktur Kontraktsförfallostrukturen har en god riskspridning med förfallotider väl fördelade i tiden och kundstrukturen spridd på flera branscher. Det största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 2 procent (2) av det totala kontraktsvärdet. Kontraktsstruktur per förfallotidpunkt framgår av diagrammet till vänster. Marknad Den kommersiella fastighetsmarknaden, som Aspholmen verkar inom, präglades inledningsvis av förväntningar om stigande fastighetspriser, inte minst på säljarsidan. Skuldkrisen i Europa och den därpå följande finansoron har dock successivt under året suddat ut den optimism som fanns inledningsvis. Under senhösten blev marknaden alltmer avvaktande och några affärer drogs tillbaks, bland annat beroende på svårigheter med finansiering. Inom bostadssegmentet, (inklusive vård och äldreboende), har dock aktiviteten varit stabil och hög under året inte minst beroende på tillgången till institutionell finansiering. Värdeförändringarna i Aspholmens bestånd har under 2011 varit marginella. Bedömt marknadsvärde per uppgick till Mkr motsvarande ca kr/kvm. Efterfrågan på lokaler har under året varit stark i samtliga marknadsområden och inom samtliga segment med undantag för butikssegmentet där den sviktande konsumtionen resulterat i en svag efter- 5

6 frågan på butikslokaler. Mot slutet av året kan en viss avmattning av efterfrågan skönjas generellt. Vakanser och hyresnivåer har under året varit stabila samtidigt som tillskottet av kommersiella ytor på spekulation varit begränsat. Nettouthyrningen för året landade på 16 Mkr (24). Uthyrningsgraden för Aspholmen var den 31 december 2011 cirka 93 procent (91). Projektutveckling och förvärv Förvärv och projektutveckling av byggrätter och exploateringsfastigheter är ett prioriterat område för Aspholmen och utgör grunden för fortsatt tillväxt i förvaltningsresultat. Investeringar i ny-, till- och ombyggnad uppgick under 2011 till 248 Mkr varav 151 Mkr var mindre projekt (<5Mkr). Merparten av dessa avsåg energibesparande investeringar och ombyggnader till hyresgäster. Under året avslutades ombyggnaden och tillbyggnaden av Bolandcity i Uppsala. Investeringen i de två senaste etapperna uppgår till ca 160 Mkr och handelsplatsen invigdes den 27 oktober. Under året påbörjades tredje och sista etappen på Inköparen i Örebro. Investeringen är på totalt 68 Mkr och avser cirka kvm kontor- och butikslokaler. Under fjärde kvartalet har fyra fastigheter på totalt cirka kvm förvärvats för 109 Mkr. Fastigheterna är belägna i Boländerna respektive Fyrislund i Uppsala där Aspholmen redan äger ett betydande bestånd. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och inrymmer out- 6 nyttjade byggrätter på cirka kvm. Förvärven kommer att bidra till Aspholmens tillväxt de närmsta åren. Miljö I Aspholmen Fastigheters miljömål för ingår energibesparingar om 9 procent. Vi är nu på god väg dit med tanke på att vi 2011 nådde en minskning av energiförbrukningen med nästan 8 procent vilket gott och väl kompenserar för de uteblivna besparingarna under Under 2011 beslutades att miljöcertifieringen Miljöbyggnad skall väljas vid nybyggnation av kontor, samt att Green Building-nivå skall eftersträvas vid nybyggnad inom samtliga segment. Först ut är

7 nybyggnation av kvm kontor på Aspholmen i Örebro där vi siktar på Miljöbyggnad samt Green Building. Verksamheten har under 2011 återigen miljödiplomerats och bolagets nyanställda har under året också gått kursen Miljökörkortet. Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. Organisation/Personal Aspholmen har en platt och kundnära organisation med lokalkontor i de tre marknadsområdena Örebro, Västerås och Uppsala. Ansvarig i respektive marknadsområde är en fastighetschef som till sin hjälp har medarbetare för uthyrning, teknisk service och fastighetsskötsel. Genom korta beslutsvägar skapas bra förutsättningar för god kundvård och effektiv bearbetning av marknaden. På kontoret i Örebro finns bolagets ledning samt enheterna för ekonomi och projektutveckling. Aspholmen hade vid årsskiftet totalt 42 (41) anställda. Bolagets medeltal anställda samt löner och ersättningar framgår av not 7. 7

8 Resultaträkning Belopp i tkr Not Hyresintäkter Not Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar m.m. Not Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljning fastigheter Försäljningsintäkter, netto Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Nedskrivning av fastigheter och aktier Not 8, Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan Resultat före skatt Aktuell betald skatt Not Uppskjuten skatt Not Årets resultat

9 Balansräkning Belopp i tkr Not Dec Dec Dec Dec Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Not Långfristiga fordringar, koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar, koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder Eget kapital Not 12 Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fria reserver/fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Not Skulder Not 13 Lån i förvaltningsfastigheter, koncernföretag Skulder, koncernföretag Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 Förändring av eget kapital tkr Antal ute- Aktie- Bundna Fria Totalt stående aktier kapital reserver reserver eget kapital Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förskjutningspost Årets resultat Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förskjutningspost Årets resultat Eget kapital tkr Antal ute- Aktie- Reserv- Fritt Totalt stående aktier kapital fond eget kapital eget kapital Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i tkr Verksamheten Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Betalt finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i ny, till- och ombyggnader Förvärv av fastigheter Försäljningar av fastigheter Investeringar i övrigt netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans

11 Nothänvisningar och Redovisningsprinciper (Alla belopp i tkr om inget annat anges) Not 1 Redovisningsprinciper Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org. nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Aspholmen Fastigheter ABs räkenskaper har upprättats i enlighet med svensk Årsredovisningslag och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN AR 2008:1. Redovisningsprinciperna har varit oförändrade mot föregående år. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har, i förkommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. redovisning ens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, som innebär att tillgångar och skulder har övertagits till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. ens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. en omfattar utöver moderbolaget de i not 10 angivna dotterbolagen samt de av bolagen Aspholmen Fastigheter Holding AB, Aspholmen Fastigheter Förvaltning AB och Aspholmen Fastigheter Delägare AB ägda dotterbolagen. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester och betald sjukfrånvaro m.m. redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning kan dessa klassificeras som antingen avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Aspholmen Fastigheter ABs åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning bokförs på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Vid försäljning av fas tig het via bolag bruttoredovisas transaktionen vad avser såväl underliggande fastighetspris, bokfört värde som kalkylmässigt avdrag för eventuell skatt. Ränteintäkter och räntebidrag resultatförs i den period de avser. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan på förvaltningsfastigheter och inventarier baseras på historiska anskaffningsvärden efter avdrag för senare gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd för olika grupper av anläggningstillgångar. De avskrivningsbara tillgångarna har ett försumbart restvärde. På under året anskaffade och färdigställda tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt eller tidpunkt för färdigställande. Avskrivningar görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar över nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. De olika grupperna av anläggningstillgångar skrivs årligen av med följande procentsatser: Byggnader 1 % Byggnads- och markinventarier 10 % Markanläggningar 1 % Inventarier 20 % Datorer 33 % Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar. Nedskrivningar Det bokförda värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser av tillgångar. Om en sådan analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, sker nedskrivning till återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Nedskrivningsbeloppet belastar resultaträkningen i den period värdenedgång under bokfört värde påvisas. I de fall en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad återförs denna till sitt nettovärde, d.v.s. ursprunglig nedskrivning med avdrag för de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivning ej skett. I de fall en tidigare nedskrivning har redovisats i resultaträkningen sker återföringen i resultaträkningen, medan i de fall nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen sker återföringen direkt mot eget kapital. För att pröva eventuellt nedskrivnings- eller återföringsbehov stäms, vid varje årsskifte eller kvartalsvis om indikation på större värdeförändringar finns, varje fastighets bokförda värde av mot en intern värderingsmodell. Värderingsmodellen bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. Vad avser aktier i dotterbolag prövas på samma sätt ovan aktiernas bokförda värde mot dotterbolagens egna kapital med tillägg för övervärden avseende fastigheter netto efter avdrag av kalkylmässig skatt. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då ett företag lånar pengar. Kostnader för uttag av pantbrev betraktas ej som en finansiell kostnad utan aktiveras som fastighetsutgift. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny-, till- och ombyggnader aktiveras och reducerar således de finansiella kostnaderna. Räntan beräknas utifrån genomsnittlig upplåningskostnad för koncernen. Inkomstskatter Bolaget är skattskyldigt enligt svensk lagstiftning. Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3 procent. Inkomstskatten i resultaträkningen fördelas på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisas direkt mot eget kapital då även eventuell skatte effekt redovisas direkt mot eget kapital. 11

12 Uppskjuten skatt redovisas i Aspholmen, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. I Aspholmen finns tre poster där det föreligger temporära skillnader; fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Vid förändring av dessa poster förändras således även den uppskjutna skatteskulden/fordran, vilket redovisas i resultaträkningen som en uppskjuten skattekostnad. Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilket motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skattepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt avseende tidigare perioder. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesatser. Den totala skatten kan komma att avvika från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla eller att det finns andra typer av skattemässiga justeringar. Öppna yrkanden i inkomstdeklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattesedel erhållits från Skatteverket. Leasingavtal Hyreskontrakt hänförliga till Aspholmens förvaltningsfastigheter är ur ett redovisningsperspektiv att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning av dessa avtal framgår av principen för intäkter. Tomträttsavtal är, sett ur ett redovisningsperspektiv, operationellt leasingavtal. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad för den period den avser. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning, där Aspholmen är leasetagare. Även dessa leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och avser främst personbilar. Aspholmen följer BFN AR 2000:4, punkt 2 5. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga Aspholmens ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med tillägg för tillkommande utgifter och med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Värde ring av pågående nyanläggningar görs till nedlagda utgifter. Till anskaffningsvärdet i koncernen läggs även, vid större ny- till- och ombyggnader, räntekostnad under produktionstiden. Räntan beräknas utifrån genomsnittlig upplåningskostnad för Castellum koncernen. Därutöver aktiveras endast tillkommande utgifter som sannolikt förbättrar den ekonomiska nytta som är förknippad med fastigheten i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Bolaget har en långsiktig syn på sitt fastighetsinnehav och redovisningsmässigt behandlas därför fastigheterna som anläggningstillgångar. I de fall det finns bolag som i skattemässig mening bedriver handel med fastigheter, utgör bolagets fastigheter och eventuella andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag omsättningstillgångar. Inventarier Inventarier, vilka har klassificerats som anläggningstillgångar, har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar Finansiella tillgångar Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde om inte marknadsvärdet påvisar behov av nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Finansiella transaktioner såsom in- och utbetalningar av räntor och lån bokföres på kontoförande banks likviddag, medan övriga in- och utbetalningar bokföres på kontoförande banks bokföringsdag. Kassa och bank utgörs av tillgodohavande på bank per bokslutsdagen. Fordringar i utländsk valuta finns ej. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott Lämnade och erhållna koncernbidrag samt eventuell skatte effekt därpå, redovisas direkt i balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag som är att likställa med en utdelning redovisas dock som en finansiell intäkt i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas hos givaren som ökning av aktier i dotterbolag och hos mottagaren som ökning av fritt eget kapital. Erhållen utdelning redovisas som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas som en minskning av fritt eget kapital efter det att årsstämman fattat beslut. Finansiella skulder Aspholmen Fastigheter AB:s räntebärande lån upptas till anskaffningsvärde och utgörs av lån från moderbolaget Castellum AB. Lånen löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid men är dock baserad på Castellum AB:s långfristiga upplåning, varför lånen klassificeras som långfristiga. Lånen redovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till anskaffningsvärde. Upplupna ej betalda räntor redovisas under posten upplupna kostnader. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Dessa upptas till anskaffningsvärde. Skulder i utländsk valuta finns ej. Avsättningar Avsättningar är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättning bokförs i balansräkningen när det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 12

13 Not 2 Hyresintäkter Kontrakterade hyresintäkter under år 1 Kommersiellt Bostäder m.m Kontrakterade hyresintäkter år Kontrakterade hyresintäkter senare än 5 år Summa framtida hyresintäkter Av noten framgår avtalade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Not 3 Avskrivningar m.m Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Markanläggningar Inventarier Summa Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter internt Ränteintäkter externt Summa Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader internt Räntekostnader externt Summa Not 6 Inkomstskatt Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3 procent för I resultaträkningen fördelas skatten på två poster, aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat som är lägre än det redovisade resultatet. Detta beror främst på möjligheten att: nyttja skattemässiga avskrivningar på fastigheter, vilka överstiger de redovisningsmässiga. nyttja skattemässigt avdrag för vissa investeringar på fastigheter, vilka aktiverats redovisningsmässigt. nyttja befintliga underskottsavdrag. Den uppskjutna skatten är en avsättning för den skatt som framgent skall betalas när fastigheten säljs, då återläggning av skattemässiga överavskrivningar och avdragna investeringar görs. Skattekostnad Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3% Justering av ombyggnader, tidigare år Skatteefekt p g a: Upplösning av tidigare års reservering för JAU Försäljning av fastigheter Övriga justeringar Redovisad skattekostnad Not 7 Personal, styrelse och revisorer Antal anställda Medelantal anställda (Sverige totalt) varav kvinnor Löner och ersättningar VD Varav rörlig ersättning Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader VD varav pensionskostnader Övriga anställda varav pensionskostnader Summa sociala kostnader Sjukfrånvaro Totalt 3% 2% 3% 2% varav långtids sjukskrivna Män 2% 1% 2% 1% Kvinnor 7% 3% 7% 3% 29 år och yngre 1% 1% 1% 1% år 4% 2% 4% 2% 50 år och äldre 3% 2% 3% 2% Ersättning till revisionsbyrå Revisonsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa ersättning till revisonsbyrå Av koncernens totala ersättning om 840 tkr, avser 665 tkr ersättning till KPMG och resterande till Grant Thornton. 13

14 Styrelse Någon ersättning till styrelsen har inte utgått. Företagsledning Till verkställande direktören har under 2011 utgått fast och rörlig ersättning med tkr och förmåner med 82 tkr. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att erlägga en årlig premie, som under räkenskapsåret uppgick till 35 procent av den fasta lönen inkl. förmåner. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön under ett år. Avräkning från lön görs om lön eller annan ersättning erhålles från annan anställning. Not 8 Förvaltningsfastigheter Specifikation bokfört värde Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Anslutningsavgifter Markanläggningar Mark Pågående nyanläggning Summa bokfört värde Specifikation årets förändring Ingående anskaffningsvärden Investeringar Förvärv Försäljning m.m Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning m.m Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Försäljning m.m Utgående nedskrivningar Bokfört värde Specifikation taxeringsvärde Byggnader Mark Summa taxeringsvärde Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utrangering m.m Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering m.m Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 10 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Bokfört värde Principer för konsolidering av koncernföretag framgår av not 1. Org.nr. Säte Röstandel Bokfört värde Aspholmen Fastigheter Holding AB Örebro Aspholmen Fastigheter Uppsala AB Örebro Fastighetsbolaget Elenergin AB Örebro Linum Fastighet AB Örebro Summa Av Aspholmen Fastigheter Holding AB, Aspholmen Fastigheter Förvaltning AB och Aspholmen Fastigheter Delägare AB ägda dotterbolagen: Org.nr Säte HB Örebro Gällersta-Gryt 4: Örebro HB Degeln Örebro HB Kokaren Örebro HB Lufthammarn Örebro HB Ånghammaren Örebro Intermedia Fastighets HB Örebro Boländerna HB Örebro Kopparlunden Fastighetsutveckling HB Örebro Tunby Fastigheter i Västerås HB Västerås WLB Förvaltnings AB Örebro Aspholmen Fastigheter Tunbytorp AB Örebro Kilstenen AB Örebro Aspholmen Fastigheter Märsta AB Örebro Aspholmen Fastigheter Inköparen AB Örebro 14

15 Aspholmen Fastigheter Högspänningen AB Örebro Aspholmen Cityfastigheter i Örebro AB Örebro Fastighets AB Brandthovda Örebro Aspholmen Fastigheter Svänghjulet AB Örebro Aspholmen Örebro Vindrutan 1 AB Örebro Aspholmen Västerås Blästerugnen 2 AB Örebro Aspholmen Västerås Gjutjärnet 7 AB Örebro Aspholmen Märsta Kontor AB Örebro Aspholmen Brista AB Örebro Aspholmen Uppsala Kvarngärdet 64:3 AB Örebro Aspholmen Fastigheter Brunnen AB Örebro Aspholmen Fastigheter Fåhlhagsleden AB Örebro Aspholmen Boländerna 11:5 AB Örebro Aspholmen Årsta 67:1 AB Örebro Aspholmen Årsta 78:1 AB Örebro Aspholmen Fastigheter Kopparlunden AB Örebro Aspholmen Kontrollanten AB Örebro Aspholmen Järnmalmen AB Örebro Aspholmen Grosshandlaren AB Örebro Aspholmen Svetsaren AB Örebro Aspholmen Ånsta 20:148 AB Örebro Aspholmen Virkeshandlaren AB Örebro Aspholmen Galleria Dragarbrunn AB Örebro Aspholmen Stickspåret 1 HB Örebro Aspholmen Stickspåret AB Örebro Aktiekapitalets utveckling Bildande, Datum Antal aktier Nom. kr/aktie Aktiekapital, tkr A-aktier Nyemission Årets utgång Eget kapital skall enligt Aktiebolagslagen fördelas mellan icke utdelningsbart (bundet) och utdelningsbart (fritt) eget kapital. I Aspholmen Fastigheter AB består bundet eget kapital av aktiekapital och reservfond. Resterande del av Aspholmens egna kapital utgörs av fritt eget kapital. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen och beslutas av bolagsstämman. Utdelning för 2011 kommer att föreslås med 158 Mkr enligt vinstdispositionen. Not 13 Skulder Övriga skulder Räntebärande låneskulder som förfaller inom ett år efter balansdagen Räntebärande låneskulder som förfaller inom ett till fem år efter balansdagen Summa skulder Varav räntebärande Not 11 Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde Netto uppskjuten skatteskuld Not 12 Eget kapital Aktiekapitalet var per 31 december 2011 fördelat på A-aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 10 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Det förekommer inga restriktioner vad avser utdelning eller andra typer av återbetalning. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa Not 15 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Summa Säkerheterna är ställda för egna skulder. Not 16 Händelser efter balansdagen Styrelsen i Aspholmen Fastigheter AB avser att föreslå årsstämman en utdelning om 158 Mkr. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen skall fastställas på Aspholmen Fastigheter ABs årsstämma, vilken beräknas äga rum den 8 mars

16 Förslag till vinstdisposition Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen. Bolaget föreslås lämna utdelning om kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar koncernens soliditet till 14 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en lika ledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3. et Till årsstämmans förfogande står följande: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Till aktieägaren utdelas Överföres i ny räkning kr kr kr kr kr kr Örebro den 24 februari 2012 Håkan Hellström Henrik Saxborn Claes Larsson Ordförande Verkställande direktör Revisionsberättelse Till årsstämman i Aspholmen Fastigheter AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Aspholmen Fastigheter AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

17 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aspholmen Fastigheter AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat Örebro den 24 februari 2012 Carl Lindgren Auktoriserad revisor KPMG AB Anna Willgård Auktoriserad revisor KPMG AB Definitioner Fastighetskostnader I posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, det vill säga driftskostnader, underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader såsom kostnader för uthyrning och fastighetsadministration. Ekonomisk uthyrningsgrad Under perioden redovisade hyresintäkter i procent av hyresvärde avseende fastigheter ägda vid periodens utgång. Under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter har uppräknats till helårsvärden medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt samt obebyggd mark har exkluderats. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskrivningar och avdrag för betald skatt hänförlig till förvaltningsresultatet. Fastighetskategori Fastighetens huvudsakliga hyresvärde avseende på lokalslag. Inom en fastighetskategori kan därför förekomma ytor som avser andra ändamål än den huvudsakliga användningen. Förvaltningsresultat Redovisat resultat med återläggning av avskrivningar på fastigheter, resultat från fastighetsförsäljningar, nedskrivningar netto och skatt. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar vid periodens utgång. Belåningsgrad Räntebärande skulder, efter avdrag av koncerninterna fordringar, i procent av summan av fastigheternas verkliga värde enligt intern värdering med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång, varvid under året förvärvade/färdigställda fastigheter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Vid delårsbokslut har nyckeltalen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten. 17

18 Fastighetsförteckning Örebro per den 31 december 2011 Fastighetsbeteckning Gatuadress Kommun Förvärvsår Kvadratmeter per lokalslag Bygg-/ omb.år Kontor Butiker Lager Industri Övrigt Totalt Markyta Tax.värde Anm Örebro Kontor/butik Basen 10 Fridhemsg. 2 4 Örebro < / Borgaren 1 Fabriksg. 1 A Örebro / Inköparen 1 Södra Infarten Örebro Järnmalmen 1 Osmundg. 10 Örebro / B Konstruktören 11 Söderleden 14 Örebro < Kontrollanten 9 Åbyv. 3 Örebro Lagerchefen 3 Aspholmsv. 3 Örebro / B Lantmannen 7 Boställsv. 10 Örebro < Motormannen 1 Radiatorv. 1 Örebro < Röda rummet Radiatorv. 17 Örebro Rörläggaren 1 Aspholmsv. 4 Örebro < / B Rörmokaren 1 Elementv Örebro < / Rörmokaren 5 Elementv. 1 Örebro < Signalen 6 Propellerv. 1 Örebro Stinsen 18 Fabriksg Örebro / B Svetsaren 4 Elementv. 12 Örebro < / Svetsaren 5 Elementv. 14 Örebro < / Svetsaren 6 Radiatorv. 14 Örebro Svetsaren 7 Elementv. 16 Örebro < / Svetsaren 8 Elementv. 4 Örebro < T Svänghjulet 1 Stubbeng. 2 Örebro B Telemontören 1 Nastag. 2 Örebro B Tryckeriet 2 Stortorget 8 Örebro / Tågmästaren 25 Fabriksg. 54 Örebro B Vindrutan 1 Västhagag. 3 Örebro Virkeshandlaren 7 Radiatorv. 11 Örebro < / Virkeshandlaren 10 Radiatorv Örebro Ånsta 20:117 Aspholmsv. 9 Örebro Ölstånkan 11 Järntorgsg. 1 Örebro / Ölstånkan 14 Olaig. 2 Örebro Ölstånkan 15 Olaig. 4 Örebro / Summa kontor/butik LAGER/INDUSTRI Bleckslagaren 6 Handelsg. 1 Örebro B Bleckslagaren 8 Vattenverksg. 8 Örebro / B Chauffören 2 Stuvarg. 3 Örebro Chauffören 3 Pikullag. 9 Örebro Däcket 1 Dialogg. 14 Örebro Grosshandlaren 2 Nastag. 6 8 Örebro B Gällersta-Gryt 4:9 Gällerstav. Örebro < Konstruktören 9 Söderleden 10 Örebro Konstruktören 10 Söderleden 12 Örebro < Rörläggaren 2 Aspholmsv. 6 Örebro Ånsta 20:148 Berglunda 208 Örebro / B Summa lager/industri OBEBYGGD MARK Försäljaren 3 Nastag. 7 Örebro B Summa obebyggd mark Summa Örebro Anm: T=Tomträtt, B=Outnyttjad byggrätt 18

19 Nybyggnad pågår i kvarteret Inköparen, etapp 3. Fördelning fastighetsbestånd Kontor Butik Lager/industri Övrigt 19

20 Fastighetsförteckning Västerås per den 31 december 2011 Fastighetsbeteckning Gatuadress Kommun Västerås Kontor /butik Förvärvsår Kvadratmeter per lokalslag Bygg-/ omb.år Kontor Butiker Lager Industri Övrigt Totalt Markyta Tax.värde Anm Blästerugnen 2 Kokillg. 7 Västerås T Dagsländan 11 Jonasborgsv. 26 Västerås T Degeln 1 Kokillg. 1 3 Västerås T Elenergin 1 Elledningsg. 2 Västerås B Elledningen 4 Tunbytorpsg. 31 Västerås < Fallhammaren 1 Fallhammarg. 3 Västerås < Friledningen 13 Tunbytorpsg. 10 Västerås T/B Gjutjärnet 7 Gjutjärnsg. 5 Västerås < Hjulsmeden 1 Gjutjärnsg. 8 Västerås < Jordlinan 2 Stenbyg. 6 Västerås < B Kokillen 1 Kokillg. 2 Västerås T Kopparlunden Kopparlunden Västerås / Kraftfältet 5 Omformarg. 2 Västerås Köpmannen 1 Kranbyggarg. 1 Västerås < Köpmannen 3 Kranbyggarg. 3 Västerås < T Ringborren 8 &16 Tallmätarg. 1 Västerås < / Tunbytorp 1 Strömledningsg. 1 Västerås T Tunbytorp 7 Strömledningsg. 3 Västerås T Tunbytorp 19 Tunbytorpsg. 2 A Västerås Verkstaden 14 Kopparlunden Västerås B Vikingatiden 9 Brandthovdag. 17 A Västerås Summa kontor/butik LAGER/INDUSTRI Barkborren 3 Barkborreg. 3 Västerås < / T Elkraften 4 Tunbytorpsg. 16 Västerås T Elkraften 6 Elledningsg. 4 Västerås T Elkraften 7 Energig. 3 A Västerås T Elledningen 1 Tunbytorpsg. 29 Västerås T Friledningen 8 Tunbytorpsg. 6 Västerås T Friledningen 9 Tunbytorpsg. 8 Västerås Fältmätaren 29 Fältmätarg. 9 Västerås T Järnåldern 6 Brandthovdag. 11 Västerås T Krista 1 Saltängsv. 59 Västerås Köpmannen 8 Lundby Gårdsg. 4 Västerås Ledningstråden 1 Tunbytorpsg. 1, 3 Västerås T Ledningstråden 6 Tunbytorpsg. 23 Västerås T/B Lufthammaren 1 Ånghammarg. 2 4 Västerås T Tunbytorp 2 Tunbytorpsg. 4 Västerås Tunbytorp 8 Friledningsg. 3 A Västerås Tunbytorp 10 Tunbytorpsg. 4 A Västerås Voltmätaren 3 Lågspänningsg. 7 Västerås Ånghammaren 2 Ånghammarg. 1 9 Västerås / T Summa lager/industri OBEBYGGD MARK Högspänningen 1 Lågspänningsg. 8 Västerås B Summa obebyggd mark Summa Västerås Anm: T=Tomträtt, B=Outnyttjad byggrätt 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mälardalen KONTOR/BUTIK

Mälardalen KONTOR/BUTIK KONTOR/BUTIK Boländerna 3: Verkstadsgatan 9 191 8 61 1 8 1 85 Boländerna 3: B Verkstadsgatan 11 13 13 51 116 ASP B Boländerna 35:1 Möllersvärdsgatan 1 195 5 5 15 58 9 963 8 511 ASP */B 89 ASP 9 ASP Boländerna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Ett gott år med nya investeringar, miljötänk, tillväxt och nöjdare hyresgäster

Ett gott år med nya investeringar, miljötänk, tillväxt och nöjdare hyresgäster Årsredovisning 2012 Ett gott år med nya investeringar, miljötänk, tillväxt och nöjdare hyresgäster Året 2012 har varit ett gott år för oss. Vi har haft fortsatt god tillväxt inom våra olika marknadsområden.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer