Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och är en följd av goda insatser från engagerade medarbetare. Tillsammans kan vi redovisa ett förvaltningsresultat på 168 Mkr (152 Mkr). En värdegrund med vision har mejslats fram och förankrats. Inom miljöområdet har vi sänkt energiförbrukningen och fattat beslut om att välja certifieringen Miljöbyggnad vid nybyggnation av kontor samt eftersträva Green Building vid nybyggnation inom samtliga segment. I Uppsala har den nya handelsplatsen BolandCity invigts och fått en god start. Här har vi investerat 160 Mkr under de två sista etapperna. I anlutning till handelsplatsen och vårt övriga bestånd i Boländerna samt i centralt belägna Fyrislund förvärvade vi under slutet av 2011 fyra fastigheter för 109 Mkr. I Västerås har förnyelsen av Kopparlunden fortsatt. Rivning har skett och beslut om nybyggnation av Koppartorgets första etapp har fattats. Investeringen kommer att ytterligare stärka områdets attraktivitet. I Örebro har den sista etappen av kv Inköparen på Aspholmen startat. Här tillförs Örebro cirka kvm kontor samt butikslokaler. De påbörjade och genomförda investeringarna kommer att ge oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt inte minst mot bakgrund av att vi under 2011 stärkt organisationen med enheter för projektutveckling inom samtliga marknadsområden. Också det värdegrundsarbete som genomförts, syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt. Vår nya vision Vår framgång delad glädje är nära knuten till den Goda cirkeln. Nöjda och motiverade medarbetare skapar förutsättningar för nöjda kunder. Nöjda kunder skapar tillväxt. Tillväxten investeras i vår verksamhet och vår framgång blir till glädje för alla för företaget, för medarbetarna och inte minst för våra hyresgäster. För att mäta såväl hyresgästernas som medarbetarnas syn på Aspholmen fastigheter genomförs regelbundna NKI/ NMI-mätningar års mätningar visar att företagets relationer till såväl medarbetarna som till hyresgästerna är fortsatt goda. Men vi slår oss inte till ro i vår strävan att skapa ömsesidig tillväxt och glädje. Den utvecklingspotential som finns ska vi ta vara på! Under 2011 har vi förutom förvärv investerat 248 Mkr i ny-, till- och ombyggnationer. Huvuddelen har använts till att bygga om lokaler åt hyresgästerna samt för att sänka förbrukningen av energi. Den har under året minskat med hela åtta procent! Med det har vi tagit ett stort steg mot vårt mål att under perioden minska energiförbrukningen med nio procent jämfört med Den framgången är speciellt trevlig att notera och visar vilka betydande insatser fastighetsbranschen kan göra för att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Claes Larsson, VD Nöjda kunder på framsidan, från vänster: Matz från Bravida. Helena från Women Wellness och Eric från Grolls.

3 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning 2011 (Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år) 2011 års verksamhet Förvaltningsresultatet uppgick till 168 Mkr (152) Årsvärdet av hyresintäkterna uppgick till 509 Mkr (451) Investeringar i ny-, till- och ombyggnation uppgick till 248 Mkr (203) Förvärv av kvm i Uppsala till en köpeskilling av 109 Mkr Etapp 3 av nybyggnation i Kvarteret Inköparen 1 i Örebro startades Beslut om en första Etapp av nybyggnad i Kopparlunden Verkstaden 14, Västerås Innehåll En kort presentation... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Förändring av eget kapital Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Definitioner Fastighetsförteckning Invigning av den nya Gallerian i Bolandcity, Uppsala gjordes den 27 oktober Nyckeltal* Hyresintäkter, (årsvärde), Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Förvaltningsresultat, Mkr Resultat efter skatt, Mkr Fastigheternas bokförda värde, Mkr Total uthyrningsbar yta, tkvm Investeringar, Mkr Medelantal anställda *Definitioner se sid 17 Mkr Hyresintäkter Förvaltningsresultat 3

4 Förvaltningsberättelse (Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år) Allmänt om verksamheten Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Aspholmens uppgift är att förvalta, förvärva och utveckla kommersiella fastigheter i Mälardalen. Verksamheten är koncentrerad till de tre universitets- och högskoleorterna Örebro, Uppsala och Västerås. Till marknadsområde Uppsala hör även ett samlat fastighetsbestånd i Märsta. Huvudkontoret för bolaget ligger i Örebro med lokalkontor i Uppsala, Västerås och Örebro. En grundsten i bolaget är att vara en nära och attraktiv partner i lokalfrågor med god kännedom om marknaden och kundens verksamhet. Ett långsiktigt samarbete medför nöjda kunder och minimum av avflyttningar. Fastighetsbestånd Vid årets utgång ägde koncernen 120 fastigheter med en total yta av kvm och ett bokfört värde om Mkr. Orterna Örebro, Västerås och Uppsala svarar för cirka 97 procent av hyresvärdet. Hyresvärdet har under året ökat med 41 Mkr till 550 Mkr. Fastighetsbeståndet värderas årligen internt och uppgick per till Mkr. Fastighetsbeståndets fördelning efter hyresvärde. Fastighetsbeståndets förändring Bokfört värde, Mkr Antal Bestånd Investeringar i ny-, till- och ombyggnation Förvärv Avskrivningar 45 Nedskrivningar 27 Bestånd Aspholmens fastighetsbestånd Antal fastigheter januari december 2011 Yta tkvm Bokfört värde Mkr Bokfört värde kr/kvm Hyresvärde Mkr Hyresvärde kr/kvm Hyresintäkter Mkr Fastighetskostnader Mkr Ekon. uthyrningsgrad Fastighetskostnader kr/kvm Driftsöverskott Mkr Kontor/butik Uppsala ,2% Örebro ,7% Västerås ,7% Sigtuna ,7% Summa kontor/butik ,3% Lager/industri Uppsala ,9% Örebro ,8% Västerås ,1% Sigtuna ,4% Summa lager/industri ,7% Summa ,6% Uthyrning och fastighetsadministration Summa efter uthyrning och fastighetsadministration Obebyggd mark Totalt Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Aspholmen-koncernen ägde per 31 december Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 320 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 303 Mkr förklaras av att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 17 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 4

5 Resultatutveckling Mkr Driftsöverskott Förvaltningsresultat Kontraktsförfallostruktur Mkr Antal kontrakt Kontraktsvärde Antal kontrakt Hyresvärde, hyresintäkter Mkr Hyresvärde Hyresintäkter Intäkter och resultat ens hyresintäkter uppgick till 487 Mkr (433) och den ekonomiska uthyrningsgraden var 93 procent (91). Driftsöverskottet före uthyrning och fastighetsadministration uppgick till 335 Mkr (294). Uthyrning och fastighetsadministration uppgick till 32 Mkr (28). Avskrivningar enligt plan blev 45 Mkr (43). Centrala administrationskostnader uppgick till 7 Mkr (7). Finansnettot uppgick till 128 Mkr ( 106). ens förvaltningsresultat uppgick till 168 Mkr (152). Investeringar och försäljningar en har under året gjort förvärv av fastigheter med 109 Mkr (265). Investeringar i ny-, till- och ombyggnader har under året uppgått till 248 Mkr (203). Inga försäljningar har gjorts under året. Likviditet och kassaflöde ens likvida medel uppgick vid årets slut till 8 Mkr (2). Överskottet i likviditeten amorteras löpande mot de räntebärande lånen från Castellum AB. en hade vid årets slut en fordran i Castellum ABs koncernkonto om 81 Mkr (71). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 368 Mkr (127). Finansiering ens räntebärande lån uppgick vid årets slut till Mkr (3 122), innebärande en belåningsgrad om 63 procent. en finansieras av lån från moderbolaget Castellum AB och uppgick till Mkr (3 107). Räntevillkoren för dessa lån bestäms inför varje kalenderkvartal och baseras på Castellum ABs genomsnittliga upplåningskostnad. Per den 31 december 2011 var den genomsnittliga effektiva räntan 4,0 procent och den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 2,7 år. Castellum AB administrerar och hanterar bolagets ränte- och kreditrisk i enlighet med finanspolicyn. en har ett eget kapital om 610 Mkr (693). Kontraktsstruktur Kontraktsförfallostrukturen har en god riskspridning med förfallotider väl fördelade i tiden och kundstrukturen spridd på flera branscher. Det största enskilda hyreskontraktet svarar för endast 2 procent (2) av det totala kontraktsvärdet. Kontraktsstruktur per förfallotidpunkt framgår av diagrammet till vänster. Marknad Den kommersiella fastighetsmarknaden, som Aspholmen verkar inom, präglades inledningsvis av förväntningar om stigande fastighetspriser, inte minst på säljarsidan. Skuldkrisen i Europa och den därpå följande finansoron har dock successivt under året suddat ut den optimism som fanns inledningsvis. Under senhösten blev marknaden alltmer avvaktande och några affärer drogs tillbaks, bland annat beroende på svårigheter med finansiering. Inom bostadssegmentet, (inklusive vård och äldreboende), har dock aktiviteten varit stabil och hög under året inte minst beroende på tillgången till institutionell finansiering. Värdeförändringarna i Aspholmens bestånd har under 2011 varit marginella. Bedömt marknadsvärde per uppgick till Mkr motsvarande ca kr/kvm. Efterfrågan på lokaler har under året varit stark i samtliga marknadsområden och inom samtliga segment med undantag för butikssegmentet där den sviktande konsumtionen resulterat i en svag efter- 5

6 frågan på butikslokaler. Mot slutet av året kan en viss avmattning av efterfrågan skönjas generellt. Vakanser och hyresnivåer har under året varit stabila samtidigt som tillskottet av kommersiella ytor på spekulation varit begränsat. Nettouthyrningen för året landade på 16 Mkr (24). Uthyrningsgraden för Aspholmen var den 31 december 2011 cirka 93 procent (91). Projektutveckling och förvärv Förvärv och projektutveckling av byggrätter och exploateringsfastigheter är ett prioriterat område för Aspholmen och utgör grunden för fortsatt tillväxt i förvaltningsresultat. Investeringar i ny-, till- och ombyggnad uppgick under 2011 till 248 Mkr varav 151 Mkr var mindre projekt (<5Mkr). Merparten av dessa avsåg energibesparande investeringar och ombyggnader till hyresgäster. Under året avslutades ombyggnaden och tillbyggnaden av Bolandcity i Uppsala. Investeringen i de två senaste etapperna uppgår till ca 160 Mkr och handelsplatsen invigdes den 27 oktober. Under året påbörjades tredje och sista etappen på Inköparen i Örebro. Investeringen är på totalt 68 Mkr och avser cirka kvm kontor- och butikslokaler. Under fjärde kvartalet har fyra fastigheter på totalt cirka kvm förvärvats för 109 Mkr. Fastigheterna är belägna i Boländerna respektive Fyrislund i Uppsala där Aspholmen redan äger ett betydande bestånd. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och inrymmer out- 6 nyttjade byggrätter på cirka kvm. Förvärven kommer att bidra till Aspholmens tillväxt de närmsta åren. Miljö I Aspholmen Fastigheters miljömål för ingår energibesparingar om 9 procent. Vi är nu på god väg dit med tanke på att vi 2011 nådde en minskning av energiförbrukningen med nästan 8 procent vilket gott och väl kompenserar för de uteblivna besparingarna under Under 2011 beslutades att miljöcertifieringen Miljöbyggnad skall väljas vid nybyggnation av kontor, samt att Green Building-nivå skall eftersträvas vid nybyggnad inom samtliga segment. Först ut är

7 nybyggnation av kvm kontor på Aspholmen i Örebro där vi siktar på Miljöbyggnad samt Green Building. Verksamheten har under 2011 återigen miljödiplomerats och bolagets nyanställda har under året också gått kursen Miljökörkortet. Möjligheter och risker Stigande marknadsräntor är normalt över tid en effekt av ekonomisk tillväxt och stigande inflation, vilket antas leda till högre hyresintäkter. Detta beror dels på att efterfrågan på lokaler antas öka vilket medför minskade vakanser och därmed potential för stigande marknadshyror, dels på att indexklausulen i de kommersiella kontrakten kompenserar den stigande inflationen. En högkonjunktur innebär därmed högre räntekostnader men även högre hyresintäkter, medan omvänt förhållande råder i en lågkonjunktur. Förändringen i hyresintäkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt, varför resultateffekten på kort sikt kan uppstå vid olika tidpunkter. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är beroende av fastigheternas förväntade driftsöverskott och köparens avkastningskrav. En ökande efterfrågan medför lägre avkastningskrav och därmed en prisjustering uppåt, medan en vikande efterfrågan får motsatt effekt. På samma sätt medför en positiv utveckling av driftsöverskottet en prisjustering uppåt, medan negativ tillväxt får motsatt effekt. Organisation/Personal Aspholmen har en platt och kundnära organisation med lokalkontor i de tre marknadsområdena Örebro, Västerås och Uppsala. Ansvarig i respektive marknadsområde är en fastighetschef som till sin hjälp har medarbetare för uthyrning, teknisk service och fastighetsskötsel. Genom korta beslutsvägar skapas bra förutsättningar för god kundvård och effektiv bearbetning av marknaden. På kontoret i Örebro finns bolagets ledning samt enheterna för ekonomi och projektutveckling. Aspholmen hade vid årsskiftet totalt 42 (41) anställda. Bolagets medeltal anställda samt löner och ersättningar framgår av not 7. 7

8 Resultaträkning Belopp i tkr Not Hyresintäkter Not Driftskostnader Underhåll Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar m.m. Not Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljning fastigheter Försäljningsintäkter, netto Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljning Centrala administrationskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Nedskrivning av fastigheter och aktier Not 8, Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan Resultat före skatt Aktuell betald skatt Not Uppskjuten skatt Not Årets resultat

9 Balansräkning Belopp i tkr Not Dec Dec Dec Dec Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Not Långfristiga fordringar, koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Fordringar, koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder Eget kapital Not 12 Aktiekapital Bundna reserver/reservfond Fria reserver/fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Not Skulder Not 13 Lån i förvaltningsfastigheter, koncernföretag Skulder, koncernföretag Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 Förändring av eget kapital tkr Antal ute- Aktie- Bundna Fria Totalt stående aktier kapital reserver reserver eget kapital Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förskjutningspost Årets resultat Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Förskjutningspost Årets resultat Eget kapital tkr Antal ute- Aktie- Reserv- Fritt Totalt stående aktier kapital fond eget kapital eget kapital Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Utdelning till aktieägare bidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital Kassaflödesanalys Belopp i tkr Verksamheten Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Betalt finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i ny, till- och ombyggnader Förvärv av fastigheter Försäljningar av fastigheter Investeringar i övrigt netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans

11 Nothänvisningar och Redovisningsprinciper (Alla belopp i tkr om inget annat anges) Not 1 Redovisningsprinciper Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB, org. nr , med säte i Göteborg, som upprättar koncernredovisning för den största koncernen. Aspholmen Fastigheter ABs räkenskaper har upprättats i enlighet med svensk Årsredovisningslag och med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN AR 2008:1. Redovisningsprinciperna har varit oförändrade mot föregående år. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har, i förkommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. redovisning ens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, som innebär att tillgångar och skulder har övertagits till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. ens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande. en omfattar utöver moderbolaget de i not 10 angivna dotterbolagen samt de av bolagen Aspholmen Fastigheter Holding AB, Aspholmen Fastigheter Förvaltning AB och Aspholmen Fastigheter Delägare AB ägda dotterbolagen. I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade koncernbolag endast med värden avseende innehavstiden. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester och betald sjukfrånvaro m.m. redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen. Vad avser pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning kan dessa klassificeras som antingen avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Aspholmen Fastigheter ABs åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. Intäkter Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna under- respektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för successiv inflyttning belastar den period de avser. Intäkter från fastighetsförsäljning bokförs på kontraktsdagen, såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. Vid försäljning av fas tig het via bolag bruttoredovisas transaktionen vad avser såväl underliggande fastighetspris, bokfört värde som kalkylmässigt avdrag för eventuell skatt. Ränteintäkter och räntebidrag resultatförs i den period de avser. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan på förvaltningsfastigheter och inventarier baseras på historiska anskaffningsvärden efter avdrag för senare gjorda nedskrivningar och beräknad livslängd för olika grupper av anläggningstillgångar. De avskrivningsbara tillgångarna har ett försumbart restvärde. På under året anskaffade och färdigställda tillgångar beräknas avskrivningar med beaktande av anskaffningstidpunkt eller tidpunkt för färdigställande. Avskrivningar görs linjärt, vilket innebär lika stora avskrivningar över nyttjandeperioden. Mark skrivs inte av. De olika grupperna av anläggningstillgångar skrivs årligen av med följande procentsatser: Byggnader 1 % Byggnads- och markinventarier 10 % Markanläggningar 1 % Inventarier 20 % Datorer 33 % Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar. Nedskrivningar Det bokförda värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas fortlöpande genom analyser av tillgångar. Om en sådan analys indikerar att det bokförda värdet överstiger tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, sker nedskrivning till återvinningsvärdet. Nyttjandevärdet mäts som förväntat framtida diskonterat kassaflöde. Nedskrivningsbeloppet belastar resultaträkningen i den period värdenedgång under bokfört värde påvisas. I de fall en tidigare gjord nedskrivning ej längre är motiverad återförs denna till sitt nettovärde, d.v.s. ursprunglig nedskrivning med avdrag för de avskrivningar som skulle gjorts om nedskrivning ej skett. I de fall en tidigare nedskrivning har redovisats i resultaträkningen sker återföringen i resultaträkningen, medan i de fall nedskrivningen tidigare redovisats direkt i balansräkningen sker återföringen direkt mot eget kapital. För att pröva eventuellt nedskrivnings- eller återföringsbehov stäms, vid varje årsskifte eller kvartalsvis om indikation på större värdeförändringar finns, varje fastighets bokförda värde av mot en intern värderingsmodell. Värderingsmodellen bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, ändamål, skick och standard. Vad avser aktier i dotterbolag prövas på samma sätt ovan aktiernas bokförda värde mot dotterbolagens egna kapital med tillägg för övervärden avseende fastigheter netto efter avdrag av kalkylmässig skatt. Finansiella kostnader Med finansiella kostnader avses ränta och andra kostnader som uppkommer då ett företag lånar pengar. Kostnader för uttag av pantbrev betraktas ej som en finansiell kostnad utan aktiveras som fastighetsutgift. Finansiella kostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny-, till- och ombyggnader aktiveras och reducerar således de finansiella kostnaderna. Räntan beräknas utifrån genomsnittlig upplåningskostnad för koncernen. Inkomstskatter Bolaget är skattskyldigt enligt svensk lagstiftning. Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3 procent. Inkomstskatten i resultaträkningen fördelas på aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatten belastar resultaträkningen förutom i de fall den är hänförlig till transaktioner, såsom koncernbidrag, vilka redovisas direkt mot eget kapital då även eventuell skatte effekt redovisas direkt mot eget kapital. 11

12 Uppskjuten skatt redovisas i Aspholmen, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan en tillgångs eller skulds redovisade värde och dess skattemässiga värde. Detta innebär att det finns en skatteskuld eller skattefordran som realiseras den dag tillgången eller skulden säljs. I Aspholmen finns tre poster där det föreligger temporära skillnader; fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas, eftersom det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga vilka kan nyttjas mot underskottsavdragen. Vid förändring av dessa poster förändras således även den uppskjutna skatteskulden/fordran, vilket redovisas i resultaträkningen som en uppskjuten skattekostnad. Utöver uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen även aktuell skatt, vilket motsvarar den skatt bolaget är skyldig att betala utifrån årets skattepliktiga resultat, justerat för eventuell aktuell skatt avseende tidigare perioder. Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesatser. Den totala skatten kan komma att avvika från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter/kostnader som inte är skattepliktiga/avdragsgilla eller att det finns andra typer av skattemässiga justeringar. Öppna yrkanden i inkomstdeklarationen, som innehåller en viss grad av osäkerhet, beaktas i skatteberäkningen tidigast under året efter räkenskapsåret, efter att slutskattesedel erhållits från Skatteverket. Leasingavtal Hyreskontrakt hänförliga till Aspholmens förvaltningsfastigheter är ur ett redovisningsperspektiv att betrakta som operationella leasingavtal. Redovisning av dessa avtal framgår av principen för intäkter. Tomträttsavtal är, sett ur ett redovisningsperspektiv, operationellt leasingavtal. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad för den period den avser. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning, där Aspholmen är leasetagare. Även dessa leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och avser främst personbilar. Aspholmen följer BFN AR 2000:4, punkt 2 5. Förvaltningsfastigheter Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i eget företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster eller för administrativa ändamål samt försäljning i den löpande verksamheten. Samtliga Aspholmens ägda eller via tomträttsavtal nyttjade fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter har upptagits till anskaffningsvärde, med tillägg för tillkommande utgifter och med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Värde ring av pågående nyanläggningar görs till nedlagda utgifter. Till anskaffningsvärdet i koncernen läggs även, vid större ny- till- och ombyggnader, räntekostnad under produktionstiden. Räntan beräknas utifrån genomsnittlig upplåningskostnad för Castellum koncernen. Därutöver aktiveras endast tillkommande utgifter som sannolikt förbättrar den ekonomiska nytta som är förknippad med fastigheten i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Bolaget har en långsiktig syn på sitt fastighetsinnehav och redovisningsmässigt behandlas därför fastigheterna som anläggningstillgångar. I de fall det finns bolag som i skattemässig mening bedriver handel med fastigheter, utgör bolagets fastigheter och eventuella andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag omsättningstillgångar. Inventarier Inventarier, vilka har klassificerats som anläggningstillgångar, har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuellt gjorda nedskrivningar Finansiella tillgångar Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde om inte marknadsvärdet påvisar behov av nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kortfristiga fordringar utgörs av fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Finansiella transaktioner såsom in- och utbetalningar av räntor och lån bokföres på kontoförande banks likviddag, medan övriga in- och utbetalningar bokföres på kontoförande banks bokföringsdag. Kassa och bank utgörs av tillgodohavande på bank per bokslutsdagen. Fordringar i utländsk valuta finns ej. Utdelning, koncernbidrag och aktieägartillskott Lämnade och erhållna koncernbidrag samt eventuell skatte effekt därpå, redovisas direkt i balansräkningen som en minskning respektive ökning av fritt eget kapital. Erhållna koncernbidrag som är att likställa med en utdelning redovisas dock som en finansiell intäkt i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas hos givaren som ökning av aktier i dotterbolag och hos mottagaren som ökning av fritt eget kapital. Erhållen utdelning redovisas som en finansiell intäkt medan lämnad utdelning redovisas som en minskning av fritt eget kapital efter det att årsstämman fattat beslut. Finansiella skulder Aspholmen Fastigheter AB:s räntebärande lån upptas till anskaffningsvärde och utgörs av lån från moderbolaget Castellum AB. Lånen löper formellt sett med tre månaders uppsägningstid men är dock baserad på Castellum AB:s långfristiga upplåning, varför lånen klassificeras som långfristiga. Lånen redovisas i balansräkningen på likviddagen och upptas till anskaffningsvärde. Upplupna ej betalda räntor redovisas under posten upplupna kostnader. Kortfristiga skulder utgörs av skulder vilka förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen. Dessa upptas till anskaffningsvärde. Skulder i utländsk valuta finns ej. Avsättningar Avsättningar är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. Avsättning bokförs i balansräkningen när det finns ett åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden. 12

13 Not 2 Hyresintäkter Kontrakterade hyresintäkter under år 1 Kommersiellt Bostäder m.m Kontrakterade hyresintäkter år Kontrakterade hyresintäkter senare än 5 år Summa framtida hyresintäkter Av noten framgår avtalade framtida hyresintäkter avseende befintliga hyreskontrakt. Not 3 Avskrivningar m.m Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Markanläggningar Inventarier Summa Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter internt Ränteintäkter externt Summa Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader internt Räntekostnader externt Summa Not 6 Inkomstskatt Inkomstskatten för aktiebolag i Sverige är 26,3 procent för I resultaträkningen fördelas skatten på två poster, aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgår från årets skattepliktiga resultat som är lägre än det redovisade resultatet. Detta beror främst på möjligheten att: nyttja skattemässiga avskrivningar på fastigheter, vilka överstiger de redovisningsmässiga. nyttja skattemässigt avdrag för vissa investeringar på fastigheter, vilka aktiverats redovisningsmässigt. nyttja befintliga underskottsavdrag. Den uppskjutna skatten är en avsättning för den skatt som framgent skall betalas när fastigheten säljs, då återläggning av skattemässiga överavskrivningar och avdragna investeringar görs. Skattekostnad Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3% Justering av ombyggnader, tidigare år Skatteefekt p g a: Upplösning av tidigare års reservering för JAU Försäljning av fastigheter Övriga justeringar Redovisad skattekostnad Not 7 Personal, styrelse och revisorer Antal anställda Medelantal anställda (Sverige totalt) varav kvinnor Löner och ersättningar VD Varav rörlig ersättning Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala kostnader VD varav pensionskostnader Övriga anställda varav pensionskostnader Summa sociala kostnader Sjukfrånvaro Totalt 3% 2% 3% 2% varav långtids sjukskrivna Män 2% 1% 2% 1% Kvinnor 7% 3% 7% 3% 29 år och yngre 1% 1% 1% 1% år 4% 2% 4% 2% 50 år och äldre 3% 2% 3% 2% Ersättning till revisionsbyrå Revisonsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa ersättning till revisonsbyrå Av koncernens totala ersättning om 840 tkr, avser 665 tkr ersättning till KPMG och resterande till Grant Thornton. 13

14 Styrelse Någon ersättning till styrelsen har inte utgått. Företagsledning Till verkställande direktören har under 2011 utgått fast och rörlig ersättning med tkr och förmåner med 82 tkr. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pension, utan några andra förpliktelser från bolaget än att erlägga en årlig premie, som under räkenskapsåret uppgick till 35 procent av den fasta lönen inkl. förmåner. Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön under ett år. Avräkning från lön görs om lön eller annan ersättning erhålles från annan anställning. Not 8 Förvaltningsfastigheter Specifikation bokfört värde Byggnader Byggnadsinventarier Markinventarier Anslutningsavgifter Markanläggningar Mark Pågående nyanläggning Summa bokfört värde Specifikation årets förändring Ingående anskaffningsvärden Investeringar Förvärv Försäljning m.m Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning m.m Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Försäljning m.m Utgående nedskrivningar Bokfört värde Specifikation taxeringsvärde Byggnader Mark Summa taxeringsvärde Not 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Utrangering m.m Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering m.m Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 10 Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärden Bokfört värde Principer för konsolidering av koncernföretag framgår av not 1. Org.nr. Säte Röstandel Bokfört värde Aspholmen Fastigheter Holding AB Örebro Aspholmen Fastigheter Uppsala AB Örebro Fastighetsbolaget Elenergin AB Örebro Linum Fastighet AB Örebro Summa Av Aspholmen Fastigheter Holding AB, Aspholmen Fastigheter Förvaltning AB och Aspholmen Fastigheter Delägare AB ägda dotterbolagen: Org.nr Säte HB Örebro Gällersta-Gryt 4: Örebro HB Degeln Örebro HB Kokaren Örebro HB Lufthammarn Örebro HB Ånghammaren Örebro Intermedia Fastighets HB Örebro Boländerna HB Örebro Kopparlunden Fastighetsutveckling HB Örebro Tunby Fastigheter i Västerås HB Västerås WLB Förvaltnings AB Örebro Aspholmen Fastigheter Tunbytorp AB Örebro Kilstenen AB Örebro Aspholmen Fastigheter Märsta AB Örebro Aspholmen Fastigheter Inköparen AB Örebro 14

15 Aspholmen Fastigheter Högspänningen AB Örebro Aspholmen Cityfastigheter i Örebro AB Örebro Fastighets AB Brandthovda Örebro Aspholmen Fastigheter Svänghjulet AB Örebro Aspholmen Örebro Vindrutan 1 AB Örebro Aspholmen Västerås Blästerugnen 2 AB Örebro Aspholmen Västerås Gjutjärnet 7 AB Örebro Aspholmen Märsta Kontor AB Örebro Aspholmen Brista AB Örebro Aspholmen Uppsala Kvarngärdet 64:3 AB Örebro Aspholmen Fastigheter Brunnen AB Örebro Aspholmen Fastigheter Fåhlhagsleden AB Örebro Aspholmen Boländerna 11:5 AB Örebro Aspholmen Årsta 67:1 AB Örebro Aspholmen Årsta 78:1 AB Örebro Aspholmen Fastigheter Kopparlunden AB Örebro Aspholmen Kontrollanten AB Örebro Aspholmen Järnmalmen AB Örebro Aspholmen Grosshandlaren AB Örebro Aspholmen Svetsaren AB Örebro Aspholmen Ånsta 20:148 AB Örebro Aspholmen Virkeshandlaren AB Örebro Aspholmen Galleria Dragarbrunn AB Örebro Aspholmen Stickspåret 1 HB Örebro Aspholmen Stickspåret AB Örebro Aktiekapitalets utveckling Bildande, Datum Antal aktier Nom. kr/aktie Aktiekapital, tkr A-aktier Nyemission Årets utgång Eget kapital skall enligt Aktiebolagslagen fördelas mellan icke utdelningsbart (bundet) och utdelningsbart (fritt) eget kapital. I Aspholmen Fastigheter AB består bundet eget kapital av aktiekapital och reservfond. Resterande del av Aspholmens egna kapital utgörs av fritt eget kapital. Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i Aktiebolagslagen och beslutas av bolagsstämman. Utdelning för 2011 kommer att föreslås med 158 Mkr enligt vinstdispositionen. Not 13 Skulder Övriga skulder Räntebärande låneskulder som förfaller inom ett år efter balansdagen Räntebärande låneskulder som förfaller inom ett till fem år efter balansdagen Summa skulder Varav räntebärande Not 11 Uppskjuten skatteskuld Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld avseende skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde Netto uppskjuten skatteskuld Not 12 Eget kapital Aktiekapitalet var per 31 december 2011 fördelat på A-aktier med en röst per aktie och ett kvotvärde om 10 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Det förekommer inga restriktioner vad avser utdelning eller andra typer av återbetalning. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror Övrigt Summa Not 15 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Summa Säkerheterna är ställda för egna skulder. Not 16 Händelser efter balansdagen Styrelsen i Aspholmen Fastigheter AB avser att föreslå årsstämman en utdelning om 158 Mkr. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen skall fastställas på Aspholmen Fastigheter ABs årsstämma, vilken beräknas äga rum den 8 mars

16 Förslag till vinstdisposition Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen. Bolaget föreslås lämna utdelning om kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar koncernens soliditet till 14 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en lika ledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3. et Till årsstämmans förfogande står följande: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Till aktieägaren utdelas Överföres i ny räkning kr kr kr kr kr kr Örebro den 24 februari 2012 Håkan Hellström Henrik Saxborn Claes Larsson Ordförande Verkställande direktör Revisionsberättelse Till årsstämman i Aspholmen Fastigheter AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Aspholmen Fastigheter AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

17 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aspholmen Fastigheter AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat Örebro den 24 februari 2012 Carl Lindgren Auktoriserad revisor KPMG AB Anna Willgård Auktoriserad revisor KPMG AB Definitioner Fastighetskostnader I posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, det vill säga driftskostnader, underhåll, hyresgästanpassningar, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader såsom kostnader för uthyrning och fastighetsadministration. Ekonomisk uthyrningsgrad Under perioden redovisade hyresintäkter i procent av hyresvärde avseende fastigheter ägda vid periodens utgång. Under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter har uppräknats till helårsvärden medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt samt obebyggd mark har exkluderats. Kassaflöde förvaltning Förvaltningsresultat med återläggning av avskrivningar och avdrag för betald skatt hänförlig till förvaltningsresultatet. Fastighetskategori Fastighetens huvudsakliga hyresvärde avseende på lokalslag. Inom en fastighetskategori kan därför förekomma ytor som avser andra ändamål än den huvudsakliga användningen. Förvaltningsresultat Redovisat resultat med återläggning av avskrivningar på fastigheter, resultat från fastighetsförsäljningar, nedskrivningar netto och skatt. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. Soliditet Eget kapital i procent av totala tillgångar vid periodens utgång. Belåningsgrad Räntebärande skulder, efter avdrag av koncerninterna fordringar, i procent av summan av fastigheternas verkliga värde enligt intern värdering med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens utgång. Kronor per kvm Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång, varvid under året förvärvade/färdigställda fastigheter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Vid delårsbokslut har nyckeltalen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten. 17

18 Fastighetsförteckning Örebro per den 31 december 2011 Fastighetsbeteckning Gatuadress Kommun Förvärvsår Kvadratmeter per lokalslag Bygg-/ omb.år Kontor Butiker Lager Industri Övrigt Totalt Markyta Tax.värde Anm Örebro Kontor/butik Basen 10 Fridhemsg. 2 4 Örebro < / Borgaren 1 Fabriksg. 1 A Örebro / Inköparen 1 Södra Infarten Örebro Järnmalmen 1 Osmundg. 10 Örebro / B Konstruktören 11 Söderleden 14 Örebro < Kontrollanten 9 Åbyv. 3 Örebro Lagerchefen 3 Aspholmsv. 3 Örebro / B Lantmannen 7 Boställsv. 10 Örebro < Motormannen 1 Radiatorv. 1 Örebro < Röda rummet Radiatorv. 17 Örebro Rörläggaren 1 Aspholmsv. 4 Örebro < / B Rörmokaren 1 Elementv Örebro < / Rörmokaren 5 Elementv. 1 Örebro < Signalen 6 Propellerv. 1 Örebro Stinsen 18 Fabriksg Örebro / B Svetsaren 4 Elementv. 12 Örebro < / Svetsaren 5 Elementv. 14 Örebro < / Svetsaren 6 Radiatorv. 14 Örebro Svetsaren 7 Elementv. 16 Örebro < / Svetsaren 8 Elementv. 4 Örebro < T Svänghjulet 1 Stubbeng. 2 Örebro B Telemontören 1 Nastag. 2 Örebro B Tryckeriet 2 Stortorget 8 Örebro / Tågmästaren 25 Fabriksg. 54 Örebro B Vindrutan 1 Västhagag. 3 Örebro Virkeshandlaren 7 Radiatorv. 11 Örebro < / Virkeshandlaren 10 Radiatorv Örebro Ånsta 20:117 Aspholmsv. 9 Örebro Ölstånkan 11 Järntorgsg. 1 Örebro / Ölstånkan 14 Olaig. 2 Örebro Ölstånkan 15 Olaig. 4 Örebro / Summa kontor/butik LAGER/INDUSTRI Bleckslagaren 6 Handelsg. 1 Örebro B Bleckslagaren 8 Vattenverksg. 8 Örebro / B Chauffören 2 Stuvarg. 3 Örebro Chauffören 3 Pikullag. 9 Örebro Däcket 1 Dialogg. 14 Örebro Grosshandlaren 2 Nastag. 6 8 Örebro B Gällersta-Gryt 4:9 Gällerstav. Örebro < Konstruktören 9 Söderleden 10 Örebro Konstruktören 10 Söderleden 12 Örebro < Rörläggaren 2 Aspholmsv. 6 Örebro Ånsta 20:148 Berglunda 208 Örebro / B Summa lager/industri OBEBYGGD MARK Försäljaren 3 Nastag. 7 Örebro B Summa obebyggd mark Summa Örebro Anm: T=Tomträtt, B=Outnyttjad byggrätt 18

19 Nybyggnad pågår i kvarteret Inköparen, etapp 3. Fördelning fastighetsbestånd Kontor Butik Lager/industri Övrigt 19

20 Fastighetsförteckning Västerås per den 31 december 2011 Fastighetsbeteckning Gatuadress Kommun Västerås Kontor /butik Förvärvsår Kvadratmeter per lokalslag Bygg-/ omb.år Kontor Butiker Lager Industri Övrigt Totalt Markyta Tax.värde Anm Blästerugnen 2 Kokillg. 7 Västerås T Dagsländan 11 Jonasborgsv. 26 Västerås T Degeln 1 Kokillg. 1 3 Västerås T Elenergin 1 Elledningsg. 2 Västerås B Elledningen 4 Tunbytorpsg. 31 Västerås < Fallhammaren 1 Fallhammarg. 3 Västerås < Friledningen 13 Tunbytorpsg. 10 Västerås T/B Gjutjärnet 7 Gjutjärnsg. 5 Västerås < Hjulsmeden 1 Gjutjärnsg. 8 Västerås < Jordlinan 2 Stenbyg. 6 Västerås < B Kokillen 1 Kokillg. 2 Västerås T Kopparlunden Kopparlunden Västerås / Kraftfältet 5 Omformarg. 2 Västerås Köpmannen 1 Kranbyggarg. 1 Västerås < Köpmannen 3 Kranbyggarg. 3 Västerås < T Ringborren 8 &16 Tallmätarg. 1 Västerås < / Tunbytorp 1 Strömledningsg. 1 Västerås T Tunbytorp 7 Strömledningsg. 3 Västerås T Tunbytorp 19 Tunbytorpsg. 2 A Västerås Verkstaden 14 Kopparlunden Västerås B Vikingatiden 9 Brandthovdag. 17 A Västerås Summa kontor/butik LAGER/INDUSTRI Barkborren 3 Barkborreg. 3 Västerås < / T Elkraften 4 Tunbytorpsg. 16 Västerås T Elkraften 6 Elledningsg. 4 Västerås T Elkraften 7 Energig. 3 A Västerås T Elledningen 1 Tunbytorpsg. 29 Västerås T Friledningen 8 Tunbytorpsg. 6 Västerås T Friledningen 9 Tunbytorpsg. 8 Västerås Fältmätaren 29 Fältmätarg. 9 Västerås T Järnåldern 6 Brandthovdag. 11 Västerås T Krista 1 Saltängsv. 59 Västerås Köpmannen 8 Lundby Gårdsg. 4 Västerås Ledningstråden 1 Tunbytorpsg. 1, 3 Västerås T Ledningstråden 6 Tunbytorpsg. 23 Västerås T/B Lufthammaren 1 Ånghammarg. 2 4 Västerås T Tunbytorp 2 Tunbytorpsg. 4 Västerås Tunbytorp 8 Friledningsg. 3 A Västerås Tunbytorp 10 Tunbytorpsg. 4 A Västerås Voltmätaren 3 Lågspänningsg. 7 Västerås Ånghammaren 2 Ånghammarg. 1 9 Västerås / T Summa lager/industri OBEBYGGD MARK Högspänningen 1 Lågspänningsg. 8 Västerås B Summa obebyggd mark Summa Västerås Anm: T=Tomträtt, B=Outnyttjad byggrätt 20

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra

INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Året som gått 3 VD har ordet 4 7 Verksamhetsöversikt 8 9 Fastighetsvärden 10 11 Finansiell verksamhet 12 13 Intressebolag 14-15 Våra fastigheter 16 21 Årsredovisning 22 36

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer