Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn , Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson (kd) Sven Gustavsson (s) Göran Mattsson (s) Ersättare Lars Gustafsson (m), beslutande Mbn 123 Gert Cordes (c) Eva Gustafsson (fp) Bertil Mattsson (s), beslutande ersättare Krister Nyström (s), beslutande ersättare Övriga närvarande Michael Lindstedt Förvaltningschef Torbjörn Gustafson Stadsarkitekt Gerd Nilsson 1:e byggnadsinspektör Pär Anesäter 1:e miljöskyddsinspektör, Mbn Miguel Gil 1:e mätningsingenjör Lisa Bäcklund Byggnadsinspektör, Mbn Stefan Anteryd Byggnadsinspektör, Mbn 133 Harriette Fahlén-Nordström Nämndsekreterare Justerare Erik Palmgren(m) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 23 maj 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström Ordförande Mats Thorén (fp) Justerare Erik Palmgren (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift H Fahlén-Nordström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(42) Mbn 112 Tillägg på ärendelistan Föredragningslistan förändras med följande tillägg: Mbn 5A Budget 2007, skrivelse. Mbn 7 A, Trafiksäkerhetspolicy i Kristinehamns kommun. Mbn 10 A, Innerstaden detaljplanen. Information. Mbn 24, Solögat 5, Bygglovsärende Mbn 25, Södra Dye 1:40-41, 1.49, Förhandsinformation angående eventuell nybyggnad

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(42) Mbn 113 Delegeringsbeslut Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 9 maj Delegeringsbeslut Mbn-Au Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll samt delegeringslistor, se ovan. Mbn 3. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningarna

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(42) Mbn 114 Information, offentlig Ordföranden förevisade en broschyr Våra åtta mest attraktiva bostadslägen framtagen av bl a stadsarkitekten, i syfte att få igång husbyggnation på vissa områden i Kristinehamn. En diskussion följde och nämnden tyckte att broschyren var intressant. Ärendet frångås efter informationen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(42) Ekonomi Förv. Mbn 115 A Mbn/2006:128 Budget 2007, Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet 2007 Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet inkl. naturvård. Förutom specialreglerad lagstiftning med myndighetsutövning är de nationella miljömålen vägledande för nämndens arbete. Nämnden ansvarar även för ajourhållning och förvaltning av kommunens stomnät och primärkartor samt adressättning, upprättande av nybyggnadskartor och utstakning av hus och lägeskontroller enligt PBL. Utveckling och förvaltning av GIS (Geografiska Informations System) är ytterligare ett ansvarsområde för MBN. Nämnden känner av stora förväntningar och krav på arbetet med planprogram, områdesbestämmelser, detaljplaner och andra planutredningar. För att möta en förväntad expansion och inflyttning till kommunen är det av största vikt att byggandet inom kommunen sker med god fart och att planeringen ligger steget före. Konsekvenser Den föreslagna ramökningen med 500 tkr är positivt och ger möjlighet till nödvändig resursförstärkning. Nämnden föreslår att ramökningen permanentas då allt tyder på att både ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att fortsätta att öka samt att trots förslagen resursförstärkning är resursbehovet betydande inom nämndens ansvarsområden Projekt inom nämnden IT-projektet för nämnden fortsätter och en utvärdering ska ske under Skanningprojektet fortsätter och utvärdering kommer att ske. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj Bilaga Mbn 115 A. Nämnden godkänner förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj 2006 och tar den som sin egen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(42) Ekonomi Mbn 115 Budgetprognos januari-maj 2006 Förvaltningschefen redovisar resultatet för prognosen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2 maj Nämnden godkänner prognosen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(42) Mbn 116 Kurser, konferenser Ordföranden meddelar att inga inbjudningar till kurser eller konferenser finns. Inga kursinbjudningar redovisades

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(42) Mbn 117 Information, ej offentlig Fråga ställdes av Göran Mattson(s) gällande tomten vid Karlsholmsskolan. (s)-gruppen har diskuterat frågan och de tycker densamma är ostädad. Kan detta åtgärdas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att försöka lösa frågan med den ostädade tomten vid Karlsholmsskolan

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(42) Mbn 118 Mbn/2006:158 Ks Trafiksäkerhetspolicy Kristinehamns kommun Underhandsremiss Underhandsremiss daterad 5 april 2006 har inkommit till nämnden angående Trafiksäkerhetspolicy i kommunen och nämnden avger svar. Beslutsunderlag Kommunkontorets underhandsremiss daterad den 5 april Ref 06: Mbn 90, Nämnden har följande synpunkter: Nämnden anser att trafiksäkerhetspolicyn enligt underhandsremiss daterad 5 april 2006, är för mångordig. För övrigt är trafikpolicyn att betrakta som ett bra hjälpmedel för de anställda som använder fordon i tjänsten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(42) Fast.ägare,rek+mb S J, M o H Mbn 119 Mbn/2005:175 Föreläggande om att vidta åtgärder för att uppnå riktvärdet för inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10, Kristinehamn Sammanfattning Klagomål från hyresgäster har inkommit den 10 mars 2006, gällande inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10. Inspektion har gjorts av miljö- och hälsoskydd. Vaktmästaren meddelar att det var fel på oljepannan. Olägenhet för människans hälsa är konstaterad och Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt Socialstyrelsens handbok ställa krav på utredning och åtgärdande. Olägenhet bedöms uppkomma på nytt. Kommunikation Skrivelsen med motiv och förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren med begäran om synpunkter och kommentarer. Några sådana har inte inkommit. Beslutsunderlag Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 11 april Nämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 2 och 9, samt med stöd av 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus, förelägga Malmköpings fastigheter AB, Malmköping vid ett vite på kronor om att snarast eller senast 7 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Få oljepannan funktionsduglig och/eller på annat sätt se till att uppvärmningen i bostäderna i byggnaderna på fastigheten Björneborg 2:10 har en minimitemperatur på +18 C. Forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(42) Mbn 119 Björneborg 2:10 Vidtagen åtgärd eller åtgärder skall rapporteras skriftligt till Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun och styrkas med intyg från oberoende kontrollant/entreprenör t.ex. en kontrollrapport från rörmokare liksom med rapport om utförda temperaturmätningar i fastighetens lägenheter Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(42) Mbn 120 Sökanden Arvidstorp 1:10 M o H Ansökan om avlopp Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eddie Persson informerade i arbetsutskottets förberedande möte inför nämnden om ärendet som nu återtagits då en ny lösning diskuterats. Beslutsunderlag Mbn 96, Ärendet frångås, då detsamma återtagits

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(42) Plan Mbn 121 Detaljplan för del av kv Nebulosan Mbn/2005:45003 Stadsarkitekten informerar om ärendet som nu är klart för utställning. Handlingar: Se Planer på gång, Kristinehamns hemsida. Nämnden godkänner att detaljplaneförslaget för kv Nebulosan ställs ut

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(42) Plan Mbn 122 Mbn/2004:45003 Detaljplan för parkering i Innerstaden, Kristinehamns kommun Stadsarkitekten redogör för ärendet och de frågor som är aktuella. Planens huvudsyfte är att möjliggöra viss parkering inom planområdet, anpassning av markanvändning till dagens verksamheter. Utöver ovanstående markanvändning diskuterades införande av bestämmelse för kvartersmark som tillåter annan verksamhet i de delar som idag enbart är tillåtna för bostadsändamål. Nämnden godkänner stadsarkitektens förslag, att planens markanvändning skall vara enligt huvudsyftet. Planen skall således inte tillåta annan verksamhet än bostäder i de delar som idag används för enbart bostadsändamål

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(42) Mbn 123 Sökande Lsk Skymningen 5 Mbn/2006:108 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av garage med carport och förråd. Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden bygga till fritidshuset. Byggnaden förlängs mot öster med 1,5 m, där ett förråd på 8 m 2 byggs till på nedre plan och sovrummet förlängs på övre plan. Balkongen förlängs så den får samma bredd som huset. Ett inglasat uterum byggs till mot väster. Garaget byggs till mot öster med ett förråd och en carport som vinkelställs mot nya förrådet. Förrådet och carporten byggs med lägre höjd än befintligt garage, som har fem meter i taknockhöjd. Carportens nockhöjd blir 3,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 10 april. Ägaren till Skymningen 2 har per telefon meddelat att han inte kommer att godkänna tillbyggnaden av garaget. Nytt förslag har sänts ut till fastighetsägarna och tid för yttrandet går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(42) Mbn 123, forts. Skymningen 5 Mbn/2006:108 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Lisa Bäcklund, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation samt fuktskydd redovisas. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena skall på börjas, skall byggherren inlämna en bygganmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 2. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaderna skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(42) Tekniska Presterud 1:1 Nv, Lst Lsk Mbn 124 Mbn/ 2006:159 Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation Sammanfattning Enligt förslaget ansöker sökanden om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation. Platsen ligger mellan fastigheterna Skymningen 8 10 och är en allmänning. Pumpstationen byggs 3 meter från fastigheten Skymningen 10. Byggnaden har stående träpanel och ett sadeltak belagt med tegelimiterad svart takplåt. Byggnadens totala byggnadsarea är 9,6 m 2. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan- och bygglagen) Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddet får bland annat inte nya byggnader uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Nämnden får genom delegation från länsstyrelsen meddela dispens från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas skall nämnden bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. ( 7 kap miljöbalken ) Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag som verket får del av beslutet. Även vissa naturskyddsföreningar har rätt att överklaga beslutet. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan Ni vidtar åtgärder. Forts.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) Mbn 124, forts Presterud 1:1 Mbn/2006:159 Med tanke på översvämningsrisken bör färdigt golv i stugan inte läggas lägre än +46,4 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 meter över havet i tidigare använt höjdsystem. Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april För den allmänna nyttan medges strandskyddsdispens som särskilt skäl. Strandskyddet upphävs på den yta som byggnaden upptar. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen). Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(42) Mbn 125 Mbn/2006:189 Sökanden Mårön 1:15 Lsk Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden riva det som idag är en groventré, och sedan bygga till en ny entré och klädkammare. Tillbyggnaden byggs 0,5 meter lägre än fritidshuset, så dess nockhöjd blir 4,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för del av Mårön 1:1, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen). Beslutsunderlag Förslaget har inte sänts ut till grannar för yttrande. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Avvikelser från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(42) Mbn 126 Sökanden Lsk Rudsberg 7:9 Mbn/2006:136 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget så önskar sökanden att bygga till fritidshuset mot norr med en hall och ett förråd. Gällande bestämmelser Detaljplan för Strandvik 1:5 och 2:1, som vann som laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Inga grannar har hörts i ärendet. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Kommunikation med sökanden på grund av för stor byggnadsarea

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(42) Mbn 127 Mbn/2006:166 Sökanden Klabben 2 Lsk Bygglov för nybyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget rivs det gamla fritidshuset och ett nytt uppförs. Det nya huset föreslås med en traditionell exteriör, byggt med 1½ våningsplan, stående och liggande träpanel och spröjsade fönster. Sadeltaket beläggs med röda betongpannor. Tillstånd krävs för ny avloppsanläggning. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet, östra delen, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Kommunikation Förslaget har sänts ut till sakägare för eventuella yttranden till den 12 maj. Inget yttrande har kommit in. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 28 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) Mbn 127, Forts. Klabben 2 Mbn/2006:166 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning rekommenderas. Tillstånd för avloppsanläggning skall inhämtas hos miljö- och hälsoskydd. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Situationsplan skall ritas på nybyggnadskartan och inlämnas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(42) Mbn 128 Sökanden Lsk Buffeln 7 Mbn/2006:187 Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt uppsättande av skyltar, pylonmast m.m. Sammanfattning En tillbyggnad med lagerutrymme föreslås på byggnadens norra sida, i anslutning till planerad utemarknad. Ansökan avser även ett tiotal skyltytor, som kompletterar skyltning på fasaderna, för vilken bygglov har beviljats, samt fem fristående stortavlor, fyra stycken skyltpelare (stortavla 2), en pylonmast och tre stycken skydd för kundvagnar. Dessutom sätts ett antal hänvisningsskyltar upp. Tillbyggnaden uppförs med material och kulörval lika som på byggnaden i övrigt. Tillbyggnadsarean är 188 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för kv. Tapiren, Buffeln m.fl. som vann laga kraft Byggrättens utbredning på marken är markerad på plankartan. En del av föreslagen tillbyggnad uppförs på mark som enligt planen inte får bebyggas. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap11 Plan- och bygglagen) Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 27 april Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Forts.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(42) Mbn 128, forts. Buffeln 7 Mbn/2006:187 Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap. 9 Plan- och bygglagen) Pylonmastens grundläggning redovisas. Innan arbetena påbörjas skall dokument inlämnas som visar att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna. (9 kap. 5 Plan- och bygglagen) Tillbyggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(42) Mbn 129 Sökande Lsk Bobacken 1:9 Mbn2005/15143 Bygglov för ändring och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage - ändring av beviljat bygglov Sammanfattning Fritidshuset föreslås ändrat, påbyggt och tillbyggt. Garagebyggnad och nytt pumphus föreslås. Förrådsbyggnad och pumphus rivs. Bobacken 1:9 är en avstyckning från Bobacken 1:4. Strandskyddsdispens och bygglov beviljades Mbn 167. I det beviljade bygglovet ingår en gäststuga och en mindre tillbyggnad av fritidshuset. Garageplattan har gjutits i läge enligt ändringsansökan. Gällande bestämmelser Enligt gällande översiktsplan är tomten belägen inom område med samlad bebyggelse. Plan- och bygglagens generella bestämmelser gäller. Strandskyddet är upphävt inom tomtplatsen. (Mbn 167/ 2005) Kommunikation Förslag till beslut sänds till närmast berörda grannar för kännedom. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 3 maj Bygglov beviljas enligt det nya förslaget. Bygglov beviljat , Mbn 167, upphör härmed att gälla. Information Pir, ny brygga eller liknande anläggning ingår inte i strandskyddsdispensen eller bygglovet. För planerad vattenverksamhet skall anmälan inlämnas till Länsstyrelsen. Forts.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(42) Mbn 129, forts. Bobacken 1:9 Mbn/2005:15143 Vid tillbyggnad av fritidshuset skall observeras att nivån för färdigt golv skall vara lägst +46,4 m i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 m i tidigare använt höjdsystem. Detta på grund av översvämningsrisk. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Byggsamråd skall hållas. För överenskommelse om tid för samråd ring eller Byggnadernas, fuktskydd, luftväxling m.m. visas. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(42) Mbn 130 Sökanden Lsk Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Förlängning av beviljat bygglov för industribyggnad Sammanfattning Ansökan är inlämnad om förlängning av bygglovet Mbn 185 för nybyggnad av industribyggnad och uppställning av torkanläggning m.m. Avstyckning för ändamålet är gjord från Kroksvik 3:1 och är belägen öster om Hjälmarsnäsvägen och ca 100 meter söder om infartsvägen till Gustavsviks industriområde, Rolls-Royce AB med flera. Enligt ansökan uppförs en industribyggnad i den sydvästra delen av avstyckningen för tillverkning av pellets av trämaterial och, i anslutning till denna, placeras en torkanläggning. Byggnaden placeras 12,0 meter från Hjälmarsnäsvägen enligt förslaget. Längre från vägen placeras timmerbord samt bark- och flismaskiner. Industribyggnaden uppförs i ett plan med sadeltak belagt med korrugerad plåt. Även fasaderna är klädda med korrugerad plåt. Byggnadsarean är 924 m 2. Anmälan enligt miljöbalken har tidigare behandlats av Miljöoch byggnadsnämnden. Gällande bestämmelser Detaljplan (stadsplan) för ett område vid Gustavsvik, fastställd Enligt detaljplanen är området avsett för industriändamål. I detaljplanen har en markremsa utefter Hjälmarsnäsvägen undantagits för järnvägsändamål och innanför denna finns en 4,5 meter bred zon som inte får bebyggas. Det är numera inte aktuellt att bygga ut industrispåret. Placeringen av industribyggnaden medför dock att en mindre del av byggnaden uppförs på mark som inte får bebyggas, enligt planen. Forts.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) Mbn 130, forts. Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Kommunikation För förlängningen av lovet har inga sakägare hörts. Vid den förra handläggningen av bygglovsärendet inkom ingen erinran mot förslaget. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Ärendet kommuniceras på grund av att det finns fler intressenter till att bygga industri på fastigheten. Om sökande inte senast under juli månad kan presentera en finansieringslösning för sitt byggande så förlängs inte bygglovet. Ärendet tas upp till beslut vid nämndens möte i augusti

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) Sökanden Mbn 131 Alvön 1:1 Mbn/2006:172 Bygglov för byggnation av brygga Gerd Nilsson redogör för placering och byggnadskonstruktion. Bryggan skall användas så att kommunens turbåtar ska kunna angöra Alvön. Ärendet återremitteras till förvaltningen för avvaktan på Länsstyrelsens svar och beräknas återupptas i juni månads sammanträde

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) Mbn 132 Sökanden Lsk Ramen 6 Mbn/2006:168 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/ förråd Sammanfattning Enligt förslaget uppförs bostadshuset med ljusa putsade fasader. Taket läggs i olika nivåer med 14 0 lutning, belagt med grå eller svarta betongpannor. Bostadshuset är ett enplanshus, utom en liten torndel i centrum av fasaden mot väster, där ett övre plan ska uppföras. Carport/ förråd upptar 35,0 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för Marieberg 1:2, (Marieberg Norra), som vann laga kraft På tomten är endast envåningshus tillåtna. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Kommunikation Förslaget har sänts till de nya ägarna till Ramen 5 och till fastighetschefen. Sista dag för yttrande är den 15 maj. Inget yttrande har inlämnats. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Forts.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) Mbn 132, Forts. Ramen 6 Mbn/2006:168 Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning tillhandahålls för dimensionering av grundläggningen. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Situationsplan och markplaneringsritning skall ritas med nybyggnadskartan som underlag och lämnas in. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) Mbn 133 Sökanden Skråkvik 2:1 Lsk M N-B M S-n Ansökan om marklov Mbn/2005:15007 Sammanfattning Sökanden, ägare till fastigheten Skråkvik 2:14, vill flytta tidigare upplagda strandmassor av större sten och grovt grus närmare sin egen tomtgräns som skydd mot fritidshusområdets badplats. Bakgrund Den 3 januari 2005 inkom till Länsstyrelsen en anmälan om att en badstrand anlagts på fastigheten Skråkvik 2:1 i Bråtens fritidshusområde. Enligt anmälan har en strandremsa rensats från sten och massorna lagts upp väster om stranden i närheten av fastigheten Skråkvik 2:14. I anmälan såsom ägare till fastigheten Skråkvik 2:14 framfördes att han upplevde de utförda åtgärderna som störande och anser att de påverkar miljön och värdet på hans fastighet. Länsstyrelsen har bedömt att ingen kommit till skada av vattenverksamheten och att det inte finns några skäl till återställningsåtgärder. Det är ett mindre strandparti med grovt grus som rensats. Botten ger idag ett intryck av en naturlig sjöbotten. Uppläggningen av massor har skett på ett sätt som är allmänt förfulande men ett återställande skulle sannolikt orsaka större påverkan på vattenförhållandena än att lämna området i sitt nuvarande skick. I sitt överklagande till miljödomstolen yrkar ägaren till 2:14 att det aktuella området utnyttjas av andra boende i sommarstugeområdet på ett sätt som uppfattas som störande. I sitt bemötande av länsstyrelsens yttrande har ägaren till 2:14 bl.a. föreslagit att stranden flyttas 20 meter norrut alternativt att en vall läggs upp mellan hans fastighet och stranden. Miljödomstolen har i sitt domskäl angivit att man endast har att pröva frågan om tillsynsåtgärder med anledning av den utförda vattenverksamheten. Vad som förekommit i målet föranleder inte miljödomstolen till någon annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort i denna fråga. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.30. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola Arheimer (v) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Svante Persson(s)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola Arheimer (v) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Svante Persson(s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Konferensrummet, Björnidet, Kungsgatan 30, Kl. 11.00-11.30 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Ola

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.00. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Observatörer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen Järnvägsgatan 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Ersättare Margareta Ahlén-Johansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Jimmy Dufström (m) Lennart Nyqvist (kd), fr o m Mbn 6 Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s) Gert Cordes(c)

Jimmy Dufström (m) Lennart Nyqvist (kd), fr o m Mbn 6 Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s) Gert Cordes(c) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(25) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 14.30--16.15 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Samuel Carlén (m) Gert

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V),

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V), Sida PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Lars Gustafson (m), beslutande ersättare Eva Gustafsson(fp), beslutande ersättare Bertil Mattsson (s), beslutande ersättare Mbn 158

Lars Gustafson (m), beslutande ersättare Eva Gustafsson(fp), beslutande ersättare Bertil Mattsson (s), beslutande ersättare Mbn 158 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(50) Plats och tid Ölme församlingshem, Ölme, Kl. 10.30 12.05 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c), jäv Mbn 158 Lars Karlsson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-07 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-15 Harriette Fahlén-Nordström, 0550-885 51 harriette.nordstrom@kristinehamn.se Sida KALLELSE 1(5) Datum Miljö- och Byggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C)

Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Bo Bengtsson (C) Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-16:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordförande Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-18.30 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson (kd) Sven Gustavsson (s) Göran Mattsson (s) Ola Arheimer (v)

Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson (kd) Sven Gustavsson (s) Göran Mattsson (s) Ola Arheimer (v) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17.45. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Björnidet, Kungsgatan 30, kl 15:00-17:50 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Sven Gustavson (S) tjänstgörande ersättare för Svante Persson (S) Ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-20 1(26) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.50 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agnets Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 10.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (s) Kenneth Wåhlund (s) Hysen Dembogaj (s), ersättare för Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnden 2007-09-18

Myndighetsnämnden 2007-09-18 ARVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Myndighetsnämnden 2007-09-18 Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, kl. 14.15 17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00

Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Fredagen den 1 april 2016 kl. 08:30 10:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jimmy Dufström (m) Lennart Nyqvist (kd) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s)

Jimmy Dufström (m) Lennart Nyqvist (kd) Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s) Sida PROTOKOLL 1(40) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-17:40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Gert Cordes (c ) Karl-Olof Lundell (c ) Eva Gustavsson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C ) Karl-Olof Lundell (C ) Eva Julin Dombrowe (FP) Sven Gustavson (S)

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C ) Karl-Olof Lundell (C ) Eva Julin Dombrowe (FP) Sven Gustavson (S) PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdeslokal Sessionssalen, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C ) Karl-Olof Lundell (C ) Eva Julin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Jimmy Dufström (m), Beslutande ersättare Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s) Ann-Charlotte Halvarsson (s)

Jimmy Dufström (m), Beslutande ersättare Margaretha Ahlén-Johansson (siv) Bengt Brunzell (s) Ann-Charlotte Halvarsson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17:10 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Samuel Carlén (m) Karl-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45).

Beredning Sakägarintyg till berörda sakägare (Edsås 1:3, Hemsjö 8:8, 8:18, 8:19, 8:24 samt 8:45). Bygglov Nybyggnad av enbostadshus HEMSJÖ 8:14, HEMSJÖ församling, Alingsås Ärendet Ansökan inkom 2013-11-21 och avser bygglov för nybyggnad av enbostashus med vidbyggd garage. Sökande: Kiani Fard Mogegan,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-04-26 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00- Beslutande Agneta Staaf (S), ordförande Elise Radanova (L), ersättare Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer