Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn , Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson (kd) Sven Gustavsson (s) Göran Mattsson (s) Ersättare Lars Gustafsson (m), beslutande Mbn 123 Gert Cordes (c) Eva Gustafsson (fp) Bertil Mattsson (s), beslutande ersättare Krister Nyström (s), beslutande ersättare Övriga närvarande Michael Lindstedt Förvaltningschef Torbjörn Gustafson Stadsarkitekt Gerd Nilsson 1:e byggnadsinspektör Pär Anesäter 1:e miljöskyddsinspektör, Mbn Miguel Gil 1:e mätningsingenjör Lisa Bäcklund Byggnadsinspektör, Mbn Stefan Anteryd Byggnadsinspektör, Mbn 133 Harriette Fahlén-Nordström Nämndsekreterare Justerare Erik Palmgren(m) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 23 maj 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström Ordförande Mats Thorén (fp) Justerare Erik Palmgren (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift H Fahlén-Nordström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(42) Mbn 112 Tillägg på ärendelistan Föredragningslistan förändras med följande tillägg: Mbn 5A Budget 2007, skrivelse. Mbn 7 A, Trafiksäkerhetspolicy i Kristinehamns kommun. Mbn 10 A, Innerstaden detaljplanen. Information. Mbn 24, Solögat 5, Bygglovsärende Mbn 25, Södra Dye 1:40-41, 1.49, Förhandsinformation angående eventuell nybyggnad

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(42) Mbn 113 Delegeringsbeslut Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 9 maj Delegeringsbeslut Mbn-Au Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll samt delegeringslistor, se ovan. Mbn 3. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningarna

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(42) Mbn 114 Information, offentlig Ordföranden förevisade en broschyr Våra åtta mest attraktiva bostadslägen framtagen av bl a stadsarkitekten, i syfte att få igång husbyggnation på vissa områden i Kristinehamn. En diskussion följde och nämnden tyckte att broschyren var intressant. Ärendet frångås efter informationen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(42) Ekonomi Förv. Mbn 115 A Mbn/2006:128 Budget 2007, Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet 2007 Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet inkl. naturvård. Förutom specialreglerad lagstiftning med myndighetsutövning är de nationella miljömålen vägledande för nämndens arbete. Nämnden ansvarar även för ajourhållning och förvaltning av kommunens stomnät och primärkartor samt adressättning, upprättande av nybyggnadskartor och utstakning av hus och lägeskontroller enligt PBL. Utveckling och förvaltning av GIS (Geografiska Informations System) är ytterligare ett ansvarsområde för MBN. Nämnden känner av stora förväntningar och krav på arbetet med planprogram, områdesbestämmelser, detaljplaner och andra planutredningar. För att möta en förväntad expansion och inflyttning till kommunen är det av största vikt att byggandet inom kommunen sker med god fart och att planeringen ligger steget före. Konsekvenser Den föreslagna ramökningen med 500 tkr är positivt och ger möjlighet till nödvändig resursförstärkning. Nämnden föreslår att ramökningen permanentas då allt tyder på att både ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att fortsätta att öka samt att trots förslagen resursförstärkning är resursbehovet betydande inom nämndens ansvarsområden Projekt inom nämnden IT-projektet för nämnden fortsätter och en utvärdering ska ske under Skanningprojektet fortsätter och utvärdering kommer att ske. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj Bilaga Mbn 115 A. Nämnden godkänner förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj 2006 och tar den som sin egen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(42) Ekonomi Mbn 115 Budgetprognos januari-maj 2006 Förvaltningschefen redovisar resultatet för prognosen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2 maj Nämnden godkänner prognosen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(42) Mbn 116 Kurser, konferenser Ordföranden meddelar att inga inbjudningar till kurser eller konferenser finns. Inga kursinbjudningar redovisades

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(42) Mbn 117 Information, ej offentlig Fråga ställdes av Göran Mattson(s) gällande tomten vid Karlsholmsskolan. (s)-gruppen har diskuterat frågan och de tycker densamma är ostädad. Kan detta åtgärdas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att försöka lösa frågan med den ostädade tomten vid Karlsholmsskolan

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(42) Mbn 118 Mbn/2006:158 Ks Trafiksäkerhetspolicy Kristinehamns kommun Underhandsremiss Underhandsremiss daterad 5 april 2006 har inkommit till nämnden angående Trafiksäkerhetspolicy i kommunen och nämnden avger svar. Beslutsunderlag Kommunkontorets underhandsremiss daterad den 5 april Ref 06: Mbn 90, Nämnden har följande synpunkter: Nämnden anser att trafiksäkerhetspolicyn enligt underhandsremiss daterad 5 april 2006, är för mångordig. För övrigt är trafikpolicyn att betrakta som ett bra hjälpmedel för de anställda som använder fordon i tjänsten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(42) Fast.ägare,rek+mb S J, M o H Mbn 119 Mbn/2005:175 Föreläggande om att vidta åtgärder för att uppnå riktvärdet för inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10, Kristinehamn Sammanfattning Klagomål från hyresgäster har inkommit den 10 mars 2006, gällande inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10. Inspektion har gjorts av miljö- och hälsoskydd. Vaktmästaren meddelar att det var fel på oljepannan. Olägenhet för människans hälsa är konstaterad och Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt Socialstyrelsens handbok ställa krav på utredning och åtgärdande. Olägenhet bedöms uppkomma på nytt. Kommunikation Skrivelsen med motiv och förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren med begäran om synpunkter och kommentarer. Några sådana har inte inkommit. Beslutsunderlag Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 11 april Nämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 2 och 9, samt med stöd av 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus, förelägga Malmköpings fastigheter AB, Malmköping vid ett vite på kronor om att snarast eller senast 7 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Få oljepannan funktionsduglig och/eller på annat sätt se till att uppvärmningen i bostäderna i byggnaderna på fastigheten Björneborg 2:10 har en minimitemperatur på +18 C. Forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(42) Mbn 119 Björneborg 2:10 Vidtagen åtgärd eller åtgärder skall rapporteras skriftligt till Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun och styrkas med intyg från oberoende kontrollant/entreprenör t.ex. en kontrollrapport från rörmokare liksom med rapport om utförda temperaturmätningar i fastighetens lägenheter Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(42) Mbn 120 Sökanden Arvidstorp 1:10 M o H Ansökan om avlopp Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eddie Persson informerade i arbetsutskottets förberedande möte inför nämnden om ärendet som nu återtagits då en ny lösning diskuterats. Beslutsunderlag Mbn 96, Ärendet frångås, då detsamma återtagits

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(42) Plan Mbn 121 Detaljplan för del av kv Nebulosan Mbn/2005:45003 Stadsarkitekten informerar om ärendet som nu är klart för utställning. Handlingar: Se Planer på gång, Kristinehamns hemsida. Nämnden godkänner att detaljplaneförslaget för kv Nebulosan ställs ut

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(42) Plan Mbn 122 Mbn/2004:45003 Detaljplan för parkering i Innerstaden, Kristinehamns kommun Stadsarkitekten redogör för ärendet och de frågor som är aktuella. Planens huvudsyfte är att möjliggöra viss parkering inom planområdet, anpassning av markanvändning till dagens verksamheter. Utöver ovanstående markanvändning diskuterades införande av bestämmelse för kvartersmark som tillåter annan verksamhet i de delar som idag enbart är tillåtna för bostadsändamål. Nämnden godkänner stadsarkitektens förslag, att planens markanvändning skall vara enligt huvudsyftet. Planen skall således inte tillåta annan verksamhet än bostäder i de delar som idag används för enbart bostadsändamål

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(42) Mbn 123 Sökande Lsk Skymningen 5 Mbn/2006:108 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av garage med carport och förråd. Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden bygga till fritidshuset. Byggnaden förlängs mot öster med 1,5 m, där ett förråd på 8 m 2 byggs till på nedre plan och sovrummet förlängs på övre plan. Balkongen förlängs så den får samma bredd som huset. Ett inglasat uterum byggs till mot väster. Garaget byggs till mot öster med ett förråd och en carport som vinkelställs mot nya förrådet. Förrådet och carporten byggs med lägre höjd än befintligt garage, som har fem meter i taknockhöjd. Carportens nockhöjd blir 3,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 10 april. Ägaren till Skymningen 2 har per telefon meddelat att han inte kommer att godkänna tillbyggnaden av garaget. Nytt förslag har sänts ut till fastighetsägarna och tid för yttrandet går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(42) Mbn 123, forts. Skymningen 5 Mbn/2006:108 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Lisa Bäcklund, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation samt fuktskydd redovisas. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena skall på börjas, skall byggherren inlämna en bygganmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 2. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaderna skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(42) Tekniska Presterud 1:1 Nv, Lst Lsk Mbn 124 Mbn/ 2006:159 Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation Sammanfattning Enligt förslaget ansöker sökanden om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation. Platsen ligger mellan fastigheterna Skymningen 8 10 och är en allmänning. Pumpstationen byggs 3 meter från fastigheten Skymningen 10. Byggnaden har stående träpanel och ett sadeltak belagt med tegelimiterad svart takplåt. Byggnadens totala byggnadsarea är 9,6 m 2. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan- och bygglagen) Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddet får bland annat inte nya byggnader uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Nämnden får genom delegation från länsstyrelsen meddela dispens från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas skall nämnden bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. ( 7 kap miljöbalken ) Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag som verket får del av beslutet. Även vissa naturskyddsföreningar har rätt att överklaga beslutet. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan Ni vidtar åtgärder. Forts.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) Mbn 124, forts Presterud 1:1 Mbn/2006:159 Med tanke på översvämningsrisken bör färdigt golv i stugan inte läggas lägre än +46,4 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 meter över havet i tidigare använt höjdsystem. Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april För den allmänna nyttan medges strandskyddsdispens som särskilt skäl. Strandskyddet upphävs på den yta som byggnaden upptar. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen). Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(42) Mbn 125 Mbn/2006:189 Sökanden Mårön 1:15 Lsk Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden riva det som idag är en groventré, och sedan bygga till en ny entré och klädkammare. Tillbyggnaden byggs 0,5 meter lägre än fritidshuset, så dess nockhöjd blir 4,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för del av Mårön 1:1, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen). Beslutsunderlag Förslaget har inte sänts ut till grannar för yttrande. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Avvikelser från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(42) Mbn 126 Sökanden Lsk Rudsberg 7:9 Mbn/2006:136 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget så önskar sökanden att bygga till fritidshuset mot norr med en hall och ett förråd. Gällande bestämmelser Detaljplan för Strandvik 1:5 och 2:1, som vann som laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Inga grannar har hörts i ärendet. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Kommunikation med sökanden på grund av för stor byggnadsarea

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(42) Mbn 127 Mbn/2006:166 Sökanden Klabben 2 Lsk Bygglov för nybyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget rivs det gamla fritidshuset och ett nytt uppförs. Det nya huset föreslås med en traditionell exteriör, byggt med 1½ våningsplan, stående och liggande träpanel och spröjsade fönster. Sadeltaket beläggs med röda betongpannor. Tillstånd krävs för ny avloppsanläggning. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet, östra delen, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Kommunikation Förslaget har sänts ut till sakägare för eventuella yttranden till den 12 maj. Inget yttrande har kommit in. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 28 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) Mbn 127, Forts. Klabben 2 Mbn/2006:166 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning rekommenderas. Tillstånd för avloppsanläggning skall inhämtas hos miljö- och hälsoskydd. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Situationsplan skall ritas på nybyggnadskartan och inlämnas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(42) Mbn 128 Sökanden Lsk Buffeln 7 Mbn/2006:187 Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt uppsättande av skyltar, pylonmast m.m. Sammanfattning En tillbyggnad med lagerutrymme föreslås på byggnadens norra sida, i anslutning till planerad utemarknad. Ansökan avser även ett tiotal skyltytor, som kompletterar skyltning på fasaderna, för vilken bygglov har beviljats, samt fem fristående stortavlor, fyra stycken skyltpelare (stortavla 2), en pylonmast och tre stycken skydd för kundvagnar. Dessutom sätts ett antal hänvisningsskyltar upp. Tillbyggnaden uppförs med material och kulörval lika som på byggnaden i övrigt. Tillbyggnadsarean är 188 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för kv. Tapiren, Buffeln m.fl. som vann laga kraft Byggrättens utbredning på marken är markerad på plankartan. En del av föreslagen tillbyggnad uppförs på mark som enligt planen inte får bebyggas. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap11 Plan- och bygglagen) Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 27 april Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Forts.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(42) Mbn 128, forts. Buffeln 7 Mbn/2006:187 Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap. 9 Plan- och bygglagen) Pylonmastens grundläggning redovisas. Innan arbetena påbörjas skall dokument inlämnas som visar att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna. (9 kap. 5 Plan- och bygglagen) Tillbyggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(42) Mbn 129 Sökande Lsk Bobacken 1:9 Mbn2005/15143 Bygglov för ändring och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage - ändring av beviljat bygglov Sammanfattning Fritidshuset föreslås ändrat, påbyggt och tillbyggt. Garagebyggnad och nytt pumphus föreslås. Förrådsbyggnad och pumphus rivs. Bobacken 1:9 är en avstyckning från Bobacken 1:4. Strandskyddsdispens och bygglov beviljades Mbn 167. I det beviljade bygglovet ingår en gäststuga och en mindre tillbyggnad av fritidshuset. Garageplattan har gjutits i läge enligt ändringsansökan. Gällande bestämmelser Enligt gällande översiktsplan är tomten belägen inom område med samlad bebyggelse. Plan- och bygglagens generella bestämmelser gäller. Strandskyddet är upphävt inom tomtplatsen. (Mbn 167/ 2005) Kommunikation Förslag till beslut sänds till närmast berörda grannar för kännedom. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 3 maj Bygglov beviljas enligt det nya förslaget. Bygglov beviljat , Mbn 167, upphör härmed att gälla. Information Pir, ny brygga eller liknande anläggning ingår inte i strandskyddsdispensen eller bygglovet. För planerad vattenverksamhet skall anmälan inlämnas till Länsstyrelsen. Forts.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(42) Mbn 129, forts. Bobacken 1:9 Mbn/2005:15143 Vid tillbyggnad av fritidshuset skall observeras att nivån för färdigt golv skall vara lägst +46,4 m i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 m i tidigare använt höjdsystem. Detta på grund av översvämningsrisk. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Byggsamråd skall hållas. För överenskommelse om tid för samråd ring eller Byggnadernas, fuktskydd, luftväxling m.m. visas. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(42) Mbn 130 Sökanden Lsk Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Förlängning av beviljat bygglov för industribyggnad Sammanfattning Ansökan är inlämnad om förlängning av bygglovet Mbn 185 för nybyggnad av industribyggnad och uppställning av torkanläggning m.m. Avstyckning för ändamålet är gjord från Kroksvik 3:1 och är belägen öster om Hjälmarsnäsvägen och ca 100 meter söder om infartsvägen till Gustavsviks industriområde, Rolls-Royce AB med flera. Enligt ansökan uppförs en industribyggnad i den sydvästra delen av avstyckningen för tillverkning av pellets av trämaterial och, i anslutning till denna, placeras en torkanläggning. Byggnaden placeras 12,0 meter från Hjälmarsnäsvägen enligt förslaget. Längre från vägen placeras timmerbord samt bark- och flismaskiner. Industribyggnaden uppförs i ett plan med sadeltak belagt med korrugerad plåt. Även fasaderna är klädda med korrugerad plåt. Byggnadsarean är 924 m 2. Anmälan enligt miljöbalken har tidigare behandlats av Miljöoch byggnadsnämnden. Gällande bestämmelser Detaljplan (stadsplan) för ett område vid Gustavsvik, fastställd Enligt detaljplanen är området avsett för industriändamål. I detaljplanen har en markremsa utefter Hjälmarsnäsvägen undantagits för järnvägsändamål och innanför denna finns en 4,5 meter bred zon som inte får bebyggas. Det är numera inte aktuellt att bygga ut industrispåret. Placeringen av industribyggnaden medför dock att en mindre del av byggnaden uppförs på mark som inte får bebyggas, enligt planen. Forts.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) Mbn 130, forts. Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Kommunikation För förlängningen av lovet har inga sakägare hörts. Vid den förra handläggningen av bygglovsärendet inkom ingen erinran mot förslaget. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Ärendet kommuniceras på grund av att det finns fler intressenter till att bygga industri på fastigheten. Om sökande inte senast under juli månad kan presentera en finansieringslösning för sitt byggande så förlängs inte bygglovet. Ärendet tas upp till beslut vid nämndens möte i augusti

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) Sökanden Mbn 131 Alvön 1:1 Mbn/2006:172 Bygglov för byggnation av brygga Gerd Nilsson redogör för placering och byggnadskonstruktion. Bryggan skall användas så att kommunens turbåtar ska kunna angöra Alvön. Ärendet återremitteras till förvaltningen för avvaktan på Länsstyrelsens svar och beräknas återupptas i juni månads sammanträde

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) Mbn 132 Sökanden Lsk Ramen 6 Mbn/2006:168 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/ förråd Sammanfattning Enligt förslaget uppförs bostadshuset med ljusa putsade fasader. Taket läggs i olika nivåer med 14 0 lutning, belagt med grå eller svarta betongpannor. Bostadshuset är ett enplanshus, utom en liten torndel i centrum av fasaden mot väster, där ett övre plan ska uppföras. Carport/ förråd upptar 35,0 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för Marieberg 1:2, (Marieberg Norra), som vann laga kraft På tomten är endast envåningshus tillåtna. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Kommunikation Förslaget har sänts till de nya ägarna till Ramen 5 och till fastighetschefen. Sista dag för yttrande är den 15 maj. Inget yttrande har inlämnats. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Forts.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) Mbn 132, Forts. Ramen 6 Mbn/2006:168 Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning tillhandahålls för dimensionering av grundläggningen. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Situationsplan och markplaneringsritning skall ritas med nybyggnadskartan som underlag och lämnas in. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) Mbn 133 Sökanden Skråkvik 2:1 Lsk M N-B M S-n Ansökan om marklov Mbn/2005:15007 Sammanfattning Sökanden, ägare till fastigheten Skråkvik 2:14, vill flytta tidigare upplagda strandmassor av större sten och grovt grus närmare sin egen tomtgräns som skydd mot fritidshusområdets badplats. Bakgrund Den 3 januari 2005 inkom till Länsstyrelsen en anmälan om att en badstrand anlagts på fastigheten Skråkvik 2:1 i Bråtens fritidshusområde. Enligt anmälan har en strandremsa rensats från sten och massorna lagts upp väster om stranden i närheten av fastigheten Skråkvik 2:14. I anmälan såsom ägare till fastigheten Skråkvik 2:14 framfördes att han upplevde de utförda åtgärderna som störande och anser att de påverkar miljön och värdet på hans fastighet. Länsstyrelsen har bedömt att ingen kommit till skada av vattenverksamheten och att det inte finns några skäl till återställningsåtgärder. Det är ett mindre strandparti med grovt grus som rensats. Botten ger idag ett intryck av en naturlig sjöbotten. Uppläggningen av massor har skett på ett sätt som är allmänt förfulande men ett återställande skulle sannolikt orsaka större påverkan på vattenförhållandena än att lämna området i sitt nuvarande skick. I sitt överklagande till miljödomstolen yrkar ägaren till 2:14 att det aktuella området utnyttjas av andra boende i sommarstugeområdet på ett sätt som uppfattas som störande. I sitt bemötande av länsstyrelsens yttrande har ägaren till 2:14 bl.a. föreslagit att stranden flyttas 20 meter norrut alternativt att en vall läggs upp mellan hans fastighet och stranden. Miljödomstolen har i sitt domskäl angivit att man endast har att pröva frågan om tillsynsåtgärder med anledning av den utförda vattenverksamheten. Vad som förekommit i målet föranleder inte miljödomstolen till någon annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort i denna fråga. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V),

Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson (S) Göran Matsson (S) Ola Arheimer (V), Sida PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 15:00-16:00 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (M), ordf Svante Persson (S), vice ordf Gert Cordes (C) Karl-Olof Lundell (C ) Sven Gustavson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551

Ola Arheimer(v) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-111 H Fahlén-Nordström. 0550-88551 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-18.30 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Michael Lindstedt Torbjörn Gustavson Gerd Nilsson Stefan Johansson Eddie Persson Kirsti Lindemark Jansson Harriette Fahlén-Nordström Gunn Stark

Michael Lindstedt Torbjörn Gustavson Gerd Nilsson Stefan Johansson Eddie Persson Kirsti Lindemark Jansson Harriette Fahlén-Nordström Gunn Stark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-17:55. Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Svante Persson (s), vice ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2012-04-25 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Eva Julin Dombrowe (FP)

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson (M) Eva Julin Dombrowe (FP) PROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-17:30 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Anders Zadik (V) Mats Nilsson

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer