Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn , Karl-Olof Lundell (c) Lars Karlsson (kd) Sven Gustavsson (s) Göran Mattsson (s) Ersättare Lars Gustafsson (m), beslutande Mbn 123 Gert Cordes (c) Eva Gustafsson (fp) Bertil Mattsson (s), beslutande ersättare Krister Nyström (s), beslutande ersättare Övriga närvarande Michael Lindstedt Förvaltningschef Torbjörn Gustafson Stadsarkitekt Gerd Nilsson 1:e byggnadsinspektör Pär Anesäter 1:e miljöskyddsinspektör, Mbn Miguel Gil 1:e mätningsingenjör Lisa Bäcklund Byggnadsinspektör, Mbn Stefan Anteryd Byggnadsinspektör, Mbn 133 Harriette Fahlén-Nordström Nämndsekreterare Justerare Erik Palmgren(m) Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 23 maj 2006 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer A, H Fahlén-Nordström Ordförande Mats Thorén (fp) Justerare Erik Palmgren (m) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och Byggnadsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Underskrift H Fahlén-Nordström

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(42) Mbn 112 Tillägg på ärendelistan Föredragningslistan förändras med följande tillägg: Mbn 5A Budget 2007, skrivelse. Mbn 7 A, Trafiksäkerhetspolicy i Kristinehamns kommun. Mbn 10 A, Innerstaden detaljplanen. Information. Mbn 24, Solögat 5, Bygglovsärende Mbn 25, Södra Dye 1:40-41, 1.49, Förhandsinformation angående eventuell nybyggnad

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(42) Mbn 113 Delegeringsbeslut Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 9 maj Delegeringsbeslut Mbn-Au Miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut under tiden Stadsbyggnad Delegeringsbeslut under tiden Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll samt delegeringslistor, se ovan. Mbn 3. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningarna

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(42) Mbn 114 Information, offentlig Ordföranden förevisade en broschyr Våra åtta mest attraktiva bostadslägen framtagen av bl a stadsarkitekten, i syfte att få igång husbyggnation på vissa områden i Kristinehamn. En diskussion följde och nämnden tyckte att broschyren var intressant. Ärendet frångås efter informationen

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(42) Ekonomi Förv. Mbn 115 A Mbn/2006:128 Budget 2007, Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhet 2007 Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet inkl. naturvård. Förutom specialreglerad lagstiftning med myndighetsutövning är de nationella miljömålen vägledande för nämndens arbete. Nämnden ansvarar även för ajourhållning och förvaltning av kommunens stomnät och primärkartor samt adressättning, upprättande av nybyggnadskartor och utstakning av hus och lägeskontroller enligt PBL. Utveckling och förvaltning av GIS (Geografiska Informations System) är ytterligare ett ansvarsområde för MBN. Nämnden känner av stora förväntningar och krav på arbetet med planprogram, områdesbestämmelser, detaljplaner och andra planutredningar. För att möta en förväntad expansion och inflyttning till kommunen är det av största vikt att byggandet inom kommunen sker med god fart och att planeringen ligger steget före. Konsekvenser Den föreslagna ramökningen med 500 tkr är positivt och ger möjlighet till nödvändig resursförstärkning. Nämnden föreslår att ramökningen permanentas då allt tyder på att både ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer att fortsätta att öka samt att trots förslagen resursförstärkning är resursbehovet betydande inom nämndens ansvarsområden Projekt inom nämnden IT-projektet för nämnden fortsätter och en utvärdering ska ske under Skanningprojektet fortsätter och utvärdering kommer att ske. Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj Bilaga Mbn 115 A. Nämnden godkänner förvaltningschefens skrivelse daterad 15 maj 2006 och tar den som sin egen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(42) Ekonomi Mbn 115 Budgetprognos januari-maj 2006 Förvaltningschefen redovisar resultatet för prognosen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2 maj Nämnden godkänner prognosen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(42) Mbn 116 Kurser, konferenser Ordföranden meddelar att inga inbjudningar till kurser eller konferenser finns. Inga kursinbjudningar redovisades

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(42) Mbn 117 Information, ej offentlig Fråga ställdes av Göran Mattson(s) gällande tomten vid Karlsholmsskolan. (s)-gruppen har diskuterat frågan och de tycker densamma är ostädad. Kan detta åtgärdas. Nämnden uppdrar till förvaltningen att försöka lösa frågan med den ostädade tomten vid Karlsholmsskolan

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(42) Mbn 118 Mbn/2006:158 Ks Trafiksäkerhetspolicy Kristinehamns kommun Underhandsremiss Underhandsremiss daterad 5 april 2006 har inkommit till nämnden angående Trafiksäkerhetspolicy i kommunen och nämnden avger svar. Beslutsunderlag Kommunkontorets underhandsremiss daterad den 5 april Ref 06: Mbn 90, Nämnden har följande synpunkter: Nämnden anser att trafiksäkerhetspolicyn enligt underhandsremiss daterad 5 april 2006, är för mångordig. För övrigt är trafikpolicyn att betrakta som ett bra hjälpmedel för de anställda som använder fordon i tjänsten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(42) Fast.ägare,rek+mb S J, M o H Mbn 119 Mbn/2005:175 Föreläggande om att vidta åtgärder för att uppnå riktvärdet för inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10, Kristinehamn Sammanfattning Klagomål från hyresgäster har inkommit den 10 mars 2006, gällande inomhustemperaturen i lägenheter på fastigheten Björneborg 2:10. Inspektion har gjorts av miljö- och hälsoskydd. Vaktmästaren meddelar att det var fel på oljepannan. Olägenhet för människans hälsa är konstaterad och Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt Socialstyrelsens handbok ställa krav på utredning och åtgärdande. Olägenhet bedöms uppkomma på nytt. Kommunikation Skrivelsen med motiv och förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren med begäran om synpunkter och kommentarer. Några sådana har inte inkommit. Beslutsunderlag Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 11 april Nämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 22 miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 2 och 9, samt med stöd av 33 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15) om temperatur inomhus, förelägga Malmköpings fastigheter AB, Malmköping vid ett vite på kronor om att snarast eller senast 7 dagar efter att beslutet vunnit laga kraft. Få oljepannan funktionsduglig och/eller på annat sätt se till att uppvärmningen i bostäderna i byggnaderna på fastigheten Björneborg 2:10 har en minimitemperatur på +18 C. Forts.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(42) Mbn 119 Björneborg 2:10 Vidtagen åtgärd eller åtgärder skall rapporteras skriftligt till Miljö- och byggnadsnämnden i Kristinehamns kommun och styrkas med intyg från oberoende kontrollant/entreprenör t.ex. en kontrollrapport från rörmokare liksom med rapport om utförda temperaturmätningar i fastighetens lägenheter Hur man överklagar, se bifogad skrivelse.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(42) Mbn 120 Sökanden Arvidstorp 1:10 M o H Ansökan om avlopp Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eddie Persson informerade i arbetsutskottets förberedande möte inför nämnden om ärendet som nu återtagits då en ny lösning diskuterats. Beslutsunderlag Mbn 96, Ärendet frångås, då detsamma återtagits

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(42) Plan Mbn 121 Detaljplan för del av kv Nebulosan Mbn/2005:45003 Stadsarkitekten informerar om ärendet som nu är klart för utställning. Handlingar: Se Planer på gång, Kristinehamns hemsida. Nämnden godkänner att detaljplaneförslaget för kv Nebulosan ställs ut

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(42) Plan Mbn 122 Mbn/2004:45003 Detaljplan för parkering i Innerstaden, Kristinehamns kommun Stadsarkitekten redogör för ärendet och de frågor som är aktuella. Planens huvudsyfte är att möjliggöra viss parkering inom planområdet, anpassning av markanvändning till dagens verksamheter. Utöver ovanstående markanvändning diskuterades införande av bestämmelse för kvartersmark som tillåter annan verksamhet i de delar som idag enbart är tillåtna för bostadsändamål. Nämnden godkänner stadsarkitektens förslag, att planens markanvändning skall vara enligt huvudsyftet. Planen skall således inte tillåta annan verksamhet än bostäder i de delar som idag används för enbart bostadsändamål

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(42) Mbn 123 Sökande Lsk Skymningen 5 Mbn/2006:108 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av garage med carport och förråd. Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden bygga till fritidshuset. Byggnaden förlängs mot öster med 1,5 m, där ett förråd på 8 m 2 byggs till på nedre plan och sovrummet förlängs på övre plan. Balkongen förlängs så den får samma bredd som huset. Ett inglasat uterum byggs till mot väster. Garaget byggs till mot öster med ett förråd och en carport som vinkelställs mot nya förrådet. Förrådet och carporten byggs med lägre höjd än befintligt garage, som har fem meter i taknockhöjd. Carportens nockhöjd blir 3,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 10 april. Ägaren till Skymningen 2 har per telefon meddelat att han inte kommer att godkänna tillbyggnaden av garaget. Nytt förslag har sänts ut till fastighetsägarna och tid för yttrandet går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(42) Mbn 123, forts. Skymningen 5 Mbn/2006:108 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Lisa Bäcklund, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation samt fuktskydd redovisas. Minst tre veckor innan byggnadsarbetena skall på börjas, skall byggherren inlämna en bygganmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 2. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaderna skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(42) Tekniska Presterud 1:1 Nv, Lst Lsk Mbn 124 Mbn/ 2006:159 Ansökan om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation Sammanfattning Enligt förslaget ansöker sökanden om strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av avloppsstation. Platsen ligger mellan fastigheterna Skymningen 8 10 och är en allmänning. Pumpstationen byggs 3 meter från fastigheten Skymningen 10. Byggnaden har stående träpanel och ett sadeltak belagt med tegelimiterad svart takplåt. Byggnadens totala byggnadsarea är 9,6 m 2. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet Östra, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan- och bygglagen) Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddet får bland annat inte nya byggnader uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Nämnden får genom delegation från länsstyrelsen meddela dispens från bestämmelserna om det finns särskilda skäl. Om dispens meddelas skall nämnden bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. ( 7 kap miljöbalken ) Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor från den dag som verket får del av beslutet. Även vissa naturskyddsföreningar har rätt att överklaga beslutet. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan Ni vidtar åtgärder. Forts.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(42) Mbn 124, forts Presterud 1:1 Mbn/2006:159 Med tanke på översvämningsrisken bör färdigt golv i stugan inte läggas lägre än +46,4 meter i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 meter över havet i tidigare använt höjdsystem. Beslutsunderlag Förslaget har sänts ut till de närmast berörda fastigheterna. Tid för yttrande går ut 4 maj. Inget yttrande har kommit in. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 25 april För den allmänna nyttan medges strandskyddsdispens som särskilt skäl. Strandskyddet upphävs på den yta som byggnaden upptar. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen). Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(42) Mbn 125 Mbn/2006:189 Sökanden Mårön 1:15 Lsk Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget önskar sökanden riva det som idag är en groventré, och sedan bygga till en ny entré och klädkammare. Tillbyggnaden byggs 0,5 meter lägre än fritidshuset, så dess nockhöjd blir 4,5 meter. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för del av Mårön 1:1, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen). Beslutsunderlag Förslaget har inte sänts ut till grannar för yttrande. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Avvikelser från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(42) Mbn 126 Sökanden Lsk Rudsberg 7:9 Mbn/2006:136 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget så önskar sökanden att bygga till fritidshuset mot norr med en hall och ett förråd. Gällande bestämmelser Detaljplan för Strandvik 1:5 och 2:1, som vann som laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Beslutsunderlag Inga grannar har hörts i ärendet. Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 1 maj Kommunikation med sökanden på grund av för stor byggnadsarea

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(42) Mbn 127 Mbn/2006:166 Sökanden Klabben 2 Lsk Bygglov för nybyggnad av fritidshus Sammanfattning Enligt förslaget rivs det gamla fritidshuset och ett nytt uppförs. Det nya huset föreslås med en traditionell exteriör, byggt med 1½ våningsplan, stående och liggande träpanel och spröjsade fönster. Sadeltaket beläggs med röda betongpannor. Tillstånd krävs för ny avloppsanläggning. Gällande bestämmelser Områdesbestämmelser för Vålösundet, östra delen, som vann laga kraft Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga med syftet med bestämmelserna (8 kap.12 Plan och bygglagen) Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Kommunikation Förslaget har sänts ut till sakägare för eventuella yttranden till den 12 maj. Inget yttrande har kommit in. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 28 april Avvikelse från områdesbestämmelserna medges. Bygglov beviljas. Forts.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(42) Mbn 127, Forts. Klabben 2 Mbn/2006:166 Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning rekommenderas. Tillstånd för avloppsanläggning skall inhämtas hos miljö- och hälsoskydd. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Situationsplan skall ritas på nybyggnadskartan och inlämnas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(42) Mbn 128 Sökanden Lsk Buffeln 7 Mbn/2006:187 Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt uppsättande av skyltar, pylonmast m.m. Sammanfattning En tillbyggnad med lagerutrymme föreslås på byggnadens norra sida, i anslutning till planerad utemarknad. Ansökan avser även ett tiotal skyltytor, som kompletterar skyltning på fasaderna, för vilken bygglov har beviljats, samt fem fristående stortavlor, fyra stycken skyltpelare (stortavla 2), en pylonmast och tre stycken skydd för kundvagnar. Dessutom sätts ett antal hänvisningsskyltar upp. Tillbyggnaden uppförs med material och kulörval lika som på byggnaden i övrigt. Tillbyggnadsarean är 188 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för kv. Tapiren, Buffeln m.fl. som vann laga kraft Byggrättens utbredning på marken är markerad på plankartan. En del av föreslagen tillbyggnad uppförs på mark som enligt planen inte får bebyggas. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap11 Plan- och bygglagen) Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 27 april Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Forts.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(42) Mbn 128, forts. Buffeln 7 Mbn/2006:187 Information Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap. 9 Plan- och bygglagen) Pylonmastens grundläggning redovisas. Innan arbetena påbörjas skall dokument inlämnas som visar att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över åtgärderna. (9 kap. 5 Plan- och bygglagen) Tillbyggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljö- och stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(42) Mbn 129 Sökande Lsk Bobacken 1:9 Mbn2005/15143 Bygglov för ändring och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage - ändring av beviljat bygglov Sammanfattning Fritidshuset föreslås ändrat, påbyggt och tillbyggt. Garagebyggnad och nytt pumphus föreslås. Förrådsbyggnad och pumphus rivs. Bobacken 1:9 är en avstyckning från Bobacken 1:4. Strandskyddsdispens och bygglov beviljades Mbn 167. I det beviljade bygglovet ingår en gäststuga och en mindre tillbyggnad av fritidshuset. Garageplattan har gjutits i läge enligt ändringsansökan. Gällande bestämmelser Enligt gällande översiktsplan är tomten belägen inom område med samlad bebyggelse. Plan- och bygglagens generella bestämmelser gäller. Strandskyddet är upphävt inom tomtplatsen. (Mbn 167/ 2005) Kommunikation Förslag till beslut sänds till närmast berörda grannar för kännedom. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 3 maj Bygglov beviljas enligt det nya förslaget. Bygglov beviljat , Mbn 167, upphör härmed att gälla. Information Pir, ny brygga eller liknande anläggning ingår inte i strandskyddsdispensen eller bygglovet. För planerad vattenverksamhet skall anmälan inlämnas till Länsstyrelsen. Forts.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(42) Mbn 129, forts. Bobacken 1:9 Mbn/2005:15143 Vid tillbyggnad av fritidshuset skall observeras att nivån för färdigt golv skall vara lägst +46,4 m i höjdsystem RH00, vilket motsvarar +46,6 m i tidigare använt höjdsystem. Detta på grund av översvämningsrisk. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs i vissa fall en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Byggsamråd skall hållas. För överenskommelse om tid för samråd ring eller Byggnadernas, fuktskydd, luftväxling m.m. visas. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(42) Mbn 130 Sökanden Lsk Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Förlängning av beviljat bygglov för industribyggnad Sammanfattning Ansökan är inlämnad om förlängning av bygglovet Mbn 185 för nybyggnad av industribyggnad och uppställning av torkanläggning m.m. Avstyckning för ändamålet är gjord från Kroksvik 3:1 och är belägen öster om Hjälmarsnäsvägen och ca 100 meter söder om infartsvägen till Gustavsviks industriområde, Rolls-Royce AB med flera. Enligt ansökan uppförs en industribyggnad i den sydvästra delen av avstyckningen för tillverkning av pellets av trämaterial och, i anslutning till denna, placeras en torkanläggning. Byggnaden placeras 12,0 meter från Hjälmarsnäsvägen enligt förslaget. Längre från vägen placeras timmerbord samt bark- och flismaskiner. Industribyggnaden uppförs i ett plan med sadeltak belagt med korrugerad plåt. Även fasaderna är klädda med korrugerad plåt. Byggnadsarean är 924 m 2. Anmälan enligt miljöbalken har tidigare behandlats av Miljöoch byggnadsnämnden. Gällande bestämmelser Detaljplan (stadsplan) för ett område vid Gustavsvik, fastställd Enligt detaljplanen är området avsett för industriändamål. I detaljplanen har en markremsa utefter Hjälmarsnäsvägen undantagits för järnvägsändamål och innanför denna finns en 4,5 meter bred zon som inte får bebyggas. Det är numera inte aktuellt att bygga ut industrispåret. Placeringen av industribyggnaden medför dock att en mindre del av byggnaden uppförs på mark som inte får bebyggas, enligt planen. Forts.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(42) Mbn 130, forts. Kroksvik 3:11 Mbn/2004:15224 Kommunikation För förlängningen av lovet har inga sakägare hörts. Vid den förra handläggningen av bygglovsärendet inkom ingen erinran mot förslaget. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Ärendet kommuniceras på grund av att det finns fler intressenter till att bygga industri på fastigheten. Om sökande inte senast under juli månad kan presentera en finansieringslösning för sitt byggande så förlängs inte bygglovet. Ärendet tas upp till beslut vid nämndens möte i augusti

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(42) Sökanden Mbn 131 Alvön 1:1 Mbn/2006:172 Bygglov för byggnation av brygga Gerd Nilsson redogör för placering och byggnadskonstruktion. Bryggan skall användas så att kommunens turbåtar ska kunna angöra Alvön. Ärendet återremitteras till förvaltningen för avvaktan på Länsstyrelsens svar och beräknas återupptas i juni månads sammanträde

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(42) Mbn 132 Sökanden Lsk Ramen 6 Mbn/2006:168 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/ förråd Sammanfattning Enligt förslaget uppförs bostadshuset med ljusa putsade fasader. Taket läggs i olika nivåer med 14 0 lutning, belagt med grå eller svarta betongpannor. Bostadshuset är ett enplanshus, utom en liten torndel i centrum av fasaden mot väster, där ett övre plan ska uppföras. Carport/ förråd upptar 35,0 m 2. Gällande bestämmelser Detaljplan för Marieberg 1:2, (Marieberg Norra), som vann laga kraft På tomten är endast envåningshus tillåtna. Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring krävs ofta vid ny- och tillbyggnad av bostadshus en byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd. Byggnadsarbetena får då inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och ett färdigställandeskydd har uppvisats för Miljö- och byggnadsnämnden. Det är byggherren som skall se till att det finns byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplan om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. (8 kap. 11 Plan och bygglagen) Kommunikation Förslaget har sänts till de nya ägarna till Ramen 5 och till fastighetschefen. Sista dag för yttrande är den 15 maj. Inget yttrande har inlämnats. Beslutsunderlag Stadsbyggnads tjänsteskrivelse daterad 2 maj Forts.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(42) Mbn 132, Forts. Ramen 6 Mbn/2006:168 Avvikelse från detaljplanen medges. Bygglov beviljas. Information Byggsamråd skall hållas. Kontakta Gerd Nilsson, tele; för överenskommelse om tidpunkt för samrådet. Under byggsamrådet skall byggnadens konstruktion, grundläggning, ventilation, fuktskydd samt energiåtgång redovisas. Geoteknisk utredning tillhandahålls för dimensionering av grundläggningen. Kontrollplan för arbetena skall upprättas. Förslag till kontrollplan bör upprättas av byggherren och lämnas in. Miljöoch byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollplanen (9 kap 9 Plan- och bygglagen) Situationsplan och markplaneringsritning skall ritas med nybyggnadskartan som underlag och lämnas in. Undertecknat bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd skall visas upp innan byggnadsarbetena påbörjas. Byggnaden skall utstakas i plan och höjd av kommunens miljöoch stadsbyggnadsförvaltning, alternativt av annan mätningskompetent person som skall kunna godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. För beställning av utstakning eller godkännande av annan utsättare kontakta 1:e mätningsingenjör Miguel Gil eller dennes ersättare på telefon Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(42) Mbn 133 Sökanden Skråkvik 2:1 Lsk M N-B M S-n Ansökan om marklov Mbn/2005:15007 Sammanfattning Sökanden, ägare till fastigheten Skråkvik 2:14, vill flytta tidigare upplagda strandmassor av större sten och grovt grus närmare sin egen tomtgräns som skydd mot fritidshusområdets badplats. Bakgrund Den 3 januari 2005 inkom till Länsstyrelsen en anmälan om att en badstrand anlagts på fastigheten Skråkvik 2:1 i Bråtens fritidshusområde. Enligt anmälan har en strandremsa rensats från sten och massorna lagts upp väster om stranden i närheten av fastigheten Skråkvik 2:14. I anmälan såsom ägare till fastigheten Skråkvik 2:14 framfördes att han upplevde de utförda åtgärderna som störande och anser att de påverkar miljön och värdet på hans fastighet. Länsstyrelsen har bedömt att ingen kommit till skada av vattenverksamheten och att det inte finns några skäl till återställningsåtgärder. Det är ett mindre strandparti med grovt grus som rensats. Botten ger idag ett intryck av en naturlig sjöbotten. Uppläggningen av massor har skett på ett sätt som är allmänt förfulande men ett återställande skulle sannolikt orsaka större påverkan på vattenförhållandena än att lämna området i sitt nuvarande skick. I sitt överklagande till miljödomstolen yrkar ägaren till 2:14 att det aktuella området utnyttjas av andra boende i sommarstugeområdet på ett sätt som uppfattas som störande. I sitt bemötande av länsstyrelsens yttrande har ägaren till 2:14 bl.a. föreslagit att stranden flyttas 20 meter norrut alternativt att en vall läggs upp mellan hans fastighet och stranden. Miljödomstolen har i sitt domskäl angivit att man endast har att pröva frågan om tillsynsåtgärder med anledning av den utförda vattenverksamheten. Vad som förekommit i målet föranleder inte miljödomstolen till någon annan bedömning än den som länsstyrelsen gjort i denna fråga. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2010-04-21 2 25 Dnr. Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-mars 2010. Riktpunkten

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer