Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön...3 Säkerhetsanvisningar och varningar....4 Beskrivning av fläkten Funktionsbeskrivning...12 Använda fläkten...13 Intensivläge Rengöring och skötsel...15 Hölje Fettfilter...16 Sätta i och byta kolfilter...18 Byta lampa Fläktens mått...20 Avstånd mellan häll/spis och fläkt (S) Montering...22 Monteringstillbehör...22 Sätta in fläkten i överskåpet Montera frontpanel Frontpanelens vikt Justera inbyggnadsdjup...29 Sätta in fettfilter...29 Frånluftsanslutning Cirkulationsdrift...31 Nätanslutning Frånluftskanal...32 Kondensvattenspärr...33 Ljuddämpare...34 Elanslutning...35 Använda styrmodul DSM Potentialfri anslutning...36 Ansluta ljusknapp...36 Miele service Tekniska data

3 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Förpackningsdelar (till exempel folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt aldrig barn leka med fläkten. Barn under åtta år får endast använda fläkten under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska du tänka på att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad eller defekt fläkt får inte tas i drift eftersom den kan vara en säkerhetsrisk! Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (till exempel elektriska stötar). Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkararen att alla säkerhetskrav uppfylls. Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns till exempel risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. Denna fläkt får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). Om fläkten används samtidigt som exempelvis gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är till exempel gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 6

7 Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Säkerhetsanvisningar och varningar Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning. Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, till exempel att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. Om fläkten används ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (till exempel vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) Tänk på att fläkten kan bli väldigt varm av den uppstigande värmen. Rör inte fläkten eller fettfiltret förrän fläkten har svalnat av. Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. 9

10 Beskrivning av fläkten 10

11 Beskrivning av fläkten Utblåsningsanslutning 150 mm Manöverpanel Fettfilter Utdragbar ångskärm Hällbelysning Kolfilter (extra tillbehör för cirkulationsdrift) Fällbar frontpanel Alternativt kan ångskärmens front förses med frontpanel i samma utförande som övrig köksinredning. Till/Frånknapp för fläkten Knappar för inställning av fläkteffekt Knapp för hällbelysning 11

12 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift: Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och leds ut. Om frånluftssystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens utblåsningsanslutning. Ett kallrasskydd i frånluftssystemet ser till att det inte sker ett oönskat luftutbyte mellan rums- och ytterluften när fläkten är avstängd. När fläkten är avstängd är kallrasskyddets luftklaff stängd. När fläkten har startats öppnas kallrasskyddet och frånluften kan passera ut obehindrat....icirkulationsdrift: (med monteringssats för cirkulationsdrift som extra tillbehör) Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds sedan tillbaka in i köket. Kolfilter finns som tillbehör (se avsnittet "Tekniska data"). Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se avsnittet "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Spisfläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där spisfläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 12

13 Använda fläkten Fläktens funktioner kan användas när ångskärmen dras ut och skjuts in. Koppla in fläkten Dra ut ångskärmen. Fläkten kopplas in på läge 2. Symbolen och fläkteffekt 2 lyser. Välja effektläge Tryck på symbolen för att välja ett lägre effektläge och på symbolen + för högre effektläge. För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutveckling, med effektlägena 1 till 3. Intensivläge För tillfällig kraftig matos- och luktutveckling, exempelvis vid stekning, rekommenderar vi IS som intensivläge. Dra ut ångskärmen helt för att få optimalt utsug och för att undvika onödiga ljud. Stänga av fläkten Skjut in ångskärmen. Nästa gång ångskärmen dras ut kopplas fläkten åter in på läge 2 eller tryck på fläktens Till/Frånknapp. Kontrollamporna släcks. Tända belysningen Dra ut ångskärmen eller tryck på knappen för hällbelysning. När belysningen är tänd lyser knappens kontrollampa. Släcka belysningen Skjut in ångskärmen eller tryck på knappen för hällbelysning. Kontrollampan släcks. 13

14 Använda fläkten Automatisk avstängning av intensivläge Du kan ställa in intensivläget så att fläkten alltid automatiskt kopplar tillbaka till effektläge 3 efter 10 minuter. Fläkten och hällbelysningen måste vara avstängda och ångskärmen måste vara inskjuten. Tryck på knapparna och + i cirka 10 sekunder tills kontrollampan för effektläge 1 lyser. Tryck sedan på följande knappar efter varandra hällbelysningsknappen knappen och hällbelysningsknappen igen. Om funktionen Automatisk avstängning av intensivläge inte är aktiverad blinkar 1 och IS. Tryck på knappen + för att aktivera den Automatiska avstängningen av intensivläge. 1 och IS lyser permanent. Tryck på knappen för att avaktivera funktionen. Bekräfta proceduren med Till/Frånknappen. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter bibehålls den gamla inställningen. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på 10 timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. För att koppla in fläkten igen trycker du på Till/Frånknappen. 14

15 Rengöring och skötsel Bryt alltid strömmen till fläkten före rengöring och skötsel genom att dra ut stickproppen ur eluttaget eller stänga av huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen helt. Halogenlamporna blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter att de har släckts finns risk för brännskada. Varma lampor kan dessutom gå sönder om man rengör dem med fuktig eller blöt trasa. Vänta därför ett par minuter innan du rengör fläkten. Undvik rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För de rostfria ytorna lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig igen rekommenderas ett vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas via vår webbshop på eller hos Mieles reservdelasavdelning). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för att rengöra fläktens ytor och knappar. Torka därefter ytorna torra med en mjuk trasa. Använd en inte alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna. Detta för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. 15

16 Rengöring och skötsel Särskilda anvisningar för manöverpanelen Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. Fäll inte ner fettfiltret när du tar ut det! Skjut in ångskärmen. Fettfilter Det återanvändbara fettfiltret av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm och så vidare) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Fettfiltret bör rengöras var tredje till var fjärde vecka för att undvika att fettet biter sig fast. Ett överfettat filter innebär brandrisk! Håll i ångskärmen för att ta ut fettfiltret. Håll fast fettfiltret och dra ut det med ångskärmen. Ta ut fettfiltret genom att dra det neråt. För att undvika skador på filtret och hällen ska fettfiltret hållas fast ordentligt vid hanteringen. Stäng av fläkten. 16

17 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand Rengör fettfiltret med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva rengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfiltret i diskmaskin Ställ fettfiltret så lodrätt det går i diskmaskinens underkorg. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Diska fettfiltret på max 65 C. Om du har en diskmaskin från Miele väljer du automatikprogrammet. Använd ett milt maskindiskmedel. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan dess insida få bestående missfärgningar vid maskindisk. Detta inverkar inte på filtrets funktion. Lägg fettfiltret på tork på ett underlag som suger upp fukten bra. Medan fettfiltret är nedmonterat ska du noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. Sätt i fettfiltret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. Lägg fettfiltret framtill i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiftena. Tryck sedan fettfiltret ytterligare en bit bakåt. 17

18 Rengöring och skötsel Sätta i och byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltret kompletteras med ett kolfilter (extra tillbehör). Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Kolfiltret sätts in i höljet ovanför fettfiltret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". Följ instruktionerna i kolfiltrets bifogade monteringsanvisning. Kolfiltret bör bytas ut när det inte längre binder lukt tillräckligt bra. Dock minst en gång per halvår. Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. 18

19 Rengöring och skötsel Byta lampa Dra ut ångskärmen och ta ut fettfiltret på det sätt som beskrivits tidigare. Stäng av fläkten och släck belysningen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter avstängningen finns det risk för brännskada. Vid cirkulationsdrift ska kolfiltret tas ut ur fläkten. Bryt strömmen till fläkten genom att dra ut fläktens stickpropp ur eluttaget eller stänga av huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen helt. Tryck ner lampan en bit genom öppningen i skyddsgallret. Nu kan halogenlampan vridas ut från hållaren (åt vänster). Halogenlampan ska bytas ut mot en lampa av samma typ: GZ/GU 10, 230V, 50 W. Montera den nya halogenlampan i omvänd ordning. Beakta tillverkarens anvisningar. Sätt in fettfiltret och vid cirkulationsdrift även kolfiltret. 19

20 Fläktens mått DA 3460 DA

21 Fläktens mått 1) Överskåpet måste i den främre delen fram till mellanväggen ha en bottenplatta. Om fläkten monteras längre bak, exempelvis vid montering av en frontpanel, måste också bottenplattan vara motsvarande djupare. 2) Överskåpets mellanvägg måste vara uttagbar. 3) Frånluft; vid mått för skåphöjd och ursågning ska monterade tillbehör beaktas (till exempel ljuddämpare eller DSM-modul). 4) Cirkulationsdrift med monteringssats DUU 151 5) Tillbehör DSM 400 * Fläkten kan även monteras i ett 600 mm brett skåp. Avstånd mellan häll/spis och fläkt (S) Om inte spisens/hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd ska minst följande avstånd mellan spisen/hällen och fläktens underkant hållas: Spis/häll elspis/elhäll elgrill frittös (elektrisk) Gashäll med flera kokzoner med maximalt 12,6 kw total effekt, där ingen brännare har mer än 4,5 kw effekt Gashäll med flera kokzoner med en total effekt på mer än 12,6 kw, eller en gashäll med flera kokzoner, där en brännare har mer än 4,5 kw effekt Gashäll med en kokzon med maximalt 6 kw effekt Gashäll med en kokzon med mer än 6 kw effekt Avstånd S 450 mm 650 mm 650 mm 650 mm 760 mm 650 mm 760 mm Beakta även avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 21

22 Montering Monteringstillbehör 22

23 Montering 1 frånluftsanslutning för en frånluftsledning 150 mm 1 reduceringsadapter för en frånluftsledning 125 mm 1 kallrasskydd för montering i moterenhetens utblåsningsanslutning (ej för cirkulationsdrift) 2 monteringsvinklar som fästen för fläkten i överskåpet 1 distanslist för att täcka utrymmet mellan fläktens baksida och väggen Monteringssats för cirkulationsdrift innehåller utblåsningsgaller, aluminiumslang och slangklämmor (ingår inte vid leverans, extra tillbehör, se avsnittet "Tekniska data") Tillbyggnadssats DML 400 för montering av fällbar frontpanel innehåller monteringsvinklar och fästskruvar för montering av en frontpanel (ingår ej vid leverans, extra tillbehör) 14 skruvar (4 x 15 mm) för att skruva fast fläkten i överskåpet 8 skruvar (M4 x 12 mm) för att fästa fläkten i monteringsvinklarna Istället för att fästa distanslisten med plastnitarna kan du använda fyra skruvar. 4 plastnitar för att förbinda distanslisten med fläktens baksida 23

24 Montering 24

25 Montering Sätta in fläkten i överskåpet För en exakt placering av fläkten ska först distanslisten kortas på baksidan till måttet T och sedan monteras: T= skåpdjup K minus fläktens djup G Exempel visar montering utan frontpanel och när framkanten på den inskjutna ångskärmen ligger i linje med skåpets framkant. En bottenplatta som är minst 95 mm djup krävs. Exempel visar montering med en frontpanel i samma utförande som övrig köksinredning. Monteringspositionen förskjuts till b på frontpanelen plus 5 mm för fästvinkel DML 400. Bottenplattan måste vara djupare motsvarande de nya måtten. Resten av inbyggnadsöppningen får inte vara mindre än 180 mm. Om så är fallet, ska fläkten placeras längre bak och måttet T ska minskas. Ångskärmens position kan senare justeras max 35 mm framåt. Korta den bifogade distanslisten till måttet T. Dela den med en kniv vid linjen för det näst minsta måttet. Skruva fast den kortade distanslisten i linje med väggen under skåpets sidoväggar. Rita en lodrät linje på distanslistens främre kant till höger och vänster vid skåpets insidor. 25

26 Montering Skruva fast monteringsvinklarna på höger och vänster sida i skåpet. Den bakre kanten ska vara placerad på linjen och den nedre kanten ska ligga exakt i höjd med skåpets underkant. Vinklarna passar till skåpväggar med en tjocklek på 16 mm och 19 mm. Skruva fast vinklarna med den sida som har motsvarande tjocklek. Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet först efter det att fläkten har satts in i överskåpet. Fläkten monteras utan fettfilter. Om fettfiltret redan sitter på plats så ska du ta ur det när fläkten monteras (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). 26

27 Montering Vid montering av en 80 eller 90 cm bred fläkt i ett 60 cm brett skåp ska ångskärmens hållfjädrar skruvas loss när ångskärmen är utdragen. Anvisning för senare demontering av fläkten: När de båda skruvarna till höger och till vänster på insidan av höljet skruvas ut, lossnar monteringsfjädrarna och fläkten kan tas ut ur skåpet. Skjut fläkten bakåt framför distanslisten. Dra ut ångskärmen. Skruva först ihop fläkten på höger och vänster sida med vardera två skruvar underifrån med monteringsvinklarna. Lyft fläkten underifrån i skåpet tills den hakar fast i hållfjädrarna. 27

28 Montering Montera frontpanel Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet. Skruva ihop fläkten med skåpets botten med fyra skruvar (sex skruvar för en 90 cm bred fläkt). För att undvika skador när ångskärmen dras ut ska du se till att alla fästskruvar skruvas in rakt och att skruvarnas huvuden är försänkta. Montera frontpanelen om sådan finns. För detta krävs monteringssats DML 400. Monteringssatsen finns att köpa som extra tillbehör. Beakta den bifogade monteringsanvisningen vid montering. Frontpanelens vikt Vikten på frontpanelen får vara max g. Detta gäller frontpaneler med ett djup på upp till 30 mm. Om frontpanelen är djupare eller väger mer måste vikten minskas till exempel genom urfräsning av baksidan. Sätt ihop distanslisten bakifrån med fläktens baksida med fyra plastnitar. 28

29 Montering Justera inbyggnadsdjup Sätta in fettfilter Avlägsna fettfilterramens skyddsfolie. Sätt tillbaka fettfiltret. Dra ut ångskärmen för detta. Med hjälp av de båda justeringsskruvarna på höger och vänster sida i ångskärmen kan ångskärmens position justeras max 35 mm framåt. Anpassa ångskärmens position till panelerna på skåpen bredvid. Vrid fettfiltret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. Lägg fettfiltret framtill i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiftena. Tryck sedan fettfiltret ytterligare en bit bakåt. 29

30 Montering Frånluftsanslutning Om frånluftssystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens frånluftsanslutning. dai2699 Om du använder en frånluftsledning 150 mm så fäster du den medföljande frånluftsanslutningen med en slangklämma på frånluftsledningen. Om du använder en frånluftsledning 125 mm så sätter du den medföljande reduceringsadaptern i frånluftsstutsen och fäster frånluftsledningen med en slangklämma på reduceringsadaptern. (se även avsnittet "Frånluftsledning"). Sätt frånluftsledningen på frånluftsstutsen i fläkten. Beakta avsnittet "Frånluftsledning" för den fortsatta installationen av frånluftsledningen. 30

31 Montering Cirkulationsdrift Om förutsättningarna på installationsplatsen inte tillåter frånluftsdrift måste fläkten installeras för cirkulationsdrift. Montera ombyggnadssatsen enligt monteringsanvisningen. Se till att utblåsningsgallrets lameller pekar mot rummets mitt och inte mot väggen eller taket. Kallrasskydd används inte vid cirkulationsdrift. Sätt i kolfiltret (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Nätanslutning Läs avsnitten "Elanslutning" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan du ansluter fläkten. Vid drift med en extern fläktmotor (fläktar av modellerna...ext): Fläkten och den externa motorn förbinds med hjälp av en förbindningskabel och en sexpolig kontakt. Sätt stickproppen i vägguttaget. För cirkulationsdrift rekommenderar vi monteringssatsen DUU 151 som finns köpa hos Mieles reservdelsavdelning. Dessutom behövs ett kolfilter (se avsnittet "Tekniska data"). 31

32 Frånluftskanal Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som värmekällor som är beroende av rumsluften. Kontrollera med en sotare vid tveksamhet om fläkten är driftsäker. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsanslutningen. Vid drift med extern fläktmotor är det viktigt att frånluftskanalen är stabil. Den extrerna fläktmotorn kan göra så att ett undertryck uppstår som deformerar kanalen. För en så stor lufteffekt och så lite ljud som möjligt bör du tänka på följande: Frånluftskanalens diameter bör inte vara mindre än 150 mm. Om du använder platta frånluftskanaler så ska inte tvärsnittet vara mindre än tvärsnittet på frånluftsstutsen. Frånluftskanalen bör vara så kort och rak som möjligt. Använd endast böjar med stor radie. Frånluftskanalen får inte vikas eller tryckas ihop. Se till att alla anslutningar sitter fast och är täta. Vid vågrät dragning av frånluftskanalen måste en minimilutning om 1 cm per meter hållas. Därmed förhindras att kondensvatten kommer in i fläkten. 32

33 Frånluftskanal Om frånluften ska ledas ut utomhus rekommenderar vi att installera ett teleskoprör eller en takgenomföring (extra tillbehör). Kondensvattenspärr (extra tillbehör) Om frånluften ska ledas in i en ventilationskanal måste genomföringsröret ligga i ventilationsriktningen. Viktig information! Dras frånluftskanalen genom svala rum, vindar och så vidare kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Det innebär att man måste räkna med ånga eller kondensvatten. Kanalen måste i sådana fall isoleras. Förutom isolering av frånluftskanalen rekommenderas installation av kondensvattenspärr. Den tar hand om det kondensvatten som uppstår och förångar det. Kondensvattenspärr finns för frånluftsledningar som är 125 mm och 150 mm. Se till att kondensvattenspärren monteras lodrätt och om möjligt direkt ovanför fläktens utblåsningsanslutning. Pilen på höljet visar utblåsningsriktningen. Fläktar som är förberedda för anslutning till extern fläktmotor (modellbeteckning...ext) har inbyggd kondensvattenspärr vid leverans. 33

34 Frånluftskanal Ljuddämpare (extra tillbehör) I frånluftskanalen kan en ljuddämpare monteras. Den hjälper till att dämpa ljudet.... vid frånluftsdrift: Ljuddämparen dämpar både ljudet på utsidan och ljud som kommer in i köket som till exempel ljud från gatan. Ljuddämparen ska därför placeras så nära framför frånluftsledningen som möjligt.... vid cirkulationsdrift: Ljuddämparen placeras mellan utblåsningsanslutningen och utblåsningsgallret. Inbyggnadsutrymmet ska kontrolleras i vissa fall....vid frånluftsdrift med extern fläktmotor: För att minimera fläktljud i köket så bör ljuddämparen placeras så nära framför den externa fläktmotorn som möjligt, vid en lång frånluftsanslutning i fläkten. Vid en extern fläktmotor kan du minska ljudet till utsidan av huset genom att montera en ljuddämpare bakom den externa fläktmotorn. För alla olika funktioner gäller att effekten optimeras när två ljuddämpare installeras bakom varandra. 34

35 Elanslutning Installation av fläkten bör utföras av en behörig fackman enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Ej fackmässigt utförda installationsoch underhållsarbeten kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Fläkten får endast anslutas till ett jordat eluttag, 230 V~50Hz,somärinstallerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Jordfelsbrytare rekommenderas. Anslutning med stickpropp rekommenderas då detta underlättar eventuell framtida service. Se till att uttaget fortfarande är tillgängligt när fläkten har byggts in. Om kontakten inte är tillgänglig eller om fläkten ska ha fast anslutning måste anslutningen på installationsplatsen vara försedd med en åtkomlig, typgodkänd strömbrytare. Som frånkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör LS-brytare, säkringar och skydd (EN 60335). Erforderliga anslutningsdata framgår av typskylten. Den blir synlig när fettfiltret tas ut. Kontrollera att dessa data angående spänning och frekvens överensstämmer med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. 35

36 Använda styrmodul DSM 400 För att kombinera fläkten med externa komponenter finns Miele styrmodul DSM 400 som extra tillbehör. Med denna har du följande möjligheter: Potentialfri anslutning Den möjliggör styrning av ännu en hushållsmaskin med hjälp av fläktens Till/Frånknapp. Komponenterna i ett centralt utsug ingår inte i Mieles sortiment. Vänd dig till sotaren för råd. Ansluta ljusknapp Styrmodulen gör det även möjligt att tända och släcka fläktens belysning via en ljusknapp som är integrerad i huvudströmmen. Montering Styrmodulen monteras på höljets ovansida. Den potentialfria kontakten DSM 400 kan till exempel sättas in i en fläkt av modell...ext som är ansluten till ett centralt utsug. Kontakten kan användas till att manövrera en elektrisk spärrventil som är kopplad framför det centrala utsuget. En elektriker måste ansluta de elektriska komponenterna till styrmodulen. 36

37 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Kundservice behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 37

38 Tekniska data Anslutningseffekt* W Fläktmotor *...180W Belysning...2 x 50 W Nätspänning... AC230V Frekvens....50Hz Säkring...10A Elkabelns längd...1,5meter Vikt DA kg DA 3460 EXT...10kg DA ,5 kg DA kg DA 3490 EXT...12kg * Fläktens anslutningseffekt och frånluftseffekt för modellbeteckning...ext är beroende av vilken extern fläktmotor som är ansluten. Modell...EXT: Längd på anslutningskabeln till den externa fläktmotorn....1,9meter Fläkteffekt* Frånluftseffekt enligt EN Frånluftssystem ø 150 mm: Läge I...150m 3 /h Läge II...275m 3 /h Läge III...400m 3 /h Intensivläge...550m 3 /h Cirkulationseffekt med kolfilter: Läge I...80m 3 /h Läge II...180m 3 /h Läge III...280m 3 /h Intensivläge...350m 3 /h Extra tillbehör för cirkulationsdrift: - Monteringssats DUU Kolfilter Miele aktivt kolfilter DKF

39 39

40 DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT sv-se M.-Nr / 03

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 194 480

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Kvalitet och design Sedan numera 112 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi immer besser. Det är tyska och betyder alltid bättre,

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3060 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr. 06 831

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 110 160

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Externa fläktmotorer AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Takgenomföring DDF 125/150 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk.

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 990

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Köksfläkt E601WH/E602WH

Köksfläkt E601WH/E602WH Köksfläkt E601WH/E602WH HN 10164/10165 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan köksfläkten monteras och används. Montering Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation. Köksfläkten

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012

Takfläktar DA 2900. Nyhet 2012 Takfläktar DA 2900 Nyhet 2012 Produktfördelar Con@ctivity Mieles unika automatikfunktion Con@ctivity är en automatikfunktion för fläktar. Med hjälp av Con@ctivity-modulen kan fläkten kommunicera med hällen

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 DA 420 EXT Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska

Swegon Home Solutions CASA. R2 Comfort. Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort. Dokumentets originalspråk är svenska Swegon Home Solutions CASA R2 Comfort Designkåpa Dance till CASA R2 Comfort Dokumentets originalspråk är svenska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Installation/Info 4 Varningar 5 Sprängskiss

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141

EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Instruktionsbok, Bruksanvisning EFC 1426 - EFCR 142 EFC 1416 - EFCR 141 Brugsvejledning, Käyttöohje, KULLANMA KILAVUZU EFC 1426 EFCR 142 EFC 1416 EFCR 141 S N DK FIN TR S Innehållsförteckning... 2 N Innholdsfortegnelse...

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer