Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Beskrivning av fläkten Funktionsbeskrivning Användning av fläkten Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...16 Sätta i/byta kolfilter Byta lampa Miele service Fläktens mått Montering Monteringstillbehör...22 Insättning av fläkten i överskåpet...25 Frånluftsanslutning Anslutning för cirkulationsluft Nätanslutning Frånluftsledning Kondensvattenspärr...32 Ljuddämpare...32 Elanslutning Använda styrmodul DSM Anslutning av en fönsterkontaktbrytare...34 Potentialfri anslutning...34 Anslutning av en ljusknapp Tekniska data

3 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackning för återvinning. Förpackningsdelar (t ex folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Fläkten är uteslutande avsedd för användning i hushåll. Alla annan användning är otillåten och kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått pgaotillå- ten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt inte barn leka med fläkten. ~ Barn får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska beaktas att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. Teknisk säkerhet ~ Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en säkerhetsrisk! 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. ~ Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. ~ Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar. ~ Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkararen att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! ~ När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. ~ Inbyggnad och montering av fläkten på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. ~ Om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är t ex gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, t ex genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara springor i t ex dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning.,utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. För att garantera en säker användning av fläkten kan det vara nödvändigt att: kombinera fläkten med en fönsterkontaktbrytare som endast gör det möjligt att använda fläkten när fönstret är tillräckligt öppet automatiskt koppla in en tilluftsfläkt eller öppna en motordriven tilluftsventil när fläkten kopplas in automatiskt koppla från värmekällor som är beroende av rumsluften när fläkten kopplas in. Med Mieles styrmodul DSM 400 finns flera möjligheter att kombinera externa komponenter med fläkten (se avsnittet "Använda styrmodul DSM 400"). Styrmodulen finns att köpa som extra tillbehör. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, t ex att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. ~ Om fläkten användas ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (t ex vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. ~ Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. ~ Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. ~ Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. ~ Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) ~ Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Fackmässig montering ~ Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. ~ Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Vid montering av en frontpanel av trä eller plast på fläkten ska anvisningarna från hällens tillverkare angående lättantändliga material över hällen beaktas. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. ~ Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. ~ Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. ~ Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. 9

10 Beskrivning av fläkten 10

11 Beskrivning av fläkten a Frånluftsanslutning C 150 mm b Manöverpanel c Fettfilter d Utdragbar ångskärm e Kokhällsbelysning f Kolfilter (extra tillbehör för cirkulationsdrift) g Fällbar frontpanel Som alternativ kan ångskärmens front utrustas med frontpanelen i ert köksprogram eller med de frontpaneler som finns som tillbehör: DFB 61 (60 cm bred) eller DFB 91 (90 cm bred). Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. h Till-/Från-knapp för fläkten i Knappar för inställning av fläkteffekten j Knapp för kokhällsbelysningen 11

12 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift: Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och leds ut. Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens utblåsningsanslutning. Ett kallrasskydd i frånluftssystemet ser till att det inte sker ett oönskat luftutbyte mellan rums- och ytterluften när fläkten är avstängd. När fläkten är avstängd är kallrasskyddets luftklaff stängd. När fläkten har startats öppnas kallrasskyddet och frånluften kan passera ut obehindrat....icirkulationsdrift: (med monteringssats för cirkulationsdrift som tillbehör) Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds sedan tillbaka in i köket. Kolfilter finns som tillbehör (se "Tekniska data"). Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Spisfläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där spisfläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 12

13 Användning av fläkten Fläktens funktioner kan användas när ångskärmen dras ut och skjuts in. Starta fläkten ^ Drag ut ångskärmen. Motorn startar på läge "II". Kontrollampan för fläktens Till-/ Från- -knapp och den andra kontrollampan för knapparna "- / +" lyser. Om spisfläkten är förbunden med en fönsterkontaktbrytare via Miele styrmodul DSM 400, kan fläkten inte kopplas in när fönstret är stängt. Kontrollampan blinkar. Välja effektläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid (gul kontrollampa). Dra alltid ut ångskärmen helt för att uppnå en optimal uppsugning och undvika onödigt ljud. Stänga av fläkten ^ Skjut in ångskärmen. Nästa gång ångskärmen dras ut startar fläkten åter på läge "II". eller ^ Tryck på fläktens Till-/Från-knapp. Kontrollamporna släcks. Tända belysningen ^ Drag ut ångskärmen. eller ^ Välj önskat effektläge med knapparna "- / +". Kontrollamporna visar vilket effektläge som valts. För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III" (gröna kontrollampor). ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. När belysningen är tänd lyser knappens kontrollampa. Släcka belysningen ^ Skjut in ångskärmen. eller ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan släcks. 13

14 Användning av fläkten Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten var tionde minut automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III". ^ Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda och ångskärmen skall vara insatt. ^ Tryck på knapparna "-" och "+" samtidigt under ca 10 sekunder tills den första kontrollampan för indikering av effektläge lyser. ^ Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". ^ Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska frånkopplingen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen "-" för att avaktivera funktionen. ^ Bekräfta inställningen genom att trycka på Till-/Från-knappen. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på 10 timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. knapp "-" och sedan åter ^ Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. knappen för kokhällsbelysningen. 14

15 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - dra ut fläktens anslutningskabel ur eluttaget eller - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen helt. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga för repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. ^ Använd endast en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. ^ Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte en alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik: rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas ett vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Miele service). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Särskilda anvisningar för manöverpanelen Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 15

16 Rengöring och skötsel Särskilda anvisningar för frontpanel DFB i aluminium (extra tillbehör) Aluminium är ett levande material. Betraktelsevinkel, ljusinfall och den omgivande inredningen påverkar den reflekterande effekten och därmed maskinens utseende. Aluminiumytorna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Undvik: rengöringsmedel för rostfritt stål, kalklösande rengöringsmedel, diskmaskinsrengöringsmedel, ugnsspray. Fettfilter Det återanvändbara fettfiltret av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Fettfiltret bör rengöras var tredje eller var fjärde vecka för att undvika att fettet biter sig fast. ^ Håll i ångskärmen för att ta ut fettfiltret. Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Tag ut fettfiltret genom att dra det nedåt. För att undvika skador på filtret och kokhällen skall fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. ^ Stäng av fläkten med Till-/Från-knappen. Ett överfettat filter innebär brandrisk! 16

17 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand ^ Rengör fettfiltret med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin ^ Ställ fettfiltren lodrätt i den undre korgen och diska i 65 -program med ett milt maskindiskmedel. ^ Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan dess insida få bestående missfärgningar när det diskas i maskin. Detta inverkar inte på filtrets funktion. ^ Lägg filtret på tork på ett fuktsugande underlag innan det sätts in igen. ^ Medan fettfiltret är nedmonterat skall man noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. ^ Sätt i filtret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. 17

18 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltret kompletteras med ett kolfilter (extra tillbehör). Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Kolfiltret sätts in i höljet ovanför fettfiltret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Miele service. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". Följ instruktionerna i kolfiltrets bifogade monteringsanvisning. Kolfiltret bör bytas ut när det inte längre binder lukt tillräckligt bra. Dock senast en gång per halvår. Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. 18

19 Rengöring och skötsel Byta lampa ^ Dra ut ångskärmen och ta ut fettfiltret på det sätt som beskrivits tidigare. ^ Stäng av fläkten och släck belysningen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter avstängningen finns det risk för brännskada. ^ Vid cirkulationsdrift ska kolfiltret tas ut ur fläkten. Bryt strömmen till fläkten genom att - dra ut fläktens stickpropp ur eluttaget - stänga av huvudströmbrytaren - skruva ur säkringen helt ^ Tryck ned lampan en bit genom öppningen i skyddsgallret. ^ Nu kan halogenlampan vridas ut från hållaren (åt vänster). Halogenlampan ska bytas ut mot en lampa av samma typ: PHILIPS GZ 10, 230V, 50 W, 50. ^ Sätt in den nya halogenlampan i hållaren och tryck den uppåt. ^ Sätt in fettfiltret och vid cirkulationsdrift även kolfiltret. 19

20 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 20

21 Fläktens mått Överskåpet måste ha en bottenplatta i det främre området ända till den avskiljande väggen. Överskåpets avskiljande vägg måste vara uttagbar. * Fläkten kan även monteras i ett skåp med bredden 600 mm. Avstånd mellan häll och fläktkåpa Om inte hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd skall följande minsta säkerhetsavstånd hållas mellan hällen och spisfläktens nedre kant: DA mm över en elhäll, mm över en gashäll, mm över en elgrill eller en fritös. För ytterligare information, se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". DA

22 Montering Monteringstillbehör 22

23 Montering a 2 slangklämmor för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. b 1 adapter för frånluftsledning C 125 mm (gäller ej modellerna...ext). c 1 kallrasskydd för montering i frånluftsanslutningen (gäller endast frånluftsdrift; ej modellerna...ext). d 2 monteringsvinklar som hållare för fläkten i överskåpet. e 1 distanslist för att täcka utrymmet mellan fläktens baksida och väggen. f Monteringssats för cirkulationsdrift innehåller utblåsningsgaller och aluminiumslang (ingår inte vid leverans, extra tillbehör, se "Tekniska data"). g Tillbyggnadssats DML 300 för montering av en fällbar frontpanel innehåller monteringsvinklar och fästskruvar för montering av en frontpanel i enlighet med övriga skåp (ingår ej vid leverans, extra tillbehör). 14 skruvar (3,5 x 16 mm) för att skruva fast fläkten i överskåpet. 8 skruvar (M4 x 12 mm) för att fästa fläkten i monteringsvinklarna. Istället för att fästa distanslisten med plastnitarna kan man använda fyra skruvar. 4 plastnitar för att förbinda distanslisten med fläktens baksida. 23

24 Montering 24

25 Montering Insättning av fläkten i överskåpet För en exakt placering fläkten skall nu distanslistan kortas ned på baksidan till det nödvändiga måttet T och sedan monteras: T= skåpdjup K minus fläktens djup G ^ Fläktens djup G är beroende av den valda frontpanelen: a med frontpanel ur ert köksprogram b med frontpanel DFB (extra tillbehör) c utan frontpanel Detta gäller om frontpanelen skall ligga i linje med skåpets främre kant. Anpassa måttet T om frontpanelen skall placeras längre fram eller längre bak. Vid montering av en mellanskiva eller en mellanvägg får den resterande inbyggnadsöppningen inte vara mindre än 180 mm. Om öppningen är mindre skall fläkten placeras längre bak och måttet T minskas. Inbyggnadspositionen kan vid ett senare tillfälle anpassas genom justering på djupet. ^ Förkorta den bifogade distanslisten till måttet T. Dela den med en kniv vid linjen för det näst minsta måttet. ^ Skruva fast distanslisten i linje med väggen under skåpets sidoväggar. ^ Rita en lodrät linje på distanslistens främre kant till höger och vänster vid skåpets insidor. 25

26 Montering ^ Lägg fläkten på baksidan. Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet först efter insättning av fläkten i överskåpet. ^ Skruva fast monteringsvinklarna på höger och vänster sida i skåpet. Den bakre kanten skall vara placerad på linjen och den nedre kanten skall ligga exakt i höjd med skåpets underkant. Vinklarna passar till skåp med en tjocklek på 16 mm och 19 mm. Skruva fast vinklarna med den sida som har motsvarande tjocklek. ^ Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Lägg fettfiltret åt sidan. ^ Skjut in ångskärmen. 26

27 Montering ^ Vid montering av en 90 cm bred fläkt i ett 60 cm brett skåp skall ångskärmens hållfjädrar skruvas loss när ångskärmen är utdragen. Anvisning för senare demontering av fläkten: När de båda skruvarna till höger och till vänster på insidan av höljet skruvas ut, lossnar monteringsfjädrarna och fläkten kan tas ut ur skåpet. ^ Skjut bak fläkten framför distanslisten. ^ Drag ut ångskärmen. ^ Skruva sedan ihop fläkten med monteringsvinklarna på höger och vänster sida med vardera två skruvar. ^ Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet. ^ Lyft in fläkten i skåpet nedifrån och sätt fast den i monteringsfjädrarna. 27

28 Montering ^ Skruva ihop fläkten med skåpets botten med hjälp av fyra skruvar (framtill) (6 skruvar för en 90 cm bred fläkt). För att undvika skador när ångskärmen dras ut skall beaktas att alla fästskruvar skruvas in rakt och att skruvarnas huvuden är längst ned. ^ Montera frontpanelen (om sådan finns). För detta krävs monteringssats DML 300. Monteringssatsen finns som extra tillbehör. För frontpanel DFB är den dock inkluderad vid leverans. Beakta den bifogade monteringsanvisningen vid montering. Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. ^ Förbind distanslisten med fläktens baksida (bakifrån) med hjälp av fyra plastnitar. ^ Med hjälp av de båda justeringsskruvarna på höger och vänster sida i ångskärmen kan ångskärmens position justeras max. 50 mm framåt. Anpassa ångskärmens position till panelerna för bredvidliggande skåp. 28

29 Frånluftsanslutning Montering ^ Avlägsna fettfilterramens skyddsfolie. Sätt tillbaka fettfiltret. ^ Drag ut ångskärmen för detta. ^ Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens frånluftsanslutning. ^ Vrid fettfiltret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. ^ Spisfläkten är förberedd för en C 150 mm frånluftsledning. För en frånluftsledning C 125 mm skall den bifogade reduceringsadaptern sättas på frånluftsanslutningen (se avsnittet "Frånluftsledning"). ^ Anslut frånluftsledningen till fläktens frånluftsanslutning med hjälp av en slangklämma. ^ Beakta avsnittet "Frånluftsledning" för installation av en ytterligare frånluftsledning. 29

30 Montering Anslutning för cirkulationsluft Om det inte finns några förutsättningar för frånluftsdrift på installationsplatsen måste fläkten installeras för cirkulationsdrift. ^ Skruva fast utblåsningsgallret på översidan av skåpet. Se till att utblåsningsgallrets lameller pekar mot rummets mitt och inte mot väggen eller taket. ^ Sätt i kolfiltret (se "Rengöring och skötsel"). Nätanslutning Läs avsnittet "Elanslutning" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" före anslutningen. För cirkulationsdrift rekommenderar vi en passande monteringssats som finns att köpa hos en Miele återförsäljare eller hos Miele service (se avsnittet "Tekniska data"). Dessutom behövs ett kolfilter (se avsnittet "Tekniska data"). ^ Sätt slangen på utblåsningsgallret (nedifrån). ^ Styr slangen uppifrån genom öppningen i skåpet. ^ Fäst slangen med en slangklämma vid fläktens frånluftsanslutning. Ett kallrasskydd används inte vid cirkulationsdrift. ^ Vid drift med en extern fläktmotor (fläktar av modellerna...ext): Fläkten och den externa motorn förbinds med hjälp av en förbindningskabel och en sexpolig kontakt. ^ Anslut kontakten till uttaget. 30

31 Frånluftsledning Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas eller koleldade källor! Kontrollera med en sotare vid tveksamhet om fläkten är driftsäker. Om frånluftsledningen fästs på utblåsningsanslutningen med en slangklämma måste man se till att den inte sätts på snett och att den inte sitter för hårt. Frånluftsstutsen kan ändra läge och kallrasskyddet kan klämmas sönder. Frånluftsledningen bör vara så kort och rak som möjligt. Frånluftsanslutningens diameter bör inte vara mindre än 150 mm. Om man använder en frånluftsanslutning med mindre rördiameter än 150 mm ökar fläktens ljudnivå vid drift och fläktens utsugningseffekt minskar. Använd bara undantagsvis frånluftsledning med mindre dimension, t ex om det redan finns en frånluftsanslutning. Använd endast böjar med stor radie. Små böjar sänker fläktens frånluftseffekt. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsanslutningen. Vid vågrät dragning av frånluftsledningen måste en minimilutning om 1 cm per meter hållas. Därmed förhindras att kondensvatten kommer in i fläkten. Om frånluften ska ledas ut utomhus kan detta göras med ett teleskoprör. Om frånluften ska ledas till en ventilationskanal måste böjen ligga i ventilationsriktningen. 31

32 Frånluftsledning Viktig information! Dras frånluftsledningen genom svala rum, vindar etc. kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Det innebär att man måste räkna med ånga eller kondensvatten. Frånluftsledningen måste i sådana fall isoleras. Ljuddämpare (extra tillbehör för modellerna...ext) Kondensvattenspärr (extra tillbehör) Vi rekommenderar att man använder en extra ljuddämpare för att dämpa det ljud som uppstår vid användning av en extern fläkt. Den kan sättas in på valfri plats i frånluftsledningen mellan fläkten och den externa fläkten. Förutom isolering av frånluftsledningen rekommenderas installation av kondensvattenspärr. Den tar hand om det kondensvatten som uppstår. Kondensvattenspärr finns för frånluftsledningar som är C 125 mm och C 150 mm. Se till att kondensvattenspärren monteras lodrätt och om möjligt direkt ovanför fläktens frånluftsanslutning. Pilen på höljet visar utblåsningsriktningen. 32

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 710 240

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Bild 1 GASS. Abb. 1 ELECTRO. min. 650 min. 430

Bild 1 GASS. Abb. 1 ELECTRO. min. 650 min. 430 Bild 1 GASS Abb. 1 ELECTRO min. 650 min. 430 2 Bruksanvisning: Beskrivning av fläkten Överskåp Filterram Olika arbetssätt Skjutbar fläktfront Fläktreglage Belysning Frånluft: Fläkten suger upp köksoset

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar sida 1 Tack för att du köpt DOBROPLAST pvc-fönster! Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Bruksanvisning Köksfläktar

Bruksanvisning Köksfläktar Bruksanvisning Köksfläktar Vägghängda, skåpsmonterade och frihängande Feiyue Group Europé ApS Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Egenskaper... 3 3. Installation...

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer