Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Beskrivning av fläkten Funktionsbeskrivning Användning av fläkten Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...16 Sätta i/byta kolfilter Byta lampa Miele service Fläktens mått Montering Monteringstillbehör...22 Insättning av fläkten i överskåpet...25 Frånluftsanslutning Anslutning för cirkulationsluft Nätanslutning Frånluftsledning Kondensvattenspärr...32 Ljuddämpare...32 Elanslutning Använda styrmodul DSM Anslutning av en fönsterkontaktbrytare...34 Potentialfri anslutning...34 Anslutning av en ljusknapp Tekniska data

3 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackning för återvinning. Förpackningsdelar (t ex folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Fläkten är uteslutande avsedd för användning i hushåll. Alla annan användning är otillåten och kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått pgaotillå- ten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt inte barn leka med fläkten. ~ Barn får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska beaktas att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. Teknisk säkerhet ~ Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en säkerhetsrisk! 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. ~ Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. ~ Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar. ~ Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkararen att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! ~ När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. ~ Inbyggnad och montering av fläkten på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. ~ Om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är t ex gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, t ex genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara springor i t ex dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning.,utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. För att garantera en säker användning av fläkten kan det vara nödvändigt att: kombinera fläkten med en fönsterkontaktbrytare som endast gör det möjligt att använda fläkten när fönstret är tillräckligt öppet automatiskt koppla in en tilluftsfläkt eller öppna en motordriven tilluftsventil när fläkten kopplas in automatiskt koppla från värmekällor som är beroende av rumsluften när fläkten kopplas in. Med Mieles styrmodul DSM 400 finns flera möjligheter att kombinera externa komponenter med fläkten (se avsnittet "Använda styrmodul DSM 400"). Styrmodulen finns att köpa som extra tillbehör. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, t ex att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. ~ Om fläkten användas ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (t ex vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. ~ Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. ~ Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. ~ Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. ~ Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) ~ Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Fackmässig montering ~ Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. ~ Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Vid montering av en frontpanel av trä eller plast på fläkten ska anvisningarna från hällens tillverkare angående lättantändliga material över hällen beaktas. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. ~ Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. ~ Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. ~ Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. 9

10 Beskrivning av fläkten 10

11 Beskrivning av fläkten a Frånluftsanslutning C 150 mm b Manöverpanel c Fettfilter d Utdragbar ångskärm e Kokhällsbelysning f Kolfilter (extra tillbehör för cirkulationsdrift) g Fällbar frontpanel Som alternativ kan ångskärmens front utrustas med frontpanelen i ert köksprogram eller med de frontpaneler som finns som tillbehör: DFB 61 (60 cm bred) eller DFB 91 (90 cm bred). Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. h Till-/Från-knapp för fläkten i Knappar för inställning av fläkteffekten j Knapp för kokhällsbelysningen 11

12 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift: Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och leds ut. Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens utblåsningsanslutning. Ett kallrasskydd i frånluftssystemet ser till att det inte sker ett oönskat luftutbyte mellan rums- och ytterluften när fläkten är avstängd. När fläkten är avstängd är kallrasskyddets luftklaff stängd. När fläkten har startats öppnas kallrasskyddet och frånluften kan passera ut obehindrat....icirkulationsdrift: (med monteringssats för cirkulationsdrift som tillbehör) Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds sedan tillbaka in i köket. Kolfilter finns som tillbehör (se "Tekniska data"). Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Spisfläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där spisfläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 12

13 Användning av fläkten Fläktens funktioner kan användas när ångskärmen dras ut och skjuts in. Starta fläkten ^ Drag ut ångskärmen. Motorn startar på läge "II". Kontrollampan för fläktens Till-/ Från- -knapp och den andra kontrollampan för knapparna "- / +" lyser. Om spisfläkten är förbunden med en fönsterkontaktbrytare via Miele styrmodul DSM 400, kan fläkten inte kopplas in när fönstret är stängt. Kontrollampan blinkar. Välja effektläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid (gul kontrollampa). Dra alltid ut ångskärmen helt för att uppnå en optimal uppsugning och undvika onödigt ljud. Stänga av fläkten ^ Skjut in ångskärmen. Nästa gång ångskärmen dras ut startar fläkten åter på läge "II". eller ^ Tryck på fläktens Till-/Från-knapp. Kontrollamporna släcks. Tända belysningen ^ Drag ut ångskärmen. eller ^ Välj önskat effektläge med knapparna "- / +". Kontrollamporna visar vilket effektläge som valts. För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III" (gröna kontrollampor). ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. När belysningen är tänd lyser knappens kontrollampa. Släcka belysningen ^ Skjut in ångskärmen. eller ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan släcks. 13

14 Användning av fläkten Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten var tionde minut automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III". ^ Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda och ångskärmen skall vara insatt. ^ Tryck på knapparna "-" och "+" samtidigt under ca 10 sekunder tills den första kontrollampan för indikering av effektläge lyser. ^ Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". ^ Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska frånkopplingen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen "-" för att avaktivera funktionen. ^ Bekräfta inställningen genom att trycka på Till-/Från-knappen. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på 10 timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. knapp "-" och sedan åter ^ Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. knappen för kokhällsbelysningen. 14

15 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - dra ut fläktens anslutningskabel ur eluttaget eller - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen helt. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga för repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. ^ Använd endast en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. ^ Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte en alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik: rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas ett vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Miele service). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Särskilda anvisningar för manöverpanelen Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 15

16 Rengöring och skötsel Särskilda anvisningar för frontpanel DFB i aluminium (extra tillbehör) Aluminium är ett levande material. Betraktelsevinkel, ljusinfall och den omgivande inredningen påverkar den reflekterande effekten och därmed maskinens utseende. Aluminiumytorna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Undvik: rengöringsmedel för rostfritt stål, kalklösande rengöringsmedel, diskmaskinsrengöringsmedel, ugnsspray. Fettfilter Det återanvändbara fettfiltret av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Fettfiltret bör rengöras var tredje eller var fjärde vecka för att undvika att fettet biter sig fast. ^ Håll i ångskärmen för att ta ut fettfiltret. Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Tag ut fettfiltret genom att dra det nedåt. För att undvika skador på filtret och kokhällen skall fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. ^ Stäng av fläkten med Till-/Från-knappen. Ett överfettat filter innebär brandrisk! 16

17 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand ^ Rengör fettfiltret med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin ^ Ställ fettfiltren lodrätt i den undre korgen och diska i 65 -program med ett milt maskindiskmedel. ^ Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan dess insida få bestående missfärgningar när det diskas i maskin. Detta inverkar inte på filtrets funktion. ^ Lägg filtret på tork på ett fuktsugande underlag innan det sätts in igen. ^ Medan fettfiltret är nedmonterat skall man noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. ^ Sätt i filtret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. 17

18 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltret kompletteras med ett kolfilter (extra tillbehör). Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Kolfiltret sätts in i höljet ovanför fettfiltret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Miele service. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". Följ instruktionerna i kolfiltrets bifogade monteringsanvisning. Kolfiltret bör bytas ut när det inte längre binder lukt tillräckligt bra. Dock senast en gång per halvår. Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. 18

19 Rengöring och skötsel Byta lampa ^ Dra ut ångskärmen och ta ut fettfiltret på det sätt som beskrivits tidigare. ^ Stäng av fläkten och släck belysningen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter avstängningen finns det risk för brännskada. ^ Vid cirkulationsdrift ska kolfiltret tas ut ur fläkten. Bryt strömmen till fläkten genom att - dra ut fläktens stickpropp ur eluttaget - stänga av huvudströmbrytaren - skruva ur säkringen helt ^ Tryck ned lampan en bit genom öppningen i skyddsgallret. ^ Nu kan halogenlampan vridas ut från hållaren (åt vänster). Halogenlampan ska bytas ut mot en lampa av samma typ: PHILIPS GZ 10, 230V, 50 W, 50. ^ Sätt in den nya halogenlampan i hållaren och tryck den uppåt. ^ Sätt in fettfiltret och vid cirkulationsdrift även kolfiltret. 19

20 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 20

21 Fläktens mått Överskåpet måste ha en bottenplatta i det främre området ända till den avskiljande väggen. Överskåpets avskiljande vägg måste vara uttagbar. * Fläkten kan även monteras i ett skåp med bredden 600 mm. Avstånd mellan häll och fläktkåpa Om inte hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd skall följande minsta säkerhetsavstånd hållas mellan hällen och spisfläktens nedre kant: DA mm över en elhäll, mm över en gashäll, mm över en elgrill eller en fritös. För ytterligare information, se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". DA

22 Montering Monteringstillbehör 22

23 Montering a 2 slangklämmor för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. b 1 adapter för frånluftsledning C 125 mm (gäller ej modellerna...ext). c 1 kallrasskydd för montering i frånluftsanslutningen (gäller endast frånluftsdrift; ej modellerna...ext). d 2 monteringsvinklar som hållare för fläkten i överskåpet. e 1 distanslist för att täcka utrymmet mellan fläktens baksida och väggen. f Monteringssats för cirkulationsdrift innehåller utblåsningsgaller och aluminiumslang (ingår inte vid leverans, extra tillbehör, se "Tekniska data"). g Tillbyggnadssats DML 300 för montering av en fällbar frontpanel innehåller monteringsvinklar och fästskruvar för montering av en frontpanel i enlighet med övriga skåp (ingår ej vid leverans, extra tillbehör). 14 skruvar (3,5 x 16 mm) för att skruva fast fläkten i överskåpet. 8 skruvar (M4 x 12 mm) för att fästa fläkten i monteringsvinklarna. Istället för att fästa distanslisten med plastnitarna kan man använda fyra skruvar. 4 plastnitar för att förbinda distanslisten med fläktens baksida. 23

24 Montering 24

25 Montering Insättning av fläkten i överskåpet För en exakt placering fläkten skall nu distanslistan kortas ned på baksidan till det nödvändiga måttet T och sedan monteras: T= skåpdjup K minus fläktens djup G ^ Fläktens djup G är beroende av den valda frontpanelen: a med frontpanel ur ert köksprogram b med frontpanel DFB (extra tillbehör) c utan frontpanel Detta gäller om frontpanelen skall ligga i linje med skåpets främre kant. Anpassa måttet T om frontpanelen skall placeras längre fram eller längre bak. Vid montering av en mellanskiva eller en mellanvägg får den resterande inbyggnadsöppningen inte vara mindre än 180 mm. Om öppningen är mindre skall fläkten placeras längre bak och måttet T minskas. Inbyggnadspositionen kan vid ett senare tillfälle anpassas genom justering på djupet. ^ Förkorta den bifogade distanslisten till måttet T. Dela den med en kniv vid linjen för det näst minsta måttet. ^ Skruva fast distanslisten i linje med väggen under skåpets sidoväggar. ^ Rita en lodrät linje på distanslistens främre kant till höger och vänster vid skåpets insidor. 25

26 Montering ^ Lägg fläkten på baksidan. Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet först efter insättning av fläkten i överskåpet. ^ Skruva fast monteringsvinklarna på höger och vänster sida i skåpet. Den bakre kanten skall vara placerad på linjen och den nedre kanten skall ligga exakt i höjd med skåpets underkant. Vinklarna passar till skåp med en tjocklek på 16 mm och 19 mm. Skruva fast vinklarna med den sida som har motsvarande tjocklek. ^ Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Lägg fettfiltret åt sidan. ^ Skjut in ångskärmen. 26

27 Montering ^ Vid montering av en 90 cm bred fläkt i ett 60 cm brett skåp skall ångskärmens hållfjädrar skruvas loss när ångskärmen är utdragen. Anvisning för senare demontering av fläkten: När de båda skruvarna till höger och till vänster på insidan av höljet skruvas ut, lossnar monteringsfjädrarna och fläkten kan tas ut ur skåpet. ^ Skjut bak fläkten framför distanslisten. ^ Drag ut ångskärmen. ^ Skruva sedan ihop fläkten med monteringsvinklarna på höger och vänster sida med vardera två skruvar. ^ Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet. ^ Lyft in fläkten i skåpet nedifrån och sätt fast den i monteringsfjädrarna. 27

28 Montering ^ Skruva ihop fläkten med skåpets botten med hjälp av fyra skruvar (framtill) (6 skruvar för en 90 cm bred fläkt). För att undvika skador när ångskärmen dras ut skall beaktas att alla fästskruvar skruvas in rakt och att skruvarnas huvuden är längst ned. ^ Montera frontpanelen (om sådan finns). För detta krävs monteringssats DML 300. Monteringssatsen finns som extra tillbehör. För frontpanel DFB är den dock inkluderad vid leverans. Beakta den bifogade monteringsanvisningen vid montering. Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. ^ Förbind distanslisten med fläktens baksida (bakifrån) med hjälp av fyra plastnitar. ^ Med hjälp av de båda justeringsskruvarna på höger och vänster sida i ångskärmen kan ångskärmens position justeras max. 50 mm framåt. Anpassa ångskärmens position till panelerna för bredvidliggande skåp. 28

29 Frånluftsanslutning Montering ^ Avlägsna fettfilterramens skyddsfolie. Sätt tillbaka fettfiltret. ^ Drag ut ångskärmen för detta. ^ Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens frånluftsanslutning. ^ Vrid fettfiltret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. ^ Spisfläkten är förberedd för en C 150 mm frånluftsledning. För en frånluftsledning C 125 mm skall den bifogade reduceringsadaptern sättas på frånluftsanslutningen (se avsnittet "Frånluftsledning"). ^ Anslut frånluftsledningen till fläktens frånluftsanslutning med hjälp av en slangklämma. ^ Beakta avsnittet "Frånluftsledning" för installation av en ytterligare frånluftsledning. 29

30 Montering Anslutning för cirkulationsluft Om det inte finns några förutsättningar för frånluftsdrift på installationsplatsen måste fläkten installeras för cirkulationsdrift. ^ Skruva fast utblåsningsgallret på översidan av skåpet. Se till att utblåsningsgallrets lameller pekar mot rummets mitt och inte mot väggen eller taket. ^ Sätt i kolfiltret (se "Rengöring och skötsel"). Nätanslutning Läs avsnittet "Elanslutning" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" före anslutningen. För cirkulationsdrift rekommenderar vi en passande monteringssats som finns att köpa hos en Miele återförsäljare eller hos Miele service (se avsnittet "Tekniska data"). Dessutom behövs ett kolfilter (se avsnittet "Tekniska data"). ^ Sätt slangen på utblåsningsgallret (nedifrån). ^ Styr slangen uppifrån genom öppningen i skåpet. ^ Fäst slangen med en slangklämma vid fläktens frånluftsanslutning. Ett kallrasskydd används inte vid cirkulationsdrift. ^ Vid drift med en extern fläktmotor (fläktar av modellerna...ext): Fläkten och den externa motorn förbinds med hjälp av en förbindningskabel och en sexpolig kontakt. ^ Anslut kontakten till uttaget. 30

31 Frånluftsledning Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas eller koleldade källor! Kontrollera med en sotare vid tveksamhet om fläkten är driftsäker. Om frånluftsledningen fästs på utblåsningsanslutningen med en slangklämma måste man se till att den inte sätts på snett och att den inte sitter för hårt. Frånluftsstutsen kan ändra läge och kallrasskyddet kan klämmas sönder. Frånluftsledningen bör vara så kort och rak som möjligt. Frånluftsanslutningens diameter bör inte vara mindre än 150 mm. Om man använder en frånluftsanslutning med mindre rördiameter än 150 mm ökar fläktens ljudnivå vid drift och fläktens utsugningseffekt minskar. Använd bara undantagsvis frånluftsledning med mindre dimension, t ex om det redan finns en frånluftsanslutning. Använd endast böjar med stor radie. Små böjar sänker fläktens frånluftseffekt. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsanslutningen. Vid vågrät dragning av frånluftsledningen måste en minimilutning om 1 cm per meter hållas. Därmed förhindras att kondensvatten kommer in i fläkten. Om frånluften ska ledas ut utomhus kan detta göras med ett teleskoprör. Om frånluften ska ledas till en ventilationskanal måste böjen ligga i ventilationsriktningen. 31

32 Frånluftsledning Viktig information! Dras frånluftsledningen genom svala rum, vindar etc. kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Det innebär att man måste räkna med ånga eller kondensvatten. Frånluftsledningen måste i sådana fall isoleras. Ljuddämpare (extra tillbehör för modellerna...ext) Kondensvattenspärr (extra tillbehör) Vi rekommenderar att man använder en extra ljuddämpare för att dämpa det ljud som uppstår vid användning av en extern fläkt. Den kan sättas in på valfri plats i frånluftsledningen mellan fläkten och den externa fläkten. Förutom isolering av frånluftsledningen rekommenderas installation av kondensvattenspärr. Den tar hand om det kondensvatten som uppstår. Kondensvattenspärr finns för frånluftsledningar som är C 125 mm och C 150 mm. Se till att kondensvattenspärren monteras lodrätt och om möjligt direkt ovanför fläktens frånluftsanslutning. Pilen på höljet visar utblåsningsriktningen. 32

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer