Bruks- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Beskrivning av fläkten Funktionsbeskrivning Användning av fläkten Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...16 Sätta i/byta kolfilter Byta lampa Miele service Fläktens mått Montering Monteringstillbehör...22 Insättning av fläkten i överskåpet...25 Frånluftsanslutning Anslutning för cirkulationsluft Nätanslutning Frånluftsledning Kondensvattenspärr...32 Ljuddämpare...32 Elanslutning Använda styrmodul DSM Anslutning av en fönsterkontaktbrytare...34 Potentialfri anslutning...34 Anslutning av en ljusknapp Tekniska data

3 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackning för återvinning. Förpackningsdelar (t ex folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 3

4 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde ~ Fläkten är uteslutande avsedd för användning i hushåll. Alla annan användning är otillåten och kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått pgaotillå- ten eller felaktig användning. ~ Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet ~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt inte barn leka med fläkten. ~ Barn får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. ~ För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska beaktas att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. Teknisk säkerhet ~ Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får inte tas i drift. En defekt fläkt kan vara en säkerhetsrisk! 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. ~ Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). ~ Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras säker funktion. ~ Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och funktionsstörningar. ~ Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. ~ Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkararen att alla säkerhetskrav uppfylls. ~ Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns t ex risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! ~ När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. ~ Inbyggnad och montering av fläkten på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får endast utföras av en fackman om det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker användning av den. ~ Om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är t ex gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, t ex genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutbara springor i t ex dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning.,utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. För att garantera en säker användning av fläkten kan det vara nödvändigt att: kombinera fläkten med en fönsterkontaktbrytare som endast gör det möjligt att använda fläkten när fönstret är tillräckligt öppet automatiskt koppla in en tilluftsfläkt eller öppna en motordriven tilluftsventil när fläkten kopplas in automatiskt koppla från värmekällor som är beroende av rumsluften när fläkten kopplas in. Med Mieles styrmodul DSM 400 finns flera möjligheter att kombinera externa komponenter med fläkten (se avsnittet "Använda styrmodul DSM 400"). Styrmodulen finns att köpa som extra tillbehör. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Användningsområde ~ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, t ex att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. ~ Om fläkten användas ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (t ex vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. ~ Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. ~ Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. ~ Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. ~ Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) ~ Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Fackmässig montering ~ Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. ~ Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar ~ Vid montering av en frontpanel av trä eller plast på fläkten ska anvisningarna från hällens tillverkare angående lättantändliga material över hällen beaktas. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. ~ Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. ~ Använd endast rör och slangar av ej brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. ~ Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. ~ Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. Tillbehör ~ Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. 9

10 Beskrivning av fläkten 10

11 Beskrivning av fläkten a Frånluftsanslutning C 150 mm b Manöverpanel c Fettfilter d Utdragbar ångskärm e Kokhällsbelysning f Kolfilter (extra tillbehör för cirkulationsdrift) g Fällbar frontpanel Som alternativ kan ångskärmens front utrustas med frontpanelen i ert köksprogram eller med de frontpaneler som finns som tillbehör: DFB 61 (60 cm bred) eller DFB 91 (90 cm bred). Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. h Till-/Från-knapp för fläkten i Knappar för inställning av fläkteffekten j Knapp för kokhällsbelysningen 11

12 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift: Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och leds ut. Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens utblåsningsanslutning. Ett kallrasskydd i frånluftssystemet ser till att det inte sker ett oönskat luftutbyte mellan rums- och ytterluften när fläkten är avstängd. När fläkten är avstängd är kallrasskyddets luftklaff stängd. När fläkten har startats öppnas kallrasskyddet och frånluften kan passera ut obehindrat....icirkulationsdrift: (med monteringssats för cirkulationsdrift som tillbehör) Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds sedan tillbaka in i köket. Kolfilter finns som tillbehör (se "Tekniska data"). Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Spisfläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där spisfläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 12

13 Användning av fläkten Fläktens funktioner kan användas när ångskärmen dras ut och skjuts in. Starta fläkten ^ Drag ut ångskärmen. Motorn startar på läge "II". Kontrollampan för fläktens Till-/ Från- -knapp och den andra kontrollampan för knapparna "- / +" lyser. Om spisfläkten är förbunden med en fönsterkontaktbrytare via Miele styrmodul DSM 400, kan fläkten inte kopplas in när fönstret är stängt. Kontrollampan blinkar. Välja effektläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid (gul kontrollampa). Dra alltid ut ångskärmen helt för att uppnå en optimal uppsugning och undvika onödigt ljud. Stänga av fläkten ^ Skjut in ångskärmen. Nästa gång ångskärmen dras ut startar fläkten åter på läge "II". eller ^ Tryck på fläktens Till-/Från-knapp. Kontrollamporna släcks. Tända belysningen ^ Drag ut ångskärmen. eller ^ Välj önskat effektläge med knapparna "- / +". Kontrollamporna visar vilket effektläge som valts. För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III" (gröna kontrollampor). ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. När belysningen är tänd lyser knappens kontrollampa. Släcka belysningen ^ Skjut in ångskärmen. eller ^ Tryck på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan släcks. 13

14 Användning av fläkten Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten var tionde minut automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III". ^ Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda och ångskärmen skall vara insatt. ^ Tryck på knapparna "-" och "+" samtidigt under ca 10 sekunder tills den första kontrollampan för indikering av effektläge lyser. ^ Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". ^ Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska frånkopplingen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen "-" för att avaktivera funktionen. ^ Bekräfta inställningen genom att trycka på Till-/Från-knappen. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på 10 timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. knapp "-" och sedan åter ^ Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. knappen för kokhällsbelysningen. 14

15 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - dra ut fläktens anslutningskabel ur eluttaget eller - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen helt. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga för repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. ^ Använd endast en mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. ^ Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte en alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik: rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas ett vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Miele service). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Särskilda anvisningar för manöverpanelen Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 15

16 Rengöring och skötsel Särskilda anvisningar för frontpanel DFB i aluminium (extra tillbehör) Aluminium är ett levande material. Betraktelsevinkel, ljusinfall och den omgivande inredningen påverkar den reflekterande effekten och därmed maskinens utseende. Aluminiumytorna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Undvik: rengöringsmedel för rostfritt stål, kalklösande rengöringsmedel, diskmaskinsrengöringsmedel, ugnsspray. Fettfilter Det återanvändbara fettfiltret av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Fettfiltret bör rengöras var tredje eller var fjärde vecka för att undvika att fettet biter sig fast. ^ Håll i ångskärmen för att ta ut fettfiltret. Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Tag ut fettfiltret genom att dra det nedåt. För att undvika skador på filtret och kokhällen skall fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. ^ Stäng av fläkten med Till-/Från-knappen. Ett överfettat filter innebär brandrisk! 16

17 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand ^ Rengör fettfiltret med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin ^ Ställ fettfiltren lodrätt i den undre korgen och diska i 65 -program med ett milt maskindiskmedel. ^ Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltret kan dess insida få bestående missfärgningar när det diskas i maskin. Detta inverkar inte på filtrets funktion. ^ Lägg filtret på tork på ett fuktsugande underlag innan det sätts in igen. ^ Medan fettfiltret är nedmonterat skall man noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. ^ Sätt i filtret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. 17

18 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltret kompletteras med ett kolfilter (extra tillbehör). Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Kolfiltret sätts in i höljet ovanför fettfiltret. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Miele service. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". Följ instruktionerna i kolfiltrets bifogade monteringsanvisning. Kolfiltret bör bytas ut när det inte längre binder lukt tillräckligt bra. Dock senast en gång per halvår. Förbrukade kolfilter kan kastas i hushållssoporna. 18

19 Rengöring och skötsel Byta lampa ^ Dra ut ångskärmen och ta ut fettfiltret på det sätt som beskrivits tidigare. ^ Stäng av fläkten och släck belysningen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter avstängningen finns det risk för brännskada. ^ Vid cirkulationsdrift ska kolfiltret tas ut ur fläkten. Bryt strömmen till fläkten genom att - dra ut fläktens stickpropp ur eluttaget - stänga av huvudströmbrytaren - skruva ur säkringen helt ^ Tryck ned lampan en bit genom öppningen i skyddsgallret. ^ Nu kan halogenlampan vridas ut från hållaren (åt vänster). Halogenlampan ska bytas ut mot en lampa av samma typ: PHILIPS GZ 10, 230V, 50 W, 50. ^ Sätt in den nya halogenlampan i hållaren och tryck den uppåt. ^ Sätt in fettfiltret och vid cirkulationsdrift även kolfiltret. 19

20 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 20

21 Fläktens mått Överskåpet måste ha en bottenplatta i det främre området ända till den avskiljande väggen. Överskåpets avskiljande vägg måste vara uttagbar. * Fläkten kan även monteras i ett skåp med bredden 600 mm. Avstånd mellan häll och fläktkåpa Om inte hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd skall följande minsta säkerhetsavstånd hållas mellan hällen och spisfläktens nedre kant: DA mm över en elhäll, mm över en gashäll, mm över en elgrill eller en fritös. För ytterligare information, se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". DA

22 Montering Monteringstillbehör 22

23 Montering a 2 slangklämmor för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. b 1 adapter för frånluftsledning C 125 mm (gäller ej modellerna...ext). c 1 kallrasskydd för montering i frånluftsanslutningen (gäller endast frånluftsdrift; ej modellerna...ext). d 2 monteringsvinklar som hållare för fläkten i överskåpet. e 1 distanslist för att täcka utrymmet mellan fläktens baksida och väggen. f Monteringssats för cirkulationsdrift innehåller utblåsningsgaller och aluminiumslang (ingår inte vid leverans, extra tillbehör, se "Tekniska data"). g Tillbyggnadssats DML 300 för montering av en fällbar frontpanel innehåller monteringsvinklar och fästskruvar för montering av en frontpanel i enlighet med övriga skåp (ingår ej vid leverans, extra tillbehör). 14 skruvar (3,5 x 16 mm) för att skruva fast fläkten i överskåpet. 8 skruvar (M4 x 12 mm) för att fästa fläkten i monteringsvinklarna. Istället för att fästa distanslisten med plastnitarna kan man använda fyra skruvar. 4 plastnitar för att förbinda distanslisten med fläktens baksida. 23

24 Montering 24

25 Montering Insättning av fläkten i överskåpet För en exakt placering fläkten skall nu distanslistan kortas ned på baksidan till det nödvändiga måttet T och sedan monteras: T= skåpdjup K minus fläktens djup G ^ Fläktens djup G är beroende av den valda frontpanelen: a med frontpanel ur ert köksprogram b med frontpanel DFB (extra tillbehör) c utan frontpanel Detta gäller om frontpanelen skall ligga i linje med skåpets främre kant. Anpassa måttet T om frontpanelen skall placeras längre fram eller längre bak. Vid montering av en mellanskiva eller en mellanvägg får den resterande inbyggnadsöppningen inte vara mindre än 180 mm. Om öppningen är mindre skall fläkten placeras längre bak och måttet T minskas. Inbyggnadspositionen kan vid ett senare tillfälle anpassas genom justering på djupet. ^ Förkorta den bifogade distanslisten till måttet T. Dela den med en kniv vid linjen för det näst minsta måttet. ^ Skruva fast distanslisten i linje med väggen under skåpets sidoväggar. ^ Rita en lodrät linje på distanslistens främre kant till höger och vänster vid skåpets insidor. 25

26 Montering ^ Lägg fläkten på baksidan. Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet först efter insättning av fläkten i överskåpet. ^ Skruva fast monteringsvinklarna på höger och vänster sida i skåpet. Den bakre kanten skall vara placerad på linjen och den nedre kanten skall ligga exakt i höjd med skåpets underkant. Vinklarna passar till skåp med en tjocklek på 16 mm och 19 mm. Skruva fast vinklarna med den sida som har motsvarande tjocklek. ^ Håll fast fettfiltret och drag ut det med ångskärmen. ^ Lägg fettfiltret åt sidan. ^ Skjut in ångskärmen. 26

27 Montering ^ Vid montering av en 90 cm bred fläkt i ett 60 cm brett skåp skall ångskärmens hållfjädrar skruvas loss när ångskärmen är utdragen. Anvisning för senare demontering av fläkten: När de båda skruvarna till höger och till vänster på insidan av höljet skruvas ut, lossnar monteringsfjädrarna och fläkten kan tas ut ur skåpet. ^ Skjut bak fläkten framför distanslisten. ^ Drag ut ångskärmen. ^ Skruva sedan ihop fläkten med monteringsvinklarna på höger och vänster sida med vardera två skruvar. ^ Avlägsna monteringsskyddet mellan ångskärmen och höljet. ^ Lyft in fläkten i skåpet nedifrån och sätt fast den i monteringsfjädrarna. 27

28 Montering ^ Skruva ihop fläkten med skåpets botten med hjälp av fyra skruvar (framtill) (6 skruvar för en 90 cm bred fläkt). För att undvika skador när ångskärmen dras ut skall beaktas att alla fästskruvar skruvas in rakt och att skruvarnas huvuden är längst ned. ^ Montera frontpanelen (om sådan finns). För detta krävs monteringssats DML 300. Monteringssatsen finns som extra tillbehör. För frontpanel DFB är den dock inkluderad vid leverans. Beakta den bifogade monteringsanvisningen vid montering. Frontpanelens vikt får vara maximalt 1300 g. ^ Förbind distanslisten med fläktens baksida (bakifrån) med hjälp av fyra plastnitar. ^ Med hjälp av de båda justeringsskruvarna på höger och vänster sida i ångskärmen kan ångskärmens position justeras max. 50 mm framåt. Anpassa ångskärmens position till panelerna för bredvidliggande skåp. 28

29 Frånluftsanslutning Montering ^ Avlägsna fettfilterramens skyddsfolie. Sätt tillbaka fettfiltret. ^ Drag ut ångskärmen för detta. ^ Om frånluftsystemet på installationsplatsen inte har ett kallrasskydd medföljer ett sådant. Det sätts in i motorenhetens frånluftsanslutning. ^ Vrid fettfiltret så att de röda glidytorna befinner sig i framkant och pekar uppåt. ^ Lägg fettfiltret framme i ångskärmen, tryck det uppåt och skjut in det tillsammans med ångskärmen. Fettfiltret glider då in på fäststiften. Tryck sedan filtret ytterligare en bit bakåt. ^ Spisfläkten är förberedd för en C 150 mm frånluftsledning. För en frånluftsledning C 125 mm skall den bifogade reduceringsadaptern sättas på frånluftsanslutningen (se avsnittet "Frånluftsledning"). ^ Anslut frånluftsledningen till fläktens frånluftsanslutning med hjälp av en slangklämma. ^ Beakta avsnittet "Frånluftsledning" för installation av en ytterligare frånluftsledning. 29

30 Montering Anslutning för cirkulationsluft Om det inte finns några förutsättningar för frånluftsdrift på installationsplatsen måste fläkten installeras för cirkulationsdrift. ^ Skruva fast utblåsningsgallret på översidan av skåpet. Se till att utblåsningsgallrets lameller pekar mot rummets mitt och inte mot väggen eller taket. ^ Sätt i kolfiltret (se "Rengöring och skötsel"). Nätanslutning Läs avsnittet "Elanslutning" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" före anslutningen. För cirkulationsdrift rekommenderar vi en passande monteringssats som finns att köpa hos en Miele återförsäljare eller hos Miele service (se avsnittet "Tekniska data"). Dessutom behövs ett kolfilter (se avsnittet "Tekniska data"). ^ Sätt slangen på utblåsningsgallret (nedifrån). ^ Styr slangen uppifrån genom öppningen i skåpet. ^ Fäst slangen med en slangklämma vid fläktens frånluftsanslutning. Ett kallrasskydd används inte vid cirkulationsdrift. ^ Vid drift med en extern fläktmotor (fläktar av modellerna...ext): Fläkten och den externa motorn förbinds med hjälp av en förbindningskabel och en sexpolig kontakt. ^ Anslut kontakten till uttaget. 30

31 Frånluftsledning Läs noga igenom avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas eller koleldade källor! Kontrollera med en sotare vid tveksamhet om fläkten är driftsäker. Om frånluftsledningen fästs på utblåsningsanslutningen med en slangklämma måste man se till att den inte sätts på snett och att den inte sitter för hårt. Frånluftsstutsen kan ändra läge och kallrasskyddet kan klämmas sönder. Frånluftsledningen bör vara så kort och rak som möjligt. Frånluftsanslutningens diameter bör inte vara mindre än 150 mm. Om man använder en frånluftsanslutning med mindre rördiameter än 150 mm ökar fläktens ljudnivå vid drift och fläktens utsugningseffekt minskar. Använd bara undantagsvis frånluftsledning med mindre dimension, t ex om det redan finns en frånluftsanslutning. Använd endast böjar med stor radie. Små böjar sänker fläktens frånluftseffekt. Använd endast glatta rör eller flexibla frånluftsslangar av godkänt icke brännbart material till frånluftsanslutningen. Vid vågrät dragning av frånluftsledningen måste en minimilutning om 1 cm per meter hållas. Därmed förhindras att kondensvatten kommer in i fläkten. Om frånluften ska ledas ut utomhus kan detta göras med ett teleskoprör. Om frånluften ska ledas till en ventilationskanal måste böjen ligga i ventilationsriktningen. 31

32 Frånluftsledning Viktig information! Dras frånluftsledningen genom svala rum, vindar etc. kan det leda till kraftiga temperaturfall inom vissa områden. Det innebär att man måste räkna med ånga eller kondensvatten. Frånluftsledningen måste i sådana fall isoleras. Ljuddämpare (extra tillbehör för modellerna...ext) Kondensvattenspärr (extra tillbehör) Vi rekommenderar att man använder en extra ljuddämpare för att dämpa det ljud som uppstår vid användning av en extern fläkt. Den kan sättas in på valfri plats i frånluftsledningen mellan fläkten och den externa fläkten. Förutom isolering av frånluftsledningen rekommenderas installation av kondensvattenspärr. Den tar hand om det kondensvatten som uppstår. Kondensvattenspärr finns för frånluftsledningar som är C 125 mm och C 150 mm. Se till att kondensvattenspärren monteras lodrätt och om möjligt direkt ovanför fläktens frånluftsanslutning. Pilen på höljet visar utblåsningsriktningen. 32

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 727 770

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3060 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr. 06 831

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Externa fläktmotorer AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Takgenomföring DDF 125/150 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 DA 420 EXT Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 194 480

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 990

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 110 160

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 710 240

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 723 700

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 Spisfläkt F 60 U INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 SE 2 2 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Bruksanvisningen refererar till olika modeller av

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Stekhäll i rostfritt stål TepanYaki CS 1327 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan stekhällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

/126148/ (17615)

/126148/ (17615) Sunda Alliance 991.0384.550/126148/2015-08-13 (17615) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 394 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 12 Service och garanti... 13 991.0299.034/125734/2013-10-05 (5392) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DI-SM12 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning DE GB F NL I E S P GR Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning Manual de Instruções KD 6500 KD 9500 INSTALLATION

Läs mer

BRUKSANVISNING Orion Trend

BRUKSANVISNING Orion Trend BRUKSANVISNING Orion Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar 3 II Delar 3 III Tekniska data 4 IV Driftsvillkor 4 V Montering 5 1. Montering av väggbeslag 6 2. Montering av spiskåpa 6 3. Anslutning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 10/b SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126205/2016-04-05 (20464) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 8160D-AL/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1.3 Spiskupan får inte monteras lägre än: 500 mm över elspis. 650 mm över gasspis* 1000 mm över vedspis

1.3 Spiskupan får inte monteras lägre än: 500 mm över elspis. 650 mm över gasspis* 1000 mm över vedspis Bruksanvisning Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar sid 2 6. Centralventillation villa sid 5-6 2. Montering 2 7. Centralventillation lägenhet 7 3. Användning av spiskupan 3 8. Skötsel och Underhåll 7-8 4.

Läs mer

Bruksanvisning D 933.0/633.0. i monteringanvisningar 537 774 G81

Bruksanvisning D 933.0/633.0. i monteringanvisningar 537 774 G81 Bruksanvisning i monteringanvisningar D 933.0/633.0 537 774 G81 Här finner du... Läs noggrant igenom informationen i denna bruksanvisning innan du börjar använda din fläkt. Här finner du viktiga anvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Levante Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012

Fläktar med utdragbar skärm. Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Nyheter 2012 Fläktar med utdragbar skärm Kvalitet och design Sedan numera 112 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi immer besser. Det är tyska och betyder alltid bättre,

Läs mer