Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Funktionsbeskrivning Beskrivning av fläkten Använda fläkten Starta fläkten...15 Välja effektläge...15 Intensivläge Funktionen Fortsatt drift...16 Stänga av fläkten...16 Tända belysningen...17 Reglera ljusstyrkan (dimmer) Släcka belysningen...17 Drifttidsräknare...18 Höjdjustering av ångskärm...21 Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...23 Sätta i/byta kolfilter Byta halogenlampa...26 Miele service Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Montering Monteringsanvisning...30 Monteringsmaterial...30 Montering cirkulationsdrift...30 Begränsa eller utöka inställningsområdet...31 Elanslutning

3 Innehållsförteckning Använda styrmodul DSM Potentialfri anslutning...34 Ansluta ljusknapp...34 Frånluftsledning Kondensvattenspärr...36 Ljuddämpare...37 Tekniska data

4 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Förpackningsdelar (till exempel folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt aldrig barn leka med fläkten. Barn under åtta år får endast använda fläkten under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska du tänka på att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får under inga omständigheter tas i drift. En defekt fläkt kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en behörig fackman kontrollera installationen. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (till exempel elektriska stötar). Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren för vilka tillverkaren inte ansvarar. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren att alla säkerhetskrav uppfylls. Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras en säker funktion. Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och eventuella funktionsstörningar. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns till exempel risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. Denna fläkt får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). Om fläkten används samtidigt som till exempel gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är till exempel gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutningsbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning. Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, till exempel att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. Om fläkten används ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (till exempel vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) Tänk på att fläkten kan bli väldigt varm av den uppstigande värmen. Rör inte fläkten eller fettfiltret förrän fläkten har svalnat av. Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Använd endast rör och slangar av icke brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. 10

11 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift:...icirkulationsdrift: (endast DA 420 V med monteringssats och kolfilter som extra tillbehör, se "Tekniska data") Luften som sugits upp renas genom fettfiltret och leds ut. Fläkten är utrustad med ett mekaniskt kallrasskydd. När fläkten inte arbetar är kallrasskyddets luftklaff stängd. Då kan luft inte passera utåt eller inåt. När fläkten har startats öppnas klaffen och matoset kan passera ut obehindrat. Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds tillbaka in i köket genom öppningarna i fläktens kanalplåt. Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Fläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där fläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 11

12 Beskrivning av fläkten 12

13 Beskrivning av fläkten Täckram Teleskoperbar kanalplåt Ångskärm Ångskärmen är ingen avställningsyta. Fettfilter Kolfilter Extra tillbehör för cirkulationsdrift (endast DA 420 V) Utsläpp av cirkulationsluft (endast vid cirkulationsdrift DA 420 V) Manöverpanel Kokhällsbelysning Knapp för kokhällsbelysningen Med knappen kan kokhällsbelysningen tändas/släckas och ljusstyrkan regleras. Till/Från-knapp för fläkten Knappar för inställning av fläkteffekt Knapp för funktionen Fortsatt drift Med knappen aktiveras funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs av automatiskt efter 5 eller 15 minuter. Fettfilterknapp Fettfilterknappens lampa tänds när fettfiltret måste rengöras. Efter rengöring kan fettfiltrets drifttidsräknare nollställas med knappen (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Kolfilterknapp (endast DA 420 V) Kolfilterknappens lampa tänds när det kolfilter som används i cirkulationsdrift måste bytas ut. När fläkten tas i bruk för första gången ska drifttidsräknaren ställas in. Kolfiltrets drifttidsräknare kan nollställas med knappen efter varje byte (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Knappar för att justera ångskärmen i höjdled. Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering") För närmare funktionsbeskrivning se avsnittet "Använda fläkten". 13

14 Denna fläkt är en kommunicerbar hushållsmaskin. Kommunikationsmodulen XKM 2000 DA som du kan köpa till, möjliggör automatisk styrning av fläkten beroende på drifttillståndet för en Mielehäll. Förutsättningen för kommunikationen är att även hällen är utrustad med den tillhörande kommunikationsmodulen. Hällen överför informationen om drifttillstånd via elnätet (Powerline) till fläkten. När du kopplar in hällen, kopplas också kokhällsbelysningen och fläkten in. Medan du lagar mat ställer fläkten automatiskt in effektläge motsvarande hur många kokzoner som är inkopplade samt valda effektlägen för dessa. Efter matlagningen stängs fläkten av och kokhällsbelysningen släcks automatiskt efter en viss eftergångstid. Detaljerad information om detta finns i brukansvisningen till XKM 2000 DA. Kommunikationsmodulen monteras i fläkten och ansluts med fläktens styrning. Monteringen bör göras av en tekniker från Miele eller av en elektriker. 14

15 Använda fläkten Starta fläkten Tryck på Till/Från-knappen. Fläkten startar på läge "II". Kontrollampan lyser. Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III"efter tio minuter. Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda. Välja effektläge Välj önskat effektläge med knapparna " / +". Knapp "+" = högre effekt Knapp " " = lägre effekt För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III". Intensivläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid. Tryck på knappen för automatisk avstängning under ca 10 sekunder. Den första kontrollampan för fläkteffekt lyser. Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, knapp " " och sedan åter knappen för kokhällsbelysningen. 15

16 Använda fläkten Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska avstängningen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen " " för att avaktivera funktionen. Funktionen Fortsatt drift Vid såväl frånlufts- som vid cirkulationsdrift rekommenderas att fläkten får gå några minuter efter matlagningen. Därmed renas luften från ånga och lukter som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter en förvald tid. Bekräfta med knappen för Fortsatt drift. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs automatiskt den "gamla" inställningen in. Tryck på knappen för Fortsatt drift när matlagningen är avslutad och fläkten fortfarande är inkopplad Tryck 1 gång: Fläkten stängs av efter 5 minuter (vänstra kontrollampan). Tryck 2 gånger: Fläkten stängs av efter 15 minuter (högra kontrollampan). Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs inte av automatiskt. Stänga av fläkten Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollampan släcks. 16

17 Använda fläkten Tända belysningen Kokhällsbelysningen kan tändas och släckas oberoende av fläkten. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på tio timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan tänds. Kokhällsbelysningen tänds med maximal ljusstyrka. Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. Reglera ljusstyrkan (dimmer) Ljusstyrkan kan varieras steglöst. Håll belysningsknappen intryckt när lampan är tänd. Ljusstyrkan minskar stegvis till dess knappen släpps. Om knappen trycks in på nytt och hålls intryckt ökar ljusstyrkan till dess knappen släpps. Om knappen hålls intryckt sker en ständig växling mellan ljusare/mörkare. Släcka belysningen Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen för att släcka lampan. Kontrollampan släcks. 17

18 Använda fläkten Drifttidsräknare Tiden som fläkten är i drift sparas i fläktens elektronik. Kontrollera drifttidsräknaren Man kan kontrollera hur många procent av drifttiden som har förbrukats. Efter 30 timmars drift tänds fettfilterknappens kontrollampa. Fettfiltren ska då rengöras. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll fettfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. Koppla in fläkten med Till/Från-knappen. Håll fettfilterknappen respektive kolfilterknappen intryckt. Vid cirkulationsdrift Drifttidsräknaren för kolfiltren kan ställas in efter användarens behov. När den inställda drifttiden har förbrukats tänds kolfiltrets kontrollampa. Kolfiltret måste då bytas. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll kolfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. En eller flera av " / +"-knapparnas kontrollampor blinkar. Antalet blinkande kontrollampor indikerar hur stor procentandel av den inställda drifttiden som har förbrukats. 1 kontrollampa = 25 % 2 kontrollampor = 50 % 3 kontrollampor = 75 % 4 kontrollampor = 100 % Information om de förbrukade drifttimmarna sparas när fläkten stängs av eller vid strömavbrott. 18

19 Använda fläkten Ändra drifttidsräknarens inställning Drifttidsräknaren kan anpassas till hushållets matlagningsvanor. Om man steker och friterar mycket bör en kortare tid väljas. Om man lagar fettsnål mat kan man välja en längre tid. Om man bara lagar mat ibland är en kortare tid lämplig. Fett som samlas i fettfiltret under en längre tid hårdnar och försvårar rengöringen. Ändra drifttimmar för fettfiltret Drifttidsräknaren för fettfilter är inställd på 30 timmar. Det är möjligt att välja 20, 30, 40 eller 50 timmars drift. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 20 timmar 2:a lampan från vänster = 30 timmar 3:e lampan från vänster = 40 timmar 4:e lampan från vänster = 50 timmar Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med fettfilter-knappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Fettfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för knapparna " / +" blinkar. 19

20 Använda fläkten Ställa in/ändra kolfiltrets drifttidsräknare (vid cirkulationsdrift) Kolfiltret behövs vid cirkulationsdrift. Kolfiltrets drifttidsräknare har ingen förinställd tid. Ställ in drifttiden för cirkulationsdriften efter hushållets matlagningsvanor: Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med kolfilterknappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Kolfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för " / +"-knapparna blinkar. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 120 timmar 2:a lampan från vänster = 180 timmar 3:e lampan från vänster = 240 timmar 4:e lampan från vänster = obegränsad tid 20

21 Använda fläkten Höjdjustering av ångskärm Genom att ångskärmen kan höjas och sänkas kan fläktens höjd anpassas till inbyggnadsförutsättningarna arbetshöjden under fläkten anpassas till längden på den som lagar mat matos vid stark matos-/ångutveckling tas upp bättre genom att ångskärmen sänks man får mer arbetsplats över hällen/spisen genom att höja ångskärmen Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering"). Genom att kort trycka på upp- eller ned-knappen åker ångskärmen uppåt eller nedåt. Genom att åter trycka på en av de båda knapparna stannar ångskärmen. Om man låter bli att trycka på någon av knapparna en andra gång åker ångskärmen automatiskt till de högsta eller nedersta läget. Konstant drift under flera minuter kan leda till överbelastning och avstängning. Efter en liten stund kan du använda fläkten igen. 21

22 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter att de har släckts finns risk för brännskada. Varma lampor kan dessutom gå sönder om man rengör dem med fuktig eller blöt trasa. Vänta därför ett par minuter innan du rengör fläkten. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Mieles reservdelsavdelning). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Om för mycket vårdande medel stryks på kan det bildas ränder på kanalplåten inom ångskärmens höjoch sänkbara område. Särskilda anvisningar för knappar Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 22

23 Rengöring och skötsel Fettfilter Fettfiltren av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Rengör fettfiltren senast när fettfilterknappens kontrollampa lyser. Fettfiltren bör rengöras med 3-4veckorsintervaller för att undvika att fettet biter sig fast. Ett överfettat filter innebär brandrisk! Öppna fettfiltrets spärr, vinkla fettfiltret ca 45 nedåt, haka loss det bakåt och ta ut det. För att undvika skador på filtret och hällen/spisen ska fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. 23

24 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin Ställ filtren så lodrätt det går i den undre korgen i diskmaskinen. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Diska fettfiltren på max 65 C. Om du har en diskmaskin från Miele så väljer du automatikprogrammet. Använd ett milt maskindiskmedel. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltren kan dess insida få bestående missfärgningar när de diskas i diskmaskin. Detta inverkar inte på filtrens funktion. Kontrollera att fettfilterspärren pekar nedåt på de insatta filtren: Om ett filter har satts i felvänt: Lossa det i utsparningarna med hjälp av en liten skruvmejsel. När filtren har satts in igen efter rengöringen ska du trycka på fettfilterknappen under ca tre sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Knappens kontrollampa släcks. Om fettfiltren rengörs innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att fettfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Lägg filtren på tork på fuktsugande underlag innan de sätts in igen. Medan filtren är nedmonterade ska du noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. 24

25 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltren kompletteras med ett kolfilter. Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Det sätts in i ångskärmen, ovanför fettfiltren. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". För att byta eller montera kolfilter måste först fettfiltren tas ut enligt tidigare beskrivning. Ta ut kolfiltret ur förpackningen. Byt kolfilter när: kolfilterknappens kontrollampa lyser eller kolfiltret inte längre binder lukten tillräckligt. Dock senast en gång per halvår. Förbrukat kolfilter kan kastas i hushållssoporna. När filtret har satts i ska du trycka på kolfilterknappen under ca 3 sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Kolfilterknappens kontrollampa släcks. Om kolfiltret byts ut innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att kolfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Sätt i kolfiltret. Första gången filtret sätts i: Ställ in drifttidsräknaren enligt önskemål (se avsnittet "Använda fläkten"). 25

26 Rengöring och skötsel Byta halogenlampa Bryt strömmen till fläkten genom att stänga av huvudströmmen skruva ur/slå från säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en stund efter det att du har släckt lampan finns risk för brännskador. Vänta därför några minuter innan du byter halogenlampan. För att byta halogenlampa trycker du lampskyddet lätt uppåt. Lampskyddet öppnas och kan fällas ner. Dra ut halogenlampan ur fattningen. Tryck försiktigt in den nya halogenlampan (12 V, 20 W, sockel G4) i fattningen med en trasa eller handske. Beakta tillverkarens anvisningar. Fäll upp lampskyddet igen och tryck fast det. 26

27 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 27

28 Fläktens mått 1) Genomföring för frånluftsledning, nätkabel och för fläktar med modellbeteckningen...ext förbindelsekabel till extern fläktmotor. Vid cirkulationsdrift är det endast nödvändigt med en nätkabel. 2) Fläkthöjd vid frånluftsdrift (vid leverans). 3) Fläkthöjd vid cirkulationsdrift. 4) Möjlig fläkthöjd vid frånluftsdrift (se avsnittet "Montering"). 5) Ventilationsöppningen monteras uppåt vid cirkulationsdrift. Frånluftsstuts 150 mm (ej vid cirkulationsdrift). DA 420 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) Frånluftsanslutningen i takplattan är anpassningsbar. Därmed är det även möjligt med montering om öppningen för frånluftsanslutningen i taket inte är i mitt ovanför hällen/spisen. En differens på maximalt 30 mm åt alla håll är möjlig. DA 424 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) 28

29 Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Om inte spisens/hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd än de nedanstående måste det vara minst följande avstånd mellan spis/häll och fläktens nedre kant: 550 mm över elspis/elhäll, 650 mm över gasspis/gashäll, 650 mm över elgrill ur Mieles sortiment eller fritös. För ytterligare information se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Om säkerhetsavståndet vid nedsänkt ångskärm underskrids måste motsvarande ändlägesbrytare flyttas efter monteringen (se avsnittet "Montering"). 29

30 Montering Läs igenom informationen på följande sidor och avsnitten "Fläktens mått" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan fläkten monteras. Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor. Monteringsanvisning De enskilda monteringsstegen finns beskrivna på bifogat lösblad. 4 utjämningsplåtar för att korrigera evtl. ojämnheter i taket 1 frånluftsstuts möjliggör en variabel position för frånluften i taket Monteringsmaterial 4 skruvar (8 x 60 mm) med 4 brickor och 4 pluggar (S 10) för att fästa takplattan i taket Skruvarna och pluggarna är avsedda för montering i betongtak. För andra takkonstruktioner används skruvar och pluggar som passar för materialet. Kontrollera även att taket har tillräcklig bärkraft. 2 skruvar M4 x8mmför att sätta fast kanalplåten 1 slangklämma för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. Montering cirkulationsdrift Fläkten måste förberedas för cirkulationsdrift innan den monteras. Den nödvändiga monteringssatsen finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning (se avsnittet "Tekniska data"). En monteringsanvisning bifogas monteringssatsen. Efter montering av fläkten ska kolfiltret sättas in och drifttidsräknaren för kolfiltret ställas in (se avsnitten "Rengöring och skötsel" och "Använda fläkten"). 30

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 710 240

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bild 1 GASS. Abb. 1 ELECTRO. min. 650 min. 430

Bild 1 GASS. Abb. 1 ELECTRO. min. 650 min. 430 Bild 1 GASS Abb. 1 ELECTRO min. 650 min. 430 2 Bruksanvisning: Beskrivning av fläkten Överskåp Filterram Olika arbetssätt Skjutbar fläktfront Fläktreglage Belysning Frånluft: Fläkten suger upp köksoset

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.

Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning. Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning Köksfläktar

Bruksanvisning Köksfläktar Bruksanvisning Köksfläktar Vägghängda, skåpsmonterade och frihängande Feiyue Group Europé ApS Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Egenskaper... 3 3. Installation...

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

TEFAL/T-FAL* BRUKSANVISNING FÖR KOKKÄRL

TEFAL/T-FAL* BRUKSANVISNING FÖR KOKKÄRL TEFAL/T-FAL* BRUKSANVISNING FÖR KOKKÄRL Tack för att du valt en produkt från Tefal/T-Fal*! Tefal/T-Fal*-kokkärl är utformade för många års matlagning, har hög prestanda och är underhållsfria. Innan du

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer