Bruks- och monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Funktionsbeskrivning Beskrivning av fläkten Använda fläkten Starta fläkten...15 Välja effektläge...15 Intensivläge Funktionen Fortsatt drift...16 Stänga av fläkten...16 Tända belysningen...17 Reglera ljusstyrkan (dimmer) Släcka belysningen...17 Drifttidsräknare...18 Höjdjustering av ångskärm...21 Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...23 Sätta i/byta kolfilter Byta halogenlampa...26 Miele service Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Montering Monteringsanvisning...30 Monteringsmaterial...30 Montering cirkulationsdrift...30 Begränsa eller utöka inställningsområdet...31 Elanslutning

3 Innehållsförteckning Använda styrmodul DSM Potentialfri anslutning...34 Ansluta ljusknapp...34 Frånluftsledning Kondensvattenspärr...36 Ljuddämpare...37 Tekniska data

4 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Förpackningsdelar (till exempel folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt aldrig barn leka med fläkten. Barn under åtta år får endast använda fläkten under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska du tänka på att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får under inga omständigheter tas i drift. En defekt fläkt kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en behörig fackman kontrollera installationen. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (till exempel elektriska stötar). Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren för vilka tillverkaren inte ansvarar. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren att alla säkerhetskrav uppfylls. Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras en säker funktion. Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och eventuella funktionsstörningar. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns till exempel risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. Denna fläkt får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). Om fläkten används samtidigt som till exempel gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är till exempel gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutningsbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning. Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, till exempel att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. Om fläkten används ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (till exempel vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) Tänk på att fläkten kan bli väldigt varm av den uppstigande värmen. Rör inte fläkten eller fettfiltret förrän fläkten har svalnat av. Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Använd endast rör och slangar av icke brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. 10

11 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift:...icirkulationsdrift: (endast DA 420 V med monteringssats och kolfilter som extra tillbehör, se "Tekniska data") Luften som sugits upp renas genom fettfiltret och leds ut. Fläkten är utrustad med ett mekaniskt kallrasskydd. När fläkten inte arbetar är kallrasskyddets luftklaff stängd. Då kan luft inte passera utåt eller inåt. När fläkten har startats öppnas klaffen och matoset kan passera ut obehindrat. Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds tillbaka in i köket genom öppningarna i fläktens kanalplåt. Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Fläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där fläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 11

12 Beskrivning av fläkten 12

13 Beskrivning av fläkten Täckram Teleskoperbar kanalplåt Ångskärm Ångskärmen är ingen avställningsyta. Fettfilter Kolfilter Extra tillbehör för cirkulationsdrift (endast DA 420 V) Utsläpp av cirkulationsluft (endast vid cirkulationsdrift DA 420 V) Manöverpanel Kokhällsbelysning Knapp för kokhällsbelysningen Med knappen kan kokhällsbelysningen tändas/släckas och ljusstyrkan regleras. Till/Från-knapp för fläkten Knappar för inställning av fläkteffekt Knapp för funktionen Fortsatt drift Med knappen aktiveras funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs av automatiskt efter 5 eller 15 minuter. Fettfilterknapp Fettfilterknappens lampa tänds när fettfiltret måste rengöras. Efter rengöring kan fettfiltrets drifttidsräknare nollställas med knappen (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Kolfilterknapp (endast DA 420 V) Kolfilterknappens lampa tänds när det kolfilter som används i cirkulationsdrift måste bytas ut. När fläkten tas i bruk för första gången ska drifttidsräknaren ställas in. Kolfiltrets drifttidsräknare kan nollställas med knappen efter varje byte (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Knappar för att justera ångskärmen i höjdled. Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering") För närmare funktionsbeskrivning se avsnittet "Använda fläkten". 13

14 Denna fläkt är en kommunicerbar hushållsmaskin. Kommunikationsmodulen XKM 2000 DA som du kan köpa till, möjliggör automatisk styrning av fläkten beroende på drifttillståndet för en Mielehäll. Förutsättningen för kommunikationen är att även hällen är utrustad med den tillhörande kommunikationsmodulen. Hällen överför informationen om drifttillstånd via elnätet (Powerline) till fläkten. När du kopplar in hällen, kopplas också kokhällsbelysningen och fläkten in. Medan du lagar mat ställer fläkten automatiskt in effektläge motsvarande hur många kokzoner som är inkopplade samt valda effektlägen för dessa. Efter matlagningen stängs fläkten av och kokhällsbelysningen släcks automatiskt efter en viss eftergångstid. Detaljerad information om detta finns i brukansvisningen till XKM 2000 DA. Kommunikationsmodulen monteras i fläkten och ansluts med fläktens styrning. Monteringen bör göras av en tekniker från Miele eller av en elektriker. 14

15 Använda fläkten Starta fläkten Tryck på Till/Från-knappen. Fläkten startar på läge "II". Kontrollampan lyser. Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III"efter tio minuter. Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda. Välja effektläge Välj önskat effektläge med knapparna " / +". Knapp "+" = högre effekt Knapp " " = lägre effekt För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III". Intensivläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid. Tryck på knappen för automatisk avstängning under ca 10 sekunder. Den första kontrollampan för fläkteffekt lyser. Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, knapp " " och sedan åter knappen för kokhällsbelysningen. 15

16 Använda fläkten Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska avstängningen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen " " för att avaktivera funktionen. Funktionen Fortsatt drift Vid såväl frånlufts- som vid cirkulationsdrift rekommenderas att fläkten får gå några minuter efter matlagningen. Därmed renas luften från ånga och lukter som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter en förvald tid. Bekräfta med knappen för Fortsatt drift. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs automatiskt den "gamla" inställningen in. Tryck på knappen för Fortsatt drift när matlagningen är avslutad och fläkten fortfarande är inkopplad Tryck 1 gång: Fläkten stängs av efter 5 minuter (vänstra kontrollampan). Tryck 2 gånger: Fläkten stängs av efter 15 minuter (högra kontrollampan). Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs inte av automatiskt. Stänga av fläkten Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollampan släcks. 16

17 Använda fläkten Tända belysningen Kokhällsbelysningen kan tändas och släckas oberoende av fläkten. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på tio timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan tänds. Kokhällsbelysningen tänds med maximal ljusstyrka. Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. Reglera ljusstyrkan (dimmer) Ljusstyrkan kan varieras steglöst. Håll belysningsknappen intryckt när lampan är tänd. Ljusstyrkan minskar stegvis till dess knappen släpps. Om knappen trycks in på nytt och hålls intryckt ökar ljusstyrkan till dess knappen släpps. Om knappen hålls intryckt sker en ständig växling mellan ljusare/mörkare. Släcka belysningen Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen för att släcka lampan. Kontrollampan släcks. 17

18 Använda fläkten Drifttidsräknare Tiden som fläkten är i drift sparas i fläktens elektronik. Kontrollera drifttidsräknaren Man kan kontrollera hur många procent av drifttiden som har förbrukats. Efter 30 timmars drift tänds fettfilterknappens kontrollampa. Fettfiltren ska då rengöras. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll fettfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. Koppla in fläkten med Till/Från-knappen. Håll fettfilterknappen respektive kolfilterknappen intryckt. Vid cirkulationsdrift Drifttidsräknaren för kolfiltren kan ställas in efter användarens behov. När den inställda drifttiden har förbrukats tänds kolfiltrets kontrollampa. Kolfiltret måste då bytas. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll kolfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. En eller flera av " / +"-knapparnas kontrollampor blinkar. Antalet blinkande kontrollampor indikerar hur stor procentandel av den inställda drifttiden som har förbrukats. 1 kontrollampa = 25 % 2 kontrollampor = 50 % 3 kontrollampor = 75 % 4 kontrollampor = 100 % Information om de förbrukade drifttimmarna sparas när fläkten stängs av eller vid strömavbrott. 18

19 Använda fläkten Ändra drifttidsräknarens inställning Drifttidsräknaren kan anpassas till hushållets matlagningsvanor. Om man steker och friterar mycket bör en kortare tid väljas. Om man lagar fettsnål mat kan man välja en längre tid. Om man bara lagar mat ibland är en kortare tid lämplig. Fett som samlas i fettfiltret under en längre tid hårdnar och försvårar rengöringen. Ändra drifttimmar för fettfiltret Drifttidsräknaren för fettfilter är inställd på 30 timmar. Det är möjligt att välja 20, 30, 40 eller 50 timmars drift. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 20 timmar 2:a lampan från vänster = 30 timmar 3:e lampan från vänster = 40 timmar 4:e lampan från vänster = 50 timmar Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med fettfilter-knappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Fettfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för knapparna " / +" blinkar. 19

20 Använda fläkten Ställa in/ändra kolfiltrets drifttidsräknare (vid cirkulationsdrift) Kolfiltret behövs vid cirkulationsdrift. Kolfiltrets drifttidsräknare har ingen förinställd tid. Ställ in drifttiden för cirkulationsdriften efter hushållets matlagningsvanor: Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med kolfilterknappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Kolfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för " / +"-knapparna blinkar. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 120 timmar 2:a lampan från vänster = 180 timmar 3:e lampan från vänster = 240 timmar 4:e lampan från vänster = obegränsad tid 20

21 Använda fläkten Höjdjustering av ångskärm Genom att ångskärmen kan höjas och sänkas kan fläktens höjd anpassas till inbyggnadsförutsättningarna arbetshöjden under fläkten anpassas till längden på den som lagar mat matos vid stark matos-/ångutveckling tas upp bättre genom att ångskärmen sänks man får mer arbetsplats över hällen/spisen genom att höja ångskärmen Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering"). Genom att kort trycka på upp- eller ned-knappen åker ångskärmen uppåt eller nedåt. Genom att åter trycka på en av de båda knapparna stannar ångskärmen. Om man låter bli att trycka på någon av knapparna en andra gång åker ångskärmen automatiskt till de högsta eller nedersta läget. Konstant drift under flera minuter kan leda till överbelastning och avstängning. Efter en liten stund kan du använda fläkten igen. 21

22 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter att de har släckts finns risk för brännskada. Varma lampor kan dessutom gå sönder om man rengör dem med fuktig eller blöt trasa. Vänta därför ett par minuter innan du rengör fläkten. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Mieles reservdelsavdelning). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Om för mycket vårdande medel stryks på kan det bildas ränder på kanalplåten inom ångskärmens höjoch sänkbara område. Särskilda anvisningar för knappar Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 22

23 Rengöring och skötsel Fettfilter Fettfiltren av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Rengör fettfiltren senast när fettfilterknappens kontrollampa lyser. Fettfiltren bör rengöras med 3-4veckorsintervaller för att undvika att fettet biter sig fast. Ett överfettat filter innebär brandrisk! Öppna fettfiltrets spärr, vinkla fettfiltret ca 45 nedåt, haka loss det bakåt och ta ut det. För att undvika skador på filtret och hällen/spisen ska fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. 23

24 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin Ställ filtren så lodrätt det går i den undre korgen i diskmaskinen. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Diska fettfiltren på max 65 C. Om du har en diskmaskin från Miele så väljer du automatikprogrammet. Använd ett milt maskindiskmedel. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltren kan dess insida få bestående missfärgningar när de diskas i diskmaskin. Detta inverkar inte på filtrens funktion. Kontrollera att fettfilterspärren pekar nedåt på de insatta filtren: Om ett filter har satts i felvänt: Lossa det i utsparningarna med hjälp av en liten skruvmejsel. När filtren har satts in igen efter rengöringen ska du trycka på fettfilterknappen under ca tre sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Knappens kontrollampa släcks. Om fettfiltren rengörs innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att fettfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Lägg filtren på tork på fuktsugande underlag innan de sätts in igen. Medan filtren är nedmonterade ska du noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. 24

25 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltren kompletteras med ett kolfilter. Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Det sätts in i ångskärmen, ovanför fettfiltren. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". För att byta eller montera kolfilter måste först fettfiltren tas ut enligt tidigare beskrivning. Ta ut kolfiltret ur förpackningen. Byt kolfilter när: kolfilterknappens kontrollampa lyser eller kolfiltret inte längre binder lukten tillräckligt. Dock senast en gång per halvår. Förbrukat kolfilter kan kastas i hushållssoporna. När filtret har satts i ska du trycka på kolfilterknappen under ca 3 sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Kolfilterknappens kontrollampa släcks. Om kolfiltret byts ut innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att kolfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Sätt i kolfiltret. Första gången filtret sätts i: Ställ in drifttidsräknaren enligt önskemål (se avsnittet "Använda fläkten"). 25

26 Rengöring och skötsel Byta halogenlampa Bryt strömmen till fläkten genom att stänga av huvudströmmen skruva ur/slå från säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en stund efter det att du har släckt lampan finns risk för brännskador. Vänta därför några minuter innan du byter halogenlampan. För att byta halogenlampa trycker du lampskyddet lätt uppåt. Lampskyddet öppnas och kan fällas ner. Dra ut halogenlampan ur fattningen. Tryck försiktigt in den nya halogenlampan (12 V, 20 W, sockel G4) i fattningen med en trasa eller handske. Beakta tillverkarens anvisningar. Fäll upp lampskyddet igen och tryck fast det. 26

27 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 27

28 Fläktens mått 1) Genomföring för frånluftsledning, nätkabel och för fläktar med modellbeteckningen...ext förbindelsekabel till extern fläktmotor. Vid cirkulationsdrift är det endast nödvändigt med en nätkabel. 2) Fläkthöjd vid frånluftsdrift (vid leverans). 3) Fläkthöjd vid cirkulationsdrift. 4) Möjlig fläkthöjd vid frånluftsdrift (se avsnittet "Montering"). 5) Ventilationsöppningen monteras uppåt vid cirkulationsdrift. Frånluftsstuts 150 mm (ej vid cirkulationsdrift). DA 420 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) Frånluftsanslutningen i takplattan är anpassningsbar. Därmed är det även möjligt med montering om öppningen för frånluftsanslutningen i taket inte är i mitt ovanför hällen/spisen. En differens på maximalt 30 mm åt alla håll är möjlig. DA 424 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) 28

29 Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Om inte spisens/hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd än de nedanstående måste det vara minst följande avstånd mellan spis/häll och fläktens nedre kant: 550 mm över elspis/elhäll, 650 mm över gasspis/gashäll, 650 mm över elgrill ur Mieles sortiment eller fritös. För ytterligare information se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Om säkerhetsavståndet vid nedsänkt ångskärm underskrids måste motsvarande ändlägesbrytare flyttas efter monteringen (se avsnittet "Montering"). 29

30 Montering Läs igenom informationen på följande sidor och avsnitten "Fläktens mått" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan fläkten monteras. Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor. Monteringsanvisning De enskilda monteringsstegen finns beskrivna på bifogat lösblad. 4 utjämningsplåtar för att korrigera evtl. ojämnheter i taket 1 frånluftsstuts möjliggör en variabel position för frånluften i taket Monteringsmaterial 4 skruvar (8 x 60 mm) med 4 brickor och 4 pluggar (S 10) för att fästa takplattan i taket Skruvarna och pluggarna är avsedda för montering i betongtak. För andra takkonstruktioner används skruvar och pluggar som passar för materialet. Kontrollera även att taket har tillräcklig bärkraft. 2 skruvar M4 x8mmför att sätta fast kanalplåten 1 slangklämma för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. Montering cirkulationsdrift Fläkten måste förberedas för cirkulationsdrift innan den monteras. Den nödvändiga monteringssatsen finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning (se avsnittet "Tekniska data"). En monteringsanvisning bifogas monteringssatsen. Efter montering av fläkten ska kolfiltret sättas in och drifttidsräknaren för kolfiltret ställas in (se avsnitten "Rengöring och skötsel" och "Använda fläkten"). 30

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 200 220

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 727 770

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 DA 420 EXT Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på maskinen. S M.-Nr.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Externa fläktmotorer AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Takgenomföring DDF 125/150 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 930

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 709 990

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3060 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr. 06 831

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 194 480

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 710 240

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 110 160

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 723 700

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Bruks- och monteringsanvisning AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Spiskåpa AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Förord 1. Viktiga anvisningar Sida 3-4 1.1 Säkerhetsregler Sida 3 1.2 Före första användningstillfället

Läs mer

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10

INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 Spisfläkt F 60 U INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 EGENSKAPER... 6 INSTALLATION... 7 ANVÄNDNING... 9 UNDERHÅLL... 10 SE 2 2 REKOMMENDATIONER OCH TIPS Bruksanvisningen refererar till olika modeller av

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DI-SM12 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Stekhäll i rostfritt stål TepanYaki CS 1327 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan stekhällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120

Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning. Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Gaggenau Bruks- och Monteringsanvisning Spiskåpa AW 280190/280120 AW 281190/281120 Abb. 1 GAS Abb. 1 ELEKTRO 2 Innehåll Bruksanvisning Monteringsanvisning Olika arbetssätt 4 Frånluft 4 Med kolfilter 4

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Levante Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Fläktkåpor SIRIUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerheten först...2 Evakueringsmetoder...3 Installation...4 Användning...6 Rengöring och underhåll...9 Utbyte av lampor...10

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

1.3 Spiskupan får inte monteras lägre än: 500 mm över elspis. 650 mm över gasspis* 1000 mm över vedspis

1.3 Spiskupan får inte monteras lägre än: 500 mm över elspis. 650 mm över gasspis* 1000 mm över vedspis Bruksanvisning Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar sid 2 6. Centralventillation villa sid 5-6 2. Montering 2 7. Centralventillation lägenhet 7 3. Användning av spiskupan 3 8. Skötsel och Underhåll 7-8 4.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 728 200

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 766 440

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 8160D-AL/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

/126148/ (17615)

/126148/ (17615) Sunda Alliance 991.0384.550/126148/2015-08-13 (17615) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning DE GB F NL I E S P GR Bedienungsanleitung Instructions Booklet Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Libretto Istruzioni Manual de Instrucciones Bruksanvisning Manual de Instruções KD 6500 KD 9500 INSTALLATION

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRUKSANVISNING Orion Trend

BRUKSANVISNING Orion Trend BRUKSANVISNING Orion Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar 3 II Delar 3 III Tekniska data 4 IV Driftsvillkor 4 V Montering 5 1. Montering av väggbeslag 6 2. Montering av spiskåpa 6 3. Anslutning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning

Spiskåpa Stil. SV Bruksanvisning Spiskåpa 782 10 Stil SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0357.905/125945/2014-12-10 (13309) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 10/b SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126205/2016-04-05 (20464) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer