Bruks- och monteringsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruks- och monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på fläkten. M.-Nr

2 Innehållsförteckning Bidra till att skona miljön Säkerhetsanvisningar och varningar Funktionsbeskrivning Beskrivning av fläkten Använda fläkten Starta fläkten...15 Välja effektläge...15 Intensivläge Funktionen Fortsatt drift...16 Stänga av fläkten...16 Tända belysningen...17 Reglera ljusstyrkan (dimmer) Släcka belysningen...17 Drifttidsräknare...18 Höjdjustering av ångskärm...21 Rengöring och skötsel Hölje Fettfilter...23 Sätta i/byta kolfilter Byta halogenlampa...26 Miele service Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Montering Monteringsanvisning...30 Monteringsmaterial...30 Montering cirkulationsdrift...30 Begränsa eller utöka inställningsområdet...31 Elanslutning

3 Innehållsförteckning Använda styrmodul DSM Potentialfri anslutning...34 Ansluta ljusknapp...34 Frånluftsledning Kondensvattenspärr...36 Ljuddämpare...37 Tekniska data

4 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Förpackningsdelar (till exempel folie och frigolit) kan vara farliga för barn. Risk för kvävning! Förvara förpackningsdelar utom räckhåll för barn och kasta dem snarast möjligt. Hantering av uttjänad fläkt Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade fläkten i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade fläkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 4

5 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna fläkt uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan fläkten tas i bruk. Den innehåller viktig information om fläktens inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Därigenom förhindras olyckor samt skador på fläkten. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Fläkten är uteslutande avsedd för användning i privata hushåll. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Denna fläkt är inte avsedd att användas utomhus. Personer, särskilt barn som inte kan använda fläkten på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av fläkten. Låt aldrig barn leka med fläkten. Barn under åtta år får endast använda fläkten under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda fläkten utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda fläkten på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För fläktar som är utrustade med halogenlampor ska du tänka på att lamporna blir mycket varma under drift och fortsätter att vara varma en stund efter det att de har släckts. Se till att barn inte kommer i närheten av lamporna förrän de är så pass kalla att det inte föreligger någon risk för brännskada. 5

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera fläkten med avseende på synliga yttre skador innan den monteras. En skadad fläkt får under inga omständigheter tas i drift. En defekt fläkt kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan fläkten ansluts måste uppgifterna om anslutning (spänning och frekvens) på fläktens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på fläkten. Låt i tveksamma fall en behörig fackman kontrollera installationen. Fläktens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en fackman kontrollera installationen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln (till exempel elektriska stötar). Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren för vilka tillverkaren inte ansvarar. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles originalreservdelar. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren att alla säkerhetskrav uppfylls. Vid installation, underhållsarbeten och reparationer måste fläkten vara spänningsfri. Fläkten är endast spänningsfri i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När stickproppen är utdragen ur vägguttaget. Vid anslutning med stickpropp: Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till fläkten. Använd endast fläkten när den är monterad. På så vis garanteras en säker funktion. Öppna höljet endast så mycket som beskrivs inom ramen för montering och rengöring. Öppna under inga omständigheter fler delar av höljet. Kontakt med strömförande anslutningar och ändringar av den elektriska och mekaniska konstruktionen kan leda till personskador och eventuella funktionsstörningar. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Fläktens elanslutning får inte ske via grenuttag eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga säkerheten (det finns till exempel risk för överhettning). Samtidig användning av exempelvis gas- eller koleldad värmekälla Risk för förgiftning! När det gäller fläktar med extern fläktmotor (modellbeteckning...ext), ska de båda enheterna dessutom förbindas med en anslutningskabel. Dessa fläktar får endast kombineras med en extern fläktmotor från Miele. Denna fläkt får inte användas på platser som inte är fasta (till exempel båtar). Om fläkten används samtidigt som till exempel gas- eller koleldade värmekällor bör du vara försiktig. Värmekällor som är beroende av rumsluften är till exempel gas- eller koleldade värmekällor, varmvattenberedare, genomströmningsapparater, hällar och ugnar, vilka tar luft från rummet där de är installerade och sedan släpper ut avgaserna i det fria, till exempel genom en kamin. I frånluftsdrift, även med extern fläktmotor, tar fläkten rumsluft från köket och de närliggande rummen. Utan tillräckligt med tilluft uppstår ett undertryck. Värmekällorna får för lite förbränningsluft. Förbränningen påverkas. Giftiga förbränningsgaser kan sugas tillbaka in i rummen från värmekällorna. Livsfara! 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Säker drift vid samtidig användning av fläkten och exempelvis en gas- eller koleldad värmekälla är möjlig om undertrycket inte överstiger 4 Pa (0,04 mbar) vilket förhindrar en återsugning av avgaserna. Detta kan uppnås om förbränningsluften kan passera genom icke förslutningsbara springor i till exempel dörrar och fönster. Se till att öppningen är tillräckligt stor. Endast en tillufts-/ventilationskanal garanterar normalt inte tillräcklig luftförsörjning. Utgå i bedömningen alltid från bostadens ventilation i sin helhet. Råder tveksamhet bör du vända dig till sotaren. Om fläkten används i cirkulationsdrift är det riskfritt att samtidigt använda en värmekälla som är beroende av rumsluften. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Användning På grund av brandrisken är det inte tillåtet att laga mat med öppen låga, till exempel att flambera eller grilla under fläkten. När fläkten är inkopplad sugs lågorna in i filtret. Köksfett som har sugits upp utgör en brandrisk. Om fläkten används ovanför gashäll eller gasspis så täck alltid gaslågorna med kokkärl. Stäng av gasspisen/gashällen även om du bara tar bort kokkärlet för ett kort stund. Reglera gaslågan så att den aldrig når utanför kokkärlets botten och slår upp. Undvik att hetta upp kokkärlet för mycket (till exempel vid tillagning med wokpanna). Fläkten kan ta skada av den starka värmeutvecklingen. Använd aldrig fläkten utan fettfilter. Därigenom undviker du fett- och smutsavlagringar i fläkten. Sådana avlagringar kan leda till försämrad fläktfunktion. Rengör eller byt ut filtren regelbundet. Ett överfettat filter innebär brandrisk. (Se avsnittet "Rengöring och skötsel".) Tänk på att fläkten kan bli väldigt varm av den uppstigande värmen. Rör inte fläkten eller fettfiltret förrän fläkten har svalnat av. Använd inte ångrengörare för att rengöra fläkten. Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Koppla alltid in fläkten när spisen/hällen används. Om fläkten inte kopplas in kan det bildas kondensvatten. Detta kan orsaka korrosionsskador på fläkten. Lämna aldrig kastruller, stekpannor och fritöser obevakade vid matlagning med olja och fett. Även grillning över en elektrisk grill måste utföras under ständig uppsikt. Olja och fett kan självantända vid överhettning och därmed antända fläkten. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Fackmässig montering Beakta alltid tillverkarens anvisningar för den kokutrustning som ska användas, om det över huvud taget är möjligt att använda en fläkt ovanför. Om tillverkaren till kokutrutrustningen inte har angivit några större säkerhetsavstånd mellan kokutrustning och fläktens nederkant, så finns säkerhetsavstånd angivna i avsnittet "Fläktens mått". Ska olika kokutrustningar användas under fläkten, för vilka olika säkerhetsavstånd gäller, ska det största avståndet väljas. Tillbehör Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och vi kan inte heller garantera att gällande säkerhetskrav uppfylls. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Det är inte tillåtet att montera fläkten över eldstäder för trä, kol eller annat bränsle i fast form. Använd endast rör och slangar av icke brännbart material till frånluftskanalen. Sådana kan köpas i fackhandeln eller hos Mieles reservdelsavdelning. Frånluften får varken föras ut i rökeller imkanal eller i en skorsten som är upptagen för annat bruk. Om frånluften ska föras ut i rök- eller imkanal som inte längre är i bruk måste du ha tillstånd av sotaren. 10

11 Funktionsbeskrivning Fläkten kan arbeta...ifrånluftsdrift:...icirkulationsdrift: (endast DA 420 V med monteringssats och kolfilter som extra tillbehör, se "Tekniska data") Luften som sugits upp renas genom fettfiltret och leds ut. Fläkten är utrustad med ett mekaniskt kallrasskydd. När fläkten inte arbetar är kallrasskyddets luftklaff stängd. Då kan luft inte passera utåt eller inåt. När fläkten har startats öppnas klaffen och matoset kan passera ut obehindrat. Luften som sugits upp renas genom fettfiltren och sedan genom ett kolfilter innan den leds ut. Luften leds tillbaka in i köket genom öppningarna i fläktens kanalplåt. Vid cirkulationsdrift måste det alltid finnas ett kolfilter i fläkten, se "Rengöring och skötsel".... med extern fläktmotor: (fläktar med modellbeteckningen...ext) Fläktar som är avsedda för anslutning till extern fläktmotor har fläktmotorn placerad utanför rummet där fläkten är monterad. Den externa fläktmotorn ansluts till fläkten med en styrkabel och styrs via fläktens manöverpanel. 11

12 Beskrivning av fläkten 12

13 Beskrivning av fläkten Täckram Teleskoperbar kanalplåt Ångskärm Ångskärmen är ingen avställningsyta. Fettfilter Kolfilter Extra tillbehör för cirkulationsdrift (endast DA 420 V) Utsläpp av cirkulationsluft (endast vid cirkulationsdrift DA 420 V) Manöverpanel Kokhällsbelysning Knapp för kokhällsbelysningen Med knappen kan kokhällsbelysningen tändas/släckas och ljusstyrkan regleras. Till/Från-knapp för fläkten Knappar för inställning av fläkteffekt Knapp för funktionen Fortsatt drift Med knappen aktiveras funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs av automatiskt efter 5 eller 15 minuter. Fettfilterknapp Fettfilterknappens lampa tänds när fettfiltret måste rengöras. Efter rengöring kan fettfiltrets drifttidsräknare nollställas med knappen (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Kolfilterknapp (endast DA 420 V) Kolfilterknappens lampa tänds när det kolfilter som används i cirkulationsdrift måste bytas ut. När fläkten tas i bruk för första gången ska drifttidsräknaren ställas in. Kolfiltrets drifttidsräknare kan nollställas med knappen efter varje byte (se "Rengöring och skötsel"). Dessutom är det möjligt att kontrollera och ändra drifttimmarna. Knappar för att justera ångskärmen i höjdled. Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering") För närmare funktionsbeskrivning se avsnittet "Använda fläkten". 13

14 Denna fläkt är en kommunicerbar hushållsmaskin. Kommunikationsmodulen XKM 2000 DA som du kan köpa till, möjliggör automatisk styrning av fläkten beroende på drifttillståndet för en Mielehäll. Förutsättningen för kommunikationen är att även hällen är utrustad med den tillhörande kommunikationsmodulen. Hällen överför informationen om drifttillstånd via elnätet (Powerline) till fläkten. När du kopplar in hällen, kopplas också kokhällsbelysningen och fläkten in. Medan du lagar mat ställer fläkten automatiskt in effektläge motsvarande hur många kokzoner som är inkopplade samt valda effektlägen för dessa. Efter matlagningen stängs fläkten av och kokhällsbelysningen släcks automatiskt efter en viss eftergångstid. Detaljerad information om detta finns i brukansvisningen till XKM 2000 DA. Kommunikationsmodulen monteras i fläkten och ansluts med fläktens styrning. Monteringen bör göras av en tekniker från Miele eller av en elektriker. 14

15 Använda fläkten Starta fläkten Tryck på Till/Från-knappen. Fläkten startar på läge "II". Kontrollampan lyser. Automatisk avstängning av intensivläge Det är möjligt att ställa in intensivläget så att fläkten automatiskt kopplar tillbaka till effektläge "III"efter tio minuter. Fläkten och kokhällsbelysningen måste vara avstängda. Välja effektläge Välj önskat effektläge med knapparna " / +". Knapp "+" = högre effekt Knapp " " = lägre effekt För vanlig matlagning räcker det, beroende på matosutvecklingen, med effektläge "I" till "III". Intensivläge För stekning eller kokning med kraftig matosutveckling rekommenderas intensivläget under en kortare tid. Tryck på knappen för automatisk avstängning under ca 10 sekunder. Den första kontrollampan för fläkteffekt lyser. Tryck sedan på följande knappar efter varandra: knappen för kokhällsbelysningen, knapp " " och sedan åter knappen för kokhällsbelysningen. 15

16 Använda fläkten Om den automatiska avstängningen inte är aktiverad blinkar kontrollamporna för fläkteffekt "I" och "IV". Tryck på knappen "+" för att aktivera den automatiska avstängningen. Kontrollamporna för effektläge "I" och "IV" lyser permanent. Tryck på knappen " " för att avaktivera funktionen. Funktionen Fortsatt drift Vid såväl frånlufts- som vid cirkulationsdrift rekommenderas att fläkten får gå några minuter efter matlagningen. Därmed renas luften från ånga och lukter som eventuellt finns kvar efter matlagningen. Med funktionen Fortsatt drift stängs fläkten av automatiskt efter en förvald tid. Bekräfta med knappen för Fortsatt drift. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs automatiskt den "gamla" inställningen in. Tryck på knappen för Fortsatt drift när matlagningen är avslutad och fläkten fortfarande är inkopplad Tryck 1 gång: Fläkten stängs av efter 5 minuter (vänstra kontrollampan). Tryck 2 gånger: Fläkten stängs av efter 15 minuter (högra kontrollampan). Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen Fortsatt drift. Fläkten stängs inte av automatiskt. Stänga av fläkten Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollampan släcks. 16

17 Använda fläkten Tända belysningen Kokhällsbelysningen kan tändas och släckas oberoende av fläkten. Säkerhetsavstängning Om fläkten inte används på tio timmar stängs den av automatiskt. Belysningen släcks inte. Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen. Kontrollampan tänds. Kokhällsbelysningen tänds med maximal ljusstyrka. Tryck på Till/Från-knappen för att koppla in fläkten igen. Reglera ljusstyrkan (dimmer) Ljusstyrkan kan varieras steglöst. Håll belysningsknappen intryckt när lampan är tänd. Ljusstyrkan minskar stegvis till dess knappen släpps. Om knappen trycks in på nytt och hålls intryckt ökar ljusstyrkan till dess knappen släpps. Om knappen hålls intryckt sker en ständig växling mellan ljusare/mörkare. Släcka belysningen Tryck kort på knappen för kokhällsbelysningen för att släcka lampan. Kontrollampan släcks. 17

18 Använda fläkten Drifttidsräknare Tiden som fläkten är i drift sparas i fläktens elektronik. Kontrollera drifttidsräknaren Man kan kontrollera hur många procent av drifttiden som har förbrukats. Efter 30 timmars drift tänds fettfilterknappens kontrollampa. Fettfiltren ska då rengöras. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll fettfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. Koppla in fläkten med Till/Från-knappen. Håll fettfilterknappen respektive kolfilterknappen intryckt. Vid cirkulationsdrift Drifttidsräknaren för kolfiltren kan ställas in efter användarens behov. När den inställda drifttiden har förbrukats tänds kolfiltrets kontrollampa. Kolfiltret måste då bytas. Drifttidsräknaren måste därefter nollställas. Håll kolfiltrets knapp intryckt ca tre sekunder. Knappens kontrollampa släcks. En eller flera av " / +"-knapparnas kontrollampor blinkar. Antalet blinkande kontrollampor indikerar hur stor procentandel av den inställda drifttiden som har förbrukats. 1 kontrollampa = 25 % 2 kontrollampor = 50 % 3 kontrollampor = 75 % 4 kontrollampor = 100 % Information om de förbrukade drifttimmarna sparas när fläkten stängs av eller vid strömavbrott. 18

19 Använda fläkten Ändra drifttidsräknarens inställning Drifttidsräknaren kan anpassas till hushållets matlagningsvanor. Om man steker och friterar mycket bör en kortare tid väljas. Om man lagar fettsnål mat kan man välja en längre tid. Om man bara lagar mat ibland är en kortare tid lämplig. Fett som samlas i fettfiltret under en längre tid hårdnar och försvårar rengöringen. Ändra drifttimmar för fettfiltret Drifttidsräknaren för fettfilter är inställd på 30 timmar. Det är möjligt att välja 20, 30, 40 eller 50 timmars drift. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 20 timmar 2:a lampan från vänster = 30 timmar 3:e lampan från vänster = 40 timmar 4:e lampan från vänster = 50 timmar Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med fettfilter-knappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Fettfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för knapparna " / +" blinkar. 19

20 Använda fläkten Ställa in/ändra kolfiltrets drifttidsräknare (vid cirkulationsdrift) Kolfiltret behövs vid cirkulationsdrift. Kolfiltrets drifttidsräknare har ingen förinställd tid. Ställ in drifttiden för cirkulationsdriften efter hushållets matlagningsvanor: Välj önskad tid med knapparna " / +". Bekräfta valet med kolfilterknappen. Alla kontrollampor släcks. Om ingen bekräftelse görs inom fyra minuter efter inställningen ställs den "gamla" tiden automatiskt in. Stäng av fläkten med Till/Från-knappen. Tryck samtidigt på knapparna för Fortsatt drift och Kolfilter. Fettfilterknappens kontrollampa och en kontrollampa för " / +"-knapparna blinkar. Kontrollamporna för knapparna " / +" visar den inställda drifttiden: 1:a lampan från vänster = 120 timmar 2:a lampan från vänster = 180 timmar 3:e lampan från vänster = 240 timmar 4:e lampan från vänster = obegränsad tid 20

21 Använda fläkten Höjdjustering av ångskärm Genom att ångskärmen kan höjas och sänkas kan fläktens höjd anpassas till inbyggnadsförutsättningarna arbetshöjden under fläkten anpassas till längden på den som lagar mat matos vid stark matos-/ångutveckling tas upp bättre genom att ångskärmen sänks man får mer arbetsplats över hällen/spisen genom att höja ångskärmen Höjden kan varieras med 260 mm (vilket kan utökas till 300 mm, se avsnittet "Montering"). Genom att kort trycka på upp- eller ned-knappen åker ångskärmen uppåt eller nedåt. Genom att åter trycka på en av de båda knapparna stannar ångskärmen. Om man låter bli att trycka på någon av knapparna en andra gång åker ångskärmen automatiskt till de högsta eller nedersta läget. Konstant drift under flera minuter kan leda till överbelastning och avstängning. Efter en liten stund kan du använda fläkten igen. 21

22 Rengöring och skötsel Stäng alltid av strömmen före rengöring och skötsel genom att - stänga av huvudströmbrytaren eller - skruva ut säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en viss tid efter att de har släckts finns risk för brännskada. Varma lampor kan dessutom gå sönder om man rengör dem med fuktig eller blöt trasa. Vänta därför ett par minuter innan du rengör fläkten. Hölje Allmänt Fläktens ytor och knappar är känsliga mot repor. Följ därför nedanstående rengöringsanvisningar. Använd endast mjuk trasa, diskmedel och varmt vatten för rengöring av fläktens ytor och knappar. Torka därefter torrt med en mjuk trasa. Använd inte alltför fuktig trasa för rengöring runt knapparna för att undvika att det tränger in fukt i elektroniken. Undvik rengöringsmedel som innehåller soda, syra, klorid eller lösningsmedel, skurmedel, hårda disksvampar eller gamla disksvampar som innehåller rester av skurmedel. Särskilda anvisningar för fläktar med rostfritt hölje (gäller ej för knappar och reglage!) För rostfria ytor lämpar sig ett rengöringsmedel för rostfritt stål som inte repar. För att förhindra att ytan snabbt blir smutsig rekommenderas vårdande medel för rostfritt stål (kan köpas hos Mieles reservdelsavdelning). Använd en mjuk trasa och sparsamt med medel. Om för mycket vårdande medel stryks på kan det bildas ränder på kanalplåten inom ångskärmens höjoch sänkbara område. Särskilda anvisningar för knappar Knapparna kan missfärgas eller förändras om smuts får bita sig fast en längre tid. Avlägsna därför alltid smuts direkt. Följ de allmänna rengöringsanvisningarna i detta avsnitt. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till knapparna. 22

23 Rengöring och skötsel Fettfilter Fettfiltren av metall fångar upp alla fasta partiklar i matoset (fett, damm etc.) och förhindrar att fläkten blir smutsig. Rengör fettfiltren senast när fettfilterknappens kontrollampa lyser. Fettfiltren bör rengöras med 3-4veckorsintervaller för att undvika att fettet biter sig fast. Ett överfettat filter innebär brandrisk! Öppna fettfiltrets spärr, vinkla fettfiltret ca 45 nedåt, haka loss det bakåt och ta ut det. För att undvika skador på filtret och hällen/spisen ska fettfiltret hållas fast hårt vid hantering. 23

24 Rengöring och skötsel Rengöra fettfilter för hand Rengör fettfiltren med en diskborste i varmt vatten med milt handdiskmedel i. Använd inte koncentrerat handdiskmedel. Använd inte kalklösande rengöringsmedel skurmedel i pulver eller flytande form eller aggressiva allrengöringsmedel ugnsspray. Rengöra fettfilter in diskmaskin Ställ filtren så lodrätt det går i den undre korgen i diskmaskinen. Kontrollera att spolarmen kan rotera fritt. Diska fettfiltren på max 65 C. Om du har en diskmaskin från Miele så väljer du automatikprogrammet. Använd ett milt maskindiskmedel. Beroende på vilket diskmedel som används vid rengöring av fettfiltren kan dess insida få bestående missfärgningar när de diskas i diskmaskin. Detta inverkar inte på filtrens funktion. Kontrollera att fettfilterspärren pekar nedåt på de insatta filtren: Om ett filter har satts i felvänt: Lossa det i utsparningarna med hjälp av en liten skruvmejsel. När filtren har satts in igen efter rengöringen ska du trycka på fettfilterknappen under ca tre sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Knappens kontrollampa släcks. Om fettfiltren rengörs innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att fettfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Lägg filtren på tork på fuktsugande underlag innan de sätts in igen. Medan filtren är nedmonterade ska du noggrant rengöra tillgängliga delar av höljets insida. Därmed förebyggs brandrisk på grund av fettavlagringar. 24

25 Rengöring och skötsel Sätta i/byta kolfilter Vid cirkulationsdrift måste fettfiltren kompletteras med ett kolfilter. Kolfilter binder luktämnen som uppstår vid matlagning. Det sätts in i ångskärmen, ovanför fettfiltren. Kolfilter finns hos Mieles återförsäljare eller hos Mieles reservdelsavdelning. Modell och beteckning står i avsnittet "Tekniska data". För att byta eller montera kolfilter måste först fettfiltren tas ut enligt tidigare beskrivning. Ta ut kolfiltret ur förpackningen. Byt kolfilter när: kolfilterknappens kontrollampa lyser eller kolfiltret inte längre binder lukten tillräckligt. Dock senast en gång per halvår. Förbrukat kolfilter kan kastas i hushållssoporna. När filtret har satts i ska du trycka på kolfilterknappen under ca 3 sekunder för att nollställa drifttidsräknaren. Kolfilterknappens kontrollampa släcks. Om kolfiltret byts ut innan den inställda tiden löpt ut kan drifttidsräknaren nollställas genom att kolfiltrets knapp hålls intryckt ca 6 sekunder. Sätt i kolfiltret. Första gången filtret sätts i: Ställ in drifttidsräknaren enligt önskemål (se avsnittet "Använda fläkten"). 25

26 Rengöring och skötsel Byta halogenlampa Bryt strömmen till fläkten genom att stänga av huvudströmmen skruva ur/slå från säkringen. Halogenlampor blir mycket varma vid drift. Även en stund efter det att du har släckt lampan finns risk för brännskador. Vänta därför några minuter innan du byter halogenlampan. För att byta halogenlampa trycker du lampskyddet lätt uppåt. Lampskyddet öppnas och kan fällas ner. Dra ut halogenlampan ur fattningen. Tryck försiktigt in den nya halogenlampan (12 V, 20 W, sockel G4) i fattningen med en trasa eller handske. Beakta tillverkarens anvisningar. Fäll upp lampskyddet igen och tryck fast det. 26

27 Miele service Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta: Närmaste återförsäljare eller Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer Se även Mieles hemsida: Service behöver fläktens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på typskylten som är tillgänglig efter det att fettfiltren har tagits ut. 27

28 Fläktens mått 1) Genomföring för frånluftsledning, nätkabel och för fläktar med modellbeteckningen...ext förbindelsekabel till extern fläktmotor. Vid cirkulationsdrift är det endast nödvändigt med en nätkabel. 2) Fläkthöjd vid frånluftsdrift (vid leverans). 3) Fläkthöjd vid cirkulationsdrift. 4) Möjlig fläkthöjd vid frånluftsdrift (se avsnittet "Montering"). 5) Ventilationsöppningen monteras uppåt vid cirkulationsdrift. Frånluftsstuts 150 mm (ej vid cirkulationsdrift). DA 420 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) Frånluftsanslutningen i takplattan är anpassningsbar. Därmed är det även möjligt med montering om öppningen för frånluftsanslutningen i taket inte är i mitt ovanför hällen/spisen. En differens på maximalt 30 mm åt alla håll är möjlig. DA 424 V (montering i tak, fläkten sedd uppifrån) 28

29 Fläktens mått Avstånd mellan spis/häll och fläkt (S) Om inte spisens/hällens tillverkare anger ett större säkerhetsavstånd än de nedanstående måste det vara minst följande avstånd mellan spis/häll och fläktens nedre kant: 550 mm över elspis/elhäll, 650 mm över gasspis/gashäll, 650 mm över elgrill ur Mieles sortiment eller fritös. För ytterligare information se avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Om säkerhetsavståndet vid nedsänkt ångskärm underskrids måste motsvarande ändlägesbrytare flyttas efter monteringen (se avsnittet "Montering"). 29

30 Montering Läs igenom informationen på följande sidor och avsnitten "Fläktens mått" och "Säkerhetsanvisningar och varningar" innan fläkten monteras. Under vissa omständigheter uppstår risk för förgiftning. Detta gäller särskilt om fläkten används samtidigt som t ex gas- eller koleldade värmekällor. Monteringsanvisning De enskilda monteringsstegen finns beskrivna på bifogat lösblad. 4 utjämningsplåtar för att korrigera evtl. ojämnheter i taket 1 frånluftsstuts möjliggör en variabel position för frånluften i taket Monteringsmaterial 4 skruvar (8 x 60 mm) med 4 brickor och 4 pluggar (S 10) för att fästa takplattan i taket Skruvarna och pluggarna är avsedda för montering i betongtak. För andra takkonstruktioner används skruvar och pluggar som passar för materialet. Kontrollera även att taket har tillräcklig bärkraft. 2 skruvar M4 x8mmför att sätta fast kanalplåten 1 slangklämma för att fästa frånluftsledningen på frånluftsanslutningen. Montering cirkulationsdrift Fläkten måste förberedas för cirkulationsdrift innan den monteras. Den nödvändiga monteringssatsen finns att köpa hos Mieles reservdelsavdelning (se avsnittet "Tekniska data"). En monteringsanvisning bifogas monteringssatsen. Efter montering av fläkten ska kolfiltret sättas in och drifttidsräknaren för kolfiltret ställas in (se avsnitten "Rengöring och skötsel" och "Använda fläkten"). 30

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN

Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 7406 EFT 6406 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN Instruktionsbok, Bruksanvisning EFT 706 EFT 606 Brugsvejledning, Liesituuletin S N DK FIN S Innehållsförteckning N Innholdsfortegnelse 0 DK Indholdsfortegnelse 8 FIN Sisällysluettelo 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer