FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER"

Transkript

1 B SVERIGE PORTO BETALT NR FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Kungabesöket SID 3 Markberedning SID 4 Risker för insektsangrepp SID 8 Militär radar i jakten på kvarglömt virke SID 11

2 LEDARE Vi har nu kommit långt i upparbetningen av den stormfällda skogen och går in i en fas som mera har karaktären av städning. En fas som vi bedömer kommer att pågå fram till sommaren. Vi har 3,5 miljoner m 3 timmer i våra vattenlager, varav 1 miljon ligger på militärflygfältet i Byholma. Ett lager som dessutom kanske är världens största! Vi köper timmer Virkesterminalerna kommer att avvecklas successivt under flera år. Trots att vi har stora virkeslager kommer vi fortsatt att köpa från de skogsägare som vill avverka och sälja. Vi tror att det blir mest stormkanter under våren och hösten som vi skall ta hand om, men vi är självklart även köpare av rotstående skog. Förutsättningarna varierar dock mycket inom våra olika inköpsområden. Ökad konkurrens är att vänta Stormen kommer att förändra förutsättningarna på marknaden för våra färdiga produkter de kommande åren. Stora terminallager hos de flesta sydsvenska sågverk samtidigt som avverkningarna i stormskogen varar längre än vad man tidigare bedömt, leder till fortsatt hög produktionstakt av framförallt konstruktionsvirke de närmaste åren. I västra Canada förväntas en hög produktion de närmaste 10 åren för att kunna hålla jämna steg med skadeinsekten som kallas mountain pine beatle. En insekt som angriper och dödar stående skog. I Tyskland byggs nya sågverk och produktionen där är numera högre än i Sverige. I de gamla öststaterna såsom Tjeckien, Slovakien och Rumänien byggs sågverksindustrin ut. Vi kan alltså förvänta oss en allt hårdare konkurrens från dessa länder under de närmaste åren samtidigt som Sverige, medlemmarna i EU, Storbritannien och USA aviserar räntehöjningar. Stigande räntor och signaler om sådana medför självklart en försiktighet i investeringar i bostäder och övrig konsumtion. Byggnationen exempelvis i USA är den högsta på 33 år och man kan anta att denna trend snart vänder. VIDA står rustade Vår inriktning de senaste åren har varit att specialisera sågverken med lägre produktionskostnader som följd, mer och mer ändamålsanpassning av våra produkter mot respektive marknad och kunder såväl i Europa som i USA och Asien. Samtidigt har vi varit organiserade och varit tillräckligt finansiellt starka att ta hand om ca 6 miljoner m 3 stormtimmer varav drygt hälften ligger på lager. Detta är ett riskprojekt som vi kommer att se det definitiva resultatet av först om några år. Vi kommer att följa kvalitetsutvecklingen kontinuerligt och mycket noggrant. De senaste årens strategi med egna försäljningsorganisationer och lager i våra största köparländer har tagit bort mellanhänder och medfört en bättre service och nära kontakt med våra kunder. Samtidigt som vi förbättrat logistiken från produktion till kund med ett högre nettopris som följd. Vi känner oss redo för den fortsatta omstruktureringen av branschen, förhoppningsvis alltid på tåspetsarna. Att ständigt oroa sig är för mig ett friskhetstecken. Alvesta Santhe Dahl VIDANYTT Ansvarig utgivare: Santhe Dahl Produktion: Wafodo Kontakt: För dagsaktuella nyheter se:

3 »JAG ÄLSKAR PELAR- SKOGEN OCH NJUTER GÄRNA AV DEN, MEN HAR FÅTT LÄRA MIG ATT OM DEN BLIR FÖR HÖG SÅ ÄR DEN EGENTLIGEN DÅLIGT SKÖTT OCH FALLER LÄTT.«Foto: Marc Iversen KONUNGEN PÅ BESÖK I STRÖBY Nästan precis ett år efter kungens första besök i stormområdet var han på återbesök för att bevittna hur man hanterat alla problem som stormen medfört och hur långt man kommit i upparbetningen. Som värd stod Södra och Vida. På programmet stod bl a besök på timmerlagringsplatsen i Ströby utanför Vislanda och på en av de största sammanhängande stormfällorna som finns på Toftaholms gård utanför Ljungby. En berörd kung kunde konstatera att rin och för att säkra exportintäkter. Något mycket hänt på kort tid. Det som från som känns oerhört positivt, sa kungen. början kändes som en oöverstiglig uppgift att ta sig an, börjar få en lösning. en vid detta besök var besöket hos en Den starkaste upplevelsen för kung- Även om mycket arbete ännu återstår skogsägare som mist hela sitt livsverk har fantastiska krafter mobiliserats och men som ändå lyckats gå vidare. samarbete mellan skogsägare, skogsindustrier och myndigheter har hittat nya sägare som mist sin skog och som åsam- Jag har stor medkänsla för de skog- vägar. kats både ekonomiska och emotionella Skogen är en viktig näring för vårt förluster. Men så här drygt ett år efteråt land och stor kraft har lagts på att kunna kan jag ändå se tecken på att det finns en rädda virket för den svenska skogsindust- stark känsla av att vilja gå vidare. När det gäller valet av trädslag för den omfattande återplanteringen som väntar de närmaste åren konstaterade kungen att det finns en diskussion som pågår om detta. Jag har inga synpunkter på inriktningen. Det är viktigt att debatten pågår, nya rön kan dyka upp, menade kungen. Men att det blir mest gran står väl klart. På frågan om kungens personliga relation till skogen svarade han; Jag är en skogsmänniska, skogen betyder mycket. Jag är gärna ute i skogen och jagar eller bara promenerar. Jag älskar pelarskogen och njuter gärna av den, men har fått lära mig att om den blir för hög så är den egentligen dåligt skött och faller lätt. Kungen avslutade med att tacka de båda värdarna Vida och Södra. Han hoppades att alla påbörjade insatser skulle fungera lika bra i fortsättningen. Och att det kändes bra att få se att mer har gjorts än vad man rimligen kunnat vänta sig.

4 Vindfällorna är stora och många. Terrängen verkar i princip oframkomlig. En markberedare kränger upp och ner över den ojämna marken. Och man kan tro att den skall välta vilket ögonblick som helst. Ändå skapas förvånansvärt raka fåror i spåren av de stora roterande tallrikarna. Foto: Kristofer Agermark

5 Går det att markbereda efter stormen? Jonas Lindh kör markberedare för Väckelsångs Skogsmaskiners räkning på en skogsgård i Konga 2 mil söder om Tingsryd. Stormfällorna efter Gudrun ser på många håll eländiga ut. Stora rotvältor och svårframkomlig terräng. På vissa ställen ser det i princip omöjligt ut att markbereda. Oron hörs från många skogsägare att det inte skulle gå att markbereda alls. Men Jonas ger lugnande besked. Jag har arbetat intensivt under ett antal månader och än så länge inte stött på något stormfälle som inte gått att markbereda. Om inte rotvältorna är alltför stora kör jag över dem. Det blir i princip lika bra som vid ett vanligt hygge. Det går över förväntan, säger Jonas. Stig Gustafsson. Foto: Kristofer Agermark Det krävs stora maskiner och arbetet sliter hårt på både maskiner och förare, säger Stig Gustafsson, en av delägarna på Väckelsångs Skogsmaskiner. Därför kan man inte arbeta och näring och dessutom kan plantan producera kåda och hjälper till att försvara plantan från t.ex. snytbaggeangrepp. Mineraljord värms också upp mer än humus när solen skiner vilket gynnar rottillväxten. En effektiv marberedning minskar också vegetationskonkurrensen Det första året efter markberedning får plantan utvecklas själv utan att behöva konkurrera om vatten och näring. Efter något år växer dock markberedningen igen men då har plantan redan utvecklat ett bra rotsystem. Under det första året efter avverkning växer gräset ganska långsamt, men sedan utvecklas det i allt högre hastighet. Det betyder att markberedningen växer igen fortare på MÅNGA UNDERSÖKNINGAR HAR VISAT ATT MARKBEREDNING ÖKAR BÅDE ÖVERLEVNAD OCH TILLVÄXT FÖR PLANTERADE PLANTOR På Väsab har man både anställt mer personal och tvingats investera i nya maskiner för att hinna med den stora mängden förfrågningar från skogsägare i närområdet. Jonas Lindh. Foto: Kristofer Agermark hur många timmar som helst. Fler man och god planering är vad som krävs, menar Stig. Varför markbereda? Många undersökningar har visat att markberedning ökar både överlevnad och tillväxt för planterade plantor men gynnar också naturlig föryngring. Vid markberedning friläggs mineraljord genom att humuslagret och vegetationen förs bort. Syftet med markberedning är att plantans rötter ska få bra kontakt med mineraljorden så att finrötter snabbt kan växa ut. Innan plantan lyckats få ut rötter i omgivande mark är den utsatt för stora risker, framför allt torka. När rötterna har börjat fungera kan de förse plantan med vatten äldre hyggen. Hittills har man enligt lag haft 3 år på sig att återbeskoga efter avverkning.»det är troligt att tiden för återbeskogning kommer att ökas till 5 år efter stormens framfart, säger Lars Karlsson på Skogsstyrelsen. Då får gräset fäste ännu bättre och då blir det desto viktigare att markbereda.«markberedning med varudeklaration Det är viktigt att få fram mineraljord för att det skall ha någon effekt mot snytbaggen. Men den skall heller inte gå för djupt. En bra markberedning underlättar för självsådda frön. Markberedning skulle behöva varudeklareras, menar Magnus Petersson på Skogsstyrelsen. TÄNK PÅ ATT! Vissa försäkringsbolag ersätter inte fullt ut insektsskador om man inte markberett före plantering.

6 MARKBEREDNING GER SNYTBAGGEN TORGSKRÄCK Markberedning är ofta ett effektivt sätt att minska risken för svåra snytbaggeskador. Den skadedämpande effekten beror till stor del på att snytbaggarna inte gärna stannar och äter på plantor som står i ren mineraljord. Ett gott skydd får man om plantan omges av minst 10 cm ren mineraljord. Planteringen bör helst ske när markberedningen är färsk eftersom skyddseffekten avtar kraftigt i takt med att gräset växer och tar över den tidigare blottlagda mineraljorden. Snytbaggens larver lever i rötterna av nyligen dödade barrträd antingen avverkade eller stormfällda. I de stormdrabbade områdena finns nu en större mängd yngelmaterial för snytbaggen. De stora mängderna döda rötter kommer att innebära fler producerade snytbaggar. På skogsstyrelsen menar man dock att populationen är stor sedan innan. Det som sker nu är att populationen kan fördela sig på större yta. Larverna får på så sätt mera mat och kan föröka sig i större utsträckning. Förökningen kan ske i storleksordningen 1 till 10 från första till andra säsongen efter avverkning. Men även om tillgången på döda rötter är extremt stort är man osäker på hur stor

7 Foto: Claes Hellqvist inverkan detta har på populationsökningen eftersom man inte vet i hur stor utsträckning snytbaggen kan utnyttja den ökade mängden yngelmaterial. Eftersom mindre arealer kommer att avverkas under de kommande åren kommer konkurrensen att hårdna om friska granplantor för snytbaggen. Stora problem kan uppstå på nyhuggna ytor och särskilt trångt kan det bli på hyggen upptagna vintern Då finns det många snytbaggar som letar efter färska rötter och det finns få nya hyggen, säger Magnus Petersson på Skogsstyrelsen. När man avverkar för att jämna till hyggeskanter attraherar det nya snytbaggar. Därför kan det vara bra att hugga upp kanter nu och inte vänta ytterligare några år för att då återigen attrahera nya snytbaggar. Om man vill läsa mer om snytbaggen så har skalbaggen en egen hemsida:

8 SNYTBAGGEN UNDVIKER ATT GÅ UT PÅ DEN BLOTTADE MINERALJORDEN. DÄRMED MINSKAR ANGREPPEN PÅ PLANTORNA VID MARKBEREDNING. Foto: Claes Hellqvist

9 ETT BRA RÅD KAN VARA ATT OMBEHANDLA PLANTORNA I FÄLT ANDRA ÅRET EFTER PLANTERING Hyggesvila. Foto: Claes Hellqvist SATSA PÅ PLANTOR SOM STÅR PALL FÖR ANGREPP Idealiskt läge för att en planta skall klara sig är att ha markberett, att man använder en behandlad planta och en planta som är grövre, dvs att stammen är minst 10 mm i diameter. Snytbaggen äter barken och när den gnagt runt hela plantans stam så dör plantan. På en grövre planta minskar risken att snytbaggen lyckas äta runtom. I normalfallet är plantorna förbehandlade med kemiska bekämpningsmedel när man köper dem på plantskolan. För säkerhets skull bör man även göra en manuell behandling mot snytbaggeskador av plantorna följande höst. Stormen kommer att innebära en brist på plantor och då i första hand barrotsplantor. Detta innebär att täckrotsplantor av mindre storlek kommer att användas i större utsträckning. Då är det extra noga att markbereda och att använda behandlade plantor. Ett bra råd kan vara att ombehandla plantorna i fält andra året efter plantering. Om man vill använda alternativ till kemiska bekämpningsmedel så kan vissa plantskolor erbjuda mekaniska plantskydd som också minskar skadorna av snytbagge. En gissning från plantbranschen är att det kommer att råda brist på plantor under våren 2006 och även under Men att läget är någorlunda återställt Med andra ord: återföryngringen efter stormen kommer att pågå under flera år. Granplanta med Bugstop. Foto: Claes Hellqvist

10 MASSIV FÖRÖKNING AV GRANBARKBORRAR ATT VÄNTA EFTER GUDRUN SKÄRPTA REGLER FRÅN SKOGSSTYRELSEN För att minimera risken för massiva insektsangrepp till följd av det kvarlämnade virket skärper Skogsstyrelsen skogsvårdslagens föreskrifter om skyddsåtgärder mot insekter i de värst stormdrabbade områdena. De nya föreskrifterna innebär dels att den tillåtna volymen färskt granvirke som får lämnas kvar i skogen minskas från fem till tre kubikmeter skog inom ett hektar. Granbarkborre, åttatandad barkborre. Foto: Kent Bäckström DRYGT ETT ÅR HAR GÅTT SEDAN GUDRUNS FRAMFART. Att upparbeta och ta om hand den stormfällda skogen kändes säkert då för många som ett oöverstigligt projekt. Enorma arbetsinsatser och många skogstimmar Tidpunkten för när avverkat och insektsbegärligt granvirke måste forslas till skogsindustri, eller på annat sätt göras otjänligt för granbarkborrar, tidigareläggs också från den 1 augusti till den 15 juli. senare kan vi ändå konstatera att huvuddelen av det stormfällda virket är upparbetat och att arbetet gått över förväntan. MEN ÄN KAN MAN INTE SLÅ SIG TILL RO Nu återstår att ta hand om så mycket virke som möjligt, för att minska risken för insektsskador. För många skogsägare återstår en hel del städhuggning. Vindfällor och gagnvirke av gran som lämnats kvar skall tas om hand. Andelen vindfällen, dvs idealiska yngelträd för granbarkborren, som ligger kvar kommer att bli avgörande för hur mycket granbarkborren kommer att kunna förökas under den kommande sommaren och hur stora skadorna sedan kan komma att bli under de närmaste två åren. VÅRT RÅD TILL DIG Vårt råd är att du snarast går över din fastighet och letar fram de sista vindfällorna. Markera platserna på en karta och ring sedan omgående till oss, så att vi hinner upparbeta dem före sommaren! Passa också på att rätta till hyggeskanterna samtidigt vi hjälper dig även med den insatsen.

11 MILITÄR RADAR SPÅRAR VIRKE EFTER GUDRUN Risken för massiva insektsangrepp har fått Skogsstyrelsen att tillämpa militär teknik i spårandet efter kvarlämnat granvirke. Ett världsunikt radarsystem utvecklat av FOI skall användas för att kartlägga kvarlämnat virke efter Gudrun. Med hjälp av militär teknik ursprungligen utvecklad för att upptäcka militära fordon som döljs i vegetationen kan kvarliggande träd hittas och massiva insektsangrepp undvikas. Det är skogsstyrelsen som ligger bakom projektet och som med FOIs hjälp kommer att genomföra flygningar över den stormfällda skogen i södra Sverige. Resultatet av kartläggningen kommer att följas upp av skogsstyrelsen och berörda markägare kommer att informeras om var särskilda insatser måste till. Det är FOI och Ericsson Microwave System som tillsammans utvecklat CARABAS. Systemet bygger på radiovågor med låg frekvens som kan ur-skilja föremål oberoende av väder och vegetation. Utrustningen är installerad i flygplan från Försvarets materielverk (FMV) som flyger över de stormfällda områdena under februari. De fastigheter där det finns vindfällen kvar kommer att få ett brev om detta i brevlådan, med önskemål om att snarast ta hand om dessa! Källa:

12 » VI BLIR EN TYDLIGARE PARTNER I ALLT SOM RÖR SKOG. «Så här ett drygt år efter stormen och efter många nya erfarenheter tar vi pulsen på Gunnar Jakobsson, VD på VIDA Skog. Vida flaggar för att man börjar bli klar med upparbetningen efter stormen. Hur ser läget ut just nu? Upparbetningen har i stort sett gått enligt plan. I de värst drabbade områdena bedömer vi att slutstädningen kommer att pågå fram till sommaren. De stora mängderna med snö innebär säkerligen att en del skogsägare behöver få hjälp med att ta hand om de sista vindfällena under maj och juni. Sammantaget har vi dock kommit så långt att vi nu återigen köper rotstående skog. Våra vattenlager kommer vi att fördela under flera år, varför vi är köpare av både slutavverkning och gallring. Dessutom har vi nya priser att erbjuda. Vad blir nästa steg? Nu vässar vi oss inför framtiden. Det är viktigt för oss att behålla långsiktiga relationer och även skapa nya. Vi vill göra det lätt för skogsägaren. Vi tror det är viktigt att skogsägaren har en kontaktperson. Därför breddar vi vårt erbjudande ytterligare och vårt fullserviceerbjudande blir komplett. Vad innebär detta konkret? Vi har tydligare produkter att erbjuda. Vi har gått på djupet när det gäller erbjudande av plantor och plantering. Vi har lagt ett stort engagemang i att hitta de bästa resurserna när det gäller kvalitet på plantor och för att säkra tillgången under den återplanteringstid som vi står inför. Skogsägaren kan köpa hela tjänsten fram till planta i backen genom sin lokale inköpare. Detta är genomgående för samtliga tjänster som vi erbjuder. Att arbeta fram en skogsbruksplan eller att PEFC-certifiera en fastighet är projekt som inköparen driver och genomför för skogsägarens räkning tillsammans med berörda myndigheter. Vad innebär detta i kontakten mellan skogsägare och inköpare? Vi blir en tydligare partner i allt som rör skog. Inköparen har ett heltäckande erbjudande mot skogsägaren. Det viktigaste är att skogsägaren har en kontaktperson i alla de ärenden som rör deras skog. Alltifrån skogsvårdsplaner, gallring, avverkning till råd i enskilda frågor. Och det målet arbetar vi intensivt på för att hela tiden leva upp till. Heta nyheter? Inte från Byholma! Byholma virkesterminal Det går många rykten om VIDAs timmerlager i Byholma. Ett av dessa är att det är 70 grader mellan vältorna, ett annat är att det brinner. Som bekant kan självantändning uppstå i porösa material med stor fiberyta tex sågspån. Ett ämne sägs självantända när det börjar brinna utan att ha utsatts för yttre uppvärmning eller kommit i kontakt med öppen låga eller gnista. I de fall värmen inte avleds tillräckligt kan självantändning uppstå. Däremot är som alla vet inte timmer av porös karaktär och självantändning kan därför inte av rent kemiska skäl uppkomma. Vi kan därför bara meddela att ryktena om Byholmas tillstånd är betydligt överdrivna. Temperaturen mellan vältorna är densamma som i luften i övrigt. VIDA AB, Box 100, Alvesta Tel , Fax E-post:

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Fältförsök med Bugstop 2002

Fältförsök med Bugstop 2002 Fältförsök med Bugstop 2002 Resultat från praktiska planteringar Uppdrag Stora Enso Skog AB Claes Hellqvist SLU, Institutionen för entomologi, 750 07 Uppsala 2002 Innehåll INNEHÅLL... 2 BAKGRUND... 2 UTFÖRANDE...

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com

Ett tryggt val för framtidens skog. Nytt från NorrPlant 2015. www.scaskog.com Ett tryggt val för framtidens skog Nytt från NorrPlant 2015 www.scaskog.com En bra start ökar möjligheterna för din skog SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar omkring 100 miljoner plantor årligen, vilket

Läs mer

Skogsplantor våren 2015

Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor för våren 2015 Alla gran- tall- lärk- och björkplantor i ordinarie sortiment odlas av för sydsvenska förhållanden genetiskt bästa frö = plantagefrö. Alla våra producenter

Läs mer

åtgärder mot SNYTBAGGEN

åtgärder mot SNYTBAGGEN åtgärder mot SNYTBAGGEN Magnus Petersson Kristina Wallertz SLU, Enheten för skoglig fältforskning Asa försökspark 360 30 Lammhult Tel 0472-26 30 00 Claes Hellqvist Göran Nordlander SLU, Institutionen för

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU

Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Varför blir det utbrott av granbarkborre? Martin Schroeder, Inst Ekologi, SLU Innehåll (1) Historik utbrott (2) Vad styr hur stora skadorna blir (3) Var dödas träd (4) Situationen i Västernorrland (5)

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar

Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar SVERIGE PORTO BETALT E F T E R Nr 3 2005 Tema: Stormen över södra Sverige Läs om hur vi på Vida agerar Tema logistik Efter Stormen ges ut av Vidakoncernen och ersätter under en tid Vidanytt. Ansvarig utgivare:

Läs mer

MEDDELANDE 1 2007. Övervakning av insektsangrepp. - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Lennart Svensson

MEDDELANDE 1 2007. Övervakning av insektsangrepp. - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag. Lennart Svensson MEDDELANDE 1 27 Övervakning av insektsangrepp - Slutrapport från Skogsstyrelsens regeringsuppdrag Lennart Svensson Skogsstyrelsen mars 27 Författare Lennart Svensson Fotograf Gunnar Isacsson Papper brilliant

Läs mer

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem.

I GUDRUNS spår. Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. I GUDRUNS spår Ett utbildningsmaterial om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Per Pettersson Räddningschef Räddningstjänsten Östra Kronoberg Håkan Helgesson Stf Räddningschef

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013

Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2013 Övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Åke Lindelöw SLU Inst f ekologi 1 Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 213 Genomförande

Läs mer

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11

Innehåll. Inledning...3 Plantvård...4. Plantera rätt...7. Uppföljning...11 Planteringsstandard Innehåll Inledning...3 Plantvård...4 Traktavgränsning...4 Kontrollera plantornas kvalitet och kondition...4 Skydda plantorna mot uttorkning...4 Barrots- och pluggplantor...5 Beskär

Läs mer

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan

Hallands läns Räddningstjänster i samverkan I GUDRUNS spår Ett självinstruerande material om skogsbrandsrisker efter omfattande stormar och hur vi kan hantera dem. Utgiven av kommunerna, Brandskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Halland Upphovsmän:

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Skogsskador i Region Nord 2011

Skogsskador i Region Nord 2011 PM: Skogsskaderapport 2011 Datum 2012-01-25 (Text till karta 2 justerad 2 feb.) Diarienr 2012/338 1(8) Clas Fries, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg Skogsskador i Region Nord 2011 Denna rapport har tagits

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Information om skogsskötsel i brandområdet

Information om skogsskötsel i brandområdet Information om skogsskötsel i brandområdet Stora risker med att beträda brandhärjade områden Miljöhänsyn vid avverkning Kulturmiljöhänsyn Stöd för prioriteringar bland avsättningar Plantering Sådd Skadeinsekter

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag

Naturkultur. Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering. Mats Hagner 2002-10-16. Bilder presenterade vid föredrag Naturkultur Befriande gallring, kombinerad med berikande plantering Mats Hagner 2002-10-16 Bilder presenterade vid föredrag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk

Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk ATT KÖPA OCH SÄLJA SKOGS- VÅRDSTJÄNSTER Tips och råd för skogsägare och skogsvårdsföretagare en handledning från Skogforsk 1 Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut arbetar för ett långsiktigt,

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Prislista. Skogsplantor våren 2013

Prislista. Skogsplantor våren 2013 lista Skogsplantor våren 2013 Uppsala Skogsförvaltning har nöjet att presentera följande prislista för skogsodlingssäsongen 2013. Täckrotsplantorna levereras ofrysta i odlingskasett, och lagras på bevattnad

Läs mer

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen

Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Sundsvall 2012-03-13 Naturvårdseffekter av granbarkborrebekämpningen Bengt Gunnar Jonsson Mittuniversitetet, Sundsvall Skurken Mittuniversitetet i projektet Utveckling av feromon för dubbelögad bastborre

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

livsverk Vi förvaltar ditt

livsverk Vi förvaltar ditt livsverk Vi förvaltar ditt Våga vinn med oss Det är fascinerande att som skogsentreprenör finnas med under alla faser av ett träds liv; från planta till kapad, utkörd stock. Genom erfarenhet och kontinuerlig

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Föryngring. Hyggesrensning. Hyggesrensning är oftast nödvändig för att den kommande föryngringen skall kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt.

Föryngring. Hyggesrensning. Hyggesrensning är oftast nödvändig för att den kommande föryngringen skall kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Föryngring Hyggesrensning Hyggesrensning är oftast nödvändig för att den kommande föryngringen skall kunna utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Utförande Alla enstaka mindre träd och små grupper av

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson

Handel i och utanför Sverige. Sanna Black-Samuelsson Handel i och utanför Sverige Sanna Black-Samuelsson Kedjan i skogen Föryngring Inköp av skogsodlingsmaterial Tillväxt Avverkning Gallring, tillväxt (2-4 ggr) Föryngring Treårsmedeltal (2007-2009/10) visar:

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Prislista. Skogsplantor våren 2014

Prislista. Skogsplantor våren 2014 lista Skogsplantor våren 2014 Uppsala Skogsförvaltning har nöjet att presentera följande prislista för skogsodlingssäsongen 2014. Täckrotsplantorna levereras ofrysta i odlingskasett, och lagras på bevattnad

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

DIN NATURLIGA PARTNER

DIN NATURLIGA PARTNER 1.14 DIN NATURLIGA PARTNER Vi håller koll på ditt virke Från den rotstående skogen ända in till industrin. Sidan 2 Du skapar framtidens skog Plantering är den säkraste metoden att föryngra skog. Sidan

Läs mer

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005.

Stödet kan betalas för lagrings- och transportkostnader av stormfällt virke från skog som drabbades av stormen den 8 9 januari 2005. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 02-X-2006 K(2006) 4405 Ärende: Statligt stöd/ Sverige - Stöd nr N 185/2006 - Åtgärder i samband med stormen i södra Sverige den 8 9 januari 2005 (lagringsstöd och stöd

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Skattereduktion för virke från stormfälld skog

Skattereduktion för virke från stormfälld skog SKV 338 utgåva 1 Skattereduktion för virke från stormfälld skog Du som äger en lantbruksenhet med stormskog kan få skattereduktion för stormvirke. Underlaget för skattereduktionen är den mängd stormvirke

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans.

En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och balans. 1. Innebandyspelaren 1.1 De två grundpelarna hos en innebandyspelare: Fysik Spelsinne En innebandyspelare består av två olika grundpelare. Den ena är fysik som består av styrka, snabbhet, kondition och

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk

Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk Ansökan om stöd Ädellövskogsbruk 1(11) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd till ädellövskogsbruk enligt förordning (2010:1879)

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla

SBO-NYTT. Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014. Hej alla SBO-NYTT Information från Ljungby verksamhetsområde juli 2014 Hej alla När jag sitter och skriver till er har midsommaren passerat och dagarna börjar bli kortare så smått. För mig har våren och sommaren

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Prislista. Skogsplantor våren 2012

Prislista. Skogsplantor våren 2012 lista Skogsplantor våren 2012 Uppsala Skogsförvaltning har nöjet att presentera följande prislista för skogsodlingssäongen 2012: Täckrotsplantorna hanteras i bevattnad terminal i Dalboda, Björklinge. Det

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Skogsstyrelsens information om Hyggesfritt, Scandic kl 18 den 27 maj 2013. Mats Hagner 2013-05-28

Skogsstyrelsens information om Hyggesfritt, Scandic kl 18 den 27 maj 2013. Mats Hagner 2013-05-28 1 Skogsstyrelsens information om Hyggesfritt, Scandic kl 18 den 27 maj 2013. Mats Hagner 2013-05-28 Myndigheten hade annonserat på sin hemsida och önskat alla välkomna. Man bjöd på gratis fika. Under en

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Information till dig som lärare

Information till dig som lärare Information till dig som lärare Pärmen innehåller: Information om skogsstigen Karta (inkl. olika bestånd, kulturminnen) Förslag till diskussionspunkter, övningar och faktablad Stoppen sker vid skyltar

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Hitta gränser i skogen

Hitta gränser i skogen Minibussgrupp 1 Hitta gränser i skogen Då det kan vara svårt att få kontakt med GPS i tät skog får man ibland använda sig av andra metoder för att hitta rätt i skogen. Om man kan utgå från en känd punkt

Läs mer

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances ISO 8611: 1-3 Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 1: Test methods Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 2: Performance requirements and selection of tests Pallets for

Läs mer

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Växjö 2013-06-28 Mikael Frisk Till alla klubbar/banchefer/greenkeepers I Distriktet Småland Blekinge Värmland Örebro samt Delar av Dalarna Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden går fort. För

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse Tid 19 augusti 2010 kl 9.30 15.30 Plats: Grafiska huset, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm Närvarande: Röstberättigade: Tomas Ekström (ordf),

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Skogsförsäkring VILLKOR S:2. Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se. Fastställt sept 1996

Skogsförsäkring VILLKOR S:2. Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se. Fastställt sept 1996 VILLKOR S:2 Skogsförsäkring Fastställt sept 1996 Ersätter S:1 Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-05-16

Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Skadegörare på hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) Kastanjemalen och bakteriesjukdomen bloedingsziekte på hästkastanj är två mycket allvarliga skadegörare på

Läs mer

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Webbhandbok, tillgänglig på www2.ekol.slu.se/snytbagge Version 1.2 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Göran Nordlander Göran Örlander Magnus Petersson Claes Hellqvist Göran Nordlander, Inst f ekologi,

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Kartaktärisering av biobränslen

Kartaktärisering av biobränslen Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons Kartaktärisering av biobränslen Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning och geomatik Analysgång vid karaktärisering A. Provtagning Stickprov

Läs mer

Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna

Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna Diverse artiklar / citat rörande stormfällningen, påstådda dödsfall, stödpengar till skogsägarna Stormskador Den stora förödelsen i skogarna i södra Sverige var naturligtvis det stora samtalsämnet på den

Läs mer