EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA"

Transkript

1 EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning för Obligationerna och den Globala Emittenten. Eftersom vissa Punkter inte måste tas med, kan det vara luckor i numreringen av Punkterna. Även om en Punkt ska tas med i en sammanfattning på grund av karaktären av Obligationerna och den Globala Emittenten, är det möjligt att ingen relevant information kan lämnas avseende den Punkten. I detta fall ska en kort beskrivning av Punkten tas med i sammanfattningen men angivande av Ej tillämpligt. Hänvisningar i detta avsnitt till en underliggande eller flera underliggande avseende en korg ska förstås som hänvisningar till den Aktie- och Indexkorg eller varje aktie respektive index, som utgör sådan korg. Punkt Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Obligationerna ska baseras på ett övervägande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive de dokument som infogas däri genom hänvisning. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med den nationella lagstiftningen i Medlemsstaterna till det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan det rättsliga förfarandet inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Obligationerna. A.2 Samtycke från Emittenten till användning av Grundprospektet för senare återförsäljning eller slutlig placering av finansiella mellanhänder under den angivna erbjudandeperioden och villkoren för sådant samtycke Samtycke: Med förbehåll för villkoren nedan samtycker den Globala Emittenten till att Grundprospektet används i samband med ett Publikt Erbjudande (enligt definition nedan) av Obligationer lämnat av Emittenten, Garantum Fondkommission AB och varje finansiell mellanhand vars namn offentliggörs på den Globala Emittentens webbplats (www.ingmarkets.com) och som identifieras som en Auktoriserad Erbjudare avseende det relevanta Publika Erbjudandet och varje finansiell mellanhand som är auktoriserad att lämna sådana erbjudanden under den tillämpliga lagstiftningen som implementerar Direktiv 2004/39/EG ( MiFID ) som offentliggör på sin webbplats följande uttalande (med informationen inom hakparenteser ifylld med den relevanta informationen): Vi, [infoga juridisk firma för finansiell mellanhand], hänvisar till emissionen av minimum Enheter av Bonuscertifikat relaterade till en Korg och som förfaller i september 2018 ( Obligationerna ) beskrivna i de Slutliga Villkoren daterade den 31 januari 2014 ( Slutliga Villkoren ) offentliggjorda av ING Bank N.V. ( Globala Emittenten ). Vi accepterar härmed erbjudandet från den Globala Emittenten att lämna sitt samtycke till vår användning av Grundprospektet (enligt definition i de Slutliga Villkoren) i samband med erbjudandet av Obligationer i Sverige (det Publika Erbjudandet ) i enlighet med Villkoren för Auktoriserade

2 Punkt Erbjudare och med förbehåll för villkoren för sådant samtycke, respektive så som anges i Grundprospektet och vi använder Grundprospektet i samband med det Publika Erbjudandet i enlighet därmed. Ett Publikt Erbjudande av Obligationer är ett erbjudande av Obligationer (förutom ett med stöd av Artikel 3(2) i Prospektdirektivet) i Sverige under Erbjudandeperioden angiven nedan. De personer till vilka den Globala Emittenten har lämnat sitt samtycke i enlighet med de föregående bestämmelserna är Auktoriserade Erbjudare för sådant Publikt Erbjudande. Erbjudandeperiod: Den Globala Emittentens samtycke omnämnt ovan lämnas för Publika Erbjudanden av Obligationer under perioden från den 31 januari 2014 till den 5 mars 2014 ( Erbjudandeperioden ). Villkor för samtycke: Villkoren för den Globala Emittentens samtycken (utöver de villkor som har omnämnts ovan) är sådana att samtycke: (a) endast är giltigt avseende den relevanta Tranchen av Obligationer; (b) endast omfattar användningen av Grundprospektet för att lämna Publika Erbjudanden av den relevanta Tranchen av Obligationer i Sverige. En investerare som har för avsikt att förvärva eller förvärvar Obligationer i ett Publikt Erbjudande från en Auktoriserad Erbjudare, förutom den Globala Emittenten, kommer att göra det, samt erbjudanden och försäljningar av sådana Obligationer till en investerare av en sådan Auktoriserad Erbjudare kommer att göras i enlighet med alla villkor och andra arrangemang som finns mellan en sådan Auktoriserad Erbjudare och en sådan investerare, inklusive beträffande pris, allokering, kostnader och avveckling. Varje Investerare måste vända sig till den relevanta Auktoriserade Erbjudaren vid tidpunkten för varje Publikt Erbjudande för att erhålla information angående villkoren för det Publika Erbjudandet och den Auktoriserade Erbjudaren kommer att vara ensamt ansvarig för sådan information. Avsnitt B Emittent B.1 Juridiskt och kommersiellt namn för Emittenten B.2 Emittentens säte, associationsform, lagstiftning under vilken Emittenten bedriver sin verksamhet och jurisdiktionen för dess bildande ING Bank N.V. (den Globala Emittenten eller Emittenten ). Den Globala Emittenten är ett publikt aktiebolag (naamloze vennootschap) inkorporerat under lagarna i Nederländerna den 12 november 1927 vars bolagsäte (statutaire zetel) är i Amsterdam, Nederländerna.

3 B.4b En beskrivning av förekommande kända trender som påverkar Emittenten och branscher inom vilka den verkar Resultatet av verksamheten av den Globala Emittenten påverkas av demografi och ett urval av marknadsförhållanden, inklusive ekonomiska cykler, cykler inom bankbranschen och fluktuationer på aktiemarknader, räntor och utländska växlingsräntor. Under år 2012 fortsatte den externa miljön att ha en inverkan på den Globala Emittenten då den europeiska statsskuldkrisen i Eurozonen vidhöll en utmanande ekonomisk och finansiell marknadsmiljö under en stor del av året. Detta ledde till att internationella kapitalmarknader och penningmarknader inte fungerade på det sätt de skulle ha gjort under mer normala omständigheter. Detta hade efterverkningar (för den Globala Emittenten, dess bransch och ekonomin i stort) speciellt i Europa, där finansieringen för regeringar och finansiella institutioner fortsätter att vara svår på vissa marknader. Verksamheten för den Globala Emittenten är exponerad för fluktuationer på aktiemarknader. Den Globala Emittenten vidhåller en internationellt varierad och huvudsakligen klientorienterad handelsportfölj. Följaktligen kommer marknadsnedgångar sannolikt att leda till nedgångar i värdepappershandeln och mäkleriaktiviteter som utförs för kunder vilket leder till en nedgång i hänförliga provisioner och handelsresultat. Utöver detta innehar den Globala Emittenten också aktieinvesteringar i dess egna positioner som inte är avsedda för handel. Fluktuationer på varje aktiemarknad kan påverka värdet av dessa investeringar. Den Globala Emittentens verksamhet är utsatt för fluktuationer i räntesatsen. Den Globala Emittentens hantering av räntesatsens känslighet påverkar resultatet av dess verksamhet. Räntesatsen känslighet hänförs till förhållandet mellan å ena sidan förändringar i marknadsräntan och å andra sidan framtida ränteförtjänster och ekonomiskt värde av underliggande bankingportföljer. Både sammansättningen av den Globala Emittentens tillgångar och skulder och det faktum att räntesatsen förändras kan påverka klientbeteendet på ett annat sätt än vad som antagits i den Globala Emittentens interna modeller vilket kan resultera i en bristande matchning vilket leder till att nettoränteinkomsten och handelsresultaten påverkas av förändringar i räntesatsen. Den Globala Emittenten utsätts för fluktuationer i växelkurserna. Den Globala Emittentens hantering av växelkursernas känslighet påverkar resultatet av dess verksamhet genom handelsaktiviteter för egen skull och för att den förbereder och publicerar sina konsoliderade finansiella redogörelser i Euro. Eftersom en påtaglig del av den Globala Emittentens inkomster och kostnader är denominerade i andra valutor än euro kommer fluktuationer i valutakursen som används för att växla utländska valutor till euro att påverka dess rapporterade resultat av verksamheten och dess kassaflöden från år till år. Detta kan mildras av det faktum att realiserade resultat i valutor som inte är euro växlas månatligen till euro genom hedgning.

4 B.5 En beskrivning av Emittentens koncern och Emittentens position inom koncernen B.9 Vinstprognos eller värdering B.10 Anmärkningar i revisionsberättelser B.12 Utvald historisk finansiell nyckelinformation / Väsentlig eller betydande negativ förändring Den Globala Emittenten är en del av ING Groep N.V. ( ING Group ). ING Group är ett holdingbolag för ett brett spektrum av bolag (tillsammans ING ) vilka erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkringar och pensionstjänster för att möta efterfrågan hos en bred kundkrets. Den Globala Emittenten är ett helägt, onoterat dotterbolag till ING Group och är en stor internationell aktör med ett omfattande globalt nätverk i över 40 länder. Sedan 2011, har den Globala Emittenten bedrivit sin verksamhet som ett fristående bolag som en del i ING Group. Ej Tillämpligt. Den Globala Emittenten har inte gjort någon offentlig vinstprognos eller vinstestimat. Ej Tillämpligt. Revisionsberättelserna och de av revisorn granskade boksluten avseende den Globala Emittenten för åren som avslutades den 31 december 2011 och 31 december 2012 är inte föremål för anmärkningar. Konsoliderade nyckeltal ING Bank N.V. (1) Balansräkning (i miljoner EUR) (2) Totala tillgångar Totalt eget kapital Insättningar och upplånade medel Lån och förskott Resultat (i miljoner EUR) (4) Totala intäkter Rörelsekostnader Ökning av kreditförlustreserveringar Resultat före skatt Skatt Nettoresultat (före minoritetsintressen)... Hänförligt till Aktieägarna i moderbolaget... Ratio (i %) ,115 4,005 BIS ratio (5) Primärkapitaltäckningsgrad (Tier-1) (6) Noter: (1) Dessa siffror har härletts från de reviderade finansiella räkenskaperna för ING Bank N.V. avseende räkenskapsåren som slutade 31 december 2012 respektive (2) Per 31 december.

5 B.13 Nyligen inträffade väsentliga händelser hänförliga specifikt till den Globala Emittentens solvens B.14 Beroende av koncernbolag B.15 En beskrivning av Emittentens huvudsakliga verksamhet B.16 I vilken utsträckning Emittenten är direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad (3) Siffror inkluderar Bank och Skuldvärdepapper. (4) För året som slutade 31 december. (5) BIS ratio = BIS-Kapital som en procentandel av Riskvägda Tillgångar. Notera: Dessa Riskvägda Tillgångar är baserade på Basel II. (6) Primärkapitaltäckningsgrad (Tier-1) = Tillgängligt primärkapital som en procentandel av Riskvägda Tillgångar. Notera: Dessa Riskvägda Tillgångar är baserade på Basel II. Väsentlig eller betydande negativ förändring Per dagen för detta dokument, så har det inte inträffat någon väsentlig förändring i de finansiella positionerna för Emittenten och dess konsoliderade dotterföretag sedan den 30 juni Per dagen för detta dokument har det inte inträffat någon betydande negativ förändring i framtidsutsikterna för Emittenten sedan den 31 december 2012, förutom: (i) (ii) utdelningar om totalt EUR 1,8 miljarder betalade till ING Group, enligt vad som beskrivs på sidan 6 och 41 av ING Banks delårsrapport; och utdelningar uppgående till EUR 1,125 miljarder som utbetalades av Emittenten till ING Group, enligt vad som beskrivs på sidan 12 i Q3-rapporten. Ej tillämpligt. Det finns inga nyligen inträffade händelser hänförliga till den Globala Emittenten vilka i betydande mån är relevanta för bedömningen av den Globala Emittenten solvens. Beskrivningen av koncernen och den Globala Emittentens position inom koncernen finns under B.5 ovan. Ej tillämpligt. Den Globala Emittenten är inte beroende av något annat bolag i ING Group. Den Globala Emittenten är en stor internationell aktör på marknaden för finansiella tjänster med ett omfattande globalt nätverk i över 40 länder. Sedan 1 januari 2011, har den Globala Emittenten bedrivit sin verksamhet som ett fristående bolag inom ING Group. Den Globala Emittenten bedriver verksamhet inom följande affärsområden: Retail Banking, inklusive ING Direct, och Commercial Banking. Den Globala Emittenten är ett helägt onoterat dotterbolag till ING Group N.V.

6 B.17 Kreditvärdighetsbetyg som tilldelats Emittenten eller dess skuldinstrument Den Globala Emittenten har ett kreditvärdighetsbetyg för icke-säkerställd icke-efterställd skuld från Standard & Poor s Credit Market Services Europe Limited ( Standard & Poor s ), Moody s Investors Services Ltd. ( Moody s ) och Fitch France S.A.S. ( Fitch ), om vilka information finns i relevant Registreringsdokument. Standard & Poor s, Moody s och Fitch är etablerade inom den Europeiska Unionen och är registrerade under Europaparlamentets och Rådets Förordning (1060/2009/EG) av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, vilken kan komma att förändras med tiden ( KVI-Förordningen ). Trancher av Obligationer under Programmet kan antingen komma att bli tilldelade ett kreditvärdighetsbetyg eller inte. När en tranche av Obligationer ska betygsättas, kommer ett sådant betyg inte nödvändigtvis vara samma som det kreditvärdighetsbetyg som tilldelats den Globala Emittenten, Programmet eller Obligationerna vilka redan utfärdats under Programmet. Ett kreditvärdighetsbetyg avseende värdepapper är inte en rekommendation att köpa, sälja eller att behålla värdepapper och kan när som helst bli föremål för avstängning, nedsättning eller indragning av det betygsättande kreditvärderingsinstitutet. Punkt Avsnitt C Värdepapper C.1 En beskrivning av typ och klass av värdepapper vilka ska erbjudas och/eller upptas till handel, inklusive eventuellt identifikationsnummer för värdepapper Obligationerna beskrivna i denna sammanfattning är finansiella instrument som emitteras under 40,000,000,000 Global Issuance Programme. Obligationerna är Obligationer med Bonusinlösen och förfaller till betalning i september Serienummer: 6152 Sammanlagt Nominellt Belopp: Angiven Valör: Ett minimum om Enheter En enhet per Obligation Beräkningsbelopp: SEK BB-Faktor: 1 Obligationernas form ISIN kod: C.2 Värdepapperens Obligationerna är denominerade i SEK. Svenska Obligationer NL

7 valuta C.5 Beskrivning av eventuella restriktioner avseende överlåtbarheten av värdepapperen C.8 En beskrivning av rättigheter kopplade till Obligationerna, inklusive rangordning och eventuella begränsningar av dessa rättigheter Den Globala Emittenten och Återförsäljarna har avtalat vissa sedvanliga restriktioner avseende erbjudanden, försäljning och leverans avseende Obligationer och av distributionen av erbjudandematerial i USA, det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Australien, Österrike, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Caymanöarna, Tjeckien, Chile, Dubai International Financial Centre, Finland, Frankrike, Hong Kong, Ungern, Indien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexico, Nederländerna, Norge, Kina, Sydkorea, Filipinerna, Rumänien, Ryssland, Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Turkiet, Förenade Arabemiraten (exklusive Dubai International Financial Centre), Storbritannien, Uruguay och Venezuela. TEFRA är inte tillämpligt. Vänligen ta också del av C.9 nedan. Status Obligationerna kommer att utgöra direkta, villkorslösa, icke-efterställda, och icke-säkerställda förpliktelser för den Globala Emittenten och kommer att rangordnas lika (pari passu) inbördes och (förutom vissa skulder som enligt lag har särskild förmånsrätt) lika med alla andra ickesäkerställda förpliktelser (förutom efterställda förpliktelser, om några) som den Globala Emittenten har utestående från tid till annan. Beskattning Obligationerna kommer inte att innehålla någon bestämmelse som skulle förpliktiga den Globala Emittenten att erlägga ytterligare kompensationsbelopp avseende något belopp som skall erläggas för ränta eller kapitalbelopp i händelse av innehållande eller avdrag för eller på grund av skatter som tas ut i någon jurisdiktion. Den Globala Emittenten kan också välja att lösa in Obligationer om den, i samband med nästa betalning avseende Obligationerna, skulle bli skyldig att innehålla eller göra avdrag för skatt avseende Obligationerna. Negativåtagande Villkoren för Obligationerna innehåller inte någon bestämmelse om negativåtagande. Uppsägningsgrundande Händelser Villkoren för Obligationerna innehåller, bland annat, de följande uppsägningsgrundande händelserna ( Uppsägningsgrundande Händelser ): (i) underlåtenhet att betala ränta eller kapitalbelopp avseende Obligationerna som varar i mer än 30 dagar; eller

8 (ii) den Globala Emittenten underlåter att fullgöra eller iaktta någon av sina andra skyldigheter under Obligationerna och sådan underlåtenhet har varat under en period om 60 dagar som närmast följer efter det att den Globala Emittenten delgivits en underrättelse som fordrar att underlåtenheten avhjälps; eller (iii) den Globala Emittenten försätts i konkurs (failliet verklaard) eller beviljas ett moratorium (surseance van betaling); eller (iv) ett tillkännagivande görs för att beträffande den Globala Emittenten tillämpa nödfallsregleringen (noodregeling) enligt Kapitel 3, stycke av den nederländska lagen om finansiell tillsyn (Wet op het financieel toezicht); eller (v) en order ges om eller ett verksamt beslut tas om att den Globala Emittenten ska avvecklas eller likvideras utom i fall då det görs i samband med en fusion, konsolidering eller annan form av sammanslagning med ett annat bolag, där villkoren för fusion, konsolidering eller sammanslagning (A) har till följd att den övertagande eller sådant annat överlevande bolag övertar alla avtalade förpliktelser som den Globala Emittenten har i samband med Obligationerna eller (B) tidigare har godkänts genom ett Extraordinärt Beslut av innehavarna av Obligationerna. Möten och Skriftliga Beslut Villkoren för Obligationerna innehåller bestämmelser för kallelser till möten för innehavarna av Obligationerna att hantera frågor som generellt påverkar deras intressen. Dessa bestämmelser tillåter definierade majoriteter att binda samtliga innehavare inklusive innehavare som inte närvarade och röstade på det relevanta mötet och innehavare som röstade på ett annat sätt än majoriteten. Åtgärder kan också vidtas genom skriftliga beslut. Tillämplig rätt Obligationerna kommer att vara underkastade och ska tolkas i enlighet med engelsk rätt. Emissionskurs: SEK per Enhet

9 C.9 Ränta: Den nominella räntesatsen, det datum från vilket ränta ska betalas, och de datum då räntan förfaller till betalning, en beskrivning av den underliggande till vilken den är relaterad, förfallodagen och arrangemang för amortering inklusive återbetalningsför faranden, en uppskattning avseende avkastningen och namnet på representant för innehavare av skuldförbindelser Inlösen: Förfallodagen, amortering och återbetalningsförfaranden Ränta Obligationerna löper inte med ränta. Inlösen Obligationerna kan inte lösas in före dessas angivna förfallotidpunkt (förutom efter en Uppsägningsgrundande Händelse (enligt definition häri) eller av skatteskäl). Dessutom kan den Globala Emittenten, när som helst, genom meddelande till innehavarna av Obligationerna, lösa in alla, men inte endast vissa, Obligationer som då är utestående till dessas Förtida Inlösenbelopp (enligt definition i Villkoren för Obligationerna) om, före dagen för sådant meddelande, 90 procent eller mer i kapitalbelopp av Obligationerna som fram till dess har emitterats, har lösts in. Representant för innehavare av skuldförbindelser C.10 Om värdepapperet har en derivatkomponent i räntebetalningen, en beskrivning Inte tillämpligt Avkastningen på och värdet för Obligationerna är relaterad till nivån för en korg av underliggande. Dessutom kan den Globala Emittenten, när som helst, genom meddelande till innehavarna av Obligationerna, lösa in alla, men inte endast vissa, Obligationer som då är utestående till dessas Förtida Inlösenbelopp (enligt

10 av hur värdet för investeringen påverkas av värdet för det underliggande instrumentet C.11 Ansökan om upptagande till handel och distribution på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av hur värdet på din investering påverkas av värdet för de Underliggande Tillgångarna C.16 Utlöpandedag eller förfallodag för värdepapperen C.17 En beskrivning av avvecklingsförfarandena för värdepapperen C.18 En beskrivning av avkastningen på värdepapper med derivatkomponent beräknas definition i Villkoren för Obligationerna) om, före dagen för sådant meddelande, 90 procent eller mer i kapitalbelopp av Obligationerna som fram till dess har emitterats, har lösts in. Vänligen se C.8 ovan och C.18 nedan för ytterligare information. Ansökan förväntas göras av den Globala Emittenten (eller för dess räkning) för att Obligationerna ska tas upp till handel på NASDAQ OMX med början från Emissionsdagen. Vänligen se C.9 ovan och C.18 nedan. Med förbehåll för iakttagande av alla relevanta lagar, förordningar och direktiv, inlösendagen för Obligationerna är den 28 september Obligationerna kommer att avvecklas kontant den 28 mars Obligationerna kommer att levereras den 28 mars 2014 mot betalning av emissionskursen för Obligationerna. Avvecklingsförfarandet kommer att variera beroende på clearingsystemet för Värdepapperen och lokal marknadspraxis i investerarens jurisdiktion. Obligationerna kommer att clearas genom Euroclear Sweden. Värdet på de underliggande till vilka Obligationerna är relaterade kommer att påverka beloppet som erläggs på inlösendagen. Bonusinlösen Det Slutliga Inlösenbeloppet tillämpligt på varje Obligationer kommer att beräknas som: (i) om ingen Händelse för Inlösenbarriär har inträffat avseende var och en av samtliga Underliggande(k), produkten av: (a) Beräkningsbeloppet (b) BB-Faktorn och (c) summan av (1) 100% och (2) det högre av Bonusen och Korgutvecklingen(1); eller (ii) om en Händelse för Inlösenbarriär har inträffat avseende en eller flera Underliggande(k); (a) om, avseende var och en av samtliga Underliggande(k), den Slutliga Underliggande Nivån(k) är större än eller lika med Startnivån(k), produkten av: (1) Beräkningsbeloppet; (2) BB-Faktor och (3) summan av 100% och Korgutvecklingen(1); eller (b) om, avseende en eller flera Underliggande(k) den Slutliga Underliggande Nivån(k) inte är större än eller lika med Startnivån(k), produkten av: (1) Beräkningsbeloppet; (2) BB-Faktorn och (3) summan av (I) 100% och (II) produkten av Hävstång (Sälj) och Utvecklingen (Sämst Presterande Underliggande)(2).

11 En Händelse för Inlösenbarriär kommer att inträffa avseende någon Underliggande(k) om Beräkningsagenten fastställer att på någon Fastställelsedag för Inlösenbarriär, nivån för sådan Underliggande(k) vid den Angivna Tiden är mindre än Inlösenbarriären(knock-in)(k). En Fastställelsedag för Händelse för Inlösenbarriär kommer att vara varje dag som anges nedan som en Fastställelsedag för Händelse för Inlösenbarriär. Inlösenbarriären(knock-in)(k) representerar, avseende en Underliggande(k), produkten av (i) Procentandelen vid Inlösenbarriär(knock-in) och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k). Startnivån(k) representerar produkten av: (i) Startnivån och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k). Den Initiala Underliggande Nivån (k) representerar avseende en Underliggande(k) nivån för sådan Underliggande(k) vid Värderingstidpunkten på Startdagen. Den Slutliga Underliggande Nivån(k) representerar, avseende en Underliggande(k), nivån för sådan Underliggande(k) vid Värderingstidpunkten på Värderingsdagen, enligt Beräkningsagentens fastställande. Korgutvecklingen(1) kommer att beräknas som kvoten av: (i) (a) den Slutliga Korgnivån minskat med (b) Korgens Startnivå; och (ii) den Initiala Korgnivån, som multipliceras med 100%. Korgens Startnivå representerar produkten av: (i) Procentandel(1) av Startnivå och (ii) den Initiala Korgnivån. Den Initiala Korgnivån kommer att vara ett. Den Slutliga Korgnivån representerar summan av kvoten av: (i) den Slutliga Underliggande Nivån(k) avseende varje Underliggande(k), och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k) avseende sådan Underliggande(k), multiplicerat med dess Viktning(k). Den Slutliga Underliggande Nivån(k) representerar, avseende varje Underliggande(k), nivån för sådan Underliggande(k) vid Värderingstidpunkten på Värderingsdagen, enligt Beräkningsagentens fastställande. Viktning(k) representerar, avseende varje Underliggande(k), vikten angiven i tabellen nedan som viktningen avseende sådan Underliggande(k). Utveckling(Sämst Presterande Underliggande)(2) representerar, avseende Korgen, Utveckling(k)(2) för den Underliggande(k) som ger det lägsta värdet för Utveckling(k)(2) av samtliga Underliggande i Korgen. Utveckling(k)(2) kommer att beräknas som kvoten av: (i) (a) den Slutliga Underliggande Nivån(k) minskat med (b) Startnivån(k)(2); och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k), som multipliceras med 100%. Startnivån(k)(1) representerar produkten av: (i) Procentandelen(1) av

12 Startnivån och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k). Startnivån(k)(2) representerar produkten av: (i) Procentandelen(2) av Startnivån och (ii) den Initiala Underliggande Nivån(k). Procentandel(1) av Startnivå, Procentandel(2) av Startnivå, Procentandel av Startnivå, Bonus, Värderingsdag, Hävstång (Sälj), Viktning(k), Aktievaluta, Startdag, Fastställelsedag(ar för Händelse för Inlösenbarriär och Procentandel vid Inlösenbarriär(knock-in)(k) anges i tabellen nedan: Procentandel(1) av Startnivå Procentandel(2) av Startnivå Procentandel av Startnivå 100% 100% 100% Värderingsdag Bonus Startdag 12 september procent. (Indikativt, den slutliga Bonusnivån ska fastställas och tillkännages på eller omkring Startdagen på den slutliga Bonusnivån ska inte vara lägre än 32%). 12 mars 2014 Hävstång (Sälj) Viktning(k) Aktievaluta 100% 25% Avseende Underliggande(2); USD. Fastställelsedag(ar) för Händelse för Inlösenbarriär Värderingsdag 60% Procentandel vid Inlösenbarriär (knock-in)(k)

13 Underliggande(Aktie/Index) k Aktieemittent /Indexsponsor CECEEUR Index Bloomberg-kod: CECEEUR <Index>) ( Underliggande(1) ) 1 Ska ha den innebörd som ges för detta begrepp i Villkor 9 av Villkoren för Obligationer relaterade till Aktie- och Indexkorgar Aktierna emitterade av Aktieemittenten (ISIN: US , Bloomberg-kod: EWZ UP <Equity>) ( Underliggande(2) ) Russian Depositary Index (Bloomberg-kod: RDXUSD <Index>) ( Underliggande(3) ) Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg-kod: HSCEI <Index>) ( Underliggande(4) ) 2 ishares MSCI Brazil Capped ETF 3 Ska ha den innebörd som ges för detta begrepp i Villkor 9 av Villkoren för Obligationer relaterade till Aktie- och Indexkorgar 4 Ska ha den innebörd som ges för detta begrepp i Villkor 9 av Villkoren för Obligationer relaterade till Aktie- och Indexkorgar C.19 Slutlig referenskurs för den underliggande C.20 En beskrivning av typen av underliggande och var information om den underliggande kan erhållas Det slutliga värdet för korgen av underliggande beräknas genom att titta på nivån för korgen av underliggande vid den relevanta tidpunkten på Värderingsdagen, enligt beräkningar av Beräkningsagenten. Avkastningen på Obligationerna är relaterat till utvecklingen för de Underliggande. Varje nivå av Underliggande kan gå såväl upp som ner under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna för de Underliggande kommer att påverka värdet av Obligationerna. Information om tidigare och vidare utveckling för de Underliggande Aktierna i Korgen och dessas volatilitet kan erhållas från: avseende Underliggande(1), Bloomberg (CECEEUR <Index>) och webbplatsen: avseende Underliggande(2), Bloomberg (EWZ UP <Equity>) och webbplatsen: avseende Underliggande(3), Bloomberg (RDXUSD <Index>) och webbplatsen: och avseende Underliggande(4),Bloomberg (HSCEI <Index>) och webbplatsen: C.21 Indikation om marknaden där Obligationerna ska upptas till Vänligen se C.11 ovan.

14 handel och för vilken ett prospekt har förberetts

15 Avsnitt D Risker D.2 Nyckelinformation om väsentliga risker som är specifika för Emittenten eller dess bransch Eftersom att den Globala Emittenten är en del av ett bolag som tillhandahåller finansiella tjänster på global basis, påverkas den Globala Emittentens intäkter och vinst av volatilitet och marknadsläget, den affärsmässiga miljön och förhållandena på kapitalmarknaden som råder inom det geografiska område där Emittenten är verksam. Den rådande turbulensen och volatiliteten av sådana faktorer har negativt påverkat den Globala Emittentens nuvarande, och eventuellt även framtida, lönsamhet och solvens. Den Globala Emittenten har identifierat ett antal faktorer vilka skulle kunna ha en negativ påverkan på dess affärsverksamhet och förmåga att betala förfallna betalningar avseende Obligationerna. Faktorerna inkluderar: ogynnsamma förhållanden på kapital- och kreditmarknaden betalningsinställelse av en stor marknadsaktör oförutsägbara händelser och/eller katastrofer negativ förändring eller ökning av antalet lagar och/eller myndighetsföreskrifter inom det finansiella tjänsteområdet fortsatt turbulens och volatilitet på de finansiella marknaderna och i ekonomin i allmänhet oförmåga att öka eller vidhålla marknadsandelar motparters oförmåga att uppfylla sina finansiella skyldigheter marknadsvillkor och ökad risk för nedskrivningar av lån volatila räntor och andra förändringar i räntenivåer fallissemang av banker, vilka misslyckas inom ramen för statliga stödprogram oförmåga att framgångsrikt hantera risk genom derivat oförmåga att behålla nyckelpersonal oförmåga att skydda immateriella tillgångar och risken för immateriella intrång bristfälliga antaganden om klientbeteenden för beräkning av marknadsrisker åtaganden eller skulder till följd av förutbestämda pensionsplaner bristfälliga riskhanteringspolicys- och riktlinjer näringsrättsliga risker ersättningsanspråk till följd av nya finansiella instrument faktisk eller potentiell försämring av kreditvärderingsbetyg

16 fortsatt ökad inflation interna operationella risker negativ publicitet, näringsrättsliga åtgärder eller rättsprocesser implementering av ING:s Omstruktureringsplan restriktioner för ING påförda på grund av EU-reglering konkurrens- eller andra nackdelar vilka resulterar från Omstruktureringsplanen misslyckande att uppnå avsedda sänkningar av kostnader, risk och belåningsgrad i enlighet med Omstruktureringsplanen ING:s avtal med den nederländska staten Kommissionens potentiella införande av ytterligare begränsningar avseende resterande värdepapper vilka kvalificerar som kärnprimärkapital (Core Tier 1). D.3 Nyckelinformation om väsentliga risker som är specifika för Obligationerna D.6 Riskvarning att investerare kan förlora hela värdet av investeringen eller del därav Följande huvudsakliga risker kan uppstå avseende Obligationerna: (a) värdet på Obligationerna och återbetalningen av kapital avseende dessa kan påverkas av, men behöver inte nödvändigtvis korrelera med, nivån för en underliggande i en korg av underliggande; (b) (b) den Globala Emittenten kan ge sig in i verksamhet som medför intressekonflikter och negativt påverkar värdet på Obligationerna (c) Obligationer relaterade till värdepapper från tillväxtmarknader kommer troligen att vara särskilt volatila och (d) tidpunkten för förändringar i underliggande nivåer kan påverka avkastningen från Obligationerna. Dessutom gäller att de följande väsentliga riskerna kan realiseras vilket kan negativt påverka inlösenbeloppet som ska erläggas avseende Obligationerna (enligt vad som är tillämpligt): (a) applicerande av en deltagandegradsfaktor kommer att förstärka inverkan av varje inslag som har en negativ effekt eller reducera inverkan av varje inslag som har en positiv effekt, på inlösenbeloppet och (b) Obligationerna är inte kapitalskyddade. Vidare, villkoren för Obligationerna anger att inlösenbeloppet är relaterat till utvecklingen för den sämst presterande komponenten i varje underliggande korg av underliggande. Kapital investerat i Obligationerna kan vara utsatt för risk att förloras. Följaktligen kan summan, som en potentiell investerare erhåller vid inlösen av sina Obligationer, vara lägre än det ursprungligt investerade beloppet och eventuellt noll. Investerare kan komma att göra en förlust upp till hela det investerade kapitalet om: (a) investeraren, före utsatt inlösendatum, säljer sina Obligationer på andrahandsmarknaden, till ett pris understigande det initiala förvärvspriset; (b) den Globala Emittenten blir föremål för ett insolvens- eller konkursrättsligt förfarande, eller annan händelse, vilken påverkar den Globala Emittentens förmåga att erlägga belopp som

17 Punkt förfaller till betalning under Obligationerna; (c) Obligationerna löses in i förtid på grund av händelser vilka ligger utom kontroll för den Globala Emittenten (såsom en förändring av tillämplig lag eller en till de underliggande tillgångarna relaterad marknadshändelse) och utbetalad eller levererad summa är mindre än det initiala förvärvspriset; och/eller (d) Obligationerna är föremål för vissa korrigeringar, eller alternativa värderingar till följd av vissa störande marknadshändelser, vilka resulterar i att utbetalad eller levererad summa är mindre än det initiala inköpspriset; och/eller (e) villkoren avseende utbetalningen inte anger att full återbetalning ska ske av det initiala förvärvspriset vid inlösen eller angiven förtida inlösen och den (de) underliggande tillgångar(na) utvecklas på ett sådant sätt att beloppet som ska erläggas under Obligationerna är lägre än det initiala förvärvspriset. Avsnitt E Erbjudande E.2b Motiv till erbjudandet och användandet av behållningen när detta skiljer sig från att göra vinst och/eller hedga risk E.3 Villkor för erbjudandet Nettointäkterna från varje emission av Obligation kommer att användas av den Globala Emittenten för dess allmänna företagssyften. (i) Villkor som erbjudandet är underkastat: (ii) Beskrivning av ansökningsförfara ndet: (iii) Beskrivning av möjlighet att reducera teckningar: Erbjudanden av Obligationerna är villkorat av att dessa emitteras. Vad gäller mellan de Auktoriserade Erbjudarna och deras kunder är erbjudanden underkastade ytterligare villkor som kan avtals mellan dem och/eller anges i arrangemangen som finns på plats mellan dem. En potentiell investerare bör kontakta den relevanta Auktoriserade Erbjudaren i Jurisdiktionen för det Publika Erbjudandet före utgången av Erbjudandeperioden. En potentiell investerare kommer att teckna sig för Obligationerna i enlighet med de arrangemang som finns mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och dess kunder avseende teckning av värdepapper generellt. Obligationsinnehavare kommer inte att förväntas ingå några kontraktuella arrangemang direkt med Emittenten i samband med teckning av Obligationerna. Investerare kanske inte blir tilldelade alla de Obligationer som de har ansökt om. Erbjudandet kan, enligt Emittentens diskretionära bestämmanderätt, ställas in när som helst före

18 (iv) Sätt för återbetalning av överskjutande belopp: (v) Minimi- och/eller maximibelopp för ansökan: (vi) Metod och tidsgröns för att betala för värdepappers och för leverans av Obligationerna: (vii) Sätt och datum för när resultatet av erbjudandet ska tillkännages: (viii) Procedur för att utöva någon företrädesrätt, överlåtbarhet av teckningsrätter och behandling av teckningsrätter som inte utnyttjas: (ix) Kategorier av potentiella investerare till vilka Obligationerna erbjuds och huruvida tranchen(r) har reserverats för vissa länder: (x) Process för att underrätta ansökare om emissionsdagen. Inte tillämpligt Det finns inte några i förväg identifierade tilldelningskriterier. De Auktoriserade Erbjudarna kommer att anta tilldelningskriterier i enlighet med normal marknadspraxis och tillämpliga lagar och förordningar. Investerare kommer att underrättas av den relevanta Auktoriserade Erbjudaren om deras tilldelning av Obligationer och avvecklingsarrangemangen avseende detta. Obligationerna kommer att emitteras på emissionsdagen mot betalning till Emittenten av nettoteckningslikviderna. Investerare kommer att underrättas av Emittenten eller varje tillämplig Auktoriserad Erbjudare om deras tilldelning av Obligationer och om avvecklingsförfarandet avseende detta på eller omkring Startdagen. Inte tillämpligt. Villkoren för det Publika Erbjudandet anger inte någon procedur för att utöva någon företrädesrätt eller överlåtbarhet avseende teckningsrätter. Erbjudanden kan lämnas av den Auktoriserade Erbjudaren i varje Jurisdiktion för Publikt Erbjudande till varje person under Erbjudandeperioden. I andra länder inom EES och i alla jurisdiktioner (inklusive Jurisdiktionen för Publikt Erbjudande) utanför Erbjudandeperioden, kommer erbjudanden endast att lämnas av Emittenten och/eller de Auktoriserade Erbjudarna med stöd av ett undantag för Prospektdirektivet, så som implementeras i sådana länder. Alla erbjudanden kommer att lämnas med iakttagande av alla tillämpliga lagar och förordningar. En potentiell investerare kanske inte tilldelas alla Obligationer som de ansöker om under Erbjudandeperioden. Potentiella

19 E.4 Intressen hos fysiska och juridiska personer involverade i emissionen / erbjudandet E.7 Uppskattade kostnader vilka påförs investeraren av Emittenten eller erbjudaren tilldelat belopp och en indikation om huruvida handel kan påbörjas före underrättelsen: (xi) Belopp avseende varje utgift och skatter som specifikt debiteras tecknaren eller köparen: Obligationsinnehavare kommer att underrättas av den tillämpliga Auktoriserade Erbjudaren i enlighet med de arrangemang som finns på plats mellan sådan Auktoriserad Erbjudare och de potentiella Obligationsinnehavarna. Ingen handel i Obligationerna på en reglerad marknad i den mening som avses i Direktivet om Marknader för Finansiella Instrument (2004/39/EG), får äga rum före emissionsdagen. Inte tillämpligt. Med undantag för avgifter vilka betalas ut till relevant Återförsäljare, såvitt Emittenten känner till, har inte någon person som är involverad i Emissionen ett väsentligt intresse i erbjudandet. Återförsäljarna och deras närstående kan också ha involverats, eller i framtiden komma att involveras, i investerings- eller kommersiella banktransaktioner, eller andra uppdrag, med Emittenten och dess närstående i dess ordinarie bolagsverksamhet. Ett courtage kan debiteras investerare av distributören och/eller finansiell mellanhand. Närmare information kan erhållas från distributören.

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SOM OMFATTAR PD-OBLIGATIONER Sammanfattningar består av uppgifter som måste offentliggöras och som kallas för Avsnitt. Dessa Avsnitt är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningarna består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter har numrerats i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs

Läs mer

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå i

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET. Avsnitt A Introduktion och Varningar SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 5 juli 2013, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga för

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning är en översättning av den uppdaterade sammanfattningen av programmet från det kompletterande prospektet daterat 7 december 2012, gjord helt på ansvar av de personer som är ansvariga

Läs mer

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ)

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) SKANSKA Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Medium Term Notes om åtta miljarder (8 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer