Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat"

Transkript

1 E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E. J:or Capital AB:s ( Capital ) Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat, daterat och offentliggjort den 7 mars 2014, Finansinspektionens diarienummer ( Grundprospektet ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. En investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke senast den 5 september 2014 i enlighet med 2 kap 34 tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta tillägg är godkänt och registrerat av Finansinspektionen samt offentliggjort av E. J:or Capital AB den 3 september 2014, Finansinspektionens diarienummer Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet jämte tillägg och slutliga villkor för warranter, turbowarranter och certifikat utgivna under emissionsprogrammet finns att tillgå på Årsredovisningar, delårsrapporter och bolagsordning kan även beställas från Capital, adress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm. Tillägg och förändringar Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Capital upprättat delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2014 samt för att uppdatera informationen om framtidsutsikter och tendenser i Grundprospektet. Vidare uppdateras härigenom Grundprospektet med information om att Instrument enligt Grundprospektet kan komma att erbjudas allmänheten i Finland och tas upp till handel på marknadsplatsen NDX Finland vid NGM. Genom detta tillägg till Grundprospektet uppdateras därmed Grundprospektets sammanfattning vid punkt C.11 i enlighet med vad som angivits i Bilaga 1 samt Grundprospektets avsnitt 4.1, 4.2, 4.3 och 6.2 i enlighet med vad som angivits i Bilagorna

2 E. J:or Capital AB Bilaga 1 Texten i rutan vid punkt C.11 på sid 11 i Grundprospektets sammanfattning ersätts med följande text: [ Capital kommer att ansöka om notering av Instrumentet på [Nasdaq OMX Stockholm AB] [Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB] [NDX Finland vid Nordic Growth Market NGM AB] [ ].] [Ej tillämpligt] 2

3 E. J:or Capital AB Bilaga 2 Avsnitt 4.1 med rubriken "Historisk finansiell information" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: 4.1 Historisk finansiell information Reviderad historisk finansiell information för år 2013 har sammanställts i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt med tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 med ändringsförfattningarna 2009:11, 2011:54 samt 2013:2) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vidare tillämpar Capital Rådet för finansiell rapportering RFR 2 om redovisning för juridiska personer. Årsredovisningen har granskats av Capitals revisorer och revisionsberättelsen framgår av årsredovisningen. Revisionsberättelsen har lämnats utan anmärkningar. Capital har upprättat delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni Delårsrapporten har inte reviderats eller granskats av Capitals revisorer. Årsredovisningen och delårsrapporten finns tillgängliga via Internet på och kan även beställas från Capital, adress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm, telefon: +46-(0) , fax: +46-(0) , 3

4 E. J:or Capital AB Bilaga 3 Avsnitt 4.2 med rubriken "Förändringar i finansiell ställning" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: Det har inte skett några väsentliga förändringar avseende Capitals finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken delårsinformation offentliggjorts. 4

5 E. J:or Capital AB Bilaga 4 Avsnitt 4.3 med rubriken "Information om framtidsutsikter och tendenser" på sid 21 i Grundprospektet ersätts med följande text: Capitals framtidsutsikter är beroende av storleken på intäkterna från verksamheten som består i emission av och handel med finansiella instrument för bolagets egen räkning. Intäkternas storlek styrs av såväl efterfrågan på de produkter som emitteras och distribueras som de finansiella marknadernas utveckling och Capitals förmåga att hantera den utvecklingen. I händelse av en nedgång på de finansiella marknaderna kan Capitals verksamhet komma att påverkas negativt på flera sätt. Om Capital inte lyckas sänka kostnaderna i samma takt som intäkterna kommer vinstmarginalen att krympa och Capitals likviditet kan komma att försämras. Härutöver känner Capital inte till några tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som förväntas ha en väsentlig inverkan på Capitals affärsutsikter avseende innevarande räkenskapsår. Sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes har Capitals framtidsutsikter förändrats negativt till följd av att aktiviteten kring Instrumenten och i marknaden generellt har varit låg under en längre period och det har varit svårt för Capital att visa lönsamhet. Med förhoppning om att nå en större kundkrets samt stärka bolagets kapital och möjliggöra ett ökat handelsutrymme söker bolaget därför nu en samarbetspartner. 5

6 E. J:or Capital AB Bilaga 5 Texten i första respektive femte stycket i avsnitt 6.2 med rubriken "Försäljning, tilldelning, upptagande till handel och market making" på sid i Grundprospektet ersätts med följande text: Första stycket: Försäljning av Instrumenten kommer att riktas till allmänheten i Sverige eller Finland eller till en mindre krets av investerare. Instrument kan också, utan föregående teckningsperiod, upptas till handel på en reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats. Köp och försäljning sker genom ingivande av sedvanlig köp- eller säljorder till Capital eller annat värdepappersbolag eller bank som är medlem på den marknadsplats där Instrumentet är noterat. Femte stycket: Capital kommer att i fall som närmare anges i respektive Instruments Slutliga Villkor, ansöka om notering av Instrument på Nasdaq OMX Stockholm AB med adress Tullvaktsvägen 15, Stockholm, telefonnummer +46-(0) , Nordic Derivatives Exchange (NDX) Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB eller NDX Finland vid Nordic Growth Market NGM AB, i båda fallen med adress Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm, telefonnummer +46-(0) , eller annan reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats där organiserad handel med warranter och certifikat sker. Köp och försäljning av Instrument sker då över aktuell marknadsplats och Capital kommer att agera market maker för Instrumentet. Detta innebär att Capital avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Capital vid var tid beslutar. För Instrument vars köpkurs enligt Capitals bedömning är lägre än SEK 0,10 eller motsvarande belopp i annan valuta kan Capital helt avstå från att ställa köpkurs. 6

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2013-03-08

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2013-03-08 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2013-03-08 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende :s ( Capital ) emissionsprogram för utfärdande

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat Open end -Minifutures Slutliga villkor för utfärdande av Certifikat Open End - Minifutures avseende: OMXS30 Index Swedish Match AB Med noteringsdag: 11 mars 2013 Slutliga

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 februari 2014 (diarienr 14-471) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2014 Tilläggsprospektets diarienr 14-6302 Swedbank AB (publ) Program för

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: 2013-08-19 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 4 februari 2015 (diarienr 15-938) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2015 Tilläggsprospektets diarienr 15-6559 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 463 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 476

SAMMANFATTNING avseende lån 476 SAMMANFATTNING avseende lån 476 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 485

SAMMANFATTNING avseende lån 485 SAMMANFATTNING avseende lån 485 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 656, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

SAMMANFATTNING avseende lån 482

SAMMANFATTNING avseende lån 482 SAMMANFATTNING avseende lån 482 Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån nr 457 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc.

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc. E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB Ser. B Atlas Copco AB Ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 11oktober 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: 2013-10-04 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska om annat

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: 2015-02-06 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABOLJA6B SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Warranter och Certifikat TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER 15-10678 DATERAT DEN 27 JULI 2015 TILL GRUNDPROSPEKT DATERAT DEN 12 JUNI 2015 NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Grundprospekt avseende

Läs mer

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Stockholm 4 mars 2014 Finansinspektionens diarienummer: 14-3475 Tillägg 2013:4 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer