Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat"

Transkript

1 E. J:or Capital AB Tillägg 2013:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E. J:or Capital AB:s ( Capital ) Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat, daterat och offentliggjort den 8 mars 2013, Finansinspektionens diarienummer ( Grundprospektet ). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap 34 första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. En investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke senast den 5 juli 2013 i enlighet med 2 kap 34 tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta tillägg är godkänt och registrerat av Finansinspektionen samt offentliggjort av E. J:or Capital AB den 3 juli 2013 Finansinspektionens diarienummer Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Tillägg och förändringar Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats för att uppdatera Grundprospektet med: Information om vissa förändringar i Capitals styrelse och ledning Uppdateringar i mallen för de slutliga villkoren avseende warranter och certifikat Genom detta tillägg till Grundprospektet uppdateras därmed Grundprospektets avsnitt och i enlighet med vad som anges i Bilaga 1 och 2 samt Grundprospektets avsnitt 9 och 11 i enlighet med vad som anges i Bilagorna 3 och 4. 1

2 E. J:or Capital AB Bilaga 1 Avsnitt med rubriken Styrelsen på sid 18 i Grundprospektet ersätts med följande text: Styrelsen Enligt Capitals bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter. Ledamöterna i styrelsen utses årligen. Capitals styrelse beslutar om bland annat större investeringar och strategiska frågor samt i frågor gällande bolagets interna kapitalutvärdering och hantering och kontroll av risker. Styrelsen utfärdar arbetsordning för styrelsen, instruktion för verkställande direktören, limit- och mandatbrev för bolagets avdelning för egen handel samt andra styrdokument. Vidare utser styrelsen de personer som ska ansvara för bolagets kontrollfunktioner avseende risk, regelefterlevnad och internrevision. Per den 3 juli 2013 består styrelsen av följande ledamöter: Capitals styrelse Johan Malm, ej anställd styrelseordförande Björn Fröling, ej anställd styrelseledamot Övriga uppdrag av betydelse för Capital VD i E. J:or AB, koncernchef koncernen, styrelseledamot och i vissa fall ordförande i andra i koncernen ingående bolag, VD i E. J:or Fonder AB. Styrelseledamot och i vissa fall ordförande i andra i koncernen ingående bolag. Styrelsens ordförande i Neqst Partner AB, Neqst Partner 2 AB, Neqst 1 AB, Neqst 2 AB, RP Ventures AB och DR Holding AB. Styrelsesuppleant i XL 1 Holding AB och XL 2 Holding AB. Walther Almquist, VD Johan Stuart, ej anställd styrelseledamot Inga övriga uppdrag av betydelse för Capital. Finanschef i Affibody Holding AB. Styrelseledamot i High Definition Resources AB och Best Practice Scandinavia AB. Styrelsesuppleant i Affibody AB, Affibody Incentive AB och Affibody SPV I AB. Endast uppdrag som bedöms vara av betydelse för Capital har redovisats ovan. Vissa av styrelseledamöterna har således andra uppdrag, utöver dem som redovisats ovan. Styrelseledamöterna nås under postadress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm. Besöksadress är Berzelii Park 9 i Stockholm. 2

3 E. J:or Capital AB Bilaga 2 Avsnitt med rubriken Ledande befattningshavare på sid 19 i Grundprospektet ersätts med följande text: Ledande befattningshavare Bolagets enda ledande befattningshavare är dess VD Walther Almquist. Walther Almquist har inte några övriga uppdrag av betydelse för Capital. Bolagets ledande befattningshavare nås under postadress E. J:or Capital AB, Box 7244, Stockholm. Besöksadress är Berzelii Park 9 i Stockholm. I styrelsen för Capital ingår ledamöterna Johan Malm (ordförande), Walther Almquist, Björn Fröling, samt Johan Stuart. Samtliga styrelseledamöter utom Johan Stuart är verksamma inom E. J:or AB-koncernen ( koncernen ). Ledande befattningshavare i Capital är Walther Almquist (verkställande direktör). 3

4 E. J:or Capital AB Bilaga 3 Nuvarande mall avseende Slutliga Villkor - Warrant (avsnitt 9) på sid i Grundprospektet ersätts av följande mall: 9 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den [] mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på och kan kostnadsfritt beställas från Capital på adressen E. J:or Capital AB, Box 7244, SE Stockholm (telefonnummer: (+46) ). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga [1]. Information om Instrumenten: Konstruktionen av Warranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på och kan leda till större förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Warranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Warranten. Detta innebär att risken förknippad med att investera i Warranter är större än vid investering i underliggande tillgång. Warranter kan vidare förfalla värdelösa. [För Warranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.] [För Warranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Warranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.] Andra faktorer som påverkar Warranters värde är exempelvis volatilitet, räntor och utdelningar. För Warranter är volatiliteten betydelsefull vid prissättning såtillvida att den är den okända parameter som är svårast att bedöma. Capitals bedömning av den framtida volatiliteten kan ändras kraftigt under Warrantens löptid, vilket väsentligt kan påverka värderingen och i förekommande fall de köp- och säljkurser som Capital ställer. Innehavare uppmärksammas på att värdet på Warranter kan uppvisa mycket snabba rörelser och att värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. [ ] 4

5 E. J:or Capital AB Produktspecifika Villkor Värdepappers namn Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstru ment] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] ISIN-kod Typ Lösenkurs Multiplikator [Fastställelseperiod för Slutkurs] [Fastställelsedag(ar) för Slutkurs] [Fastställelseperiod för Startkurs] [Fastställelsedag(ar) för Startkurs] Slutdag Sista handelsdag [Värdepappers namn] [Köp] [Sälj] [Valuta] [Kurs] [Namn på underliggande] [Multiplikator] [ISIN] [Datum] [- Datum] [Datum] [- Datum] [Datum] [Lösenkurs:] Anmälan om lösen: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Startkurs: Slutlikviddag [Fastställs av Beräkningsagenten [på Fastställelsedag för Startkurs] [på Sista dagen under Fastställelseperiod för Startkurs]] [Startkurs] ] [ ] [Officiell Stängning] [Fixing] [Värderingstid TT:MM (Lokal tid)] [Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs] [Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Slutkurs] [Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs] [Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs] [Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelsedagar för Startkurs] [Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Startkurs][Ej tillämpligt] [ ] Bankdagar efter Slutdagen 5

6 E. J:or Capital AB Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Om Underliggande är aktie, ränteinstrument eller depåbevis Underliggande Emittent av [Underliggande] ISIN-kod Ytterligare information om [Underliggande] [Namn på Underliggande] [Firma] [ ] [Internetadress] [Beskrivning:] [Ytterligare beskrivning av Underliggande] Om Underliggande är ett index Indexets benämning: [ ] Indexleverantör: [ ] [Beskrivning:] [Disclaimer:] Ytterligare information: [Ytterligare beskrivning av Underliggande] [I det fall Underliggande är varumärkesskyddat ges en disclaimer] Ytterligare information om indexet kan erhållas på [Internetadress] Om Underliggande är en korg Korgens benämning: [ ] Namn på Korgkomponent Emittent av Korgkomponent Korg-komponent Vikt [Referenskälla] [ISIN-kod] Ytterligare information om Korg-komponent [ ] [Firma] [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [termins-kontrakt] [Korgkomponentsvikt] [ ] [ ] [Internet-adress] Om Underliggande är en fond Fondens benämning: [ ] Beskrivning: [Information om fond] Fondbolag: [ ] Ytterligare information: Ytterligare information om fonden kan erhållas på [Internetadress] 6

7 E. J:or Capital AB Om underliggande är en råvara, växelkurs, ränta eller ett terminskontrakt Underliggandes benämning: [ ] Beskrivning: [ ] Ytterligare information: [Ytterligare information om Underliggande kan erhållas på [Internetadress] Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Central värdepappersförvarare: Emissionsdag: Information om tilldelning: Avgifter: Slutlikviddag: Meddelande om genomförd emission: Minsta och Högsta teckningsbelopp: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Information vid nyemission: Offentliggörande av resultat: Uppgift om samordnare: Uppgift om garant: Garantiavtal: [[ ] Warranter per serie.] [ Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Capital så önskar.] [Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Warrant är noterad på.] [ ] [ Capital eller namn och adress till den som Capital utser att sköta uppdraget] [Euroclear eller namn och adress till annan central värdepappersförvarare som Capital valt att ansluta Instrumentet till] [Datum] [ ] [ ] [Datum] [ ] [ ] [ [Datum], Capital förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag.] [ ] [Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Capital styrelse [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 7

8 E. J:or Capital AB Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Information från tredje man: Information efter emissionen: Intressen som har betydelse för emissionen: Motiv till erbjudandet och användning av medel: [ ] [All information från tredje man i samband med erbjudandet har återgetts korrekt och, såvitt Capital känner till och kan försäkra, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen missvisande eller felaktig] [Här anges den information om Instrumenten som kommer att tillhandahållas av Capital och var den kommer att finnas tillgänglig][ Capital avser inte att lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen] [Beskrivning av intressen som har betydelse för emissionen bland någon eller några fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen, inklusive intressekonflikter.] Ej tillämpligt, Capital har inga andra motiv till erbjudandet än att skapa lönsamhet. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: [Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till [OMX] [NDX vid NGM] [Burgundy] [annan reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats].] [Warrant kommer inte att noteras på reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats.] [Här anges dagen då Warrant noteras på reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats] Noteringsvaluta: [Här anges valutan som Warrant handlas i] Minsta handelspost: Sista handelsdag/slutdag: Marknader med värdepapper i samma klass Market Maker(s): [ ] Warranter per serie. [Här anges sista handelsdagen för Warrant] [ Capital] [ ] 8

9 E. J:or Capital AB Bilaga 4 Nuvarande mall avseende Slutliga Villkor - Turbowarrant (avsnitt 10) på sid i Grundprospektet ersätts av följande mall: 10 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den [] mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på och kan kostnadsfritt beställas från Capital på adressen E. J:or Capital AB, Box 7244, SE Stockholm (telefonnummer: (+46) ). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga [1]. Information om Instrumenten: Konstruktionen av Turbowarranter gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången får genomslag i kursen på och kan leda till större förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Turbowarranter har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Turbowarranten. Detta innebär att risken förknippad med att investera i Turbowarranter är större än vid investering i underliggande tillgång. Turbowarranter kan vidare förfalla värdelösa. [För Turbowarranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.] [För Turbowarranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat.] För Turbowarranter bör vidare uppmärksammas att om den underliggande tillgångens kurs någon gång under löptiden noteras lägre än eller lika med (Turbowarrant köp) alternativt högre än eller lika med (Turbowarrant sälj) barriären förfaller Turbowarranten och slutdagen inträffar. Detta kallas förtidsförfallohändelse och kan innebära att Turbowarranten förfaller värdelös. Andra faktorer som påverkar Turbowarranters värde är exempelvis räntor och utdelningar. Innehavare uppmärksammas på att värdet på Turbowarranter kan uppvisa mycket snabba rörelser och att värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. [ ] 9

10 E. J:or Capital AB Produktspecifika Villkor Värdepappers namn Typ Barriär Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstru ment] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] Lösenkurs Multiplikator Fastställelsedag för Slutkurs [Slutdag] [Sista handelsdag] ISIN-kod [Värdepappers namn] [Köp] [Sälj] [Valuta] [Kurs] [Valuta] [Kurs] [Namn på Underliggande] [Multiplikator] [Datum] [Datum] [Datum] [Datum] [ISIN] Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant köp: Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant sälj: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs för Turbowarrant köp: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag, från och med [Noteringsdag][Emissionsdag] till och med Slutdag, innebärande att [senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel] [nivåer] [fixingar] för Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] noterade på Referenskälla är lika med eller lägre än Barriär enligt Beräkningsagentens bedömning. Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag, från och med [Noteringsdag][Emissionsdag] till och med Slutdag, innebärande att [senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel] [nivåer] [fixingar] för Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] noterade på Referenskälla är lika med eller högre än Barriär enligt Beräkningsagentens bedömning. [Officiell Stängning] [Fixing] [Värderingstid TT:MM (Lokal tid)] 1) Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs, eller 2) Om Förtidsförfallohändelse inträffat: lägsta [senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel] [nivåer] [fixingar] för Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om [ ] Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse inträffat. För det fall det återstår mindre än [ ] Handelstimmar till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, om så erfordras, såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om [ ] Handelstimmar 10

11 E. J:or Capital AB efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. Slutkurs för Turbowarrant sälj: 1) Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs, eller 2) Om Förtidsförfallohändelse inträffat: högsta [senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel] [nivåer] [fixingar] för Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om [ ] Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse inträffat. För det fall det återstår mindre än [ ] Handelstimmar till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, om så erfordras, såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om [ ] Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. Slutlikviddag: Anmälan om lösen: [ ] Bankdagar efter det tidigare av Slutdagen och Förtidsförfallodagen. [ ] 11

12 E. J:or Capital AB Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Om Underliggande är aktie, ränteinstrument eller depåbevis Underliggande Emittent av [Underliggande] ISIN-kod Ytterligare information om [Underliggande] [Namn på Underliggande] [Firma] [ ] [Internetadress] [Beskrivning:] [Ytterligare beskrivning av Underliggande] Om Underliggande är ett index Indexets benämning: [ ] Indexleverantör: [ ] [Beskrivning:] [Disclaimer:] Ytterligare information: [Ytterligare beskrivning av Underliggande] [I det fall Underliggande är varumärkesskyddat ges en disclaimer] Ytterligare information om indexet kan erhållas på [Internetadress] Om Underliggande är en korg Korgens benämning: [ ] Namn på Korgkomponent Emittent av Korgkomponent Korg-komponent Vikt [Referenskälla] [ISIN-kod] Ytterligare information om Korg-komponent [ ] [Firma] [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [termins-kontrakt] [Korgkomponentsvikt] [ ] [ ] [Internet-adress] Om Underliggande är en fond Fondens benämning: [ ] Beskrivning: [Information om fond] Fondbolag: [ ] Ytterligare information: Ytterligare information om fonden kan erhållas på [Internetadress] 12

13 E. J:or Capital AB Om Underliggande är en råvara, växelkurs, ränta eller ett terminskontrakt Underliggandes benämning: [ ] Beskrivning: [ ] Ytterligare information: [Ytterligare information om Underliggande kan erhållas på [Internetadress] Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Turbowarranter: Betalningsombud: Central Värdepappersförvarare: Emissionsdag: Information om tilldelning: Likviddag:[Betalningsdag:] Avgifter: Meddelande om genomförd emission: Minsta och Högsta tecknings[belopp][post]: Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Information vid nyemission: Offentliggörande av resultat: Uppgift om samordnare: Uppgift om garant: Uppgift om garantiavtal: Tranch reserverad för [[ ] Turbowarranter per serie.] [ Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Capital så önskar.] [Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Turbowarrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Turbowarrant är noterad på.] [ ] [ Capital eller namn och adress till den som Capital utser att sköta uppdraget] [Euroclear eller namn och adress till annan central värdepappersförvarare som Capital valt att ansluta Instrumentet till] [Datum] [ ] [Datum] [ ] [ ] [ ] [[Datum], Capital förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag.] [ ] [Beslut om nyemission fattas med stöd av bemyndigande från Capitals styrelse] [ ] 13

14 E. J:or Capital AB erbjudande i visst land: Information från tredje man: Information efter emissionen: Intressen som har betydelse för emissionen: Motiv till erbjudandet och användning av medel: [All information från tredje man i samband med erbjudandet har återgetts korrekt och, såvitt Capital känner till och kan försäkra, genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen missvisande eller felaktig] [Här anges den information om Instrumenten som kommer att tillhandahållas av Capital och var den kommer att finnas tillgänglig] [ Capital avser inte att lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen] [Beskrivning av intressen som har betydelse för emissionen bland någon eller några fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen, inklusive intressekonflikter.] Ej tillämpligt, Capital har inga andra motiv till erbjudandet än att skapa lönsamhet. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: [Ansökan om notering av Turbowarrant kommer att inlämnas till [OMX] [NDX vid NGM] [Burgundy] [annan reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats].] [Turbowarrant kommer inte att noteras på reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats.] [Här anges dagen då Turbowarrant noteras på reglerad marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats] Noteringsvaluta: [Här anges valutan som Turbowarrant handlas i] Minsta handelspost: Marknader med värdepapper i samma klass: Market maker(s): [ ] Turbowarranter per serie. [ Capital] [ ] 14

15 E. J:or Capital AB Bilaga 5 Nuvarande mall avseende Slutliga Villkor - Certifikat (avsnitt 11) på sid i Grundprospektet ersätts av följande mall: 11 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den [] mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på och kan kostnadsfritt beställas från Capital på adressen E. J:or Capital AB, Box 7244, SE Stockholm (telefonnummer: (+46) ). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga [1]. Information om Instrumenten: Innehavaren av ett Certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande tillgångs prisutveckling och relativt små kursförändringar i underliggande tillgång kan medföra avsevärda negativa förändringar i värdet på Innehavarens positioner. [Effekten av en kursförändring i negativ eller positiv riktning utifrån Innehavarens förväntningar kommer att förstärkas i Certifikat som har en hävstång som överstiger ett.] Dessa förändringar i värdet kan vara till Innehavarens fördel men de kan också vara till Innehavarens nackdel och detta innebär att risken förknippad med att investera i Certifikat är större än vid investering i underliggande tillgång. Värdet på Certifikat kan uppvisa mycket snabba rörelser och värdet kan minska mycket kraftigare än värdet på de underliggande tillgångarna. [Beroende på Certifikatets konstruktion kan Certifikatet, förutom den underliggande tillgångens kurs, även vara utsatt för förändringar i bland annat valutakurser, räntor, volatilitet och utdelningar.] För Certifikat bör särskilt uppmärksammas att hela eller delar av det placerade kapitalet kan gå förlorat om vissa villkor uppfylls. [Certifikatet är konstruerat med en barriärnivå som innebär att om den underliggande tillgången når barriärnivån kan detta påverka Certifikatets värde kraftigt i negativ riktning. En barriär kan utlösa exempelvis omräkning av Certifikatets hävstång eller av antal underliggande och kan innebära att det förfaller i förtid, kanske värdelöst.] [ ] Produktspecifika villkor Värdepappers namn Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument ] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt ]:] ISINkod Typ [Finansierin gsnivå (start)] [Multiplikator] [Barriär(star t)][stop- Loss-nivå (start)] [Stop-loss Premium (start)] [Minimi- Stopp-Loss- Premium] [Maximi- Stop-Loss Premium] [Maximal period för fastställande av Slutkurs] [Hävstångsfaktor] [Värdepappers namn] [Namn på underliggande] [Värde pappre ts ISINkod] [Long] [Short] [Bull] [Bear] [] [Startvärde] [Multiplikator] [Barriär (start)] Startvärde för Stop- Loss-nivå] [Startvärde för Stop-Loss- Premium] [Minimivärde för Stop-Loss- Premium] [Maximivär de för Stop- Loss- Premium] [ ] [ ] 15

16 E. J:or Capital AB Lösenkurs (start) Fastställelsedag för Slutdag: Fastställelseperiod för Startkurs/ Fastställelsedag(ar) för Startkurs: Fastställelseperiod för Slutkurs/ Fastställelsedag(ar) för Slutkurs: Förtidsförfallohändelse: Slutdag/ Sista Handelsdag: Slutlikviddag: Lösen: Definition(er) för Lösen: Metod för Referenskursbestämning: Faktiskt avslutskurs: Slutkurs: Startkurs: [Här anges eventuellt startvärde för Lösenkurs.] [Här beskrivs hur fastställelse av slutdag genomförs om Certifikatet är av open end konstruktion] [Datum][-Datum] [Datum][-Datum] [Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag, från och med [Noteringsdag] [Emissionsdag] till och med Slutdag, innebärande att [senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel] [nivåer] [fixingar] för Underliggande [aktie] [depåbevis] [ränteinstrument] [växelkurs] [index] [råvara] [fond] [ränta] [korg] [terminskontrakt] noterade på Referenskälla är lika med eller lägre (Certifikat Long/Bull) respektive lika med eller högre (Certifikat Short/Bear) än [Barriär] [Stop-Loss-nivå] enligt Beräkningsagentens bedömning.] [Här anges i normalfallet ett datum. I det fall Certifikatet är av open end konstruktion beskrivs detta] [Här anges i normalfallet ett datum. I det fall Certifikatet är av open end konstruktion beskrivs det hur Slutlikviddag förhåller sig till Slutdag] [Här beskrivs hur lösen genomförs i det fall Innehavare och/eller Capital har rätt att påkalla lösen av Certifikatet][Ej tillämpligt] [Anmälan om Lösen:] [Lösenavgift:] [Lösendagar:] [Officiell Stängning] [Fixing] [Värderingstid TT:MM (Lokal tid)] [Faktisk avslutskurs] Faktisk avslutskurs under de [ ] sista handelstimmarna på den [ ] Planerade Handelsdagen före ett månadsskifte eller Faktisk avslutskurs under de [ ] sista handelstimmarna under den [ ] Planerade Handelsdagen efter ett månadsskifte. Faktisk avslutskurs kan endast tillämpas som Metod för Referenskursbestämning för den [ ] Planerade Handelsdagen före månadsskiftet eller för den [ ] Planerade Handelsdagen efter månadsskiftet.] [Här anges hur Slutkurs beräknas på basis av en eller flera Referenskurser] [Här anges hur Startkurs beräknas på basis av en eller flera Referenskurser] 16

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Certifikat BULL och BEAR ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc.

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: ABB Ltd. Alfa Laval AB. Autoliv Inc. E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB Ser. B Atlas Copco AB Ser. A AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BEAR/BULL RÅVARER För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av warranter avseende: ABB Ltd Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB AstraZeneca PLC Boliden AB Electrolux AB Telefonaktiebolaget

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 1 till GRUNDPROSPEKT publicerat 13 februari 2014 (diarienr 14-471) Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 8 maj 2014 Tilläggsprospektets diarienr 14-6302 Swedbank AB (publ) Program för

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA

Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA CERTIFIKAT Avseende: Abbvie Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd-SP ADR, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi SA Emissionsdag: 11 mars 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250)

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250) Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 676 serie E och F utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Premiumcertifikat Nordiska Banker

Premiumcertifikat Nordiska Banker Premiumcertifikat Nordiska Banker Avseende: Swedbank, SEB, DnB NOR och Danske Bank Emissionsdag: 11 juni 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 659, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery 4 ) Avseende: AstraZeneca, Volvo och TeliaSonera Med likviddag: 7 december Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Grundprospekt. Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram Grundprospekt Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram 26 mars 2014 I detta prospekt ( Grundprospekt ) förekommer hänvisningar till Handelsbankens årsredovisning

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram

Version per 2005-04-21 17:34:0015. Warrantprogram Version per 2005-04-21 17:34:0015 Warrantprogram Börsprospekt 26 april 2005 Börsprospekt Börsprospektet för warranter som emitteras inom ramen för warrantprogrammet består som basdel av detta prospekt,

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer