Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen"

Transkript

1 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY PM Ärendenr: NV Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen Redovisning av regeringsuppdrag - komplettering till Naturvårdsverkets årsredovisning 2014 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 2

3 Innehåll INNEHÅLL 3 SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 Regeringsuppdragets innehåll och redovisning 5 Genomförande 5 Bakgrund och syfte 6 Miljöfrågorna i undervisningen 6 Undersökning om lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen 8 UPPDRAGETS DELAR RESULTAT OCH SLUTSATSER 10 Uppdatera och fördjupa skolmaterialet på miljömål.se 10 Skolmaterialets koppling till relevanta styrdokument 12 Öka kännedomen hos grundskolelärare om att materialet finns 13 KÄLLFÖRTECKNING 16 BILAGOR 17 3

4 Sammanfattning Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2014 fått regeringsuppdraget Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen. Uppdraget ska redovisas i Naturvårdsverkets årsredovisning för För att kunna redovisa samtliga delar som ingår i regeringsuppdraget kompletterar Naturvårdsverket med detta pm. Uppdragets syfte har varit att uppdatera och fördjupa skolmaterialet på webbplatsen miljömål.se, att se till att det nya materialet kopplar till relevanta styrdokument och att öka kännedomen hos grundskolelärare om att materialet finns. Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR), som producerat de lektionsupplägg som tagits fram. Uppdraget är genomfört efter samråd med Skolverket. Ett helt nytt innehåll har tagits fram för skolsidorna på miljömål.se. Materialet har utformats som lektionsupplägg, med ett upplägg för varje miljökvalitetsmål respektive ett vardera för generationsmålet och miljömålssystemet. Lektionsuppläggen är åldersanpassade för olika årskurser. Lektionsuppläggen har publicerats både på miljömålsportalen och på stiftelsen Håll Sverige Rents webbplats. För att göra kopplingen till skolans styrande dokument tydlig innehåller varje lektionsupplägg hänvisningar till relevanta avsnitt i det centrala innehållet i läroplanen (Lgr 11). En översiktsmatris som visar på kopplingarna mellan miljömålen och innehållet i kursplanen har också tagits fram. Skolmaterialet görs känt för lärarna bl.a. inom ramen för stiftelsen Håll Sverige Rents skolnätverk Grön Flagg, där ca skolor och förskolor deltar. 4

5 Inledning Regeringsuppdragets innehåll och redovisning Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2014 fått regeringsuppdraget Stödmaterial till grundskolan om miljökvalitetsmålen. Uppdraget ska redovisas i Naturvårdsverkets årsredovisning för För att kunna redovisa samtliga delar som ingår i regeringsuppdraget kompletterar Naturvårdsverket med detta pm, bl.a. beroende på de begränsningar till form och omfattning som årsredovisningsformatet innebär. Innehållet i denna kompletterande redovisning av beslutats av gd Maria Ågren 18 december Regeringsuppdraget lyder: Naturvårdsverket ska, efter samråd med Statens skolverk, vidareutveckla det befintliga stödmaterial som är riktat mot skolor om miljökvalitetsmålen och generationsmålet på webbplatsen Vidareutvecklingen ska syfta till att fördjupa och utöka stödmaterialet med ytterligare innehåll, säkerställa att det tydligt kopplar till befintliga styrdokument för grundskola samt att kännedomen om stödmaterialet bland lärare i grundskola ökar. Naturvårdsverket ska även, efter samråd med Skolverket, se över vilka behov grundskolelärare har för att få stöd i sin undervisning kring det svenska miljömålssystemet med fördjupat och målgruppsanpassat skolmaterial. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för Genomförande Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR). Stiftelsen har fått bidrag av Naturvårdsverket för att arbeta med information i skolan om miljökvalitetsmålen. Som ett led i arbetet har HSR producerat lektionsmaterialet som tagits fram och vars innehåll har granskats av Naturvårdsverket och kontaktpersoner för respektive miljömål på de olika miljömålsmyndigheterna. HSR har ett väl uppbyggt kontaktnät med grundskolor genom sitt Grön Flagg -nätverk, där ca skolor och förskolor ingår. Detta har bidragit till att materialet har kunnat utformas på ett pedagogiskt lämpligt sätt och har också tagits till vara i arbetet att sprida kännedom om skolmaterialet. Lisa Adelsköld har varit sammanhållande i Håll Sverige Rents arbete med skolmaterialet. Uppdraget har genomförts efter samråd med Skolverket. Skolverket har bl.a. bidragit med kunskap om innehåll i relevanta styrdokument kopplat till miljömålen och vid formulering av frågor vid skolundersökningen (se nedan). Kontaktperson i arbetet har varit Per-Olov Ottosson. 5

6 Internt inom Naturvårdsverket bildades en projektgrupp där bl.a. Bengt Rundqvist, Jonas Rodhe och Susanne Roos ingick. Isabelle Ålander arbetade med webbpublicering och Johan Wihlke bidrog med grafisk utformning av översiktsmatrisen. Katrin Nilsson Taylor var projektledare. En undersökning av lärarnas syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen genomfördes av Sweco Strategy AB, med David Rydberg som uppdragsledare. Bakgrund och syfte Det skolmaterial som fanns publicerat på miljömål.se när arbetet med regeringsuppdraget inleddes var inte uppdaterat mot aktuella styrdokument (Lgr 11 med kursplaner). Exempel fanns på hur elever kan arbeta med frågor med koppling till miljömålen, men tidpunkten var inne för att utveckla materialet vidare, eftersom det befintliga materialet utarbetades Skolsidorna innehåller också en länksamling med aktuella länkar som tipsar om fler relevanta skolsidor. Muntlig information från Håll Sverige Rent och Skolverket tydde på att grundskolelärare har låg kännedom om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen. Det fanns samtidigt ett uttalat önskemål från Miljödepartementet att kännedomen bland eleverna om miljömålssystemet ska öka, med utgångspunkt i att miljökvalitetsmålen och generationsmålet är de målsättningar som arbetet med miljö och hållbar utveckling ska utgå från i Sverige. Skolan och dess lärare har som huvudsaklig uppgift att undervisa enligt skollagen, läroplan och kursplaner/ämnesplaner. Skolverket bedömer att de nationella miljökvalitetsmålen är en utmärkt utgångspunkt för undervisning runt miljö och hållbarhetsfrågor. I kursplanerna för grundskolan går det att finna kopplingar till det centrala innehållet i läroplanens olika ämnen och till samtliga miljökvalitetsmål. En svårighet är dock att miljömålen (miljökvalitetsmålen och generationsmålet) inte finns specifikt omnämnda i styrdokumenten. Ett viktigt inslag vid utformningen av det nya skolmaterialet har därför varit att göra det lätt för lärarna att se kopplingarna mellan miljökvalitetsmålen, de styrande dokumenten och innehållet i undervisningen. Sammanfattningsvis har syftet med projektet varit att uppdatera och fördjupa skolmaterialet på miljömål.se, se till att materialet kopplar till relevanta styrdokument och att öka kännedomen hos grundskolelärare om att materialet finns. Miljöfrågorna i undervisningen Miljöundervisningen har idag en stark ställning i det svenska skolväsendet. Inriktningen på undervisningen har förändrats över tid talets undervisning var 6

7 av faktainsamlande karaktär, t.ex. att utföra mätningar, oftast med stark anknytning till de naturvetenskapliga ämnena. Mer sällan fokuserade man framåt och funderade över orsaker och diskuterade framtida ställningstaganden. Under talet blev undervisningen mer av normerande karaktär. Eleverna fick lära sig vad som var rätt och vad som var fel miljömässigt. Normen stod läromedel och läraren för i hög utsträckning. I de nu gällande styrdokumenten för skolan, dvs. läroplan och kursplaner, betonas vikten av att eleverna själva kan bilda sig en uppfattning om ett problemområde, t.ex. kopplat till en miljöfråga. Denna pluralistiska syn på undervisning där eleverna utvecklar handlingskompetens kan sägas börja i och med införandet av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), där förarbetena går att spåra tillbaka till tidigt 1990-tal. Idag är begreppet hållbar utveckling viktigt. FN har t.ex. utsett till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. De styrdokument för förskola och skola som gäller nu, dvs. Läroplan för förskolan (reviderad 2010), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) samt Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Gy11) betonar samtliga starkt en vidgad syn på miljöbegreppet. I läroplanen för grundskolans inledande del om skolans värdegrund och uppdrag anges följande mål: Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Genom att arbeta med det centrala innehållet i de olika ämnena förväntas eleverna utveckla förmågor som gör att de själva kan fatta hållbara beslut för egen del ur ett medborgarperspektiv men också i sina framtida yrkesroller. Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av: demokratiska arbetssätt kritiska förhållningssätt ämnesövergripande samarbeten mångfald av pedagogiska metoder delaktighet och inflytande Källa: Skolverket, baserat på Att lära för hållbar utveckling, SOU 2004:104. En viktig faktor för hur man arbetar med hållbar utveckling lokalt i skolorna är också vilka kommunala mål som formulerats för miljöarbetet, utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. För att uppnå dessa mål krävs ofta ett långtgående samarbete 7

8 mellan kommunens olika förvaltningar, där barn- och ungdomssektorn ofta är den största. Att integrera skolans miljöarbete utifrån styrdokumenten (läroplan och kursplaner) med de kommunala målen, med utgångspunkt i de nationella miljömålen, är en viktig uppgift för alla inblandade aktörer. På sikt bidrar det till att uppfylla miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Undersökning om lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen I regeringsuppdraget ingår att se över vilka behov grundskolelärare har för att få stöd i sin undervisning kring det svenska miljömålssystemet med fördjupat och målgruppsanpassat skolmaterial. För att belysa frågan om lärarnas behov av skolmaterial, hur materialet bör utformas och hur det bör spridas genomfördes en studie av lärares syn på stödmaterial till grundskolan. Studien genomfördes av Sweco Strategy och redovisas i rapporten Lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen. Undersökningen syftade till att ge (ett icke representativt urval av) lärares perspektiv på frågeställningarna och baserade sig på intervjuer (se vidare under Metod för intervjuundersökningen, nedan). Övergripande frågeställningar i undersökningen hur bör Naturvårdsverket vidareutveckla det befintliga stödmaterial som är riktat mot skolor om miljökvalitetsmålen och generationsmålet på webbplatsen miljömål.se vilken annan typ av skolmaterial om miljömålssystemet skulle behövas och hur det skulle det utformas vilken annan typ av stöd (i mer generell bemärkelse, dvs. annat än skolmaterial) skulle lärarna behöva för att kunna arbeta med miljömålen i undervisningen? Specifika frågor ställdes för att belysa: I vilken kanal bör skolmaterialet finnas t.ex. miljömål.se, HSR:s webbplats, utbudet. se eller andra skolwebbplatser? I vilken form bör materialet vara; webbaserat, tryckt form, annan form? Vilken inriktning bör materialet ha; material som är färdigt att sätta i händerna på eleverna, material som underlättar för lärarna att göra sitt eget upplägg i undervisningen, etc? Är det någon speciell typ av innehåll som materialet bör ha? Vilka synpunkter har lärarna på ett par konkreta exempel på lektionsmaterial om miljömålen, som är under utarbetande. Den frågeguide som användes i undersökningen finns i bilaga 2 i Sweco Strategys rapport. 8

9 Metod för intervjuundersökningen Tolv telefonintervjuer har genomförts med lärare inom grundskolan. Intervjupersonerna som deltagit i djupintervjuerna har kommit från hela landet och de allra flesta har rekryteras från skolor som kan antas ha ett visst intresse för frågan. Flertalet av dessa arbetar på skolor som är aktiva inom stiftelsen Håll Sverige Rents skolnätverk Grön Flagg. En majoritet av de som intervjuats är högstadielärare, medan några är låg- och mellanstadielärare. Intervjupersonerna har bestått av lärare inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap. I intervjuerna har frågor huvudsakligen ställts med koppling till de frågeställningar som beskrivs ovan. I samband med detta diskuterades också två konkreta exempel på stödmaterial (lektionsupplägg) som var under utarbetande. Sammanfattande om undersökningens resultat Kunskapen bland de intervjuade lärarna om det stödmaterial som vid undersökningstillfället fanns tillgängligt på webbplatsen miljömål.se var liten eller inte existerande. Sammanfattningsvis menade de allra flesta deltagarna att det stödmaterial som skulle utarbetas bör innehålla både faktakunskaper, begreppsförklaringar samt konkreta övningar kopplade till ämnesområdet. Stödmaterialet bör även vara inriktat på miljömålen och ha en tydlig koppling till skolans styrande dokument. Stödmaterialet bör vara mångfacetterat; det bör kunna sättas i händerna på elever (lektionsupplägg), formas efter elevernas förutsättningar samt inspirera läraren att forma sitt eget upplägg. De lektionsupplägg som utarbetas bör vara konstruerade på ett sådant sätt att det får eleverna att resonera och diskutera kring miljöproblem hur det ser ut nu, hur det kan se ut i framtiden och hur problemet kan lösas. Om möjligt är det att föredra att materialet inspirerar till tvärvetenskaplig undervisning. Stödmaterialet bör dessutom vara digitalt, webbaserat och innehållet ska kunna tillhandahållas i PDF-format. Stödmaterialet bör även variera i form, innehåll och nivå beroende på olika barns förutsättningar samt ålder. Andra typer av stöd som efterfrågas är bl.a. kompetensutveckling kring hållbar utveckling och miljömålssystemet. För lärare som undervisar inom andra ämnen än de naturorienterande kan undervisning kring miljöfrågor och hållbar utveckling vara en stor utmaning. Att frågan om undervisning om hållbar utveckling prioriteras på alla nivåer i skolsystemet, genom tydlig styrning från skolledning, huvudman och myndigheter lyfts också fram i intervjuerna. Vissa resultat av undersökningen redovisas nedan integrerat med de olika delarna i uppdraget. För den fullständiga redovisningen av undersökningen, se bilaga 1: Lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen, Sweco Strategy AB,

10 Uppdragets delar resultat och slutsatser Regeringsuppdraget består i tre delar; att uppdatera och fördjupa skolmaterialet på miljömål.se, se till att materialet kopplar till relevanta styrdokument och att öka kännedomen hos grundskolelärare om att materialet finns. Uppdatera och fördjupa skolmaterialet på miljömål.se Ett helt nytt innehåll har tagits fram för skolsidorna på miljömål.se Materialet har utformats som lektionsupplägg, med ett upplägg för varje miljökvalitetsmål respektive ett vardera för generationsmålet och miljömålssystemet. Lektionsuppläggen är åldersanpassade, elva av dem riktar sig till äldre elever i årkurserna 7-9 och sju till yngre elever i årskurserna 4-6. Lektionsuppläggen har publicerats både på miljömålsportalen och på stiftelsen Håll Sverige Rents webbplats. En viktig praktisk detalj är att materialet går att ladda ned som PDF-fil och skriva ut, något som efterfrågas både av lärare inom HSR:s Grön Flagg-nätverk och av de lärare som deltog i skolundersökningen. Webbadresser: Lektionsuppläggen innehåller: lärarinstruktioner och presentation av lektionsupplägget elevblad med olika typer av uppgifter för eleverna; t.ex. praktiska övningar, exkursioner, diskussioner, debatter, rollspel, argumenterande texter, sagor och kortfilmer ett avsnitt som visar på kopplingarna till läroplanen för den aktuella uppgiften och miljömålet Centralt innehåll i läroplanen som anknyter till uppgiften introduktion om Miljömålen i klassrummet: läs, lär, prata, agera!, som bl.a. tar upp hur barn och unga berörs av miljömålen och möjligheterna till samarbete över ämnesgränserna. en beskrivande text Målet i korthet som ger bakgrundskunskap om miljömålet för lärarna 10

11 Följande lektionsupplägg har tagits fram: Miljökvalitetsmål Tema Årskurs Begränsad klimatpåverkan Vår klimatsmarta festmåltid 7-9 Frisk luft Undersök det osynliga 4-6 Bara naturlig försurning Vad har hänt med sjön? 7-9 Giftfri miljö Farliga ämnen i vår vardag 7-9 Skyddande ozonskikt Ozon vad gör det? 7-9 Säker strålmiljö I jakten på en snygg bränna 7-9 Ingen övergödning Östersjön ett hav i kris 7-9 Levande sjöar och vattendrag Mångfalden i sjön 4-6 Grundvatten av god kvalitet Rent vatten, tack! 4-6 Hav i balans samt levande Klassen skriver en "Rädda havet"- 4-6 kust och skärgård saga Myllrande våtmarker Behöver vi våtmarker? 7-9 Levande skogar Behöver vi skogen? 7-9 Ett rikt odlingslandskap Tack för maten, naturen! 4-6 Storslagen fjällmiljö Rollspel om fjällen 7-9 God bebyggd miljö "Det här är vårt kvarter - om vi får 7-9 bestämma! " Ett rikt växt- och djurliv Faller en, faller alla? 4-6 Generationsmålet Tusen år i ett växthus 7-9 Sveriges miljömål Varför behövs miljömålen? 7-9 Ämneskopplingar i lektionsuppläggen: Tema Vår klimatsmarta festmåltid Undersök det osynliga Vad har hänt med sjön? Farliga ämnen i vår vardag Ozon vad gör det? I jakten på en snygg bränna Östersjön ett hav i kris Mångfalden i sjön Rent vatten, tack! Klassen skriver en "Rädda havet"-saga Skolämne uppgiftens koppling till centralt innehåll i läroplanen Fysik, geografi, kemi, hem- och konsumentkunskap Biologi, geografi Kemi, biologi Kemi, biologi, hem- och konsumentkunskap Biologi, kemi och fysik Fysik, svenska, samhällskunskap, biologi Biologi Biologi Geografi, biologi och teknik Biologi, svenska, hem- och konsumentkunskap 11

12 Behöver vi våtmarker? Behöver vi skogen? Tack för maten, naturen! Rollspel om fjällen Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Faller en, faller alla? Tusen år i ett växthus Varför behövs miljömålen? Biologi, geografi Biologi Biologi, geografi Biologi, geografi, samhällskunskap och svenska Samhällskunskap, biolog, bild, svenska Biologi Biologi, kemi och geografi Biologi, samhällskunskap Skolmaterialets koppling till relevanta styrdokument Hållbar utveckling har beröringspunkter med ett brett spektrum av ämnesområden och är ofta tvärvetenskaplig till sin natur. Arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling inom ramen för grundskolans ofta strikt ämnesindelade organisation beskrivs av många lärare (som deltog i undersökningen) som en utmaning. Kunskapen om miljökvalitetsmålen, generationsmålet och miljömålssystemet är varierad och har ett starkt samband med vilket engagemang den egna skolan och huvudmannen har i de aktuella frågorna. De lärare som Sweco intervjuat beskriver att undervisning i miljöfrågor och hållbar utveckling utgår från läroplanen. Kopplingen mellan den egna miljöundervisningen och hållbar utveckling och/eller miljömålsystemet är dock frånvarande eller i bästa fall osystematisk. På direkta frågor framgår det att det primärt handlar om bristande kunskap och att det av olika anledningar inte är prioriterat. Miljömålskopplingar lyfts fram i lektionsupplägg och översiktsmatris För att göra det lättare för lärarna att ta upp miljömålen i undervisningen finns det i alla lektionsupplägg som tagits fram ett avsnitt som beskriver vilket avsnitt i läroplanen som uppgiften kopplar till. Att göra det tydligt att det finns täckning i de styrande dokumenten för att ta upp miljömålen är en viktig insats för att skapa utrymme i undervisningen, där konkurrensen om vad som ska rymmas ofta är hård. För att ge en översikt har en matris tagits fram som kopplar formuleringarna i Lgr 11 till de respektive miljömålen: Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. Matrisen har publicerats på miljömål.se. och finns i pm:ets bilaga 2. Översiktsmatrisen innehåller: Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11), med inriktning på miljö Kopplingar till de 16 miljökvalitetsmålen och det centrala innehållet i kursplanerna -Lgr 11, sorterat på skolämne och årskurs 12

13 Öka kännedomen hos grundskolelärare om att materialet finns En viktig del i uppdraget är att öka kännedomen hos grundskolelärare om att det finns undervisningsmaterial om miljömålen att tillgå. Strategin för att öka kännedomen om materialet baserar sig på att använda väl etablerade kanaler och kontaktnät för lärare, snarare än att försöka lansera Naturvårdsverket som avsändare. Tillvägagångssättet stöds av resultaten i lärarundersökningen, där ingen av de intervjuade lärarna kände till det stödmaterial som fanns tillgängligt på miljömål.se:s sidor vid intervjutillfället. Huvuddelen av kommunikations- och informationsinsatser respektive spridningen av lektionsuppläggen om miljömålen har därför genomförts av Håll Sverige Rent, med kompletterande insatser av Naturvårdsverket i befintliga kanaler som nyhetsbrevet Miljömålsnytt med ca prenumeranter, webbplatserna miljömål.se och naturvardsverket.se. En grundpelare i det fortsatta arbetet med att göra materialet känt är att det kommer att ingå i det material som används av skolorna inom HSR:s Grön Flagg-nätverk, med ca deltagande skolor och förskolor. Lanseringen av det nya materialet på miljömål.se och HSR.se genomfördes 27 november 2014, men redan innan dess hade materialet börjat presenteras för lärare vid olika tillfällen. Nedan återges några av de aktiviteter som genomförts för att sprida materialet till dags dato (början av december 2014). Arbetet med att göra materialet känt fortsätter kontinuerligt framöver, bl.a. inom ramen för Grön Flaggarbetet. INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Skolforum Till Skolforum den oktober 2014 trycktes tre av lektionsuppläggen upp i 300 exemplar styck. Dessa delades ut och projektet kommunicerade till de lärare som besökte montern. Trafiken i montern var extremt hög (7 050 personer besökte mässan) och intresset för exemplen var stort. HSR hade också två presentationer på scener i mässhallen där miljömålsuppläggen presenterades. Utbildningar Håll Sverige Rent har under hösten 2014, sedan lektionsuppläggen var klara, medverkat i eller arrangerat totalt åtta utbildningar. Sammanlagt har ca 300 pedagoger deltagit. Under dessa utbildningar har HSR presenterat projektet och deltagarna har fått möjlighet att plocka med sig utskrivna exemplar av lektionsuppläggen. Under årets Håll Sverige Rent-konferens på Skansen (19 nov.) kommunicerades projektet under eftermiddagens skolspår där pedagoger, skolledare, miljöstrateger, miljösamordnare och politiker deltog. Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev med information om de nya lektionsuppläggen om miljömålen skickades till Håll Sverige Rents nätverk i skolan, med över mottagare. 13

14 Även de ca 2000 kontaktpolitikerna inom Grön Flagg har fått information om arbetet med miljömålen i ett särskilt nyhetsbrev. Kommunikation via Grön Flagg-verksamheternas egna sidor Rutor/puffar med bild och text ligger uppe på Grön Flagg-användarnas Mina sidor där skolor och förskolor med Grön Flagg loggar in sig regelbundet för att rapportera. Annonser På Lektion.se (med medlemmar och unika besökare i veckan) finns ett sponsrat lektionsupplägg som beskriver ett av miljömålsuppläggen och som länkar till HSR:s webbplats, där alla upplägg finns. En banner på förstasidan på lektion.se med info om målen kommer upp under vecka 49. Materialet kommer att ligga uppe under december till februari PR Den 27 november 2014 lanserades materialet om miljömålen och ett pressmeddelande gick ut via HSR. Kontaktpersoner för skolfrågor (HSR) och miljömålsarbetet (Naturvårdsverket) angavs. Tidningen Skolvärlden (ca läsare) lyfte nyheten i sin digitala utgåva. Information gick också ut via ett nyhetsbrev från Naturvårdsverket och Skolverket puffade för materialet via sociala medier. HSR:s webbplats En stor puff ligger sedan lanseringen på Håll Sverige Rents startsida som tipsar om det nya materialet. Lektionsuppläggen ligger på en egen sida: De finns också i Håll Sverige Rents exempelsamling som lanserats under november 2014 och där PR-arbetet kommer fortgå de närmaste två månaderna med annonser m.m. Innan årsskiftet kommer exempelsamlingen att finnas som ett sammanhängande material (häfte i PDF) under sidan material för skola och förskola (www.hsr.se/pedagogisktmaterial; en av HSR:s mest besökta sidor). Sociala medier Vecka 49 lanserade HSR en Facebook-sida som riktar sig till pedagoger och som ska innehålla ämnen som rör hållbar utveckling. Här kommer lektionsuppläggen spridas. Samma vecka lanserades även en Facebook-grupp för pedagoger som jobbar med Grön Flagg och här kommer information läggas upp om miljömålsmaterialet. Under vecka 49 presenterades materialet också på Skolverkets Facebook-sida under v. 49. Sidan har följare. Grön Flagg Håll Sverige Rent ger daglig återkoppling till skolor på deras Grön Flagg-arbete genom handlingsplaner och rapporter samt via telefon och här ger vi information och en uppmaning att arbeta med miljömålen inom Grön Flagg. Information om 14

15 lektionsuppläggen kommer att skickas till Grön Flagg-samordnare (ca 40 stycken i hela Sverige, alltifrån miljösamordnare till naturskolor, som stöttar skolor att arbeta med miljöfrågor och Grön Flagg) samt de kommunkontakter HSR har tät dialog med genom kampanjen Skräpplockardagarna. 15

16 Källförteckning Att lära för hållbar utveckling, SOU 2004:104. Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, 2004 De svenska miljömålen en introduktion. Naturvårdsverket, 2012 Hållbar utveckling i skolan var god dröj. Naturskyddsföreningen, 2014 Lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen, Sweco Strategy AB, 2014 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket Miljömålen - Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Naturvårdsverket Redovisning av uppdrag gällande Skolverkets roll avseende uppfyllandet av generationsmålet, miljökvalitetsmålen samt ytterligare integrering i myndighetens kärnverksamhet, Skolverket Regeringens skrivelse 2013/14:145, Svenska miljömål visar vägen! Webbplatser: 16

17 Bilagor Bilaga 1. Lärares syn på stödmaterial till grundskolan om miljömålssystemet och miljökvalitetsmålen, Sweco Strategy AB, 2014 Bilaga 2. Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Översiktsmatris. Källa: Skolverket. Bilaga 3. Framtidsfrågor i klassrummet. 18 lektionsupplägg om de svenska miljömålen. Håll Sverige Rent. 17

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET

MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET MILJÖMÅL: GENERATIONSMÅLET HÅLL SVERIGE RENTS EXEMPELSAMLING Lektionsupplägg: Tusen år i ett växthus I Sverige har vi ett övergripande mål för miljöpolitiken som kallas. Det handlar om vilket samhälle

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se

miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se Sida 1 av 8 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen Sida 1 av 7 Start Miljömålen Sveriges miljömål Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar. Frisk luft. Bild: Tobias Flygar. Be gr än Sk yd da Fri sk luft Sä ke r Ba ra na In ge n Frisk

Läs mer

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 2. Från skollag via läroplan och kursplaner till kommunal skolplan. Göran Abel MIUN/ UTV Styrdokument i olika nivåer. Nationell nivå: Skollagen

Läs mer

MILJÖMÅL: FRISK LUFT. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.se

MILJÖMÅL: FRISK LUFT. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.se MILJÖMÅL: FRISK LUFT Lektionsupplägg: Undersök det osynliga Det kan vara svårt att förstå effekterna av luftföroreningar när de inte fysiskt går att se. Genom ett enkelt experiment synliggör ni för ögat

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING

MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING MILJÖMÅL: INGEN ÖVERGÖDNING Lektionsupplägg: Östersjön ett hav i kris Idag anses övergödningen vara Östersjöns mest akuta miljöproblem. Eleverna får undersöka hur en förenklad näringsväv i Östersjön ser

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack!

Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion Denna uppgift är anpassad för

Läs mer

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr.

MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING. Stiftelsen Håll Sverige Rent E-post: skola.forskola@hsr.se Telefon: 08-505 263 00 Webbplats: www.hsr. MILJÖMÅL: BARA NATURLIG FÖRSURNING Lektionsupplägg: Vad har hänt med sjön? Försurande luftföroreningar har lett till att sjöar och skogsmarker är försurade. Eleverna får ett scenario där en sjö beskrivs

Läs mer

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska enheten Möte Utvecklingsprogram & Sektorsprogram 30 mars

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET

MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET MILJÖMÅL OCH RESURSEFFEKTIVITET Stockholm 27 januari, 2016 Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-02 1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET GENERATIONSMÅLETS

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Västra Götalands läns åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 Anna Ek, vik. miljömålssamordnare, 3 december 2015 Varför ett nytt åtgärdsprogram? Länsstyrelsens instruktion 5a: Länsstyrelsen ska

Läs mer

Miljömål och indikatorer

Miljömål och indikatorer Miljömål och indikatorer Bernt Röndell Karin Öberg Bernt.rondell@naturvardsverket.se Karin.oberg@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se www.miljomal.nu Samhälle & Miljömål / Miljöindikatorer www.eea.eu.int

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN Lektionsupplägg: Vår klimatsmarta festmåltid Maten vi äter har stor inverkan på klimatet. Vad bör vi tänka på för att laga mat som är bra ur ett klimatperspektiv? Låt

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Alternativet sak finnas med för både högstadie och gymnasielärare 6 Inget av ovanstående avsluta intervjun

Alternativet sak finnas med för både högstadie och gymnasielärare 6 Inget av ovanstående avsluta intervjun Enkät Bakgrundsfrågor: Kön, ålder, postnummer A. Arbetar du som 1 Grundskolelärare (årskurs 7-9) 2 Gymnasielärare 3 Annat Avsluta intervjun B. Undervisar du i något/några av följande huvudämnen? Flervalsfråga

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner

Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar. Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Digital kompetens i läroplanen styrdokumentsförändringar Christian Magnusson Undervisningsråd, avdelningen för läroplaner Dagens presentation Bakgrund och uppdrag Styrdokument som berörs, och lite ansvarsfördelning.

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer

Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Helsingborgs miljöprogram & miljöbarometer Dansk Byplanmøde 2 oktober 2008, Helsingør, Delmøde K Målbare miljøindsatser Tommy Persson, miljöstrateg, Miljökontoret, Helsingborgs stad & Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021

ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 ÄNGELHOLMS MILJÖPLAN 2014 2021 Innehåll DEL 1 - Inledning 1 Miljöplan för Ängelholms kommun 1 De nationella miljökvalitetsmålen 1 De regionala målen i Skåne 2 De lokala miljömålen för Ängelholms kommun

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Lektionsupplägg: I jakten på en snygg bränna

Lektionsupplägg: I jakten på en snygg bränna HÅLL SVERIGE RENTS Lektionsupplägg: I jakten på en snygg bränna Eleverna jobbar parvis med att skriva manus och skapa egna informationsfilmer (2 4 minuter) för målgruppen ungdomar om hur man solar säkert.

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter

Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Bærekraftig utvikling og folkehelse sett fra svenske folkehelsemyndigheter Nordisk folkhälsokonferens 2014 i Trondheim Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten 2. 2014-09-25 Den 1 januari 2014 startade Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Energiomställning utifrån klimathotet

Energiomställning utifrån klimathotet Energiomställning utifrån klimathotet Cecilia Johansson 2015-02-24 Välkomna till Institutionen för geovetenskaper Strategiska forskningsområden Övergripande forskningsparadigm är hållbar utveckling, med

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.

Länsstyrelsernas insatser är betydelsefulla för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Regeringsförklaringen 3 oktober 2014 De nationella miljömålen ska klaras. Budgetproppen 2014/15:1 Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen och det generationsmål för miljöarbetet som

Läs mer

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra?

Gotlands miljö. Hur går det och vad kan vi göra? Gotlands miljö Hur går det och vad kan vi göra? Titel: Gotlands miljö - Hur går det och vad kan vi göra? Foto omslagsbild: Mostphotos. Foto inlaga: Sidan 3, foton från vänster: 1 Scandinav Bildbyrå, 2

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011

Hem- och konsumentkunskap. Göteborg 9 november 2011 Hem- och konsumentkunskap Göteborg 9 november 2011 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Lärare från ca. 30 referensskolor Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun

Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun Strategisk handlingsplan för Skapande skola i Ystads kommun 2017-2019 Ystads utbildningsverksamheter vilar på tre ben: det digitala benet, kultur samt utepedagogik. I arbetet med att möjliggöra högre måluppfyllelse

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat SLUTRAPPORT 2006-10-26 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Fågelsångens naturreservat Projektets namn: Kontaktperson på kommunen: Stefan

Läs mer

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna

Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Ö vergripande plan fö r miljö - energi öch klimatarbetet i Karlskröna Fastställd av: Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun Fastställt: 2016-11-24, 324. Giltighetstid: 2016-2018 Ansvarig för revidering:

Läs mer

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker?

Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Lektionsupplägg: Behöver vi våtmarker? Våtmarker är inte bara viktiga för allt som lever där, utan även för omgivningen, för sjöarna och haven. Men hur ser de ut och vad gör de egentligen som är så bra?

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver

Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver Hur går det med våra miljömål och miljöprogrammets åtgärder? Viktoria Viklander och Lotta Silfver 1 ? 2 Det goda livet är målet! $ $ $ $ $ $ $ $ 3 Systematiken bakom miljömålsarbetet Planera Strategiska

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Miljömålssystemet i korthet

Miljömålssystemet i korthet Miljömålssystemet i korthet 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Även fyra så kallade övergripande miljömålsfrågor ingick i miljömålssystemet: Naturmiljön, Kulturmiljön, Hälsofrågor

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten SLUTRAPPORT 2006-08-15 Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturstig vid Hållnäskusten Projektets namn: Naturstig vid Hållnäskusten Kontaktperson på

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Göteborg 2017-05-04 Kristofer Odö Samordnare Drugsmart Kristofer.odo@can.se 0723-71 43 18 CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer