Köpings kommun Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Köpings kommun Årsredovisning 2014

2 Om årsredovisningen Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en tydlig redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer information om kommunens verksamhet hittar du på vår webbplats, Årsredovisningens struktur Inledning Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. I avsnittet ekonomifakta får du en snabb överblick av ekonomin i kommunen. Vidare redovisas kommunens organisation och ledamöterna i kommunstyrelsen. Året som gått Vår verksamhet Här presenteras de viktigaste händelserna under året för våra verksamheter. Här redovisas även verksamhetsstatistik. Som avslutning finns det en jämförelse med andra kommuner av vår verksamhet. Förvaltningsberättelse Enligt den kommunala redovisningslagen ska en förvaltningsberättelse upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen inleds med en uppföljning av de kommungemensamma målen utifrån begreppet god ekonomisk hushållning, samt en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag. Därefter följer en omvärldsanalys, personalöversikt samt drift och investeringsredovisning. Driftredovisningen innehåller en kort beskrivning av styrelsen och nämndernas ekonomiska utfall. I avsnittet ekonomisk och finansiell analys görs en analys av styrkor och svagheter i kommunens ekonomi. Vidare innehåller förvaltningsberättelsen ett avsnitt om sammanställd redovisning där kommunkoncernens resultat analyseras, och de viktigare händelserna för bolagen beskrivs. Räkenskaper Här redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet i resultaträkningen. Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och hur de använts under året. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till räkenskaperna. Till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av vissa ekonomiska termer. Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Ekonomifakta... 4 Politik och organisation... 6 Året som gått - vår verksamhet Barn & utbildning... 8 Stöd & omsorg...11 Samhällsbyggnad, Kultur & fritid Miljö & teknik Våra bolag...17 Vår verksamhet - jämfört med andra Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning - måluppföljning Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag Omvärldsanalys Personalöversikt Driftredovisning med kommentarer Investeringsredovisning Ekonomisk och finansiell analys Övrigt Sammanställd redovisning Räkenskaper Resultaträkning och kassafödesrapport Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp Årsredovisningen 2014 är producerad av kommunens drätselkontor och kommunikationsenhet i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt Reklambyrån Info, Köping. Omslagsbild: Thomas Ljungqvist Tryck: Reklamtryckeriet, Köping 2015.

3 Nu är vi gick under namnet Supervalåret eftersom det var val till såväl EU som till riksdag, landsting och kommunsamma år. EU-valet engagerade många under årets första månader och även kommunalt gjordes ansträngningar för att öka intresset för valet. En stor del av besluten i EU har direkt eller indirekt påverkan i den kommunala vardagen men trots detta blev valdeltagandet betydligt lägre än önskvärt. Bättre, men ändå under riksgenomsnittet, var deltagandet i de allmänna valen i Köping. Det blir en fortsatt viktig uppgift att inför kommande val på olika sätt väcka intresse för att fler ska använda sig av sin rösträtt. En viktig uppgift både för kommunen som organisation och för de politiska partierna. Valresultaten ledde till att Sverige fick en rödgrön regering och i landstinget Västmanland och Köpings kommun visade väljarna fortsatt förtroende för rödgrönt styre. Förändringar skedde i kommunfullmäktige genom omfördelning av mandat mellan de borgerliga partierna. Rubriken berättar att personer valde att bo i Köpings kommun. Det är glädjande och det betyder att vi för tredje året i rad ökar i befolkning, 2014 med 139 personer. Även födelsenettot är positivt och tillsammans med inflyttning avspeglar det sig i en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Under året färdigställdes nya förskoleavdelningar i Odensvi, Kolsva och Köping för att kunna erbjuda barn och föräldrar en kvalitativ barnomsorg i tillräcklig omfattning och utbyggnaden fortsätter. Fler invånare betyder också ökad efterfrågan på bostäder vilket lett till att det är svårt att hitta lediga lägenheter i kommunen. Glädjande nog kan vi nu se ett ökat intresse av byggnation. Köpings Bostads AB bygger två huskroppar med 81 lägenheter i kvarteret Hake och Stålbygg AB 11 lägenheter i parrespektive radhus på Kraftvägen. För att öka möjligheten till ytterligare byggnation behöver arbetet med detaljplaner intensifieras. Samhällsförändringar samt en allt högre takt i vårt nödvändiga investeringsarbete påverkar den kommunala ekonomin. För att klara de utmaningar vi står inför krävs det av samtliga förvaltningar analyser av, och prioriteringar i, verksamheten. Vi måste noggrant granska varje krona vi använder så att vi även fortsättningsvis har kontroll över vår ekonomi i kombination med bra kvalitet i de verksamheter vi ska bedriva. De senaste årens befolkningsökning kommer dels från olika delar av Sverige och dels från olika delar av världen. Det betyder att vi berikats med nya människor, nya idéer och nya erfarenheter som vi kan ha stor nytta av om vi tar emot våra nya invånare på ett bra sätt. Det innebär också nya utmaningar som ställer krav på att vi hittar bra vägar att ge rätt förutsättningar och möjligheter så att alla individer kan känna sig som fullvärdiga medlemmar i Köpings kommun. Med ett gemensamt arbete mellan kommun, myndigheter, näringsliv, organisationer och enskilda kan vi nå långt för att uppnå målet, ett samhälle för alla. Elizabeth Salomonsson Kommunstyrelsens ordförande Det betyder att vi berikats med nya människor, nya idéer och nya erfarenheter som vi kan ha stor nytta av...

4 Ekonomifakta Resultat bättre än budget Årets resultat före extraordinära poster blev 7,3 Mkr. Det budgeterade resultatet var 3,5 Mkr efter beslut i kommunfullmäktige om justeringar. Resultatet motsvarar 0,6 procent av skatteintäkterna. Nämnderna visar ett överskott på 1,4 Mkr, verksamhetskostnader inom finansförvaltning har underskott på -7,6 Mkr, medan finansiering ger ett överskott på 10,0 Mkr. Köpings kommun har även 2014 uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Årets intäkter och kostnader I diagrammen visas hur de externa intäkterna och kostnaderna för året har intjänats och konsumerats. Resultaträkningen bygger på dessa intäkter och kostnader. Varifrån kommer pengarna? Vad kostar verksamheterna? I nedanstående diagram visas nettokostnaderna indelade i huvudområden. I infrastruktur ingår kostnader för gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö och hälsa med mera. Särskilt riktade insatser består till största delen av arbetsmarknadsåtgärder. I verksamheten att fördela ingår kommungemensamma verksamheter. Under år 2014 uppgick kommunens nettokostnader för verksamheterna till 1 309,9 Mkr. I dessa kostnader ingår både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. De kommunala verksamheterna har kostat 45,3 Mkr mer under 2014 än under verksamhetsåret 2013, vilket motsvarar 3,6 procent. Politisk verksamhet Infrastruktur Fritid och kultur 13,9 88,7 63,6 Bidrag 7% Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg 552,2 557,9 Kommunalskatt 56% Taxor och avgifter 19% Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet 11,5-11,3 Gemensam verksamhet m m Totalt 1 309,9 38, Vad används de till? Bidrag 4% Material och tjänster 23% Övrigt 1% Generella statsbidrag/ utjämning, netto 17% Lokalkostnader 7% Avskrivningar 3% Personalkostnader 63% Till vad går min kommunalskatt? På varje intjänad hundralapp betalar vi Köpingsbor 22,16 kronor i skatt till kommunen och 10,88 kronor till landstinget. Den del av skatten som går till kommunen fördelar sig så här på olika verksamheter: 25,75 Vård och omsorg till äldre 19,20 Grundskola för elever 12,87 Förskola och fritidshem för barn 9,62 Gymnasieutbildning för 951 elever samt vuxenutbildning för 347 elever 9,12 Insatser till funktionshindrade enligt LSS/LASS 4,81 Kultur- och fritidsverksamhet 4,68 Insatser inom individ och familjeomsorgen 4,02 Kommunens övriga verksamheter 3,34 Skötsel av parker, gator samt 63 km cykelbanor mm 3,05 Försörjningsstöd (socialbidrag) till 719 hushåll 1,53 Räddningstjänst och civilförsvar 1,06 Politisk verksamhet och revision 0,83 Arbetsmarknadsåtgärder 0,56 Fysisk och teknisk planering 0,42 Miljö- och hälsoskydd -0,86 Affärsverksamhet (kommunikation, fjärrvärme, vatten mm) 4

5 Årets investeringar Investeringar kan kommunen göra för att bygga nya anläggningar eller köpa nya dyrbarare inventarier som ska användas på längre sikt. Investeringar kan också göras för att ersätta inventarier eller för ombyggnationer. Årets investeringar uppgår till 144,5 Mkr. Under den senaste femårsperioden har Köpings kommun investerat 104 Mkr i snitt per år. Årets investeringar per verksamhet Mkr Övriga Fritidsanläggningar Vård & Omsorg Park & grönområden Infrastruktur inkl hamn Förskola Bolagens redovisade resultat efter finansiella poster Kommunen bedriver en del verksamhet i bolagsform. För att få en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning görs en sammanställd redovisning. Årets resultat för koncernen Köpings kommun blev 16,4 Mkr. Bolag, ägd andel i % Köpings Bostads AB, 100 4,3 7,4 5,7 3,8 9,5 Kungsörs Grus AB, 25 1,7 4,1 5,8 5,9 5,1 Mälarhamnar AB, 45 6,4 2,6-3,2-5,0 2,3 Västra Mälardalens Kommunalförbund, 56 2,8 3,6 3,2 1,1 0,4 Köpings resultat i jämförelse med andra I tabellen visas en jämförelse av resultatet för länet, riket samt en grupp av 20 likartade kommuner års resultat visas då resultatet för 2014 inte ännu är tillgängligt. I tabellen visas kommunernas resultat per invånare inklusive jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna är främst återbetalning av sjukförsäkringsavgifter. 20 VA Köping Årets större investeringar per projekt: Fjärrvärme Nybyggnad förskola Köping Öster, 37,5 Mkr Ombyggnad S:t Olovsskolan, 21,8 Mkr Nybyggnad förskola, 2,4 Mkr Lokaler Svenska bordtennisförbundet, 1,4 Mkr Kvarteret Hake, miljösanering, 2,1 Mkr Plan 7 och 8 infrastruktur, hamnen, 4,3 Mkr Hamnen, 6,9 Mkr Kaptenen 2, 3,0 Mkr Solbackenbron, 2,6 Mkr Kv. Hake, gata, gångbro och cykelväg, 3,8 Mkr Munktorp, multiplan, 1,5 Mkr Omläggning ledningar, Byjorden/Tunadal, fjärrvärme 6,1 Mkr Övriga investeringar i fjärrvärme, 6,4 Mkr Filteranläggning vattenverk, vatten och avlopp, 2,0 Mkr Nyponstigen, Ågärdsgatan och Bålstavägen omläggning ledningar, vatten och avlopp, 6,6 Mkr Övriga investeringar i vatten och avlopp, 8,2 Mkr Länet Jämförelsegruppen Riket Fem år i siffror Folkmängd Årets resultat, Mkr Kommunen 33,8 18,4 44,7 28,0 7,3 Koncernen 40,8 25,8 48,2 29,7 16,4 Investeringar, Mkr Kommunen 71,5 100,5 104,7 121,6 144,5 Koncernen 94,9 120,6 149,2 231,5 274,7 Verksamhetens intäkter & skatt, Mkr Kommunen 1 545, , , , ,3 Koncernen 1 869, , , , ,4 Balansomslutning, Mkr Kommunen 1 130, , , , ,6 Koncernen 1 982, , , , ,0 Soliditet, % Kommunen 58,8 57,3 57,0 58,5 56,1 Koncernen 38,0 38,0 39,0 39,0 38,0 Låneskuld Mkr Kommunen Likviditet Mkr Kommunen 101,1 100,7 121,8 86,5 74,7 Koncernen 115,3 108,1 127,0 99,8 118,1 5

6 Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål och budget för de kommunala verksamheterna. I kommunens organisation ingår åtta politiska nämnder som fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till varje nämnd hör en eller flera förvaltningar med anställda medarbetare som genomför de politiskt fattade besluten. En förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga. Kommunen driver en del av sin verksamhet i bolag eller kommunalförbund. Med kommunalt koncernföretag menas en juridisk person där kommunen har en andel på mer än 20 procent. I kommunalförbundet, som leds av en politisk direktion, samverkar Köping med grannkommuner, bland annat för att kunna säkerställa kompetens inom olika områden. De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer, politiker och tjänstemän för att diskutera hur de berörda verksamheterna kan bli bättre. 22 Kommunfullmäktige mandatfördelning (49 mandat) Elizabeth Salomonsson, kommunalråd Carl-Inge Westberg, kommunfullmäktiges ordförande S M SD V C FP MP KD Kommunrevision Valnämnd Kommunstyrelse Stadskansliet Drätselkontoret Tekniska kontoret Överförmyndarnämnd Roger Eklund, kommunalråd Miljö- och byggnadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kommundelsnämnd Andreas Trygg, kommunalråd Barn & Utbildning Kultur & Fritid Kolsva kommundel Rådgivande organ Brottsförebyggande råd Folkhälsoråd Pensionärsråd Handikappråd Cykelråd Ungdomsfullmäktige Kommunala bolag/ kommunalförbund inom kommunkoncernen Köpings Bostads AB, 100 % Västra Mälardalens Kommunalförbund, 56 % Kungsörs Grus AB, 25 % Mälarhamnar AB, 45 % Övriga med kommunalt ägarintresse Mälarenergi Elnät AB, 14,7 % Vafab Miljö AB, 8,2 % Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Samordningsförbundet Västra Mälardalen Kommuninvest Folkets Hus Västra Mälardalen i samverkan 6

7 Kommunstyrelsens uppgifter Kommunstyrelsen har många viktiga uppgifter som är bestämda i kommunallagen. Detta gäller inte minst ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen har en så kalllad uppsiktsplikt vilket innebär att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska också bedriva omvärldsbevakning och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att uppsiktsplikten ska fungera i praktiken ansvarar kommunstyrelsen för att det finns styrdokument som kommunfullmäktige tar beslut om. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns bra modeller för uppföljning av kommunens verksamheter både när det gäller uppföljning av ekonomi och de kommungemensamma målen. En annan viktig uppgift är att se till att den interna kontrollen fungerar i kommunen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Stående från vänster: Jonny Clefberg, S, Gunvor Sharp, M, Karl Ingström, FP, Lena Vilhelmsson, S, Fredrik Andersson, SD, Carl-Inge Westberg, S, Karolina Glogowska, SD och Börje Eriksson, S. Sittande från vänster: Ola Saaw, M, Roger Eklund (vice ordförande), S, Elizabeth Salomonsson (ordförande), S, Andreas Trygg, V och Jenny Adolphson, C Historisk lottning I höstas fick Köping mycket uppmärksamhet då två platser i kommunstyrelsen lottades ut mellan tre politiska grupperingar. Anledningen till den historiska händelsen var att det blev lika jämförelsetal mellan blocken och att det inte gick att komma överens om mandatfördelningen. 7

8 Året som gått - vår verksamhet Barn & utbildning...8 Stöd & omsorg...11 Samhällsbygge, Kultur & fritid...13 Miljö & teknik...15 Våra bolag...17 Barn & utbildning 8

9 Stora satsningar på förskolan I syfte att förenkla administrationen för föräldrar har en ny e-tjänst initierats Två nya förskoleavdelningar har öppnat i vardera Odensvi och Kolsva för att kunna ta emot ett ökat antal förskolebarn. Ett ökat behov har också märkts i Köping och där har förskolan tillfälligt utökats med en avdelning under vårterminen. Byggnationen av den nya förskolan Skogsborgen har slutförts under året. Skogsborgen är en större förskola som ger möjligheter till pedagogiskt utbyte mellan avdelningar och gemensamma ytor som skapar samhörighet, lek och ekonomiska fördelar. I syfte att förenkla administrationen för föräldrar har en ny e-tjänst initierats, Hypernet Förskola. Genom tjänsten kan föräldrar erbjudas högre service, snabbare handläggningstider och en bättre återkoppling. Förbättrade resultat för skolan Från 1 juli finns fyrtio förstelärare anställda i kommunen vilket är en satsning som ska bidra till en bättre undervisning och bättre resultat. Förstelärararna ska vara särskilt yrkesskickliga och arbeta för att förbättra undervisningen, inspirera och dela med sig av sina kunskaper till kollegorna. Resultaten i årskurs 9 har förbättrats. I samtliga skolor för årskurs 6-9 har det genomsnittliga meritvärdet ökat med cirka 20 poäng jämfört med förra läsåret. Det genomsnittliga meritvärdet är nu 214,1. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program och elever som når målen i alla ämnen har också blivit fler. Grundskolan kan uppvisa exempel på goda prestationer med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har Malmaskolan uppmärksammats av flera skolor för sitt arbetssätt vilket har resulterat i ett stort antal studiebesök från andra kommuner. Ett extra teknikår Ullvigymnasiet fick under hösten sin ansökan godkänd om att få anordna det fjärde året på teknikprogrammet i samarbete med några av de ledande företagen inom Teknikcollege. Ullvigymnasiet har också fått äran att vara regionens enda förstklassiga skola enligt VVS-branschen. Det är en kvalitetsstämpel som innebär att branschen rekommenderar VVS- och Fastighetsprogrammet på Ullvigymnasiet. I hela Sverige finns cirka 40 gymnasieskolor som uppfyller kraven för förstklassig skola. Musikskolan går mot kulturskola Musikskolan har under det gångna året omformat verksamheten på olika sätt i syfte att ombildas till en kulturskola. Som ett led i detta har en dramapedagog knutits till verksamheten. Det första hela året med dans som valbart ämne har gått till ända, vilket resulterat i ett antal spännande samarbeten mellan instrumentalister och dansare, både inom balettgenren och inom showdansen. Renoveringen av S:t Olovsskolan påbörjades under juni 2014 och beräknas pågå till juni Med anledning av renoveringen har ersättningslokaler uppförts vid idrottsplatsen vid Västeråsvägen. Året som gått Nya förstelärare Kommunen rekryterade 40 förstelärare inför höstterminen

10 Barn & utbildning Förstklassig skola Ullvigymnasiets VVS- och Fastighetsprogram utsågs till försklassig skola av VVS-branschen. Något som firades med tårta av bl.a. William Sund, elev, Jimmy Wrangfäll, programledare, Carina Westh, programrektor och Jennifer Anderssson, elev. Barnkonventionen Under barnkonventionsveckan fick eleverna på Elundskolan på olika sätt lära sig mer om barns rättigheter. Här berättar Peter Brundin från UNICEF om sitt arbete. 10 Fakta om verksamheten Antal Nettokostnad* Nettokostnad länet* Antal Nettokostnad* Nettokostnad länet* Antal 2012 kr 2012 kr kr 2013 kr Förskolebarn Fritidshemsbarn Förskoleklass Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux, årsplatser *) Källa i SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun?

11 Aktivt arbete med integrationsfrågor Under året har flera kommunala aktiviteter haft fokus på att underlätta etablering och integration av våra nyanlända invånare. Arbetet har involverat både kommunala förvaltningar, myndigheter, föreningar och näringsliv. Samarbetsaktiviteter och projekt har påbörjats rörande bostadsfrågor, arbetsmarknadsfrågor samt frågor som rör barn och unga som är nyanlända i vår kommun. För ungdomar i gymnasieåldern som har invandrat erbjöd kommunen sommarskola, där undervisning kombinerades med praktik. Den för Köping nyetablerade Folkhögskolan bedriver, i samarbete med vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare (sfi) vilket har lett till att kön för att få en utbildningsplats har minskat. Inom ramen har en grupp elever fått bättre kunskap om den svenska naturen och naturvård genom guidade turer i Norsa hagar. En annan grupp elever har fått information om hur kommunens miljökontor arbetar och vad svensk allemansrätt innebär. Kommunen har tillsammans med Skyddsvärnet arrangerat ett utbildningspaket för somaliska föräldrar. Utbildningen tar upp områden som...har fortsatt med läxhjälp för vuxna, frivilliga lärare stöttar elever med utländsk bakgrund Integrationsprojekt 86 invandrare deltog i integrationsprojektet Bootin. En av dem var Deqa Haji, här tillsammans med läraren Lars Carlsson. Stöd & omsorg Fakta om verksamheten Antal Nettokostnad Nettokostnad Antal Nettokostnad Nettokostnad Antal 2012 kr 2012 länet 2013 kr 2013 länet 2014 kr 2012 kr 2013 Personer i bostad med särskild service * * * * 95 Hushåll med socialbidrag och kr/hushåll Barn/ungdom i institution och kr/årsplacering 1, , ,23 Barn/ungdom i familjehem och kr/årsplacering 42, , ,45 Vuxna i institution/familjehem och kr/årsplacering 1, , ,43 *) Källa i SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun? 11

12 Stöd & omsorg 12 till exempel hur förskola, skola, fritid, föräldraroll och barnuppfostran samt vård och omsorg fungerar i Sverige. För att möjliggöra för båda föräldrarna att delta ställer kommunen upp med utökad tid på förskola eller fritids. Vid första tillfället deltog arton föräldrar. Andra stöttande insatser är att biblioteket i Köping har fortsatt med läxhjälp för vuxna, frivilliga lärare stöttar elever med utländsk bakgrund i olika ämnen och ett språkkafé där människor som är nyanlända kan öva sin svenska. Det anordnas också sagostunder på somaliska och arabiska och äldre barn har erbjudits kurser i att hantera sin pekplatta. I Kolsva bibliotek anordnas en mötesplats för personer som är nyanlända som i första hand riktar sig till nyinflyttade inom Kolsva. Projekt Bootin slutfördes Integrationsprojektet Bootin, finansierat av Europeiska socialfonden, avslutades vid årsskiftet för att övergå i ordinarie verksamhet. Under projekttiden har 86 deltagare fått stärkt kunskap i svenska, vardagsmatematik, datorkunskap och omvärldskunskap där de bland annat har gjort studiebesök på riksdagen, brandkåren, polisen etcetera. Deltagarna får också göra språkpraktiker med tät handledning och stöd i att göra offensiva arbetsmarknadsinsatser, några deltagare har gått vidare till anställning. Flera har genomfört slutprov på olika nivåer i utbildning i sfi. Folkhögskola och feriepraktik Folkhögskolan i Västerås har utvidgat sin verksamhet och startat utbildningar i Köping vilket innebär ytterligare en utbildningsväg. Folkhögskolan har ett nära samarbete med vuxenutbildningen och Jobbcenter. Liksom föregående år så kunde alla ungdomar som sökt feriepraktik - kommunalt sommarjobb - fått en plats under sommaren. Feriepraktiken är för många en första erfarenhet av arbetsmarknaden. Insatser till barn och unga Anmälningar som rör barn och ungdomar har ökat under de senaste åren, men antalet barn och ungdomar som är i behov av vård utanför hemmet är ungefär lika som tidigare. Kostnaderna för placeringar har ökat kraftigt under 2014, främst med anledning av omfattande vårdinsatser för en liten grupp barn och ungdomar där en funktionsnedsättning leder till social utsatthet. Samordningen mellan både kommunala förvaltningar och exempelvis landstingets hälsovård för barn, blir allt viktigare. En särskild verksamhet för ungdomar och unga vuxna, 16 25, har startats. Syftet är att samordna insatser som rör sysselsättning, boende, försörjning, hälsa med mera för unga som riskerar ett utanförskap. Socialtjänsten fortsätter utveckla sitt arbete bland annat med Kvinnocentrum i Västerås och den lokala Kvinnojouren. I Köping kan också män som utövar våld få hjälp både enskilt och i grupp genom verksamheten Kriscentrum för män i Västmanland. Färre hushåll söker försörjningsstöd Nära hundra stycken färre hushåll är beroende av försörjningsstöd mot föregående år, främst genom arbetsmarknadsinsatser, men också genom att de fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, ersättning från arbetsförmedling eller försäkringskassa. Enskilda och familjer som är i behov av fortsatt försörjningsstöd har sämre förutsättning till egen försörjning och därmed längre bidragstider. Traineetjänster säkrar kompetens Under året har sammanlagt fyra socialsekreterare anställts som trainees. Två avslutade sin ettåriga traineeperiod vid årsskiftet och går in på ordinarie socialsekreterartjänster. Två nya trainees anställdes under hösten och kommer att genomgå traineeperioder inom alla individ- och familjeomsorgens enheter under sammanlagt ett år. Med brukaren i centrum I somras invigdes nya lokaler för vård- och omsorgsförvaltningen på Sveavägen 21. I lokalerna samlas ett drygt trettiotal anställda som arbetar inom områdena hemsjukvård, demensteam och rehab som också innefattar anhörigstöd och aktivitetsteamet, biståndshandläggning och hemtjänstens ledning. I övrigt har 2014 präglats av interna satsningar i syfte att höja kvaliteten. Bland annat har nya verksamhetssystem och it-stöd implementerats i syfte att ge en effektiv planering, att förstärka kvalitetssäkring av verksamheterna samt upprätthålla en god patientsäkerhet. Möten med minnen och trivselkväll I våras startade Köpings museum projektet Möten med minnen, där personer med demensdiagnos i sällskap med närstående eller följeslagare samtalar och diskuterar kring museets samlingar. Hittills har totalt 137 personer deltagit i satsningen. En annan populär aktivitet för äldre är den årliga trivselkvällen. Träffen anordnas av aktivitetsteamet som är en enhet som arbetar för att stärka den sociala gemenskapen och stimulera till ett aktivt och meningsfullt liv för äldre i Köpings kommun. Trivselkvällen har blivit en populär tradition och i år deltog cirka 400 personer. Bra bemötande i hemtjänsten Kommunens hemtjänst fick gott betyg av sina brukare med runt 90 procent helnöjda i senaste undersökningen. Ett bra bemötande och planering med hjärtat beskrivs vara framgångsfaktorer. Den goda planeringen har sitt stöd i ett databaserat planeringssystem, som kopplas till smarta telefoner. I kombination med datasystemets grundplanering görs planeringen även med utgångspunkter i hur väl brukare och personal fungerar tillsammans samt att samma personal återkommer till sina brukare för en god kontinuitet....färre hushåll är beroende av försörjningsstöd mot föregående år

13 Barn och unga i fokus...har dessutom antagit en barnchecklista som ska säkerställa ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut Tjugofemårsjubileet av barnkonventionen uppmärksammades i Köping under Kommunen anordnade en temavecka med en mängd olika aktiviteter såsom film, utställning, gratisbad, musikteater för att uppmärksamma vikten av barnets perspektiv. Elever i årskurs fyra fick praktisera demokrati genom att rösta fram en film i Skolbiovalet som de fick se under temaveckan. I samband med stadsfesten i maj hölls även en festival för barn och ungdomar. I festivalen var unga delaktiga i både planerande av innehåll och uppträdande och olika former. Ett annat projekt som stärker ungas delaktighet är Ettkulturliv-för-alla-teater, där teater spelas för unga på ungas arenor. Men barn och ungdomars perspektiv har inte bara uppmärksammats genom externa aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har dessutom antagit en barnchecklista som ska säkerställa ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut. Kunskapen kring barnkonventionen har också aktualiserats och stärkts hos kommunens chefer genom en kort föreläsning av Rädda Barnen. Finska bokpaket delades ut Köpings kommun är ett finskt förvaltningsområde enligt språklagen och ska verka för att hålla det finska språket vid liv, samt se till att barn med finsk bakgrund får tillgång till förskola helt eller delvis på finska. Som en insats för att informera kring detta delade kommunen ut finska bokpaket till barnfamiljer med finsk bakgrund. Evenemang av och för Köping Dramatiserade stadsvandringar, julmarknad, nationaldagsfrukost vid Dybecksgården, skördemarknad i Odensvi, filmvisningar av gamla Köpingsfilmer och utställningen om Nibblesbacketoken. Det finns många exempel på uppskattade aktiviteter. I år har Museistråkets alla museer varit öppna under sommaren och Nyströmska gården har inretts och skildrar borgarhem från 1940-talet samt ett arbetarhem från 1930-talet. I våras arrangerades Artattack, ett nytt kulturarrangemang med både konst- och fotoutställning och klubbkvällar med musik. Under en svensk konstutställning i Fauglia i Italien profilerades Köping som stad. Och även hemma i Köping stod Italien i fokus under ett par temaveckor i september med mat, musik, konst och kultur. I oktober genomfördes den stora Guldfesten i Folkets Park som en hyllning till företagandet i Köpings kommun. Det har också arrangangerats företagsdagar för erfarenhetsutbyte mellan företagare från Köping, Arboga och Kungsör och flera företagsfrukostar har genomförts med olika värdar och teman under året. Uppsnyggningar, förstärkningar och förbättringar Biblioteken i Arboga, Kungsör och Köping har med en gemensam webbplats Bibliotek Västra Mälardalen rustat sig digitalt och erbjuder besökarna en mer interaktiv, samlad och användarvänlig plats för bibliotekets tjänster och utbud. Fasaden på det gamla vattentornet har fått en välbehövlig renovering som ett resultat av ett medborgarförslag. I samband med detta har även den omgivande miljön fått en uppsnyggning. Folkets Parks utescen är också ett renoveringsprojekt som påbörjats under året och Kolsvas bibliotek har fått en rejäl ansiktslyftning med ett nytt undertak, ny allmänbelysning och till stor del ny hyllinredning. Köpings fyrbenta vänner har fått ett eget tillhåll under året, nämligen en ny hundgård i Vidhemsparken. Hundgården är lättillgängligt belägen och har nära till både gång- och cykelvägar samt bilparkering. Satsningar för trygghet Brottsförebyggande rådet har genomfört två trygghetsvandringar, en på våren med representanter från ungdomsfullmäktige och en på hösten med fokus på äldres upplevelser. Under vandringarna granskas omgivningen och det noteras vilka platser som kan kännas otrygga eller otrivsamma i syfte att hitta möjligheter till förbättring i år med fokus på att minska cykelstölderna och på trygghet och trivsel i centrum. Förstärkning av kriskompetens 2014 var ett år då krisberedskap stod i fokus på Året som gått Ungdoms-SM i orientering Omkring 1000 deltagare från hela Sverige sprang ungdoms-sm i orientering, som delvis genomfördes i Köpings centrala delar. 13

14 Utegym Kommunen fick sitt första utegym, placerat intill motionsspåret i Johannisdalsskogen. Gymmet är ett resultat av flera medborgarförslag, bland annat från Helena Hoffstedt (bilden). Samhällsbyggnad/Kultur & fritid flera sätt i kommunen. Inte minst genom den stora skogsbranden i Västmanland då Köpings kommun erbjöd att stödja bland annat med: Fordon och personal från räddningstjänsten i vårt gemensamma kommunalförbund Informationsstöd till Länsstyrelsens ledningsstab Personal från Köpings POSOM-grupp Personal från Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Köping Planering inför eventuella evakueringar av drabbade orter. Under året genomgick också chefer och ledare i Köpings kommun en tvådagars stabsutbildning anordnad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I slutet av året stärktes stabskunskaperna i kommunen ytterligare genom en stor nödvattenövning ledd av Livsmedelsverket. Övningen kommer att följas upp av Livsmedelsverket inom ett år. Ytterligare insatser för att höja krisberedskapen har gjorts inom vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att höja kunskapen kring beredskap samt vilka lagar och regler som gäller inom ramen för förvaltningen. Idrott, hälsa, evenemang och engagemang Tusentals personer lockades till Kolsva MS:s arrangemang, SM i rally som hade sträckningen med både start och mål i Köping. Och runt tusen deltagare och en massa åskådare samlades till ungdoms-sm i orientering som arrangerades av Köping-Kolsva orienteringsklubb. Orienteringen som löpte genom centrum blev bejublad av både påhejare och tävlande. Köping har också fått ett robust utomhusgym vid starten till motionsspåret i Johannisdalsskogen, med åtta stationer för olika sorters styrketräning. Svenska Bordtennisförbundet har fått ett nytt kansli i Köping Arena, intill Ullvigymnasiet. Andra förbättringar är en ny boulebana och att bandybanan har fått ny belysning. Andra evenemang inom föreningsliv, idrott och hälsa kan nämnas, prova-på-dagen på sportfältet som genomfördes tillsammans med arton föreningar och elever från årskurs 4-6 samt en föreningsdag på Kompetenscenter tillsammans med tjugo föreningar och 350 deltagande elever var ett år då krisberedskap stod i fokus på flera sätt i kommunen Nytt kulturarrangemang Artattac var ett helt nytt kulturarrangemang med både konst- och fotoutställning och klubbkvällar med musik. Regina Lund var en av konstnärerna som ställde ut sin konst på Hotell Scheele. Fakta om verksamheten Beviljade bygglov Antal markförsäljningar Gång- och cykelvägar i km 59,0 59,5 60,0 61,8 63,2 Antal besök Karlbergsbadet Antal besök Kristinelundsbadet Antal besök Malmabadet Antal besök biblioteken Antal besök Köpings museum Antal elever i musikskolan

15 Arrangemang för en klimatsmartare vardag...har också fortsatt med höst- och vinterplanteringar för att lätta upp miljön under årets mörka perioder Köpingsborna har vid flera tillfällen erbjudits att delta i arrangemang som uppmuntrar till att leva klimatsmartare. Under våren gavs en föreläsning om olika miljömärkningar på livsmedel och hur vi genom val av livsmedel kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Under hösten arrangerades Den Europeiska Trafikantveckan vars syfte är att visa medborgare alternativa, miljövänligare sätt att förflytta sig. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Under veckan gavs en utställning på Stora torget med gas- och elbilar samt möjlighet att lyssna till en föresläsning. Aktiviteten genomfördes tillsammans med bilfirmor med syftet att lyfta fram de fossilfria bränslealternativen som finns på bilmarknaden och synliggöra dem för kommuninvånarna. Samtidigt gick en cykelstafett genom Köping för att inspirera till klimatsmarta transporter. En representant från varje deltagande kommun cyklade stafett på elcykel från Älvkarleby till Eskilstuna. Köping representerades av kommunens miljöstrateg. Earth Hour för de yngre I samband med Earth Hour fick elever i årskurs tre möjlighet att gå på en teaterförställning och inom förskolan skapades en utställning om ekologiska fotavtryck som kunde ses på biblioteket. Eleverna på restaurangskolan Culinaren serverade mat från en klimatsmart meny under hela veckan. Utomhusmiljöer och naturområden Planeringen över hur parker och grönområden ska kunna utvecklas och få varierade miljöer fortlöper. Årets tema för sommarblomsprogrammet var sol och vatten. Kommunen har också fortsatt med höst- och vinterplanteringar för att lätta upp miljön under årets mörka perioder. Dessutom har över åttio stycken träd planterats på olika platser, bland annat rödekar vid Nya Hamnvägen, björkar vid Ringvägen, praktmagnolior längs med Östra Åpromenaden och pelarekar på Torggatan. Runt bostäder där storskogen har stått nära fastigheter har värdefulla karaktärsträd, bärande träd samt buskar som gynnar djurlivet gallrats fram. Under året har arbetet med att bilda ett kommunalt naturreservat i Norsa hagar fortsatt. Parallellt med detta arbetar förvaltningen med inriktningen att också bilda ett naturreservat på Malmön. SAFT-projektet har fortsatt med olika verk- samheter i kommunen. SAFT är en förkortning av Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen och syftet med projektet är att deltagarna ska lära sig mer om sektorn och samtidigt få in en fot på arbetsmarknaden. Under året har projektdeltagare byggt ett timrat vindskydd vid Teknikbacken och ett enklare i Nibblesbackeskogen. Samtliga grillplatser har renoverats och en del nya har tillkommit. Alla grillplatser har försetts med ved. Naturvårdsåtgärder har gjorts och stigar inventerats i stadsnära skogar och i Ållestaskogen har tre stigar markerats med färg. Allt för att underlätta för allmänheten att komma ut i naturen. Gator, trafik och underhåll Större insatser på beläggningsunderhållet har utförts på Ringvägen samt på Västeråsvägen. Det har även utförts mindre insatser samt stenreparationer och justeringar av svackor. I allt arbete finns miljöperspektivet närvarande. Under 2014 skickades cirka 550 ton fräsmassor och cirka 1650 ton uppbruten asfalt till återvinning. Cirka 15 procent av de asfaltmassor som lagts i Köpings kommun har bestått av återvunnen asfalt. Ny sopmaskin löser underhållsproblem Problemet att städa upp mindre skräp i Köpings och Kolsvas centrum har fått en lösning genom inköpet av en eldriven sugmaskin som suger upp det mesta som fimpar, burkar och flaskor. Maskinen har använts dagligen och har inneburit en betydande standardhöjning. Centrumstädningen har till största delen utförts av personal från arbetsmarknadsavdelningens servicelag, med goda resultat. Insatser för gående och cyklister Björnstigen i Kolsva har byggts om med en ny gång- och cykelväg på västra sidan. Ett stort mervärde är att ombyggnaden också ger bättre tillgänglighet vid Koltrastens förskola. Även Kvarteret Hake har förbättras genom en ny infart, gång- och cykelbana längs med Köpingsån samt en ny träbro för gång- och cykeltrafik. För att öka trafiksäkerheten och tryggheten generellt för boende har det införts 30 km/h i två områden och 40 km/h på ett område. Det har under den senare delen av 2014 varit problem med trafiksignalerna vid korsningen Ringvägen och Östanåsgatan. De har gång på gång börjar blinka gult. Felsökning av hela systemet kommer att ske under våren Året som gått Fakta om verksamheten Vattenförbrukning hushåll, liter per person och dygn Antal vattenläckor Antal kunder med fjärrvärme Nya va-abonnenter

16 Miljö & terknik En kundundersökning visar att de allra flesta kunder är nöjda med kommunen som fjärrvärmeleverantör Många nöjda fjärrvärmekunder En kundundersökning visar att de allra flesta kunder är nöjda med kommunen som fjärrvärmeleverantör. Allra bäst poäng fick bemötande och förtroende, men även tillgänglighet, kompetens, tydlighet och prisvärdhet fick höga poäng. Däremot visade samma undersökning att kunderna tycker att begripligheten kring faktureringsuppgifterna är mindre bra. För att komma tillrätta med detta har en e-tjänst byggts upp, där kunder själva kommer kunna ta fram sina förbrukningar och kostnader. Fjärrvärmesystemen är under ständig modernisering och förbättring. Under året har bland annat dessa insatser genomförts: 186 mätare har bytts ut mot ett modernare system som kan samla in mätvärden via kollektorer. Målet är att på sikt kunna automatisera avläsningen. I ett led att minska elförbrukningen så har styrningen av fjärrvärmepumpar effektiviserats i Kolsva. Dessutom har energisnålare belysning installerats i panncentralen. På Vågtorget har en fjärrvärmekammare byggts om för att få bättre arbetsmiljö. På Norsa har frekvensomriktare bytts ut på interna pumpar, dessutom har ett nytt drift- och övervakningssystem införts. Åtgärder Sju läckor upptäcktes på fjärrvärmenätet under året, varav några krävde mer omfattande åtgärder såsom exempelvis läckor på Järnvägsgatan och Torggatan. Som ett led i arbetet med att minska vattenläckage har äldre asbest- och betongkulvert vid Lasarettet, Scheelegatan och Trädgårdsgatan bytts ut. På Norsa har sprickbildning och korrosionsskador på cisternens tak upptäckts vid en besiktnin. Kommande år måste taket bytas samt en vidare utredning om vattenkvalitet göras då kvaliteten har visat avvikelser mot riktvärden. Dialogträffar om miljö Två dialogträffar har genomförts där företag som miljökontoret bedriver tillsyn över bjudits in. Syftet med träffarna var dels att ge information om företagets ansvar utifrån lagar och regler inom området vatten men också för att ge företag inom liknande branscher möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Kemikalieprojekt Kommunen har deltagit i ett nationellt projekt som genomförts av Kemikalieinspektionen. Projektet har inneburit besök hos ett antal butiker som säljer smycken för att kontrollera om dessa innehåller otillåtna värden av bly, nickel och kadmium. Vatten och avlopp Följande större insatser har utförts under året: Upphandlingen av membranfilter samt UVanläggning. Omläggning av samtliga ledningar på Nyponstigen och Ågärdsgatan i Köping samt relining av vattenledning på Fabriksgatan samt Odensvivägen i Kolsva. I Munktorp har etapp ett av omläggning av samtliga ledningar på Bålstavägen och vidare in på Solhemsvägen påbörjats. Ny tryckstegringsstation vid Dömsta. Provborrning inför ny grundvattenbrunn vid vattenverket. Spolning av vattenledningsnätet på de ställen där abonnenter drabbats mer av det missfärgade vattnet. Ny städmaskin En ny eldriven städmaskin som suger upp fimpar, burkar och flaskor har förbättrat renhållningen i Köping och Kolsvas centrum. Här handleder Ali, som arbetar i servicelaget, David, som i vardagen är förvaltningschef, hur städmaskinen fungerar. 16

17 Året som gått våra bolag Här följer en kort presentation av de viktigaste händelserna i våra bolag och kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen. Köpings Bostads AB (KBAB) Under året har arbetet fortsatt med planeringen av nya bostäder inom kvarteret Hake. Avtal tecknades i november för byggandet av 80 bostäder. Under året har byggnaden på Bergtorpet 1:4 rivits. Byggnaden innehöll 17 lägenheter och har stått tom under året. En hyresgästundersökning genomfördes under hösten. Den har lett till att ett systematiskt förbättringsarbete har startats. Undersökningen är ett viktigt instrument för bolagets planering och arbetssätt. Miljöarbetet har fortsatt inom ramen för miljöcertifiering enligt ISO En extern miljörevision under året har inte gett några anmärkningar. Ett pilotprojekt angående vattenbesparing har pågått i kvarteret Berguven 1 och Kvarnhjulet 3. Bygg och underhållsprojekt under året: Undertak och belysning har bytts på Kolsva bibliotek Ny parkering på Mariebergsgatan 8 har anlagts Omläggning av tak har genomförts på Stora gatan 1 samt Kristinelundsvägen 6 Tilläggsisolering och putsning av fasad har genomförts på Nibblesbackevägen 1 Fönsterbyte har genomförts på Ringvägen 57 D-F Renovering av alla badrum på äldreboendet Rosendal har genomförts Balkongerna på Furuvägen 7 har renoverats Utvändig målning på Vivelgatan har genomförts. KBAB-Service Städgruppens arbete med att förtydliga arbetsinstruktionerna har fortsatt under Syftet är att säkerställa rätt leverans och samtliga objekt är nu genomgångna. Städgruppen har också arbetat med arbetsmiljö samt intern och extern kommunikation. Både planerade och akuta underhållsåtgärder har genomförts. Som planerade åtgärder har bytts entrédörr vid Karlbergsgården och vid Tunabyggnaden. Det har också dragits ny dagvattenledning från Himmeta förskola och oljepannan vid Munktorpsskolan har renoverats. Under året har utredning av Ullvigymnasiets ventilation genomförts. Köpings Kabel-TV Året har kännetecknats av fortsatt utbyggnad av fibernät till villor inom bolagets hela täckningsområde. Totalt 268 villor har anslutits eller uppgraderat till fiberkabel. Investering har skett i virtuell servermiljö vilket bidrar till ökad driftsäkerhet och mindre energiförbrukning. Kapaciteten mot internet har också utökats. Efterfrågan på TV-tjänster är fortsatt god. De flesta har nu övergått till digital teknik. Även på bredbandssidan är efterfrågan god. Under året har 496 nya kunder anslutit sig. Kungsörs Grus AB (KGAB) Kungsörs Grus AB har under året lämnat in ansökan till miljöprövningsdelegationen för verksamheten vid Nytorpsberget i Kungsör. I ansökan yrkas på totalt 11 miljoner tons volym. Under 2014 har ett nytt täkttillstånd för Hamre bergtäkt i Arboga erhållits. Produktion och försäljning planeras starta våren Mälarhamnar AB (MHAB) Årets största utmaning har varit hanteringen av Mälarenergis energibalar. Kvaliteten på dessa energibalar har ökat markant under hösten Tillsammans med Mälarenergi har utvecklingsarbetet fortsatt för att uppnå en störningsfri hantering av energibalarna. En ny hantering av armering har påbörjats. Under 2015 kommer anläggningarna att utvecklas för en effektivare hantering. Projektarbetet Södertälje sluss, Mälarfarleden, Västerås och Köpings hamnar fortgår. Sjöfartsverket har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning Västerås och Köping kommer att göra detsamma under Förnyad ansökan om EU-stöd kommer att inlämnas under Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) Räddningstjänsten och kris och beredskapspersonal har under året varit engagerade i den stora skogsbranden i Västmanland. En stor satsning har gjorts i att bygga ett nytt intranät för Kungsörs och Köpings kommuner. Denna uppgradering har möjliggjorts genom effektiviseringar inom it-området. Under året har förberedelser gjorts för att den samlade it-driften för Surahammar ska föras över till förbundet under Surahammar kommer också att ingå i upphandlingssamarbetet från och med Planering och förberedelser har också gjorts för att ta över fakturaskanningen som KAKkommunerna hittills köpts av extern leverantör. Starten beräknas bli från andra kvartalet Under året har ett samverkansorgan inrättats mellan medlemskommunerna och förbundet med syfte att utveckla samarbetet och dialogen. För att tydliggöra förbundets tjänsteleveranser till medlemskommunerna har särskilda uppdragsbeskrivningar arbetats fram för de olika administrativa funktionerna. Under senare delen av 2014 aktualiserades några områden som kan vidareutveckla förbundets uppdrag mot medlemskommunerna under Våra bolag Fakta om bolagen KBAB KGAB MHAB VMKF KBAB KGAB MHAB VMKF Årets resultat 4,7 3,8-6,6 1,1 9,5 2,4 1,7 0,4 Omsättning 309,0 29,6 109,0 133,3 391,4 29,6 112,2 137,8 Soliditet 13,5 66,4 31,2 23,9 15,3 72,5 32,1 17,6 Antal årsarbetare

18 Vår verksamhet jämfört med andra I Köpings kommun så ska jämförelser vara en metod för att hjälpa till att bedöma kvaliteten i verksamheten. En undersökning som kommunen deltar i är kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Där jämförs kommuner med varandra inom områdena tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare deltog 225 kommuner i undersökningen. 39 olika mått används i jämförelsen. Här redovisas hur Köping ligger till jämfört med andra kommuner samt hur utvecklingen sett ut de tre senaste åren. För att ge en snabb och enkel överblick presentereras Köpings resultat i tre jämförelsegrupper. Siffran visar på Köpings resultat för måttet. Vissa av dessa mått används även i uppföljningen av våra verksamhetsmål. Din kommuns tillgänglighet Köping tillhör den tredjedel som har placerat sig högst Köping tillhör de som ligger i mitten Köping tillhör den tredjedel som har placerat sig lägst Utvecklingen det senaste året är positiv Ingen eller svårbedömd utveckling Utvecklingen det senaste året är negativ Resultat Jämfört Jämfört med oss med själva andra Andel kommuninvånare som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar (%) 90 Andel kommuninvånare som via telefon får svar på en enkel fråga (%) 54 Året som gått Andel kommuninvånare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen via telefon (%) 81 Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningstation (antal timmar) 46 Andel barn som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum, januari juni 2014 (%) 61 Väntetid i snitt för barn som inte fått plats inom förskolan på önskat placeringsdatum, jan-juli 2014 (dagar) 18 Väntetid i snitt för att få plats på äldreboende (dagar) 1) 80 Handläggningstid i snitt för att få försörjningsstöd vid nybesök, januari juni 2014 (dagar) 18 Trygghetsaspekter i din kommun Hur trygga kommuninvånarna känner sig i Köping (antal poäng av 100) 45 Antal olika vårdare i snitt som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (antal personer) 13 Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan, oktober 2014, planerad tid (antal barn) 4,9 Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan, oktober 2014, faktisk tid (antal barn) 3,8 Din delaktighet och kommunens information Hur många röstade i senaste kommunvalet (%) 80,9 Hur god kommunens information på webbplatsen är (% av maxvärde) 82 Hur väl kommunen möjliggör för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling (% av maxvärde) 57 Hur väl kommuninvånarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (antal poäng av 100) 43 Din kommuns effektivitet Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, (tkr per barn och år) 127 Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 6, våren 2014 (% som klarat Skolverkets kravnivå ) 88 Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 3, våren 2014 (% som klarat Skolverkets kravnivå ) 64 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, våren 2014 (%) 86,4 Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (% positiva svar) 76 Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per meritpoäng (kronor per elev) 375 Andel av kommunens gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, våren 2014 (%) 80 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (tkr per elev) 26 Vilket serviceutbud som erbjuds inom särskilt boende, (andel av maxpoäng) Kostnad för en plats i särskilt boende, (tkr per år och plats) 2)

19 Resultat Jämfört Jämfört med oss med själva andra Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende (% mycket nöjd/ganska nöjd) 80 Vilket omsorgs- och serviceutbud som erbjuds inom hemtjänst, (andel av maxpoäng) 64 Kostnad per brukare inom hemtjänst (tkr per år och brukare) 2) - Hur nöjda brukarna är med hemtjänsten (% mycket nöjd/ganska nöjd) 90 Vilket serviceutbud som erbjuds inom LSS grupp- och serviceboende (% av maxpoäng) 84 Andelen ungdomar som inte återkommit ett år efter avslutad insats/utredning, januari juni 2013 (%) 76 Din kommun som samhällsutvecklare Året som gått Andelen förvärvsarbetande i kommunen (%) 76 Andelen invånare som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd (%) 6,9 Antal nyregistrerade företag per invånare, januari juni Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, (utbetalda dagar per person och år) 9,1 Andelen återvunnet material av hushållsavfall, (%) 35 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (%) 53 Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunen, januari juni 2013 (%) 23 Hur väl kommuninvånarna upplever att Köping är en attraktiv plats att leva och bo i, 2014 (poäng av 100) 57 1) Vattenskador på våra äldreboenden påverkade platstillgången även ) På grund av byte av IT-system kan inte måtten redovisas tillhörde Köping gul respektive grön grupp. Jämförelse av Köpings resultat i grupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 21% 50% 34% 31% 44% 31% Andel översta tredjedelen Andel mellersta tredjedelen Andel lägsta tredjedelen 20% 10% 29% 34% 26% 0% Figuren visar på hur Köpings resultat fördelar sig i de olika grupperna. I jämförelse med tidigare år så är andelen där Köping ligger i den lägsta tredjedelen relativt oförändrat. Däremot så kan det märkas en förskjutning mot att Köping fick lägre andel i den översta tredjedelen, och att fler av måtten placeras i den mellersta tredjedelen. 19

20 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning - måluppföljning...21 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag...30 Omvärldsanalys...31 Personalöversikt...32 Driftredovisning med kommentarer...33 Investeringsredovisning...36 Ekonomisk och finansiell analys...39 Övrigt...46 Sammanställd redovisning...47 Förvaltningsberättelse Tema sol och vatten Årets tema för sommarplanteringarna var sol och vatten, det vill säga blå blommor med inslag av gult och orange. 20

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 279-280 Bo Nilsson kommundelschef, 281-282 Kari Anttila fastighetsansvarig, 283-284. Rådhuset, Köping 2010-12-07 ...

Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 279-280 Bo Nilsson kommundelschef, 281-282 Kari Anttila fastighetsansvarig, 283-284. Rådhuset, Köping 2010-12-07 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar

Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Så här gjorde vi för att fördubbla andelen gas i våra bilar Inspirationsseminarium; Ökad användning av biogas Borås 2014-11-19 1 Välkommen till Härryda kommun Från djupa skogar och klara vatten är det

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer