Köpings kommun Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Köpings kommun Årsredovisning 2014

2 Om årsredovisningen Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att ge en tydlig redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer information om kommunens verksamhet hittar du på vår webbplats, Årsredovisningens struktur Inledning Årsredovisningen inleds med att kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året. I avsnittet ekonomifakta får du en snabb överblick av ekonomin i kommunen. Vidare redovisas kommunens organisation och ledamöterna i kommunstyrelsen. Året som gått Vår verksamhet Här presenteras de viktigaste händelserna under året för våra verksamheter. Här redovisas även verksamhetsstatistik. Som avslutning finns det en jämförelse med andra kommuner av vår verksamhet. Förvaltningsberättelse Enligt den kommunala redovisningslagen ska en förvaltningsberättelse upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen inleds med en uppföljning av de kommungemensamma målen utifrån begreppet god ekonomisk hushållning, samt en redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag. Därefter följer en omvärldsanalys, personalöversikt samt drift och investeringsredovisning. Driftredovisningen innehåller en kort beskrivning av styrelsen och nämndernas ekonomiska utfall. I avsnittet ekonomisk och finansiell analys görs en analys av styrkor och svagheter i kommunens ekonomi. Vidare innehåller förvaltningsberättelsen ett avsnitt om sammanställd redovisning där kommunkoncernens resultat analyseras, och de viktigare händelserna för bolagen beskrivs. Räkenskaper Här redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet i resultaträkningen. Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och hur de använts under året. Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Dessutom återfinns noter som ger ytterligare förklaringar till räkenskaperna. Till sist redogörs för vilka redovisningsprinciper som gäller samt förklaringar av vissa ekonomiska termer. Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Ekonomifakta... 4 Politik och organisation... 6 Året som gått - vår verksamhet Barn & utbildning... 8 Stöd & omsorg...11 Samhällsbyggnad, Kultur & fritid Miljö & teknik Våra bolag...17 Vår verksamhet - jämfört med andra Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning - måluppföljning Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag Omvärldsanalys Personalöversikt Driftredovisning med kommentarer Investeringsredovisning Ekonomisk och finansiell analys Övrigt Sammanställd redovisning Räkenskaper Resultaträkning och kassafödesrapport Balansräkning Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp Årsredovisningen 2014 är producerad av kommunens drätselkontor och kommunikationsenhet i samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt Reklambyrån Info, Köping. Omslagsbild: Thomas Ljungqvist Tryck: Reklamtryckeriet, Köping 2015.

3 Nu är vi gick under namnet Supervalåret eftersom det var val till såväl EU som till riksdag, landsting och kommunsamma år. EU-valet engagerade många under årets första månader och även kommunalt gjordes ansträngningar för att öka intresset för valet. En stor del av besluten i EU har direkt eller indirekt påverkan i den kommunala vardagen men trots detta blev valdeltagandet betydligt lägre än önskvärt. Bättre, men ändå under riksgenomsnittet, var deltagandet i de allmänna valen i Köping. Det blir en fortsatt viktig uppgift att inför kommande val på olika sätt väcka intresse för att fler ska använda sig av sin rösträtt. En viktig uppgift både för kommunen som organisation och för de politiska partierna. Valresultaten ledde till att Sverige fick en rödgrön regering och i landstinget Västmanland och Köpings kommun visade väljarna fortsatt förtroende för rödgrönt styre. Förändringar skedde i kommunfullmäktige genom omfördelning av mandat mellan de borgerliga partierna. Rubriken berättar att personer valde att bo i Köpings kommun. Det är glädjande och det betyder att vi för tredje året i rad ökar i befolkning, 2014 med 139 personer. Även födelsenettot är positivt och tillsammans med inflyttning avspeglar det sig i en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Under året färdigställdes nya förskoleavdelningar i Odensvi, Kolsva och Köping för att kunna erbjuda barn och föräldrar en kvalitativ barnomsorg i tillräcklig omfattning och utbyggnaden fortsätter. Fler invånare betyder också ökad efterfrågan på bostäder vilket lett till att det är svårt att hitta lediga lägenheter i kommunen. Glädjande nog kan vi nu se ett ökat intresse av byggnation. Köpings Bostads AB bygger två huskroppar med 81 lägenheter i kvarteret Hake och Stålbygg AB 11 lägenheter i parrespektive radhus på Kraftvägen. För att öka möjligheten till ytterligare byggnation behöver arbetet med detaljplaner intensifieras. Samhällsförändringar samt en allt högre takt i vårt nödvändiga investeringsarbete påverkar den kommunala ekonomin. För att klara de utmaningar vi står inför krävs det av samtliga förvaltningar analyser av, och prioriteringar i, verksamheten. Vi måste noggrant granska varje krona vi använder så att vi även fortsättningsvis har kontroll över vår ekonomi i kombination med bra kvalitet i de verksamheter vi ska bedriva. De senaste årens befolkningsökning kommer dels från olika delar av Sverige och dels från olika delar av världen. Det betyder att vi berikats med nya människor, nya idéer och nya erfarenheter som vi kan ha stor nytta av om vi tar emot våra nya invånare på ett bra sätt. Det innebär också nya utmaningar som ställer krav på att vi hittar bra vägar att ge rätt förutsättningar och möjligheter så att alla individer kan känna sig som fullvärdiga medlemmar i Köpings kommun. Med ett gemensamt arbete mellan kommun, myndigheter, näringsliv, organisationer och enskilda kan vi nå långt för att uppnå målet, ett samhälle för alla. Elizabeth Salomonsson Kommunstyrelsens ordförande Det betyder att vi berikats med nya människor, nya idéer och nya erfarenheter som vi kan ha stor nytta av...

4 Ekonomifakta Resultat bättre än budget Årets resultat före extraordinära poster blev 7,3 Mkr. Det budgeterade resultatet var 3,5 Mkr efter beslut i kommunfullmäktige om justeringar. Resultatet motsvarar 0,6 procent av skatteintäkterna. Nämnderna visar ett överskott på 1,4 Mkr, verksamhetskostnader inom finansförvaltning har underskott på -7,6 Mkr, medan finansiering ger ett överskott på 10,0 Mkr. Köpings kommun har även 2014 uppfyllt det lagstadgade balanskravet. Årets intäkter och kostnader I diagrammen visas hur de externa intäkterna och kostnaderna för året har intjänats och konsumerats. Resultaträkningen bygger på dessa intäkter och kostnader. Varifrån kommer pengarna? Vad kostar verksamheterna? I nedanstående diagram visas nettokostnaderna indelade i huvudområden. I infrastruktur ingår kostnader för gator och vägar, parker, räddningstjänst, miljö och hälsa med mera. Särskilt riktade insatser består till största delen av arbetsmarknadsåtgärder. I verksamheten att fördela ingår kommungemensamma verksamheter. Under år 2014 uppgick kommunens nettokostnader för verksamheterna till 1 309,9 Mkr. I dessa kostnader ingår både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. De kommunala verksamheterna har kostat 45,3 Mkr mer under 2014 än under verksamhetsåret 2013, vilket motsvarar 3,6 procent. Politisk verksamhet Infrastruktur Fritid och kultur 13,9 88,7 63,6 Bidrag 7% Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg 552,2 557,9 Kommunalskatt 56% Taxor och avgifter 19% Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet 11,5-11,3 Gemensam verksamhet m m Totalt 1 309,9 38, Vad används de till? Bidrag 4% Material och tjänster 23% Övrigt 1% Generella statsbidrag/ utjämning, netto 17% Lokalkostnader 7% Avskrivningar 3% Personalkostnader 63% Till vad går min kommunalskatt? På varje intjänad hundralapp betalar vi Köpingsbor 22,16 kronor i skatt till kommunen och 10,88 kronor till landstinget. Den del av skatten som går till kommunen fördelar sig så här på olika verksamheter: 25,75 Vård och omsorg till äldre 19,20 Grundskola för elever 12,87 Förskola och fritidshem för barn 9,62 Gymnasieutbildning för 951 elever samt vuxenutbildning för 347 elever 9,12 Insatser till funktionshindrade enligt LSS/LASS 4,81 Kultur- och fritidsverksamhet 4,68 Insatser inom individ och familjeomsorgen 4,02 Kommunens övriga verksamheter 3,34 Skötsel av parker, gator samt 63 km cykelbanor mm 3,05 Försörjningsstöd (socialbidrag) till 719 hushåll 1,53 Räddningstjänst och civilförsvar 1,06 Politisk verksamhet och revision 0,83 Arbetsmarknadsåtgärder 0,56 Fysisk och teknisk planering 0,42 Miljö- och hälsoskydd -0,86 Affärsverksamhet (kommunikation, fjärrvärme, vatten mm) 4

5 Årets investeringar Investeringar kan kommunen göra för att bygga nya anläggningar eller köpa nya dyrbarare inventarier som ska användas på längre sikt. Investeringar kan också göras för att ersätta inventarier eller för ombyggnationer. Årets investeringar uppgår till 144,5 Mkr. Under den senaste femårsperioden har Köpings kommun investerat 104 Mkr i snitt per år. Årets investeringar per verksamhet Mkr Övriga Fritidsanläggningar Vård & Omsorg Park & grönområden Infrastruktur inkl hamn Förskola Bolagens redovisade resultat efter finansiella poster Kommunen bedriver en del verksamhet i bolagsform. För att få en samlad bild av kommunens ekonomiska ställning görs en sammanställd redovisning. Årets resultat för koncernen Köpings kommun blev 16,4 Mkr. Bolag, ägd andel i % Köpings Bostads AB, 100 4,3 7,4 5,7 3,8 9,5 Kungsörs Grus AB, 25 1,7 4,1 5,8 5,9 5,1 Mälarhamnar AB, 45 6,4 2,6-3,2-5,0 2,3 Västra Mälardalens Kommunalförbund, 56 2,8 3,6 3,2 1,1 0,4 Köpings resultat i jämförelse med andra I tabellen visas en jämförelse av resultatet för länet, riket samt en grupp av 20 likartade kommuner års resultat visas då resultatet för 2014 inte ännu är tillgängligt. I tabellen visas kommunernas resultat per invånare inklusive jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna är främst återbetalning av sjukförsäkringsavgifter. 20 VA Köping Årets större investeringar per projekt: Fjärrvärme Nybyggnad förskola Köping Öster, 37,5 Mkr Ombyggnad S:t Olovsskolan, 21,8 Mkr Nybyggnad förskola, 2,4 Mkr Lokaler Svenska bordtennisförbundet, 1,4 Mkr Kvarteret Hake, miljösanering, 2,1 Mkr Plan 7 och 8 infrastruktur, hamnen, 4,3 Mkr Hamnen, 6,9 Mkr Kaptenen 2, 3,0 Mkr Solbackenbron, 2,6 Mkr Kv. Hake, gata, gångbro och cykelväg, 3,8 Mkr Munktorp, multiplan, 1,5 Mkr Omläggning ledningar, Byjorden/Tunadal, fjärrvärme 6,1 Mkr Övriga investeringar i fjärrvärme, 6,4 Mkr Filteranläggning vattenverk, vatten och avlopp, 2,0 Mkr Nyponstigen, Ågärdsgatan och Bålstavägen omläggning ledningar, vatten och avlopp, 6,6 Mkr Övriga investeringar i vatten och avlopp, 8,2 Mkr Länet Jämförelsegruppen Riket Fem år i siffror Folkmängd Årets resultat, Mkr Kommunen 33,8 18,4 44,7 28,0 7,3 Koncernen 40,8 25,8 48,2 29,7 16,4 Investeringar, Mkr Kommunen 71,5 100,5 104,7 121,6 144,5 Koncernen 94,9 120,6 149,2 231,5 274,7 Verksamhetens intäkter & skatt, Mkr Kommunen 1 545, , , , ,3 Koncernen 1 869, , , , ,4 Balansomslutning, Mkr Kommunen 1 130, , , , ,6 Koncernen 1 982, , , , ,0 Soliditet, % Kommunen 58,8 57,3 57,0 58,5 56,1 Koncernen 38,0 38,0 39,0 39,0 38,0 Låneskuld Mkr Kommunen Likviditet Mkr Kommunen 101,1 100,7 121,8 86,5 74,7 Koncernen 115,3 108,1 127,0 99,8 118,1 5

6 Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och väljs av invånarna vart fjärde år. I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål och budget för de kommunala verksamheterna. I kommunens organisation ingår åtta politiska nämnder som fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till varje nämnd hör en eller flera förvaltningar med anställda medarbetare som genomför de politiskt fattade besluten. En förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga. Kommunen driver en del av sin verksamhet i bolag eller kommunalförbund. Med kommunalt koncernföretag menas en juridisk person där kommunen har en andel på mer än 20 procent. I kommunalförbundet, som leds av en politisk direktion, samverkar Köping med grannkommuner, bland annat för att kunna säkerställa kompetens inom olika områden. De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer, politiker och tjänstemän för att diskutera hur de berörda verksamheterna kan bli bättre. 22 Kommunfullmäktige mandatfördelning (49 mandat) Elizabeth Salomonsson, kommunalråd Carl-Inge Westberg, kommunfullmäktiges ordförande S M SD V C FP MP KD Kommunrevision Valnämnd Kommunstyrelse Stadskansliet Drätselkontoret Tekniska kontoret Överförmyndarnämnd Roger Eklund, kommunalråd Miljö- och byggnadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Vård & Omsorg Social & Arbetsmarknad Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kommundelsnämnd Andreas Trygg, kommunalråd Barn & Utbildning Kultur & Fritid Kolsva kommundel Rådgivande organ Brottsförebyggande råd Folkhälsoråd Pensionärsråd Handikappråd Cykelråd Ungdomsfullmäktige Kommunala bolag/ kommunalförbund inom kommunkoncernen Köpings Bostads AB, 100 % Västra Mälardalens Kommunalförbund, 56 % Kungsörs Grus AB, 25 % Mälarhamnar AB, 45 % Övriga med kommunalt ägarintresse Mälarenergi Elnät AB, 14,7 % Vafab Miljö AB, 8,2 % Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Samordningsförbundet Västra Mälardalen Kommuninvest Folkets Hus Västra Mälardalen i samverkan 6

7 Kommunstyrelsens uppgifter Kommunstyrelsen har många viktiga uppgifter som är bestämda i kommunallagen. Detta gäller inte minst ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen har en så kalllad uppsiktsplikt vilket innebär att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska också bedriva omvärldsbevakning och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. För att uppsiktsplikten ska fungera i praktiken ansvarar kommunstyrelsen för att det finns styrdokument som kommunfullmäktige tar beslut om. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns bra modeller för uppföljning av kommunens verksamheter både när det gäller uppföljning av ekonomi och de kommungemensamma målen. En annan viktig uppgift är att se till att den interna kontrollen fungerar i kommunen. Syftet med den interna kontrollen är att säkra att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Stående från vänster: Jonny Clefberg, S, Gunvor Sharp, M, Karl Ingström, FP, Lena Vilhelmsson, S, Fredrik Andersson, SD, Carl-Inge Westberg, S, Karolina Glogowska, SD och Börje Eriksson, S. Sittande från vänster: Ola Saaw, M, Roger Eklund (vice ordförande), S, Elizabeth Salomonsson (ordförande), S, Andreas Trygg, V och Jenny Adolphson, C Historisk lottning I höstas fick Köping mycket uppmärksamhet då två platser i kommunstyrelsen lottades ut mellan tre politiska grupperingar. Anledningen till den historiska händelsen var att det blev lika jämförelsetal mellan blocken och att det inte gick att komma överens om mandatfördelningen. 7

8 Året som gått - vår verksamhet Barn & utbildning...8 Stöd & omsorg...11 Samhällsbygge, Kultur & fritid...13 Miljö & teknik...15 Våra bolag...17 Barn & utbildning 8

9 Stora satsningar på förskolan I syfte att förenkla administrationen för föräldrar har en ny e-tjänst initierats Två nya förskoleavdelningar har öppnat i vardera Odensvi och Kolsva för att kunna ta emot ett ökat antal förskolebarn. Ett ökat behov har också märkts i Köping och där har förskolan tillfälligt utökats med en avdelning under vårterminen. Byggnationen av den nya förskolan Skogsborgen har slutförts under året. Skogsborgen är en större förskola som ger möjligheter till pedagogiskt utbyte mellan avdelningar och gemensamma ytor som skapar samhörighet, lek och ekonomiska fördelar. I syfte att förenkla administrationen för föräldrar har en ny e-tjänst initierats, Hypernet Förskola. Genom tjänsten kan föräldrar erbjudas högre service, snabbare handläggningstider och en bättre återkoppling. Förbättrade resultat för skolan Från 1 juli finns fyrtio förstelärare anställda i kommunen vilket är en satsning som ska bidra till en bättre undervisning och bättre resultat. Förstelärararna ska vara särskilt yrkesskickliga och arbeta för att förbättra undervisningen, inspirera och dela med sig av sina kunskaper till kollegorna. Resultaten i årskurs 9 har förbättrats. I samtliga skolor för årskurs 6-9 har det genomsnittliga meritvärdet ökat med cirka 20 poäng jämfört med förra läsåret. Det genomsnittliga meritvärdet är nu 214,1. Andelen elever som är behöriga till ett nationellt program och elever som når målen i alla ämnen har också blivit fler. Grundskolan kan uppvisa exempel på goda prestationer med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Bland annat har Malmaskolan uppmärksammats av flera skolor för sitt arbetssätt vilket har resulterat i ett stort antal studiebesök från andra kommuner. Ett extra teknikår Ullvigymnasiet fick under hösten sin ansökan godkänd om att få anordna det fjärde året på teknikprogrammet i samarbete med några av de ledande företagen inom Teknikcollege. Ullvigymnasiet har också fått äran att vara regionens enda förstklassiga skola enligt VVS-branschen. Det är en kvalitetsstämpel som innebär att branschen rekommenderar VVS- och Fastighetsprogrammet på Ullvigymnasiet. I hela Sverige finns cirka 40 gymnasieskolor som uppfyller kraven för förstklassig skola. Musikskolan går mot kulturskola Musikskolan har under det gångna året omformat verksamheten på olika sätt i syfte att ombildas till en kulturskola. Som ett led i detta har en dramapedagog knutits till verksamheten. Det första hela året med dans som valbart ämne har gått till ända, vilket resulterat i ett antal spännande samarbeten mellan instrumentalister och dansare, både inom balettgenren och inom showdansen. Renoveringen av S:t Olovsskolan påbörjades under juni 2014 och beräknas pågå till juni Med anledning av renoveringen har ersättningslokaler uppförts vid idrottsplatsen vid Västeråsvägen. Året som gått Nya förstelärare Kommunen rekryterade 40 förstelärare inför höstterminen

10 Barn & utbildning Förstklassig skola Ullvigymnasiets VVS- och Fastighetsprogram utsågs till försklassig skola av VVS-branschen. Något som firades med tårta av bl.a. William Sund, elev, Jimmy Wrangfäll, programledare, Carina Westh, programrektor och Jennifer Anderssson, elev. Barnkonventionen Under barnkonventionsveckan fick eleverna på Elundskolan på olika sätt lära sig mer om barns rättigheter. Här berättar Peter Brundin från UNICEF om sitt arbete. 10 Fakta om verksamheten Antal Nettokostnad* Nettokostnad länet* Antal Nettokostnad* Nettokostnad länet* Antal 2012 kr 2012 kr kr 2013 kr Förskolebarn Fritidshemsbarn Förskoleklass Grundskoleelever Gymnasieelever Komvux, årsplatser *) Källa i SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun?

11 Aktivt arbete med integrationsfrågor Under året har flera kommunala aktiviteter haft fokus på att underlätta etablering och integration av våra nyanlända invånare. Arbetet har involverat både kommunala förvaltningar, myndigheter, föreningar och näringsliv. Samarbetsaktiviteter och projekt har påbörjats rörande bostadsfrågor, arbetsmarknadsfrågor samt frågor som rör barn och unga som är nyanlända i vår kommun. För ungdomar i gymnasieåldern som har invandrat erbjöd kommunen sommarskola, där undervisning kombinerades med praktik. Den för Köping nyetablerade Folkhögskolan bedriver, i samarbete med vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare (sfi) vilket har lett till att kön för att få en utbildningsplats har minskat. Inom ramen har en grupp elever fått bättre kunskap om den svenska naturen och naturvård genom guidade turer i Norsa hagar. En annan grupp elever har fått information om hur kommunens miljökontor arbetar och vad svensk allemansrätt innebär. Kommunen har tillsammans med Skyddsvärnet arrangerat ett utbildningspaket för somaliska föräldrar. Utbildningen tar upp områden som...har fortsatt med läxhjälp för vuxna, frivilliga lärare stöttar elever med utländsk bakgrund Integrationsprojekt 86 invandrare deltog i integrationsprojektet Bootin. En av dem var Deqa Haji, här tillsammans med läraren Lars Carlsson. Stöd & omsorg Fakta om verksamheten Antal Nettokostnad Nettokostnad Antal Nettokostnad Nettokostnad Antal 2012 kr 2012 länet 2013 kr 2013 länet 2014 kr 2012 kr 2013 Personer i bostad med särskild service * * * * 95 Hushåll med socialbidrag och kr/hushåll Barn/ungdom i institution och kr/årsplacering 1, , ,23 Barn/ungdom i familjehem och kr/årsplacering 42, , ,45 Vuxna i institution/familjehem och kr/årsplacering 1, , ,43 *) Källa i SCB, Vad kostar verksamheten i din kommun? 11

12 Stöd & omsorg 12 till exempel hur förskola, skola, fritid, föräldraroll och barnuppfostran samt vård och omsorg fungerar i Sverige. För att möjliggöra för båda föräldrarna att delta ställer kommunen upp med utökad tid på förskola eller fritids. Vid första tillfället deltog arton föräldrar. Andra stöttande insatser är att biblioteket i Köping har fortsatt med läxhjälp för vuxna, frivilliga lärare stöttar elever med utländsk bakgrund i olika ämnen och ett språkkafé där människor som är nyanlända kan öva sin svenska. Det anordnas också sagostunder på somaliska och arabiska och äldre barn har erbjudits kurser i att hantera sin pekplatta. I Kolsva bibliotek anordnas en mötesplats för personer som är nyanlända som i första hand riktar sig till nyinflyttade inom Kolsva. Projekt Bootin slutfördes Integrationsprojektet Bootin, finansierat av Europeiska socialfonden, avslutades vid årsskiftet för att övergå i ordinarie verksamhet. Under projekttiden har 86 deltagare fått stärkt kunskap i svenska, vardagsmatematik, datorkunskap och omvärldskunskap där de bland annat har gjort studiebesök på riksdagen, brandkåren, polisen etcetera. Deltagarna får också göra språkpraktiker med tät handledning och stöd i att göra offensiva arbetsmarknadsinsatser, några deltagare har gått vidare till anställning. Flera har genomfört slutprov på olika nivåer i utbildning i sfi. Folkhögskola och feriepraktik Folkhögskolan i Västerås har utvidgat sin verksamhet och startat utbildningar i Köping vilket innebär ytterligare en utbildningsväg. Folkhögskolan har ett nära samarbete med vuxenutbildningen och Jobbcenter. Liksom föregående år så kunde alla ungdomar som sökt feriepraktik - kommunalt sommarjobb - fått en plats under sommaren. Feriepraktiken är för många en första erfarenhet av arbetsmarknaden. Insatser till barn och unga Anmälningar som rör barn och ungdomar har ökat under de senaste åren, men antalet barn och ungdomar som är i behov av vård utanför hemmet är ungefär lika som tidigare. Kostnaderna för placeringar har ökat kraftigt under 2014, främst med anledning av omfattande vårdinsatser för en liten grupp barn och ungdomar där en funktionsnedsättning leder till social utsatthet. Samordningen mellan både kommunala förvaltningar och exempelvis landstingets hälsovård för barn, blir allt viktigare. En särskild verksamhet för ungdomar och unga vuxna, 16 25, har startats. Syftet är att samordna insatser som rör sysselsättning, boende, försörjning, hälsa med mera för unga som riskerar ett utanförskap. Socialtjänsten fortsätter utveckla sitt arbete bland annat med Kvinnocentrum i Västerås och den lokala Kvinnojouren. I Köping kan också män som utövar våld få hjälp både enskilt och i grupp genom verksamheten Kriscentrum för män i Västmanland. Färre hushåll söker försörjningsstöd Nära hundra stycken färre hushåll är beroende av försörjningsstöd mot föregående år, främst genom arbetsmarknadsinsatser, men också genom att de fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, ersättning från arbetsförmedling eller försäkringskassa. Enskilda och familjer som är i behov av fortsatt försörjningsstöd har sämre förutsättning till egen försörjning och därmed längre bidragstider. Traineetjänster säkrar kompetens Under året har sammanlagt fyra socialsekreterare anställts som trainees. Två avslutade sin ettåriga traineeperiod vid årsskiftet och går in på ordinarie socialsekreterartjänster. Två nya trainees anställdes under hösten och kommer att genomgå traineeperioder inom alla individ- och familjeomsorgens enheter under sammanlagt ett år. Med brukaren i centrum I somras invigdes nya lokaler för vård- och omsorgsförvaltningen på Sveavägen 21. I lokalerna samlas ett drygt trettiotal anställda som arbetar inom områdena hemsjukvård, demensteam och rehab som också innefattar anhörigstöd och aktivitetsteamet, biståndshandläggning och hemtjänstens ledning. I övrigt har 2014 präglats av interna satsningar i syfte att höja kvaliteten. Bland annat har nya verksamhetssystem och it-stöd implementerats i syfte att ge en effektiv planering, att förstärka kvalitetssäkring av verksamheterna samt upprätthålla en god patientsäkerhet. Möten med minnen och trivselkväll I våras startade Köpings museum projektet Möten med minnen, där personer med demensdiagnos i sällskap med närstående eller följeslagare samtalar och diskuterar kring museets samlingar. Hittills har totalt 137 personer deltagit i satsningen. En annan populär aktivitet för äldre är den årliga trivselkvällen. Träffen anordnas av aktivitetsteamet som är en enhet som arbetar för att stärka den sociala gemenskapen och stimulera till ett aktivt och meningsfullt liv för äldre i Köpings kommun. Trivselkvällen har blivit en populär tradition och i år deltog cirka 400 personer. Bra bemötande i hemtjänsten Kommunens hemtjänst fick gott betyg av sina brukare med runt 90 procent helnöjda i senaste undersökningen. Ett bra bemötande och planering med hjärtat beskrivs vara framgångsfaktorer. Den goda planeringen har sitt stöd i ett databaserat planeringssystem, som kopplas till smarta telefoner. I kombination med datasystemets grundplanering görs planeringen även med utgångspunkter i hur väl brukare och personal fungerar tillsammans samt att samma personal återkommer till sina brukare för en god kontinuitet....färre hushåll är beroende av försörjningsstöd mot föregående år

13 Barn och unga i fokus...har dessutom antagit en barnchecklista som ska säkerställa ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut Tjugofemårsjubileet av barnkonventionen uppmärksammades i Köping under Kommunen anordnade en temavecka med en mängd olika aktiviteter såsom film, utställning, gratisbad, musikteater för att uppmärksamma vikten av barnets perspektiv. Elever i årskurs fyra fick praktisera demokrati genom att rösta fram en film i Skolbiovalet som de fick se under temaveckan. I samband med stadsfesten i maj hölls även en festival för barn och ungdomar. I festivalen var unga delaktiga i både planerande av innehåll och uppträdande och olika former. Ett annat projekt som stärker ungas delaktighet är Ettkulturliv-för-alla-teater, där teater spelas för unga på ungas arenor. Men barn och ungdomars perspektiv har inte bara uppmärksammats genom externa aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har dessutom antagit en barnchecklista som ska säkerställa ungas delaktighet och möjlighet att påverka beslut. Kunskapen kring barnkonventionen har också aktualiserats och stärkts hos kommunens chefer genom en kort föreläsning av Rädda Barnen. Finska bokpaket delades ut Köpings kommun är ett finskt förvaltningsområde enligt språklagen och ska verka för att hålla det finska språket vid liv, samt se till att barn med finsk bakgrund får tillgång till förskola helt eller delvis på finska. Som en insats för att informera kring detta delade kommunen ut finska bokpaket till barnfamiljer med finsk bakgrund. Evenemang av och för Köping Dramatiserade stadsvandringar, julmarknad, nationaldagsfrukost vid Dybecksgården, skördemarknad i Odensvi, filmvisningar av gamla Köpingsfilmer och utställningen om Nibblesbacketoken. Det finns många exempel på uppskattade aktiviteter. I år har Museistråkets alla museer varit öppna under sommaren och Nyströmska gården har inretts och skildrar borgarhem från 1940-talet samt ett arbetarhem från 1930-talet. I våras arrangerades Artattack, ett nytt kulturarrangemang med både konst- och fotoutställning och klubbkvällar med musik. Under en svensk konstutställning i Fauglia i Italien profilerades Köping som stad. Och även hemma i Köping stod Italien i fokus under ett par temaveckor i september med mat, musik, konst och kultur. I oktober genomfördes den stora Guldfesten i Folkets Park som en hyllning till företagandet i Köpings kommun. Det har också arrangangerats företagsdagar för erfarenhetsutbyte mellan företagare från Köping, Arboga och Kungsör och flera företagsfrukostar har genomförts med olika värdar och teman under året. Uppsnyggningar, förstärkningar och förbättringar Biblioteken i Arboga, Kungsör och Köping har med en gemensam webbplats Bibliotek Västra Mälardalen rustat sig digitalt och erbjuder besökarna en mer interaktiv, samlad och användarvänlig plats för bibliotekets tjänster och utbud. Fasaden på det gamla vattentornet har fått en välbehövlig renovering som ett resultat av ett medborgarförslag. I samband med detta har även den omgivande miljön fått en uppsnyggning. Folkets Parks utescen är också ett renoveringsprojekt som påbörjats under året och Kolsvas bibliotek har fått en rejäl ansiktslyftning med ett nytt undertak, ny allmänbelysning och till stor del ny hyllinredning. Köpings fyrbenta vänner har fått ett eget tillhåll under året, nämligen en ny hundgård i Vidhemsparken. Hundgården är lättillgängligt belägen och har nära till både gång- och cykelvägar samt bilparkering. Satsningar för trygghet Brottsförebyggande rådet har genomfört två trygghetsvandringar, en på våren med representanter från ungdomsfullmäktige och en på hösten med fokus på äldres upplevelser. Under vandringarna granskas omgivningen och det noteras vilka platser som kan kännas otrygga eller otrivsamma i syfte att hitta möjligheter till förbättring i år med fokus på att minska cykelstölderna och på trygghet och trivsel i centrum. Förstärkning av kriskompetens 2014 var ett år då krisberedskap stod i fokus på Året som gått Ungdoms-SM i orientering Omkring 1000 deltagare från hela Sverige sprang ungdoms-sm i orientering, som delvis genomfördes i Köpings centrala delar. 13

14 Utegym Kommunen fick sitt första utegym, placerat intill motionsspåret i Johannisdalsskogen. Gymmet är ett resultat av flera medborgarförslag, bland annat från Helena Hoffstedt (bilden). Samhällsbyggnad/Kultur & fritid flera sätt i kommunen. Inte minst genom den stora skogsbranden i Västmanland då Köpings kommun erbjöd att stödja bland annat med: Fordon och personal från räddningstjänsten i vårt gemensamma kommunalförbund Informationsstöd till Länsstyrelsens ledningsstab Personal från Köpings POSOM-grupp Personal från Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Köping Planering inför eventuella evakueringar av drabbade orter. Under året genomgick också chefer och ledare i Köpings kommun en tvådagars stabsutbildning anordnad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I slutet av året stärktes stabskunskaperna i kommunen ytterligare genom en stor nödvattenövning ledd av Livsmedelsverket. Övningen kommer att följas upp av Livsmedelsverket inom ett år. Ytterligare insatser för att höja krisberedskapen har gjorts inom vård- och omsorgsförvaltningen i syfte att höja kunskapen kring beredskap samt vilka lagar och regler som gäller inom ramen för förvaltningen. Idrott, hälsa, evenemang och engagemang Tusentals personer lockades till Kolsva MS:s arrangemang, SM i rally som hade sträckningen med både start och mål i Köping. Och runt tusen deltagare och en massa åskådare samlades till ungdoms-sm i orientering som arrangerades av Köping-Kolsva orienteringsklubb. Orienteringen som löpte genom centrum blev bejublad av både påhejare och tävlande. Köping har också fått ett robust utomhusgym vid starten till motionsspåret i Johannisdalsskogen, med åtta stationer för olika sorters styrketräning. Svenska Bordtennisförbundet har fått ett nytt kansli i Köping Arena, intill Ullvigymnasiet. Andra förbättringar är en ny boulebana och att bandybanan har fått ny belysning. Andra evenemang inom föreningsliv, idrott och hälsa kan nämnas, prova-på-dagen på sportfältet som genomfördes tillsammans med arton föreningar och elever från årskurs 4-6 samt en föreningsdag på Kompetenscenter tillsammans med tjugo föreningar och 350 deltagande elever var ett år då krisberedskap stod i fokus på flera sätt i kommunen Nytt kulturarrangemang Artattac var ett helt nytt kulturarrangemang med både konst- och fotoutställning och klubbkvällar med musik. Regina Lund var en av konstnärerna som ställde ut sin konst på Hotell Scheele. Fakta om verksamheten Beviljade bygglov Antal markförsäljningar Gång- och cykelvägar i km 59,0 59,5 60,0 61,8 63,2 Antal besök Karlbergsbadet Antal besök Kristinelundsbadet Antal besök Malmabadet Antal besök biblioteken Antal besök Köpings museum Antal elever i musikskolan

15 Arrangemang för en klimatsmartare vardag...har också fortsatt med höst- och vinterplanteringar för att lätta upp miljön under årets mörka perioder Köpingsborna har vid flera tillfällen erbjudits att delta i arrangemang som uppmuntrar till att leva klimatsmartare. Under våren gavs en föreläsning om olika miljömärkningar på livsmedel och hur vi genom val av livsmedel kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Under hösten arrangerades Den Europeiska Trafikantveckan vars syfte är att visa medborgare alternativa, miljövänligare sätt att förflytta sig. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Under veckan gavs en utställning på Stora torget med gas- och elbilar samt möjlighet att lyssna till en föresläsning. Aktiviteten genomfördes tillsammans med bilfirmor med syftet att lyfta fram de fossilfria bränslealternativen som finns på bilmarknaden och synliggöra dem för kommuninvånarna. Samtidigt gick en cykelstafett genom Köping för att inspirera till klimatsmarta transporter. En representant från varje deltagande kommun cyklade stafett på elcykel från Älvkarleby till Eskilstuna. Köping representerades av kommunens miljöstrateg. Earth Hour för de yngre I samband med Earth Hour fick elever i årskurs tre möjlighet att gå på en teaterförställning och inom förskolan skapades en utställning om ekologiska fotavtryck som kunde ses på biblioteket. Eleverna på restaurangskolan Culinaren serverade mat från en klimatsmart meny under hela veckan. Utomhusmiljöer och naturområden Planeringen över hur parker och grönområden ska kunna utvecklas och få varierade miljöer fortlöper. Årets tema för sommarblomsprogrammet var sol och vatten. Kommunen har också fortsatt med höst- och vinterplanteringar för att lätta upp miljön under årets mörka perioder. Dessutom har över åttio stycken träd planterats på olika platser, bland annat rödekar vid Nya Hamnvägen, björkar vid Ringvägen, praktmagnolior längs med Östra Åpromenaden och pelarekar på Torggatan. Runt bostäder där storskogen har stått nära fastigheter har värdefulla karaktärsträd, bärande träd samt buskar som gynnar djurlivet gallrats fram. Under året har arbetet med att bilda ett kommunalt naturreservat i Norsa hagar fortsatt. Parallellt med detta arbetar förvaltningen med inriktningen att också bilda ett naturreservat på Malmön. SAFT-projektet har fortsatt med olika verk- samheter i kommunen. SAFT är en förkortning av Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen och syftet med projektet är att deltagarna ska lära sig mer om sektorn och samtidigt få in en fot på arbetsmarknaden. Under året har projektdeltagare byggt ett timrat vindskydd vid Teknikbacken och ett enklare i Nibblesbackeskogen. Samtliga grillplatser har renoverats och en del nya har tillkommit. Alla grillplatser har försetts med ved. Naturvårdsåtgärder har gjorts och stigar inventerats i stadsnära skogar och i Ållestaskogen har tre stigar markerats med färg. Allt för att underlätta för allmänheten att komma ut i naturen. Gator, trafik och underhåll Större insatser på beläggningsunderhållet har utförts på Ringvägen samt på Västeråsvägen. Det har även utförts mindre insatser samt stenreparationer och justeringar av svackor. I allt arbete finns miljöperspektivet närvarande. Under 2014 skickades cirka 550 ton fräsmassor och cirka 1650 ton uppbruten asfalt till återvinning. Cirka 15 procent av de asfaltmassor som lagts i Köpings kommun har bestått av återvunnen asfalt. Ny sopmaskin löser underhållsproblem Problemet att städa upp mindre skräp i Köpings och Kolsvas centrum har fått en lösning genom inköpet av en eldriven sugmaskin som suger upp det mesta som fimpar, burkar och flaskor. Maskinen har använts dagligen och har inneburit en betydande standardhöjning. Centrumstädningen har till största delen utförts av personal från arbetsmarknadsavdelningens servicelag, med goda resultat. Insatser för gående och cyklister Björnstigen i Kolsva har byggts om med en ny gång- och cykelväg på västra sidan. Ett stort mervärde är att ombyggnaden också ger bättre tillgänglighet vid Koltrastens förskola. Även Kvarteret Hake har förbättras genom en ny infart, gång- och cykelbana längs med Köpingsån samt en ny träbro för gång- och cykeltrafik. För att öka trafiksäkerheten och tryggheten generellt för boende har det införts 30 km/h i två områden och 40 km/h på ett område. Det har under den senare delen av 2014 varit problem med trafiksignalerna vid korsningen Ringvägen och Östanåsgatan. De har gång på gång börjar blinka gult. Felsökning av hela systemet kommer att ske under våren Året som gått Fakta om verksamheten Vattenförbrukning hushåll, liter per person och dygn Antal vattenläckor Antal kunder med fjärrvärme Nya va-abonnenter

16 Miljö & terknik En kundundersökning visar att de allra flesta kunder är nöjda med kommunen som fjärrvärmeleverantör Många nöjda fjärrvärmekunder En kundundersökning visar att de allra flesta kunder är nöjda med kommunen som fjärrvärmeleverantör. Allra bäst poäng fick bemötande och förtroende, men även tillgänglighet, kompetens, tydlighet och prisvärdhet fick höga poäng. Däremot visade samma undersökning att kunderna tycker att begripligheten kring faktureringsuppgifterna är mindre bra. För att komma tillrätta med detta har en e-tjänst byggts upp, där kunder själva kommer kunna ta fram sina förbrukningar och kostnader. Fjärrvärmesystemen är under ständig modernisering och förbättring. Under året har bland annat dessa insatser genomförts: 186 mätare har bytts ut mot ett modernare system som kan samla in mätvärden via kollektorer. Målet är att på sikt kunna automatisera avläsningen. I ett led att minska elförbrukningen så har styrningen av fjärrvärmepumpar effektiviserats i Kolsva. Dessutom har energisnålare belysning installerats i panncentralen. På Vågtorget har en fjärrvärmekammare byggts om för att få bättre arbetsmiljö. På Norsa har frekvensomriktare bytts ut på interna pumpar, dessutom har ett nytt drift- och övervakningssystem införts. Åtgärder Sju läckor upptäcktes på fjärrvärmenätet under året, varav några krävde mer omfattande åtgärder såsom exempelvis läckor på Järnvägsgatan och Torggatan. Som ett led i arbetet med att minska vattenläckage har äldre asbest- och betongkulvert vid Lasarettet, Scheelegatan och Trädgårdsgatan bytts ut. På Norsa har sprickbildning och korrosionsskador på cisternens tak upptäckts vid en besiktnin. Kommande år måste taket bytas samt en vidare utredning om vattenkvalitet göras då kvaliteten har visat avvikelser mot riktvärden. Dialogträffar om miljö Två dialogträffar har genomförts där företag som miljökontoret bedriver tillsyn över bjudits in. Syftet med träffarna var dels att ge information om företagets ansvar utifrån lagar och regler inom området vatten men också för att ge företag inom liknande branscher möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Kemikalieprojekt Kommunen har deltagit i ett nationellt projekt som genomförts av Kemikalieinspektionen. Projektet har inneburit besök hos ett antal butiker som säljer smycken för att kontrollera om dessa innehåller otillåtna värden av bly, nickel och kadmium. Vatten och avlopp Följande större insatser har utförts under året: Upphandlingen av membranfilter samt UVanläggning. Omläggning av samtliga ledningar på Nyponstigen och Ågärdsgatan i Köping samt relining av vattenledning på Fabriksgatan samt Odensvivägen i Kolsva. I Munktorp har etapp ett av omläggning av samtliga ledningar på Bålstavägen och vidare in på Solhemsvägen påbörjats. Ny tryckstegringsstation vid Dömsta. Provborrning inför ny grundvattenbrunn vid vattenverket. Spolning av vattenledningsnätet på de ställen där abonnenter drabbats mer av det missfärgade vattnet. Ny städmaskin En ny eldriven städmaskin som suger upp fimpar, burkar och flaskor har förbättrat renhållningen i Köping och Kolsvas centrum. Här handleder Ali, som arbetar i servicelaget, David, som i vardagen är förvaltningschef, hur städmaskinen fungerar. 16

17 Året som gått våra bolag Här följer en kort presentation av de viktigaste händelserna i våra bolag och kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen. Köpings Bostads AB (KBAB) Under året har arbetet fortsatt med planeringen av nya bostäder inom kvarteret Hake. Avtal tecknades i november för byggandet av 80 bostäder. Under året har byggnaden på Bergtorpet 1:4 rivits. Byggnaden innehöll 17 lägenheter och har stått tom under året. En hyresgästundersökning genomfördes under hösten. Den har lett till att ett systematiskt förbättringsarbete har startats. Undersökningen är ett viktigt instrument för bolagets planering och arbetssätt. Miljöarbetet har fortsatt inom ramen för miljöcertifiering enligt ISO En extern miljörevision under året har inte gett några anmärkningar. Ett pilotprojekt angående vattenbesparing har pågått i kvarteret Berguven 1 och Kvarnhjulet 3. Bygg och underhållsprojekt under året: Undertak och belysning har bytts på Kolsva bibliotek Ny parkering på Mariebergsgatan 8 har anlagts Omläggning av tak har genomförts på Stora gatan 1 samt Kristinelundsvägen 6 Tilläggsisolering och putsning av fasad har genomförts på Nibblesbackevägen 1 Fönsterbyte har genomförts på Ringvägen 57 D-F Renovering av alla badrum på äldreboendet Rosendal har genomförts Balkongerna på Furuvägen 7 har renoverats Utvändig målning på Vivelgatan har genomförts. KBAB-Service Städgruppens arbete med att förtydliga arbetsinstruktionerna har fortsatt under Syftet är att säkerställa rätt leverans och samtliga objekt är nu genomgångna. Städgruppen har också arbetat med arbetsmiljö samt intern och extern kommunikation. Både planerade och akuta underhållsåtgärder har genomförts. Som planerade åtgärder har bytts entrédörr vid Karlbergsgården och vid Tunabyggnaden. Det har också dragits ny dagvattenledning från Himmeta förskola och oljepannan vid Munktorpsskolan har renoverats. Under året har utredning av Ullvigymnasiets ventilation genomförts. Köpings Kabel-TV Året har kännetecknats av fortsatt utbyggnad av fibernät till villor inom bolagets hela täckningsområde. Totalt 268 villor har anslutits eller uppgraderat till fiberkabel. Investering har skett i virtuell servermiljö vilket bidrar till ökad driftsäkerhet och mindre energiförbrukning. Kapaciteten mot internet har också utökats. Efterfrågan på TV-tjänster är fortsatt god. De flesta har nu övergått till digital teknik. Även på bredbandssidan är efterfrågan god. Under året har 496 nya kunder anslutit sig. Kungsörs Grus AB (KGAB) Kungsörs Grus AB har under året lämnat in ansökan till miljöprövningsdelegationen för verksamheten vid Nytorpsberget i Kungsör. I ansökan yrkas på totalt 11 miljoner tons volym. Under 2014 har ett nytt täkttillstånd för Hamre bergtäkt i Arboga erhållits. Produktion och försäljning planeras starta våren Mälarhamnar AB (MHAB) Årets största utmaning har varit hanteringen av Mälarenergis energibalar. Kvaliteten på dessa energibalar har ökat markant under hösten Tillsammans med Mälarenergi har utvecklingsarbetet fortsatt för att uppnå en störningsfri hantering av energibalarna. En ny hantering av armering har påbörjats. Under 2015 kommer anläggningarna att utvecklas för en effektivare hantering. Projektarbetet Södertälje sluss, Mälarfarleden, Västerås och Köpings hamnar fortgår. Sjöfartsverket har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning Västerås och Köping kommer att göra detsamma under Förnyad ansökan om EU-stöd kommer att inlämnas under Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) Räddningstjänsten och kris och beredskapspersonal har under året varit engagerade i den stora skogsbranden i Västmanland. En stor satsning har gjorts i att bygga ett nytt intranät för Kungsörs och Köpings kommuner. Denna uppgradering har möjliggjorts genom effektiviseringar inom it-området. Under året har förberedelser gjorts för att den samlade it-driften för Surahammar ska föras över till förbundet under Surahammar kommer också att ingå i upphandlingssamarbetet från och med Planering och förberedelser har också gjorts för att ta över fakturaskanningen som KAKkommunerna hittills köpts av extern leverantör. Starten beräknas bli från andra kvartalet Under året har ett samverkansorgan inrättats mellan medlemskommunerna och förbundet med syfte att utveckla samarbetet och dialogen. För att tydliggöra förbundets tjänsteleveranser till medlemskommunerna har särskilda uppdragsbeskrivningar arbetats fram för de olika administrativa funktionerna. Under senare delen av 2014 aktualiserades några områden som kan vidareutveckla förbundets uppdrag mot medlemskommunerna under Våra bolag Fakta om bolagen KBAB KGAB MHAB VMKF KBAB KGAB MHAB VMKF Årets resultat 4,7 3,8-6,6 1,1 9,5 2,4 1,7 0,4 Omsättning 309,0 29,6 109,0 133,3 391,4 29,6 112,2 137,8 Soliditet 13,5 66,4 31,2 23,9 15,3 72,5 32,1 17,6 Antal årsarbetare

18 Vår verksamhet jämfört med andra I Köpings kommun så ska jämförelser vara en metod för att hjälpa till att bedöma kvaliteten i verksamheten. En undersökning som kommunen deltar i är kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Där jämförs kommuner med varandra inom områdena tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare deltog 225 kommuner i undersökningen. 39 olika mått används i jämförelsen. Här redovisas hur Köping ligger till jämfört med andra kommuner samt hur utvecklingen sett ut de tre senaste åren. För att ge en snabb och enkel överblick presentereras Köpings resultat i tre jämförelsegrupper. Siffran visar på Köpings resultat för måttet. Vissa av dessa mått används även i uppföljningen av våra verksamhetsmål. Din kommuns tillgänglighet Köping tillhör den tredjedel som har placerat sig högst Köping tillhör de som ligger i mitten Köping tillhör den tredjedel som har placerat sig lägst Utvecklingen det senaste året är positiv Ingen eller svårbedömd utveckling Utvecklingen det senaste året är negativ Resultat Jämfört Jämfört med oss med själva andra Andel kommuninvånare som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar (%) 90 Andel kommuninvånare som via telefon får svar på en enkel fråga (%) 54 Året som gått Andel kommuninvånare som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen via telefon (%) 81 Öppettider utöver vardagar 8-17 på bibliotek, simhall och återvinningstation (antal timmar) 46 Andel barn som fått plats på förskolan på önskat placeringsdatum, januari juni 2014 (%) 61 Väntetid i snitt för barn som inte fått plats inom förskolan på önskat placeringsdatum, jan-juli 2014 (dagar) 18 Väntetid i snitt för att få plats på äldreboende (dagar) 1) 80 Handläggningstid i snitt för att få försörjningsstöd vid nybesök, januari juni 2014 (dagar) 18 Trygghetsaspekter i din kommun Hur trygga kommuninvånarna känner sig i Köping (antal poäng av 100) 45 Antal olika vårdare i snitt som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar (antal personer) 13 Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan, oktober 2014, planerad tid (antal barn) 4,9 Antal barn i snitt per årsarbetare i förskolan, oktober 2014, faktisk tid (antal barn) 3,8 Din delaktighet och kommunens information Hur många röstade i senaste kommunvalet (%) 80,9 Hur god kommunens information på webbplatsen är (% av maxvärde) 82 Hur väl kommunen möjliggör för kommuninvånarna att delta i kommunens utveckling (% av maxvärde) 57 Hur väl kommuninvånarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamheter (antal poäng av 100) 43 Din kommuns effektivitet Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan, (tkr per barn och år) 127 Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 6, våren 2014 (% som klarat Skolverkets kravnivå ) 88 Elevernas resultat i de nationella proven i årskurs 3, våren 2014 (% som klarat Skolverkets kravnivå ) 64 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet, våren 2014 (%) 86,4 Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (% positiva svar) 76 Hur effektiva kommunens grundskolor är utifrån kostnad per meritpoäng (kronor per elev) 375 Andel av kommunens gymnasieelever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, våren 2014 (%) 80 Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (tkr per elev) 26 Vilket serviceutbud som erbjuds inom särskilt boende, (andel av maxpoäng) Kostnad för en plats i särskilt boende, (tkr per år och plats) 2)

19 Resultat Jämfört Jämfört med oss med själva andra Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende (% mycket nöjd/ganska nöjd) 80 Vilket omsorgs- och serviceutbud som erbjuds inom hemtjänst, (andel av maxpoäng) 64 Kostnad per brukare inom hemtjänst (tkr per år och brukare) 2) - Hur nöjda brukarna är med hemtjänsten (% mycket nöjd/ganska nöjd) 90 Vilket serviceutbud som erbjuds inom LSS grupp- och serviceboende (% av maxpoäng) 84 Andelen ungdomar som inte återkommit ett år efter avslutad insats/utredning, januari juni 2013 (%) 76 Din kommun som samhällsutvecklare Året som gått Andelen förvärvsarbetande i kommunen (%) 76 Andelen invånare som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd (%) 6,9 Antal nyregistrerade företag per invånare, januari juni Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, (utbetalda dagar per person och år) 9,1 Andelen återvunnet material av hushållsavfall, (%) 35 Andelen miljöbilar i kommunorganisationen (%) 53 Andel inköpta ekologiska livsmedel i kommunen, januari juni 2013 (%) 23 Hur väl kommuninvånarna upplever att Köping är en attraktiv plats att leva och bo i, 2014 (poäng av 100) 57 1) Vattenskador på våra äldreboenden påverkade platstillgången även ) På grund av byte av IT-system kan inte måtten redovisas tillhörde Köping gul respektive grön grupp. Jämförelse av Köpings resultat i grupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 21% 50% 34% 31% 44% 31% Andel översta tredjedelen Andel mellersta tredjedelen Andel lägsta tredjedelen 20% 10% 29% 34% 26% 0% Figuren visar på hur Köpings resultat fördelar sig i de olika grupperna. I jämförelse med tidigare år så är andelen där Köping ligger i den lägsta tredjedelen relativt oförändrat. Däremot så kan det märkas en förskjutning mot att Köping fick lägre andel i den översta tredjedelen, och att fler av måtten placeras i den mellersta tredjedelen. 19

20 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning - måluppföljning...21 Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag...30 Omvärldsanalys...31 Personalöversikt...32 Driftredovisning med kommentarer...33 Investeringsredovisning...36 Ekonomisk och finansiell analys...39 Övrigt...46 Sammanställd redovisning...47 Förvaltningsberättelse Tema sol och vatten Årets tema för sommarplanteringarna var sol och vatten, det vill säga blå blommor med inslag av gult och orange. 20

Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST

Köpings kommun Årsredovisning 2011 UTKAST Köpings kommun Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 6 Teknik och

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01

WWW.HASSLEHOLM.SE. Årsredovisning 2014. 2014 Hässleholms kommun 01 WWW.HASSLEHOLM.SE Årsredovisning 2014 2014 Hässleholms kommun 01 02 2014 Hässleholms kommun Innehåll 02 Inledning 04 Några händelser 06 Hässleholm 100 år - Tidslinje 08 Hässleholm 100 år - Jubileumsåret

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer