Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190 m.fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190 m.fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 Handläggare: 1 (16) Annika Ohls Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190 m.fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - - Samrådsredogörelse - Utlåtande PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 17 nya fastigheter för småhusbebyggelse. Bebyggelsen placeras inom skogsmark och ska anpassas till landskapsbilden och omgivande bebyggelsestruktur. PLANDATA Planområdet utgör en del av fastigheten Sörmjöle 2:190, del av 1:14, samt den bebyggda fastigheten 2:187. Området ligger vid Grannäset/Brännäset strax norr om Sörmjöle havsbad. Avståndet till Sörmjöle by är knappt två km och till Umeå centrum ca 23 km. Området avgränsas österut av Brännäsvägen medan Bovikenvägen genomkorsar området i väster. Planområdets area är ca 11 hektar. Marken som omfattas av detaljplanen är i privat ägo. Planområdet E4 Botniabanan Figur 1. Översikt planområdet. (Källa: Umeå kommun) x

2 2 (16) BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av Umeå kommun, detaljplanering. Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 behöver därför inte genomföras. Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Länsstyrelsen har den 13 augusti 2012 yttrat sig angående beslutet. De delar kommunens uppfattning att detaljplanen inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Däremot förväntar Länsstyrelsen att den kommande planbeskrivningen kommer att redogöra för inventeringar av eventuella risker för påverkan av tågbuller samt kommentarer som finns i bedömningsmallen om vad som behöver belysas. Behovsbedömningen visar på vilka faktorer som kan komma att påverkas av detaljplanens genomförande: den befintliga miljöns känslighet, naturmiljö, tågbuller från Botniabanan, allmänhetens tillgänglighet till badstranden, avloppshantering, vatten- och badvattenkvalitet, samt påverkan på energikonsumtion. Dessa faktorer ska behandlas i planbeskrivningen även om en miljöbedömning inte ska göras. Beslutet har offentliggjorts på kommunens anslagstavla under tiden 30 juni 2012 till och med 21 augusti TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Planområdet ingår i ÖPL98, Översiktsplan för Umeå kommun, antagen För Sörmjöleområdet anges detaljplanelagda områden med bostäder, m.m. och fritidsbebyggelse, samt antagna områdesbestämmelser avsedda att säkerställa olika syften i översiktsplanen. Fördjupad översiktsplan I översiktsplanen Fördjupning för kusten (antagen 17 juni 2013) ligger planområdet delvis inom föreslaget kompletteringsområde B4, delvis i område med gällande detaljplan. Området anges ha stora värden för badlivet samtidigt som bebyggelsetrycket är stort. Kommunens ställningstaganden för mark- och vattenanvändning uttrycks på kartan nedan (se figur 2). Planområdet ligger delvis inom delområde B4.1, där förtätning av bebyggelse prioriteras, både inom och utanför befintlig detaljplan.

3 3 (16) I kustplanen anges också att Avloppsfrågor bör utredas i syfte att finna den lämpligaste lösningen däribland t.ex. möjligheten att området omfattas av anslutning till Sörmjöle reningsverk, alternativt tillskapande av samfällda gemensamma lösningar. Möjligheten att ansluta till gemensam båthamn vid Brännäsudden ska beaktas. Planerad framtida gång- och cykelförbindelse mellan havsbaden. Planområdet Figur 2. Mark- och vattenanvändning för delområde Sörmjöle-Norrmjöle. FÖP juni Detaljplaner Större delen av planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. Närliggande bebyggelseområden är detaljplanelagda. Det aktuella planområdet berörs till viss del av följande detaljplaner: Byggnadsplan för strandområde, Hö by A1/4 Byggnadsplan Hö by A2/47 Förslag till utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av fastigheten Sörmjöle 1:14 m fl. Förslag till utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse, för del av fastigheten Sörmjöle 1:14 m fl, P 00/69 Riksintressen Detaljplanen medför inte påverkan av områden av riksintresse. Strandskydd Området omfattas inte av strandskyddsbestämmelser.

4 4 (16) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bakgrund Markägarna har ansökt om planbesked för detaljplan avseende del av fastigheten Sörmjöle 2:190. I ansökan framfördes önskemål om att vägar och vasystem ska omfattas av kommunalt huvudmannaskap. Markägarna har tecknat samarbetsavtal med Myresjöhus. Byggnadsnämnden beslutade om planbesked den 27 januari Natur Mark och vegetation Marken i planområdet är huvudsakligen ganska flack och bevuxen med barr- och blandskog. Skogen är gles efter en gallring. Markvegetationen består bland annat av lingon- och blåbärsris samt olika gräsarter. En liten bäck rinner genom området och mynnar ut i Mjölefjärden. Se figur 3. I mitten av planområdet förekommer några lägre åsbildningar som kan vara lämningar från istiden. Dessa åsar skapar ett gestaltningsmässigt intressant inslag i den annars så flacka skogsmarken och de bör därför bevaras. Se figur 4. Detaljplanens genomförande innebär att produktiv skog tas i anspråk för bebyggelse. För att behålla karaktären i området bör den befintliga vegetationen bevaras så långt som möjligt. De boende ska ha tillgång till naturmark som gränsar till den egna tomten. Naturmarken ska utgöra allmän mark och får därför inte tas i anspråk av de boende i området. Geotekniska förhållanden Marken inom planområdet består till stora delar av morän. Väster om Bovikenvägen finns en brant klippsluttning. På krönet av branten förekommer berg i dagen på några ställen. Det kan leda till svårigheter att dra fram ledningar, gräva diken, placera byggnader, etc. Därför har inga nya fastigheter placerats där berg i dagen förekommer. Mer detaljerade geotekniska undersökningar behöver utföras på de markområden som ska bebyggas. Behovet av geoteknisk undersökning ska klarläggas i bygganmälan.

5 5 (16) Figur 3. Bäcken genom planområdet Figur 4. Åsbildning Markradon En översiktlig markradonutredning för hela Umeå kommun utfördes år 1987 av Sveriges Geologiska AB. Utredningen är grundad på flygbildstolkning och befintliga uppgifter om geologiska förhållanden samt viss komplettering med översiktlig mätning i isälvssedimentområden. Det aktuella planområdet har till största delen klassats som ett normalriskområde område som i huvudsak består av berggrund, moränmark eller sand med normal till låg radiumhalt. Risk för skred/höga vattenstånd I plan- och bygglagen betonas vikten av att kommunen i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer, t ex ras, skred och översvämningar. Det bedöms inte finnas någon risk för ras, skred eller översvämningar inom eller i närheten av planområdet. Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Bebyggelseområden Bostäder Planförslaget omfattar 17 nya fastigheter, avsedda för småhusbebyggelse. De nya fastigheterna styckas av från fastigheten Sörmjöle 2:190. Planområdet omfattar även en fastighet bebyggd med bostadshus.

6 6 (16) Minsta fastighetsstorlek ska vara 1700 m 2. På varje fastighet tillåts en huvudbyggnad och maximalt två komplementbyggnader. Byggnader ska uppföras fristående. Den sammanlagda bruttoarean per fastighet får högst vara 275 m 2. Största totala byggnadsarea för komplementbyggnader är 60 m 2 per fastighet. Carport eller fristående skärmtak tillåts för två bilar med högst 36 m 2 öppenarea per tomtplats. Carport ska placeras fristående från huvudbyggnad. Huvudbyggnad får uppföras i högst två våningar och därutöver får vind inte inredas. För att inte nya byggnader ska bli för höga och dominerande begränsas högsta byggnadshöjd till 6,3 meter för bostadshus och 3,3 meter för komplementbyggnad. Nya byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till platsens natur- och kulturvärden. För nya byggnader gäller att fasad ska utgöras av trä. Taklutning för huvudbyggnad i två våningar ska vara grader och för huvudbyggnad i en våning grader. Endast källarlösa hus får uppföras. Huvudbyggnader och komplementbyggnader ska placeras minst 4,0 meter respektive 2,0 meter från fastighetsgräns. Generellt gäller 4,0 meter från användningsgräns för alla byggnader. Om garage eller carport placeras med porten mot gatan, ska avståndet till fastighetsgräns som vetter mot gatan vara minst 6,0 meter. En illustration som visar exempel på placering och utnyttjande av största möjliga byggrätter finns med på plankartan. Offentlig och kommersiell service Sörmjöle skola inrymmer förskoleklass till årskurs 6. Förskolan Korallen ligger granne med skolbyggnaden. Skolan har idag 51 barn i förskoleklass till årskurs 6 och det finns plats för fler barn. Enligt uppgift kan skolan ta emot ytterligare ca 20 barn i förskoleklass/grundskola åk 1-6 om de är spridda i åldrarna på olika årskurser. Förskolan har två avdelningar med sammanlagt 31 barn. Den verksamheten kan utökas och inrymma totalt 45 barn, med en viss omdisponering av nuvarande lokaler. I Sörmjöle finns fotbollsplaner och en isbana. I byn finns också en livsmedelsaffär. Ny bostadsbebyggelse medför att befolkningen i byn ökar, vilket i sin tur leder till ett förbättrat underlag för affär, skola, o s v.

7 7 (16) Tillgänglighet Nya byggnader och tomter ska utformas enligt gällande tillgänglighetskrav, så att dessa kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Friytor för lek och rekreation De planerade bostadsfastigheterna är väl tilltagna i storlek och därför minskar behovet av gemensamma friytor inom planområdet. Det finns gott om utrymme för lek på tomtmark och i den angränsande skogen. Ett naturområde har avsatts i anslutning till tomterna. Syftet med detta område är att skapa en buffertzon för att säkerställa de boendes tillgång till angränsande skogsområde som lek- och rekreationsområde. Naturområdet omfattas av enskilt huvudmannaskap. Se även avsnittet Natur, ovan. På Brännäsudden, strax söder om planområdet finns en badstrand och en småbåtshamn. I anslutning till badstranden finns en tennisbana. Illustrationen på plankartan visar möjligheter till gångpassager i form av gena anslutningar till befintliga vägar och ner mot badstranden. Vattenområden Vattendirektivet Sveriges vattenmyndigheter har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i landet. År 2015 ska alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Europa ha uppnått en god vattenkvalitet. Vattenmyndigheterna har år 2009 beslutat om miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger kvalitetskrav för varje enskild vattenförekomst. De ska beaktas i samband med att olika åtgärder genomförs som kan påverka förhållandena inom någon vattenförekomst, t ex vid planering av ny bebyggelse. Den ekologiska statusen för Mjölefjärden klassificeras som god. Kemisk status (exklusive kvicksilver) är god. Enligt riskbedömningen finns risk att MKN för ekologisk status inte uppnås år Riskklassningen beror på att vattenförekomsten idag har god status men fjärden belastas av enskilda avlopp och övergödning är ett potentiellt miljöproblem. Det finns ingen risk för att kemisk status (exklusive kvicksilver) inte nås till (Källa: VISS Vatteninformationsstystem Sverige) Några av badplatserna vid Mjölefjärden omfattas av badvattendirektivet och är skyddade område avseende badvatten. Badet vid Brännäsudden hör inte till dessa.

8 8 (16) Klassificering av badvattenkvaliteten vid badplatsen Brännäset visar på utmärkt kvalitet både år 2010 och Inga provtagningsresultat finns för år (Källa: Enligt badvattendirektivet anges hög skyddsnivå för spillvattenrening i området kring Sörmjöle havsbad. Detta kan kräva samfällda gemensamma anläggningar eller kommunal anslutning. (Källa: Översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för kusten (juni 2013). Gator och trafik Gatunät Planområdet nås via Bovikenvägen, en enskild väg som går genom byn. Strax öster om planområdet går Brännäsvägen som leder ut mot Brännäsudden och badplatsen. Bovikenvägen och Brännäsvägen förvaltas av två vägföreningar. Två nya gator ansluts mot Bovikenvägen. De nya gatorna trafikförsörjer planerade bostäder väster respektive öster om Bovikenvägen. Från Brännäsvägen i öster anläggs en ny infartsväg som försörjer tio nya fastigheter. Uppförandet av 17 nya enfamiljshus i området förväntas leda till att trafikflödet längs anslutande vägar ökar. Trafikmängderna på de enskilda vägarna förväntas även fortsättningsvis vara relativt låga och bedöms inte ge upphov till ökade störningar. Exploatören ansvarar för att iordningsställa anslutningsvägar till de planerade fastigheterna. Vägar ska utföras enligt Trafikverkets handbok för byggande av enskilda vägar. Mått och dimensioner på vägar och vändplaner anges också i Umevas handbok NOA 11. Detaljplanen ger möjlighet att bilda en gemensamhetsanläggning för de nya vägarna. Ansvaret för drift och underhåll av vägarna/lokalgatorna kan sedan förvaltas av en vägsamfällighetsförening. Detta kan regleras i ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. Planområdets nordvästra hörn korsas av en mindre skogsväg. Denna väg ska vara kvar och betecknas som skogsväg på plankartan. Parkering Parkering sker inom kvartersmark och anordnas på varje tomt. Gång-, cykel- och mopedtrafik Umeå kommun planerar att binda samman kommunens tio havsbad i ett stråk i form av en gång- och cykelväg utmed kusten. Detta är en angelägen

9 9 (16) åtgärd som ska bli föremål för en särskild utredning. Det tänkta gång- och cykelstråket längs kusten följer Bovikenvägen och Brännäsvägen och påverkas inte av den föreslagna exploateringen. Se figur 2, ovan. Detaljplanen ger möjlighet att anlägga gång- och cykelvägar för att koppla ihop de nya bebyggelsegrupperna med befintliga vägar och bebyggelse. Se planillustrationen. Kollektivtrafik Planområdet saknar direkta kollektivtrafikförbindelser. Länstrafiken i Västerbotten trafikerar E4 med flera turer dagligen. Närmaste hållplats finns i Sörmjöle vid E4. Trafikbuller Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt följande riktvärden för trafikbuller som gäller vid nybyggnation av bostadsområden: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Umeå kommun har under 2012 gjort en kartläggning av trafikbuller. Kartläggningen avser bl.a. buller från Botniabanan och från väg E4. Ingen av de mindre vägarna inom planområdet finns med i utredningen. Figurerna på nästa sida redovisar järnvägsbuller från Botniabanan. Avståndet mellan planområdet och Botniabanan varierar mellan 400 och 800 meter. Enligt bullerutredningen ligger bullernivåerna (maximal ljudnivå) inom planområdet under 65 dba. Den ekvivalenta ljudnivån, dygnsmedelvärde, ligger under 50 dba. Uppmätta bullernivåer ligger därmed under gällande riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnad. Inga trafikflödesmätningar har gjorts för Bovikenvägen eller Brännavägen. Trafikmängden antas vara låg och ingen stor mängd tung trafik förekommer på dessa vägar. Risken för störningar i form av trafikbuller från de enskilda vägarna kan därför anses som mycket liten.

10 10 (16) E4 Botniabanan Figur 5. Järnvägsbuller maximal ljudnivå. E4 Botniabanan Figur 6. Järnvägsbuller ekvivalent ljudnivå.

11 11 (16) Teknisk försörjning Vatten Kommunala vattenledningar passerar genom planområdet. Från dessa ledningar utgår ett privat ledningsnät som försörjer området med vatten via ett antal privata vattenföreningar. Samtliga planerade fastigheter mellan Bovikenvägen och Brännäsvägen kan ansluta sig till Vattenföreningen Brännäs & Solviks väg. Föreningen har god ledningskapacitet för fler användare. Alternativ kan en egen vattenförening bildas med direktanslutning mot kommunalt vattenledningsnät. Avlopp Sörmjöle är ett attraktivt område vid havet där omvandlingen från fritidshus till permanentboende är tydlig. Den befintliga bebyggelsen i området har egna avloppslösningar. Närmaste kommunala reningsverk finns i Sörmjöle, drygt 1 km norr om planområdet. När det gäller små enskilda avlopp är Umeå kommun indelad i olika skyddsnivåer; normal respektive hög skyddsnivå. I områden med hög skyddsnivå ställs högre krav på avloppsrening höggradig reningsanläggning med efterföljande infiltration. Planområdet ligger inte inom område för hög skyddsnivå. Se karta i figur 7. Trots detta är det mycket viktigt att välja lämpliga avloppslösningar så att inte badvattenkvaliteten i Mjölefjärden påverkas negativt av detaljplanens genomförande. Med hänsyn till områdets värde för badlivet samtidigt som bebyggelsetrycket är stort bör möjligheten att samordna befintliga och tillkommande avloppsanläggningar utredas. Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för kusten föreslås området bli föremål för utredning och åtgärdsförslag gällande va-lösningar inom en tioårsperiod. Området finns även med i kommunens framtida planering men det är i dagsläget inte aktuellt att ansluta ny bebyggelse till det kommunala va-nätet. I framtiden kan en kommunal anslutning kanske bli möjlig om kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde. Det aktuella planområdet finns med på en prioriteringslista som miljökontoret tagit fram. Där förordas anslutning till kommunala va-ledningar på grund av närheten till badplatsen.

12 12 (16) Planområdet Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå Figur 7. Skyddsnivåkarta för enskilda va-anläggningar. Källa: En översiktlig utredning gällande avlopp inom planområdet har gjorts. Utredningen beskriver tre olika alternativa lösningar: 1. Enskilda avlopp Varje tomt förses med en slamavskiljare med efterföljande infiltration. I teorin uppfyller detta gällande bestämmelser men det förutsätter att alla anläggningar sköts och fungerar som de ska. Detta alternativ är inte bra då området ligger nära en känslig miljö och risken för ökade utsläpp är ganska stor. 2. Kommunal anslutning Som huvudalternativ bör alltid kommunal anslutning övervägas. I det aktuella fallet är en inkoppling på det kommunala nätet inte är möjligt då området ligger utanför verksamhetsområdet. 3. Gemensamhetsanläggning En gemensam anläggning utförs med ett ledningsnät med självfall till nytt reningsverk. Reningsverket bör vara utformade så att man senare kan montera en pumpstation och pumpa spillvattnet till det kommunala nätet om så skulle krävas i framtiden. Området söder om planområdet ligger inom zon med hög skyddsnivå avseende fosfor. Detta gör att man bör överväga att utrusta reningsverket med fosfatfälla eller liknande för att säkerställa att fosfor inte tillförs.

13 13 (16) Slutsatsen som presenteras i utredningen är att i första hand förordas en kommunal anslutning. Då detta inte är aktuellt i dagsläget är en större gemensam anläggning det enda kvarvarande alternativet som ger önskad funktion. (Källa: Kortfattad utredning gällande avlopp på Sörmjöle 2:19 Umeå entreprenad AB 2013.) Utredningen ger förslag på ett reningsverk inom planområdet. Platsen har markerats som E-område på plankartan. För att säkerställa att avloppsreningsverket anläggs först, införs en ny administrativ bestämmelse med följande lydelse: Bygglov får inte ges till bostadsbebyggelse förrän gemensamt avloppsreningsverk har anlagts. Dagvatten Omhändertagande av dagvatten sker via lokal infiltration i mark. Dagvatten samlas upp och fördröjs i öppna diken och infiltreras i marken. Marken i området består till stor del av genomsläppliga jordarter och bedöms ha goda egenskaper för infiltration av dagvatten. Eventuella partikelbundna föroreningar i dagvattnet hinner filtreras och avsättas i marken innan dagvattnet så småningom når Mjölefjärdens vatten. Avfall Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Källsortering och kompostering av köks- och trädgårdsavfall rekommenderas. UMEVA:s gällande anvisningar för ny- eller ombyggnationer av avfallsutrymmen (NOA11) ska följas. El Ny bebyggelse ansluts till Umeå Energi AB:s elnät. Det finns två transformatorstationer strax söder om planområdet. En är belägen vid korsningen Bovikenvägen-Brännäsvägen och en vid korsningen Brännäsvägen- Solsandsvägen. Det finns inget behov av fler transformatorstationer i området. Värme I området finns inte fjärrvärme. Enskilda uppvärmningssystem förordas. En energiförbrukning för värme och ventilation som är lägre än gällande föreskrifter enligt BBR bör eftersträvas. Byggteknik För att kunna uppfylla kommunens långsiktiga mål för en hållbar utveckling vid planeringen för det framtida Umeå, rekommenderas för bostadsbyggnaders uppförande att byggmaterial väljs som ger sunda bostäder. För att få sunda bostäder måste även byggmetoder användas som förhindrar att fukt tillförs under byggskedet. Val av material och byggmetoder ska göras med hänsyn till framtida återvinning och återanvändning.

14 14 (16) För installationer rekommenderas att energisnåla system för vatten, uppvärmning och ventilation installeras. Konsekvenser av planens genomförande Miljö Detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås i planen är inte av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer för vatten eller luft kan befaras. Om avloppsrening sker via infiltrationsanläggningar eller om den nya bebyggelsen ansluts till en gemensam vaanläggning bedöms ingen risk finnas för att förorenat avloppsvatten når Mjölefjärden. Landskapsbild Landskapsbilden förändras då obebyggd skogsmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Detaljplanen medger förtätning i ett område som redan tagits i anspråk för bebyggelse. Den nya bebyggelsen placeras till största delen längs befintliga vägar och är inte av sådant slag att betydande förändringar kan förväntas. Trafikmiljö Avsaknad av kollektivtrafik samt avstånd till skola, arbetsplatser och annan service leder till ökat transportarbete. Detaljplanens genomförande förväntas därför leda till viss ökning av biltrafik samt gång- och cykeltrafik i området. Då det planerade gång- och cykelstråket längs kusten anläggs leder det till en förbättrad tillgänglighet och säkerhet för cyklister och fotgängare. GENOMFÖRANDEFRÅGOR Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår tio år efter att planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Planförslaget avser en detaljplan med enskilt huvudmannaskap vilket innebär att exploatören själv svarar för åtgärder inom såväl kvartersmark som allmän platsmark. Vid utbyggnad eller kvalitetshöjning av t ex vägar som nyttjas av den nya bebyggelsen, kommer kostnaderna för detta att åvila den eller de fastighetsägare som vidtar åtgärden. Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och markägaren. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Planens genomförande medför behov av fastighetsbildning. Planen skapar möjlighet att nybilda ca 17 fastigheter för bostadsändamål. Samtliga fastigheter som berörs av detaljplanen är i privat ägo. Det utbyggda vägnätet är upplåtet som gemensamhetsanläggningar.

15 15 (16) För de nya vägar som ska byggas inom planområdet bör gemensamhetsanläggningar inrättas. Gemensamhetsanläggningar kan även inrättas för avloppsreningsverk och ledningsnät. Den idag befintliga bebyggelsen har ordnade anordningar för vatten vilka är dragna genom frivilliga överenskommelser. Officiell rätt till ledningarna kan tryggas genom inrättande av gemensamhetsanläggning för samtliga fastigheter som är anslutna till det privata ledningsnätet. Den del av fastigheten Sörmjöle 2:190 i detaljplanen som inte ombildas till bostadsfastigheter är i sin helhet utlagd som allmän platsmark. Ska den kringliggande bostadsbebyggelsen ansvara och sköta naturområdet finns möjlighet att området upplåts till en gemensamhetsanläggning. Möjligheten finns även att restfastigheten Sörmjöle 2:190 ombildas till en samfällighet med de nybildade fastigheterna som delägare. Bildande av gemensamhetsanläggning sker vid lantmäteriförrättning där det bland annat fattas beslut om hur fastigheterna ska sköta och fördela kostnader kring anläggningen. En gemensamhetsanläggning och det utrymme på marken som är upplåtet för anläggningen betraktas som gemensam egendom för de till gemensamhetsanläggningen anslutna fastigheterna. Fastighetsrättslig konsekvensbeskrivning Fastighet Sörmjöle 2:190 Konsekvenser Möjlighet att nybilda ca 17 fastigheter för bostadsändamål. Nya rättigheter kan komma att behöva upplåtas i fastigheten för tillkommande eller befintliga ledningar. Eventuella övriga allmänna underjordiska ledningar bör säkerställas genom upplåtelse av ledningsrätt. Sörmjöle 2:187 Den del av fastigheten som ej avstyckas är i planen utlagd som allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Möjlighet finns att göra kvarvarande del av Sörmjöle 2:190 samfällt för kringliggande bostadsfastigheter. Om man finner det lämpligt kan naturområdet upplåtas till en eller flera gemensamhetsanläggningar. Idag nyttjas en servitutsväg. Ny gata ska anläggas. Gatan kan inrättas som en gemensamhetsanläggning. Fastigheten Sörmjöle 2:187 kan ingå i gemensamhetsanläggningen tillsammans med övriga nybildade fastigheter som nyttjar gatan.

16 16 (16) Övriga kringliggande bostadsfastigheter Sörmjöle s:2 Sörmjöle GA:3 Kan bli sakägare i framtida anläggningsförrättningar för bildande/omprövningar av gemensamhetsanläggningar. Den samfällda vägen som går genom planområdet är utlagd vid laga skifte. Samfälligheten förvaltas av Sörmjöle bys samfällighetsförening och är till stor del upplåten till Sörmjöle ga:3. Samfälligheten bedöms inte påverkas av planen. Samtliga fastigheter som nybildas ska anslutas till anläggningen. Sörmjöle GA:21 De fastigheter som nybildas och har utfart mot Brännäsvägen ska anslutas till anläggningen. PLANEKONOMISKA FRÅGOR Planavtal har tecknats mellan och fastighetsägarna Mikael Emmoth och Martin Hörnquist. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts på uppdrag av Umeå kommun. Annika Ohls och Petra Widetun på MAF Arkitektkontor AB har upprättat planen i samarbete med kommunens tjänstemän på detaljplanering. UMEÅ KOMMUN september 2013, reviderad november 2013 Tomas Strömberg Planchef Annika Ohls Samhällsplanerare MAF Arkitektkontor AB

Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190, m fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190, m fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (17) Annika Ohls Detaljplan för del av fastigheten SÖRMJÖLE 2:190, m fl. inom SÖRMJÖLE i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län Antagandehandling Handläggare: 1 (5) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten KLUBBEN 3:9 m.fl. samt upphävande för del av fastigheten KLUBBEN 3:1, inom Yttersjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12

DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRKÄMSTA TILLHÖRANDE FASTIGHETERNA NORRKÄMSTA 9:10, 9:11, 9:12 PLANBESKRIVNING LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2017-05-31 Dnr 00016/2016

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

SIKEÅ HAMN Detaljplan för del av fastigheterna Sikeå hamn 1:33 m.fl. Robertsfors kommun, Västerbottens län

SIKEÅ HAMN Detaljplan för del av fastigheterna Sikeå hamn 1:33 m.fl. Robertsfors kommun, Västerbottens län 1(3) GRANSKNINGSHANDLING 1(5) SIKEÅ HAMN Detaljplan för del av fastigheterna Sikeå hamn 1:33 m.fl. Robertsfors kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN. Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2015-01-30 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 1:7, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl.

Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Detaljplan för del av kv. Aktören m. fl. Antagen SBN 2011-05-24, 94 Laga kraft 2011-06-24 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för del av Kv. Aktören m. fl., Lidköpings kommun Detaljplan för del av kv.

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål

DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål DETALJPLAN FÖR DEL AV KV LJUNGEN SAMT DEL AV PAJALA 9:3 Bostadsändamål Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Diarienummer PBN 2014-109 214 Detaljplan för Krok 1:15, Örby, Marks kommun, Västra Götalands län MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2015-03-17 Planhandläggare Lena Bodén Bygg och miljökontoret, Marks

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Böle 24:3 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Böle 24:3 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB. Dnr. PB 2017-366 Version Plannr. 2 D2093 Planbeskrivning Lantmäteriet Detaljplan för del av Böle 24:3 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Postadress 941 85 PITEÅ Besöksadress

Läs mer

PL AN BES K R I VN I N G

PL AN BES K R I VN I N G 1 Nordanstigs kommun, Gävleborgs län Laga kraft PL AN BES K R I VN I N G Planförfarande Prövning av detaljplanen sker genom enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Förfarandet tillämpas eftersom

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) 2011-10-14 Anna Zimdahl Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sävast 23:163, samt Sävast 23:12 m.fl. Södra Lillgärdan. Bodens kommun, Norrbottens län Detaljplan för Detaljplan för Sävast 23:163, Sävast 23:11, samt Sävast 23:12 och Sävast

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

3 D Planbeskrivning. Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB

3 D Planbeskrivning. Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Dnr. PB- 2015-524 Version Plannr. 3 D 2074 Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 ANTAGANDEHANDLING 160302 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Ändring av byggnadsplan för Köpmanholmsområdet å Norra delen av Yxlan, avseende fastigheten Yxlö 2:174 Dnr 14-2290.214 Ks 14-2073.214 ÄNDRING

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Norrbyn 2:119 inom Hörnefors i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Norrbyn 2:119 inom Hörnefors i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 10 Planbeskrivning Samrådshandling Diarienummer: BN-2013/00958 Datum: 2016-02-23 Handläggare: Fredrik Spjut för del av fastigheten Norrbyn 2:119 inom Hörnefors i, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Mensättra 19:2, Storholmsvägen 7 i Boo, Nacka kommun. Upprättad på planenheten i januari 2011, justerad i mars 2011

Detaljplan för Mensättra 19:2, Storholmsvägen 7 i Boo, Nacka kommun. Upprättad på planenheten i januari 2011, justerad i mars 2011 DP 507 Dnr MSN 2010/36-214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Mensättra 19:2, Storholmsvägen 7 i Boo, Nacka kommun Upprättad på planenheten i januari 2011, justerad i mars 2011 Enkelt planförfarande

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) Anna Zimdal Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - - Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1. Katrineholms kommun. Granskningshandling 1(7) PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för bostadsbebyggelse vid TROLLE TRÄSKVÄGEN På del av fastigheten Trolldalen 1:1 Katrineholms kommun GRANSKNINGSHANDLING Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1 D Planbeskrivning. Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB

1 D Planbeskrivning. Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Dnr. MBN 2015-524 Version Plannr. 1 D 2074 Detaljplan för del av Högsböle 3:23 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Dnr. PB 2015-659 Version Plannr. 1 D 2075 Planbeskrivning Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Detaljplan för Gunsta 1:109 m.fl. samt upphävande av hela områdesbestämmelsen för del av Gunsta 1:1 (OB AL 3)

Detaljplan för Gunsta 1:109 m.fl. samt upphävande av hela områdesbestämmelsen för del av Gunsta 1:1 (OB AL 3) PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Diarienummer PLA 2012 020146 Nytt laga kraft datum ersätter tidigare datum enligt beslut från Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen, 2016-07-11, att inte ge prövningstillstånd.

Läs mer

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad

Planområde ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE. Plan E 273 K Detaljplan för EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad ANTAGANDEHANDLING BYGGNADSKONTORET EKETÅNGA 2:19, del av (vid Svanhallavägen) Söndrum, Halmstad Byggnadskontoret 2010-03-24 Planområde 1 ANTAGANDEHANDLING EKETÅNGA 2:19, del av. (Vid Svanhallavägen.) Söndrum,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. Dnr Detaljplan för Nejlikan 19 och 20, del av Klippan 3:145 samt del av Klippan 3:117 i Klippans kommun, Skåne län. SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län

Samrådshandling Dnr. KS PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, på Sävastön, Bodens kommun, Norrbottens län Förslag till Detaljplan för del av Sävast 23:11, Högvalla, Bodens kommun. PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Skytten 1, Pajala. Pajala kommun, Norrbottens län HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Skytten 1, Pajala. Pajala kommun, Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för Skytten 1, Pajala Pajala kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt bindande när detaljplanen vinner laga kraft.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Flygaren 2 inom Alvik i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Flygaren 2 inom Alvik i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samrådshandling Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/01071 Datum: 2014-04-22 Handläggare: J. Sundén, Sweco för fastigheten Flygaren 2 inom Alvik i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Antagandehandling 2006-11-06 Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Lärkdrillen 1 och Stadsliden 5:1 inom Mariehem i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Lärkdrillen 1 och Stadsliden 5:1 inom Mariehem i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 6 Planbeskrivning Samråd Diarienummer: BN 2016/02545 Datum: 2017 02 23 Handläggare: Peter Jönsson för fastigheten Lärkdrillen 1 och Stadsliden 5:1 inom Mariehem i, Västerbottens län Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Dp 616 2016-09-01 2015TK010.56 Detaljplan för Bjälklaget 1 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning med tillhörande plankarta

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Detaljplan för Gråsiskan 9, Bollnäs kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-251 18 E-post: samh.bygg@bollnas.se Planbeskrivning, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Gråsiskan 9 Dnr: 13-6489 Samråd: 24/3 16/4 2015 Granskning:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5, Långviksudden Robertsfors kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5, Långviksudden Robertsfors kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Hertsånger 2:5, Långviksudden Robertsfors kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 2012-09-04 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Länspumpen m.m. inom stadsdelen Ursviken Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för kv Länspumpen m.m. inom stadsdelen Ursviken,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Loke 7, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Loke 7, Perstorps kommun, Skåne län 1(10) Datum Referens 2012-08-10 2012-44 Detaljplan för fastigheten Loke 7, Perstorps kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING Detaljplanen har Upprättas:...2012-05-30 Antagits av BN:...2012-08-30 Vunnit laga

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Marie-Louise Elfström PLA 2012-020254 018-727 45 56 Planbeskrivning Detaljplan för Gottsunda 16:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-09-25 Postadress:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 1(6) BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:65 M FL, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN DP XX Upprättad: 2018-02-09 Standardförfarande Samrådstid: 2017-05-31 2017-06-15 Antagen av SBN: 201x-xx-xx

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till detta planförslaget

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN. Planområdet 1(14) FUNÄSDALEN 32:25, m fl 1(14) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR FRITIDSHUS I HÅLLANS FRITIDSOMRÅDE FUNÄSDALEN 32:25, m fl HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2009-06-11 REVIDERAD 2010-05-06 Planområdet Planförfattare:

Läs mer

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort

i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Röd text - förslag på ändringar Överstruken text text från gamla planbeskrivningen som föreslås tas bort Ändring av detaljplan för del av Holje 204:5 m. fl, i Olofströms samhälle, Olofströms kommun Ändring av P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Läsanvisning Röd text - förslag på

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Hollendergatan/Lönnerbladsgatan) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2013-02-27 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ÅSEN 1 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, plankarta i ett blad med bestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Samrådshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Samrådshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Wennerbergsvägen SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för del av Kartåsen 2:3, Lidköpings kommun Handlingsförteckning Detaljplanen består av följande

Läs mer

Ändring av Detaljplan för Del av Gällivare 1:15 m fl Vid Vassaraträsket Antagen av miljö- och byggnämnden 12 juni 1998, akt P 2000/92. Ändrad P03/132.

Ändring av Detaljplan för Del av Gällivare 1:15 m fl Vid Vassaraträsket Antagen av miljö- och byggnämnden 12 juni 1998, akt P 2000/92. Ändrad P03/132. 1 (5) Ändring av Detaljplan för Del av Gällivare 1:15 m fl Vid Vassaraträsket Antagen av miljö- och byggnämnden 12 juni 1998, akt P 2000/92. Ändrad P03/132. Miljö- och Byggnämnden Gällivare kommun Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Backen 6:1 m.fl. inom Backenområdet i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av Backen 6:1 m.fl. inom Backenområdet i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 8 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: BN-2016/02289 Datum: 2019-05-06 Handläggare: Malin Nyberger för del av Backen 6:1 m.fl. inom Backenområdet i, Västerbottens län Handlingar Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018

Detaljplan- Samrådshandling. För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Detaljplan- Samrådshandling För del av Björken 4, Götene tätort, Götene kommun, april 2018 Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta Bilagor Fasighetsförteckning Grundkarta Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr:

ANTAGANDEHANDLING Dnr: ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2006-1013-211 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av KV ÖRJAN Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Ålstavägen, Tungelsta Ålsta 3:98 m fl Upprättad 2005-09-20, reviderad 2006-01-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Valthornet 1 och 2, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Valthornet 1 och 2, Perstorps kommun, Skåne län 1(10) Datum Referens 2012-08-10 2012-07 Detaljplan för fastigheten Valthornet 1 och 2, Perstorps kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING Detaljplanen har: Upprättas:...2012-05-29 Antagits av BN:...2012-08-30

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för MALGHULT 2:93 m.fl. fastigheter Kristdala, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret 2009-02-20

UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för MALGHULT 2:93 m.fl. fastigheter Kristdala, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret 2009-02-20 Detaljplan för MALGHULT 2:93 m.fl. fastigheter Kristdala, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret 2009-02-20 PLANBESKRIVNING Uppdragsbeslut 2007-08-22 Samrådsbeslut 2009-03-11 Utställningsbeslut

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

i Stenungsund Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola Dnr: 0321/11

i Stenungsund Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola Dnr: 0321/11 Dnr: 0321/11 Antagandehandling 2014-10-02 Justerad 2014-12-18 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Hallerna, etapp 1 Ändringen avser fastigheten Kyrkenorum 5:67, bostad och förskola i

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4

Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4 Dnr: PLAN.2017.247 Granskningshandling 2017-09-01 Planbeskrivning Upphävande av del av L 17/43 Avstyckningsplan berörande fastigheten Lösen 5:4 Lösen socken, Karlskrona kommun 2 Vad är en detaljplan? Denna

Läs mer

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län

Detaljplan för Hoby 1:23 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Orienteringskarta 1(8) Innehållsförteckning PLANHANDLINGAR... 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG... 4 PLANDATA... 4 Lägesbestämning/ Areal... 4 Markägoförhållanden... 4

Läs mer