Protokoll Rikstämma 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Rikstämma 2013"

Transkript

1 Protokoll Rikstämma 2013

2 Innehållsförteckning Protokoll: Djurens Rätts riksstämma Umeå maj Riksstämman öppnas 4 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman 4 3 Val av sekreterare för stämman 4 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga 4 a) Val av justerare tillika rösträknare samt stationsansvariga 4 b) Ansvariga för att skriva ihop beslutsunderlaget: 4 c) Justering av protokollet 4 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 4 6 Godkännande av kallelsen 4 7 Fastställande av föredragningslistan 4 Tveksamheter till om motion 12, 18 och 19 inkommit i tid 4 Föredragningslistan 5 Påverkanstorg 5 Återyrkande 6 Behandling av paragraf Stadgetolkning 6 Nomineringsstopp 6 8 Uttalanden vid stämman 6 9 Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 6 a) Verksamhetsberättelse 6 b) Kassaberättelse 6 10 Revisorernas och verksamhetsrevisorernas berättelser 7 11 Fastställande av balansräkning 7 12 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 7 13 Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter 7 14 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom 8 Vår vision och prioriterade mål. 8 Kapitel 1 i sin helhet (kampanjer och politiskt arbete) 8 Övergripande politiskt arbete 9 Djurförsök 9 Päls 10 Djur i livsmedelsindustrin 10 Djurvänlig konsument 10 Djur som familjemedlemmar och i underhållning 11 Jakt 12 Internationellt arbete 12 Kapitel 2 i sin helhet (aktivism och organisation) 12 Aktivism 13 Organisation 13 Kapitel 3 i sin helhet (medlemmar och kommunikation) 22 Medlemmar, insamling, kostnader och eget kapital, företagssamarbeten 23 Media, Tidningen Rädda Djuren och Tidningen Djurens Rätt Övriga förslag från Förbundsstyrelsen Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar 8 17 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter Val av ordförande, tillika ledamot, i Förbundsstyrelsen Val av Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i valberedning Vid stämman väckta frågor 27 Mötets avslutande 27

3 Protokoll: Djurens Rätts riksstämma Umeå maj 2013 Årets riksstämma använde mötesformen påverkanstorg som förbehandling. Det innebär att mötets första dag gick ut på att deltagarna skulle vandra runt på ett påverkanstorg och ta ställning till de olika motionerna, propositionerna och målen. Detta gjorde deltagarna genom att skriva på en bifalls-lista om de höll med. Ombuden hade även möjlighet att sätta upp nya yrkanden samt kommentarer på torget. När påverkanstorgets tid var slut så gick det inte längre att lägga nya yrkanden. De yrkanden som fallit på påverkanstorget och inte återyrkats finns inte med i protokollet. På påverkanstorget väljer deltagarna ut de motioner, propositioner eller riktningsmål som ska diskuteras i plenum. Bilagor: Bilaga A - Uttalande vid stämman Bilaga B - Protokollsanteckningar Bilaga C - Årsrapport 2011 och 2012 Bilaga D - Ekonomisk årsredovisning 2011 och 2012 (inklusive kassaberättelser, balansräkningar och revisionsberättelser) Bilaga E - Verksamhetsrevisorernas berättelse Bilaga F - Statistik från talartidsprogrammet 3

4 1 Riksstämman öppnas Camilla Björkbom förklarade stämman öppnad. Föredragningslistan 7.2.A att den föreslagna föredragningslistan fastställs 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman BESLUT: bifalla 7.2.A BESLUT: att välja Linnéa Haglund till ordförande samt Marcus Samanni till vice ordförande 3 Val av sekreterare för stämman Påverkanstorg Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.A att Riksstämman ska använda mötesformen påverkanstorg BESLUT: att välja Karin Johansson och Åsa-Maja Augustsson till mötessekreterare BESLUT: bifalla 7.3.A 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.B att det under påverkanstorget utses 3 ämnen som ska diskuteras i plenum a) Val av justerare tillika rösträknare samt stationsansvariga BESLUT: avslå 7.3.B BESLUT: att välja Sofia Leander samt Klas Rydhmer till justerare tillika rösträknare BESLUT: att välja följande personer till stationsansvariga: Linda Björklund Sofie Andersson Kreske Ecker Joel Olofson b) Ansvariga för att skriva ihop beslutsunderlaget: BESLUT: att välja följande personer för att skriva ihop beslutsunderlaget: Peter Nilsson Cecilia Mille Christoffer Edström yrkar: 7.3.C att det under påverkanstorget utses 5 ämnen som ska diskuteras i plenum FS jämkar sig med yrkande 7.3.C BESLUT: bifalla 7.3.C Christoffer Edström yrkar: 7.3.D att 20 minuter per ämne ges utrymme utifrån tidigare yrkade (om 5 ämnen i plenumdiskussion) BESLUT: avslå 7.3.D Evelina Alsén yrkar: 7.3.E att presidiet återkommer med förlag på tidsram för debatt i plenum c) Justering av protokollet BESLUT: bifalla 7.3.E BESLUT: att fastställa justeringsdatum för riksstämmoprotokollet till den 10 juli 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd BESLUT: att använda registreringsdiskens avprickning på närvarande ombud som röstlängd. 6 Godkännande av kallelsen Förbundsstyrelsen meddelar att kallelsen utgick den 18 mars, dvs mer än 30 dagar innan riksstämman. 7.3.G att stationsansvariga sammanfattar och föredrar kort om hur diskussionerna gått i respektive station i samband med beslutsfattandet i plenum. BESLUT: bifalla 7.3.G 7.3.H att anta den föreslagna arbetsordningen BESLUT: bifalla 7.3.H BESLUT: att godkänna kallelsen, och därmed anse mötet behörigt utlyst 7 Fastställande av föredragningslistan Tveksamheter till om motion 12, 18 och 19 inkommit i tid. 7.1.A att motion 12,18 och 19 ska behandlas under riksstämman. Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.I att kvotering av talarlista används under riksstämman. 7.3.J att kvinnor kvoteras före män Camilla Bergvall yrkar: 7.3.K att vi kvoterar utifrån självidentifikation 7.3.L att vi kvoterar upp alla som inte identifierar sig som män FS jämkar 7.3.J med 7.3.L BESLUT: bifalla 7.1.A BESLUT: bifalla 7.3.I, 7.3.K samt 7.3.L 4 5

5 Återyrkande 7.4.A att sätta stopp för återyrkanden söndag kl BESLUT: bifalla 7.4.A 10 Revisorernas och verksamhetsrevisorernas berättelser Catalina Mårback föredrog revisionsberättelsen. Elisabeth Gustavsson föredrog verksamhetsrevisorernas berättelse BESLUT: att lägga revisionsberättelsen och verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna Bilaga D Bilaga E Behandling av paragraf A att behandling av paragraf 18-21sker direkt efter paragraf 13 i föredragningslistan. BESLUT: bifalla 7.5.A Stadgetolkning Presidiet uppmärksammar riksstämman på konflikten mellan stadgarnas Mom 4. Lika röstetal: Vid lika röstetal i övrigt avgör lotten och Mom 2, 12. Former för beslut. vid lika röstetal har styrelsen utslagsröst. 7.6.A att inte följa stadgarnas mom 2, 12 till förmån för stadgarnas mom. 4 denna riksstämma BESLUT: bifalla 7.6.A Nomineringsstopp 7.7.A att nomineringsstopp till personval fastställs till kl fredagen den 10 maj. BESLUT: bifall 7.7.A 8 Uttalanden vid stämman Camilla Björkbom föredrog förslaget till uttalande vid stämman. Förslag på rubrik 1: Djurens Rätt kräver att Sverige upphör med pälsdjursfarmning Förslag på rubrik 2: Djurens Rätt: Sverige måste upphöra med pälsdjursfarmning 11 Fastställande av balansräkning BESLUT: att fastställa balansräkningen för 2011 och Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen BESLUT: att Riksstämman beviljar Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2011 och Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter Rösträkningens resultat: Sofia Jörgensen Paul Josefsson Elisabeth Gustavsson Tore Andersson Magnus Irestig Blankröster 33 röster 33 röster 26 röster 24 röster 20 röster 1 röst BESLUT: att välja Sofia Jörgensen samt Paul Josefsson till ordinarie verksamhetsrevisorer. att välja Elisabeth Gustavsson samt Tore Andersson som suppleanter till verksamhetsrevisor Bilaga D BESLUT: att anta uttalandet med rubrik nummer 2 Bilaga A 9 Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse a) Verksamhetsberättelse Bilaga C Förbundsordförande Camilla Björkbom redogjorde för förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser (årsrapport 2011 och 2012) BESLUT: att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. b) Kassaberättelse Bilaga D Catalina Mårback redogjorde för kassaberättelsen (årsredovisningen) BESLUT: att lägga årsredovisningen till handlingarna 6 7

6 14 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom De fem motioner som flest vill ska diskuteras i plenum: Motion 1 (34 röster) Motion 5 (29 röster) Motion 14 (28 röster) Motion 17 (22 röster) Motion 15 (21 röster) 14.1.A att ta diskussionen i plenum i anslutning till att respektive motion tas upp för beslut samt att ge varje motion 20 minuters diskussion BESLUT: bifalla 14.1.A 14.2.A att kvoteringen aldrig nollställs under årets stämmoförhandlingar. Övergripande politiskt arbete Motion 1. Angående att skapa förslag till lösningar för djurvänlig samhällsuppbyggnad (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda och på lämpligaste sätt tillvarata motionens förslag. Yrkat bifall av 31 ombud, 0 avslag. Övrigt yrkande: B - att vi bör måla upp en tydlig vision och helhetsbild om hur ett samhälle fritt från djurförtryck ser ut, detta kan användas t.ex. vid politiskt arbete och som del av vår verksamhetsinriktning, men avslår att det ska var ett verktyg när vi jobbar mot exempelvis enskilda människor, föreningar m.m. Jens Ingloff yrkar: 14.2.B att kvoteringsstatistiken nollställs efter varje fråga Yrkat bifall av 15 ombud. Yrkat av Henrik Sutinen BESLUT: bifalla 14.2.A avslå 14.2.B 14.3.A att talartiden fastställs till 1 minut för första inlägg och sedan 30 sekunder för kommande inlägg BESLUT: bifalla 14.3.A Tilläggsyrkande: att tillägga och visa på miljömässiga effekter av veganism för att ge ett helhetsperspektiv, allt går hand i hand. Människor som frågar om veganism vill kunna se det ur olika perspektiv, inte bara ur djurens synvinkel. Yrkat bifall av 7 ombud, avslag av 4. Yrkat av Lina Dahl 16 Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar Verksamhetsinriktning Vår vision Prioriterade mål Förslaget i sin helhet (s. 4-5) Yrkades bifall av 9 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A, B och Djurförsök Motion 2. Angående djurförsök på apor (Djurens Rätt Karlskrona, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Karlskrona) A.Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionen besvarad. BESLUT: bifall Yrkat bifall av 15 ombud, avslag av 4 Kampanjer och politiskt arbete Kapitel 1 i sin helhet (s. 6-11) Yrkades bifall av 6 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall Tilläggsyrkande: Att lägga till nytt riktningsmål (under avsnitt 1.2 Djurförsök): - Verka för att statens anslag till forskning om moderna alternativ ökar drastiskt. - Verka för att myndigheter utverkar konkreta handlingsplaner för avveckling av djurförsök enligt EU-direktiv Yrkat bifall av 10 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall B.att Djurens Rätt ska kräva att: - Statens smittskyddsinstituts försök på apor stoppas - Försök på alla arter av apor förbjuds i Sverige - Transporter med och import av apor till djurförsök förbjuds Yrkat bifall av 0 ombud, avslag av 0. Tilläggsyrkande: SMI:s primatförsök uppmärksammas under Försöksdjurens dag Yrkat bifall av 17 ombud, avslag av 0. Yrkat av Malmöavdelningen BESLUT: bifalla A och avslå B 8 9

7 Päls Inga inlämnade motioner Djur som familjemedlemmar och i underhållning Motion 5. Angående ridsport (Eva Carlsson och Gunnel Söderback) Djur i livsmedelsindustrin Motion 3. Förslag till riksstämman (Harriet Brymy) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionen besvarad A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionens tre förslag besvarade. Yrkat bifall av 27 ombud, avslag av 0. Yrkat bifall av 11 ombud, avslag av B - att Djurens Rätts verksamhetsområden då det gäller hästsport också skall omfatta ridsport, och inte som nu endast trav- och galoppsport B Förslag 1: 1.1 Ställ krav på Regering och Jordbruksverket att alla slaktdjur slaktas i Sverige. 1.2 Kräv att alla slaktdjur som ska lämna landet gör det i slaktat skick. 1.3 Kräv att slaktpriser bli lika höga som de som ex.vis Italien som har 8 gånger högre pris. 1.4 Skriv även till EU-kommissionen och kräv att all transport av levande slaktdjur upphör. Förslag II: Om möjligt, påskynda den kommande lagen som förbjuder uppbindning av kor och tjurar. Uppbindningen är ett enda stort djurplågeri som fått fortgå år efter år. Förslag III: Kräv att all cirkus med djur upphör, vare sig det är vilda eller tama djur. Yrkat bifall av 3, avslag av 0. Tilläggsyrkanden: att Djurens Rätt presenterar alternativa metoder, och strategier för hur bl.a. ridskolor hanterar hästarna och undervisar sina elever på ett sätt som utgår från hästarnas intressen. Yrkat bifall av 29 ombud, avslag av 0. Yrkat av Laban Carlsson, Simon Tholerus, Linnea Tholerus, Elise Edgren att Djurens Rätt riktar kritik mot den professionella ridsporten då dess elitutövare ses som förebilder för många (framför allt ryttare). Fokus bör ligga på utrustningens skadliga effekter och hur den påverkar hästarna fysiskt och psykiskt. Yrkat bifall av 16 ombud, avslag av 0. Yrkat av Laban Carlsson, Simon Tholerus, Linnea Tholerus, Elise Edgren BESLUT: bifalla A avslå B BESLUT: bifalla A, och Avslå B Djurvänlig konsument Motion 4. Påverka modebranschen (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Cristina Montoya, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: 1 att bifalla motionen, samt gör tilläggsyrkandet: 2 att arbetet i första hand ska fokusera på päls. Yrkat bifall av 34 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med modedesigners/modehusför att informera om hur djuren som används inom päls-, dun- och ullindustrin behandlas i avsikt att försöka påverka modeskapare att verka för att djurvänliga plagg används inom klädesbranschen. Motion 6. Motion från lokalgruppen Ronneby-Karlshamn Djurens Rätt till riksstämman 2013 i Umeå (Kerstin Johansson, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Ronneby-Karlshamn) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionens första yrkande besvarat. - att bifalla motionens andra yrkande. Yrkat bifall av 37 ombud, avslag av 0. Motionens yrkanden: B - att vi ska arbeta för att Länsstyrelsernas djurskyddsarbete uppgraderas både kvalitetsmässigt och resursmässigt så att inte fler djur behöver lida och dö än vad som redan skett! Ingripanden måste ske mycket snabbare och djurens väl och ve stå i centrum och inte hänsynen till djurägarna! C - att vi trycker ett nytt kattflygblad eller nytryck av tidigare som var bra! Det viktiga är en uppmaning att kastrera och idmärka sin katt och att ta ansvar för den! Gärna också en affisch i saken! BESLUT: bifalla A och B BESLUT: bifalla A och C avslå B 10 11

8 Motion 7. Påverka Zoobranschens Riksförbund (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Cristina Montoya, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) Aktivism Motion 9. Angående att mäta utfall av och utvärdera insatser och aktiviteter (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att besvara motionen. Yrkat bifall av 20 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med Zoobranschens Riksförbund för att diskutera försäljningsstopp gällande kaniner och burfåglar, som ett första steg på vägen mot ett djurvänligare samhälle, och i enlighet med Djurens Rätts uppfattning att ej tillåta burhållning av kaniner och burfåglar. Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheter och behov samt i förekommande fall tillämpa mätning och kontroll av utfall samt genomföra utvärdering av insatser och aktiviteter. Yrkat bifall av 28 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 10. Angående tillämpning av kunskap om beteende vid val och beslutsprocesser (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) BESLUT bifalla A avslå B Jakt Motion 8. Gör jakten till prioriterad fråga inom förbudet (Lise-Lotte Norin, Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar: Lokalavdelningen bifaller motionen.) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen, men yrkar istället: - att Djurens Rätts arbete i jaktfrågan lyfts fram i större utsträckning. - att utbildning i jaktfrågan bereds anställda, förtroendevalda och lokalt aktiva. Yrkat bifall av 36 ombud B - att göra jakten till en prioriterad fråga inom förbundet. Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda behov och möjligheter samt i förekommande fall inhämta och tillämpa kunskap om människors beteende vid val och beslutsprocesser. Yrkat bifall av 30 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 11. Angående trycksak för en bredare publik, utformad som en lättläst tidning (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka, eventuellt testa och utvärdera användandet av för ändamålet anpassad trycksak i form av tidning avsedd att nå de människor som är möjliga att nå men som inte kan eller har svårt att inspireras och ta till sig av information och budskap som den i nuvarande informationsfoldrar och medlemstidningen Djurens Rätt. BESLUT: bifalla A avslå B Internationellt arbete Inga inlämnade motioner Aktivism och organisation Kapitel 2 i sin helhet (s ) Yrkades bifall av 9 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall Yrkat bifall av 30 ombud, avslag av 0. Tilläggsyrkande: att alla Djurens Rätts texter ska finnas anpassade för synskadade och personer med lässvårigheter. Yrkat bifall av 37 ombud. Yrkat av Anna Yes Hjalmarsson och Mattias Thieme Ordet alla i tilläggsyrkandet tolkas som att det rör de texter som motionen avser. BESLUT: bifalla A och

9 Motion 12. Angående rikslotteri (Barbro Andersson, Djurens Rätt Karlskrona, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Karlskrona) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 31 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt ska erbjuda lokalavdelningarna att sälja lotter i ett rikslotteri, samt få del av vinsten. BESLUT: bifalla A avslå B Organisation Motion 13. Angående att tydliggöra Djurens Rätt som ickevåldsorganisation (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att det framgår, där så är lämpligt i vår information och våra texter, att Djurens Rätt är en ickevåldsorganisation och arbetar med demokratiska metoder och fredliga medel. Yrkat bifall av 25 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 15. Angående samverkan med lämpliga samarbetspartners exempelvis sådana med gemensam nämnare animaliekonsumtion och dess konsekvenser (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda och på lämpligaste sätt tillvarata möjligheterna att samverka med lämpliga samarbetspartners exempelvis sådana med gemensam nämnare animaliekonsumtion och dess konsekvenser. Yrkat bifall av 28 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 16. Påverka kyrkan och andra religiösa samfund (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 23 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med Svenska kyrkan och olika religiösa samfund för att påverka dessa institutioner att ta ställning för att djur ska respekteras som levande, kännande varelser samt mot det djurförtryck som råder i dagens samhälle. Motion 14. Angående att Djurens Rätt i information och argumentation ska kunna använda sig av att djur besitter medvetande, vilja, personlighet, intelligens etc (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 9 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt i sin argumentation och information inte bara använder att djur är kännande utan även använder begrepp som medvetande, intelligens, upplevelseförmåga, vilja samt likalydande anpassat till sammanhang, målgrupp etc. Övriga yrkanden: C - att riksstämman beslutar uppdra åt förbundsstyrelse att utreda begrepp som medvetande, vilja, personlighet, intelligens och deras förankring och tillämpning hos de vi avser att nå samt vår tillämpning av begreppen. Yrkat bifall av 20 ombud. Yrkat av Olle Selin BESLUT: bifalla A och C avslå B BESLUT: bifalla A avslå B. Motion 17. Angående uppdatering av 10 i förbundets stadgar (Elisabeth Gustavsson, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Motala-Vadstena) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A att 10 Verksamhetsrevisorer får följande lydelse: - På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två år. - Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att kontinuerligt granska förbundsstyrelsens arbete och se till att denna arbetar i enlighet med den verksamhetsplan och de riktlinjer som riksstämman dragit upp, att stadgar och för styrningen viktiga dokument följs och att av riksstämman fattade beslut verkställs. - För att göra detta behöver verksamhetsrevisorerna tillgång till kallelser och protokoll från styrelsemöten liksom till aktuella styrdokument. - För att bedöma mötesrutiner och debattklimat har verksamhetsrevisorerna närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsemötena och skall vartannat år avlägga skriftlig rapport till riksstämman. - Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer. Yrkat bifall av 13 ombud, avslag 0. Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: B - att anse motionen besvarad. Yrkat bifall av 8 ombud, avslag 1. BESLUT: bifalla B avslå A 14 15

10 I B ingår en del av stadgeändringsförslaget från FS, under Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering B bifölls med enkel majoritet så ytterligare beslut vid en följande stämma krävs då det gäller en stadgeändring. 15 Övriga förslag från förbundsstyrelsen Proposition 1. Stadgerevidering Översikt över stadgeändringspropositioner: Förslaget 1. Ändring av antalet ombud som lokalavdelningarna utser innebär större förändringar i stadgarna och vi rekommenderar att den tas upp till beslut för sig. Förslagen numrerade innebär förtydliganden snarare än genomgripande ändringar i stadgarna. Proposition gällande stadgerevidering ) Ändring av antalet ombud som lokalavdelningar utser Proposition gällande stadgerevidering ) Anpassning till medlemskategorier som innebär månadsvis girering ) Anpassning av språk, och till utlands boende medlemmar ) Angående lika röstetal på riksstämma, med flera former för beslut ) Klargörande av förbundsordförandens mandattid ) Verksamhetsrevisorernas uppdrag ) Klargörande av valberedningens arbetsuppgifter ) Medlemskrav för valbarhet ) Ändring av storlek av lokalavdelningsstyrelses storlek ) Turordning för lokalavdelningars suppleanter ) Angående datum för när motioner ska vara lokalavdelning tillhanda Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 21 mom 2 Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till följande antal: 1 ombud, jämte ersättare t o m 250 medlemmar, 2 ombud jämte ersättare t o m 500 medlemmar, därefter ett ytterligare ombud, jämte ersättare, per varje påbörjat 500-tal medlemmar. utgår, för att ersättas med följande text: Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till följande antal: 2 ombud, jämte två ersättare t o m 250 medlemmar, 3 ombud jämte lika många ersättare t o m 500 medlemmar, därefter ett ytterligare ombud, jämte ersättare, per varje påbörjat 500-tal medlemmar. Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 3 mom 2 respektive 4 mom 3 Medlemmar i Förbundet Djurens Rätt är periodiskt betalande, medlemskap omfattar kalenderår. Medlem som vunnit inträde 15 september eller senare skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår. utgår, för att ersättas med följande text i 4 mom 3: Medlemskap kan betalas med årsavgift eller med månadsvisa gireringar. Med årsavgift löses medlemskap för fulla kalenderår, medan månadsvisa gireringar innebär medlemskap en månad i taget, tills dess att autogiromedgivandet upphör. Årsbetalande medlem som vunnit inträde 15 september eller senare skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår. Yrkat bifall av 13 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 3 mom 3 Den som blivit medlem i Förbundet Djurens Rätt tillhör automatiskt lokalavdelningen i den kommun där medlemmen är mantalsskriven. Om avdelning saknas i hemkommunen kan medlemmen fritt välja om den vill tillhöra någon lokalavdelning, i annat fall ansluts medlemmen direkt till riksorganisationen. Medlem som vill byta lokalavdelning, kan göra detta genom att meddela riksorganisationen. utgår, för att ersättas med: Den som blivit medlem i Förbundet Djurens Rätt och är boende i upptagningsområdet till en lokalavdelning, blir automatisk medlem i denna lokalavdelning. Om avdelning saknas vid boendeorten, kan medlemmen fritt välja om den vill tillhöra någon lokalavdelning, i annat fall ansluts medlemmen direkt till riksorganisationen. Medlem som vill byta lokalavdelning, kan göra detta genom att meddela riksorganisationen. Yrkat bifall av 14 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Yrkat bifall av 20 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) 16 17

11 Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande texter i 6 Mom 4 respektive 12 6 Mom 4 Vid lika röstetal på riksstämman tillämpas olika förfaringssätt beroende på typ av fråga: Vid lika röstetal vid personval som avgör om kandidaten väljs på post eller ej, företas ny omröstning mellan dessa kandidater. Om det åter blir lika avgör lotten. Vid lika röstetal i övrigt avgör lotten. Vid lika röstetal i frågor som rör ansvarsfrihet har revisorernas förslag utslagsröst; och i övriga frågor har Förbundsstyrelsen utslagsröst. 12 Beslut inom organisationens olika organ tas med enkel majoritet när annat ej är stadgat. Valberedningens förslag samt styrelsens yttranden och egna förslag utgör huvudförslag. Vid lika röstetal har styrelsen utslagsröst. Vid lika röstetal vid frågor som rör ansvarsfrihet avgör revisorernas förslag. Vid personval med fler kandidater än poster skall sluten omröstning alltid tillämpas. Vid lika röstetal i personfråga som avser tillsättande av post företas ny omröstning. Om det åter blir lika avgör lotten. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom förbundsstyrelsen har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, andra vice ordförande, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom lokalavdelningsstyrelse har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, kassör, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Röstprotokoll får överhuvudtaget inte användas vid personval och ej heller vid förtroendefråga. Behandlas fråga om skiljande av en person från sitt uppdrag skall frågan alltid behandlas med sluten omröstning. Detta gäller även lokalavdelnings yttrande till förbundsstyrelsen vid fråga om uteslutning i enlighet med 3, mom 4. Man kan aldrig avge fler röster i en omgång än det finns poster att välja till. Reservation mot beslut eller protokollsanteckning skall anmälas i direkt anslutning till behandlingen av frågan. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar måste vara mötespresidiet tillhanda senast innan mötets slut, eller vid tidpunkt som godkänts av presidiet. utgår, för i 12 ersättas med följande stadgetext: Moment 1 Beslut inom organisationens olika organ tas med enkel majoritet när annat ej är stadgat. Moment 2 Valberedningens förslag utgör huvudförslag i personfrågor. Har årsmötet/riksstämman beslutat om beredningsorgan, t ex påverkanstorg eller utskott, utgör yttranden och egna förslag därifrån huvudförslag i sakfrågor. Har sakfråga inte beretts på detta sätt under riksstämman/årsmötet utgör styrelsens yttranden och egna förslag huvudförslag. Moment 3 Lika röstetal Vid lika röstetal tillämpas olika förfaringssätt beroende på typ av fråga: Vid lika röstetal vid personval, företas ny omröstning mellan aktuella kandidater. Om det åter blir lika avgör lotten. Vid lika röstetal som gäller skiljande av någon från post anses misstroendevotumet ha fallit. Vid lika röstetal i frågor som rör ansvarsfrihet har revisorernas förslag utslagsröst. I övriga frågor har Förbundsstyrelsen utslagsröst. Moment 4 Vid personval med fler kandidater än poster skall sluten omröstning alltid tillämpas. Man kan aldrig avge fler röster i en omgång än det finns poster att välja till. Behandlas fråga om skiljande av en person från sitt uppdrag skall frågan alltid behandlas med sluten omröstning. Detta gäller även lokalavdelnings yttrande till förbundsstyrelsen vid fråga om uteslutning i enlighet med 3, mom 4. Röstprotokoll får överhuvudtaget inte användas vid personval och ej heller vid förtroendefråga. Moment 5 Reservation mot beslut eller protokollsanteckning skall anmälas i direkt anslutning till behandlingen av frågan. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar måste vara mötespresidiet tillhanda senast innan mötets slut, eller vid tidpunkt som godkänts av presidiet. - att efterföljande Moment under 6 omnumreras, så att kontinuerlig numrering i stadgetexten bibehålls. Yrkat bifall av 8 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande i 7 Mom 1 Förbundsstyrelsen väljs av riksstämman och består av nio ledamöter jämte tre suppleanter valda för en tid av fyra år. Vid varannan ordinarie riksstämma sker val av fem ledamöter och en suppleant, och vid de övriga riksstämmorna fyra ledamöter och två suppleanter. Av riksstämman väljs också en av ledamöterna till ordförande för en tid av två år. utgår, för att ersättas med: Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter och tre suppleanter. En av ledamotsplatserna är reserverad Förbundsordföranden. Förbundsordföranden väljs av ordinarie riksstämmor till en tid av två år. Valet föregår valen till övriga platser i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens övriga 8 ledamöter och 3 suppleanter väljs av riksstämman till en tid av fyra år. Vid varannan ordinarie riksstämma sker val av fyra ledamöter och en suppleant, och vid de övriga riksstämmorna fyra ledamöter och två suppleanter. Yrkat bifall av 6 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom förbundsstyrelsen har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, andra vice ordförande, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom lokalavdelningsstyrelse har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, kassör, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer