Protokoll Rikstämma 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Rikstämma 2013"

Transkript

1 Protokoll Rikstämma 2013

2 Innehållsförteckning Protokoll: Djurens Rätts riksstämma Umeå maj Riksstämman öppnas 4 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman 4 3 Val av sekreterare för stämman 4 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga 4 a) Val av justerare tillika rösträknare samt stationsansvariga 4 b) Ansvariga för att skriva ihop beslutsunderlaget: 4 c) Justering av protokollet 4 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 4 6 Godkännande av kallelsen 4 7 Fastställande av föredragningslistan 4 Tveksamheter till om motion 12, 18 och 19 inkommit i tid 4 Föredragningslistan 5 Påverkanstorg 5 Återyrkande 6 Behandling av paragraf Stadgetolkning 6 Nomineringsstopp 6 8 Uttalanden vid stämman 6 9 Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 6 a) Verksamhetsberättelse 6 b) Kassaberättelse 6 10 Revisorernas och verksamhetsrevisorernas berättelser 7 11 Fastställande av balansräkning 7 12 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 7 13 Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter 7 14 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom 8 Vår vision och prioriterade mål. 8 Kapitel 1 i sin helhet (kampanjer och politiskt arbete) 8 Övergripande politiskt arbete 9 Djurförsök 9 Päls 10 Djur i livsmedelsindustrin 10 Djurvänlig konsument 10 Djur som familjemedlemmar och i underhållning 11 Jakt 12 Internationellt arbete 12 Kapitel 2 i sin helhet (aktivism och organisation) 12 Aktivism 13 Organisation 13 Kapitel 3 i sin helhet (medlemmar och kommunikation) 22 Medlemmar, insamling, kostnader och eget kapital, företagssamarbeten 23 Media, Tidningen Rädda Djuren och Tidningen Djurens Rätt Övriga förslag från Förbundsstyrelsen Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar 8 17 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter Val av ordförande, tillika ledamot, i Förbundsstyrelsen Val av Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i valberedning Vid stämman väckta frågor 27 Mötets avslutande 27

3 Protokoll: Djurens Rätts riksstämma Umeå maj 2013 Årets riksstämma använde mötesformen påverkanstorg som förbehandling. Det innebär att mötets första dag gick ut på att deltagarna skulle vandra runt på ett påverkanstorg och ta ställning till de olika motionerna, propositionerna och målen. Detta gjorde deltagarna genom att skriva på en bifalls-lista om de höll med. Ombuden hade även möjlighet att sätta upp nya yrkanden samt kommentarer på torget. När påverkanstorgets tid var slut så gick det inte längre att lägga nya yrkanden. De yrkanden som fallit på påverkanstorget och inte återyrkats finns inte med i protokollet. På påverkanstorget väljer deltagarna ut de motioner, propositioner eller riktningsmål som ska diskuteras i plenum. Bilagor: Bilaga A - Uttalande vid stämman Bilaga B - Protokollsanteckningar Bilaga C - Årsrapport 2011 och 2012 Bilaga D - Ekonomisk årsredovisning 2011 och 2012 (inklusive kassaberättelser, balansräkningar och revisionsberättelser) Bilaga E - Verksamhetsrevisorernas berättelse Bilaga F - Statistik från talartidsprogrammet 3

4 1 Riksstämman öppnas Camilla Björkbom förklarade stämman öppnad. Föredragningslistan 7.2.A att den föreslagna föredragningslistan fastställs 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman BESLUT: bifalla 7.2.A BESLUT: att välja Linnéa Haglund till ordförande samt Marcus Samanni till vice ordförande 3 Val av sekreterare för stämman Påverkanstorg Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.A att Riksstämman ska använda mötesformen påverkanstorg BESLUT: att välja Karin Johansson och Åsa-Maja Augustsson till mötessekreterare BESLUT: bifalla 7.3.A 4 Val av två justerare tillika rösträknare, samt stationsansvariga Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.B att det under påverkanstorget utses 3 ämnen som ska diskuteras i plenum a) Val av justerare tillika rösträknare samt stationsansvariga BESLUT: avslå 7.3.B BESLUT: att välja Sofia Leander samt Klas Rydhmer till justerare tillika rösträknare BESLUT: att välja följande personer till stationsansvariga: Linda Björklund Sofie Andersson Kreske Ecker Joel Olofson b) Ansvariga för att skriva ihop beslutsunderlaget: BESLUT: att välja följande personer för att skriva ihop beslutsunderlaget: Peter Nilsson Cecilia Mille Christoffer Edström yrkar: 7.3.C att det under påverkanstorget utses 5 ämnen som ska diskuteras i plenum FS jämkar sig med yrkande 7.3.C BESLUT: bifalla 7.3.C Christoffer Edström yrkar: 7.3.D att 20 minuter per ämne ges utrymme utifrån tidigare yrkade (om 5 ämnen i plenumdiskussion) BESLUT: avslå 7.3.D Evelina Alsén yrkar: 7.3.E att presidiet återkommer med förlag på tidsram för debatt i plenum c) Justering av protokollet BESLUT: bifalla 7.3.E BESLUT: att fastställa justeringsdatum för riksstämmoprotokollet till den 10 juli 5 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd BESLUT: att använda registreringsdiskens avprickning på närvarande ombud som röstlängd. 6 Godkännande av kallelsen Förbundsstyrelsen meddelar att kallelsen utgick den 18 mars, dvs mer än 30 dagar innan riksstämman. 7.3.G att stationsansvariga sammanfattar och föredrar kort om hur diskussionerna gått i respektive station i samband med beslutsfattandet i plenum. BESLUT: bifalla 7.3.G 7.3.H att anta den föreslagna arbetsordningen BESLUT: bifalla 7.3.H BESLUT: att godkänna kallelsen, och därmed anse mötet behörigt utlyst 7 Fastställande av föredragningslistan Tveksamheter till om motion 12, 18 och 19 inkommit i tid. 7.1.A att motion 12,18 och 19 ska behandlas under riksstämman. Förbundsstyrelsen yrkar: 7.3.I att kvotering av talarlista används under riksstämman. 7.3.J att kvinnor kvoteras före män Camilla Bergvall yrkar: 7.3.K att vi kvoterar utifrån självidentifikation 7.3.L att vi kvoterar upp alla som inte identifierar sig som män FS jämkar 7.3.J med 7.3.L BESLUT: bifalla 7.1.A BESLUT: bifalla 7.3.I, 7.3.K samt 7.3.L 4 5

5 Återyrkande 7.4.A att sätta stopp för återyrkanden söndag kl BESLUT: bifalla 7.4.A 10 Revisorernas och verksamhetsrevisorernas berättelser Catalina Mårback föredrog revisionsberättelsen. Elisabeth Gustavsson föredrog verksamhetsrevisorernas berättelse BESLUT: att lägga revisionsberättelsen och verksamhetsrevisorernas berättelse till handlingarna Bilaga D Bilaga E Behandling av paragraf A att behandling av paragraf 18-21sker direkt efter paragraf 13 i föredragningslistan. BESLUT: bifalla 7.5.A Stadgetolkning Presidiet uppmärksammar riksstämman på konflikten mellan stadgarnas Mom 4. Lika röstetal: Vid lika röstetal i övrigt avgör lotten och Mom 2, 12. Former för beslut. vid lika röstetal har styrelsen utslagsröst. 7.6.A att inte följa stadgarnas mom 2, 12 till förmån för stadgarnas mom. 4 denna riksstämma BESLUT: bifalla 7.6.A Nomineringsstopp 7.7.A att nomineringsstopp till personval fastställs till kl fredagen den 10 maj. BESLUT: bifall 7.7.A 8 Uttalanden vid stämman Camilla Björkbom föredrog förslaget till uttalande vid stämman. Förslag på rubrik 1: Djurens Rätt kräver att Sverige upphör med pälsdjursfarmning Förslag på rubrik 2: Djurens Rätt: Sverige måste upphöra med pälsdjursfarmning 11 Fastställande av balansräkning BESLUT: att fastställa balansräkningen för 2011 och Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen BESLUT: att Riksstämman beviljar Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2011 och Val av verksamhetsrevisorer och suppleanter Rösträkningens resultat: Sofia Jörgensen Paul Josefsson Elisabeth Gustavsson Tore Andersson Magnus Irestig Blankröster 33 röster 33 röster 26 röster 24 röster 20 röster 1 röst BESLUT: att välja Sofia Jörgensen samt Paul Josefsson till ordinarie verksamhetsrevisorer. att välja Elisabeth Gustavsson samt Tore Andersson som suppleanter till verksamhetsrevisor Bilaga D BESLUT: att anta uttalandet med rubrik nummer 2 Bilaga A 9 Förbundsstyrelsens kassa- och verksamhetsberättelse a) Verksamhetsberättelse Bilaga C Förbundsordförande Camilla Björkbom redogjorde för förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser (årsrapport 2011 och 2012) BESLUT: att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. b) Kassaberättelse Bilaga D Catalina Mårback redogjorde för kassaberättelsen (årsredovisningen) BESLUT: att lägga årsredovisningen till handlingarna 6 7

6 14 Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom De fem motioner som flest vill ska diskuteras i plenum: Motion 1 (34 röster) Motion 5 (29 röster) Motion 14 (28 röster) Motion 17 (22 röster) Motion 15 (21 röster) 14.1.A att ta diskussionen i plenum i anslutning till att respektive motion tas upp för beslut samt att ge varje motion 20 minuters diskussion BESLUT: bifalla 14.1.A 14.2.A att kvoteringen aldrig nollställs under årets stämmoförhandlingar. Övergripande politiskt arbete Motion 1. Angående att skapa förslag till lösningar för djurvänlig samhällsuppbyggnad (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda och på lämpligaste sätt tillvarata motionens förslag. Yrkat bifall av 31 ombud, 0 avslag. Övrigt yrkande: B - att vi bör måla upp en tydlig vision och helhetsbild om hur ett samhälle fritt från djurförtryck ser ut, detta kan användas t.ex. vid politiskt arbete och som del av vår verksamhetsinriktning, men avslår att det ska var ett verktyg när vi jobbar mot exempelvis enskilda människor, föreningar m.m. Jens Ingloff yrkar: 14.2.B att kvoteringsstatistiken nollställs efter varje fråga Yrkat bifall av 15 ombud. Yrkat av Henrik Sutinen BESLUT: bifalla 14.2.A avslå 14.2.B 14.3.A att talartiden fastställs till 1 minut för första inlägg och sedan 30 sekunder för kommande inlägg BESLUT: bifalla 14.3.A Tilläggsyrkande: att tillägga och visa på miljömässiga effekter av veganism för att ge ett helhetsperspektiv, allt går hand i hand. Människor som frågar om veganism vill kunna se det ur olika perspektiv, inte bara ur djurens synvinkel. Yrkat bifall av 7 ombud, avslag av 4. Yrkat av Lina Dahl 16 Övriga motioner och skrivelser från medlemmar och lokalavdelningar Verksamhetsinriktning Vår vision Prioriterade mål Förslaget i sin helhet (s. 4-5) Yrkades bifall av 9 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A, B och Djurförsök Motion 2. Angående djurförsök på apor (Djurens Rätt Karlskrona, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Karlskrona) A.Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionen besvarad. BESLUT: bifall Yrkat bifall av 15 ombud, avslag av 4 Kampanjer och politiskt arbete Kapitel 1 i sin helhet (s. 6-11) Yrkades bifall av 6 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall Tilläggsyrkande: Att lägga till nytt riktningsmål (under avsnitt 1.2 Djurförsök): - Verka för att statens anslag till forskning om moderna alternativ ökar drastiskt. - Verka för att myndigheter utverkar konkreta handlingsplaner för avveckling av djurförsök enligt EU-direktiv Yrkat bifall av 10 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall B.att Djurens Rätt ska kräva att: - Statens smittskyddsinstituts försök på apor stoppas - Försök på alla arter av apor förbjuds i Sverige - Transporter med och import av apor till djurförsök förbjuds Yrkat bifall av 0 ombud, avslag av 0. Tilläggsyrkande: SMI:s primatförsök uppmärksammas under Försöksdjurens dag Yrkat bifall av 17 ombud, avslag av 0. Yrkat av Malmöavdelningen BESLUT: bifalla A och avslå B 8 9

7 Päls Inga inlämnade motioner Djur som familjemedlemmar och i underhållning Motion 5. Angående ridsport (Eva Carlsson och Gunnel Söderback) Djur i livsmedelsindustrin Motion 3. Förslag till riksstämman (Harriet Brymy) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionen besvarad A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionens tre förslag besvarade. Yrkat bifall av 27 ombud, avslag av 0. Yrkat bifall av 11 ombud, avslag av B - att Djurens Rätts verksamhetsområden då det gäller hästsport också skall omfatta ridsport, och inte som nu endast trav- och galoppsport B Förslag 1: 1.1 Ställ krav på Regering och Jordbruksverket att alla slaktdjur slaktas i Sverige. 1.2 Kräv att alla slaktdjur som ska lämna landet gör det i slaktat skick. 1.3 Kräv att slaktpriser bli lika höga som de som ex.vis Italien som har 8 gånger högre pris. 1.4 Skriv även till EU-kommissionen och kräv att all transport av levande slaktdjur upphör. Förslag II: Om möjligt, påskynda den kommande lagen som förbjuder uppbindning av kor och tjurar. Uppbindningen är ett enda stort djurplågeri som fått fortgå år efter år. Förslag III: Kräv att all cirkus med djur upphör, vare sig det är vilda eller tama djur. Yrkat bifall av 3, avslag av 0. Tilläggsyrkanden: att Djurens Rätt presenterar alternativa metoder, och strategier för hur bl.a. ridskolor hanterar hästarna och undervisar sina elever på ett sätt som utgår från hästarnas intressen. Yrkat bifall av 29 ombud, avslag av 0. Yrkat av Laban Carlsson, Simon Tholerus, Linnea Tholerus, Elise Edgren att Djurens Rätt riktar kritik mot den professionella ridsporten då dess elitutövare ses som förebilder för många (framför allt ryttare). Fokus bör ligga på utrustningens skadliga effekter och hur den påverkar hästarna fysiskt och psykiskt. Yrkat bifall av 16 ombud, avslag av 0. Yrkat av Laban Carlsson, Simon Tholerus, Linnea Tholerus, Elise Edgren BESLUT: bifalla A avslå B BESLUT: bifalla A, och Avslå B Djurvänlig konsument Motion 4. Påverka modebranschen (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Cristina Montoya, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: 1 att bifalla motionen, samt gör tilläggsyrkandet: 2 att arbetet i första hand ska fokusera på päls. Yrkat bifall av 34 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med modedesigners/modehusför att informera om hur djuren som används inom päls-, dun- och ullindustrin behandlas i avsikt att försöka påverka modeskapare att verka för att djurvänliga plagg används inom klädesbranschen. Motion 6. Motion från lokalgruppen Ronneby-Karlshamn Djurens Rätt till riksstämman 2013 i Umeå (Kerstin Johansson, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Ronneby-Karlshamn) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att anse motionens första yrkande besvarat. - att bifalla motionens andra yrkande. Yrkat bifall av 37 ombud, avslag av 0. Motionens yrkanden: B - att vi ska arbeta för att Länsstyrelsernas djurskyddsarbete uppgraderas både kvalitetsmässigt och resursmässigt så att inte fler djur behöver lida och dö än vad som redan skett! Ingripanden måste ske mycket snabbare och djurens väl och ve stå i centrum och inte hänsynen till djurägarna! C - att vi trycker ett nytt kattflygblad eller nytryck av tidigare som var bra! Det viktiga är en uppmaning att kastrera och idmärka sin katt och att ta ansvar för den! Gärna också en affisch i saken! BESLUT: bifalla A och B BESLUT: bifalla A och C avslå B 10 11

8 Motion 7. Påverka Zoobranschens Riksförbund (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Cristina Montoya, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) Aktivism Motion 9. Angående att mäta utfall av och utvärdera insatser och aktiviteter (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att besvara motionen. Yrkat bifall av 20 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med Zoobranschens Riksförbund för att diskutera försäljningsstopp gällande kaniner och burfåglar, som ett första steg på vägen mot ett djurvänligare samhälle, och i enlighet med Djurens Rätts uppfattning att ej tillåta burhållning av kaniner och burfåglar. Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheter och behov samt i förekommande fall tillämpa mätning och kontroll av utfall samt genomföra utvärdering av insatser och aktiviteter. Yrkat bifall av 28 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 10. Angående tillämpning av kunskap om beteende vid val och beslutsprocesser (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) BESLUT bifalla A avslå B Jakt Motion 8. Gör jakten till prioriterad fråga inom förbudet (Lise-Lotte Norin, Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar: Lokalavdelningen bifaller motionen.) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen, men yrkar istället: - att Djurens Rätts arbete i jaktfrågan lyfts fram i större utsträckning. - att utbildning i jaktfrågan bereds anställda, förtroendevalda och lokalt aktiva. Yrkat bifall av 36 ombud B - att göra jakten till en prioriterad fråga inom förbundet. Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda behov och möjligheter samt i förekommande fall inhämta och tillämpa kunskap om människors beteende vid val och beslutsprocesser. Yrkat bifall av 30 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 11. Angående trycksak för en bredare publik, utformad som en lättläst tidning (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka, eventuellt testa och utvärdera användandet av för ändamålet anpassad trycksak i form av tidning avsedd att nå de människor som är möjliga att nå men som inte kan eller har svårt att inspireras och ta till sig av information och budskap som den i nuvarande informationsfoldrar och medlemstidningen Djurens Rätt. BESLUT: bifalla A avslå B Internationellt arbete Inga inlämnade motioner Aktivism och organisation Kapitel 2 i sin helhet (s ) Yrkades bifall av 9 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall Yrkat bifall av 30 ombud, avslag av 0. Tilläggsyrkande: att alla Djurens Rätts texter ska finnas anpassade för synskadade och personer med lässvårigheter. Yrkat bifall av 37 ombud. Yrkat av Anna Yes Hjalmarsson och Mattias Thieme Ordet alla i tilläggsyrkandet tolkas som att det rör de texter som motionen avser. BESLUT: bifalla A och

9 Motion 12. Angående rikslotteri (Barbro Andersson, Djurens Rätt Karlskrona, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Karlskrona) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 31 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt ska erbjuda lokalavdelningarna att sälja lotter i ett rikslotteri, samt få del av vinsten. BESLUT: bifalla A avslå B Organisation Motion 13. Angående att tydliggöra Djurens Rätt som ickevåldsorganisation (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att det framgår, där så är lämpligt i vår information och våra texter, att Djurens Rätt är en ickevåldsorganisation och arbetar med demokratiska metoder och fredliga medel. Yrkat bifall av 25 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 15. Angående samverkan med lämpliga samarbetspartners exempelvis sådana med gemensam nämnare animaliekonsumtion och dess konsekvenser (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A - att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda och på lämpligaste sätt tillvarata möjligheterna att samverka med lämpliga samarbetspartners exempelvis sådana med gemensam nämnare animaliekonsumtion och dess konsekvenser. Yrkat bifall av 28 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla A Motion 16. Påverka kyrkan och andra religiösa samfund (Gunnel Söderback, Vanessa Zettergreen, Kerstin Kvarnström, Yvonne Hjulström, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Västerås-Hallstahammar-Surahammar) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 23 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt tar kontakt med Svenska kyrkan och olika religiösa samfund för att påverka dessa institutioner att ta ställning för att djur ska respekteras som levande, kännande varelser samt mot det djurförtryck som råder i dagens samhälle. Motion 14. Angående att Djurens Rätt i information och argumentation ska kunna använda sig av att djur besitter medvetande, vilja, personlighet, intelligens etc (Djurens Rätt Sundsvall-Timrå. Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Sundsvall-Timrå) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 9 ombud, avslag av B - att Djurens Rätt i sin argumentation och information inte bara använder att djur är kännande utan även använder begrepp som medvetande, intelligens, upplevelseförmåga, vilja samt likalydande anpassat till sammanhang, målgrupp etc. Övriga yrkanden: C - att riksstämman beslutar uppdra åt förbundsstyrelse att utreda begrepp som medvetande, vilja, personlighet, intelligens och deras förankring och tillämpning hos de vi avser att nå samt vår tillämpning av begreppen. Yrkat bifall av 20 ombud. Yrkat av Olle Selin BESLUT: bifalla A och C avslå B BESLUT: bifalla A avslå B. Motion 17. Angående uppdatering av 10 i förbundets stadgar (Elisabeth Gustavsson, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Motala-Vadstena) Påverkanstorgets huvudyrkande/ A att 10 Verksamhetsrevisorer får följande lydelse: - På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två år. - Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att kontinuerligt granska förbundsstyrelsens arbete och se till att denna arbetar i enlighet med den verksamhetsplan och de riktlinjer som riksstämman dragit upp, att stadgar och för styrningen viktiga dokument följs och att av riksstämman fattade beslut verkställs. - För att göra detta behöver verksamhetsrevisorerna tillgång till kallelser och protokoll från styrelsemöten liksom till aktuella styrdokument. - För att bedöma mötesrutiner och debattklimat har verksamhetsrevisorerna närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsemötena och skall vartannat år avlägga skriftlig rapport till riksstämman. - Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer. Yrkat bifall av 13 ombud, avslag 0. Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: B - att anse motionen besvarad. Yrkat bifall av 8 ombud, avslag 1. BESLUT: bifalla B avslå A 14 15

10 I B ingår en del av stadgeändringsförslaget från FS, under Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering B bifölls med enkel majoritet så ytterligare beslut vid en följande stämma krävs då det gäller en stadgeändring. 15 Övriga förslag från förbundsstyrelsen Proposition 1. Stadgerevidering Översikt över stadgeändringspropositioner: Förslaget 1. Ändring av antalet ombud som lokalavdelningarna utser innebär större förändringar i stadgarna och vi rekommenderar att den tas upp till beslut för sig. Förslagen numrerade innebär förtydliganden snarare än genomgripande ändringar i stadgarna. Proposition gällande stadgerevidering ) Ändring av antalet ombud som lokalavdelningar utser Proposition gällande stadgerevidering ) Anpassning till medlemskategorier som innebär månadsvis girering ) Anpassning av språk, och till utlands boende medlemmar ) Angående lika röstetal på riksstämma, med flera former för beslut ) Klargörande av förbundsordförandens mandattid ) Verksamhetsrevisorernas uppdrag ) Klargörande av valberedningens arbetsuppgifter ) Medlemskrav för valbarhet ) Ändring av storlek av lokalavdelningsstyrelses storlek ) Turordning för lokalavdelningars suppleanter ) Angående datum för när motioner ska vara lokalavdelning tillhanda Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 21 mom 2 Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till följande antal: 1 ombud, jämte ersättare t o m 250 medlemmar, 2 ombud jämte ersättare t o m 500 medlemmar, därefter ett ytterligare ombud, jämte ersättare, per varje påbörjat 500-tal medlemmar. utgår, för att ersättas med följande text: Ombuden utses efter antalet medlemmar i avdelningen vid senaste årsskiftet och till följande antal: 2 ombud, jämte två ersättare t o m 250 medlemmar, 3 ombud jämte lika många ersättare t o m 500 medlemmar, därefter ett ytterligare ombud, jämte ersättare, per varje påbörjat 500-tal medlemmar. Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 3 mom 2 respektive 4 mom 3 Medlemmar i Förbundet Djurens Rätt är periodiskt betalande, medlemskap omfattar kalenderår. Medlem som vunnit inträde 15 september eller senare skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår. utgår, för att ersättas med följande text i 4 mom 3: Medlemskap kan betalas med årsavgift eller med månadsvisa gireringar. Med årsavgift löses medlemskap för fulla kalenderår, medan månadsvisa gireringar innebär medlemskap en månad i taget, tills dess att autogiromedgivandet upphör. Årsbetalande medlem som vunnit inträde 15 september eller senare skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår. Yrkat bifall av 13 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 3 mom 3 Den som blivit medlem i Förbundet Djurens Rätt tillhör automatiskt lokalavdelningen i den kommun där medlemmen är mantalsskriven. Om avdelning saknas i hemkommunen kan medlemmen fritt välja om den vill tillhöra någon lokalavdelning, i annat fall ansluts medlemmen direkt till riksorganisationen. Medlem som vill byta lokalavdelning, kan göra detta genom att meddela riksorganisationen. utgår, för att ersättas med: Den som blivit medlem i Förbundet Djurens Rätt och är boende i upptagningsområdet till en lokalavdelning, blir automatisk medlem i denna lokalavdelning. Om avdelning saknas vid boendeorten, kan medlemmen fritt välja om den vill tillhöra någon lokalavdelning, i annat fall ansluts medlemmen direkt till riksorganisationen. Medlem som vill byta lokalavdelning, kan göra detta genom att meddela riksorganisationen. Yrkat bifall av 14 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Yrkat bifall av 20 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) 16 17

11 Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande texter i 6 Mom 4 respektive 12 6 Mom 4 Vid lika röstetal på riksstämman tillämpas olika förfaringssätt beroende på typ av fråga: Vid lika röstetal vid personval som avgör om kandidaten väljs på post eller ej, företas ny omröstning mellan dessa kandidater. Om det åter blir lika avgör lotten. Vid lika röstetal i övrigt avgör lotten. Vid lika röstetal i frågor som rör ansvarsfrihet har revisorernas förslag utslagsröst; och i övriga frågor har Förbundsstyrelsen utslagsröst. 12 Beslut inom organisationens olika organ tas med enkel majoritet när annat ej är stadgat. Valberedningens förslag samt styrelsens yttranden och egna förslag utgör huvudförslag. Vid lika röstetal har styrelsen utslagsröst. Vid lika röstetal vid frågor som rör ansvarsfrihet avgör revisorernas förslag. Vid personval med fler kandidater än poster skall sluten omröstning alltid tillämpas. Vid lika röstetal i personfråga som avser tillsättande av post företas ny omröstning. Om det åter blir lika avgör lotten. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom förbundsstyrelsen har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, andra vice ordförande, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom lokalavdelningsstyrelse har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, kassör, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Röstprotokoll får överhuvudtaget inte användas vid personval och ej heller vid förtroendefråga. Behandlas fråga om skiljande av en person från sitt uppdrag skall frågan alltid behandlas med sluten omröstning. Detta gäller även lokalavdelnings yttrande till förbundsstyrelsen vid fråga om uteslutning i enlighet med 3, mom 4. Man kan aldrig avge fler röster i en omgång än det finns poster att välja till. Reservation mot beslut eller protokollsanteckning skall anmälas i direkt anslutning till behandlingen av frågan. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar måste vara mötespresidiet tillhanda senast innan mötets slut, eller vid tidpunkt som godkänts av presidiet. utgår, för i 12 ersättas med följande stadgetext: Moment 1 Beslut inom organisationens olika organ tas med enkel majoritet när annat ej är stadgat. Moment 2 Valberedningens förslag utgör huvudförslag i personfrågor. Har årsmötet/riksstämman beslutat om beredningsorgan, t ex påverkanstorg eller utskott, utgör yttranden och egna förslag därifrån huvudförslag i sakfrågor. Har sakfråga inte beretts på detta sätt under riksstämman/årsmötet utgör styrelsens yttranden och egna förslag huvudförslag. Moment 3 Lika röstetal Vid lika röstetal tillämpas olika förfaringssätt beroende på typ av fråga: Vid lika röstetal vid personval, företas ny omröstning mellan aktuella kandidater. Om det åter blir lika avgör lotten. Vid lika röstetal som gäller skiljande av någon från post anses misstroendevotumet ha fallit. Vid lika röstetal i frågor som rör ansvarsfrihet har revisorernas förslag utslagsröst. I övriga frågor har Förbundsstyrelsen utslagsröst. Moment 4 Vid personval med fler kandidater än poster skall sluten omröstning alltid tillämpas. Man kan aldrig avge fler röster i en omgång än det finns poster att välja till. Behandlas fråga om skiljande av en person från sitt uppdrag skall frågan alltid behandlas med sluten omröstning. Detta gäller även lokalavdelnings yttrande till förbundsstyrelsen vid fråga om uteslutning i enlighet med 3, mom 4. Röstprotokoll får överhuvudtaget inte användas vid personval och ej heller vid förtroendefråga. Moment 5 Reservation mot beslut eller protokollsanteckning skall anmälas i direkt anslutning till behandlingen av frågan. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar måste vara mötespresidiet tillhanda senast innan mötets slut, eller vid tidpunkt som godkänts av presidiet. - att efterföljande Moment under 6 omnumreras, så att kontinuerlig numrering i stadgetexten bibehålls. Yrkat bifall av 8 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande i 7 Mom 1 Förbundsstyrelsen väljs av riksstämman och består av nio ledamöter jämte tre suppleanter valda för en tid av fyra år. Vid varannan ordinarie riksstämma sker val av fem ledamöter och en suppleant, och vid de övriga riksstämmorna fyra ledamöter och två suppleanter. Av riksstämman väljs också en av ledamöterna till ordförande för en tid av två år. utgår, för att ersättas med: Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter och tre suppleanter. En av ledamotsplatserna är reserverad Förbundsordföranden. Förbundsordföranden väljs av ordinarie riksstämmor till en tid av två år. Valet föregår valen till övriga platser i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens övriga 8 ledamöter och 3 suppleanter väljs av riksstämman till en tid av fyra år. Vid varannan ordinarie riksstämma sker val av fyra ledamöter och en suppleant, och vid de övriga riksstämmorna fyra ledamöter och två suppleanter. Yrkat bifall av 6 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom förbundsstyrelsen har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, andra vice ordförande, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post. Om lika röstetal föreligger vid omröstning inom lokalavdelningsstyrelse har styrelsens ordförande utslagsröst. Om styrelsens ordförande ej är närvarande eller lägger ned sin röst övergår utslagsrösten i nämnd ordning till vice ordförande, kassör, sekreterare, eller den ledamot som först antecknats vald i protokoll. Detta stycke gäller ej vid personfråga som avser tillsättande av post

12 Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande i 10 På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två år. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att granska att av riksstämman fattade beslut verkställs. Verksamhetsrevisorerna har närvarorätt vid förbundsstyrelsemötena, och skall vartannat år avlägga en skriftlig rapport till riksstämman. Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer. utgår, för att ersättas med: På ordinarie riksstämma förrättas val av två verksamhetsrevisorer och två suppleanter för en tid av två år. Verksamhetsrevisorerna har till uppgift att kontinuerligt granska förbundsstyrelsens arbete och se till att den arbetar i enlighet med den verksamhetsinriktning och de beslut som riksstämman fattat, att stadgar och andra för styrningen viktiga dokument följs, och att av riksstämman fattade beslut verkställs. Verksamhetsrevisorerna kan vid behov även föreslå åtgärder till förbättringar under året. Verksamhetsrevisorerna skall av Förbundsstyrelsen ges tillgång till kallelser till och protokoll från styrelsemöten,liksom till relevanta styrdokument. Verksamhetsrevisorerna har närvarorätt vid förbundsstyrelsemötena, och skall vartannat år avlägga en skriftlig rapport till riksstämman Som verksamhetsrevisorer kan ej väljas av Förbundet Djurens Rätt anställda personer. Yrkat bifall av 17 ombud, avslag av 1. BESLUT: Under motion 17 bifölls (enkel majoritet) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande i 11 Mom 2 Valberedningens uppgift är att till nästkommande ordinarie riksstämma förbereda och föreslå val av ledamöter och suppleanter i Förbundet Djurens Rätts styrelse, ordförande i förbundsstyrelsen, revisorer och suppleanter, samt verksamhetsrevisorer. utgår, för att ersättas med: Valberedningens uppgift är att till ordinarie riksstämmor, samt till extra riksstämmor där fyllnadsval utlysts, förbereda och föreslå val av ledamöter och suppleanter i Förbundet Djurens Rätts styrelse, ordförande i förbundsstyrelsen, revisorer och suppleanter, samt verksamhetsrevisorer. Yrkat bifall av 14 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande i 11 Mom 3 Till förtroendeuppdrag inom riksorganisationen kan medlemmar föreslås. Detta villkor gäller ej revisorer. Valberedningen bereder inkomna förslag och söker vid behov själv kandidater. utgår, för att ersättas med: Till förtroendeuppdrag inom riksorganisationen kan medlemmar föreslås, under förutsättning att de varit medlemmar åtminstone sedan det årsskifte som föregår stämman. Detta villkor gäller ej revisorer och verksamhetsrevisorer för revisorsuppdrag är även icke medlemmar valbara. Person som under föregående verksamhetsår varit ledamot eller suppleant i valberedningen är inte valbar till uppdrag i Förbundsstyrelsen. - att följande i 21 Mom 4 Valbar som ombud och ersättare är den som betalat årsavgift för föregående år. utgår, för att ersättas med: Valbar som ombud och ersättare är avdelningsmedlen som varit medlem i Djurens Rätt sedan åtminstone föregående årsskifte, varit medlem i aktuell avdelning sedan åtminstone två veckor föregående årsmötet, och vid tiden för årsmötet ej är anställd i Riksorganisationen Djurens Rätt. - att följande i 6 Mom 2 Vid riksstämma äger varje medlem, revisorerna samt verksamhetsrevisorerna yttrande- och förslagsrätt. utgår, för att ersättas med: Yttrande- och förslagsrätt har varje medlem som varit medlem i Djurens Rätt sedan åtminstone två veckor föregående stämman, samt revisorer och verksamhetsrevisorer. - att följande i 22 Mom 2 Valbar som ledamot och suppleant är avdelningsmedlen som varit medlem i minst två veckor. utgår, för att ersättas med: Valbar som ledamot och suppleant är avdelningsmedlen som varit medlem i Djurens Rätt sedan åtminstone föregående årsskifte, och varit medlem i aktuell avdelning sedan åtminstone två veckor föregående årsmötet. Yrkat bifall av 12 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande text införs i 22 Mom 1 Beslut att ändra styrelsens storlek kan fattas av årsmöte, förutsatt att styrelsen som minimum ännu utgörs av 4 ledamöter och 2 suppleanter. Sådant beslut ska i sådant fall fattas innan personval utförs. Beslut om att ändra styrelsens storlek kräver 2/3 majoritet. Om frågan väcks på årsmötet krävs enhälligt beslut, i enlighet med 20, mom 2. Beslut om utökad styrelse gäller till nästkommande årsmöte. Yrkat bifall av 12 ombud, avslag av 9. BESLUT: bifalla (enkel majoritet) 20 21

13 Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande text införs i 22 Mom 3 Vid förhinder för ledamot att närvara vid styrelsemöte inträder suppleant i ledamots ställe i den ordningsföljd suppleanterna antecknats valda i årsmötesprotokollet. Yrkat bifall av 14 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enhälligt) Förbundsstyrelsens yrkande till stadgerevidering : att följande textavsnitt, 20 mom 2 Motion till årsmöte som rör organisationens verksamhet skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 januari. utgår, för att ersättas med: Motion till årsmöte som rör organisationens verksamhet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötesdagen. Yrkat bifall av 5 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifalla (enkel majoritet) Proposition 2. Om uppdaterat Idé- och handlingsprogram Yrkades bifall av 3 ombud, avslag av 0. Medlemmar och kommunikation Kapitel 3 i sin helhet (s ) Yrkades bifall av 17 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall Tilläggsyrkande: Att fram en plan för hur Djurens Rätts forum ska blir aktivt och sedan genomföra denna plan Yrkat bifall av 16 ombud, avslag av 0. Yrkat av Patrik Ohlsson och Christoffer Edström BESLUT: bifall Medlemmar Inga inlämnade motioner Insamling, kostnader och eget kapital Inga inlämnade motioner Företagssamarbeten Inga inlämnade motioner Ändringsyrkanden: att denna mening ska fortsätta vara med i textavsnittet om Organisation : Basen i Djurens Rätt utgörs av lokalorganisationer. Yrkat bifall av 12 ombud, avslag av 0. Yrkat av Carina Nilsson att meningen Av medlemmarna valda ombud har rösträtt på stämman ändras till följande Rösträtt på stämman har ombud som valts av medlemmarna. Yrkat bifall av 13 ombud, avslag av 0. Yrkat av Carina Nilsson BESLUT: bifalla , och Proposition 3. Ändringar i styrdokument för valberedningen Yrkades bifall av 9 ombud, avslag av 0. Ändringsyrkande: att förbundsstyrelsekandidater även fortsättningsvis ska uppge i sina presentationer om de har vegansk kosthållning eller inte. Yrkat bifall av 24 ombud, avslag av 1 ombud. Yrkat av Carina Nilsson BESLUT: bifalla och

14 Media Inga inlämnade motioner Tidningen Rädda Djuren Inga inlämnade motioner Tidningen Djurens Rätt Motion 18. Ett medlemsdemokratiskt och inte maktfullkomligt Djurens Rätt (Jonas Nilsson) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att bifalla motionens första yrkande. - att avslå motionens andra till femte yrkande. Yrkat bifall av 29 ombud, avslag av B B.1 Att Djurens Rätts redaktionella riktlinjer slår fast att tidningen ska verka både för djuren och för medlemsdemokratin Motion 19. Angående tidningsredaktionen (Barbro Andersson, Antagen vid årsmöte för Djurens Rätt Karlskrona) A Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar: - att avslå motionen. Yrkat bifall av 23 ombud, avslag av B att Djurens Rätt ska kräva att redaktionen flyttar hem till förbundshuset, för det är där den ska vara. Övrigt yrkande: Att tidningsredaktionen är föreningens hjärta och den skall ej vara utlagd på entreprenad. Djurens Rätt skall kräva att redaktionen flyttas hem till förbundshuset. Ansvariga utgivare bör dock inte vara föreningens ordförande. Yrkat bifall av 5 ombud, avslag av 0. Yrkat av Lina Dahl BESLUT: bifalla A avslå B och B.2 Att tidningen åter ska göras av en redaktion direkt anställd av förbundet B.3 Att ansvarig utgivare ska vara chefredaktören eller en annan av de anställda på redaktionen B.4 Att alla kostnader för outsourcningen av tidningen från 2011 och framåt öppet redovisas inklusive kostnader för uppsägning av personal B.5 Att en vitbok över beslutsprocessen kring outsourcningen av tidningen ställs samman, vilken bland annat ska redovisa samtliga överväganden och underlag som låg till grund för styrelsens beslut att avskeda redaktionen Votering B.4: 22 bifall, 24 avslag Votering B.5: 23 bifall, 24 avslag BESLUT: Bifalla A, B.1, Avslå B.2, B.3, B.4 och B.5 RESERVATIONER: Reservation mot rösträkningens resultat Motion 18, anonym Omröstningen röstade först för förslaget då 24, 22, samt 22, räknades vid tre olika tillfällen. Det räknades om eftersom det var otydligt om det var lika eller inte. Sen röstades det emot med 22 röster, enligt vad jag antecknade. Reservation mot B.5, Alveola Ämting Härnösand Jag reserverar mig mot beslutet att inte föra vitbok över beslutsprocessen kring outsourcningen av tidningen. Reservation angående beslut om motion 18, Jens Ingloff Lund Jag reserverar mig mot beslutet att avslå motionens andra till femte yrkande, till förmån för bifall av densamma. Det är mycket viktigt att saker redovisas öppet så medlemmarna får en ärlig bild av vad som skett. En anställd redaktion är tryggare och kan vara mer granskande än en outsourcad, som inte har normal anställningstrygghet. Det är viktigt för det redaktionella oberoendet att ansvarig utgivare utses inom redaktionen. Redaktionellt oberoende ökar sannolikheten för en god granskning

15 17 Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgifter Förbundstyrelsens förslag är en oförändrad medlemsavgift Yrkat bifall av 24 ombud, avslag av 0. BESLUT: bifall 18 Val av ordförande, tillika ledamot, i Förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår: att Karin Gabrielson Morton väljs till ordförande, tillika ledamot, för Förbundsstyrelsen under 2 år. Övriga nominerade: att Camilla Björkbom väljs till ordförande, tillika ledamot, för Förbundsstyrelsen under 2 år RÖSTRÄKNINGENS RESULTAT: Camilla Björkbom 34 Karin Gabrielson Morton 19 Blank 1 BESLUT: att välja Camilla Björkbom ordförande, tillika ledamot, för Förbundsstyrelsen under 2 år. 19 Val av Förbundsstyrelsens övriga ledamöter och suppleanter 19.1.A att de 4 med flest kryss blir ordinarie, den som får 5:e plats blir suppleant. BESLUT: Bifalla 19.1.A RÖSTRÄKNINGENS RESULTAT: Susanne Thörnqvist 43 Camilla Bergvall (valberedningens förslag) 43 Joakim Minerbi 33 Penny Davies (valberedningens förslag) 29 Pernilla Nordström (valberedningens förslag) 29 Jens Ingloff 18 Susanne Litzén (valberedningens förslag) 17 Juri Semjonow 16 Även Jenny Sjödin var valberedningens förslag, men då det framkom att hon inte är medlem i Djurens Rätt kunde hon inte väljas. 20 Val av revisorer och suppleanter BESLUT: att välja följande personer till revisorer respektive revisorsuppleanter: Knut Heilborn, ordinarie revisor Fredrik Sjölander, ordinarie revisor Anna Granberg, revisorsuppleant Linda Andersson, revisorsuppleant Samtliga var nominerade av valberedningen. Beslutet togs med acklamation 21 Val av ledamöter, suppleanter och ordförande i valberedning RÖSTRÄKNINGENS RESULTAT: Kreske Ecker 36 Henrik Sutinen 32 Anna Yes Hjalmarsson 27 Lina Dahl 24 Jonas Norberg 22 Anders Ekelund 20 Inge Skog 19 Jan-Erik Strömberg 14 Jonas Nilsson 12 Jens Ingloff 8 BESLUT: att välja Kreske Ecker till ordförande och därmed sammankallande för valberedningen. - att välja Henrik Sutinen och Anna Yes Hjalmarsson till ordinarie ledamöter i valberedningen. - att välja Lina Dahl, Jonas Norberg och Anders Ekelund till suppleanter i valberedningen. 22 Vid stämman väckta frågor Inga frågor väcktes. Ordföranden förklarade mötet avslutat. Linnéa Haglund Linnéa Haglund (Aug 13, 2013) Marcus Samanni Marcus Samanni (Aug 13, 2013) SKILJEVAL: Pernilla Nordström 23 Penny Davies 19 BESLUT: att välja Susanne Thörnqvist, Camilla Bergvall, Joakim Minerbi och Pernilla Nordström till Förbundsstyrelsen som ordinarie ledamöter på 4 år: - att välja Penny Davies till Förbundsstyrelsen som suppleant på 4 år Linnéa Haglund, Ordförande Åsa-Maja Augustsson Åsa-Maja Augustsson (Aug 13, 2013) Åsa-Maja Augustsson, Sekreterare Marcus Samanni, Vice Ordföraende Karin johansson Karin johansson (Aug 13, 2013) Karin Johansson, Sekreterare Sofia Leander Sofia Leander (Aug 13, 2013) Sofia Leander, Justerare Klas Rydhmer Klas Rydhmer (Aug 15, 2013) Klas Rydhmer, Justerare 26 27

16 BILAGA A Uttalande antaget på Djurens Rätts riksstämma 2013 i Umeå. Djurens Rätt: Sverige måste upphöra med pälsdjursfarmning Nära en miljon minkar föds upp och dödas på ett 60-tal pälsdjursfarmer runt om i Sverige, varje år. De lever hela sina liv i små gallerburar. De får aldrig möjlighet att simma, klättra eller jaga. I fångenskap får de aldrig känna gräs under tassarna eller möjlighet att röra sig fritt. Nära en miljon minkar föds upp och dödas på ett 60-tal pälsdjursfarmer runt om i Sverige, varje år. De lever hela sina liv i små gallerburar. De får aldrig möjlighet att simma, klättra eller jaga. I fångenskap får de aldrig känna gräs under tassarna eller möjlighet att röra sig fritt. Detta är djurskyddslagens fjärde paragraf något pälsdjursfarmerna i Sverige ej uppfyller: Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Den statliga pälsdjursnäringsutredningen fastslog 2003 att pälsdjursfarmerna skulle få till år 2010 på sig att förbättra situationen så att djurskyddslagen skulle följas annars borde näringen helt eller delvis förbjudas. Nu är det år 2013 och lagen efterföljs fortfarande inte i den utsträckning som krävs för minkarnas välmående. Ett flertal andra europeiska länder har insett att det inte går att kombinera pälsdjurfarmning med ett modernt djurskydd. Storbritannien, Österrike, Kroatien och Bosnien-Hercegovina har redan förbjudit pälsdjurfarmning. I år har också Nederländerna och Slovenien beslutat att upphöra med detta. I Schweiz är reglerna så stränga att det inte finns några pälsfarmer kvar och även Italiens och Tysklands minkfarmer ser ut att vara på väg att avvecklas på grund av strängare regler. Nederländerna och Kroatien tillhörde världens största producenter av mink- respektive chinchillapäls, men har trots detta infört förbud av pälsfarmning på etisk grund. Om Sverige vill fortsätta säga att vår djurskyddslag är en av de bästa i världen kan vi inte fortsätta att ha en pälsdjursfarmning som bryter mot denna. Sju av tio svenskar vill se ett förbud mot minkfarmer enligt en nyligen utförd opinionsundersökning. Det är dags att Sveriges politiker kommer i takt med folkets vilja i denna fråga och förbjuder pälsfarmning. Uttalandet antaget på Djurens Rätts riksstämma i Umeå den 12 maj 2013.

17 BILAGA B Protokollsanteckningar: Christoffer Edström nr1 I anslutning till paragraf 14, förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom. Jag har upplevt respektive upplever: Otillräcklighet för LO att kunna påverka beslutsunderlaget (exempelvis Verksamhetsinriktningens revidering) inför stämman. Otillräcklig möjlighet för LO och ombud att vara tillräckligt delaktiga i beslutsprocesserna under stämman. Mycket pga tidspress. Svårtydbara beslutsprocesser inför stämman har även det försvårat situationen under årets stämma. Av, grovt räknat, 19 h mötestid fre-sön har enbart 4-5 h avsatts för diskussion och beslut i plenum under söndagen samt 4.5 h avsatt för påverkanstorg under lördagen. Dvs 9 h tillsammans av ca 19 h. Jag upplever bristande demokrati under 2013 års riksstämma. Till detta hör också att beslutsunderlaget till söndagens förhandlingar delades ut samma dag enbart 2 h innan förhandlingarna började. Under söndagen fanns inte möjlighet för alla ombud/deltagare att vara med pga hemresa (bla). Stämman höll på 1-2 h längre än vanligt under söndagen. Ovan nämnda upplevelser är inte allt negatiivt. Christoffer Edström nr2 Ang Proposition från FS Styrdokument för valberedning i Djurens Rätt. Jag antar att VB:s oberoende från FS bör förtydligas. VB bör inte befinna sig i en beroendeställning. Huruvida styrdok. för valberedningen tagits fram på rätt sätt eller inte, avser jag inte beröra. Däremot menar jag att rutiner för vem som tar fram förslag och sedan lägger dem till stämman bör ses över samt ändras. En fördel, som jag ser det, är om VB själva kan lägga förslag. Protokollsanteckning Djurens Rätts riksstämma i Umeå Camilla Björkbom pekade ut mig som en hatare vid den mikrofonförstärkta kandidatutfrågningen inför stämmodeltagarna fredag kväll den 10 maj. Det är ett påstående som gränsar till förtal och som saknar all grund. Förtal är ett brott mot det demokratiska samhällets grundläggande moraliska och juridiska principer. Både fredag kväll och under lördagen begärde jag hos presidiet att få bemöta det sagda. Den möjligheten är ytterligare en grundläggande princip för demokratiska samtal. Som stämmodeltagarna vet har jag inte förrän nu, på stämmans sista dag, fått ordet. Det är sannolikt att det som sas under kandidatutfrågningen påverkade valet av ordförande, som genomfördes på lördagen. Endast de som röstade har facit, men det är hur som helst ett förödande faktum för föreningsdemokratin att pejorativa påståenden (dvs nedsättande, mycket negativa) om utpekade personer får slungas ut, utan möjlighet till bemötande. Den kritik jag har fört fram är sakligt grundad, helt offentlig och möjlig för alla att ta del av och bemöta. Den delas av fler än mig medlemmar och före detta medlemmar, anställda och före detta anställda. Den är inte heller riktad mot Camilla Björkbom som person eller som kvinna utan mot hennes och förbundsstyrelsens beslutsfattande. Jag har både inför riksstämman och på plats här i Umeå verkat för att missförhållanden inom den folkrörelse som är Djurens Rätt ska kunna debatteras. Det har skett genom en debattartikel till medlemstidningen som antogs av redaktören men stoppades från utgivning av verksamhetschefen/ansvarige utgivaren en motion till lokalavdelningens årsmöte och riksstämman, två öppna brev till riksstämmoombuden samt frågor via e-post med adress verksamhetsrevisorerna, förbundsstyrelsen, valberedningen och min lokalavdelning. Allt detta öppet och med full transparens. Jonas Nilsson Medlem, chefredaktör för medlemstidningen Djurens Rätt Protokollsanteckning Djurens Rätts riksstämma i Umeå Camilla Björkbom pekade vid den mikrofonförstärkta kandidatutfrågningen fredag kväll 10 maj, inför dryga hundra åhörare, ut mig som en hatare och för att personligen ha trakasserat henne. Uttalandet saknar helt grund. Förutom detta har hon under de senaste två åren då jag suttit i valberedningen kommit med ogrundade och felaktiga anklagelser mot mig inför hela valberedningen. Sammantaget gränsar dessa händelser till förtal eftersom de helt saknar grund och har utsatt mig för andras missaktning. Förtal är ett brott mot det demokratiska samhällets grundläggande moraliska och juridiska principer. Eva Diesen pratade osanning om mig i min roll som sammankallande för valberedningen i sitt avskedstal lördagen den 11 maj. Eva anklagade mig för att ha uttryckt att hon pratat och tagit för mycket plats i sin roll som FS-ledamot. Jag har inte i något sammanhang framfört detta. Däremot har valberedningen tillsammans tagit upp med Eva att det framkommit i intervjuer att ett par personer ansett att hon pratat för mycket vid FS-möten. Ludvig Lindström Sammankallande för valberedningen Protkollsanteckning av Jens Ingloff angående yrkande C Redaktionell kommentar, i beslutsunderlaget hette detta yrkande C, i protokollet heter det Är egentligen positiv till yrkandets innehåll men kan inte tänka mig låta det finnas någon öppning för att låta ordförande vara ansvarig utgivare. Därför kunde jag inte rösta i frågan. Protokollanteckning, Riksstämman Med anledning av det anförande som tidigare anställd Jonas Nilsson gjorde under söndagens stämmoförhandlingar. Riksstämman är Djurens Rätts högsta beslutande organ. Vi tycker det är viktigt att skilja frågor som rör den demokratiska delen av organisationen från frågor som rör tjänstemannadelen av Djurens Rätt. Stämmoförhandlingarna är avsedda att påverka hur Djurens Rätt ska utvecklas och vad vi ska arbeta med de kommande åren. De ska däremot inte vara ett forum för vendettor och personliga agendor. Anställningsärenden ska hanteras internt inom arbetsplatsen Djurens Rätt, inte under de pågående föreningsdemokratiska förhandlingarna i vårt högsta beslutande organ. Vi finner också att inlägg som rör konflikter mellan enskilda heller inte hör hemma på riksstämmans förhandlingar. Att lyfta personkonflikter riskerar skada vår organisation. Det vänder aktiva mot varandra, minskar de aktivas entusism över Djurens Rätts-arbete, och riskerar att ge en felaktig bild av Djurens Rätts arbete även utanför vår organisation. Umeå Leo Mille, Camilla Björkbom, Eva Diesen, Madeleine Johansson, Paul Josefsson, Kristofer Leander & Daniel Marklund Det är inte hat, utan den kanske mest grundläggande funktionen i en föreningsdemokrati.

18 BILAGA F Talarstatistik 2013 Djurens Rätts Riksstämma Andel av anmälda deltagare per kategori *Ej angivet 4,4 % Annat/inget 3 % Kvinnor 62 % Kvinnor 62 % Män 33,5 % Män 35 % Antal inlägg per kategori Andra 0 % Kvinnor 33 % Kvinnor 52 % Män 67 % Män 48 % Andel av talartid per kategori Andra 0 % Kvinnor 36 % Kvinnor 46 % Män 64 % Män 54 % Sammanfattning En tredjedel var män tog två tredjedelar av tiden En tredjedel är män och deras inlägg och deras inlägg har tagit nästan hälften av tiden. En svag förbättring % Deltagare har talat 20 % Deltagare har talat 70 % Har inte talat 80 % Har inte talat. En försämring.

19 Protokoll_2013_slutversion EchoSign Document History August 15, 2013 Created: August 13, 2013 By: Status: Transaction ID: Camilla Björkbom SIGNED WM3NGSX62F7GFB Protokoll_2013_slutversion History Document created by Camilla Björkbom August 13, :51 AM PDT - IP address: Document ed to Linnéa Haglund for signature August 13, :00 AM PDT Document viewed by Linnéa Haglund August 13, :34 AM PDT - IP address: Document esigned by Linnéa Haglund Signature Date: August 13, :55 AM PDT - Time Source: server - IP address: Document ed to Åsa-Maja Augustsson for signature August 13, :55 AM PDT Document viewed by Åsa-Maja Augustsson August 13, :21 AM PDT - IP address: Document esigned by Åsa-Maja Augustsson Signature Date: August 13, :39 AM PDT - Time Source: server - IP address: Document ed to Sofia Leander for signature August 13, :39 AM PDT Document viewed by Sofia Leander August 13, :42 AM PDT - IP address: Document esigned by Sofia Leander Signature Date: August 13, :45 AM PDT - Time Source: server - IP address: Document ed to Marcus Samanni for signature August 13, :45 AM PDT Document viewed by Marcus Samanni August 13, :59 PM PDT - IP address:

20 Document esigned by Marcus Samanni Signature Date: August 13, :01 PM PDT - Time Source: server - IP address: Document ed to Karin johansson for signature August 13, :01 PM PDT Document viewed by Karin johansson August 13, :22 PM PDT - IP address: Document esigned by Karin johansson Signature Date: August 13, :24 PM PDT - Time Source: server - IP address: Document ed to Klas Rydhmer for signature August 13, :24 PM PDT Document viewed by Klas Rydhmer August 15, :27 PM PDT - IP address: Document esigned by Klas Rydhmer Signature Date: August 15, :28 PM PDT - Time Source: server - IP address: Signed document ed to Karin johansson Klas Rydhmer Sofia Leander Camilla Björkbom Linnéa Haglund Åsa-Maja Augustsson and Marcus Samanni August 15, :28 PM PDT

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar

Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. Valsätra Egnahems - & Fruktodlareförening stadgar Stadgar Södra Norby Villaförening u.p.a. 2009-02-26 Årsmöte Förslag att ändra föreningens namn till Södra Norby Villaförening antaget i första läsningen. 2009-10-21 Extra Medlemsmöte Förslag att ändra

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer