Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-09. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (10) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (10) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (10) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälningsärenden a) Stadsrevisionen, intern kontroll (2013/KS ) (Bil) b) Förordnande av borgerlig vigselförrättare. (Länsstyrelsen har den 3 juli 2013 förordnat Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) att vara vigselförrättare t.o.m. den 31 december 2014) (2012/KS ) c) Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår till kronor avseende år 2013) (2013/KS d) Kulturnämnden, personal - förvaltningsgemensam dokumenthanteringsplan. (2013/KS ) e) Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund (Protokoll den 12 februari, 26 mars och den 7 maj 2013) (2013/KS ) f) Verksamhetsbidrag för 2013 till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås. (Verksamhetsbidrag på totalt kr har utbetalts. Till ansökan finns fogat balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012 samt budget för 2013) (2013/KS ) g) Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås Nämndemannaförening. (Budgeterat belopp, kr, har utbetalts. Till ansökan finns fogad en verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse) (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (10) h) Stadsrevisionen, revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år (2013/KS ) i) Handlingsplan för skolan (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a i till handlingarna) Kc 2 Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter. (2013/KS ) (Bil) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0119) (2012/KS ) b) Delegation för anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden. (Ärendenummer ) (2013/KS ) c) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0012, AL0019, AL0023 AL0024, AL0033) (2013/KS ) d) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (10) (Ärendenummer AL0021, AL0026 AL0028, AL0030 AL0031, AL0042, AL0046) (2013/KS ) e) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser centrala träffade kollektivavtal. (Ärendenummer AL0014, AL0018) (2013/KS ) f) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser andra förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare. (Ärendenummer AL0022) (2013/KS ) g) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning. (Ärendenummer AL0015, AL0043 AL0045, AL0047 AL0048, AL0051 AL0052) (2013/KS ) h) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser löneinplaceringsbeslut (ingångslöner). (Ärendenummer ) (2013/KS ) i) Delegation för förhandling och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön. (Ärendenummer AL0053) (2013/KS ) j) Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor (Ärendenummer AL0029, ) (2013/KS ) (Förslag: a-j till handlingarna) PF 2 Förslag till ändring av delegationer för Kommunstyrelsen (finansfrågor). (2013/KS ) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (10) PF 3 Könsneutrala blanketter och e-tjänster. (2013/KS ) PF 4 Tf förvaltningschef, Stadsdelsförvaltningen Norr. (2013/KS ) PF 5 Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län: Jämställt Västra Götaland (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden a) Svar på skrivelse ang Sandaredskolan. (En lärare har skrivit till kommunchefen och lämnat synpunkter på besparingar och ledarskap. Kommunchefen har besvarat skrivelsen. Skrivelsen har även sänts till områdeschefen för kännedom) (2013/KS ) b) Öppet brev angående Brukare. (En privatperson har skrivit till kommunalråden, med frågor och synpunkter på hur Borås Stad använder benämningen brukare. Personen har även frågat efter Borås Stads svar på Socialstyrelsens remiss om hur termen brukare ska användas. Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen. (2013/KS ) c) Erbjudande om medborgarundersökning (Kommunstyrelsen har beslutat om modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad. En av modellerna är SCB:s medborgarundersökning. Borås Stad har senast genomfört medborgarundersökningen Anmälan om deltagande hösten 2013 har skickats till SCB. I undersökningen ingår även tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent med syfte att följa upp arbetet med Borås rent och snyggt (2012/KS ) d) Spetsutbildning 2014/2015. (2013/KS ) e) Se över frånvarokontrollen på våra skolor. (2012/KS ) (Bil) (Bil)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (10) f) Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet. (2012/KS ) (Bil) g) Frågor om trygghetsboende m.m. (Kommunalrådet Lena Palmén (S) har besvarat brevet med frågor om trygghetsboende m.m. (2013/KS ) h) Access City Award (Access City Award är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet. Borås har åren 2012 och 2013 deltagit med framstående placeringar mycket tack vare det systematiska tillgänglighetsarbete som bedrivs i kommunen. Kommunala funktionshinderrådet föreslår att Borås avvaktar med deltagande i tävlingen 2014 utan utvecklar webbplatsen när det gäller funktionshinderfrågor innan en ny ansökan görs. Nytt ställningstagande inför 2015) (2013/KS ) i) Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 28 maj (2013/KS ) j) Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 29 maj (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-j till handlingarna) KU 2 Kvalitetsrapport Systematiskt kvalitetsarbete (2012/KS ) KU 3 Svar på initiativärende: Tryggare uppväxt för barnen. (2013/KS ) KU 4 Initiativärende; Se över hemtjänstvalet! (2012/KS ) M 1 Flytt av 130kV luftledning vid industriexploateringen i Västra Viared. (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (10) M 2 Tillägg till exploateringsavtal beträffande Räveskalla 1:83. (2009/KS ) M 3 Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken. (2013/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärenden a) Jälmers Ur, angående upphandling av gratifikationsur (Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för handläggning). (2013/KS ) b) Önskemål om tillgång till konstgräsplan vid Broplan utan kostnad. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2012/KS ) c) Behov av toaletter vid badplatserna runt Öresjö. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2013/KS ) d) Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. (Svar har lämnats till Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att medel finns avsatta år 2014 för fortsatt finansiering av Borås del avseende projektledartjänst för Teknikcollege Sjuhärad). (2012/KS ) e) Återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Mitt AB. (Skolinspektionen återkallar godkännandet för JB Gymnasiet Mitt AB att bedriva ett antal utbildningar. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning). (2012/KS ) (Bil)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (10) f) Skrivelse från Olle Lindeblad Ang vissa kommunala företag (Olle Lindeblad har i skrivelse daterad framfört åsikten att bolagsordningen eller annat styrinstrument för Borås Elnät AB behöver ändras så att självkostnadsprincipen införlivas. Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Ulf Olsson (S). I en senare skrivelse till Kommunstyrelsen framför Olle Lindeblad synpunkter på Kommunstyrelsens svar). (2013/KS ) g) Likviditetsrapport för Borås Stad (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a g till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor upptagande av lån. (Ärende 12/2013: Upptagande av lån 300 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 19 juni 2013 ett lån på 300 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån). (Ärende 13/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 18 juni 2013 lån på 400 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån på 300 mnkr och nyupplåning på 100 mnkr). (2013/KS ) b) Utdelning ur donationsfonder. (Ärende I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har beslutats om utdelning av kronor till Tekniska Förvaltningen för försköning av staden blomsterurnor. Beviljade medel tas från Stiftelsen P A Sandbergs testamentsfond). (2013/KS )

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (10) c) Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän (1 april-30 juni 2013, Ärendenummer 16-26) (I enlighet med gällande delegation har under perioden april till juni 2013 beslutats om 11 stycken nya betalkort, varav 10 stycken med en kreditgräns på 3.000:- kronor och 1 styck med en kreditgräns på :- kronor). (2013/KS ) (Förslag: a c till handlingarna) E 3 Internpris 2013 för korttidsplatser på Hulta Ängar 2. (2012/KS ) E 4 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet senare! (2012/KS ) E 5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): HBTQ- kompetens i idrottsföreningar - för alla ungdomars hälsa och lika värde. (2012/KS ) E 6 Förvaltning av stiftelsekapital 2012 samt översyn av regler. (2013/KS ) E 7 Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (2013/KS ) E 8 Svar på motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen. (2009/KS ) E 9 Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärmetaxa (2013/KS ) SP 1 Yttrande över detaljplan för del av Centrum, kv Trasten 1 (2008/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

11 Kc 1 a i) anmälningsärenden (Bilagorna till Kc 1 a och d i finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a i till handlingarna)

12 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter och bett om svar på rapporten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Stadsrevisionen tillskrivs svar på rapporten enligt förslag Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

13 RAPPORTSVAR 1 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 Stadsrevisionen Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Bakgrund Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen inkommer här med svar på rapporten. Granskningens frågeställningar har varit dels vilka förutsättningar som bör finnas på plats för att jobba förebyggande med korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet, samt hur nuläget ser ut i Borås avseende detta arbete. Betydelsen av antikorruptionsarbete Kommunstyrelsen anser det viktigt att värna seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen och jobba för att förebygga ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Kommunstyrelsen delar därför Stadsrevisionens beskrivning kring den första frågeställningen. Det är viktigt att ha en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet med kommungemensamma policydokument och riktlinjer, att antikorruptionsarbetet blir levande genom aktivt arbete med frågorna i ledning och styrning och genom utbildning av såväl chefer som medarbetare. Riskerna för korruption och oegentligheter bör också inkluderas i det interna kontrollarbetet. Nuläge Den andra frågeställningen gäller nuläget i Borås Stad, där Stadsrevisionen bland annat påtalar att det saknas en kommungemensam strategi för arbetet. Korruptionsfrågan har tidigare varit relativt oprioriterad i landets kommuner. Det beror troligen på att frågan inte upplevts som ett problem eller som en högriskfråga. Bland annat anses Sverige som ett av de länder i världen där det förekommer minst korruption. De senaste årens fall av korruption och oegentligheter i kommuner har gjort att riskmedvetenheten höjts. Störst genomslag har den s k Göteborgsskandalen haft. Med anledning av denna utveckling startade SKL 2011 upp ett nätverk för korruptionsbekämpning där Borås har deltagit. Syftet med nätverket har bland annat varit att ta fram

14 RAPPORTSVAR 2 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 verktyg för kommunerna att kunna jobba vidare med, då de flesta kommuner inte utvecklat något strategiskt korruptionsarbete men nu avser göra det. Nätverket avslutades i juni 2013 och SKL kommer nu bland annat ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial för kommunerna. Förutom deltagandet i SKL: s nätverk har Kommunstyrelsen i särskilt beslut tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga ekonomisk brottslighet i samband med upphandling. I arbetsgruppens uppdrag har inkluderats arbetet med att förebygga oegentligheter och korruption inom hela stadens verksamhetsområde, inte enbart vid upphandlingar. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag till åtgärder/rutiner som förebygger ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Arbetsgruppen ska således ta fram förslag till den kommungemensamma strategi för antikorruptionsarbetet som Stadsrevisionen eftersöker, och arbetsgruppen avser ha ett förslag framtaget under våren Sammanfattning Kommunstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis att de synpunkter som Stadsrevisionen påtalar i rapporten är kända för Kommunstyrelsen, och ovan nämnda åtgärder har sedan tidigare vidtagits för att kunna skapa ett strategiskt antikorruptionsarbete med bra förutsättningar för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg Kommunchef

15 Missiv Samtliga nämnder och styrelser HANTERING AV RISKER FÖR KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER Stadsrevisionen har översiktligt granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter. Granskningen redovisar följande sammanfattade bedömningar: Stadens förvaltningar och bolag arbetar med dessa frågor i varierande grad, och initiativ har även tagits av Kommunstyrelsen. Det saknas dock en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet. I enlighet med vad Statskontoret framhåller är det väsentligt att den enskilda kommunen tar aktiv ställning när det gäller hur man skall hantera korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till att motverka samröre med organiserad brottslighet när upphandlingar genomförs. Stadsrevisionen delar Kommunstyrelsens uppfattning om upphandlingsfrågornas betydelse, och vill i sammanhanget framhålla upphandlingsavdelningens (tekniska nämndens) strategiska roll i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen är central när det gäller att motverka korruption och oegentligheter. Stadens nämnder har fastställda planer för intern kontroll. Ett arbete pågår också när det gäller att utveckla den interna kontrollen i bolagen. Stadens nämnder och styrelser har ansvar för att utveckla den interna kontrollen så att den blir effektivare med avseende på riskerna för korruption och oegentligheter. I arbetet mot korruption och oegentligheter är organisationskultur, etik och värdegrund grundläggande begrepp. Ledning och styrning av verksamheterna bör därför involvera tydliga budskap om vilka förhållningssätt som förväntas av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma utbildningsinsatser med inriktning mot hur medarbetare och chefer kan hantera risker för korruption och oegentligheter bör övervägas. Kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att inrätta en funktion för hantering och rapportering av misstänkta fall av korruption och oegentligheter- en s k whistle -blowerfunktion. Rapport och rapportsammandrag skickas härmed till samtliga nämnder och styrelser. Stadsrevisionen emotser svar från styrelser och nämnder senast den 17 oktober FÖRSTA REVISORSGRUPPEN ANDRA REVISORSGRUPPEN Nils-Gunnar Blanc Ordförande Boris Preide Ordförande Ola Sabel Revisionschef Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret E-post:

16 2

17 RAPPORT Katrin Söderlind Ola Sabel RAPPORT EKO Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: E-post:

18 Rapport Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRANSKNINGSFRÅGOR METOD FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUPTION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET ETIK OCH VÄRDEGRUNDSARBETE KORRUPTION OEGENTLIGHETER KONSEKVENSER AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET DEFINITION AV EKO- BEGREPP HAR POLICYRELEVANS RISKANALYS OCH FÖREBYGGANDE SAMT UPPTÄCKANDE ÅTGÄRDER SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV MISSTANKAR NULÄGESANALYS BORÅS STAD INLEDNING ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK ARBETE MED ETIK- OCH VÄRDEGRUND RISKANALYS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Riktlinjer för hantering av korruption och oegentligheter Intern kontroll Fyra ögon principen Utbildning Nära ledarskap Leverantörs och betalningskontroller GRANSKNING AV AVTAL SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV BORÅS STADS NULÄGESBESKRIVNING... 11

19 Rapport GRANSKNINGSFRÅGOR Granskningens syfte är att, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet, beskriva motsvarande arbete i Borås Stad. Granskningens frågeställningar är: Vilka förutsättningar bör finnas på plats för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet? Hur ser arbetet med att skapa dessa förutsättningar i Borås Stad ut i nuläget? 2 METOD I avsnitt 3 diskuteras begreppen etik, korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet. Därutöver beskrivs nödvändiga åtgärder för den enskilda kommunens förebyggande, upptäckande och förhindrande arbete. Sammanställningen bygger på aktuell forskning, utredning och information från offentliga myndigheter och organisationer. Nulägesbeskrivningen bygger på en sammanställning av resultaten från följande av Stadsrevisionens granskningar: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Stadsrevisionens årliga granskning av intern kontroll 1 Fördjupad granskning av intern kontroll inom bolagen; självskattningsprogram med uppföljande intervjuer 2 Uppföljning och kontroll av ingångna avtal 3 Kvalitetssäkring av redovisningen (intern kortrapport) 1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Stadsrevisionen Borås. Mars Granskning av internkontroll inom ramen för lekmannarevisionen Granskning av ingångna avtal, Borås Stad. December

20 Rapport FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUP- TION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET 3.1 Etik och värdegrundsarbete En offentlig organisations definition och hantering av etik och värdegrund, anger hur medarbetarna skall se på sitt uppdrag i förhållande till medborgarna. Frågan om värdegrund är knuten till frågan om arbetsklimat och hur den interna kulturen understödjer den interna styrningen och kontrollen av etik och värdegrundsfrågorna 4. Juridiskt regleras värdegrunden för kommuner i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen (1986:223) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den statliga organisationen Kompetensrådet i staten (KRUS) har sammanfattat den gemensamma värdegrunden för offentligt anställda i staten. KRUS framhåller att sammanställningen är giltig också för anställda i kommuner och landsting. Nedan följer KRUS sammanfattning 5 : Demokrati: All offentlig makt i Sverige utgår från folket (I kap 1 första stycket regeringsformen) Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap 1 första stycket regeringsformen) Objektivitet, saklighet och likabehandling: Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap 9 regeringsformen) Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning (1 kap 1 andra stycket regeringsformen). Respekt: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (1 kap 2 första stycket regeringsformen) Effektivitet och service 3.2 Korruption Det saknas en enhetlig och allmänt omfattad definition av begreppet korruption. Ur ett juridiskt perspektiv definieras korruption som de handlingar som är förbjudna i lag och som får straffrättsliga konsekvenser, som bestickning eller mutbrott 6. Övrig lagstiftning som hanterar frågan om opartiskhet och som indirekt tangerar korruptionsfrågan, är bestämmelser om jäv och lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling. För anställda i kommuner regleras bestämmelser om jäv enligt förvaltningslagen (1986: 233) och kommunallagen (1991: 900) och för anställda i kommunala bolag, regleras frågan i aktiebolagslagen (2005: 551). Upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (2007: 1091) och behandlar upphandlingsprocess, överprövning, skadestånd, dokumentation, offentlighet och sekretess. Reglerna skall skapa ett förutsägbart, opartiskt och transparent förfarande, där konkurrensen på marknaden tas till vara för att skapa den bästa ekonomiska och kvalitativa nyttan för medborgarna. 4 Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid, s Brottsbalken, kap 10 3

21 Rapport Att lagstiftningen saknar en heltäckande definition av korruptionsbegreppet har kritiserats från forskare, företrädare för organisationer och samhällsdebattörer, som menar att det behövs definitioner som fångar komplexiteten i hur korruptionen ser ut och hanteras i samhället. Ofta används begreppet som ett samlingsbegrepp för olika typer av oegentligheter som begås av personer i maktpositioner. Den mest accepterade definitionen av korruption tycks vara missbruk av offentlig makt för privat vinning. Definitionen anses av teoretiskt inriktade korruptionsforskare sakna tillräcklig begreppslig precision, varpå olika definitioner lanseras 7. En del forskare har tagit sin utgångspunkt i att opartiskhet är ett grundläggande värde i samhället, vilket innebär att alla medborgare ska ha samma rättigheter gentemot det offentliga. Korruption definieras då som handlingar där en offentlig befattningshavare bryter mot normen om icke-diskriminering och opartiskhet för att få privata, materiella fördelar 8. Begreppet vänskapskorruption förekommer ofta och innebär att tjänstemannen gynnar en person eller grupp framför principen om opartiskhet, detta kan ske med eller utan ekonomisk ersättning. Det finns inget enhetligt sätt att identifiera vilka former av maktmissbruk och oetiskt beteende hos politiker och tjänstemän som utgör korruption. Översikter av modern korruptionsforskning visar en sammanställning av fem olika (ibland överlappande) former för korruption. Dessa är mutor, förskingring, bedrägeri, utpressning och favorisering. Entydiga gränser för när en handling faller under begreppet korruption alternativt oegentligheter saknas Oegentligheter Statskontoret menar att om den anställdes agerande enbart leder till att han eller hon gynnas privat av en handling, så är det inte fråga om korruption utan handlingen kan snarare placeras i kategorin oegentlighet 10. Definitionen av oegentlighet är enligt Statskontoret att tjänstemannen gynnar sig själv på huvudmannens bekostnad. Det kan exempelvis vara ett agerande som vänder sig direkt mot huvudmannen. Den anställde utnyttjar då det förtroende som han eller hon har fått av huvudmannen, att exempelvis fatta beslut i organisationens namn, eller att felaktigt disponera huvudmannens resurser och utrustning. Oegentligheter kan innebära att den anställde tillskansar sig ekonomisk vinning, men det kan också förekomma situationer som inte innebär att ett ekonomiskt värde är inblandat 11. Statskontoret menar vidare att tjänstemän och politiker kan skada förtroendet för organisationen på olika sätt, utan att det rör sig om korruption. Detta kan ske om företrädare för organisationen begår medvetna eller omedvetna fel i tjänsten. ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi) definierar korruption som ett förfarande som även kan innehålla enpartsförfaranden som trolöshet mot huvudman och förskingkring Konsekvenser av korruption och oegentligheter Konsekvenser av korruption och oegentligheter är att demokratiska institutioner försvagas, medborgarnas förtroende för offentliga institutioner skadas, och medborgarnas rättssäkerhet undergrävs. Ekonomiskt medför korruption och oegentligheter en snedvridning av rättvis konkurrens och effektiv hantering av skattemedel. 7 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.36 8 Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2 9 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid 12 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.54 4

22 3.5 Organiserad ekonomisk brottslighet Rapport Den organiserade ekonomiska brottsligheten har blivit ett allt större problem såväl internationellt, nationellt som lokalt och den ekonomiska brottsligheten är inte isolerad från annan organiserad brottslighet. När minst två personer begår brott för att uppnå makt och ekonomisk vinning, definieras brottsligheten som grov 13. Brottsutredningar visar att tillsynes seriösa företagare anlitar svart arbetskraft som döljs genom underentreprenörer och falska fakturor. Huvudentreprenören anlitar bolag som underentreprenörer och dessa kan i sin tur ha underentreprenörer. På detta sätt kan man få långa kedjor av underentreprenörer som slutar i bolag som existerar under en kort tid och fungerar som s. k målvakter. Undandragandet av skatt och arbetsgivaravgifter sker då någonstans längs denna kedja, ofta i samförstånd med huvudentreprenören. Effekter för kommunen är snedvriden konkurrens, minskat utrymme för vita och seriösa jobb och inkomstbortfall i form av skatteintäkter 14. Ekobrottsmyndigheten framhåller att i samband med upphandling är det viktigt med avtalsskrivning som tydligt reglerar krav som kommunen bör ställa på entreprenören som tilldelas ett uppdrag. Avtalet bör innehålla att kommunen skall godkänna att huvudleverantören anlitar underleverantörer eller bemanningsföretag. I övrigt bör samma krav som gäller för huvudentreprenören också gälla för eventuellt anlitade underentreprenörer. Ekobrottsmyndigheten tydliggör vidare att följande kontrollmoment är väsentliga för att förhindra att företag med kopplingar till organiserad ekonomisk brottslighet anlitas eller att de upptäcks 15. Kontrollera offentliga uppgifter (F-skattsedel, momsregistrering) från skattemyndigheten. Kontrollera uppgifter för att bedöma leverantörens ekonomiska ställning genom t.ex. kreditupplysningsföretag eller genomrelevanta nyckeltal Kontrollera låga anbudspriser (jämför nyckeltal och analysera i förhållande till branschens normalvärden) Kontrollera företagets huvudmän Kräv ID -brickor hos personalen Fortsätt att kontrollera och följa upp uppgifter löpande under avtalstiden 3.6 Definition av EKO- begrepp har policyrelevans Definition av EKO- begreppet har policyrelevans genom att definitionen medför att det är möjligt att identifiera åtgärder för att främja etikfrågan och för att bekämpa korruption och oegentligheter 16. Det är därför enligt Statskontoret nödvändigt att den enskilda kommunen tar ställning till en förståelse och beskrivning av begreppen etik, korruption och oegentligheter, och att beskrivningen kommuniceras till de anställda. Det är viktigt att kommunens dokument som behandlar etik och värdegrund samt riktlinjer, rutiner och policydokument, som antas för att förebygga och motverka korruption och oegentligheter, ingår i en samlad och kommunicerad helhetsstrategi 17. För att förebygga korruption och oegentligheter är det också viktigt att kommunens ledning och personer i ledande ställning, föregår med gott exempel. Organisationens ledning bör införa etiska riktlinjer som kommuniceras till de anställda genom utbildning. Dessutom behöver 13 polisen.se 14 Ekobrottsmyndigheten.se 15 Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster, ekobrottsmyndigheten.se 16 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013:2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s

RAPPORT EKO. Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter

RAPPORT EKO. Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter RAPPORT Katrin Söderlind Ola Sabel RAPPORT EKO Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress:

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken

Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2013-08-27, punkt 9 Yttrande över projektrapport 14/2012 Risker för oegentligheter inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet

Problemet. Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser. Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Problemet Tillväxt av kriminella gäng, spektakulära händelser och uppgörelser Behov av samverkan mot organiserad brottslighet Behov av mer kunskap hur farliga är hoten? Hur skall vi bedöma riskerna? Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Antagen 2008-02-05 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2008-05-28 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Anvisningar vid konkurrensutsättning i Växjö kommun Antaget av kommunstyrelsen

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer