Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-09. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (10) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (10) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (10) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälningsärenden a) Stadsrevisionen, intern kontroll (2013/KS ) (Bil) b) Förordnande av borgerlig vigselförrättare. (Länsstyrelsen har den 3 juli 2013 förordnat Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) att vara vigselförrättare t.o.m. den 31 december 2014) (2012/KS ) c) Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår till kronor avseende år 2013) (2013/KS d) Kulturnämnden, personal - förvaltningsgemensam dokumenthanteringsplan. (2013/KS ) e) Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund (Protokoll den 12 februari, 26 mars och den 7 maj 2013) (2013/KS ) f) Verksamhetsbidrag för 2013 till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås. (Verksamhetsbidrag på totalt kr har utbetalts. Till ansökan finns fogat balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012 samt budget för 2013) (2013/KS ) g) Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås Nämndemannaförening. (Budgeterat belopp, kr, har utbetalts. Till ansökan finns fogad en verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse) (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (10) h) Stadsrevisionen, revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år (2013/KS ) i) Handlingsplan för skolan (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a i till handlingarna) Kc 2 Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter. (2013/KS ) (Bil) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0119) (2012/KS ) b) Delegation för anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden. (Ärendenummer ) (2013/KS ) c) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0012, AL0019, AL0023 AL0024, AL0033) (2013/KS ) d) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (10) (Ärendenummer AL0021, AL0026 AL0028, AL0030 AL0031, AL0042, AL0046) (2013/KS ) e) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser centrala träffade kollektivavtal. (Ärendenummer AL0014, AL0018) (2013/KS ) f) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser andra förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare. (Ärendenummer AL0022) (2013/KS ) g) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning. (Ärendenummer AL0015, AL0043 AL0045, AL0047 AL0048, AL0051 AL0052) (2013/KS ) h) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser löneinplaceringsbeslut (ingångslöner). (Ärendenummer ) (2013/KS ) i) Delegation för förhandling och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön. (Ärendenummer AL0053) (2013/KS ) j) Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor (Ärendenummer AL0029, ) (2013/KS ) (Förslag: a-j till handlingarna) PF 2 Förslag till ändring av delegationer för Kommunstyrelsen (finansfrågor). (2013/KS ) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (10) PF 3 Könsneutrala blanketter och e-tjänster. (2013/KS ) PF 4 Tf förvaltningschef, Stadsdelsförvaltningen Norr. (2013/KS ) PF 5 Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län: Jämställt Västra Götaland (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden a) Svar på skrivelse ang Sandaredskolan. (En lärare har skrivit till kommunchefen och lämnat synpunkter på besparingar och ledarskap. Kommunchefen har besvarat skrivelsen. Skrivelsen har även sänts till områdeschefen för kännedom) (2013/KS ) b) Öppet brev angående Brukare. (En privatperson har skrivit till kommunalråden, med frågor och synpunkter på hur Borås Stad använder benämningen brukare. Personen har även frågat efter Borås Stads svar på Socialstyrelsens remiss om hur termen brukare ska användas. Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen. (2013/KS ) c) Erbjudande om medborgarundersökning (Kommunstyrelsen har beslutat om modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad. En av modellerna är SCB:s medborgarundersökning. Borås Stad har senast genomfört medborgarundersökningen Anmälan om deltagande hösten 2013 har skickats till SCB. I undersökningen ingår även tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent med syfte att följa upp arbetet med Borås rent och snyggt (2012/KS ) d) Spetsutbildning 2014/2015. (2013/KS ) e) Se över frånvarokontrollen på våra skolor. (2012/KS ) (Bil) (Bil)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (10) f) Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet. (2012/KS ) (Bil) g) Frågor om trygghetsboende m.m. (Kommunalrådet Lena Palmén (S) har besvarat brevet med frågor om trygghetsboende m.m. (2013/KS ) h) Access City Award (Access City Award är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet. Borås har åren 2012 och 2013 deltagit med framstående placeringar mycket tack vare det systematiska tillgänglighetsarbete som bedrivs i kommunen. Kommunala funktionshinderrådet föreslår att Borås avvaktar med deltagande i tävlingen 2014 utan utvecklar webbplatsen när det gäller funktionshinderfrågor innan en ny ansökan görs. Nytt ställningstagande inför 2015) (2013/KS ) i) Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 28 maj (2013/KS ) j) Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 29 maj (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-j till handlingarna) KU 2 Kvalitetsrapport Systematiskt kvalitetsarbete (2012/KS ) KU 3 Svar på initiativärende: Tryggare uppväxt för barnen. (2013/KS ) KU 4 Initiativärende; Se över hemtjänstvalet! (2012/KS ) M 1 Flytt av 130kV luftledning vid industriexploateringen i Västra Viared. (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (10) M 2 Tillägg till exploateringsavtal beträffande Räveskalla 1:83. (2009/KS ) M 3 Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken. (2013/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärenden a) Jälmers Ur, angående upphandling av gratifikationsur (Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för handläggning). (2013/KS ) b) Önskemål om tillgång till konstgräsplan vid Broplan utan kostnad. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2012/KS ) c) Behov av toaletter vid badplatserna runt Öresjö. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2013/KS ) d) Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. (Svar har lämnats till Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att medel finns avsatta år 2014 för fortsatt finansiering av Borås del avseende projektledartjänst för Teknikcollege Sjuhärad). (2012/KS ) e) Återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Mitt AB. (Skolinspektionen återkallar godkännandet för JB Gymnasiet Mitt AB att bedriva ett antal utbildningar. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning). (2012/KS ) (Bil)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (10) f) Skrivelse från Olle Lindeblad Ang vissa kommunala företag (Olle Lindeblad har i skrivelse daterad framfört åsikten att bolagsordningen eller annat styrinstrument för Borås Elnät AB behöver ändras så att självkostnadsprincipen införlivas. Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Ulf Olsson (S). I en senare skrivelse till Kommunstyrelsen framför Olle Lindeblad synpunkter på Kommunstyrelsens svar). (2013/KS ) g) Likviditetsrapport för Borås Stad (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a g till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor upptagande av lån. (Ärende 12/2013: Upptagande av lån 300 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 19 juni 2013 ett lån på 300 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån). (Ärende 13/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 18 juni 2013 lån på 400 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån på 300 mnkr och nyupplåning på 100 mnkr). (2013/KS ) b) Utdelning ur donationsfonder. (Ärende I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har beslutats om utdelning av kronor till Tekniska Förvaltningen för försköning av staden blomsterurnor. Beviljade medel tas från Stiftelsen P A Sandbergs testamentsfond). (2013/KS )

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (10) c) Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän (1 april-30 juni 2013, Ärendenummer 16-26) (I enlighet med gällande delegation har under perioden april till juni 2013 beslutats om 11 stycken nya betalkort, varav 10 stycken med en kreditgräns på 3.000:- kronor och 1 styck med en kreditgräns på :- kronor). (2013/KS ) (Förslag: a c till handlingarna) E 3 Internpris 2013 för korttidsplatser på Hulta Ängar 2. (2012/KS ) E 4 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet senare! (2012/KS ) E 5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): HBTQ- kompetens i idrottsföreningar - för alla ungdomars hälsa och lika värde. (2012/KS ) E 6 Förvaltning av stiftelsekapital 2012 samt översyn av regler. (2013/KS ) E 7 Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (2013/KS ) E 8 Svar på motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen. (2009/KS ) E 9 Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärmetaxa (2013/KS ) SP 1 Yttrande över detaljplan för del av Centrum, kv Trasten 1 (2008/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

11 Kc 1 a i) anmälningsärenden (Bilagorna till Kc 1 a och d i finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a i till handlingarna)

12 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter och bett om svar på rapporten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Stadsrevisionen tillskrivs svar på rapporten enligt förslag Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

13 RAPPORTSVAR 1 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 Stadsrevisionen Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Bakgrund Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen inkommer här med svar på rapporten. Granskningens frågeställningar har varit dels vilka förutsättningar som bör finnas på plats för att jobba förebyggande med korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet, samt hur nuläget ser ut i Borås avseende detta arbete. Betydelsen av antikorruptionsarbete Kommunstyrelsen anser det viktigt att värna seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen och jobba för att förebygga ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Kommunstyrelsen delar därför Stadsrevisionens beskrivning kring den första frågeställningen. Det är viktigt att ha en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet med kommungemensamma policydokument och riktlinjer, att antikorruptionsarbetet blir levande genom aktivt arbete med frågorna i ledning och styrning och genom utbildning av såväl chefer som medarbetare. Riskerna för korruption och oegentligheter bör också inkluderas i det interna kontrollarbetet. Nuläge Den andra frågeställningen gäller nuläget i Borås Stad, där Stadsrevisionen bland annat påtalar att det saknas en kommungemensam strategi för arbetet. Korruptionsfrågan har tidigare varit relativt oprioriterad i landets kommuner. Det beror troligen på att frågan inte upplevts som ett problem eller som en högriskfråga. Bland annat anses Sverige som ett av de länder i världen där det förekommer minst korruption. De senaste årens fall av korruption och oegentligheter i kommuner har gjort att riskmedvetenheten höjts. Störst genomslag har den s k Göteborgsskandalen haft. Med anledning av denna utveckling startade SKL 2011 upp ett nätverk för korruptionsbekämpning där Borås har deltagit. Syftet med nätverket har bland annat varit att ta fram

14 RAPPORTSVAR 2 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 verktyg för kommunerna att kunna jobba vidare med, då de flesta kommuner inte utvecklat något strategiskt korruptionsarbete men nu avser göra det. Nätverket avslutades i juni 2013 och SKL kommer nu bland annat ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial för kommunerna. Förutom deltagandet i SKL: s nätverk har Kommunstyrelsen i särskilt beslut tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga ekonomisk brottslighet i samband med upphandling. I arbetsgruppens uppdrag har inkluderats arbetet med att förebygga oegentligheter och korruption inom hela stadens verksamhetsområde, inte enbart vid upphandlingar. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag till åtgärder/rutiner som förebygger ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Arbetsgruppen ska således ta fram förslag till den kommungemensamma strategi för antikorruptionsarbetet som Stadsrevisionen eftersöker, och arbetsgruppen avser ha ett förslag framtaget under våren Sammanfattning Kommunstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis att de synpunkter som Stadsrevisionen påtalar i rapporten är kända för Kommunstyrelsen, och ovan nämnda åtgärder har sedan tidigare vidtagits för att kunna skapa ett strategiskt antikorruptionsarbete med bra förutsättningar för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg Kommunchef

15 Missiv Samtliga nämnder och styrelser HANTERING AV RISKER FÖR KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER Stadsrevisionen har översiktligt granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter. Granskningen redovisar följande sammanfattade bedömningar: Stadens förvaltningar och bolag arbetar med dessa frågor i varierande grad, och initiativ har även tagits av Kommunstyrelsen. Det saknas dock en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet. I enlighet med vad Statskontoret framhåller är det väsentligt att den enskilda kommunen tar aktiv ställning när det gäller hur man skall hantera korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till att motverka samröre med organiserad brottslighet när upphandlingar genomförs. Stadsrevisionen delar Kommunstyrelsens uppfattning om upphandlingsfrågornas betydelse, och vill i sammanhanget framhålla upphandlingsavdelningens (tekniska nämndens) strategiska roll i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen är central när det gäller att motverka korruption och oegentligheter. Stadens nämnder har fastställda planer för intern kontroll. Ett arbete pågår också när det gäller att utveckla den interna kontrollen i bolagen. Stadens nämnder och styrelser har ansvar för att utveckla den interna kontrollen så att den blir effektivare med avseende på riskerna för korruption och oegentligheter. I arbetet mot korruption och oegentligheter är organisationskultur, etik och värdegrund grundläggande begrepp. Ledning och styrning av verksamheterna bör därför involvera tydliga budskap om vilka förhållningssätt som förväntas av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma utbildningsinsatser med inriktning mot hur medarbetare och chefer kan hantera risker för korruption och oegentligheter bör övervägas. Kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att inrätta en funktion för hantering och rapportering av misstänkta fall av korruption och oegentligheter- en s k whistle -blowerfunktion. Rapport och rapportsammandrag skickas härmed till samtliga nämnder och styrelser. Stadsrevisionen emotser svar från styrelser och nämnder senast den 17 oktober FÖRSTA REVISORSGRUPPEN ANDRA REVISORSGRUPPEN Nils-Gunnar Blanc Ordförande Boris Preide Ordförande Ola Sabel Revisionschef Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret E-post:

16 2

17 RAPPORT Katrin Söderlind Ola Sabel RAPPORT EKO Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: E-post:

18 Rapport Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRANSKNINGSFRÅGOR METOD FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUPTION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET ETIK OCH VÄRDEGRUNDSARBETE KORRUPTION OEGENTLIGHETER KONSEKVENSER AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET DEFINITION AV EKO- BEGREPP HAR POLICYRELEVANS RISKANALYS OCH FÖREBYGGANDE SAMT UPPTÄCKANDE ÅTGÄRDER SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV MISSTANKAR NULÄGESANALYS BORÅS STAD INLEDNING ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK ARBETE MED ETIK- OCH VÄRDEGRUND RISKANALYS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Riktlinjer för hantering av korruption och oegentligheter Intern kontroll Fyra ögon principen Utbildning Nära ledarskap Leverantörs och betalningskontroller GRANSKNING AV AVTAL SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV BORÅS STADS NULÄGESBESKRIVNING... 11

19 Rapport GRANSKNINGSFRÅGOR Granskningens syfte är att, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet, beskriva motsvarande arbete i Borås Stad. Granskningens frågeställningar är: Vilka förutsättningar bör finnas på plats för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet? Hur ser arbetet med att skapa dessa förutsättningar i Borås Stad ut i nuläget? 2 METOD I avsnitt 3 diskuteras begreppen etik, korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet. Därutöver beskrivs nödvändiga åtgärder för den enskilda kommunens förebyggande, upptäckande och förhindrande arbete. Sammanställningen bygger på aktuell forskning, utredning och information från offentliga myndigheter och organisationer. Nulägesbeskrivningen bygger på en sammanställning av resultaten från följande av Stadsrevisionens granskningar: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Stadsrevisionens årliga granskning av intern kontroll 1 Fördjupad granskning av intern kontroll inom bolagen; självskattningsprogram med uppföljande intervjuer 2 Uppföljning och kontroll av ingångna avtal 3 Kvalitetssäkring av redovisningen (intern kortrapport) 1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Stadsrevisionen Borås. Mars Granskning av internkontroll inom ramen för lekmannarevisionen Granskning av ingångna avtal, Borås Stad. December

20 Rapport FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUP- TION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET 3.1 Etik och värdegrundsarbete En offentlig organisations definition och hantering av etik och värdegrund, anger hur medarbetarna skall se på sitt uppdrag i förhållande till medborgarna. Frågan om värdegrund är knuten till frågan om arbetsklimat och hur den interna kulturen understödjer den interna styrningen och kontrollen av etik och värdegrundsfrågorna 4. Juridiskt regleras värdegrunden för kommuner i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen (1986:223) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den statliga organisationen Kompetensrådet i staten (KRUS) har sammanfattat den gemensamma värdegrunden för offentligt anställda i staten. KRUS framhåller att sammanställningen är giltig också för anställda i kommuner och landsting. Nedan följer KRUS sammanfattning 5 : Demokrati: All offentlig makt i Sverige utgår från folket (I kap 1 första stycket regeringsformen) Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap 1 första stycket regeringsformen) Objektivitet, saklighet och likabehandling: Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap 9 regeringsformen) Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning (1 kap 1 andra stycket regeringsformen). Respekt: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (1 kap 2 första stycket regeringsformen) Effektivitet och service 3.2 Korruption Det saknas en enhetlig och allmänt omfattad definition av begreppet korruption. Ur ett juridiskt perspektiv definieras korruption som de handlingar som är förbjudna i lag och som får straffrättsliga konsekvenser, som bestickning eller mutbrott 6. Övrig lagstiftning som hanterar frågan om opartiskhet och som indirekt tangerar korruptionsfrågan, är bestämmelser om jäv och lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling. För anställda i kommuner regleras bestämmelser om jäv enligt förvaltningslagen (1986: 233) och kommunallagen (1991: 900) och för anställda i kommunala bolag, regleras frågan i aktiebolagslagen (2005: 551). Upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (2007: 1091) och behandlar upphandlingsprocess, överprövning, skadestånd, dokumentation, offentlighet och sekretess. Reglerna skall skapa ett förutsägbart, opartiskt och transparent förfarande, där konkurrensen på marknaden tas till vara för att skapa den bästa ekonomiska och kvalitativa nyttan för medborgarna. 4 Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid, s Brottsbalken, kap 10 3

21 Rapport Att lagstiftningen saknar en heltäckande definition av korruptionsbegreppet har kritiserats från forskare, företrädare för organisationer och samhällsdebattörer, som menar att det behövs definitioner som fångar komplexiteten i hur korruptionen ser ut och hanteras i samhället. Ofta används begreppet som ett samlingsbegrepp för olika typer av oegentligheter som begås av personer i maktpositioner. Den mest accepterade definitionen av korruption tycks vara missbruk av offentlig makt för privat vinning. Definitionen anses av teoretiskt inriktade korruptionsforskare sakna tillräcklig begreppslig precision, varpå olika definitioner lanseras 7. En del forskare har tagit sin utgångspunkt i att opartiskhet är ett grundläggande värde i samhället, vilket innebär att alla medborgare ska ha samma rättigheter gentemot det offentliga. Korruption definieras då som handlingar där en offentlig befattningshavare bryter mot normen om icke-diskriminering och opartiskhet för att få privata, materiella fördelar 8. Begreppet vänskapskorruption förekommer ofta och innebär att tjänstemannen gynnar en person eller grupp framför principen om opartiskhet, detta kan ske med eller utan ekonomisk ersättning. Det finns inget enhetligt sätt att identifiera vilka former av maktmissbruk och oetiskt beteende hos politiker och tjänstemän som utgör korruption. Översikter av modern korruptionsforskning visar en sammanställning av fem olika (ibland överlappande) former för korruption. Dessa är mutor, förskingring, bedrägeri, utpressning och favorisering. Entydiga gränser för när en handling faller under begreppet korruption alternativt oegentligheter saknas Oegentligheter Statskontoret menar att om den anställdes agerande enbart leder till att han eller hon gynnas privat av en handling, så är det inte fråga om korruption utan handlingen kan snarare placeras i kategorin oegentlighet 10. Definitionen av oegentlighet är enligt Statskontoret att tjänstemannen gynnar sig själv på huvudmannens bekostnad. Det kan exempelvis vara ett agerande som vänder sig direkt mot huvudmannen. Den anställde utnyttjar då det förtroende som han eller hon har fått av huvudmannen, att exempelvis fatta beslut i organisationens namn, eller att felaktigt disponera huvudmannens resurser och utrustning. Oegentligheter kan innebära att den anställde tillskansar sig ekonomisk vinning, men det kan också förekomma situationer som inte innebär att ett ekonomiskt värde är inblandat 11. Statskontoret menar vidare att tjänstemän och politiker kan skada förtroendet för organisationen på olika sätt, utan att det rör sig om korruption. Detta kan ske om företrädare för organisationen begår medvetna eller omedvetna fel i tjänsten. ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi) definierar korruption som ett förfarande som även kan innehålla enpartsförfaranden som trolöshet mot huvudman och förskingkring Konsekvenser av korruption och oegentligheter Konsekvenser av korruption och oegentligheter är att demokratiska institutioner försvagas, medborgarnas förtroende för offentliga institutioner skadas, och medborgarnas rättssäkerhet undergrävs. Ekonomiskt medför korruption och oegentligheter en snedvridning av rättvis konkurrens och effektiv hantering av skattemedel. 7 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.36 8 Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2 9 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid 12 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.54 4

22 3.5 Organiserad ekonomisk brottslighet Rapport Den organiserade ekonomiska brottsligheten har blivit ett allt större problem såväl internationellt, nationellt som lokalt och den ekonomiska brottsligheten är inte isolerad från annan organiserad brottslighet. När minst två personer begår brott för att uppnå makt och ekonomisk vinning, definieras brottsligheten som grov 13. Brottsutredningar visar att tillsynes seriösa företagare anlitar svart arbetskraft som döljs genom underentreprenörer och falska fakturor. Huvudentreprenören anlitar bolag som underentreprenörer och dessa kan i sin tur ha underentreprenörer. På detta sätt kan man få långa kedjor av underentreprenörer som slutar i bolag som existerar under en kort tid och fungerar som s. k målvakter. Undandragandet av skatt och arbetsgivaravgifter sker då någonstans längs denna kedja, ofta i samförstånd med huvudentreprenören. Effekter för kommunen är snedvriden konkurrens, minskat utrymme för vita och seriösa jobb och inkomstbortfall i form av skatteintäkter 14. Ekobrottsmyndigheten framhåller att i samband med upphandling är det viktigt med avtalsskrivning som tydligt reglerar krav som kommunen bör ställa på entreprenören som tilldelas ett uppdrag. Avtalet bör innehålla att kommunen skall godkänna att huvudleverantören anlitar underleverantörer eller bemanningsföretag. I övrigt bör samma krav som gäller för huvudentreprenören också gälla för eventuellt anlitade underentreprenörer. Ekobrottsmyndigheten tydliggör vidare att följande kontrollmoment är väsentliga för att förhindra att företag med kopplingar till organiserad ekonomisk brottslighet anlitas eller att de upptäcks 15. Kontrollera offentliga uppgifter (F-skattsedel, momsregistrering) från skattemyndigheten. Kontrollera uppgifter för att bedöma leverantörens ekonomiska ställning genom t.ex. kreditupplysningsföretag eller genomrelevanta nyckeltal Kontrollera låga anbudspriser (jämför nyckeltal och analysera i förhållande till branschens normalvärden) Kontrollera företagets huvudmän Kräv ID -brickor hos personalen Fortsätt att kontrollera och följa upp uppgifter löpande under avtalstiden 3.6 Definition av EKO- begrepp har policyrelevans Definition av EKO- begreppet har policyrelevans genom att definitionen medför att det är möjligt att identifiera åtgärder för att främja etikfrågan och för att bekämpa korruption och oegentligheter 16. Det är därför enligt Statskontoret nödvändigt att den enskilda kommunen tar ställning till en förståelse och beskrivning av begreppen etik, korruption och oegentligheter, och att beskrivningen kommuniceras till de anställda. Det är viktigt att kommunens dokument som behandlar etik och värdegrund samt riktlinjer, rutiner och policydokument, som antas för att förebygga och motverka korruption och oegentligheter, ingår i en samlad och kommunicerad helhetsstrategi 17. För att förebygga korruption och oegentligheter är det också viktigt att kommunens ledning och personer i ledande ställning, föregår med gott exempel. Organisationens ledning bör införa etiska riktlinjer som kommuniceras till de anställda genom utbildning. Dessutom behöver 13 polisen.se 14 Ekobrottsmyndigheten.se 15 Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster, ekobrottsmyndigheten.se 16 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013:2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.30) Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter Dokumenttyp Policy och riktlinjer Ämnesområde Övergripande regelverk Ägare/ansvarig Kommunjurist Antagen av KS 2014-09-25

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Upphandlingsindex Stockholms län 2014

Upphandlingsindex Stockholms län 2014 Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning

Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning SB-2014/25.118 MN 2014-17 1 (15) HANDLÄGGARE Ida Wiking 08-535 363 83 ida.wiking@huddinge.se Kultur- och värdegrundsarbete inom MSB en process för analys, utvärdering, genomförande och uppföljning Kultur-

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer