Göran Björklund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-09. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (10) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl Ulf Olsson Göran Björklund Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (10) Stadskansliet: Kc Kommunchefen PF Personal och förhandling I Information KU Kvalitet och utveckling M Markavdelningen E Ekonomistyrning N Näringsliv SP Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (10) Val av protokolljusterare Kc 1 Anmälningsärenden a) Stadsrevisionen, intern kontroll (2013/KS ) (Bil) b) Förordnande av borgerlig vigselförrättare. (Länsstyrelsen har den 3 juli 2013 förordnat Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) att vara vigselförrättare t.o.m. den 31 december 2014) (2012/KS ) c) Beslut om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet 2013 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår till kronor avseende år 2013) (2013/KS d) Kulturnämnden, personal - förvaltningsgemensam dokumenthanteringsplan. (2013/KS ) e) Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund (Protokoll den 12 februari, 26 mars och den 7 maj 2013) (2013/KS ) f) Verksamhetsbidrag för 2013 till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås. (Verksamhetsbidrag på totalt kr har utbetalts. Till ansökan finns fogat balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för 2012 samt budget för 2013) (2013/KS ) g) Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås Nämndemannaförening. (Budgeterat belopp, kr, har utbetalts. Till ansökan finns fogad en verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse) (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (10) h) Stadsrevisionen, revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år (2013/KS ) i) Handlingsplan för skolan (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a i till handlingarna) Kc 2 Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter. (2013/KS ) (Bil) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0119) (2012/KS ) b) Delegation för anställning och entledigande av personal under verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden. (Ärendenummer ) (2013/KS ) c) Delegation för förhandlingsärenden/allmänt förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder. (Ärendenummer AL0012, AL0019, AL0023 AL0024, AL0033) (2013/KS ) d) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (10) (Ärendenummer AL0021, AL0026 AL0028, AL0030 AL0031, AL0042, AL0046) (2013/KS ) e) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser centrala träffade kollektivavtal. (Ärendenummer AL0014, AL0018) (2013/KS ) f) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser andra förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare. (Ärendenummer AL0022) (2013/KS ) g) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning. (Ärendenummer AL0015, AL0043 AL0045, AL0047 AL0048, AL0051 AL0052) (2013/KS ) h) Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser löneinplaceringsbeslut (ingångslöner). (Ärendenummer ) (2013/KS ) i) Delegation för förhandling och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön. (Ärendenummer AL0053) (2013/KS ) j) Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor (Ärendenummer AL0029, ) (2013/KS ) (Förslag: a-j till handlingarna) PF 2 Förslag till ändring av delegationer för Kommunstyrelsen (finansfrågor). (2013/KS ) (Bil)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (10) PF 3 Könsneutrala blanketter och e-tjänster. (2013/KS ) PF 4 Tf förvaltningschef, Stadsdelsförvaltningen Norr. (2013/KS ) PF 5 Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län: Jämställt Västra Götaland (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) KU 1 Anmälningsärenden a) Svar på skrivelse ang Sandaredskolan. (En lärare har skrivit till kommunchefen och lämnat synpunkter på besparingar och ledarskap. Kommunchefen har besvarat skrivelsen. Skrivelsen har även sänts till områdeschefen för kännedom) (2013/KS ) b) Öppet brev angående Brukare. (En privatperson har skrivit till kommunalråden, med frågor och synpunkter på hur Borås Stad använder benämningen brukare. Personen har även frågat efter Borås Stads svar på Socialstyrelsens remiss om hur termen brukare ska användas. Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen. (2013/KS ) c) Erbjudande om medborgarundersökning (Kommunstyrelsen har beslutat om modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad. En av modellerna är SCB:s medborgarundersökning. Borås Stad har senast genomfört medborgarundersökningen Anmälan om deltagande hösten 2013 har skickats till SCB. I undersökningen ingår även tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent med syfte att följa upp arbetet med Borås rent och snyggt (2012/KS ) d) Spetsutbildning 2014/2015. (2013/KS ) e) Se över frånvarokontrollen på våra skolor. (2012/KS ) (Bil) (Bil)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (10) f) Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet. (2012/KS ) (Bil) g) Frågor om trygghetsboende m.m. (Kommunalrådet Lena Palmén (S) har besvarat brevet med frågor om trygghetsboende m.m. (2013/KS ) h) Access City Award (Access City Award är EU:s pris till städer som satsar på tillgänglighet. Borås har åren 2012 och 2013 deltagit med framstående placeringar mycket tack vare det systematiska tillgänglighetsarbete som bedrivs i kommunen. Kommunala funktionshinderrådet föreslår att Borås avvaktar med deltagande i tävlingen 2014 utan utvecklar webbplatsen när det gäller funktionshinderfrågor innan en ny ansökan görs. Nytt ställningstagande inför 2015) (2013/KS ) i) Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 28 maj (2013/KS ) j) Kommunala funktionshinderrådets protokoll från sammanträdet den 29 maj (2013/KS ) (Bil) (Bil) (Förslag: a-j till handlingarna) KU 2 Kvalitetsrapport Systematiskt kvalitetsarbete (2012/KS ) KU 3 Svar på initiativärende: Tryggare uppväxt för barnen. (2013/KS ) KU 4 Initiativärende; Se över hemtjänstvalet! (2012/KS ) M 1 Flytt av 130kV luftledning vid industriexploateringen i Västra Viared. (2011/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (10) M 2 Tillägg till exploateringsavtal beträffande Räveskalla 1:83. (2009/KS ) M 3 Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken. (2013/KS ) (Bil) (Bil) E 1 Anmälningsärenden a) Jälmers Ur, angående upphandling av gratifikationsur (Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för handläggning). (2013/KS ) b) Önskemål om tillgång till konstgräsplan vid Broplan utan kostnad. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2012/KS ) c) Behov av toaletter vid badplatserna runt Öresjö. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2013/KS ) d) Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund. (Svar har lämnats till Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund att medel finns avsatta år 2014 för fortsatt finansiering av Borås del avseende projektledartjänst för Teknikcollege Sjuhärad). (2012/KS ) e) Återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Mitt AB. (Skolinspektionen återkallar godkännandet för JB Gymnasiet Mitt AB att bedriva ett antal utbildningar. Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning). (2012/KS ) (Bil)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA 9 (10) f) Skrivelse från Olle Lindeblad Ang vissa kommunala företag (Olle Lindeblad har i skrivelse daterad framfört åsikten att bolagsordningen eller annat styrinstrument för Borås Elnät AB behöver ändras så att självkostnadsprincipen införlivas. Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Ulf Olsson (S). I en senare skrivelse till Kommunstyrelsen framför Olle Lindeblad synpunkter på Kommunstyrelsens svar). (2013/KS ) g) Likviditetsrapport för Borås Stad (2013/KS ) (Bil) (Förslag: a g till handlingarna) E 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor upptagande av lån. (Ärende 12/2013: Upptagande av lån 300 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 19 juni 2013 ett lån på 300 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån). (Ärende 13/2013: Upptagande av lån 400 mnkr. För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen upptar Borås Stad den 18 juni 2013 lån på 400 mnkr. Upplåningen avser omsättning av befintligt lån på 300 mnkr och nyupplåning på 100 mnkr). (2013/KS ) b) Utdelning ur donationsfonder. (Ärende I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har beslutats om utdelning av kronor till Tekniska Förvaltningen för försköning av staden blomsterurnor. Beviljade medel tas från Stiftelsen P A Sandbergs testamentsfond). (2013/KS )

10 FÖREDRAGNINGSLISTA 10 (10) c) Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän (1 april-30 juni 2013, Ärendenummer 16-26) (I enlighet med gällande delegation har under perioden april till juni 2013 beslutats om 11 stycken nya betalkort, varav 10 stycken med en kreditgräns på 3.000:- kronor och 1 styck med en kreditgräns på :- kronor). (2013/KS ) (Förslag: a c till handlingarna) E 3 Internpris 2013 för korttidsplatser på Hulta Ängar 2. (2012/KS ) E 4 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet senare! (2012/KS ) E 5 Svar på motion av Ida Legnemark (V): HBTQ- kompetens i idrottsföreningar - för alla ungdomars hälsa och lika värde. (2012/KS ) E 6 Förvaltning av stiftelsekapital 2012 samt översyn av regler. (2013/KS ) E 7 Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. (2013/KS ) E 8 Svar på motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen. (2009/KS ) E 9 Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärmetaxa (2013/KS ) SP 1 Yttrande över detaljplan för del av Centrum, kv Trasten 1 (2008/KS ) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil) (Bil)

11 Kc 1 a i) anmälningsärenden (Bilagorna till Kc 1 a och d i finns på webben under rubriken anmälningsärenden) (Förslag: a i till handlingarna)

12 Kc2 BESLUTSFÖRSLAG Stadsrevisionen, rapport om hantering av risker för korruption och oegentligheter Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter och bett om svar på rapporten. Kommunstyrelsen föreslås besluta: Stadsrevisionen tillskrivs svar på rapporten enligt förslag Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef:

13 RAPPORTSVAR 1 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 Stadsrevisionen Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Bakgrund Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen inkommer här med svar på rapporten. Granskningens frågeställningar har varit dels vilka förutsättningar som bör finnas på plats för att jobba förebyggande med korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet, samt hur nuläget ser ut i Borås avseende detta arbete. Betydelsen av antikorruptionsarbete Kommunstyrelsen anser det viktigt att värna seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen och jobba för att förebygga ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Kommunstyrelsen delar därför Stadsrevisionens beskrivning kring den första frågeställningen. Det är viktigt att ha en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet med kommungemensamma policydokument och riktlinjer, att antikorruptionsarbetet blir levande genom aktivt arbete med frågorna i ledning och styrning och genom utbildning av såväl chefer som medarbetare. Riskerna för korruption och oegentligheter bör också inkluderas i det interna kontrollarbetet. Nuläge Den andra frågeställningen gäller nuläget i Borås Stad, där Stadsrevisionen bland annat påtalar att det saknas en kommungemensam strategi för arbetet. Korruptionsfrågan har tidigare varit relativt oprioriterad i landets kommuner. Det beror troligen på att frågan inte upplevts som ett problem eller som en högriskfråga. Bland annat anses Sverige som ett av de länder i världen där det förekommer minst korruption. De senaste årens fall av korruption och oegentligheter i kommuner har gjort att riskmedvetenheten höjts. Störst genomslag har den s k Göteborgsskandalen haft. Med anledning av denna utveckling startade SKL 2011 upp ett nätverk för korruptionsbekämpning där Borås har deltagit. Syftet med nätverket har bland annat varit att ta fram

14 RAPPORTSVAR 2 (2) Kommunstyrelsen Handläggare: Martin Jakobsson, Dnr 2013/KS0469 verktyg för kommunerna att kunna jobba vidare med, då de flesta kommuner inte utvecklat något strategiskt korruptionsarbete men nu avser göra det. Nätverket avslutades i juni 2013 och SKL kommer nu bland annat ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial för kommunerna. Förutom deltagandet i SKL: s nätverk har Kommunstyrelsen i särskilt beslut tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga ekonomisk brottslighet i samband med upphandling. I arbetsgruppens uppdrag har inkluderats arbetet med att förebygga oegentligheter och korruption inom hela stadens verksamhetsområde, inte enbart vid upphandlingar. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag till åtgärder/rutiner som förebygger ekonomisk brottslighet, oegentligheter och korruption. Arbetsgruppen ska således ta fram förslag till den kommungemensamma strategi för antikorruptionsarbetet som Stadsrevisionen eftersöker, och arbetsgruppen avser ha ett förslag framtaget under våren Sammanfattning Kommunstyrelsen konstaterar sammanfattningsvis att de synpunkter som Stadsrevisionen påtalar i rapporten är kända för Kommunstyrelsen, och ovan nämnda åtgärder har sedan tidigare vidtagits för att kunna skapa ett strategiskt antikorruptionsarbete med bra förutsättningar för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad brottslighet. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg Kommunchef

15 Missiv Samtliga nämnder och styrelser HANTERING AV RISKER FÖR KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER Stadsrevisionen har översiktligt granskat hur Borås Stad hanterar risker för korruption och oegentligheter. Granskningen redovisar följande sammanfattade bedömningar: Stadens förvaltningar och bolag arbetar med dessa frågor i varierande grad, och initiativ har även tagits av Kommunstyrelsen. Det saknas dock en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet. I enlighet med vad Statskontoret framhåller är det väsentligt att den enskilda kommunen tar aktiv ställning när det gäller hur man skall hantera korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till att motverka samröre med organiserad brottslighet när upphandlingar genomförs. Stadsrevisionen delar Kommunstyrelsens uppfattning om upphandlingsfrågornas betydelse, och vill i sammanhanget framhålla upphandlingsavdelningens (tekniska nämndens) strategiska roll i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen är central när det gäller att motverka korruption och oegentligheter. Stadens nämnder har fastställda planer för intern kontroll. Ett arbete pågår också när det gäller att utveckla den interna kontrollen i bolagen. Stadens nämnder och styrelser har ansvar för att utveckla den interna kontrollen så att den blir effektivare med avseende på riskerna för korruption och oegentligheter. I arbetet mot korruption och oegentligheter är organisationskultur, etik och värdegrund grundläggande begrepp. Ledning och styrning av verksamheterna bör därför involvera tydliga budskap om vilka förhållningssätt som förväntas av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma utbildningsinsatser med inriktning mot hur medarbetare och chefer kan hantera risker för korruption och oegentligheter bör övervägas. Kommunstyrelsen bör överväga möjligheten att inrätta en funktion för hantering och rapportering av misstänkta fall av korruption och oegentligheter- en s k whistle -blowerfunktion. Rapport och rapportsammandrag skickas härmed till samtliga nämnder och styrelser. Stadsrevisionen emotser svar från styrelser och nämnder senast den 17 oktober FÖRSTA REVISORSGRUPPEN ANDRA REVISORSGRUPPEN Nils-Gunnar Blanc Ordförande Boris Preide Ordförande Ola Sabel Revisionschef Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: boras.se/revisionskontoret E-post:

16 2

17 RAPPORT Katrin Söderlind Ola Sabel RAPPORT EKO Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, Borås Faxnummer: Webbplats: E-post:

18 Rapport Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRANSKNINGSFRÅGOR METOD FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUPTION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET ETIK OCH VÄRDEGRUNDSARBETE KORRUPTION OEGENTLIGHETER KONSEKVENSER AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET DEFINITION AV EKO- BEGREPP HAR POLICYRELEVANS RISKANALYS OCH FÖREBYGGANDE SAMT UPPTÄCKANDE ÅTGÄRDER SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV MISSTANKAR NULÄGESANALYS BORÅS STAD INLEDNING ARBETSGRUPPER OCH NÄTVERK ARBETE MED ETIK- OCH VÄRDEGRUND RISKANALYS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Riktlinjer för hantering av korruption och oegentligheter Intern kontroll Fyra ögon principen Utbildning Nära ledarskap Leverantörs och betalningskontroller GRANSKNING AV AVTAL SYSTEM FÖR RAPPORTERING OCH HANTERING AV KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV BORÅS STADS NULÄGESBESKRIVNING... 11

19 Rapport GRANSKNINGSFRÅGOR Granskningens syfte är att, mot bakgrund av vad som generellt är viktigt i en kommun för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och ekonomisk brottslighet, beskriva motsvarande arbete i Borås Stad. Granskningens frågeställningar är: Vilka förutsättningar bör finnas på plats för att förebygga, upptäcka och förhindra förekomst av korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet? Hur ser arbetet med att skapa dessa förutsättningar i Borås Stad ut i nuläget? 2 METOD I avsnitt 3 diskuteras begreppen etik, korruption, oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet. Därutöver beskrivs nödvändiga åtgärder för den enskilda kommunens förebyggande, upptäckande och förhindrande arbete. Sammanställningen bygger på aktuell forskning, utredning och information från offentliga myndigheter och organisationer. Nulägesbeskrivningen bygger på en sammanställning av resultaten från följande av Stadsrevisionens granskningar: Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Stadsrevisionens årliga granskning av intern kontroll 1 Fördjupad granskning av intern kontroll inom bolagen; självskattningsprogram med uppföljande intervjuer 2 Uppföljning och kontroll av ingångna avtal 3 Kvalitetssäkring av redovisningen (intern kortrapport) 1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Stadsrevisionen Borås. Mars Granskning av internkontroll inom ramen för lekmannarevisionen Granskning av ingångna avtal, Borås Stad. December

20 Rapport FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE MED ETIK, KORRUP- TION OCH ORGANISERAD EKONOMISK BROTTSLIGHET 3.1 Etik och värdegrundsarbete En offentlig organisations definition och hantering av etik och värdegrund, anger hur medarbetarna skall se på sitt uppdrag i förhållande till medborgarna. Frågan om värdegrund är knuten till frågan om arbetsklimat och hur den interna kulturen understödjer den interna styrningen och kontrollen av etik och värdegrundsfrågorna 4. Juridiskt regleras värdegrunden för kommuner i grundlagarna, brottsbalken, förvaltningslagen (1986:223) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den statliga organisationen Kompetensrådet i staten (KRUS) har sammanfattat den gemensamma värdegrunden för offentligt anställda i staten. KRUS framhåller att sammanställningen är giltig också för anställda i kommuner och landsting. Nedan följer KRUS sammanfattning 5 : Demokrati: All offentlig makt i Sverige utgår från folket (I kap 1 första stycket regeringsformen) Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap 1 första stycket regeringsformen) Objektivitet, saklighet och likabehandling: Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap 9 regeringsformen) Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning (1 kap 1 andra stycket regeringsformen). Respekt: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (1 kap 2 första stycket regeringsformen) Effektivitet och service 3.2 Korruption Det saknas en enhetlig och allmänt omfattad definition av begreppet korruption. Ur ett juridiskt perspektiv definieras korruption som de handlingar som är förbjudna i lag och som får straffrättsliga konsekvenser, som bestickning eller mutbrott 6. Övrig lagstiftning som hanterar frågan om opartiskhet och som indirekt tangerar korruptionsfrågan, är bestämmelser om jäv och lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling. För anställda i kommuner regleras bestämmelser om jäv enligt förvaltningslagen (1986: 233) och kommunallagen (1991: 900) och för anställda i kommunala bolag, regleras frågan i aktiebolagslagen (2005: 551). Upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (2007: 1091) och behandlar upphandlingsprocess, överprövning, skadestånd, dokumentation, offentlighet och sekretess. Reglerna skall skapa ett förutsägbart, opartiskt och transparent förfarande, där konkurrensen på marknaden tas till vara för att skapa den bästa ekonomiska och kvalitativa nyttan för medborgarna. 4 Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid, s Brottsbalken, kap 10 3

21 Rapport Att lagstiftningen saknar en heltäckande definition av korruptionsbegreppet har kritiserats från forskare, företrädare för organisationer och samhällsdebattörer, som menar att det behövs definitioner som fångar komplexiteten i hur korruptionen ser ut och hanteras i samhället. Ofta används begreppet som ett samlingsbegrepp för olika typer av oegentligheter som begås av personer i maktpositioner. Den mest accepterade definitionen av korruption tycks vara missbruk av offentlig makt för privat vinning. Definitionen anses av teoretiskt inriktade korruptionsforskare sakna tillräcklig begreppslig precision, varpå olika definitioner lanseras 7. En del forskare har tagit sin utgångspunkt i att opartiskhet är ett grundläggande värde i samhället, vilket innebär att alla medborgare ska ha samma rättigheter gentemot det offentliga. Korruption definieras då som handlingar där en offentlig befattningshavare bryter mot normen om icke-diskriminering och opartiskhet för att få privata, materiella fördelar 8. Begreppet vänskapskorruption förekommer ofta och innebär att tjänstemannen gynnar en person eller grupp framför principen om opartiskhet, detta kan ske med eller utan ekonomisk ersättning. Det finns inget enhetligt sätt att identifiera vilka former av maktmissbruk och oetiskt beteende hos politiker och tjänstemän som utgör korruption. Översikter av modern korruptionsforskning visar en sammanställning av fem olika (ibland överlappande) former för korruption. Dessa är mutor, förskingring, bedrägeri, utpressning och favorisering. Entydiga gränser för när en handling faller under begreppet korruption alternativt oegentligheter saknas Oegentligheter Statskontoret menar att om den anställdes agerande enbart leder till att han eller hon gynnas privat av en handling, så är det inte fråga om korruption utan handlingen kan snarare placeras i kategorin oegentlighet 10. Definitionen av oegentlighet är enligt Statskontoret att tjänstemannen gynnar sig själv på huvudmannens bekostnad. Det kan exempelvis vara ett agerande som vänder sig direkt mot huvudmannen. Den anställde utnyttjar då det förtroende som han eller hon har fått av huvudmannen, att exempelvis fatta beslut i organisationens namn, eller att felaktigt disponera huvudmannens resurser och utrustning. Oegentligheter kan innebära att den anställde tillskansar sig ekonomisk vinning, men det kan också förekomma situationer som inte innebär att ett ekonomiskt värde är inblandat 11. Statskontoret menar vidare att tjänstemän och politiker kan skada förtroendet för organisationen på olika sätt, utan att det rör sig om korruption. Detta kan ske om företrädare för organisationen begår medvetna eller omedvetna fel i tjänsten. ESO (Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi) definierar korruption som ett förfarande som även kan innehålla enpartsförfaranden som trolöshet mot huvudman och förskingkring Konsekvenser av korruption och oegentligheter Konsekvenser av korruption och oegentligheter är att demokratiska institutioner försvagas, medborgarnas förtroende för offentliga institutioner skadas, och medborgarnas rättssäkerhet undergrävs. Ekonomiskt medför korruption och oegentligheter en snedvridning av rättvis konkurrens och effektiv hantering av skattemedel. 7 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.36 8 Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2 9 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s Ibid 12 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013: 2, s.54 4

22 3.5 Organiserad ekonomisk brottslighet Rapport Den organiserade ekonomiska brottsligheten har blivit ett allt större problem såväl internationellt, nationellt som lokalt och den ekonomiska brottsligheten är inte isolerad från annan organiserad brottslighet. När minst två personer begår brott för att uppnå makt och ekonomisk vinning, definieras brottsligheten som grov 13. Brottsutredningar visar att tillsynes seriösa företagare anlitar svart arbetskraft som döljs genom underentreprenörer och falska fakturor. Huvudentreprenören anlitar bolag som underentreprenörer och dessa kan i sin tur ha underentreprenörer. På detta sätt kan man få långa kedjor av underentreprenörer som slutar i bolag som existerar under en kort tid och fungerar som s. k målvakter. Undandragandet av skatt och arbetsgivaravgifter sker då någonstans längs denna kedja, ofta i samförstånd med huvudentreprenören. Effekter för kommunen är snedvriden konkurrens, minskat utrymme för vita och seriösa jobb och inkomstbortfall i form av skatteintäkter 14. Ekobrottsmyndigheten framhåller att i samband med upphandling är det viktigt med avtalsskrivning som tydligt reglerar krav som kommunen bör ställa på entreprenören som tilldelas ett uppdrag. Avtalet bör innehålla att kommunen skall godkänna att huvudleverantören anlitar underleverantörer eller bemanningsföretag. I övrigt bör samma krav som gäller för huvudentreprenören också gälla för eventuellt anlitade underentreprenörer. Ekobrottsmyndigheten tydliggör vidare att följande kontrollmoment är väsentliga för att förhindra att företag med kopplingar till organiserad ekonomisk brottslighet anlitas eller att de upptäcks 15. Kontrollera offentliga uppgifter (F-skattsedel, momsregistrering) från skattemyndigheten. Kontrollera uppgifter för att bedöma leverantörens ekonomiska ställning genom t.ex. kreditupplysningsföretag eller genomrelevanta nyckeltal Kontrollera låga anbudspriser (jämför nyckeltal och analysera i förhållande till branschens normalvärden) Kontrollera företagets huvudmän Kräv ID -brickor hos personalen Fortsätt att kontrollera och följa upp uppgifter löpande under avtalstiden 3.6 Definition av EKO- begrepp har policyrelevans Definition av EKO- begreppet har policyrelevans genom att definitionen medför att det är möjligt att identifiera åtgärder för att främja etikfrågan och för att bekämpa korruption och oegentligheter 16. Det är därför enligt Statskontoret nödvändigt att den enskilda kommunen tar ställning till en förståelse och beskrivning av begreppen etik, korruption och oegentligheter, och att beskrivningen kommuniceras till de anställda. Det är viktigt att kommunens dokument som behandlar etik och värdegrund samt riktlinjer, rutiner och policydokument, som antas för att förebygga och motverka korruption och oegentligheter, ingår i en samlad och kommunicerad helhetsstrategi 17. För att förebygga korruption och oegentligheter är det också viktigt att kommunens ledning och personer i ledande ställning, föregår med gott exempel. Organisationens ledning bör införa etiska riktlinjer som kommuniceras till de anställda genom utbildning. Dessutom behöver 13 polisen.se 14 Ekobrottsmyndigheten.se 15 Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster, ekobrottsmyndigheten.se 16 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013:2, s Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige, Statskontoret s

RAPPORT EKO. Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter

RAPPORT EKO. Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter RAPPORT Katrin Söderlind Ola Sabel RAPPORT EKO Borås Stads hantering av risker för korruption och oegentligheter Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress:

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-06-05. Göran Björklund

2014-06-05. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2014-06-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-03-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 mars 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Göran Björklund. Fotografering av Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare KALLELSE 1 (6) 2014-10-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2017: RI (Dnr 183-374/2017) Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, projektrapport nr 5/2017 Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 Svarstid den 17 maj 2017 Borgarrådsberedningen

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

2012-09-07. Göran Björklund

2012-09-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-09-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 17 september 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-02-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 februari 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig?

Korruption, muta - ekonomisk brottslighet. Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption, muta - ekonomisk brottslighet Berör det mig? Korruption är missbruk av förtroendeställning för egen eller närståendes vinning. Den vanligaste

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (20) -10 Tid och plats!"# $!"# Omfattning Närvarande &' ( )!* ' + ),* ' "-'.# ),/* "-' 0/#1)!* 20#)3* 4 4 5+ )!* 4 4 6"/ )!* /+ )!* 4 4 57" 4 4,85# )9/*,91),* 8# )+* 4 4 $ 9-:;')*,-)!* < 7

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. 2017-01-19 Kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga. Beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Årsredovisning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Policy för upphandling och inköp All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde.

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri

Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Kommunstyrelsens kontor Rapport 2015-11-03 Handlingsplan stävjande av fusk och bedrägeri Roger Svanborg Kommunstrateg Kommunstyrelsens kontor Telefon (direkt): 08 5230 1225 E-post: roger.svanborg@sodertalje.se

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2011-12-02 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 12 december 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Riksrevisionen en oberoende granskare av staten. Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012

Riksrevisionen en oberoende granskare av staten. Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012 Riksrevisionen en oberoende granskare av staten Göran Hyltander Korruption och oegentligheter SUHF HfR-konferens Johannesberg 15 nov 2012 Fullt förtroende för förvaltningen i staten Våra kärnvärden Öppenhet

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer