EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2009) 10 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Meddelande och handlingsplan för att inrätta ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder {KOM(2009) 11 slutlig} SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Meddelande och handlingsplan för att inrätta ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder (Text av betydelse för EES) 1. INLEDNING Sjötransporter omfattas av invecklad administration även då fartyg går mellan hamnar inom gemenskapen (sjötransporter inom EU) och lasten enbart utgörs av varor i fri omsättning ( gemenskapsvaror ). De administrativa kostnaderna för sjötransport av varor inom EU leder därför till att detta alternativ framstår som ett mindre attraktivt val för transport av varor inom den inre marknaden. Dessa administrativa förfaranden omfattar framför allt en stor mängd EU-lagstiftning som utgörs av tull- och transportbestämmelser, veterinär- och växtskyddsbestämmelser och formaliteter i samband med att fartyg ankommer till eller avgår från hamnar. De flesta aktörerna på området betraktar dessa förfaranden som ett stort hinder för sjötransporterna inom EU. Eftersom det inte finns sådana administrativa förfaranden för landtransporter har många aktörer krävt att man vidtar åtgärder även inom sjöfartssektorn. I sin slutsats om främjande av närsjöfart av den 11 december 2006 betonar rådet att det är nödvändigt att främja användningen av närsjöfart och att i detta syfte förenkla de administrativa förfarandena. Denna uppmaning upprepades på nytt i rådets slutsatser om Lissabonstrategin av den 12 februari I slutet av 2006 krävde Europeiska ekonomiska och sociala kommittén återigen att kontrollerna av sjötransporter vid de inre gränserna ska avskaffas. I sin halvtidsöversyn av vitboken om den gemensamma transportpolitiken 1 meddelar kommissionen att det ska inrättas ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder. Vikten av att eliminera de nackdelar som sjötransporterna inom EU medför jämfört med andra transportmedel har också poängterats i blåboken meddelande: En integrerad havspolitik för Europeiska unionen 2. Detta koncept är i full överensstämmelse med kommissionens strategi för förenklad lagstiftnin inom Europeiska unionen. 1 2 Kommissionens meddelande: Hållbara transporter för ett rörligt Europa. Halvtidsöversyn av EUkommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken, KOM(2006) 314. Meddelande: En integrerad havspolitik för Europeiska unionen KOM(2007) 575, SV 2 SV

3 Kommissionen har även antagit ett meddelande om en europeisk hamnpolitik 3 som tar itu med andra flaskhalsar än administrativa hinder. 2. Det europeiska området för sjötransporter utan hinder är ett koncept som utvidgar den inre marknaden till att omfatta sjötransporter inom EU genom att avveckla och förenkla de administrativa förfarandena för dessa transporter. Syftet är att öka sjötransporternas attraktivitet, öka deras effektivitet och konkurrenskraft samt förbättra miljöskyddsinstanserna. För att uppnå detta mål har kommissionen fastställt ett antal åtgärder som beskrivs i detta meddelande. 3. NÄRSJÖFARTENS ROLL IN DEN INTERMODALA LOGISTIKKEDJAN FÖR GODSTRANSPORTER 3.1. Närsjöfarten bidrar till hållbar och säker rörlighet Globaliseringen och EU-utvidgningen har medfört en väsentligt ökad transportvolym under de senaste årtiondena som resulterat i överbelastningar i transportnätet och ökat tryck på miljön och säkerheten. Det förväntas att efterfrågan på transporter kommer att fortsätta att växa vilket innebär att alla transportmedel måste utnyttjas på ett optimalt sätt, i synnerhet närsjöfarten. Denna är med tanke på de geografiska förhållandena i Europa, med långa och gynnsamma kustlinjer, ytterst lämpad för transporter. Tveklöst finns det mer att göra. Närsjöfarten kan dock betraktas som det mest miljövänliga transportmedlet med relativt låga externa kostnader och hög energieffektivitet. Fartygstransport utgör också ett relativt säkert transportmedel med infrastrukturkostnader som är väsentligt lägre än för landtransporter. Om närsjöfarten utnyttjas i större uträckning kan detta bidra till att gemenskapens mål för minskade koldioxidutsläpp efter Kyoto kan uppnås Tekniska lösningar för att underlätta de administrativa förfarandena Obligatorisk installation i fartyg av övervakningsutrustning för sjötrafik är en av de viktigaste förenklingsåtgärderna. Enligt direktiv 2002/59/EG 4 måste praktiskt taget alla fartygskategorier vara utrustade med ett system för automatisk identifiering (AIS). Sjötrafiken på särskilda geografiska platser styrs med hjälp av sjötrafiktjänster/informations- och övervakningssystem för sjötrafik (VTS/VTMIS) som erhåller information från AIS, kustradar och via radiokommunikation. 3 4 Meddelande från kommissionen Meddelande om en europeisk hamnpolitik KOM(2007) 616 slutlig av den Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, , s. 10). SV 3 SV

4 EU antog 2006 ändringarna till IMO:s Solas-konvention som innebär att ett system för identifiering och spårning av fartyg på långt håll (LRIT) för fartyg med ett bruttotonnage på 300 ton eller mer finns tillgängligt sedan januari Dessa system kommer att skapa bättre förutsättningar för införandet av ett elektroniskt system för sjöfart (e-sjöfart) som omfattar varor och navigering, vilket i sin tur kommer att öka denna sektors konkurrenskraft och skapa alternativa lösningar till dagens administrativa kontroller och dokumentkontroller. Införandet av ett integrerat övervakningssystem för sjöfarten som övervakar fartygs rörelser till havs kommer att ytterligare förbättra övervakningen av sjötrafiken. 4. UTVÄRDERING AV EVENTUELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA DEN INRE MARKNADEN FÖR NÄRSJÖFARTEN 4.1. Samråd med berörda parter Berörda intressenter har lämnat synpunkter på det europeiska området för sjötransporter utan hinder i samband med det samråd om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen som inleddes i juni Det offentliga online-samrådet Samråd om ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder som syftar till att stärka den inre marknaden för sjötransporter inom EU lanserades i oktober Konceptet lades fram för de nationella kontaktpunkterna för närsjöfarten i december 2007, för sjötransportdirektörerna i april 2008 och vid seminarier som hölls i mars 2007 och april Mottagandet var enbart positivt. Särskilda arbetsgrupper möttes i Bryssel i mars 2007 och i Antwerpen i april En särskild referensgrupp med intressenter, däribland sakkunniga från industrin och myndigheter, inrättades i oktober 2007 för att lägga fram förslag och övervaka konsekvensanalysen. I samband med samråden med olika intressenter belystes ett antal frågor som beskrivs här nedan De största administrativa hindren som lyftes fram vid samrådet Intressenterna ansåg att de administrativa förfarandena för sjötransporter i många fall är alltför komplicerade, överflödiga och inte harmoniserade mellan medlemsstater eller hamnar. Förfaranden för ankommande och avgående fartyg till och från hamnar drar ut på tiden, vilket leder till ökade kostnader, och av- och pålastning har en benägenhet att försenas. Gemenskapens hamnar utgör i praktiken en del av EU:s yttre gräns. Fartyg som anländer till dessa hamnar drabbas ofta av en mängd administrativa förfaranden vid ankomst och avgång vilket bryter både mot EU-lagstiftningen och internationella lagar. Dessa omfattar allt ifrån bestämmelser om tullar och avgifter till regler för gränskontroll, handel, statistik, miljö- och avfallsfrågor, växt-, veterinär- och hälsoskydd samt transportskydd och transportsäkerhetsbestämmelser (jämför förteckningen i bilaga A i konsekvensanalysen). Dessa bestämmelser är inte alltid samordnade vilket ibland ger upphov till förseningar, överlappning och onödiga administrativa kostnader. SV 4 SV

5 Ibland kan hamnmyndigheterna förhindra att av- och pålastning påbörjas innan fartygsformaliteterna är avklarade. I vissa hamnar leder hamnmyndigheternas öppettider till förseningar i handläggningen. Intressenterna redogjorde för problem med olikartade förfaranden beroende på hur hamnens mottagningsanordning fungerade. I en del medlemsstater måste vissa handlingar lämnas i original till en tullmyndighet som kan ligga långt ifrån kajen. Öppningstider och tullmyndighetens läge kan förorsaka logistikproblem. I vissa hamnar påbörjas avlastningen först när alla formaliteter är avklarade vilket i vissa fall kan ta upp till en halv dag. Utöver dessa problem finns det andra administrativa flaskhalsar som bör belysas i detta meddelande. Sjötransport av farligt gods omfattas av restriktioner, är dyr och komplicerad på grund av att det finns överlappning mellan de organ som utfärdar teknisk lagstiftning. Sjötransport utgör därför ofta inte ett alternativ och godset transporteras landvägen. Språkproblem utgör en annan stor flaskhals eftersom vissa hamnmyndigheter vägrar att ta emot fartygsmanifest och certifikat som är skrivna på ett annat språk än deras eget. Lotstjänster kan utgöra ett allvarligt problem. Fartyg i närsjöfart återkommer regelbundet till samma hamnar och fartygskaptenerna är väl förtrogna med hamntopografin. Trots detta är lotsassistans i många fall obligatorisk. Vissa länder utfärdar certifikat för lotsdispens men ofta förhindrar nationella bestämmelser utfärdandet av sådana certifikat. Elektroniska manifest är inte accepterade i alla EU-hamnar. Enbart 55 procent av hamnarna använder elektroniska system för hantering av fartygs- och godsinformation. Däremot används fortfarande fax och telefon ofta. Enbart ett fåtal medlemsstater tillämpar ett system med en enda kontaktpunkt Sammankoppling mellan SafeSeaNet och hamnarnas nätverk sker enbart i begränsad utsträckning och utbyte av uppgifter inträffar bara då myndigheterna begär detta. Utbytet av e-postmeddelanden mellan hamnarna är praktiskt taget obefintlig. Kostnaderna för dessa administrativa förfaranden har beräknats i kostnadsanalysen. 5. HANDLINGSPLAN För att utvidga den inre marknaden till att omfatta sjötransporter och inrätta ett område för sjötransporter utan hinder lägger kommissionen fram ett antal åtgärder omfattande lagstiftningsåtgärder, åtgärder som måste vidarebearbetas och som kommer att presenteras vid en senare tidpunkt samt rekommendationer till medlemsstaterna. Konsekvensanalysen av åtgärderna har slutförts och den åtföljande rapporten kan nås via Europeiska kommissionens webbplats. SV 5 SV

6 5.1. Kortfristiga åtgärder på EU-nivå Förenklig av tullformaliteter för fartyg som enbart går mellan hamnar inom EU Syftet med ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder är att effektivisera sjötransporterna genom att avskaffa administrativa formaliteter för varor som ska omsättas fritt (gemenskapsvaror). Ett fartyg som kommer från en hamn inom EU och som transporterar gemenskapsvaror ska, då det anlöper en annan hamn inom EU, inte behöva förete bevis för att det omfattas av gemenskapsstatus. Detta kommer att utgöra ett viktigt nytt steg för att förverkliga den inre marknaden. Kommissionen kommer att i början av 2009 lägga fram förslag om att ändra den förordning som fastställer bestämmelserna för genomförandet av gemenskapens tullkodex 5. Syftet är att varor som transporteras mellan hamnar inom gemenskapen ska ges tullstatus som gemenskapsvaror och att det således inte ska krävas dokumenterade bevis om gemenskapsstatus. Detta är tänkt att gälla för varor som har transporterats mellan hamnar inom gemenskapens tullområde ombord på fartyg som inte kommer från, går till eller lägger till i någon hamn utanför detta territorium eller i en frizon av kontrolltyp I (i enlighet med genomförandebestämmelserna i gemenskapens tullkodex), förutsatt att de omfattas av ett enda av en medlemsstat upprättat transportdokument för hela transporten. Icke-gemenskapsvaror som fraktas ombord på sådana fartyg kommer att omfattas av ett transitförfarande. De nuvarande reglerna som är begränsade till fartyg som går mellan hamnar inom gemenskapens tullområde med ett på förhand utfärdat tillstånd från tullmyndigheterna ( godkänd reguljär fartygslinje ) kan därför upphävas. Kommissionen kommer att föreslå att nya regler träder i kraft Kommissionen anser att genom att ändra den förordning som fastställer genomförandebestämmelserna för gemenskapens tullkodex kan man på ett snabbt sätt förverkliga ett av huvudmålen med det europeiska området för sjötransporter utan hinder. Avsikten är att väsentligt minska den administrativa börda som närsjöfarten inom gemenskapen drabbas av utan att detta medför negativa konsekvenser för andra kategorier av sjötransporter med varor från tredjeland. Detta kommer att, utöver den minskning av transportadministrationen som detta medför, utgöra en ytterligare fördel vid sidan av de man förväntar sig till följd av moderniseringen av tullkodexen och e-tullsystemet Riktlinjer för att påskynda dokumentkontrollen i samband med transport av animaliska produkter och växtprodukter mellan hamnar inom EU Animaliska produkter och levande djur med gemenskapsursprung underkastas dokumentkontroller när de lastas av i hamnar med en gränskontrollstation och om de har transporterats via en sjöfartsförbindelse som inte är en reguljär eller direkt linje mellan två hamnar inom gemenskapen. Detta förfarande avser att motverka risken för att varor med ursprung i tredjeland av misstag eller på ett bedrägligt sätt 5 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, , s. 1). SV 6 SV

7 presenteras som varor med ursprung i gemenskapen, vilket skulle kunna utgöra en allvarlig risk för människors och djurs hälsa. Kommissionen vill genom särskilda riktlinjer främja effektivare och snabbare administrativa förfaranden för animaliska produkter och växtprodukter i samband med sjötransporter inom gemenskapen av det slag som avses rådets direktiv 89/662/EEG 6 om veterinära kontroller, rådets direktiv 90/425/EEG 7 om veterinära och avelstekniska kontroller samt rådets direktiv 2000/29/EG 8 om skyddsåtgärder mot skadegörare på växter och växtprodukter. Det finns möjligheter till synergieffekter i samband med kontrollerna, särskilt när det gäller kontrollerna av de dokument som krävs innan sådana varor ges införseltillstånd vid gemenskapens hamnar. Många intressenter har konstaterat överlappningar i samband med sådana kontroller vilket förorsakar förseningar och höga handläggningskostnader. Vidare har det visat sig att de förfaranden som tillämpas i vissa hamnar ger möjlighet till effektivare kontroller utan att man därför gör avkall på säkerheten. Sådana förfaranden (bästa praxis) kommer att inkluderas i riktlinjerna för förfaranden i samband med sjötransport av animaliska produkter och växtprodukter. Riktlinjerna kommer bland annat att redogöra för de förfaranden som gäller för animaliska produkter och levande djur med ursprung i gemenskapen i fall då fartyg ankommer till en hamn med en gränskontrollstation samt förfarandena för animaliska produkter och levande djur som har sitt ursprung utanför gemenskapen. Riktlinjerna kommer även att omfatta varor som transporteras enligt ett tranisteringsförfarande, omlastade varor eller varor som direktimporteras. Detta kommer att främja ett gemensamt tillvägagångssätt, reda ut begreppet reguljära linjer, uppmuntra till användning av elektronisk överföring av uppgifter och leda till förbättrad samordning med tullmyndigheterna. Kommissionen kommer omedelbart att inleda förhandlingar med medlemsstaterna för att under 2009 få till stånd en överenskommelse om dessa riktlinjer. Eventuellt kan man även göra ändringar i samband med den pågående översynen av gemenskapens importförfaranden för animaliska produkter och levande djur Förenkling av dokument som krävs av olika rättsinstanser En annan åtgärd för att förenkla de administrativa förfarandena innebär att kommissionen lägger fram ett förslag till direktiv till Europaparlamentet och rådet om att ersätta direktiv 2002/6/EG om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater 9 och att därigenom redogöra för användningen av IMO:s harmoniserade FAL-formulär. Senast 2013 kommer man att upphöra med användningen av dokument i Rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (EGT L 395, , s. 13). Rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (EGT L 224, , s. 29). Rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter och växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (EGT L 169, , s. 1).. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG av den 18 februari 2002 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 67, , s. 31). SV 7 SV

8 pappersform och övergå till elektroniska datasystem för utbyte av uppgifter. Detta kommer att bana väg för tillämpningen av ett system med en enda kontaktpunkt som innebär att alla administrativa förfaranden kommer att utföras via elektronisk dataöverföring på ett mellan olika instanser samordnat sätt. Vidare kommer överlappningarna mellan direktiv 95/21/EG 10, 2000/59/E , 2002/59/EG och förordning (EG) nr 725/ att kunna elimineras samtidigt som samma information återges i ett standardformulär. Fördelarna med denna åtgärd är att det administrativa förfarandet snabbas upp och att det skapas en ram för dokumenthandläggningen med ett engångsförfarande som gäller både för transportföretagen och för handläggarna av transportdokumenten Medellånga åtgärder på EU-nivå Utöver ovan nämnda kortfristiga åtgärder kommer kommissionen att under 2009 inleda ett samarbete med olika intressenter om de genomförandeåtgärder som beskrivs nedan i hopp om att under 2010 kunna lägga fram förslag till lösningar Förenkling av administrativa förfaranden för fartyg som går mellan hamnar inom EU men även går in i en tredjelandshamn eller en frizon Kommissionen har redan vidtagit åtgärder på medellång sikt för att underlätta närsjöfarten och sjöfarten på höghastighetsvattenvägarna för sådana fartyg som går in i tredjelandshamnar eller i hamnar som är belägna i en frizon genom att utveckla metoder för att med hjälp av den moderniserade tullkodexen och tillämpningen av en enda kontaktpunkt (single window) elektroniskt kunna identifiera gemenskapsvaror som fraktas ombord på sådana fartyg. Kommissionen kan på så sätt ytterligare minska kostnaderna för transportörer som för in gemenskapsvaror i gemenskapsområdet Förbättrad elektronisk dataöverföring I den handlingsplan som bifogas kommissionens vitbok från 2006 om transportpolitiken föreslås att man ska inrätta ett elektroniskt system för sjöfarten (emaritime). Utöver direktiv 2002/59/EG som utgör den rättsliga grunden för harmoniseringen av trafiklednings- och informationssystem för fartygstrafik (VTMIS) och informationsutbytet mellan medlemsstaterna har informationssystem inrättats eller kommer att inrättas av ett antal hamnar inom EU. Varje sådant system har ett speciellt syfte. Det finns även flera olika nätverk för utbyte mellan medlemsstaterna av information om sjöfart. Det finns således ett behov av att integrera dessa system i hela EU, Rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, , s.1.) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/ EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332, , s. 81). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, , s. 6). SV 8 SV

9 inkluderat nätverket SafeSeaNet. Införandet av ett övervakningssystem för sjöfarten kommer att väsentligt förbättra övervakningen av fartyg och fartygstrafiken. Detta kommer att underlätta administrationen för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar, och även tullförfarandena. Det finns all anledning till att tullmyndigheterna använder det elektroniska systemet för sjöfarten (e-maritime) vilket bör vara fullt kompatibelt med det e-tullsystem som införs genom beslut nr 70/2008/EG 13. Syftet med kommissionens projekt e-frakt är att skapa ett friktionsfritt transportdokumentflöde som leder till att närsjöfarten kan konkurrera inom fler dörrtill-dörr-korridorer En enda administrativ kontaktpunkt Kommissionen håller på att vidta åtgärder för att inrätta nationella kontaktpunkter. Genom ett system med en enda kontaktpunkt kan tranportörerna lämna in sina uppgifter hos en enda instans och därigenom uppfylla alla bestämmelser som rör import och export. Enligt nuvarande system måste man ha kontakt med flera olika hamninstanser för att kunna ordna alla formaliteter. Detta har kännbara återverkningar på hanteringskostnaderna, godshanteringstiden och hela systemets tillförlitlighet. Ett system med en enda kontaktpunkt som tar hand om allt pappersarbete kommer att utgöra en stor förbättring. Administrationen kommer att skötas elektroniskt eller i samarbete mellan olika instanser. Ett första steg togs i och med att beslut nr 70/2008/EG antogs som inrättar en kontaktpunkt för varurelaterade formaliteter. Genomförandeåtgärderna och åtgärder som syftar till att säkerställa att all information som hamnmyndigheterna behöver lämnas in en enda gång kommer att utarbetas i samarbete med olika intressenter. Denna åtgärd kommer att kopplas samman med åtgärden för elektronisk dataöverföring vilket innebär att informationsutbytet mellan fartyg och myndigheter i största möjliga utsträckning kommer att ske på elektronisk väg Förenkling av bestämmelserna om sjötransport av farligt gods När det gäller transport av farligt gods är bestämmelserna för sjötransporter striktare än för vägtransporter. Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) 14 och direktiv 2002/59/EG innehåller särskilda bestämmelser för transport av farligt gods och ett system som kräver förhandsanmälan och förhandsdeklarationer av ett mycket striktare slag än det som gäller för vägtransporter Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln. Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods (IMDG) som antogs 1960 av Internationella sjöfartsorganisationen. SV 9 SV

10 Ett sätt är att förenkla bestämmelserna för transport av farligt gods ombord på rorofartyg som fraktar lastbilar i enlighet med rådets direktiv 94/55/EG 15 eller ADRförordningen 16. Om ett tillstånd erhålls blir det inte längre nödvändigt att bokstavligen följa de komplicerade förfaranden som föreskrivs i IMDG-regelverket och i nationella bestämmelser. Sjöfartsmyndigheterna bör godta ADR-certifikat som utfärdats för lastbilar. De allmänna reglerna för transport, stuvning och avskiljning av farligt gods ska fortsätta att gälla i enlighet med IMDG-regelverket. En viss utökning av de typer och mängder av farligt gods som tillåts ombord bör dock tillåtas i linje med ADR-koden. Kommissionen avser att anordna samråd med intressenter som är involverade i transport av farligt gods för alla transportmedel. Syftet är att kunna lägga fram ett förslag med harmoniserade förenklade bestämmelser eller att uppmana medlemsstaterna att ingå regionala avtal liknande det samförståndsavtal som redan antagits av de länder som gränsar till Östersjön. Förslaget till förenkling kommer dock inte att minska skyddet och säkerheten Rekommendationer till medlemsstaterna Samordning av administrativa kontroller för att minska handläggningstiden En annan åtgärd är att i tillämpliga fall anordna samordnade kontroller som innebär att myndigheter (exempelvis med ansvar för hälso- och säkerhets-, miljö-, veterinäroch fytosanitära frågor) som behöver gå ombord på fartyg som anlöpt en hamn utför sina fartygsinspektioner samordnat och samtidigt. Handläggningstiden kan således förkortas genom att dröjsmålen för fartygen minskas. Medlemsstaterna bör uppmuntra hamnmyndigheterna att gemensamt planera sina kontroller för att minska de negativa effekterna för närsjöfarten utan att därför göra avkall på kvaliteten på kontrollerna Förenklade administrativa kontakter Nationella språkkrav utgör ofta en flaskhals för utveckling av ett närsjöfartsnät. Vissa områden har lyckats lösa kommunikationsproblemen genom att komma överens om att använda ett gemensamt språk som talas i ett grannland eller att använda engelska. Medlemsstaterna uppmanas att överväga möjligheten att använda ett överenskommet språk eller engelska som ett andra språk för alla sjöfartsdokument och alla förfaranden som rör sjöfarten. Bestämmelserna i kapitel V i artikel 14.4 i Solas-konventionen (enligt direktiv 2001/25/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk) ska tillämpas eftersom medlemsstaterna är parter i Solas-konventionen. I praktiken innebär detta att viktig Rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, ). Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) av den 30 september SV 10 SV

11 information som förmedlas mellan hamnpersonal (tullmyndigheter, hamnmyndigheter, hälsoinspektörer osv.) och fartygspersonal utväxlas på ett gemensamt språk Utfärdande av intyg om lotsdispens (PEC) Medlemsstaterna uppmanas att skapa ett regelverk som förenklar utfärdandet av intyg om lotsdispens. Fartygskaptener som inte talar ett visst lands språk ska enligt detta regelverk få möjlighet att erhålla lotsdispens. Nuvarande bestämmelser måste förenklas så att transportörer som ofta trafikerar en linje lättare kan ansöka om lotsdispens. Villkoren för att erhålla lotsdispens ska vara rimliga och inte inkludera några protektionistiska aspekter. Om tjänsterna ändrar karaktär ska detta inte medföra att kaptenen för att erhålla lotsdispens måste förete bevis för alla kvalificerings- och kontrollaspekter. Denna åtgärd skulle resultera i lägre kostnader för transportörer i närsjöfart och kortare handläggningstider för fartygen i hamnarna. De åtgärder som krävs för att genomföra denna rekommendation måste vidtas på medlemsstatsnivå och samordnas mellan de nationella myndigheterna Rationalisering av flöden och plats i hamnarna En annan åtgärd som rekommenderas är att fysiskt dela in hamnområden där vissa områden särskilt reserveras för närsjöfart med containertrafik eller roro-trafik. Fördelen med en sådan lösning vore rationaliserad hantering av hamntrafiken och snabbare handläggningstid för fartygen i hamnarna. Det skulle kunna öka kostnaderna för infrastruktur men skulle trots allt innebära fördelar. Det skulle framför allt kunna lösa problemet med prioriteringen av utsjöfartyg och göra det möjligt för fartyg i närsjöfart att optimera och förkorta den erfordrade tiden för rutterna. 6. YTTERLIGARE ÅTGÄRDER 6.1. Ett instrument för bättre allmän samordning av administrativa tjänster på alla nivåer En av de främsta orsakerna till de oberättigat höga transportkostnaderna och den bristande effektiviteten har både på det nationella och internationella planet rapporterats vara den bristfälliga operativa samordningen i hamnarna mellan olika administrativa instanser och hamnförvaltningarna (t.ex. hamnmyndigheter, terminalansvariga, tulltjänstemän, instanser med ansvar för hälso-, fytosanitära och veterinärkontroller och inspektioner, skeppsagenter och fartygsbefälhavare). Medlemsstaterna bör uppmana lokala myndigheter att förbättra det operativa samarbetet genom att se till att de olika administrativa etapperna inte förorsakar onödiga dröjsmål. SV 11 SV

12 Denna plan bör inbegripa alla intressenter, ställa upp mål för att minska den administrativa bördan för närsjöfarten och planera för erforderlig utbildning för användning av gemensamma och avancerade verktyg. Gruppen av kontaktpunkter för närsjöfarten 17 bör på det europeiska planet peka ut de kontakter som bör upprättas mellan medlemsstaterna och hamnarna, rapportera om kvarstående problem och lägga fram förslag till problemlösning. Kommissionen bör främja det nödvändiga samarbetet och informationsflödet mellan kommissionens expertgrupper inom specialområden (transport, miljö, gränskontroller, tull- och hälsofrågor osv.) Övervakning och rapportering De kortfristiga åtgärderna bör ha genomförts till 2010 och de på medellång sikt till Resultaten av åtgärderna för fördelningen mellan olika transportmedel bör kunna utvärderas året efter det att de har genomförts. Kommissionen kommer att följa de framsteg som görs för att inrätta ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder och uppmärksamma eventuella problem i genomförandefasen och vid behov vidta åtgärder för att rätta till dessa problem. Kommissionen har som målsättning att i sin återkommande rapport om närsjöfarten, som är planerad till 2012, inkludera en rapport om de åtgärder som beskrivs i detta meddelande, däribland medlemsstaternas rapporter om ikraftträdandet av de lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som rekommenderas i detta meddelande. 17 Förteckning över kontakter för närsjöfart och höghastighetsvattenvägar. Denna grupp har inrättats av Europeiska kommissionen och inkluderar experter från medlemsstaterna och kandidatländerna, representanter för center för främjande av närsjöfart och sjöfartsnäringens forum. SV 12 SV

13 7. SLUTSATS Kommissionen eftersträvar med ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder att totalt sett öka effektiviteten i sjöfarten inom EU genom att avskaffa de största administrativa hindren för utvecklingen av närsjöfarten. Detta transportsätt spelar en viktig roll för att EU ska kunna leva upp till sina miljöåtaganden och ta itu med energiutmaningarna genom att skapa bättre konkurrensförhållanden gentemot vägtransporterna. Detta koncept utgör en del av en vidare strategi som omfattar projektet med höghastighetsvattenvägar och nya närsjöfartslinjer via Marco Poloprogrammet och TEN-T-projekten, transparenta hamnavgifter, effektiva järnvägsoch vattenvägförbindelser mellan hamnar och upplandet och mindre miljöpåverkan från hamnar och fartyg. Närsjöfarten kan även bidra till att upprätthålla EU:s stora sjöfartskunnande allmänt sett och till att bevara dess ställning som en av huvudaktörerna när det gäller globaliseringen av ekonomin. SV 13 SV

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2013 COM(2013) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Blue Belt, ett gemensamt transportområde för sjöfart SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Blue Belt, ett gemensamt

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund

PROTOKOLL. Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1. Omedelbart. Vicelantråd Roger Nordlund PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum 49 25.9.2015 Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Avdelningsjurist

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Minister Leena Luhtanen

Minister Leena Luhtanen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar) I enlighet med 96 2 mom. i

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.2.2008 SEK(2008) 193 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om hamnskydd; SJÖFS 2007:1 Utkom från trycket den 26 januari 2007 beslutade den 19 januari 2007. Sjöfartsverket föreskriver 1 (2006:1213)

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 382 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 391/2009 om gemensamma regler och standarder

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor

Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor P7_TA-PROV(203)0056 Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor Europaparlamentets resolution av den 7 februari 203 om juridisk utbildning samordnare vid domstolarna (202/2864(RSP)) Europaparlamentet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 19.2.2004 L 49/11 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004 av den 18 februari 2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.10.2015 L 271/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2011 KOM(2011) 769 slutlig 2011/0353 (COD) ANPASSNING TILL DEN NYA LAGSTIFTNINGSRAMEN (Genomförande av varupaketet) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet (SOU 2006:18)

Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet (SOU 2006:18) REMISSVAR 1 (8) Roger Johansson, 011-19 13 06 Fö2006/618/RS Försvarsdepartementet Daniel Ström 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet Effektivitet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2015 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Lärkborre - juridiska aspekter

Lärkborre - juridiska aspekter Datum 2011-11-16 1(5) Enheten för lag och områdesskydd Pernilla Granath Limstrand pernilla.granathlimstrand@skogsstyrelsen.se Tfn 036-359317 Lärkborre - juridiska aspekter Vilka regelverk aktualiseras

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer

Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer MEMO/10/325 Bryssel den 13 juli 2010 Frågor och svar om EU:s nya syn på odling av genetiskt modifierade organismer Varför antar kommissionen det här lagstiftningspaketet idag och vad ingår? I mars 2010

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 30.1.2015 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till

Läs mer