GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015"

Transkript

1 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer från statsliknande organ, tillgångar med låg kreditrisk, högavkastande obligationer, värdepapper med bakomliggande tillgångar, tillväxtmarknadspapper och indexreglerade obligationer. ens flexibilitet omfattar olika valutor, regioner, sektorer, löptider och kreditvärderingar. Det är fondens mål att generera riskjusterad avkastning och den är utformad för att vara en kärnportfölj med fast ränta som ger en attraktiv inkomst, låg volatilitet och spridningsfördelar. en förvaltas enligt Fidelitys aktiva filosofi och investeringsmetod för räntebärande värdepapper. Den är teambaserad, men leds av portföljförvaltaren för att generera attraktiv riskjusterad avkastning genom att kombinera flera, diversifierade investeringsposter efter rekommendationer från intern fundamental kreditanalys, kvantitativa modeller och specialiserade mäklare. fakta Startdatum: Portföljförvaltare: Andy Weir Utsedd till fondförvaltare: År på Fidelity: 18 storlek: 66m ens referensvaluta: Amerikanska dollar (USD) ens säte: Luxemburg ens juridiska struktur: SICAV Förvaltningsbolag: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitalgaranti: Nej Mål och placeringsinriktning Strävar efter att maximera avkastningen genom kapitaltillväxt och vinst. Minst 7 procent investeras i ett brett urval obligationer från globala emittenter. Har en aktiv tillgångsallokeringsstrategi som kan innefatta investeringar i instrument med hög avkastning och tillväxtmarknadsobligationer. Investeringarna måste inte uppfylla minimistandarderna för rating. en får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser. Kan investera i stats, företags och andra obligationer. Kan använda derivat för risk eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil. en har rätt att bestämma över sina investeringar inom ramen för fondens mål och investeringsinriktning. Valutasäkring används för att väsentligt reducera risken för förluster från ogynnsamma valutakursrörelser på innehav i andra valutor som skiljer sig från handelsvalutan. Risksäkring har också den effekten att möjligheterna till valutavinster begränsas. Avkastning ackumuleras med andelskursen. Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar. en kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina fondandelar inom fem år. Investeringar i fonden bör betraktas som långfristiga investeringar. Fakta om andelsklassen Andra andelsklasser kan finnas tillgängliga. Mer information finns i prospektet. Startdatum: NAVkurs i andelsklassens valuta: 11,1 ISIN: LU SEDOL: B3T4CB8 WKN: A1JABY Bloomberg: FFGSAAE LX Bryttid: 17: brittisk tid (normalt 18: Central European Time) Utdelningstyp: Ackumulerande Debiteringar mot inkomst eller kapital: Avkastning Löpande avgifter per år: 1,58% (3.4.15) De löpande avgifterna tar i beaktande den årliga förvaltningsavgiften per år: 1,15% Oberoende bedömning Informationen i denna sektion är den senast tillängliga vid publiceringsdatum. Ytterligare detaljer finns i ordlistan längst bak på faktabladet. Då vissa kreditvärderingsinstitut kan använda sig av historisk avkastningsinformation i sina värderingar är de inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Denna riskindikator har tagits från faktabladet för investerare vid relevant månadsslut. Eftersom riskindikatorn kan uppdateras under månaden hänvisar vi till faktabladet för den senaste informationen. Ferrirankning: C Viktig information Innan du investerar bör du läsa det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document). Information om var detta kan erhållas finns på sista sidan av fondrapporten. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. Användning av finansiella derivatinstrument kan resultera i ökade vinster eller förluster inom fonden. Obligationskurser påverkas av ränterörelser, förändringar i obligationsemittenternas kreditvärderingar och andra faktorer såsom inflation och marknadsdynamik. I allmänhet leder en högre ränta till att obligationskursen faller (och tvärtom). Obligationer med längre kvarvarande löptid påverkas vanligen i högre grad. Risken för betalningsinställelse baseras på emittentens förmåga att betala räntan och återbetala lånet på förfallodagen. Risken för betalningsinställelse kan därför variera mellan olika statliga emittenter likaväl som mellan olika företagsemittenter. Placeringsinriktningen för denna fond innebär att mer än 35 procent av den kan investeras i statliga och offentliga värdepapper. De kan emitteras eller garanteras av andra länder och stater. En fullständig förteckning finns i fondens prospekt. Denna information är endast avsedd för professionella investerare och privatinvesterare ska inte förlita sig på den. Riskkategorin beräknades med hjälp av historisk information. Riskkategorin kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, den garanteras inte och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin betyder inte en riskfri investering. Risk och avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket värdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt. Kategorierna 1 2 tyder på en låg nivå, 3 5 medelhög nivå och 6 7 hög nivå.

2 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Dessa siffror avser fondens tidigare resultat, vilket inte ger tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. Avkastningsjämförelse(r) Marknadsindex från Barclays Glb Agg Hdg EUR Marknadsindexet visas endast i jämförelsesyfte såvida inte något annat särskilt anges i Mål och placeringsinriktning på sidan 1. Samma index används i innehavstabellerna i detta faktablad. När det aktuella marknadsindexets ikraftträdandedatum ligger efter andelsklassens startdatum finns den fullständiga historiken att tillgå från Fidelity. Ackumulerad avkastning i EUR (ny basnivå vid 1) Avkastning för 12månadersperioder i EUR (%) Index Index Resultatet visas för de senaste fem åren (eller sedan starten för fonder som har startats under perioden). Avkastning för kalenderår i EUR (%) Volatilitet och risk Årsbasisberäknad volatilitet: fond (%) 2,49 Relativ volatilitet,92 Sharpekvot: fond,41 Sharpekvot: index 1,6 Årsbasisberäknat alfavärde,75 Betavärde,64 Årsbasisberäknad aktiv risk (%) 2,4 Informationskvot,91 R 2,48 Definitioner av dessa begrepp finns i avsnittet Ordlista i detta faktablad. Index Avkastning mot i EUR (%) Ackumulerad avkastning Ackumulerad tillväxt index avkastning på årsbasis Tillväxt index på årsbasis 1 mån. 3 mån. Hittills under året 1 år 3 år 5 år,1 2,,4 1,1 3,4 1,,8,5 3,6 9,2 2,4 1,1 1,1 3,6 3, 3,8 Sedan * 11, 21,2 2,4 4,5 Källa för fondens resultat, volatilitet och riskmått är Fidelity. Resultatet omfattar inte köpavgifter. Grund: NAVNAV med återinvesterad bruttoavkastning, i EUR, inklusive avgifter. Marknadsindex hämtas från RIMES och andra uppgifter hämtas från tredjepartsleverantörer såsom Morningstar. *Startdatum för resultatet. 2

3 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inledning Detta faktablad innehåller information om fondens sammansättning vid en viss tidpunkt. Informationen hjälper dig att förstå hur fondförvaltaren har satt samman fonden för att uppnå dess mål. Varje tabell visar olika uppdelningar av fondens investeringar. Portföljegenskaper Distributionsavkastning (%) Faktisk duration Löpande avkastning (%) Avkastning till förfallodagen (%) Genomsnittlig löptid (år) Genomsnittlig kupong (%) Spreadduration Optionsjusterad spread (punkter) Durationstidsspread (DTS) Antal innehav Antal aktier Genomsnittlig kreditbetyg 1,6 4, 3,2 2,1 9,5 5,2 3, BBB Definitioner av dessa egenskaper finns i ordlistan i detta faktablad. Derivatexponering Obligations/ränteterminer Ränteswappar Inflationsindexerade swappar Kreditswappar kreditderivat Hypotek kommer att tillkännages Kort % Kort % Netto % Brutto % 5,97 28,25 22,28 34,22,35 9,72,8,,,14,,2,55,,21 9,72,12,55,,49 9,72,28,55, 45,26 Exponering som en procentandel av de totala nettotillgångarna. Exklusive valutaterminer. Tillgångsallokering Bidrag till duration Treasury Realränteobligationer Hög kreditvärdighet: Statliga Obligationer med hög kreditvärdighet: Finansiella Obligationer med hög kreditvärdighet: Icke finansiella Obligationer med hög kreditvärdighet: ABS Obligationer med hög kreditvärdighet: Emerging Markets Högavkastande obligationer kreditderivat Övrigt Räntederivat FX/Derivative P&L Likvida medel 1,45 21,39,35 18,8 17,99,96 5,37 2,61, 1, 23 1,2 24, 7 1, 217 1,3 23, 7,2 4 1, 366, 3,59,1 34,,,47 1,9 1,37,,31 1,,1 4, som en procentandel av de totala nettotillgångarna. Bidrag till duration (contribution to duration, CTD) och bidrag till durationstidsspread (durationtimesspread, DTS) anges i lämplig måttenhet. CTD och DTS inkluderar effekten av derivat. Valuta/derivat P&L inkluderar säkerhetssaldon hos motparter som uppstår av derivat som används i denna fond (detta kan leda till ett negativt saldo). Indexreglerade inkluderar ickestatliga indexreglerade obligationer. 3

4 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Sektorspositionering Treasury Överstatliga organ / Stater Bostadshypotek Banker & Mäklare Försäkring Fastigheter Övrig finans Basindustri Kapitalvaror Cykliska konsumentvaror (i konsumentled) Ickecykliska konsumentvaror Energi Transport Tekniksektorn Kommunikation Allmännytta Säkerställda obligationer Värdepapperiserade krediter Oklassificerat kreditderivat Räntederivat FX/Derivative P&L Likvida medel 31,7 2,2, 19,91 2,64 2,75,89 5,19 4,55 5,91 7,49 3,3 2,16,72 5,64 1,47,81 1,61,,,,47 1,37,34 1, som en procentandel av de totala nettotillgångarna. (durationtimesspread, DTS) i lämplig måttenhet. DTS inkluderar effekten av derivat. Valuta/derivat P&L inkluderar säkerhetssaldon hos motparter som uppstår av derivat som används i denna fond (detta kan leda till ett negativt saldo). Finanssektorexponering enligt kapitalstruktur Statligt garanterad Säkerställda obligationer Senior Nedre grupp 2 Övre grupp 2 Grupp 1 Övrigt,,81 1,34 1,26,1 2,6 8,25 23, som en procentandel av de totala nettotillgångarna. (durationtimesspread, DTS) i lämplig måttenhet. DTS inkluderar effekten av derivat. Valuta/derivat P&L inkluderar säkerhetssaldon hos motparter som uppstår av derivat som används i denna fond (detta kan leda till ett negativt saldo). Finanssektorn omfattar följande undersektorer: Banker och mäklare, försäkring och försäkrade. Durationsanalys (enligt valuta) EUR USD JPY GBP CNY Övrigt Nominellt Real 1,4,3,8,3,1,1, 2,8,2,7,1,,,1, 1,1 1,5 1,,9,3,1,1,1 3,9 Duration inkluderar effekten av räntederivat som statliga obligationsterminer, inflationsswappar och ränteswappar. Nominell fond avser känsligheten för vanlig avkastning, medan Reell fond avser känsligheten för inflationsreglerad/verklig avkastning. 4

5 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Kreditbetyg AAA/Aaa AA/Aa A BBB/Baa BB/Ba B CC/Ca Ej betygsatt Räntederivat FX/Derivative P&L Likvida medel 4,7 17,73 19,81 32,2 14,55 4,98 1,49 4,15,,47 1,37,3 1, Exponering som en procentandel av de totala nettotillgångarna och bidrag till durationstidsspread (DTS). Valuta/derivat P&L' inkluderar säkerhetssaldon hos motparter som uppstår av derivat som används i fonden (detta kan leda till ett negativt saldo). DTS inkluderar effekten av derivat. Den lägsta värderingen av S&P, Moody's och Fitch tillämpas. Löptidsprofil (bidrag till duration) till 1 år 1 till 3 år 3 till 5 år 5 till 1 år 1 till 15 år 15 till 2 år 2 till 25 år 25 till 3 år 3 till 4 år 4 + år 1,8,2,7 3,1,3,1,1,5,8,, 4, Inkluderar effekten av räntederivat som statliga obligationsterminer, inflationsswappar och ränteswappar. 5

6 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Regionexponering emittentens hemvist Bidrag till duration Multinationell Förenta staterna (och övriga Amerika) Kanada Storbritannien (och Irland) Frankrike Tyskland (och Österrike) Benelux Skandinavien Medelhavsområdet Schweiz Övriga Europa Japan Australien och Nya Zeeland Asien utom Japan och Australien OSS/Östeuropa Latinamerika Mellanöstern och Nordafrika Övrigt Oklassificerat FX/Derivative P&L kreditderivat Likvida medel,3 37,3,36 13,21 8,2 5,5 4,91 1,1 8,71 2,39, 6,72 1,25 4,63 1,34 2,45 1,6,43,66,47,,,31, 1,,1,3,4,4,5,,5,1, 1,,1,2,1,1,1,,,,,, , 4, 922 som en procentandel av de totala nettotillgångarna. Bidrag till duration (contribution to duration, CTD) och bidrag till durationstidsspread (durationtimesspread, DTS) anges i lämplig måttenhet. CTD och DTS inkluderar effekten av derivat. Valuta/derivat P&L inkluderar säkerhetssaldon hos motparter som uppstår av derivat som används i denna fond (detta kan leda till ett negativt saldo). 1 största långa exponeringar utifrån emittent (TII) United States of America (JGB) Japan (BTPS) Republic of Italy (CHTRIG) CCO SAFARI II 4.98% 7/25 144A (LLOYDS) Lloyds Banking Group Plc (NETHER) Kingdom of the Netherlands (JGBI) Japan (T) United States of America (ERFFP) Eurofins Scientific (DHR) DANAHER EUROPE FIN 1.7% 1/4/22 14,46 4,6 2,66 1,96 1,87 1,56 1,55 1,4 1,24 1,8 De största långa innehaven är de obligationsemittenter som återspeglar den största procentuella andelen av fondens totala nettotillgångar. Effekten av kreditderivat ingår när referensenheten är en viss obligationsemittent. Terminshandel med statliga obligationer och indexerade kreditswappar ingår ej. 6

7 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Ordlista Volatilitet och risk Årsbasisberäknad volatilitet: Ett mått på hur mycket avkastningen för en fond eller ett jämförande marknadsindex har varierat kring det historiska genomsnittet (även kallat standardavvikelse ). Två fonder kan ge samma avkastning under en period, men den fond vars månatliga avkastning har varierat minst har en lägre årsbasisberäknad volatilitet och anses ha uppnått sin avkastning med lägre risk. Beräkningen görs på standardavvikelsen för 36 månatliga avkastningar, presenterat som en årlig siffra. Volatiliteten för fonder och index beräknas oberoende av varandra. Relativ volatilitet: En kvot som beräknas genom att den årsbasisberäknade volatiliteten i en fond jämförs med den årsbasisberäknade volatiliteten i ett jämförande marknadsindex. Ett värde som är högre än 1 indikerar att fonden har varit mer volatil än indexet. Ett värde som är lägre än 1 indikerar att fonden har varit mindre volatil än indexet. En relativ volatilitet på 1,2 innebär att fonden har varit 2 procent mer volatil än indexet, medan siffran,8 skulle innebära att fonden har varit 2 procent mindre volatil än indexet. Sharpekvot: Ett mått på en fonds riskjusterade avkastning, med beaktande av avkastningen för en riskfri investering. En investerare kan använda kvoten för att bedöma huruvida fonden genererar adekvat avkastning för den risknivå som tas. Ju högre kvot, desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Om kvoten är negativ har fondens avkastning varit lägre än den riskfria räntan. Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex. från kontanter) i relevant valuta från fondens avkastning och sedan delar resultatet med fondens volatilitet. Den beräknas med hjälp av årliga siffror. Årsbasisberäknat alfavärde: Skillnaden mellan en fonds förväntade avkastning (baserat på dess betavärde) och fondens faktiska avkastning. En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde. Betavärde: Ett mått på en fonds känslighet för marknadsrörelser (representerat av ett marknadsindex). Marknadens betavärde är per definition 1,. Ett betavärde på 1,1 visar att fonden kan förväntas ge 1 procent bättre avkastning än indexet på en stigande marknad och 1 procent sämre på en fallande marknad, under förutsättning att alla andra faktorer förblir konstanta. På motsatt sätt visar ett betavärde på,85 att fonden kan förväntas ge 15 procent sämre avkastning än marknaden på en stigande marknad och 15 procent bättre på en fallande marknad. Årsbasisberäknad aktiv risk: Ett mått som visar hur nära en fond följer indexet med vilket den jämförs. Det är standardavvikelsen för fondens överavkastning. Ju högre aktiv risk fonden har, desto större är variationerna i fondens avkastning kring marknadsindexet. Informationskvot: Ett mått på hur effektivt en fond genererar överavkastning för den risknivå som tas. En informationskvot på,5 visar att fonden har levererat en årlig överavkastning som motsvarar halva värdet av den aktiva risken. Kvoten beräknas genom att fondens årsbasisberäknade överavkastning delas med fondens aktiva risk. R2: Ett mått som representerar i hur hög grad en fonds avkastning kan förklaras genom avkastningen för ett jämförande marknadsindex. Värdet 1 innebär att fonden och indexet korrelerar perfekt. Ett mått på,5 innebär att bara 5 procent av fondens avkastning kan förklaras av indexet. Om R2 är,5 eller lägre är fondens betavärde (och därmed även dess alfavärde) inte ett tillförlitligt mått (på grund av låg korrelation mellan fond och index). Löpande avgifter Beloppet för löpande avgifter representerar de avgifter som tas ur fonden under ett år. Det beräknas i slutet av fondens räkenskapsår och kan variera från ett år till ett annat. Nya fonders löpande avgifter uppskattas fram till slutet av fondens räkenskapsår. Typen av avgifter som ingår i de löpande avgifterna är förvaltningsavgifter, administrationsavgifter, förvars och depåavgifter, transaktionsavgifter, kostnader för rapporter till andelsägarna, myndigheters registreringsavgifter, styrelsearvoden (i förekommande fall) och bankavgifter. De omfattar inte: Resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar. Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet. Oberoende bedömning Ferifondvärdering: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Värderingen baseras endast på resultatet vad gäller fonder med resultat för minst fem år. er med kortare historia bedöms även kvalitativt. Bedömningen kan exempelvis omfatta en granskning av förvaltningsstilen. Värderingsskalan är A = mycket bra, B = bra, C = genomsnittlig, D = under genomsnittet och E = dålig. Morningstarstjärnor för fonder: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Stjärnorna baseras endast på tidigare resultat och Morningstar föreslår att investerare använder dem för att identifiera fonder som är värda en närmare granskning. De fonder som tillhör de bästa 1 procenten i en kategori får 5 stjärnor och därefter följande 22,5 procent får 4 stjärnor. Endast betyg som motsvarar 4 eller 5 stjärnor visas på faktabladet. Morningstar Style Box: Morningstar Style Box är ett rutnät med nio rutor som grafiskt visar fonders investeringsstil. Den baseras på fondernas innehav och klassificerar fonder enligt börsvärde (den vertikala axeln) samt tillväxt och värdefaktorer (den horisontella axeln). Värde och tillväxtfaktorerna baseras på mått som vinst, kassaflöde och utdelning och grundas på såväl historiska data som prognoser. 7

8 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Ordlista Portföljegenskaper Utdelningsavkastning (%) Utdelningsavkastningen återspeglar den avkastning som investerarna kan förvänta sig under de kommande tolv månaderna som andel av fondens kurs det datum som visas. Den baseras på en ögonblicksbild av portföljen denna dag. Den utgör nettot av fondens löpande avgifter, men omfattar inte någon teckningsavgift. Utdelningsavkastningen anges före skatt och investerarna kan behöva betala skatt på utdelningar. Faktisk duration Duration är ett mått på hur känsligt fondens värde är för ränteförändringar. Faktisk duration är en durationsberäkning för obligationer med inbäddade optioner (som till exempel en köp eller säljoption). Den tar i beaktande att förväntade kassaflöden kommer att fluktuera med ränteändringar och påverka priset på obligationen. ens faktiska duration beräknas utifrån den marknadsviktade summan av den faktiska durationen för varje enskilt instrument. Effekten av derivat som obligationer och ränteswappar ingår i beräkningen. Löpande avkastning (%) Beskriver den avkastning som investerarna får från sin portfölj som procent av värdepapprens marknadsvärde. Den bör inte ses som ett mått på fondens förväntade avkastning (eller utdelning). Obligationer med stor sannolikhet för betalningsinställelse utesluts från beräkningen. Den löpande avkastningen återspeglar inte den totala avkastningen under obligationens löptid och tar inte hänsyn till återinvesteringsrisken (osäkerhet om till vilken ränta framtida kassaflöden kan återinvesteras) eller det faktum att obligationer vanligtvis löper ut med nominellt värde, vilket kan utgöra en viktig del av obligationens avkastning. Den löpande avkastningen omfattar inte inverkan av avgifter. Avkastning till förfallodagen (%) Avkastningen till förfallodagen (även känd som avkastningen vid inlösen) är den upplupna internräntan på en obligation, under förutsättning att obligationen innehas fram till förfallodagen och alla kupong och kapitalbeloppsbetalningar kommer att göras. Det är en uppskattning av framtida avkastning, då räntan till vilken kupongbetalningarna kan återinvesteras är okänd. Portföljens avkastning vid inlösen är en värdeviktad summa av inlösenavkastningen för varje enskilt instrument. Inlösenavkastningen anges före avgifter och före skatt. Genomsnittlig löptid (år) Den marknadsviktade genomsnittliga löptiden för obligationer i portföljen. Eviga obligationer tilldelas en förfallodag den 31 december 249. Derivat undantas från beräkningen. Genomsnittlig kupong (%) Kupongen utgörs av räntan som anges på en obligation när den emitteras. Den genomsnittliga kupongen är den viktade genomsnittliga kupongen för obligationer i portföljen. Derivat undantas från beräkningen. Spreadduration Obligationskursens känslighet för en ändring i dess optionsjusterade spread. Optionsjusterad spread (punkter) Optionsjusterad spread (OAS) mäter avkastningens spreadutveckling som inte direkt kan tillskrivas obligationens egenskaper. OAS är ett mätverktyg för utvärdering av kursskillnader mellan liknande obligationer med olika inbäddade optioner. En högre OAS antyder en högre avkastning med större risker. Durationstidsspread (DTS) DTS är ett mått på känsligheten för kreditrisker som använder kreditspreaden och kreditspreaddurationen baserad på aktuella marknadsvärderingar. Den är överlägsen spreaddurationen som fristående mått på kreditrisk, eftersom den tar i beaktande att värdepapper med en högre spread tenderar att har större ändringar i spreaden. Portföljens DTS är den värdeviktade summan av varje enskilt instruments DTS. Antal innehav Antalet obligationer och derivat som ingår i fonden. Om fonden investerar i en annan fond räknas detta som ett innehav. Valutaterminer undantas. Dessa är terminskontrakt som tillåter att valuta köps eller säljs till ett överenskommet pris vid ett datum i framtiden. Antal aktier Antalet enskilda emittenter vars obligationer ingår i fonden. Eftersom fonden ofta innehar mer än en obligation från en emittent är denna siffra i allmänhet lägre än antalet innehav. Genomsnittlig kreditvärdering Detta är det viktade genomsnittet av alla kreditvärderingar för obligationer i fonden, uttryckt i det bokstavssystem (dvs. AAA, BBB) som är branschstandard. Det tar hänsyn till alla investeringar i fonden, inklusive derivat. Detta mått ger en idé om hur hög risk fondens obligationer medför totalt: ju lägre den genomsnittliga kreditvärderingen är, desto högre risk medför fonden. 8

9 pro.sv.xx lu pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Viktig information Fidelity Worldwide Investment syftar på den koncern av företag som bildar den globala investeringsförvaltningsorganisation som ger information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter. Detta meddelande är inte riktat till personer i USA och sådana ska inte agera utifrån det, och riktas i övrigt endast till personer med hemvist i jurisdiktioner där de aktuella fonderna har auktoriserats för distribution eller där sådan auktorisering inte krävs. Såvida inte annat anges härrör alla åsikter från Fidelity. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper eller fonder ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dem, utan har inkluderats endast som illustration. Investerare ska även observera att åsikterna som uttrycks kanske inte längre är aktuella och att Fidelity kanske redan har agerat utifrån dem. De efterforskningar och analyser som används i denna dokumentation sammanställs av Fidelity för egen användning i egenskap av investeringsförvaltare, och Fidelity kan redan ha agerat utifrån dem för egen räkning. Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Investeringarnas värde kan minska såväl som öka, och du kan komma att få tillbaka mindre än vad du ursprungligen investerade. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investments logotyp och symbolen F är varumärken som tillhör FIL Limited. Denna fond förvaltas av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för företaget. Prospektet och årsredovisningarna har tagits fram för hela företaget. Uppgifter från Morningstar om årlig tillväxt, total avkastning, sektorsvist medianresultat och rankningar Datakälla 215 Morningstar, Inc. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, komplett eller komma vid rätt tidpunkt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för skada eller förlust som uppkommer genom användning av denna information. Innan du investerar bör du läsa faktabladet för investerare, som finns tillgängligt på ditt lokala språk på webbplatsen eller från din distributör. Investerare i Storbritannien kan erhålla faktabladet för investerare från Fidelitys webbplats på eller genom att ringa Även det fullständiga prospektet kan erhållas från Fidelity. Sverige: Investeringar ska göras baserat på det aktuella prospektet/faktabladet för investerare, som finns tillgängligt kostnadsfritt tillsammans med aktuella års och halvårsrapporter från din finansiella rådgivare eller din bankfilial, från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. vars adress är 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L121 Luxemburg, eller på Utgivet av FIL (Luxembourg) S.A. I resultatsiffrorna ingår inte fondens ingångsavgift. En ingångsavgift på 5,25 % av en investering är samma sak som att under 5 år reducera en tillväxttakt på 6 % per år till 4,9 %. Det är den högsta tillämpliga ingångsavgiften. Om ingångsavgiften du betalar är lägre än 5,25 %, påverkas det totala resultatet i mindre grad. CSO3463/na Swedish T17 9

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer