NORDIC FUND A-ACC-SEK 31 AUGUSTI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDIC FUND A-ACC-SEK 31 AUGUSTI 2015"

Transkript

1 NORDIC FUND AACCSEK Inriktning och stil Bertrand Puiffe konstruerar sin portfölj utan begränsningar och investerar i företag baserat på deras meriter utan att beakta deras ställning i indexet. Han har en långsiktig inställning som låter honom dra nytta av den ineffektivitet på marknaderna som skapas av andra investerares kortsiktiga placeringshorisont. Bertrand använder mycket disciplinerade investeringsprocesser som baseras på systematisk poängsättning av företag utifrån kvalitativa och kvantitativa faktorer. Han investerar vanligen i tre typer av företag: sådana som vänder en negativ trend, som befinner sig i särskilda situationer och där marknaden underskattar hur stark tillväxt som kan upprätthållas och hur länge den kan göra det. Bertrand har en disciplinerad syn på riskhantering på aktienivå och under portföljens uppbyggnadsprocess. fakta Startdatum: Portföljförvaltare: Bertrand Puiffe Utsedd till fondförvaltare: År på Fidelity: 9 storlek: kr 3.090m Innehav i fonden*: 0 ens referensvaluta: Svenska kronor (SEK) ens säte: Luxemburg ens juridiska struktur: SICAV Förvaltningsbolag: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitalgaranti: Nej *En definition av innehaven finns på sidan 3 i detta faktablad, i avsnittet om hur data beräknas och framställs. Mål och placeringsinriktning Fakta om andelsklassen Målet för fonden är att ge långsiktig kapitaltillväxt men utdelning från fonden förväntas vara relativt låg. Minst 70 procent investeras i aktier i företag som är noterade på börser i Finland, Norge, och. en får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser. Kan använda derivat för risk eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil. en har rätt att bestämma över sina investeringar inom ramen för fondens mål och investeringsinriktning. Avkastning ackumuleras med andelskursen. Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar. en kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina fondandelar inom fem år. Investeringar i fonden bör betraktas som långfristiga investeringar. Andra andelsklasser kan finnas tillgängliga. Mer information finns i prospektet. Startdatum: NAVkurs i andelsklassens valuta: 8,66 ISIN: LU SEDOL: B1FHBL0 WKN: A0LF06 Bloomberg: FFNFAEA LX Bryttid: 17:00 brittisk tid (normalt 18:00 Central European Time) Utdelningstyp: Ackumulerande Debiteringar mot inkomst eller kapital: Avkastning Löpande avgifter per år: 1,96% ( ) De löpande avgifterna tar i beaktande den årliga förvaltningsavgiften per år: 1,50% Andelsklassens risk/avkastningsprofil Denna riskindikator har tagits från faktabladet för investerare vid relevant månadsslut. Eftersom riskindikatorn kan uppdateras under månaden hänvisar vi till faktabladet för den senaste informationen. Riskkategorin beräknades med hjälp av historisk information. Riskkategorin kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, den garanteras inte och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin betyder inte en riskfri investering. Risk och avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket värdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt. Kategorierna 1 2 tyder på en låg nivå, 3 5 medelhög nivå och 6 7 hög nivå. Viktig information Innan du investerar bör du läsa det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document). Information om var detta kan erhållas finns på sista sidan av fondrapporten. Denna fond investerar på mindre marknader, vilket kan innebära att den har högre volatilitet än fonder som investerar på större marknader. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. När investerarens valuta skiljer sig från valutan för fondens investeringar kan fondens avkastning påverkas av valutakursvariationer. Användning av finansiella derivatinstrument kan resultera i ökade vinster eller förluster inom fonden.

2 NORDIC FUND AACCSEK Dessa siffror avser fondens tidigare resultat, vilket inte ger tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. Avkastningsjämförelse(r) Jämförelsegrupp Marknadsindex från Morningstar GIF Nordic Equity (Lux, Nor & Swe) FTSE Nordic Marknadsindexet visas endast i jämförelsesyfte såvida inte något annat särskilt anges i Mål och placeringsinriktning på sidan 1. Samma index används i innehavstabellerna i detta faktablad. När det aktuella marknadsindexets ikraftträdandedatum ligger efter andelsklassens startdatum finns den fullständiga historiken att tillgå från Fidelity. Ackumulerad avkastning i SEK (ny basnivå vid 100) Avkastning för 12månadersperioder i SEK (%) Resultatet visas för de senaste fem åren (eller sedan starten för fonder som har startats under perioden). Avkastning för kalenderår i SEK (%) Volatilitet och risk (3 år) Årsbasisberäknad volatilitet: fond (%) 11,87 Relativ volatilitet 1,03 Sharpekvot: fond 1,68 Årsbasisberäknat alfavärde 3,72 Beta 0,82 Årsbasisberäknad aktiv risk (%) 7,38 Informationskvot R 2 0,6 Definitioner av dessa begrepp finns i avsnittet Ordlista i detta faktablad. Avkastning mot i SEK (%) Ackumulerad avkastning Ackumulerad tillväxt index avkastning på årsbasis Tillväxt index på årsbasis 1 mån. 3 mån. Hittills under året 1 år 3 år 5 år 5,9 10, 7,5 2,3 7,6 83,0 7,5 7,6 10,9 13,6 73,3 86,9 2,3 20, 12,8 13,6 20,1 13,3 Sedan * 69,3 96, 6,1 7,8 Rankning inom Jämförelsegrupp ASEK Totalt antal fonder Kvartilsranking** Källa för fondens resultat, volatilitet och riskmått är Fidelity. Resultatet omfattar inte köpavgifter. Grund: NAVNAV med återinvesterad bruttoavkastning, i SEK, inklusive avgifter. Marknadsindex hämtas från RIMES och andra uppgifter hämtas från tredjepartsleverantörer såsom Morningstar. *Startdatum för resultatet. **Kvartalsrankningen gäller resultat över tid, rankat enligt en skala på 1. Rankningen 1 anger att posten som rankas ingår i de högsta 25 procenten av urvalet och så vidare. Rankningen baseras på en andelsklass som ingår i expertgruppen, som kanske inte är andelsklassen i detta faktablad under hela perioden. 2

3 NORDIC FUND AACCSEK Inledning Detta faktablad innehåller information om fondens sammansättning vid en viss tidpunkt. Informationen hjälper dig att förstå fondförvaltarens sätt att uppnå fondens mål. Tabellen Aktieexponering nedan ger en översiktsbild av fonden. Den representerar i procent hur stor del av fonden som är investerad i marknaden. Ju högre siffra, desto mer deltar fonden i marknadens uppgångar (eller fall). Definitionsavsnittet innehåller en utförligare beskrivning av tabellens enskilda delar. Exponerings och innehavstabellerna på sidan delar upp fonden enligt en rad olika kriterier som ger olika perspektiv på fondens investeringar. Hur data beräknas och framställs Uppgifterna om portföljens sammansättning beräknas och presenteras enligt flera allmänna principer som anges nedan. Aggregering: Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total innehavsprocent för varje företag. Det aggregerade innehavet benämns i detta faktablad som en position. Om ett företag är noterat i två olika länder kan varje notering klassificeras som ett separat emittentföretag. Börshandlade fonder (ETFfonder) och derivat på ETFfonder behandlas som enskilda värdepapper, dvs. de aggregeras inte. Kategorisering: När det gäller investeringar med underliggande värdepapper använder vi egenskaperna hos det underliggande emittentföretaget eller stamaktierna för att fastställa lämpliga sektorer, börsvärdessegment och geografiska områden. Derivat: Alla derivat inkluderas baserat på exponering och är, vid behov, deltajusterade. Deltajustering uttrycker derivat i form av antal aktier som skulle behövas för att generera motsvarande avkastning. Värdepapper i korg : Värdepapper som representerar ett antal företagsaktier t.ex. indexterminer eller optioner allokeras till kategorier (t.ex. land) när detta är möjligt. I annat fall inkluderas de i kategorin Andra index/oklassificerat. Aktieexponering (% TNA) Aktier Övrigt Ickeinvesterade likvida medel Exponeringar (% TNA) Definition av begrepp: Aktie: Den procentuella andel av fonden som för närvarande är investerad i aktiemarknaden. Övrigt: Värdet på investeringar som inte är aktier (med undantag för penningmarknadsfonder), uttryckt som en procentsats av fondens TNA. Ickeinvesterad kassa: Utgörs av 100 procent minus fondens Aktieexponering och minus Övrigt. Då återstår den kassaexponering som inte är investerad i aktier eller via derivat. % TNA: Uppgifterna presenteras som en procentsats av TNA, vilket står för Total Net Assets (totala nettotillgångar, värdet på alla fondens tillgångar efter att eventuella skulder dragits av). 3

4 NORDIC FUND AACCSEK Sektors/branschexponering (% TNA) Börsvärdesexponering (% TNA) Bransch ICB Konsumtionstjänster Finans Hälsovård Olja & Gas Konsumtionsvaror Telekommunikation Insatsvarubasindustri Samhällsnytta Tekniksektorn 50,6 12,5 10,1 9,2 6,6 5,9 2,7 2,5 20,7 5,7 25,8 18,2,8 8,3,7,1 0,9 6,8 Relativ 29,9 6,8 15,7 9,1 1,8 2,5 2,0 1,7 0,9 6,8 SEK > 500 md md md 0 25 md Total börsvärdesexponering /oklassificerat Total aktieexponering 11,7 10,5 77,7 99,9 0,1 13,2 61,3 2,5 1,1 Relativ 13,2 9,6 1,0 76,7 Total sektorsexponering Annat index/oklassificerat Total aktieexponering Landsexponering (% TNA) Norge Finland Bermuda 36,3 25,5 21,9 16,2 0,1 Relativ 7, 11,1 29,1 3,6 9,9 12,0 13,6 2,6 0,1 Total landsexponering Annat index/oklassificerat Total aktieexponering Största innehav (% TNA) AP MOLLER MAERSK AS SOLAR HOLDING AS TRANSCOM WORLDWIDE AB SANDVIK AB ALKABELLO A/S REZIDOR HOTEL GROUP AB TOMRA SYS AS KONECRANES OYJ SAAB AB ALM BRAND A/S (NEW) Koncentration av innehav (% TNA) Bransch ICB Hälsovård Konsumtionstjänster Finans Land Norge Finland 5,1,9,3 3,6 3,5 3,5 3, 3, 3,3 3,3 Topp 10 Topp 20 Topp 50 38,2 66,2,5 65, 92,5 Definition av begrepp: : indexet som används i positioneringstabellerna på denna sida är det index som definieras under avkastningsjämförelser på sidan 2 av detta faktablad. Största innehav: De företag där de största procentsatserna av fondens totala nettotillgångar är investerade. Innehav i andra fonder inklusive ETF:er (börshandlade fonder) kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin Andra index/oklassificerat, som inte visas. Innehavskoncentration: Illustrerar vikten för de största 10, 20 och 50 innehaven i fonden samt vikten för de största 10, 20 och 50 innehaven i indexet. Denna uppställning försöker inte visa överensstämmelsen i värdepappersinnehav mellan fonden och indexet. Vilken sektor/branschklassificering som används (dvs. GICS, ICB, TOPIX eller IPD) varierar mellan olika fonder. En fullständig beskrivning av GICS, ICB, TOPIX och IPD finns i ordlistan.

5 NORDIC FUND AACCSEK Ordlista/ytterligare noter Volatilitet och risk Årsbasisberäknad volatilitet: Ett mått på hur mycket avkastningen för en fond eller ett jämförande marknadsindex har varierat kring det historiska genomsnittet (även kallat standardavvikelse ). Två fonder kan ge samma avkastning under en period, men den fond vars månatliga avkastning har varierat minst har en lägre årsbasisberäknad volatilitet och anses ha uppnått sin avkastning med lägre risk. Beräkningen görs på standardavvikelsen för 36 månatliga avkastningar, presenterat som en årlig siffra. Volatiliteten för fonder och index beräknas oberoende av varandra. Relativ volatilitet: En kvot som beräknas genom att den årsbasisberäknade volatiliteten i en fond jämförs med den årsbasisberäknade volatiliteten i ett jämförande marknadsindex. Ett värde som är högre än 1 indikerar att fonden har varit mer volatil än indexet. Ett värde som är lägre än 1 indikerar att fonden har varit mindre volatil än indexet. En relativ volatilitet på 1,2 innebär att fonden har varit 20 procent mer volatil än indexet, medan siffran 0,80 skulle innebära att fonden har varit 20 procent mindre volatil än indexet. Sharpekvot: Ett mått på en fonds riskjusterade avkastning, med beaktande av avkastningen för en riskfri investering. En investerare kan använda kvoten för att bedöma huruvida fonden genererar adekvat avkastning för den risknivå som tas. Ju högre kvot, desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Om kvoten är negativ har fondens avkastning varit lägre än den riskfria räntan. Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex. från kontanter) i relevant valuta från fondens avkastning och sedan delar resultatet med fondens volatilitet. Den beräknas med hjälp av årliga siffror. Årsbasisberäknat alfavärde: Skillnaden mellan en fonds förväntade avkastning (baserat på dess betavärde) och fondens faktiska avkastning. En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde. Betavärde: Ett mått på en fonds känslighet inför marknadsrörelser (representerat av ett marknadsindex). Marknadens betavärde är per definition 1,00. Ett betavärde på 1,10 visar att fonden kan förväntas ge 10 procent bättre avkastning än indexet på en stigande marknad och 10 procent sämre på en fallande marknad, under förutsättning att alla andra faktorer förblir konstanta. På motsatt sätt visar ett betavärde på 0,85 att fonden kan förväntas ge 15 procent sämre avkastning än marknaden på en stigande marknad och 15 procent bättre på en fallande marknad. Årsbasisberäknad aktiv risk: Ett mått som visar hur nära en fond följer indexet med vilket den jämförs. Det är standardavvikelsen för fondens överavkastning. Ju högre aktiv risk fonden har, desto större är variationerna i fondens avkastning kring marknadsindexet. Informationskvot: Ett mått på hur effektivt en fond genererar överavkastning för den risknivå som tas. En informationskvot på 0,5 visar att fonden har levererat en årlig överavkastning som motsvarar halva värdet av den aktiva risken. Kvoten beräknas genom att fondens årsbasisberäknade överavkastning delas med fondens aktiva risk. Löpande avgifter Beloppet för löpande avgifter representerar de avgifter som tas ur fonden under ett år. Det beräknas i slutet av fondens räkenskapsår och kan variera från ett år till ett annat. Nya fonders löpande avgifter uppskattas fram till slutet av fondens räkenskapsår. Typen av avgifter som ingår i de löpande avgifterna är förvaltningsavgifter, administrationsavgifter, förvars och depåavgifter, transaktionsavgifter, kostnader för rapporter till andelsägarna, myndigheters registreringsavgifter, styrelsearvoden (i förekommande fall) och bankavgifter. De omfattar inte resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar. Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet. Historisk avkastning När denna visas är det en procentsats som beräknas genom att fondens utdelning under de senaste 12 månaderna delas med fondens nettotillgångsvärde på datumet för faktabladet. Klassificering av sektor/bransch GICS: Global Industry Classification Standard (GICS) har utvecklats av Standard & Poor's och MSCI Barra. GICS består av 10 sektorer, 2 branschgrupper, 68 branscher och 15 delbranscher. Mer information finns på ICB: Industry Classification Benchmark (ICB) är en branschklassificering som har utvecklats av Dow Jones och FTSE. Den används för att dela upp marknader i sektorer inom makroekonomin. ICB använder ett system av 10 branscher, uppdelade i 20 supersektorer som i sin tur delas upp i 1 sektorer med 11 delsektorer. Mer information finns på http: //www.icbenchmark.com/. TOPIX: Tokyo stock Price, vanligen kallat TOPIX, är ett aktiemarknadsindex för Tokyo Stock Exchange (TSE) i Japan som följer alla inhemska företag på börsens First Section. Det beräknas och publiceras av TSE. IPD: Investment Property Databank (IPD) är en leverantör av avkastningsanalyser och jämförelsetjänster för fastighetsinvesterare. IPD UK Pooled Property Funds All Balanced Funds är en komponent i IPD Pooled Funds Indices som publiceras kvartalsvis av IPD. Oberoende bedömning Ferifondvärdering: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Värderingen baseras endast på resultatet vad gäller fonder med resultat för minst fem år. er med kortare historia bedöms även kvalitativt. Bedömningen kan exempelvis omfatta en granskning av förvaltningsstilen. Värderingsskalan är A = mycket bra, B = bra, C = genomsnittlig, D = under genomsnittet och E = dålig. Morningstarstjärnor för fonder: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Stjärnorna baseras endast på tidigare resultat och Morningstar föreslår att investerare använder dem för att identifiera fonder som är värda en närmare granskning. De fonder som tillhör de bästa 10 procenten i en kategori får 5 stjärnor och därefter följande 22,5 procent får stjärnor. Endast betyg som motsvarar eller 5 stjärnor visas på faktabladet. Morningstar Style Box: Morningstar Style Box är ett rutnät med nio rutor som grafiskt visar fonders investeringsstil. Den baseras på fondernas innehav och klassificerar fonder enligt börsvärde (den vertikala axeln) samt tillväxt och värdefaktorer (den horisontella axeln). Värde och tillväxtfaktorerna baseras på mått som vinst, kassaflöde och utdelning och grundas på såväl historiska data som prognoser. 5

6 NORDIC FUND AACCSEK Viktig information Fidelity Worldwide Investment syftar på den koncern av företag som bildar den globala investeringsförvaltningsorganisation som ger information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter. Detta meddelande är inte riktat till personer i USA och sådana ska inte agera utifrån det, och riktas i övrigt endast till personer med hemvist i jurisdiktioner där de aktuella fonderna har auktoriserats för distribution eller där sådan auktorisering inte krävs. Såvida inte annat anges härrör alla åsikter från Fidelity. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper eller fonder ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dem, utan har inkluderats endast som illustration. Investerare ska även observera att åsikterna som uttrycks kanske inte längre är aktuella och att Fidelity kanske redan har agerat utifrån dem. De efterforskningar och analyser som används i denna dokumentation sammanställs av Fidelity för egen användning i egenskap av investeringsförvaltare, och Fidelity kan redan ha agerat utifrån dem för egen räkning. Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Investeringarnas värde kan minska såväl som öka, och du kan komma att få tillbaka mindre än vad du ursprungligen investerade. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investments logotyp och symbolen F är varumärken som tillhör FIL Limited. Denna fond förvaltas av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för företaget. Prospektet och årsredovisningarna har tagits fram för hela företaget. Uppgifter från Morningstar om årlig tillväxt, total avkastning, sektorsvist medianresultat och rankningar Datakälla 2015 Morningstar, Inc. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, komplett eller komma vid rätt tidpunkt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för skada eller förlust som uppkommer genom användning av denna information. Innan du investerar bör du läsa faktabladet för investerare, som finns tillgängligt på ditt lokala språk på webbplatsen eller från din distributör. Investerare i Storbritannien kan erhålla faktabladet för investerare från Fidelitys webbplats på eller genom att ringa Även det fullständiga prospektet kan erhållas från Fidelity. : Investeringar ska göras baserat på det aktuella prospektet/faktabladet för investerare, som finns tillgängligt kostnadsfritt tillsammans med aktuella års och halvårsrapporter från din finansiella rådgivare eller din bankfilial, från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. vars adress är 2a, rue Albert Borschette BP 217 L1021 Luxemburg, eller på Utgivet av FIL (Luxembourg) S.A. I resultatsiffrorna ingår inte fondens ingångsavgift. En ingångsavgift på 5,25 % av en investering är samma sak som att under 5 år reducera en tillväxttakt på 6 % per år till,9 %. Det är den högsta tillämpliga ingångsavgiften. Om ingångsavgiften du betalar är lägre än 5,25 %, påverkas det totala resultatet i mindre grad. CSO925 CL /NA Swedish T2b 6

NORDIC FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2015

NORDIC FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2015 NORDIC FUND AACCEURO Inriktning och stil Bertrand Puiffe konstruerar sin portfölj utan begränsningar och investerar i företag baserat på deras meriter utan att beakta deras ställning i indexet. Han har

Läs mer

IBERIA FUND A-EURO 31 OKTOBER 2015

IBERIA FUND A-EURO 31 OKTOBER 2015 IBERIA FUND AEURO Inriktning och stil Fabio Ricelli väljer ut aktier med inriktning mot tillväxt och driver sin fond helt baserat på individuell analys av enskilda aktier. Han investerar i iberiska företag

Läs mer

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 ret.sv.xx.0111.lu01116.pdf TARGET 01 (EURO) FUND AACCEURO 1 DECEMBER 01 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att erbjuda ett optimerat och dynamiskt tillgångsklassval mellan tillgångsklasser

Läs mer

INTERNATIONAL FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015

INTERNATIONAL FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015 INTERNATIONAL FUND AACCUSD Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att ge mervärde i förhållande till ett sammansatt index genom tillgångsklass och allokeringsval. Det sammansatta

Läs mer

TARGET 2050 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015

TARGET 2050 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015 TARGET 2050 (EURO) FUND AACCEURO Inriktning och stil Fonden förvaltas teaminriktat och syftar till att erbjuda ett optimerat och dynamiskt tillgångsklassval mellan tillgångsklasser med olika egenskaper

Läs mer

AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EURO 31 MAJ 2016

AMERICAN GROWTH FUND A-ACC-EURO 31 MAJ 2016 American Growth Fund AACCEuro 31 MAJ 016 Inriktning och stil Aditya Khowala försöker investera i företag som klarar att ge högre tillväxt än marknadens genomsnitt. Hans investeringsstrategi är att hitta

Läs mer

UNITED KINGDOM FUND A-GBP 30 SEPTEMBER 2015

UNITED KINGDOM FUND A-GBP 30 SEPTEMBER 2015 ret.sv.xx.015090.lu00481717.pdf UNITED KINGDOM FUND AGBP 0 SEPTEMBER 015 Inriktning och stil James Griffin försöker investera i branschvinnare som han tror att marknaden inte värderar korrekt. Han definierar

Läs mer

GROWTH & INCOME FUND Y-ACC-USD 31 MAJ 2016

GROWTH & INCOME FUND Y-ACC-USD 31 MAJ 2016 Growth & Income Fund YACCUSD GROWTH & INCOME FUND YACCUSD 3 MAJ 206 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att ge mervärde i förhållande till ett sammansatt index genom tillgångsklass

Läs mer

GLOBAL FOCUS FUND A-EURO 30 SEPTEMBER 2015

GLOBAL FOCUS FUND A-EURO 30 SEPTEMBER 2015 Inriktning och stil Amit Lodha anser att aktiemarknader bara är delvis effektiva. Han utnyttjar detta genom att leta upp de bästa investeringsmöjligheterna bland företag med strukturella tillväxtmöjligheter

Läs mer

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015 Inriktning och stil Colin Stone är en tillväxtinvesterare vars portfölj visar starka tillväxtegenskaper under marknadscykelns alla faser. Han letar efter företag som kan öka sina intäkter väsentligt utöver

Läs mer

GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-USD 30 NOVEMBER 2015

GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-USD 30 NOVEMBER 2015 0 NOVEMBER 2015 Inriktning och stil Portföljförvaltningsteamet anser att Fidelitys analytiker kan identifiera investeringsmöjligheter med potential att leverera långsiktig avkastning genom att utnyttja

Läs mer

JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015

JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015 Inriktning och stil Jun Tano använder en aktieurvalsstrategi som baseras på djupgående fundamental analys av enskilda aktier och omfattande företagsbesök. Han genererar och godkänner lokala aktiemöjligheter

Läs mer

EUROPEAN FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

EUROPEAN FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 EUROPEAN FUND AACCEURO Inriktning och stil Victoire de Trogoff försöker investera i företag vars framtida avkastning på investerat kapital sannolikt kommer att överträffa marknadens förväntningar. Hon

Läs mer

THAILAND FUND A-USD 30 NOVEMBER 2015

THAILAND FUND A-USD 30 NOVEMBER 2015 THAILAND FUND AUSD 30 NOVEMBER 015 Inriktning och stil Gillian använder sig av en fundamental bottomupmetod där aktieurval och branschanalyser spelar en viktig roll i investeringsprocessen. Hon föredrar

Läs mer

ASEAN FUND A-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015

ASEAN FUND A-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015 ASEAN FUND AACCUSD 1 AUGUSTI 2015 Inriktning och stil Gillian Kwek använder en aktieurvalsstrategi baserad på individuell analys av enskilda aktier med fokus på stora och medelstora företag. Hon föredrar

Läs mer

FAST - US FUND I-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015

FAST - US FUND I-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015 FAST US FUND IACCUSD Inriktning och stil Aditya Khowala anser att marknader drivs av långsiktiga tillväxtcykler eller teman, och söker efter rimligt prissatta företag som kommer att dra nytta av dessa

Läs mer

EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EURO 30 SEPTEMBER 2015

EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EURO 30 SEPTEMBER 2015 EMERGING MARKETS FUND AACCEURO 30 SEPTEMBER 205 Inriktning och stil Nick Price investerar i attraktivt kurssatta företag av hög kvalitet som kan ge hållbar avkastning. Nick prioriterar företag med stark

Läs mer

EMERGING ASIA FUND E-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

EMERGING ASIA FUND E-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 EMERGING ASIA FUND EACCEURO Inriktning och stil Teera Chanpongsangs investeringsstrategi baseras på individuell analys av enskilda aktier och han sätter samman sin portfölj aktie för aktie. Han letar efter

Läs mer

ITALY FUND A-EURO 30 NOVEMBER 2015

ITALY FUND A-EURO 30 NOVEMBER 2015 30 NOVEMBER 015 Inriktning och stil Alberto Chiandetti använder individuell analys för att välja ut enskilda aktier. Han anser att aktiekurser korrelerar med vinster och att aktier med stark vinst därför

Läs mer

EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND E-ACC-EURO 31 JANUARI 2016

EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND E-ACC-EURO 31 JANUARI 2016 EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND EACCEURO Inriktning och stil Nick Price investerar i attraktivt kurssatta företag av hög kvalitet som kan ge hållbar avkastning. Nick prioriterar företag med

Läs mer

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE AMERICA FUND AACCSEK Inriktning och stil Angel Agudo försöker investera i företag som är undervärderade, antingen på grund av att de lider av låg efterfrågan

Läs mer

ASIAN AGGRESSIVE FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015

ASIAN AGGRESSIVE FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2015 3 DECEMBER 205 Inriktning och stil Anthony bygger upp en portfölj bestående av de bästa idéerna genom fundamental analys av enskilda aktier, där varje innehav på ett meningsfullt sätt kan bidra till fondens

Läs mer

INDIA FOCUS FUND A-USD 31 OKTOBER 2015

INDIA FOCUS FUND A-USD 31 OKTOBER 2015 INDIA FOCUS FUND AUSD 1 OKTOBER 2015 Inriktning och stil Tim Orchard strävar efter att generera ett bättre resultat än genomsnittet främst genom aktieurval i. Tillgångsallokeringen efter sektor eller börsvärde

Läs mer

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Australia Fund AAUD AUSTRALIA FUND AAUD Inriktning och stil PakLuan strävar efter att generera alfa främst genom aktieurval i. Tillgångsallokeringen enligt sektor eller börsvärde är huvudsakligen resultatet

Läs mer

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE GLOBAL DIVIDEND FUND AACCEURO (HEDGED) Inriktning och stil Daniel Roberts använder en strategi baserad på individuell analys av enskilda aktier för att investera

Läs mer

NORDIC FUND A-SEK 31 JANUARI 2017

NORDIC FUND A-SEK 31 JANUARI 2017 Nordic Fund ASEK Inriktning och stil Bertrand Puiffe konstruerar sin portfölj utan begränsningar och investerar i företag baserat på deras meriter utan att beakta deras ställning i indexet. Han har en

Läs mer

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil. Oberoende bedömning

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil. Oberoende bedömning Inriktning och stil Jun Tano använder en aktieurvalsstrategi som baseras på djupgående fundamental analys av enskilda aktier och omfattande företagsbesök. Han genererar och godkänner lokala aktiemöjligheter

Läs mer

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015 Inriktning och stil Fonden förvaltas teaminriktat med målet att ge konsekvent avkastning med fokus på att bevara kapitalet på volatila marknader. Fonden använder inget jämförelseindex som redovisas externt.

Läs mer

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Asia Pacific Property Fund AUSD Inriktning och stil Akihiko Murai följer normalt både en detalj och en helhetsstrategi vid uppbyggnad av portföljen. Sett ur ett detaljperspektiv tillämpar han särskilda

Läs mer

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR GROWTH FUND A-ACC-EURO 30 JUNI 2016

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR GROWTH FUND A-ACC-EURO 30 JUNI 2016 Fidelity Portfolio Selector Growth Fund AACCEuro FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR GROWTH FUND AACCEURO 0 JUNI 016 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att ge mervärde i förhållande

Läs mer

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31 MAJ 2016

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-EURO 31 MAJ 2016 Asian Special Situations Fund AACCEuro ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND AACCEURO 3 MAJ 206 Inriktning och stil Suranjan Mukherjees aktieurval baseras på fundamental analys av enskilda aktier. Han föredrar

Läs mer

EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2016

EURO BALANCED FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2016 Euro Balanced Fund AACCEuro EURO BALANCED FUND AACCEURO Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och strävar efter att ge mervärde i förhållande till ett sammansatt index genom allokeringsval och

Läs mer

EURO STOXX 50 FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2016

EURO STOXX 50 FUND A-ACC-EURO 30 NOVEMBER 2016 EURO STOXX 50 Fund AACCEuro EURO STOXX 50 FUND AACCEURO Inriktning och stil en förvaltas med avsikt att följa utvecklingen för Euro Stoxx 50. Att följa index kallas ofta även för passiv investeringsförvaltning.

Läs mer

LATIN AMERICA FUND Y-ACC-USD 30 NOVEMBER 2015

LATIN AMERICA FUND Y-ACC-USD 30 NOVEMBER 2015 pro.sv.xx.0151130.lu0346391674.pdf 30 NOVEMBER 015 Inriktning och stil Aktieurvalet i denna strategi baseras på en disciplinerad analys av enskilda aktier, där även kunskaperna hos Fidelitys specialister

Läs mer

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017

GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017 Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro Inriktning och stil en förvaltas enligt en tvåfaldig metod, som syftar till att erbjuda en stabil och godtagbar avkastning med attraktiv riskjustering under konjunkturcykeln,

Läs mer

FIDELITY TARGET 2015 (EURO) FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016

FIDELITY TARGET 2015 (EURO) FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016 ret.sv.xx.01611.lu017166.pdf Fidelity Target 01 (Euro) Fund AEuro FIDELITY TARGET 01 (EURO) FUND AEURO 1 DECEMBER 016 Inriktning och stil en förvaltas teaminriktat och syftar till att erbjuda ett optimerat

Läs mer

IBERIA FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2016

IBERIA FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2016 Iberia Fund AACCEuro Inriktning och stil Fabio Ricelli väljer ut aktier med inriktning mot tillväxt och driver sin fond helt baserat på individuell analys av enskilda aktier. Han investerar i iberiska

Läs mer

AMERICA FUND A-ACC-SEK 31 DECEMBER 2016

AMERICA FUND A-ACC-SEK 31 DECEMBER 2016 America Fund AACCSEK AMERICA FUND AACCSEK Inriktning och stil Angel Agudo försöker investera i företag som är undervärderade, antingen på grund av att de lider av låg efterfrågan eller för att deras återhämtningspotential

Läs mer

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD 30 NOVEMBER 2015

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD 30 NOVEMBER 2015 EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND AACCUSD 0 NOVEMBER 2015 Inriktning och stil en investerar främst i räntebärande värdepapper som är noterade i lokal valuta och utgivna av tillväxtmarknadsländer.

Läs mer

EUROPEAN AGGRESSIVE FUND A-EURO 30 JUNI 2015

EUROPEAN AGGRESSIVE FUND A-EURO 30 JUNI 2015 EUROPEAN AGGRESSIVE FUND AEURO Inriktning och stil Fabio Ricelli väljer ut aktier med inriktning mot tillväxt och driver sin fond helt baserat på individuell analys av enskilda aktier. Han investerar i

Läs mer

GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015

GLOBAL HIGH GRADE INCOME FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015 Inriktning och stil en investerar främst i kortfristiga obligationer med god kreditriskvärdering i olika valutor. Den fokuserar på valutor med minimal kreditrisk och en attraktiv avkastning. Avkastningen

Läs mer

GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016

GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016 Global Telecommunications Fund AEuro GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND AEURO Inriktning och stil Aditya Shivram använder individuell analys för att välja ut enskilda aktier och letar vanligen efter företag

Läs mer

GLOBAL FOCUS FUND A-USD 31 DECEMBER 2016

GLOBAL FOCUS FUND A-USD 31 DECEMBER 2016 Global Focus Fund AUSD GLOBAL FOCUS FUND AUSD Inriktning och stil Amit Lodha anser att aktiemarknader bara är delvis effektiva. Han utnyttjar detta genom att leta upp de bästa investeringsmöjligheterna

Läs mer

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Nordic Fund AACCSEK Inriktning och stil Bertrand Puiffe konstruerar sin portfölj utan begränsningar och investerar i företag baserat på deras meriter utan att beakta deras ställning i indexet. Han har

Läs mer

AMERICA FUND A-EURO 31 JANUARI 2017

AMERICA FUND A-EURO 31 JANUARI 2017 America Fund AEuro AMERICA FUND AEURO Inriktning och stil Angel Agudo försöker investera i företag som är undervärderade, antingen på grund av att de lider av låg efterfrågan eller för att deras återhämtningspotential

Läs mer

GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO 31 JANUARI 2017

GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-EURO 31 JANUARI 2017 Global Dividend Fund AMINCOME(G)Euro GLOBAL DIVIDEND FUND AMINCOME(G)EURO Inriktning och stil Daniel Roberts använder en strategi baserad på individuell analys av enskilda aktier för att investera i företag

Läs mer

GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-EURO 30 NOVEMBER 2016

GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-EURO 30 NOVEMBER 2016 Global Industrials Fund AEuro GLOBAL INDUSTRIALS FUND AEURO Inriktning och stil Ashish väljer analys av enskilda aktier (bottomup) och koncentrerar sig på aktier som han har stor tilltro till i var och

Läs mer

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 DECEMBER 2016 ret.sv.xx.20623.lu0099574567.pdf Global Technology Fund AEuro 3 DECEMBER 206 Inriktning och stil HyunHo använder sig av fundamental analys av enskilda aktier och riktar in sig på att hitta kvalitetsföretag

Läs mer

TAIWAN FUND A-USD 31 DECEMBER 2016

TAIWAN FUND A-USD 31 DECEMBER 2016 ret.sv.xx.2016121.lu00545860.pdf Fund AUSD 1 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Raymond Ma väljer ut aktier baserat på fundamental analys av enskilda aktier. Han föredrar företag som har en tillväxt över

Läs mer

GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 30 APRIL 2016

GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 30 APRIL 2016 GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND AACCEURO (HEDGED) Inriktning och stil Amit Lodha anser att aktiemarknader bara är delvis effektiva. Han utnyttjar detta genom att leta upp de bästa investeringsmöjligheterna

Läs mer

CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017

CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017 China Consumer Fund AACCEuro CHINA CONSUMER FUND AACCEURO Inriktning och stil Raymond Ma väljer ut aktier baserat på fundamental analys av enskilda aktier. Han föredrar företag som har en tillväxt över

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCUSD 31 DECEMBER 2015 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer från statsliknande organ,

Läs mer

GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017

GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017 Global Health Care Fund AACCEuro Inriktning och stil Hilary Natoff väljer aktier baserat på individuell analys av enskilda aktier. Hon föredrar företag som omsätts till attraktiva värderingar men erbjuder

Läs mer

GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017

GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017 Global Opportunities Fund AACCEuro Inriktning och stil Portföljförvaltningsteamet anser att Fidelitys analytiker kan identifiera investeringsmöjligheter med potential att leverera långsiktig avkastning

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-GMDIST-EURO (HEDGED) 31 AUGUSTI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-GMDIST-EURO (HEDGED) 31 AUGUSTI 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AGMDISTEURO (HEDGED) 31 AUGUSTI 2015 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer från statsliknande

Läs mer

GLOBAL CORPORATE BOND FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015

GLOBAL CORPORATE BOND FUND A-ACC-EURO 31 OKTOBER 2015 GLOBAL CORPORATE BOND FUND AACCEURO 1 OKTOBER 015 Inriktning och stil Fonden investerar främst i företagsobligationer med god kreditriskvärdering i olika valutor. De globala möjligheterna gör det möjligt

Läs mer

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB 30 NOVEMBER 2015

CHINA RMB BOND FUND A-ACC-RMB 30 NOVEMBER 2015 Inriktning och stil en investerar främst i företagsobligationer med god kreditriskvärdering noterade i renminbi (RMB). en förvaltas enligt Fidelitys aktiva filosofi och investeringsmetod för räntebärande

Läs mer

AUSTRALIA FUND A-ACC-AUD 31 DECEMBER 2016

AUSTRALIA FUND A-ACC-AUD 31 DECEMBER 2016 Australia Fund AACCAUD AUSTRALIA FUND AACCAUD 1 DECEMBER 20 Inriktning och stil PakLuan strävar efter att generera alfa främst genom aktieurval i. Tillgångsallokeringen enligt sektor eller börsvärde är

Läs mer

ASIA PACIFIC PROPERTY FUND A-EURO 31 MARS 2016

ASIA PACIFIC PROPERTY FUND A-EURO 31 MARS 2016 ASIA PACIFIC PROPERTY FUND AEURO Inriktning och stil Akihiko Murai följer normalt både en detalj och en helhetsstrategi vid uppbyggnad av portföljen. Sett ur ett detaljperspektiv tillämpar han särskilda

Läs mer

US DOLLAR BOND FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015

US DOLLAR BOND FUND A-ACC-USD 30 SEPTEMBER 2015 US DOLLAR BOND FUND AACCUSD 30 SEPTEMBER 205 Inriktning och stil Fonden investerar främst i statsobligationer och företagsobligationer med god kreditriskvärdering noterade i amerikanska dollar. Avkastningen

Läs mer

EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-EURO

EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-EURO EMERGING MARKETS INFLATIONLINKED BOND FUND AACCEURO Inriktning och stil Fonden investerar främst i indexreglerade statsobligationer på tillväxtmarknader som är noterade i tillväxtmarknadsvalutor. En blandning

Läs mer

EMERGING ASIA FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017

EMERGING ASIA FUND A-ACC-EURO 31 JANUARI 2017 Emerging Asia Fund AACCEuro Inriktning och stil Teera Chanpongsangs investeringsstrategi baseras på individuell analys av enskilda aktier och han sätter samman sin portfölj aktie för aktie. Han letar efter

Läs mer

ASEAN FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016

ASEAN FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016 ASEAN Fund AACCUSD 1 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Gillian Kwek använder en aktieurvalsstrategi baserad på individuell analys av enskilda aktier med fokus på stora och medelstora företag. Hon föredrar

Läs mer

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Oberoende bedömning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Fidelity Target 2045 (Euro) Fund AACCEuro MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE FIDELITY TARGET 2045 (EURO) FUND AACCEURO Inriktning och stil Fonden förvaltas teaminriktat och syftar till att

Läs mer

EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017

EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017 Emerging Markets Fund AACCUSD EMERGING MARKETS FUND AACCUSD Inriktning och stil Nick Price investerar i attraktivt kurssatta företag av hög kvalitet som kan ge hållbar avkastning. Nick prioriterar företag

Läs mer

PACIFIC FUND A-USD 31 DECEMBER 2016

PACIFIC FUND A-USD 31 DECEMBER 2016 Pacific Fund AUSD PACIFIC FUND AUSD Inriktning och stil Dale Nicholls använder en aktieurvalsstrategi som baseras på individuell analys av enskilda aktier, med inriktning mot företag som erbjuder det bästa

Läs mer

ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017

ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017 Asian Smaller Companies Fund AACCUSD ASIAN SMALLER COMPANIES FUND AACCUSD Inriktning och stil Nitin Bajaj har som mål att generera en utveckling som är bättre än genomsnittet, huvudsakligen genom att välja

Läs mer

INDIA FOCUS FUND Y-USD 31 MAJ 2016

INDIA FOCUS FUND Y-USD 31 MAJ 2016 India Focus Fund YUSD INDIA FOCUS FUND YUSD 1 MAJ 2016 Inriktning och stil Amit Goel strävar efter att generera ett bättre resultat än genomsnittet främst genom aktieurval i. Tillgångsallokeringen efter

Läs mer

Inriktning och stil. Fakta om andelsklassen. Mål och placeringsinriktning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil

Inriktning och stil. Fakta om andelsklassen. Mål och placeringsinriktning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil pro.sv.xx.21593.lu882574568.pdf GLOBAL INCOME FUND AMINCOME(G)USD 3 SEPTEMBER 215 Inriktning och stil en investerar främst i företagsobligationer med hög avkastning och god kreditriskvärdering. De globala

Läs mer

ASIAN HIGH YIELD FUND A-EURO (HEDGED) 30 NOVEMBER 2015

ASIAN HIGH YIELD FUND A-EURO (HEDGED) 30 NOVEMBER 2015 ASIAN HIGH YIELD FUND AEURO (HEDGED) 30 NOVEMBER 2015 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer utgivna av emittenter hemmahörande i Asien, spridda över ett antal

Läs mer

EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017

EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017 Emerging Europe Middle East and Africa Fund AACCUSD EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA FUND AACCUSD Inriktning och stil Nick Price investerar i attraktivt kurssatta företag av hög kvalitet som kan

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

FAST - US FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016

FAST - US FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016 FAST US Fund AACCUSD FAST US FUND AACCUSD Inriktning och stil Aditya Khowala anser att marknader drivs av långsiktiga tillväxtcykler eller teman, och söker efter rimligt prissatta företag som kommer att

Läs mer

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015

EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD 31 AUGUSTI 2015 pro.sv.xx.1581.lu94976.pdf EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND AACCUSD 1 AUGUSTI 15 MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE Inriktning och stil en investerar främst i räntebärande värdepapper

Läs mer

US HIGH YIELD FUND A-GBP 30 NOVEMBER 2015

US HIGH YIELD FUND A-GBP 30 NOVEMBER 2015 US HIGH YIELD FUND AGBP 30 NOVEMBER 2015 MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer noterade i amerikanska dollar.

Läs mer

EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 30 NOVEMBER 2016

EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 30 NOVEMBER 2016 Emerging Market Debt Fund AACCSEK (hedged) EMERGING MARKET DEBT FUND AACCSEK (HEDGED) 30 NOVEMBER 2016 Inriktning och stil en investerar främst i skuldebrev (från stater och företag) på globala tillväxtmarknader.

Läs mer

EMERGING MARKET DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2017

EMERGING MARKET DEBT FUND Y-ACC-USD 31 JANUARI 2017 ret.sv.xx.2017011.lu0282067.pdf Emerging Market Debt Fund YACCUSD EMERGING MARKET DEBT FUND YACCUSD 1 JANUARI 2017 Inriktning och stil en investerar främst i skuldebrev (från stater och företag) på globala

Läs mer

FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-GBP 30 NOVEMBER 2016

FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-GBP 30 NOVEMBER 2016 Flexible Bond Fund A-ACC-GBP Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i fastförräntade värdepapper, inbegripet, men ej begränsat till, statsobligationer, inflationsindexerade obligationer,

Läs mer

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 31 DECEMBER 2016

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 31 DECEMBER 2016 Global Strategic Bond Fund AACCSEK (hedged) Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer från statsliknande organ, tillgångar

Läs mer

Inriktning och stil. Fakta om andelsklassen. Mål och placeringsinriktning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil. Oberoende bedömning

Inriktning och stil. Fakta om andelsklassen. Mål och placeringsinriktning. Andelsklassens risk/avkastningsprofil. Oberoende bedömning pro.sv.xx.53.lu655456.pdf MÅNATLIGT FAKTABLAD PROFESSIONELLA INVESTERARE EURO CORPORATE BOND FUND AEURO 3 NOVEMBER 5 Inriktning och stil Fonden investerar främst i euronoterade företagsobligationer med

Läs mer

INTERNATIONAL BOND FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017

INTERNATIONAL BOND FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2017 International Bond Fund AACCUSD INTERNATIONAL BOND FUND AACCUSD 31 JANUARI 017 Inriktning och stil Fonden investerar främst i en blandning av statsobligationer av hög kvalitet och företagsobligationer

Läs mer

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2016

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2016 US High Yield Fund AACCEuro US HIGH YIELD FUND AACCEURO 1 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer noterade i amerikanska dollar. Tonvikten läggs

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JANUARI 2017

US HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JANUARI 2017 US High Yield Fund AACCEuro (hedged) US HIGH YIELD FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JANUARI 2017 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer noterade i amerikanska dollar.

Läs mer

GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016

GLOBAL INFLATION-LINKED BOND FUND A-ACC-USD 31 DECEMBER 2016 Global Inflationlinked Bond Fund AACCUSD GLOBAL INFLATIONLINKED BOND FUND AACCUSD 1 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Fonden investerar främst i indexreglerade statsobligationer i olika valutor. De globala

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 31 DECEMBER 2016

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-SEK (HEDGED) 31 DECEMBER 2016 European High Yield Fund AACCSEK (hedged) EUROPEAN HIGH YIELD FUND AACCSEK (HEDGED) 31 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer utgivna av emittenter

Läs mer

GLOBAL HIGH YIELD FUND A-EURO (HEDGED) 31 DECEMBER 2016

GLOBAL HIGH YIELD FUND A-EURO (HEDGED) 31 DECEMBER 2016 Global High Yield Fund AEuro (hedged) GLOBAL HIGH YIELD FUND AEURO (HEDGED) 31 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer utgivna av emittenter, spridda

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2016

EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EURO 31 DECEMBER 2016 European High Yield Fund AACCEuro EUROPEAN HIGH YIELD FUND AACCEURO 1 DECEMBER 2016 Inriktning och stil Fonden investerar främst i högavkastande företagsobligationer utgivna av emittenter hemmahörande

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer