EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EURO 31 AUGUSTI 2015"

Transkript

1 Inriktning och stil Colin Stone är en tillväxtinvesterare vars portfölj visar starka tillväxtegenskaper under marknadscykelns alla faser. Han letar efter företag som kan öka sina intäkter väsentligt utöver BNP med operativ skuldsättning som driver på förbättrade marginaler samtidigt som de genererar starka och fria kassaflöden. Idéerna ryms vanligen inom ett underliggande tema som visar på strukturell tillväxt. Exempel omfattar mobilrelaterad teknik, utvecklingsekonomier och hälsovård. Colin förlitar sig starkt på Fidelitys interna analyser. fakta Startdatum: Portföljförvaltare: Colin Stone Utsedd till fondförvaltare: År på Fidelity: 8 storlek: 1.074m Innehav i fonden*: 47 ens referensvaluta: Euro (EUR) ens säte: Luxemburg ens juridiska struktur: SICAV Förvaltningsbolag: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Kapitalgaranti: Nej *En definition av innehaven finns på sidan 3 i detta faktablad, i avsnittet om hur data beräknas och framställs. Mål och placeringsinriktning Fakta om andelsklassen Målet för fonden är att ge långsiktig kapitaltillväxt men utdelning från fonden förväntas vara relativt låg. Minst 70 procent investeras i aktier i små och medelstora europeiska företag. en får investera utanför fondens huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, industrier eller tillgångsklasser. Kan använda derivat för risk eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i linje med fondens riskprofil. en har rätt att bestämma över sina investeringar inom ramen för fondens mål och investeringsinriktning. Avkastning ackumuleras med andelskursen. Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar. en kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina fondandelar inom fem år. Investeringar i fonden bör betraktas som långfristiga investeringar. Andra andelsklasser kan finnas tillgängliga. Mer information finns i prospektet. Startdatum: NAVkurs i andelsklassens valuta: 17,74 ISIN: LU SEDOL: B1FHBB0 WKN: A0LF0Y Bloomberg: FFESCAE LX Bryttid: 17:00 brittisk tid (normalt 18:00 Central European Time) Utdelningstyp: Ackumulerande Debiteringar mot inkomst eller kapital: Avkastning Löpande avgifter per år: 1,9% ( ) De löpande avgifterna tar i beaktande den årliga förvaltningsavgiften per år: 0% Oberoende bedömning Informationen i denna sektion är den senast tillängliga vid publiceringsdatum. Ytterligare detaljer finns i ordlistan längst bak på faktabladet. Då vissa kreditvärderingsinstitut kan använda sig av historisk avkastningsinformation i sina värderingar är de inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat. Andelsklassens risk/avkastningsprofil Denna riskindikator har tagits från faktabladet för investerare vid relevant månadsslut. Eftersom riskindikatorn kan uppdateras under månaden hänvisar vi till faktabladet för den senaste informationen. Ferrirankning: (D) Riskkategorin beräknades med hjälp av historisk information. Riskkategorin kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, den garanteras inte och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin betyder inte en riskfri investering. Risk och avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket värdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt. Kategorierna 1 tyder på en låg nivå, 3 5 medelhög nivå och 6 7 hög nivå. Viktig information Innan du investerar bör du läsa det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document). Information om var detta kan erhållas finns på sista sidan av fondrapporten. Denna fond investerar i högre grad än andra i mindre företag, vilket kan innebära en högre risk eftersom deras aktiekurser kan vara mer volatila än aktiekurser för större företag. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. När investerarens valuta skiljer sig från valutan för fondens investeringar kan fondens avkastning påverkas av valutakursvariationer. Användning av finansiella derivatinstrument kan resultera i ökade vinster eller förluster inom fonden.

2 Dessa siffror avser fondens tidigare resultat, vilket inte ger tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Investeringarnas värde samt deras avkastning kan minska såväl som öka, och investerarna får kanske inte tillbaka investerade belopp. Avkastningsjämförelse(r) Jämförelsegrupp Marknadsindex från Morningstar GIF Europe SmallCap Equity Euromoney Euro Sm Cos (G) Marknadsindexet visas endast i jämförelsesyfte såvida inte något annat särskilt anges i Mål och placeringsinriktning på sidan 1. Samma index används i innehavstabellerna i detta faktablad. När det aktuella marknadsindexets ikraftträdandedatum ligger efter andelsklassens startdatum finns den fullständiga historiken att tillgå från Fidelity. Ackumulerad avkastning i EUR (ny basnivå vid 100) Avkastning för 1månadersperioder i EUR (%) Resultatet visas för de senaste fem åren (eller sedan starten för fonder som har startats under perioden). Avkastning för kalenderår i EUR (%) Volatilitet och risk (3 år) Årsbasisberäknad volatilitet: fond (%) 11 volatilitet 0,95 Sharpekvot: fond 3 Årsbasisberäknat alfavärde 5 Beta 0,88 Årsbasisberäknad aktiv risk (%) 3,8 Informationskvot 0,68 R 0,87 Definitioner av dessa begrepp finns i avsnittet Ordlista i detta faktablad. Avkastning mot i EUR (%) Ackumulerad avkastning Ackumulerad tillväxt index avkastning på årsbasis Tillväxt index på årsbasis 1 mån. 3 mån. Hittills under året 1 år 3 år 5 år 4,6 5, 3,1 5,0 19,6 17,0 19,5 15,9 66,3 77,5 94, 94,5 19,5 18,5 14, 15,9 14, Sedan * 77,4 74,6 6,6 6,4 Rankning inom Jämförelsegrupp AEuro Totalt antal fonder Kvartilsranking** Källa för fondens resultat, volatilitet och riskmått är Fidelity. Resultatet omfattar inte köpavgifter. Grund: NAVNAV med återinvesterad bruttoavkastning, i EUR, inklusive avgifter. Marknadsindex hämtas från RIMES och andra uppgifter hämtas från tredjepartsleverantörer såsom Morningstar. *Startdatum för resultatet. **Kvartalsrankningen gäller resultat över tid, rankat enligt en skala på 1 4. Rankningen 1 anger att posten som rankas ingår i de högsta 5 procenten av urvalet och så vidare. Rankningen baseras på en andelsklass som ingår i expertgruppen, som kanske inte är andelsklassen i detta faktablad under hela perioden.

3 Inledning Detta faktablad innehåller information om fondens sammansättning vid en viss tidpunkt. Informationen hjälper dig att förstå fondförvaltarens sätt att uppnå fondens mål. Tabellen Aktieexponering nedan ger en översiktsbild av fonden. Den representerar i procent hur stor del av fonden som är investerad i marknaden. Ju högre siffra, desto mer deltar fonden i marknadens uppgångar (eller fall). Definitionsavsnittet innehåller en utförligare beskrivning av tabellens enskilda delar. Exponerings och innehavstabellerna på sidan 4 delar upp fonden enligt en rad olika kriterier som ger olika perspektiv på fondens investeringar. Hur data beräknas och framställs Uppgifterna om portföljens sammansättning beräknas och presenteras enligt flera allmänna principer som anges nedan. Aggregering: Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total innehavsprocent för varje företag. Det aggregerade innehavet benämns i detta faktablad som en position. Om ett företag är noterat i två olika länder kan varje notering klassificeras som ett separat emittentföretag. Börshandlade fonder (ETFfonder) och derivat på ETFfonder behandlas som enskilda värdepapper, dvs. de aggregeras inte. Kategorisering: När det gäller investeringar med underliggande värdepapper använder vi egenskaperna hos det underliggande emittentföretaget eller stamaktierna för att fastställa lämpliga sektorer, börsvärdessegment och geografiska områden. Derivat: Alla derivat inkluderas baserat på exponering och är, vid behov, deltajusterade. Deltajustering uttrycker derivat i form av antal aktier som skulle behövas för att generera motsvarande avkastning. Värdepapper i korg : Värdepapper som representerar ett antal företagsaktier t.ex. indexterminer eller optioner allokeras till kategorier (t.ex. land) när detta är möjligt. I annat fall inkluderas de i kategorin Andra index/oklassificerat. Aktieexponering (% TNA) Aktier Övrigt Ickeinvesterade likvida medel Exponeringar (% TNA) 0,7 Definition av begrepp: Aktie: Den procentuella andel av fonden som för närvarande är investerad i aktiemarknaden. Övrigt: Värdet på investeringar som inte är aktier (med undantag för penningmarknadsfonder), uttryckt som en procentsats av fondens TNA. Ickeinvesterad kassa: Utgörs av 100 procent minus fondens Aktieexponering och minus Övrigt. Då återstår den kassaexponering som inte är investerad i aktier eller via derivat. % TNA: Uppgifterna presenteras som en procentsats av TNA, vilket står för Total Net Assets (totala nettotillgångar, värdet på alla fondens tillgångar efter att eventuella skulder dragits av). 3

4 Sektors/branschexponering (% TNA) Börsvärdesexponering (% TNA) Sektor GICS Sällanköpsvaror Industriföretag Hälsovård Basindustri Energi Dagligvaror Teleoperatörer Samhällsnytta 0,6 19,3 16,8 9, 4, 3,6,1 1,0 8,9 16,3 3,4 9,4 6,9 3,6 5,8,6 11,7 4,1 1,9 6,6 0,,7 3,7 0,8, EUR > 10 md 5 10 md 1 5 md 0 1 md Total börsvärdesexponering /oklassificerat 6,7 48,7 38, 93,7 5,6 7,6 6,4 99,4 0,6 10 6,3 4,0 1 Total sektorsexponering Annat index/oklassificerat 97, Landsexponering (% TNA) Regionexponering (% TNA) Tyskland Frankrike Schweiz Irland Sverige Italien Österrike Nederländerna Belgien Andra länder Total landsexponering Annat index/oklassificerat 48,3 14,1 8,9 6,6 3,9 3,6,4,1 1,9 8,7 19,6 9,9 4, 9,8 0,9 7,5 0,9,8 8, 4,7 9,3 6,9,6 0,5 3,0 3,3 1,9 5,9 16,5 10, Europa (euroområdet) Europa (utanför euroomr./uk) Nordamerika Stillahavsområdet (utom Japan) Subsahariska Afrika Latinamerika Europeiska tillväxtländer Total regionexponering Annat index/oklassificerat 48,3 37,0 11,9 8,7 19,6 49,9 13,0 9, Största innehav (% TNA) Sektor GICS Land JUST EAT LTD Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 DEUR LUXOFT HOLDING INC RIGHTMOVE PLC INNOVATION GROUP PLC REGUS PLC GRAND CITY PROPERTIES SA VZ HOLDING AG ANIMA HOLDING SPA PLAYTECH PLC Sällanköpsvaror Industriföretag Frankrike Schweiz Tyskland Schweiz Italien,8 0,,5 1,3 1,0 0,9 Största överviktsinnehav (% TNA) Största underviktsinnehav (% TNA) JUST EAT LTD Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 DEUR LUXOFT HOLDING INC RIGHTMOVE PLC INNOVATION GROUP PLC GRAND CITY PROPERTIES SA ST JAMES'S PLACE PLC REGUS PLC VZ HOLDING AG REZIDOR HOTEL GROUP AB,8,5 1,3 H LUNDBECK A/S ELISA CORP IPSEN RECORDATI IND CHIMICA SPA ACKERMANS & VAN HAAREN NV STRAUMANN HOLDING AG FINECOBANK SPA BELLWAY PLC RATIONAL AG SEB SA Koncentration av innehav (% TNA) Topp 10 Topp 0 Topp 50 15, 6,0 50,9 3,3 6, 14,1 Definition av begrepp: : indexet som används i positioneringstabellerna på denna sida är det index som definieras under avkastningsjämförelser på sidan av detta faktablad. Största innehav: De företag där de största procentsatserna av fondens totala nettotillgångar är investerade. Innehav i andra fonder inklusive ETF:er (börshandlade fonder) kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin Andra index/oklassificerat, som inte visas. Största övervikts och underviktsinnehav: De innehav som har störst aktiv vikt i förhållande till indexet. Innehav i andra fonder inklusive ETF:er (börshandlade fonder) kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin Andra index/oklassificerat, som inte visas. Innehavskoncentration: Illustrerar vikten för de största 10, 0 och 50 innehaven i fonden samt vikten för de största 10, 0 och 50 innehaven i indexet. Denna uppställning försöker inte visa överensstämmelsen i värdepappersinnehav mellan fonden och indexet. Vilken sektor/branschklassificering som används (dvs. GICS, ICB, TOPIX eller IPD) varierar mellan olika fonder. En fullständig beskrivning av GICS, ICB, TOPIX och IPD finns i ordlistan. 4

5 Ordlista/ytterligare noter Volatilitet och risk Årsbasisberäknad volatilitet: Ett mått på hur mycket avkastningen för en fond eller ett jämförande marknadsindex har varierat kring det historiska genomsnittet (även kallat standardavvikelse ). Två fonder kan ge samma avkastning under en period, men den fond vars månatliga avkastning har varierat minst har en lägre årsbasisberäknad volatilitet och anses ha uppnått sin avkastning med lägre risk. Beräkningen görs på standardavvikelsen för 36 månatliga avkastningar, presenterat som en årlig siffra. Volatiliteten för fonder och index beräknas oberoende av varandra. volatilitet: En kvot som beräknas genom att den årsbasisberäknade volatiliteten i en fond jämförs med den årsbasisberäknade volatiliteten i ett jämförande marknadsindex. Ett värde som är högre än 1 indikerar att fonden har varit mer volatil än indexet. Ett värde som är lägre än 1 indikerar att fonden har varit mindre volatil än indexet. En relativ volatilitet på innebär att fonden har varit 0 procent mer volatil än indexet, medan siffran 0,80 skulle innebära att fonden har varit 0 procent mindre volatil än indexet. Sharpekvot: Ett mått på en fonds riskjusterade avkastning, med beaktande av avkastningen för en riskfri investering. En investerare kan använda kvoten för att bedöma huruvida fonden genererar adekvat avkastning för den risknivå som tas. Ju högre kvot, desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Om kvoten är negativ har fondens avkastning varit lägre än den riskfria räntan. Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex. från kontanter) i relevant valuta från fondens avkastning och sedan delar resultatet med fondens volatilitet. Den beräknas med hjälp av årliga siffror. Årsbasisberäknat alfavärde: Skillnaden mellan en fonds förväntade avkastning (baserat på dess betavärde) och fondens faktiska avkastning. En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde. Betavärde: Ett mått på en fonds känslighet inför marknadsrörelser (representerat av ett marknadsindex). Marknadens betavärde är per definition 1,00. Ett betavärde på 0 visar att fonden kan förväntas ge 10 procent bättre avkastning än indexet på en stigande marknad och 10 procent sämre på en fallande marknad, under förutsättning att alla andra faktorer förblir konstanta. På motsatt sätt visar ett betavärde på 0,85 att fonden kan förväntas ge 15 procent sämre avkastning än marknaden på en stigande marknad och 15 procent bättre på en fallande marknad. Årsbasisberäknad aktiv risk: Ett mått som visar hur nära en fond följer indexet med vilket den jämförs. Det är standardavvikelsen för fondens överavkastning. Ju högre aktiv risk fonden har, desto större är variationerna i fondens avkastning kring marknadsindexet. Informationskvot: Ett mått på hur effektivt en fond genererar överavkastning för den risknivå som tas. En informationskvot på 0,5 visar att fonden har levererat en årlig överavkastning som motsvarar halva värdet av den aktiva risken. Kvoten beräknas genom att fondens årsbasisberäknade överavkastning delas med fondens aktiva risk. R : Ett mått som representerar i hur hög grad en fonds avkastning kan förklaras genom avkastningen för ett jämförande marknadsindex. Värdet 1 innebär att fonden och indexet korrelerar perfekt. Ett mått på 0,5 innebär att bara 50 procent av fondens avkastning kan förklaras av indexet. Om R är 0,5 eller lägre är fondens betavärde (och därmed även dess alfavärde) inte ett tillförlitligt mått (på grund av låg korrelation mellan fond och index). Löpande avgifter Beloppet för löpande avgifter representerar de avgifter som tas ur fonden under ett år. Det beräknas i slutet av fondens räkenskapsår och kan variera från ett år till ett annat. Nya fonders löpande avgifter uppskattas fram till slutet av fondens räkenskapsår. Typen av avgifter som ingår i de löpande avgifterna är förvaltningsavgifter, administrationsavgifter, förvars och depåavgifter, transaktionsavgifter, kostnader för rapporter till andelsägarna, myndigheters registreringsavgifter, styrelsearvoden (i förekommande fall) och bankavgifter. De omfattar inte resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar. Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet. Historisk avkastning När denna visas är det en procentsats som beräknas genom att fondens utdelning under de senaste 1 månaderna delas med fondens nettotillgångsvärde på datumet för faktabladet. Klassificering av sektor/bransch GICS: Global Industry Classification Standard (GICS) har utvecklats av Standard & Poor's och MSCI Barra. GICS består av 10 sektorer, 4 branschgrupper, 68 branscher och 154 delbranscher. Mer information finns på ICB: Industry Classification Benchmark (ICB) är en branschklassificering som har utvecklats av Dow Jones och FTSE. Den används för att dela upp marknader i sektorer inom makroekonomin. ICB använder ett system av 10 branscher, uppdelade i 0 supersektorer som i sin tur delas upp i 41 sektorer med 114 delsektorer. Mer information finns på http: //www.icbenchmark.com/. TOPIX: Tokyo stock Price, vanligen kallat TOPIX, är ett aktiemarknadsindex för Tokyo Stock Exchange (TSE) i Japan som följer alla inhemska företag på börsens First Section. Det beräknas och publiceras av TSE. IPD: Investment Property Databank (IPD) är en leverantör av avkastningsanalyser och jämförelsetjänster för fastighetsinvesterare. IPD UK Pooled Property Funds All Balanced Funds är en komponent i IPD Pooled Funds Indices som publiceras kvartalsvis av IPD. Oberoende bedömning Ferifondvärdering: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Värderingen baseras endast på resultatet vad gäller fonder med resultat för minst fem år. er med kortare historia bedöms även kvalitativt. Bedömningen kan exempelvis omfatta en granskning av förvaltningsstilen. Värderingsskalan är A = mycket bra, B = bra, C = genomsnittlig, D = under genomsnittet och E = dålig. Morningstarstjärnor för fonder: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Stjärnorna baseras endast på tidigare resultat och Morningstar föreslår att investerare använder dem för att identifiera fonder som är värda en närmare granskning. De fonder som tillhör de bästa 10 procenten i en kategori får 5 stjärnor och därefter följande,5 procent får 4 stjärnor. Endast betyg som motsvarar 4 eller 5 stjärnor visas på faktabladet. Morningstar Style Box: Morningstar Style Box är ett rutnät med nio rutor som grafiskt visar fonders investeringsstil. Den baseras på fondernas innehav och klassificerar fonder enligt börsvärde (den vertikala axeln) samt tillväxt och värdefaktorer (den horisontella axeln). Värde och tillväxtfaktorerna baseras på mått som vinst, kassaflöde och utdelning och grundas på såväl historiska data som prognoser. 5

6 Viktig information Fidelity Worldwide Investment syftar på den koncern av företag som bildar den globala investeringsförvaltningsorganisation som ger information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter. Detta meddelande är inte riktat till personer i USA och sådana ska inte agera utifrån det, och riktas i övrigt endast till personer med hemvist i jurisdiktioner där de aktuella fonderna har auktoriserats för distribution eller där sådan auktorisering inte krävs. Såvida inte annat anges härrör alla åsikter från Fidelity. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper eller fonder ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dem, utan har inkluderats endast som illustration. Investerare ska även observera att åsikterna som uttrycks kanske inte längre är aktuella och att Fidelity kanske redan har agerat utifrån dem. De efterforskningar och analyser som används i denna dokumentation sammanställs av Fidelity för egen användning i egenskap av investeringsförvaltare, och Fidelity kan redan ha agerat utifrån dem för egen räkning. Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning för framtida resultat. Investeringarnas värde kan minska såväl som öka, och du kan komma att få tillbaka mindre än vad du ursprungligen investerade. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investments logotyp och symbolen F är varumärken som tillhör FIL Limited. Denna fond förvaltas av FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Detta dokument beskriver en delfond och andelsklass för företaget. Prospektet och årsredovisningarna har tagits fram för hela företaget. Uppgifter från Morningstar om årlig tillväxt, total avkastning, sektorsvist medianresultat och rankningar Datakälla 015 Morningstar, Inc. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, () får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, komplett eller komma vid rätt tidpunkt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för skada eller förlust som uppkommer genom användning av denna information. Innan du investerar bör du läsa faktabladet för investerare, som finns tillgängligt på ditt lokala språk på webbplatsen eller från din distributör. Investerare i kan erhålla faktabladet för investerare från Fidelitys webbplats på eller genom att ringa Även det fullständiga prospektet kan erhållas från Fidelity. Sverige: Investeringar ska göras baserat på det aktuella prospektet/faktabladet för investerare, som finns tillgängligt kostnadsfritt tillsammans med aktuella års och halvårsrapporter från din finansiella rådgivare eller din bankfilial, från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. vars adress är a, rue Albert Borschette BP 174 L101 Luxemburg, eller på Utgivet av FIL (Luxembourg) S.A. I resultatsiffrorna ingår inte fondens ingångsavgift. En ingångsavgift på 5,5 % av en investering är samma sak som att under 5 år reducera en tillväxttakt på 6 % per år till 4,9 %. Det är den högsta tillämpliga ingångsavgiften. Om ingångsavgiften du betalar är lägre än 5,5 %, påverkas det totala resultatet i mindre grad. CSO495 CL /NA Swedish T1b 6

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen?

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Januari 2011 Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Handledare Erik Norrman Författare Jonathan Jelves Anders Walle Sammanfattning Vi har

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Obligation Europeisk High Yield 1309A

Obligation Europeisk High Yield 1309A EUROPEISKA HÖGRÄNTEOBLIGATIONER 2012 uppmättes rekordet för nyemitterade högränteobligationer < Låg konkurskvot, och hög återbetalningsgrad skapar möjligheter < Obligationer är åtaganden som utgivaren

Läs mer