Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 28 augusti 2014 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke Bertils (S) Per-Ola Wadin (FP) Per-Åke Kardell (C) Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef Irina Alexeeva Ekonom 162 Thord Wannberg Handläggare Mats Widoff 167 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Åke Kardell (C) Kommunkontoret i Bergsjö Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Monica Olsson 172 Justerande Per-Åke Kardell Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) 160 Fastsällande av dagordning. Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och anmälan av extra ärenden: Följande ärenden utgår Ärende 5, Ekonomirapport. Extra ärenden Monica Olsson (S): Byggbara tomter i Gnarp. Per-Åke Kardell (C): Budget för staket vid Fröstuna skola. Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) 161 Dnr 258/2013 Verksamhetschefen informerar. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om följande aktuella ärenden: Pågående utredningsprojekt för att anpassa verksamheten till den nya organisationen. Pågående rekryteringar inom verksamheten och aktuella förändringar inom kommunledningskontoret. Årsplanen för ledningsutskottets verksamhet under året och redovisningar för politiken. Utbildningen Förenkla helt enkelt, som genomförs tillsammans med Hudiksvalls kommun. Trygghetsundersökningen som genomförs i länets kommuner i samverkan med Region Gävleborg. Skolstartsaktivitet för elever i årskurs 7 för att skapa ett bra klimat i skolan bland elever och lärare. Sundsvallsregionen nästa träff är 7 oktober. Träffen därpå, 12 december kommer att hållas i Nordanstig. Överförmyndarnämnden Mitt aviserar ökade kostnader inför Stöd till ensamkommande flyktingbarn ingår inte i avtalet idag. 1 september 2014 avslutar Mona Franzén-Lundin sitt uppdrag som tf kommunchef. Godkänna informationen.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 162 Delårsbokslut per för ledningsutskottets verksamheter. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin och ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för ledningsutskottets verksamheter per 30 juni Prognosen på helår 2014 är att ledningsutskottets verksamheter kommer att visa ett underskott med 2,6 mnkr. Av dessa är 300 tkr ett överskridande som bygg och plan tidigare fått godkänt av kommunstyrelsen, och 1 miljon kronor för ökade kostnader för underhåll, bl.a. taket på Ersk-Matsgården. En miljon kronor har begärts av fullmäktige för denna kostnadsökning. Ekonom Irina Alexeeva föredrar delårsbokslutet. 1. Godkänna delårsbokslut per för ledningsutskottets verksamheter. 2. Uppdra till verksamhetschef Mona Franzén-Lundin att lämna förslag på åtgärder för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram för 2014.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 163 Ledningsutskottets verksamheter i budget Samtliga verksamheter under kommunstyrelsen har vid flera tillfällen redovisat en prognos som visar att verksamheterna inte kommer att klara sina uppdrag inom tilldelad budgetram utan överskida budgeten för Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till utskotten att lämna förslag till besparingsåtgärder för att komma i ekonomisk balans. Efter en redovisning i kommunstyrelsen beslutade kommunstyrelsen att uppdra till verksamheterna att fortsätta arbettet med att minska kostnaderna för 2014 års verksamheter samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder för att rymmas inom 2014 års budgetram. Ledningsutskottet diskuterar verksamheter och möjligheter till besparingar inför budgetarbetet Uppdra till verksamhetschef Mona Franzén-Lundin att lämna förslag på åtgärder för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram för 2014.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 164 Dnr 162/2011 Försäljning av del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i Sörfjärden. Richard Brännström och Paul Nilsson har lämnat in en förfrågan där de anmäler sitt intresse för att köpa kommunens mark vid Varpsand i Sörfjärden, fastigheten Gnarps-Berge 12:1. Deras plan är att dra in en ny väg från Gruvvägen och planlägga marken för camping, lek/aktivitetsland och ett 30-tal småhustomter. Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdrag till verksamheten att lämna förslag på hur en eventuell försäljning kan genomföras (ledningsutskottets protokoll 101/2014). 2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att lämna förslag på hur en eventuell försäljning kan genomföras (kommunstyrelsens protokoll 153/2014). 3. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att tillsammans med kommunstyrelsens presidium slutföra förhandlingarna om försäljning av fastigheten. Förslag till beslut presenteras på ledningsutskottets nästa sammanträde (ledningsutskottets protokoll 135/2014). 4. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att 30 ha i Varpsandsområdet, del av fastigheten 12:1, skifte 21, enligt bifogad karta, säljs till Visionsbolaget Godkänna upprättat köpeavtal. Köpeskillingen fastställs till kronor. Bifalla Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp lån hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). Fullmäktige beslutar 1. Sälja 30 ha i Varpsandsområdet, del av fastigheten 12:1, skifte 21, enligt bifogad karta, till Visionsbolaget Godkänna upprättat köpeavtal. 3. Köpeskillingen fastställs till kronor. 4. Bifalla Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp lån hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen. 5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) 165 Dnr 162/2011 Försäljning av del av fastigheten Gnarps Berge 12:1 i Sörfjärden gjorde Lennart Mikaelsson en förfrågan om att köpa mark för att bygga ett enbostadshus. Samhällsbyggnadskontoret upprättade ett förslag till köpekontrakt där priset på market uppgick till kr. Ärendet föredrogs i Kommunstyrelsen som beslutade att återremittera ärendet då de ansåg att marken först skulle detaljplaneras samt att det fanns oklarheter om lagfarten för fastigheten. Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Tekniska enheten föreslår att fullmäktige medger att Lennart Mikaelsson får förvärva ca kvm mark i Sörfjärden enligt bifogat köpeavtal och kartskiss (Teknisk chef Tommy Staafs tjänsteutlåtande ). 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktige säljer ca kvm mark i Sörfjärden enligt kartskiss till Lennart Mikaelsson, Gävle. Fastställa köpesumman till kronor. Godkänna upprättade köpehandlingar. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna (arbetsutskottets protokoll 62/2011). 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att påbörja detaljplanearbetet för området i Sörfjärden, söder om Varpsand (arbetsutskottets protokoll 63/2011). 4. Plan och byggenheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna det köpeavtal som upprättats för försäljning av del av Gnarps- Berge 12:1 med tillägg under pkt 6 samt kostnad för anslutning till kommunal VA-försörjning. Ledningsutskottet beslutar dra tillbaka uppdraget om att upprätta detaljplan för området (Christina Englunds tjänsteutlåtande ). Uppdra till verksamheten att slutföra förhandlingarna.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) 166 Lokalbehov daglig verksamhet. Kommunens dagliga verksamhet inom LSS, som idag befinner sig i bottenvåningen på Alvägen, är i stort behov av andra lokaler. De lokaler verksamheten idag befinner sig i skulle vara tillfälliga efter det att lokalerna på Elfvik frös sönder för många år sedan. Därutöver önskar verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, som är på övervåningen i samma fastighet, utöka lokalytan för att även omfatta den dagliga verksamhetens lokaler. Verksamheten har tidigare framfört behovet och det söks efter lämpliga lokaler, hittills dock utan resultat. Att vara kvar i Bergsjö vore det absolut bästa då flertalet av verksamhetens aktiviteter bygger på att det är gångavstång till bland annat biblioteket. Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att hyra alternativt förvärva ovanstående fastighet (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande ). Uppdra till verksamheten att utreda ärendet. Jäv Per-Åke Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 167 Dnr 261/2013 Rivning av damm vid Ängbodatjärn i Andersfors. Dammen vid Ängbodatjärn i Andersfors ägs av Holmen AB (tidigare Iggesunds bruk) men Nordanstigs kommun är underhållsskyldig enligt vattendomar och Idag sköts skötseln av närboende men formellt har kommunen ansvaret och den årliga underhållskostnaden är ca kronor. Eftersom det gått 30 år sedan dammen byggdes, närmar sig den tidpunkt då det krävs ett underhåll. Samhällsbyggnadskontoret har tidigare presenterat följande förslag till åtgärder: Nuvarande damm rivs och man får fri fiskvandring från Älgeredssjön upp till Strömbacka. Dessutom slipper kommunen underhållskostnader framöver. För att inte Ängbodtjärns vattenyta skall avsänkas för mycket byggs en fast jorddamm/överfallsdamm ca 200 meter uppströms nuvarande damm. I överfallsdammen byggs en fiskväg. Dammen blir underhållsfri. Utredningskostnaden bedöms till mellan och kr beroende på vilka handlingar och ritningar som finns och hur samrådet går. Genomförandekostnaden bedöms till mellan och kr beroende på hur det ser ut på platsen. Inmätningar och liknande krävs för en mer korrekt bedömning. Projektet förutsätter extern finansiering och möjligheten till sådan anses god. Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att genomföra rivning av befintlig damm och ersätta den med en överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för genomförandet beviljas. Beslut om hur utredningen ska finansieras behöver också fattas (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). 2. Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att utreda en eventuell rivning nuvarande damm samt nybyggnad av en fast jorddamm/överfallsdamm. Utredningen finansieras ut kommunsstyrelsens medel projekt (ledningsutskottets protokoll 4/2013). 3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra en träff med berörda fastighetsägare för att informera om föreslag till åtgärder (kommunstyrelsens protokoll 157/2013).

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (28) Forts Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att genomföra rivning av befintlig damm och ersätta den med en överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för genomförandet beviljas. Beslut om hur utredningen ska finansieras behöver också fattas (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). Yrkanden Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att samråda med berörda intressenter kring rivningen av befintlig damm. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. Uppdra till verksamheten att samråda med berörda intressenter kring rivningen av befintlig damm och ersätta den med en överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för genomförandet beviljas. Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Utredningskostnaden på högst 70 tkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (28) 168 Medfinansiering till bredbandsinvesteringar. Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en regional bredbandsstrategi för Gävleborgs län. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer m fl. Strukturfonderna kommer förhoppningsvis att kunna ge 381 mkr till bredbandsinvesteringar inom programområdet Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland). Samverkansgruppen och dess projektgrupp utgår från att pengarna fördelas jämnt mellan de tre länen och att strukturfonderna täcker 50 % av projektkostnaderna. Samverkansgruppens plan är att lämna in en ansökan till Tillväxtverket i januari 2015, få beslut i mars och starta projektet 1 april Samverkansgruppen har preliminärt beräknat hur mycket strukturfondspengar som varje kommun kommer att få tillgång till enligt länets fördelningsmodell. Varje kommun måste förbereda sig för att kunna medfinansiera sin andel med lika mycket egna medel. Enligt länets fördelningsmodell får Nordanstigs kommun 9,3 % av länets tilldelning vilket motsvarar tkr, samt samma nivå medfinansiering under perioden Denna nivå skall Nordanstigs kommun förbereda sig för om målen i den tagna bredbandsstrategin skall kunna uppnås. Beslutsunderlag Samhällsbyggnad och bredbandsgruppen föreslår att Nordanstigs kommuns viljeinriktning är att under perioden till medfinansiera egna bredbandsinvesteringar under nämnda period, dock högst tkr (Mats Widoffs tjänsteutlåtande ). Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Nordanstigs kommuns viljeinriktning är att under perioden till medfinansiera egna bredbandsinvesteringar under nämnda period, dock högst tkr.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (28) 169 Dnr 227/2014 Revisionsrapport: Kommunens organisation. Revisionen har granskat kommunens organisation. Revisor Sverker Söderström och Mats Lundberg från KPMG besöker kommunstyrelsen och föredrar rapporten. Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter över rapporten senast 30 augusti Beslutsunderlag Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens och utskottens presidier att lämna förslag till yttrande över rapporten (kommunstyrelsens protokoll 164/2014). Uppdra till presidiet att sammanställa synpunkterna inför kommunstyrelsens presidieträff 9 september 2014.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (28) 170 Dnr 41/2014 Ställningstagande inför bildande av nya regionkommunen Gävleborg. Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg är det inte direkt uttalat hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16 att förbundet skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av likvidator och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats och alla tillgångar skiftats. Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en regionstyrelse from Nedan beskrivna process bygger på att medlemmarna är överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige behöver utses. En sådan överenskommelse bekräftad genom beslut i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar gäller över förbundsordningen. Landstinget föreslår att respektive kommunfullmäktige i länet beslutar att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns. Ledningsutskottets förslag Fullmäktige beslutar 1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. 3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (28) 171 Kommunens ställningstagande om upphandling av vindkraft för Nordanstig Vatten AB. Nordanstig Vatten AB har genom MittSverige Vatten AB gjort en utredning om möjligheterna till att öka mängden egen producerad elkraft inom ramen för VA-verksamheten. Den egenproducerade elen från vindkraftverket ska huvudsakligen gå till att täcka kommunens och/eller MSVAB-gruppens anläggningars behov av el, vilket för SMVAB-gruppen motsvarar ca GWh per år. Ärendet översänds nu till ägaren för ställningstagande i ärendet. Ledningsutskottets förslag Fullmäktige beslutar Nordanstigs kommun ställer sig positiv till Nordanstig Vatten AB:s framställan.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (28) 172 Upprättande av revers, Nordanstigs Fjärrvärme AB. Fullmäktige beslutade, Kf 87/2010, att överföra 800 tkr i likvida medel till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB. Detta beslut avsåg att kommunen lånade ut 800 tkr under en ej angiven tid amorterings och räntefritt. Så har det också bokförts och hanterats av både bolaget och kommunen. Dock behöver detta förtydligas med en revers som förtydligar villkoren. Beslutsunderlag Ekonomikontoret föreslår att lånet fortsätter ränte- och amorteringsfritt t.o.m. 31/ för att därefter övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy samt att uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Ledningsutskottets förslag Fullmäktige beslutar 1. Lånet är ränte- och amorteringsfritt t. om. 31/ då lånet övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy. 2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Jäv Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (28) 173 Ansökan om borgen, Föreningen Hasselagården. Föreningen Hasselagården har kommit in med en förfrågan om att få kommunal borgen för ett lån i samband med föreningens köp av Hasselagården. En värdering av fastigheten Nordanbro 2:43 har gjorts. Denna värdering ligger till grund för bankens ställningstagande att bevilja föreningen lån tillsammans med föreningens driftekonomi. Kommunen borgar för lån för GT-gården i Hassela, lokalföreningen 253 Hassela Sköld sedan Beslutsunderlag Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt kronor, jämte löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens låneförpliktelser avseende lånet. Föreningen Hassela gården skall hålla fastigheten med borgensåtagande försäkrad under hela den tid borgen gäller (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Ledningsutskottets förslag Fullmäktige beslutar 1. Såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt kronor, jämte löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens låneförpliktelser avseende lånet. 2. Föreningen Hassela gården skall hålla fastigheten med borgensåtagande försäkrad under hela den tid borgen gäller.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (28) 174 Förslag till revidering av risk- och sårbarhetsanalys. Tillsammans med aktörer såväl inom som utanför den kommunala organisationen har räddningstjänsten arbetat fram ett förslag till riskoch sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Rapporten bygger på analyser av samhällsviktiga verksamheter och utgår från 2010 års risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget har kompletterats med bland annat erfarenheter från arbetet med bland annat Svininfluensan, Styr-El och stormarna Dagmar, Sven och Ivar. Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till risk- och sårbarhetsanalys i Nordanstigs kommun.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (28) 175 Direktivdiskussion om ägardirektiv för Fiberstaden AB. Nordanstigs kommun har tillsammans med Hudiksvalls kommun sedan flera år ett gemensamt bolag för IT-drift, Fiberstaden AB. Kommunerna behöver arbeta fram ett gemensamt förslag till ägardirektiv för bolaget. Ett förslag är framtaget för diskussion. Ett ägardirektiv för bolaget ska antas av båda ägarna för bolaget, Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Uppdra till Nordanstigs representanter i den gemensamma styrgruppen att uppta diskussion med Hudiksvalls kommun om förslaget till ägardirektiv för Fiberstaden AB.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (28) 176 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. Verksamheten har lämnat förslag på revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet. Ledningsutskottet diskuterar förslaget och föreslår förändringar. Uppdra till verksamheten att justera förslag till ändringar enligt ledningsutskottets direktiv. Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Anta förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (28) 177 Redovisning av Trygghetsvandringar våren BRÅ- och folkhälsorådet har under våren 2014 anordnat trygghetsvandringar i Hassela, Gnarp, Jättendal och Mellanfjärden. Sammanfattningsvis har det varit ett jämnt intresse från allmänheten på orterna. Räddningstjänstens deltagande på vandringarna värdesätts av både rådet och allmänheten. Överlag är det tryggt att leva och bo i Nordanstig med bod samverkan på orterna. Beslutsunderlag BRÅ- och Folkhälsosamordnare Christine Hübenettes tjänsteutlåtande Yrkanden Monica Olsson (S) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget. Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna informationen och överlämna den till samhällsbyggnadsenheten för beaktande inför kommande planering. 2. Representant från samhällsbyggnad bjuds in till BRÅ- och folkhälsorådet för återkoppling om vad som åtgärdats/planeras av det som uppmärksammats på gjorda trygghetsvandringar. 3. Återkoppling på det som uppmärksammats och åtgärdats görs av sekreterare i BRÅ- och folkhälsorådet till berörda inom 6 månader.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (28) 178 Dialog om musikundervisningen till skolans elever. Nordanstigs kommun köper musikundervisning varje år ifrån studierförbundet Bilda. Bilda har dessutom kunnat söka aktivitetsbidrag från kommunen. Med de nya reglerna för föreningsbidragen har Bilda inte längre möjlighet att söka dessa bidrag som har uppgått till ca 50 tkr. Kommunstyrelsen har i 193/2014 beslutat att finansiera de återstående 50 tkr till studieförbundet bilda ur kommunstyrelsens oförutsedda medel samt att samverkan och fortsatt dialog med studieförbundet sker via utbildningsutskottet och dess verksamhet. Utbildningsutskottet har vid sitt sammanträde lämnat ett förslag till kommunstyrelsen att inför de fortsatta budgetsamtalen diskutera om Nordanstigs kommun ska erbjuda kulturverkstad inom ramen för kultur- eller föreningssektorn. Överlämna ärenden till kommunstyrelsen för diskussion.

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (28) 179 Dnr 28/2014 Plats för fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger. Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för ledamöterna och läktare för besökare men är inte anpassad för elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena. Fullmäktige behöver ta ställning till om fullmäktiges sammanträden ska sändas via webben och i vilken lokal fullmäktiges sammanträden ska hållas. Fullmäktige har beslutat ställa sig positiv till webbsändningar av fullmäktiges sammanträden samt har beslutat uppdra till förvaltningen att säga upp hyresavtalet för eventuell omförhandling. Tf kommunchef Mona Franzén-Lundin föredrar de pågående förhandlingarna med fastighetsägarna. Förslag är att ett nytt avtal skrivs på tre år samt att kommunen står för kostnaden för att installera bredband, reparationer av möbler m.m. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för direktivdiskussion.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (28) 180 Ansökan om stöd till projekt Leader Hälsingebygden. Region Gävleborg och länets kommuner har fått en förfrågan om en avsiktsförklaring fortsatt stöd till projektet Leader Hälsingebygden. Avsiktsförklaringen gäller för perioden Ledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Nordanstigs kommun har för avsikt att delta i projekt Leader Hälsingebygden under perioden

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (28) 181 Remiss: fördjupad översiktsplan för Västra hamnen i Hudiksvall. Hudiksvalls kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Västra hamnen i Hudiksvall. Förslaget är ute på remiss och Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget senast 11 september Avstå från att yttra oss.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (28) 182 Dnr 131/2011 Personalärende. Tf kommunchef Mona Franzén-Lundin informerar om att en chefstjänst för kansli och kommunikation är vakant och behöver återbesättas. Kommunstyrelsens delegationsordning anger att delegaten ska samråda med ledningsutskottet innan återbesättning av chefer sker. Godkänna samrådet om återbesättning av chef för kansli och reception.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (28) 183 Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Hassela IF. Hassela IF ansöker om bidrag till bygglovsavgiften för deras nybyggnation av aktivitetshus på Hasselabadet. Bygglovsavgiften är kronor. Ansökan stämmer överens med kommunstyrelsens regler för bidrag till bygglovsavgifter. Bevilja Hassela IF bidrag men kronor till bygglovsavgiften.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (28) 184 Ansökan om bidrag till vattenlås, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt ansöker om bidrag till att sätta in vattenlås i de bygdegårdar som finns i Nordanstigs kommun. De söker bidrag med 50 % av kostnaden, det vill säga kronor per förening. Uppdra till verksamheten att bereda ärendet.

28 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (28) 185 Dnr 275/2014 Information och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden Byggbara tomter i Gnarp. Monica Olsson (S) frågar om det kommer att inarbetas plats för byggbara tomter i Gnarp i den nya översiktsplanen. Budget för staket vid Fröstuna skola. Per-Åke Kardell (C) frågar om finansieringen för staketet vid Förstuna skola. Han har fått signaler om att skolan inte anser sig ha råd att sätta upp en grind vilket han anser är mycket viktigt för fortsatta möjligheter att använda området. 1. Byggbara tomter i Gnarp. Bevaka nya boendeområden i Gnarp i den nya översiktsplanen. 2. Budget för staket vid Fröstuna skola. Uppdra till verksamheten att bereda ärendet.

4. Delårsbokslut per 30 juni 2014 för ledningsutskottets verksamheter. 6. Ledningsutskottets verksamheter i budget 2015.

4. Delårsbokslut per 30 juni 2014 för ledningsutskottets verksamheter. 6. Ledningsutskottets verksamheter i budget 2015. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott OBS! Tiden KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 28 augusti 2014 kl.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Uppföljning av verksamheterans åtgärder i budget 2014. 6. Nordanstigs placering i näringslivsranking.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Uppföljning av verksamheterans åtgärder i budget 2014. 6. Nordanstigs placering i näringslivsranking. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 14 augusti 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 februari 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 16 december 2013 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

4. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 5. Rapport: Projekt Medborgarservice. 6. Information om de nya föreningsbidragen.

4. Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden. 5. Rapport: Projekt Medborgarservice. 6. Information om de nya föreningsbidragen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008. 8. Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008. 8. Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 17 januari 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50. Kommunkontoret I Bergsjö 2014-09-09

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50. Kommunkontoret I Bergsjö 2014-09-09 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50 Beslutande Åke Bertils (S) Anders Engström (S) Yvonne

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 augusti 2008 kl. 13:00-15:45. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 11 februari 2014 kl. 10:00 11:35 Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Greta Wedin Sveriges

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Delårsbokslut per 30 juni 2014 för Nordanstigs kommun.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Delårsbokslut per 30 juni 2014 för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 29 september 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Bemanning vid Räddningstjänsten i Hassela. 6. Bokslut 2009 för kommunstyrelsens verksamhet.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Bemanning vid Räddningstjänsten i Hassela. 6. Bokslut 2009 för kommunstyrelsens verksamhet. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 25 februari 2010 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Investeringsbudget 2015 och överföring från 2014. 5. Investeringsbudget: Reservkraft för trygghetsnav.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Investeringsbudget 2015 och överföring från 2014. 5. Investeringsbudget: Reservkraft för trygghetsnav. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 12 februari 2015 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö.

Kommunkontoret i Bergsjö. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 15 mars 2016 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström

Bente Sandström. Erik Myrlund. Jan-Erik Jonsson. Bente Sandström Protokoll 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Bergsjö 13.00-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Jan-Erik Jonsson (C) ordf Bengt-Åke Nilsson (C) Sven-Åke Eriksson (C) Bernt Jons (C) Anders

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 12 april 2012 kl. 08:15-12:05. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50.

Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Örnnästet (toppstugan) på Kyrkbyberget i Bergsjö. Tisdag 24 maj 2005 kl. 08:15-17:50. Se närvarolista. Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om projektet Att se varandra. 4. Information om projektet Äkta medeltid i Hälsingland.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om projektet Att se varandra. 4. Information om projektet Äkta medeltid i Hälsingland. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 3 juni 2010 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 2 februari 2012 kl. 08:15-11:00. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om aktuella ärenden i regionen. 5. Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information om aktuella ärenden i regionen. 5. Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 21 februari 2013 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 2015-12-16 1(8) Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Ulf-Peter Nilsson, (s) Annelie Bjurén, (s) Göran Dahl,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Förtida inlösen av option för Bergesta, LB Kiel Gnarp AB, samt upptagande av lån.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Förtida inlösen av option för Bergesta, LB Kiel Gnarp AB, samt upptagande av lån. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 januari 2016 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-09-18 ( ) Kommunhuset, kl 16.00-18.20 Beslutande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Jennie Wernäng (M) tjg ers Gun Simonsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Organisationsanalys. 184/2004. 5. Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 juni 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport. 3.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2006-12-13 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00.

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 16 december 2014 kl. 10:00 12:00. Beslutande Åke Bertils (S) Yvonne Kardell (C) Elsy Hammar

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 15.40 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om Medborgarenkäten.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om Medborgarenkäten. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 4 april 2016 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén Socialnämnden 2015-02-24 1(9) Tid och plats Tisdagen den 24 februari 2015, klockan 08.30 12.30, i Bolstadrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Anita Augustsson (KIM) tjg för Daniel Jensen(KD)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 29 november 2010, kl 14.00-15.55. Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson

Läs mer